Jonsered LT2217A Manual [no]

5 (1)

Handbok

Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

Håndbok med bruksanvisninger

Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at du forstår de før du tar maskinen i bruk.

Instruktionsbog

Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Ohjekirja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja ymmärrä ne ennen kuin alat käyttää tätä konetta!

Manual de Instruções

Favor ler com atenção e verificar se compreendeu bem as seguintes instruções antes de utilizar a máquina.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως πρινσιμοποιήσετε το μηχάνημα.

LT2217A

532 44 10-07

 

Säkerhetsföreskrifter.

Turvallisuussäännöt.

 

Sikkerhetsforanstaltninger.

Especificações de segurança

1 Sikkerhedsregler.

Κανόνες ασφάλειας.

 

Montering.

Kokoaminen.

 

Montering.

Montagem

2 Montering.

Συναρμολόγηση.

 

Funktionsbeskrivning.

Toiminnan selostus.

 

Funksjonsbeskrivelse.

Descrição funcional

3 Funktionsbeskrivelse.

Περιγραφή λειτουργιών.

 

Åtgärder före start.

Toimenpiteet ennen käynnistystä.

 

Startforberedelser.

Antes de dar partida

4 Forholdsregler før starten.

Πριν από την εκκίνηση.

 

Körning.

Ajo.

 

Kjøring.

Direção

5 Drift.

Οδήγηση.

 

Underhåll, justering.

Kunnossapito, säätö.

 

Vedlikehold, justering.

Manutenção e regulagem

6 Vedligeholdelse, justering.

Συντήρηση, ρύθμιση.

 

Felsökning.

Vianhaku.

 

Feilsøking.

Solução de problemas

7 Fejlsøgning.

Αντιμετώπιση προβλημάτων.

 

Förvaring.

Säilytys.

 

Oppbevaring.

Guarda

8 Opbevaring.

Αποθήκευση

 

 

 

3

18

23

31

33

44

74

77

Vi förbenhåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Forbehold for ændringer uden forudgående meddelelse.

Rett til ændringer uden yderligere meddelelse forbeholdes. Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta. Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Original Instructions in English, all others are translations.

2

1. Säkerhetsföreskrifter

Säker användning av traktorklippare

VIKTIGT: DENNA KLIPPARE KAN KLIPPA AV HÄNDER OCH FÖTTER SAMT SLUNGA IVÄG FÖREMÅL. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA SÄKERHETSANVISNINGARNA KAN RESULTERA I ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.

I. ÖVNING

Läs noga igenom anvisningarna. Se till att du har bekantat dig med alla reglage och hur utrustningen ska användas.

Tillåt aldrig barn eller personer som inte är införstådda med anvisningarna att använda gräsklipparen. Lokala föreskrifter kan reglera förarens ålder.

Använd aldrig klippare om personer, speciellt barn, eller husdjur uppehåller sig i närheten.

Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor eller olyckstillbud som påverkar andra personer eller deras ägor och ägodelar.

Passagerare får inte medtagas.

Alla förare ska uppsöka och erhålla professionell och praktisk utbildning. Denna undervisning ska innefatta och starkt betona:

-behovet av försiktighet och koncentration vid arbete med traktorer;

-att man inte kan återfå kontrollen över en maskin som glider i en sluttning genom att bromsa.

Huvudsakliga skäl till förlust av kontrollen över maskinen är:

a)otillräckligt fäste för hjulen;

b)fordonet har framförts vid allt för hög hastighet;

c)otillräckliga bromsar;

d)maskinen var olämplig för uppgiften;

e)underlåtenhet att uppmärksamma markens beskaffenhet, speciellt sluttningar;

f)oriktig koppling av tillbehör och viktdistribution.

II. FÖRBEREDELSER

För att minska brandrisken – före användning, vid påfyllning av bränsle och efter varje gräsklippningstillfälle

– kontrollera och ta bort all ansamling av skräp/gräsavfall från traktorn, gräsklipparen och bakom alla skyddsanordningar.

Bär alltid kraftiga skor och långbyxor under användning av klipparen. Var aldrig barfota eller bär sandaler när du använder utrustningen.

Undersök noga omgivningen där utrustningen ska användas och avlägsna alla föremål som kan komma att slungas iväg av maskinen.

VARNING - Bensin är ytterst lättantändligt.

- Förvara alltid bränsle i behållare som är avsedda för detta ändamål.

- Fyll alltid på bränsle utomhus och rök inte under tiden.

- Fyll på bränsle innan motorn startas. Avlägsna aldrig locket till bensintanken eller fyll på bensin medan motorn är igång eller medan den fortfarande är varm.

- Om du skulle spilla bensin ska du inte starta motorn utan rulla undan maskinen från området med den utspillda bensinen samt undvika alla former av gnistbildning tills dess att bensinen har dunstat.

- Sätt alltid tillbaka locket till bensintanken och andra behållare.

Ersätt trasiga ljuddämpare.

Utför alltid en visuell inspektion för att kontrollera att knivbladen, bultarna och klipparen inte är slitna eller skadade före starten. Ersätt hela satsen av knivblad och bultar för att bibehålla balansen.

Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med flera blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen roterar.

III.ANVÄNDNING

Kör inte motorn i ett slutet rum där farliga mängder av koloxid kan samlas.

Klipp endast i dagsljus eller under fullgott artificiellt ljus.

Koppla från alla tillbehörskopplingar och lägg in växeln i neutralläge innan du startar motorn.

Kör inte på mark som sluttar mer än 15°.

Kom ihåg att det inte finns några “säkra” sluttningar. Körning över grässluttningar kräver speciell försiktighet. Skydda dig emot att traktorn välter genom att:

- inte starta eller stanna plötsligt medan du kör uppför eller nedför

- koppla in kopplingen långsamt, låt alltid en växel ligga i, speciellt vid körning i nedförsbacke;

- köra långsamt i sluttningar och i tvära svängar;

- var uppmärksam på förhöjningar och fördjupningar i marken samt andra dolda faror;

- kör aldrig tvärs över en sluttning.

Var försiktig när du bogserar tungt lass eller använder tung utrustning.

- Använd endast godkända dragstångskrokar.

- Begränsa lasten till det du kan klara av på ett säkert sätt.

- Gör inga tvära svängar. Var försiktig när du backar.

- Använd motvikter eller hjulvikter när detta anges i handboken.

Se upp för trafiken när du korsar vägar eller uppehåller dig i närheten av en väg.

Stanna knivbladen när du kör över annat underlag än gräs.

När du använder tillbehör ska du se till att material inte slungas emot åskådare samt tillse att ingen befinner sig i närheten av maskinen medan den är i gång.

Kör aldrig maskinen om någon av säkerhetsskydden inte finns på plats eller är skadade.

Ändra inte strypklackens inställning eller kör motorn på allt för hög hastighet. Om motorn körs med för hög hastighet kan detta öka riskerna för olyckor och personskador.

Innan du lämnar förarplatsen ska du:

- koppla bort kraftuttaget och sänka ner tillbehör;

- lägga in växeln i neutralläget och dra åt handbromsen;

- stanna motorn och ta ur tändningsnyckeln.

Kopplabortdriftenavtillbehör,stannamotornochavlägsna ledningarna till tändstiften eller ta ur tändningsnyckeln - innan du rensar utkastet från material som fastnat;

- innan du kontrollera, rengör eller reparerar gräsklipparen;

- efter det att du har kört in i ett främmande föremål. Undersök gräsklipparen för att se om den har skadats och utför reparationer innan du åter startar och kör maskinen;

- om maskinen börjar att vibrerat onormalt mycket (kontrollera omedelbart).

Koppla bort driften av tillbehör under transport eller när maskinen inte används.

Stanna motorn och koppla bort driften till maskinen - innan du fyller på bränsle;

- innan du avlägsnar gräsuppsamlaren;

- innan du justerar höjden såvida detta inte kan utföras från förarplatsen.

Minska gasreglagets inställning medan motorn stannar och om motorn är försedd med en avstängningsventil ska du stänga av bränsletillförseln efter avslutad klippning.

3

IV. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att vara säker på att utrustningen är säker att använda.

Se till att det inte finns bensin i tanken om du förvarar utrustningen i en byggnad där ångorna kan nå öppen eld eller gnistor.

Låt motorn svalna innan du förvarar den i ett stängt utrymme.

Undvikbrandriskgenomattsetillattmotorn,ljuddämparen, batterihållaren och bensinförvaringsutrymmet är fritt från gräs, löv och överflödig smörjmedel.

Kontrollera ofta att gräsuppsamlare inte är sliten eller trasig.

Av säkerhetskäl skall slitna eller skadade delar omedelbart bytas ut.

Om du måste tömma bensintanken ska detta göras utomhus.

Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med flera blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen roterar.

När maskinen parkeras, förvaras eller lämnas obevakad ska knivbladen sänkas såvida inte ett positivt, mekaniskt lås används.

VARNING: Koppla alltid bort ledningarna till tändstiften och placera dessa så att de inte kommer i kontakt med tändstiften, så att inte motorn startas av misstag under inställning, trans port, justering eller reparation.

4

1. Sikkerhetsforanstaltninger

Sikkerhetsregeler for drift av førerstyrte gressklippere

VIGTIGT: DENNE KLIPPEREN ER I STAND TIL Å KUTTE AV HENDER OG FØTTER SAMT KASTE TING RUNDT OMKRING. HVIS DU UNNLATER Å OVERHOLDE DE FØLGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER KAN DETTE RESULTERE IALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL.

I. OPPLÆRING

Bruksanvisningene må leses nøye. Pass godt på at du gjør deg kjent med betjeningsutstyret og lærer hvordan det skal brukes.

La aldri barn eller uvedkommende personer som ikke er kjente med bruksanvisningene bruke gressklipperen/ traktoren. Lokale retningslinjer kan eventuelt begrense operatørens aldersgrense.

Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller dyr, befinner seg i nærheten.

Husk alltid på at operatøren eller brukeren har ansvaret for de ulykker eller farer som eventuelt forekommer på andre mennesker eller deres eiendommer.

Passagerer må ikke medtages.

Alle førere bør oppsøke og anskaffe seg både profesjonell og praktisk opplæring. Denne type opplæring bør legge vekt på det følgende:

-Behov for omtanke og konsentrasjon mens drift av førerstyrte maskiner finner sted;

-kontroll av en førerstyrt gressklipper i nedoverbakke vil ikke bli gjenvunnet kun ved bruk av bremsen.

Hovedårsaken til tap av denne type kontroll er det følgende:

a)utilstrekkelig grep i rattet;

b)for fort kjøring;

c)utilstrekkelig bruk av bremsen;

d)maskintypen egner seg ikke til denne oppgaven;

e)mangel på forståelse av virkningene fra bakkeforhold, spesielt i nedoverbakke;

f)feil festeog belastningsfordeling.

II. FORBEREDELSE

For å reduserer risiko for brann - før bruk, ved fylling og etter hver gang du klipper – inspiser og fjerne opphopning av avfall fra traktoren, klipperen og alle skjermer.

• Når gressklipperen/traktoren er i bruk, er det viktig at føreren alltid bruker kraftige sko og lange bukser. Kjøretøyet må ikke drives barbent eller med åpne sandaler.

Kontroller hele området hvor utstyret skal brukes og fjern eventuelle ting som lett kan bli slengt omkring av maskinen.

ADVARSEL - Bensin er meget brannfarlig.

-Oppbevar brensel i spesielle beholdere laget til dette formål.

-Fyll kun på bensin utendørs. Det er viktig å huske på at røyking mens man fyller på bensin er meget farlig.

-Bensinen må tilsettes før maskinen startes. Ta aldri lokket av bensintanken eller tilsett bensin mens motoren er i gang eller mens den er varm.

-Hvis du tilfeldigvis søler med bensin, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra det området hvor du sølte, og la vær å start motoren igjen helt til bensinlukten har forsvunnet.

-Sett alle lokkene på brenselstankene og beholderne godt fast igjen.

Fjern alle defekte lyddempere.

Før du tar maskinen i bruk, må du alltid sjekke kjøretøyet visuelt for å være sikker på at bladene, bladskruene og hele skjæremonteringen ikke har blitt slitt eller skadet. Eventuelle slitte eller skadede blader og skruer erstattes i satser slik at balansen opprettholdes til alle tider.

På maskiner med flere blader, vær forsiktig da rotering av ett blad, kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.

III.DRIFT

Denne maskinen må ikke brukes innenfor et begrenset området hvor farlig karbonmonoksid kan oppsamles.

Bruk gressklipperen/traktoren kun om dagen eller med godt kunstig lys.

Før du prøver å starte motoren, må alle bladfastgjøringskløtsjer og gear settes i fri.

Bruk ikke traktoren på skråninger på mer enn 15 grader.

Huskatdetfinnes ikkenoen“trygg”nedoverbakke. Kjøring på skråninger med gress krever spesiell forsiktighet. Det følgende bør overholdes som beskyttelse mot kantring:

- ikke stopp eller start plutselig mens du kjører opp eller nedover en bakke;

- sett kløtsjen i gang forsiktig, og hold alltid maskinen i gear, spesielt når du kjører nedover en bakke;

- kjør alltid meget langsomt nedover en bakke, og i løpet av skarpe svinger;

- pass godt på å unngå humper og hull i bakken og andre usynlige farer;

- kjør aldri gressklipperen/traktoren på tvers over en bakke, med mindre gressklipperen er spesiallaget til dette formål.

Vær forsiktig når du har tung last eller annet tungt utstyr.

- Må kun brukes på godkjente trekkbare festepunkter.

- Begrens lasten til en vekt som du er sikker på at du kan greie.

- Ta ikke for skarpe svinger. Vær forsiktig når du kjører i revers.

-Bruk moteller hjulvekt hvis dette forslaget er inkludert

ibruksanvisningene.

Pass på trafikken når du kjører på tvers av eller i nærheten av gater.

Pass på at bladene ikke roterer når du kjører over andre overflater enn gress.

Når du bruker tilleggsutstyret, må du alltid passe godt på at gress avløpet eller annet material ikke rettes mot uvedkommende personer, og at ingen kommer i nærheten av maskinen mens den er i drift.

Bruk aldri gressklipperen/traktoren med mangelfulle beskyttelsesplater, skjermer eller uten at beskyttelsesutstyret er på plass.

Motorensregulatorinnstillingermåikkeendres,ogmotoren må ikke kjøres for fort. Drift av motoren med ekstra sterk hastighet kan forårsake personskader.

Før du forlater førersetet, må du gjøre det følgende:

-slå av “power-starten” og senk tilleggsutstyret;

-sett maskinen i fri og sett på parkeringsbremsen;

-slå av motoren og ta ut nøkkelen.

Slå av drivet til tilleggsutstyret; slå av motoren; slå av tennpluggkablene, og fjern tenningsnøkkelen

-før du skal rengjøre blokkeringer eller forhindre tilstopping av gress-sjakten;

-før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på gressklipperen;

-hvis du har kommet bort i en fremmed gjenstand, må du kontrollere gressklipperen nøye for å se om eventuell skade og reparasjoner må utføres før du kan ta utstyret

ibruk igjen;

-hvis maskinen begynner med unormale vibrasjoner (dette må undersøkes øyeblikkelig).

Slå av drivet til tilleggsutstyret mens gressklipperen transporteres eller ikke er i bruk.

5

Slå av motoren og slå av drivet til tilleggsutstyret

-før du fyller opp med ny bensin;

-før du fjerner gressfangeren;

-før du utfører høydejusteringer med mindre dette kan gjøres fra førersetet.

Slå ned strupeinnstillingen hvis motoren løper ut, og hvis motoren er utstyrt med en avstengningsventil, slå av bensinen når du er ferdig med å klippe gresset.

lV. VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Pass på at alle skruer og bolter sitter godt fast for å kunne forsikre deg om at utstyrets driftsforhold er gode og trygge.

Maskinen må aldri oppbevares med bensin i tanken innendørs hvor dunstene kan nå åpen flamme eller gnister.

La motoren avkjøles før gressklipperen settes til oppbevaring hvor som helst.

For å kunne redusere fare for brann, må motoren, lyddemperen, batteriseksjonen og bensinbeholderen holdes borte fra gressområder, løv, eller områder som er omgitt av meget olje.

Sjekk gressfangeren ofte for å unngå slitasje eller skade.

Slitte eller ødelagte deler må sjekkes ofte av sikkerhetsmessige årsaker.

Hvis bensintanken må tømmes, må dette gjøres utendørs.

På en maskin med flere blader, er det viktig å være forsiktig mens et blad roteres, da dette kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.

Når traktoren skal parkeres; settes til oppbevaring, eller ikke er i bruk, bør skjæremidlene senkes, med mindre en positiv mekanisk lås er i bruk.

ADVARSEL: Tennpluggkablen må alltid slås av, og kablen må plasseres der hvor det ikke er mulig å ta kontakt med tennplugger for å unngå tilfeldig oppstart i løpet av igangsetting, transport, justering eller reparasjon.

6

1. Sikkerhedsregler

Vejledning i sikker brug af selvkørende plæneklippere

VIKTIG: DENNE PLÆNEKLIPPER KAN, I VÆRSTE FALD, AMPUTERE HÆNDER OGFØDDER OG SLYNGE GENSTANDE LANGT VÆK. HVIS DU IKKE FØLGER FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE KVÆSTELSER ELLER DØD.

I. UDDANNELSE

Læs instruktionerne omhyggeligt.

Du bør have kendskab til betjeningsgrebene og korrekt brug af udstyret.

Lad ikke børn, eller personer der ikke har kendskab til instruktionerne, benytte plæneklipperen. Benyt ikke plæneklipperen, mens mennesker, specielt børn, eller kæledyr opholder sig i nærheden.

Husk, at føreren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller evt. faresituationer, der forekommer, overfor andre mennesker eller deres ejendom.

Ikke tillatt med passasjerer.

Føreren skal have fyldestgørende instruktioner i brugen af plæneklipperen. Disse instruktioner bør lægge vægt på:

-behovet for at være omhyggelig og koncentreret ved arbejde med selvkørende maskiner;

-atmanikkekanfåkontroloverenselvkørendemaskiner, der glider på en skråning, ved at træde på bremsen.

De vigtigste årsager til at miste kontrollen er:

a)Utilstrækkeligt hjulgreb

b)For hurtig kørsel

c)Manglende bremsekraft

d)Maskintypen er uegnet til arbejdsopgaven;

e)Manglende viden om terrænforholdene, specielt skråninger;

f)Ukorrekt bugsering og lastfordeling.

II. FORBEREDELSE .

For at mindske brandfare – før brug, når der påfyldes brændstof og efter hvert klippearbejde – bør traktor, klipper og afskærmninger efterses samt ophobet affald fjernes.

Når du slår græs, skal du altid benytte solidt fodtøj og lange bukser; du må ikke være barfodet eller gå med åbne sandaler.

Efterse området grundigt, hvor plæneklipperen skal benyttes, og fjern alle genstande, som kan slynges væk af maskinen.

ADVARSEL - Benzin er yderst brandfarligt.

- Opbevar brændstof i dunke, der er godkendt til formålet.

- Påfyld kun brændstof udendørs. Rygning er forbudt ved påfyldning af brændstof.

- Påfyld brændstof, før motoren startes. Tag aldrig dækslet af brændstoftanken eller påfyld benzin, mens motoren er i gang eller er varm.

- Ved spild af brændstof: For at undgå at antænde brændstoffet må du ikke forsøge at starte motoren, før du har flyttet maskinen væk fra stedet, hvor brændstoffet blev spildt.

Udskift evt. defekte lydpotter.

Forud for brug, bør du altid efterse følgende grundigt for slid eller skader: Knive, knivbolte og skærehoveder. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte i sæt, for at bevare balancen.

Da maskinen har flere knive, bør du være forsigtig, fordi de andre knive kan dreje med, når du drejer én kniv.

III.BETJENING

Lad ikke motoren gå i lukkede rum, hvor der kan udvikles farlig kulilte.

Benyt kun plæneklipperen i dagslys eller i god kunstig belysning.

Slå alle koblinger, der betjener knive, fra og sæt plæneklipperen i frigear, før du forsøger at starte motoren.

Kør ikke på skråninger på over 15°.

Husk, der findes ingen “sikre’’ skråninger. Vær særdeles forsigtig ved kørsel på græsklædte skråninger. Gør følgende, for at undgå at vælte:

- stands eller start ikke pludseligt ved kørsel op ad eller ned ad bakke;

- kobl langsomt til, og hold altid maskinen i gear, især når du kører ned ad bakke;

- kør langsomt med maskinen på skråninger og i skarpe sving;

- hold udkig efter knolde og huller og andre skjulte farer;

- kør aldrig tværs over en skråning med plæneklipperen, med mindre den er beregnet til dette formål.

Vær forsigtig, når du bugserer eller benytter tungt udstyr:

- Benyt kun godkendte trækbomstilkoblinger.

- Læsset må ikke være så stort, at du mister kontrollen over det.

- Undgå skarpe sving. Vær forsigtig ved baglænskørsel.

Holdøjemedtrafikken,nårdukrydserellerarbejdernærveje.

Stands knivenes rotation, inden du kører ud på andre overflader end græs.

Når du benytter tilbehør, må du aldrig rette det udkastede materiale mod de tilstedeværende eller lade personer komme nær maskinen, mens den er i arbejde.

Benyt aldrig plæneklipperen med defekte skærme, eller uden at beskyttelsesudstyret er monteret.

Du må ikke ændre motorens regulatorindstilling eller overskride motorens tilladte hastighed. Hvis motoren kører med for stor hastighed, kan det forøge risikoen for personskader.

Før du forlader førersædet, skal du:

- koble kraftoverføringen fra og sænke klippeaggregatet; - sætte maskinen i frigear og trække parkeringsbremsen; - standse motoren og fjerne nøglen.

Kobl kraftoverføringen til tilbehøret fra, stands motoren og afbryd tændrørsledningen/erne eller fjern tændingsnøglen.

- før blokeringer eller tilstopninger i græsudkasterrøret fjernes;

- inden kontrol, rengøring eller arbejde på plæneklipperen;

- efterathaveramtetfremmedlegeme.Efterseplæneklipperen for skader og foretag reparationer, før du starter maskinen og benytter den igen;

- hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, kontroller den omgående.

Kraftoverføringentiltilbehøretskalkoblesfravedtransport, eller når den ikke er i brug.

Motorenstandsesogkraftoverføringentilknivenefrakobles - inden for påfyldning af brændstof;

- inden græsbeholderen tages af;

- inden der foretages højdejustering, med mindre justeringen kan foretages fra førersædet.

Reducer hastigheden, mens motoren standses. Hvis motoren er udstyret med en afspærringsventil, lukkes for brændstoffet, når du er færdig med at slå græs.

7

IV. VEDLIGEHOLDELSE OG OPLAGRING

Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt sikkert for at sikre, at udstyret er i forsvarlig driftsmæssig stand.

Udstyret må aldrig oplagres med benzin i tanken i en bygning, hvor dampene kan komme i forbindelse med åben ild eller gnister.

Lad motoren køle af, før plæneklipperen oplagres i en lukket bygning.

Brandfaren reduceres, ved at rengøre motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofområdet for græs, blade og overskydende smørefedt.

Efterse klippeaggregatet hyppigt for slid eller beskadigelse.

Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedsgrunde.

Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal det gøres udendørs.

Da maskinen har flere knive, bør du være forsigtig, fordi de andre knive kan dreje med, når du drejer én kniv.

Nårmaskinenskalparkeres,oplagresellerefterladesuden tilsyn, sænk klippeaggregatet, med mindre der benyttes en mekanisk lås.

ADVARSEL: Fjern altid tændrørsledningen, og anbring ledningen, så den ikke kan berøre tændrøret, for at forhindre utilsigtet start, når plæneklipperen klargøres, transporteres, justeres eller der foretages reparationer.

8

1. Turvallisuussäännöt

Ajettavien ruohonleikkureiden turvallinen käyttö

TÄRKEÄÄ: TÄMÄ LEIKKURI VOI VAHINGOITTAA KÄSIÄ JA JALKOJA JA SE VOI HEITTÄÄ ESINEITÄ. ALLA OLEVIN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN LAIMINLYÖMINEN VOI JOHTAA VAKAVAAN VAMMAAN TAI KUOLEMAAN.

I. KOULUTUS

Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu säätimiin ja opettele välineiden oikea käyttö.

Älä koskaan anna lasten tai ihmisten, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin, käyttää ruohonleikkuria. Paikalliset säännöt voivat rajoittaa ajajan ikää.

Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun ihmisiä, varsinkin lapsia on lähellä.

Muista, että ajaja tai käyttäjä on vastuussa alueella toisille ihmisille sattuvista onnettomuuksista tai vaaroista.

Älä kuljeta matkustajia.

Kaikkien ajajien on saatava ammataitoista ja käytännöllistä opetusta. Sen tulee korostaa:

-huollellisuuden ja keskittymisen tarvetta ajettavien ruohonleikkureiden käytössä.

-ajettavanruohonleikkurikoneenhallintaaeivoipalauttaa jarrun avulla, jos se alkaa liukua rinteellä.

Hallinnan menetyksen pääsyyt ovat:

a)riittämätön pyörien tartunta;

b)liian nopea ajo;

c)riittämätön jarrutus;

d)konetyyppi on sopimaton sen suorittamaan tehtävään;

e)maaolosuhteiden, erityisesti rinteiden huom-ioonotto ajettaessa;

f)väärä kytkentä ja kuormituksen jakautuminen.

II. VALMISTELU

Pienentääksesi paloriskiä: ennen käyttöä, tankkauksen aikana ja jokaisen niittokerran jälkeen tarkasta ja poista traktoriin, niittolaitteeseen ja kaikkien suojalaitteiden taakse muodostuneet eloperäiset jätteet.

Ruohoa leikattaessa on aina käytettävä vahvoja jalkineita ja pitkiä housuja. Älä käytä konetta paljain jaloin tai avoimin sandaalein.

Tarkasta huolellisesti alue, jolta ruoho leikataan ja poista kaikki esineet, joita kone voi heitellä ympäri.

VAARA! Bensiini on hyvin tulenarkaa.

- Säilytä polttoaine tähän tarkoitukseen erityisesti suunnitelluissa astioissa.

- Lisää polttoainetta ainoastaan ulkona; älä tupakoi polttoainetäytön aikana.

- Lisää polttoainetta ennen kuin käynnistät moottorin. Älä koskaan poista tulppaa polttoainesäiliöstä tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai kuuman.

- Jos bensiiniä läikkyy, älä yritä käynnistää moottoria, vaan siirrä kone pois läikkymäalueelta ja vältä luomasta mitään sytytyslähdettä ennen kuin bensiinihöyryt ovat hävinneet.

- Pane kaikki polttoainesäiliöiden ja astioiden kannet huolellisesti paikoilleen.

Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

Ennen käyttöä tarkista aina visuaalisesti, että terät, terien pultit ja leikkuulaite eivät ole kuluneita tai vaurioituneita. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät ja pultit sarjoittain tasapainon säilyttämiseksi.

Moniteräisissäkoneissaonoltavavarovainen,yhdenterän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörimisen.

III.KÄYTTÖ

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, johon voi keräytyä vaarallisia hiilimonoksidihöyryjä.

Leikkaa ruoho vainpäivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa.

Ennen moottorin käynnistämistä, kytke irti kaikki teränkiinnityskytkimet ja vaihda vapaavaihteelle.

Älä aja 15° jyrkemmilla rinteillä.

Muista, ettei ole olemassa mitään “turvallista” rinnettä. Ruohoisilla rinteillä liikkuminen vaatii erityistä huolellisuutta. Koneen kaatumisen estämiseksi:

- älä pysähdy tai lähde äkkinäisesti ylätai alamäessä;

- kytke hitaasti, pidä aina kone kytkettynä, varsinkin alamäessä;

- koneen nopeus on pidettävä alhaisena rinteillä ja ahtaissa käännöksissä;

- varo kumpuja ja kuoppia ja muita piileviä vaaroja;

- älä koskaan leikkaa ruohoa rinteellä, ellei ruohonleikkuri ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen.

Ole varovainen vetäessäsi kuormaa.

- Käytä ainoastaan hyväksyttyä aisan kiinnitystä.

- Rajoita kuormat sellaisiksi, joita pystyt turvallisesti hallitsemaan.

- Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen peruutuksessa.

- Käytä vastapainoa/vastapainoja tai pyöräpainoja, jos ohjekirja sitä ehdottaa.

Varo liikennettä tietä ylitettäessä tai kuljetusväylillä.

Pysäytä terien pyöriminen ennen kuin ylität muita pintoja kuin ruohoa.

Äjä koskaan osoita materiaalin poistoa ohikulkijoita vasten äläkä salli ketään koneen lähellä sen ollessa käynnissä.

Älä käytä ruohonleikkuria viallisten suojusten, suojien kanssa tai ilman, katso että turvasuojuslaitteet ovat paikoillaan.

Älä muuta moottorin säätöjä tai aja moottoria liian suurilla nopeuksilla. Jos moottoria ajetaan ylinopeuksilla voi henkilövamman vaara lisääntyä.

Ennen ajajan paikan jättämistä:

- kytke tehon otto pois päältä ja alenna lisälaitteet; - muuta vapaalle ja aseta pysäköintijarru;

- sammuta moottori ja poista avain.

Kytke irti lisälaitteiden käyttölaite, pysäytä moottori ja kytke irti sytytystulpan johdin/johtimet tai poista virta-avain

- ennen kuin puhdistat tukoksia tai poistat esteen poistokourusta;

- ennen kuin tarkistat, puhdistat tai huollat konetta;

- jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista ruohonleikkuriin kohdistunut vahinko ja korjaa ennen kuin aloitat ja käytät sitä uudelleen;

- jos kone alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti) terälaite on vahingoittunut.

Kytke irti lisälaitteiden käyttölaite kuljetettaessa tai kun se ei ole käytössä.

Pysäytä moottori ja kytke irti lisälaitteiden käyttölaite - ennen polttoainetäyttöä;

- ennen ruohonkerääjän poistoa;

- ennen korkeuden säätöä, jollei säätöä voida suorittaa ajajan paikalta.

Vähennä kaasun säätöä moottorin hidastamiseksi; jos moottorissa on sulkuventtiili, käännä polttoaine pois ruohonleikkauksen päätyttyä.

9

IV. HUOLTO JA SÄILYTYS

Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla varmistaaksesi, että välineistö on hyvässä toimintakunnossa.

Älä koskaan säilytä konetta bensiinin ollessa säiliössä rakennuksessa, jossa höyryt voivat joutua kosketuksiin avoimen liekin tai kipinän kanssa.

Anna moottorin jäähtyä ennen kuin säilytät sitä missään suljetussa tilassa.

Palovaaran vähentämiseksi, pidä moottori, vaimennin, akkuosasto ja bensiinin sailytyspaikka vapaana ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta.

Tarkista usein, ettei ruohonkerääjä ole kulunut ja muuten huonossa kunnossa.

Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuuden vuoksi.

Mikäli polttoainesäiliö on tyhjennettäuä, on se suoritettava ulkona.

Moniteräisissäkoneissaonoltavavarovainen,yhdenterän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörimisen.

Jos kone pysäköidään, varastoidaan tai se jätetään ilman valvontaa, niin poista virta-avain.

VAARA: Kytke aina irti sytytystulpan johdin ja pane johdin paikkaan, jossa se ei voi saada kosketusta sytytystulppaan, jotta voidaan estää tahaton käynnistys, kuljetettaessa, säädettäessä tai korjattaessa.

10

1. Regras de Segurança

Práticas de Operação Segura para Trator de Cortar Grama

IMPORTANTE: ESTA MÁQUINA CORTADORA É CAPAZ DE AMPUTAR AS MÃOS E OS PÉS E TAMBÉM PODE LANÇAR OBJECTOS. A FALTA DE OBSERVAÇÃO DAS SEGUINTES INSTRUÇÕES POSE RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

PT I. TREINAMENTO

Leia as instruções cuidadosamente. Familiarize-se com os controles e o uso correto do equipamento.

Nunca permita crianças nem pessoas que não estejam familiarizadas com as instruções usarem o cortador de grama. Regulamentos locais podem restringir a idade do operador.

Nunca corte grama enquanto pessoas, especialmente crianças, ou animais domésticos estejam por perto.

Lembre-se que o operador ou usuário é responsável por acidentes ou perigos que possam ocorrer com outras pessoas ou suas propriedades.

Não levar passageiros.

Todos os operadores devem procurar e obter instrução profissional e prática. Tal instrução deve enfatizar:

-a necessidade de cuidado e concentração quando trabalhando com máquinas tipo tratores;

-controle da máquina derrapando num declive não será readquirido em se aplicando os freios.

Os motivos principais de perda de controle são:

a)aderência insuficiente das rodas;

b)sendo guiado rápido demais;

c)freiagem inadequada;

d)o tipo da máquina não é apropriado para a tarefa;

e)falta de consciência do efeito das condições do terreno, especialmente declives;

f)distribuição de carga e engates incorretos.

II. PREPARAÇÃO

Para reduzir o risco do fogo - antes do uso, quando se reabastece e no fim de cada corte de grama - inspecionar e remover os residuos do trator, cordator e atrá das proteções.

Enquanto estiver cortando grama, sempre use calçados e calças compridas substanciais. Não opere o equipamento quando estiver descalço ou usando sandálias abertas.

Inspecione integralmente a área onde o equipamento será usado e remova todos os objetos que possam ser lançados pela máquina.

AVISO - Gasolina é altamente inflamável.

- Armazene combustível em recipientes especificamente desenhados para este propósito.

- Reabasteça somente ao ar livre e não fume enquanto estiver reabastecendo.

- Coloque combustível antes de ligar o motor. Nunca remova a tampa do tanque de combustível ou coloque gasolina enquanto o motor estiver funcionando ou estiver quente.

- Se gasolina for derramada, não tente ligar o motor mas mova a máquina para longe da área onde houve o derramamento e evite criar qualquer fonte de ignição até que os vapores da gasolina tenham evaporado.

- Reponha firmemente todas as tampas dos tanques de combustível e recipientes.

Substitua silenciadores defeituosos.

Antes de usar, sempre inspecione visualmente para ver que as lâminas, parafusos da lâmina e montagem do cortador não estejam desgastados ou danificados. Substitua lâminas e parafusos desgastados ou danificados em jogos para preservar o equilibrio.

Em máquinas com múltiplas lâminas, tome cuidado ao rodar uma lâmina pois isto pode causar que outras lâminas rodem.

III.OPERAÇÃO

Não opere o motor num espaço confinado onde os gases perigosos de monóxido de carbono podem se acumular.

Corte somente debaixo de luz do dia ou em boa iluminação artificial.

Antes de tentar ligar o motor, desengate todas as embreagens de conexão das lâminas e coloque o câmbio em ponto morto.

Não usar em inclinações maiores do que 15°.

Lembre-se de que não existe tal coisa como um declive “seguro.” Movimento sobre inclinações gramadas requerem um cuidado especial. Para proteger contra qualquer capotamento:

- não pare nem arranque de repente quando estiver subindo ou descendo uma inclinação;

- acione a embreagem lentamente, sempre mantenha a máquina engrenada, especialmente quando estiver descendo;

- as velocidades da máquina devem ser mantidas baixas em declives e durante curvas fechadas;

- fique alerta para morrotes e buracos e outros perigos ocultos;

- nunca corte atraves da face do declive, a não ser que a máquina tenha sido desenhada para isto.

Use cuidado quando estiver puxando cargas ou usando equipamento pesado.

- Use somente pontos de fixação aprovados para a barra do engate.

- Limite as cargas às que você pode controlar com segurança.

- Não faça curvas fechadas. Use cuidado ao dar marcha a ré.

- Use contrapeso(s) ou pesos de roda quando sugerido no livreto de instrução.

Preste atenção ao trânsito quando atravessar ruas ou estiver perto de ruas.

Pare a rotação das lâminas antes de atravessar superfícies que não sejam grama.

Quando estiver usando quaisquer acessórios, nunca direcione a descarga do material em direção aos espectadores nem permita que ninguém se aproxime da máquina quando esta estiver em operação.

Nuncaopere o cortador de gramacomguardas oudefesas defeituosas ou sem os dispositivos de proteção em seus lugares.

Não mude a colocação do governador do motor ou acelere demais o motor. Operando o motor em velocidade excessiva pode aumentar o perigo de ferimentos pessoais.

Antes de deixar a posição de operador:

- desengate o levantador energizado e abaixe os acessórios;

- coloque em ponto morto e aplique o freio de estacionamento;

- pare o motor e remova a chave.

Desengate a propulsão aos acessórios, pare o motor, e desligue os fios das velas de ignição ou remova a chave de ignição

- antes de limpar entupimentos ou desentupindo calhas;

- antes de verificar, limpar ou trabalhar no cortador de grama;

- depois de golpear um objeto estranho. Inspecione o cortador de grama para ver se houveram danos e faça os reparos antes de re-ligar e operar o equipamento;

- se a máquina começar a vibrar anormalmente (verificar imediatamente).

11

Desengate a propulsão aos acessórios quando transportando ou quando não estiver em uso.

Pare o motor e desengate a propulsão ao acessório

-antes de reabastecer;

-antes de remover o coletador de grama;

-antes de fazer ajustes na altura a não ser que o ajuste possa ser feito da posição do operador.

Reduziracolocaçãodoaceleradorduranteodesligamento do motor, e se este vier equipado com uma válvula de fechamento, feche a passagem de combustível ao terminar o serviço de cortar.

IV. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

Manter todas as porcas, parafusos e cavilhas apertadas para ter certeza de que o equipamento esteja em condições seguras de operação.

Nunca armazene o equipamento com gasolina no tanque dentro de um edifício ondes os gases possam alcançar uma chama aberta ou uma faísca.

Deixe o motor esfriar antes de guardar em qualquer área cercada.

Para reduzir o risco de perigo de fogo, mantenha o motor, o silenciador, o compartimento da bateria e a área de armazenagem de gasolina livre de grama, folhas, ou graxa excessiva.

Verifique o coletador de grama frequentemente para determinar desgaste ou deterioração.

Substitua peças desgastadas ou danificadas para segurança.

Se o tanque de combustível tiver que ser drenado, isto deverá ser feito ao ar livre.

Em máquinas de múltiplas lâminas, tome cuidado ao rodar uma lâmina pois isto pode causar que outras lâminas rodem.

Quando a máquina for estacionada, guardada ou deixada sem atendimento, abaixe os modos cortadores a não ser que uma trava mecânica positiva seja usada.

CUIDADO: Sempre desligue o cabo da vela de ignição e coloque o cabo num local onde não possa contatar a vela de ignição para previnir que a máquina se ligue acidentalmente enquanto estiver regulando, transportando, ajustando ou fazendo reparos.

12

1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κανόνες ασφάλειας Ασφαλείς πρακτικές λειτουργίας για το όχημα κουρέματος γκαζόν

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΤΟΠΑΡΟΝΜΗΧΑΝΗΜΑΚΟΠΗΣΜΠΟΡΕΙΝΑΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΕΙΧΕΡΙΑΚΑΙΠΟΔΙΑΚΑΙΝΑΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ.

I. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού.

Μην αφήνετε ποτέ παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τις παρούσες οδηγίες να χειρίζονται το όχημα κουρέματος γκαζόν. Ηηλικίατουχειριστήενδεχομένωςναπεριορίζεται από τοπικούς κανονισμούς.

Μην κουρεύετε το γκαζόν όταν βρίσκονται κοντά άτομα, και ιδιαίτερα παιδία, ή κατοικίδια ζώα.

Να λαμβάνετε υπόψη σας ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα που συμβαίνουν ή κινδύνους που υπάρχουν για άλλα άτομα ή για την ιδιοκτησία τους.

Μη μεταφέρετε επιβάτες.

Όλοι οι οδηγοί πρέπει να ζητήσουν και να αποκτήσουν επαγγελματικήκαιπρακτικήκατάρτιση. Τέτοιακατάρτιση πρέπει να τονίζει:

-την ανάγκη για προσοχή και συγκέντρωση όταν εργάζεστε με οδηγούμενες μηχανές.

-ότι δεν μπορείτε να αποκτήσετε με τη βοήθεια του φρένου τον έλεγχο μιας οδηγούμενης μηχανής όταν γλιστράει σε έδαφος με κλίση.

Οι κύριες αιτίες για την απώλεια του ελέγχου είναι: α) ανεπαρκές κράτημα τιμονιού.

β) οδήγηση οχήματος με μεγάλη ταχύτητα. γ) ανεπαρκές φρενάρισμα.

δ) ακατάλληλος τύπος μηχανήματος για την εργασία.

ε) έλλειψη επίγνωσης της επίδρασης που έχουν οι συνθήκες εδάφους, ιδιαίτερα το έδαφος με κλίση.

στ) λανθασμένη σύνδεση και διανομή φορτίου.

II.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Για να περιορίσετε το κίνδυνο φωτιάς – πριν την χρήση, όταν ξαναγεμίζετε με καύσιμο και στο τέλος κάθε χρήση / επιθεωρήσετε και αφαιρέστε κάθε ακαθαρσία από το τρακτέρ, από την μηχανή κουρέματος και από όλα τα προστατευτικά του μέρη.

Όταν κουρεύετε το γκαζόν, να φοράτε πάντοτε σταθερά υποδήματα και μακρύ παντελόνι. Μη χειρίζεστε το μηχάνημα ξυπόλυτοι ή φορώντας ανοιχτά σανδάλια.

Ελέγξτεπροσεχτικάτηνπεριοχήόπουθαχρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό και απομακρύνετε κάθε αντικείμενο το οποίο μπορεί να εκτοξευτεί από το μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτη.

- Νααποθηκεύετετηβενζίνησεδοχείαειδικάσχεδιασμένα για το σκοπό αυτό.

- Ναεκτελείτετονανεφοδιασμόμόνοσεεξωτερικόχώρο και μην καπνίζετε ενώ κάνετε ανεφοδιασμό.

- Να προσθέτετε καύσιμο πριν από την εκκίνηση του κινητήρα. Μηβγάζετεποτέτηντάπααπότορεζερβουάρ και μην προσθέτετε ποτέ βενζίνη όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν είναι ζεστός.

- Σεπερίπτωσηπουχυθείβενζίνη,μηνπροσπαθήσετενα θέσετετονκινητήρασελειτουργία, αλλάαπομακρύνετε τομηχάνημααπότηνπεριοχήόπουέχειχυθείκαύσιμο και αποφύγετε τη δημιουργία πηγής ανάφλεξης έως ότου σκορπιστούν οι αναθυμιάσεις της βενζίνης.

- Τοποθετήστε ξανά όλες τις τάπες του ρεζερβουάρ και των δοχείων με ασφάλεια.

Αλλάξτε τους ελαττωματικούς σιλανσιέ.

Πριν από τη χρήση, πάντοτε να ελέγχετε οπτικά ότι οι λεπίδες, ταμπουλόνιατωνλεπίδωνκαιηκοπτικήδιάταξη δεν έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές. Αλλάξτε τις λεπίδες και τα μπουλόνια που έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές κατά ομάδες για να διατηρήσετε την ισορροπία.

Να προσέχετε στα μηχανήματα με πολλαπλές λεπίδες επειδήηπεριστροφήμίαςλεπίδαςμπορείναπροκαλέσει την περιστροφή άλλων λεπίδων.

III. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Μη θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε κλειστό χώρο όπουμπορείνασυσσωρευτούνεπικίνδυνεςαναθυμιάσεις μονοξειδίου του άνθρακα.

• Να κουρεύετε γκαζόν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.

• Πρινπροσπαθήσετεναθέσετετονκινητήρασελειτουργία, να αποσυνδέετε όλους τους συμπλέκτες σύνδεσης λεπίδων και να βάζετε νεκρά.

Μηχρησιμοποιείτεσεέδαφοςμεκλίσημεγαλύτερηαπό15°.

Να θυμάστε ότι δεν υπάρχει «ασφαλής» κλίση. Οι

 

διαδρομές σε κλίσεις με χορτάρι απαιτούν ιδιαίτερη

προσοχή. Για να μη γίνει ανατροπή του οχήματος:

- μη ακινητοποιήστε και μην ξεκινάτε απότομα στις ανηφόρες ή κατηφόρες.

- να ενεργοποιείτε το συμπλέκτη αργά, να οδηγείτε πάντοτε στο μηχάνημα αφού έχετε βάλει κάποια ταχύτητα, ιδιαίτερα στις κατηφόρες.

- η ταχύτητα του μηχανήματος πρέπει να είναι μικρή σε κλίσεις και σε κλειστές στροφές.

- να βρίσκεστε σε ετοιμότητα για τυχόν λοφίσκους, λακκούβες και άλλους κρυφούς κινδύνους.

- μηνκουρεύετεποτέτογκαζόνκατάπλάτοςτηςκλίσης, εκτόςαντοόχημακουρέματοςγκαζόνείναισχεδιασμένο για το σκοπό αυτό.

• Να είστε προσεχτικοί κατά τη ρυμούλκηση φορτίων ή τη χρήση βαρύ εξοπλισμού.

- Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα σημεία στη δοκό σύνδεσης φορτίου στο τρακτέρ.

- Να περιορίζεστε σε φορτία που μπορείτε να ελέγχετε με ασφάλεια.

- Μηστρίβετεαπότομα. Ναείστεπροσεχτικοίότανκάνετε όπισθεν.

- Να χρησιμοποιείτε αντίβαρα ή βάρη στους τροχούς όταν προτείνεται κάτι τέτοιο στο εγχειρίδιο οδηγιών.

• Να είστε προσεχτικοί όταν διασχίζετε ή βρίσκεστε κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές.

• Να διακόπτετε την περιστροφή των λεπίδων πριν διασχίζετεπεριοχέςδιαφορετικέςαπόπεριοχέςμεγκαζόν.

• Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο εξάρτημα, μην εκβάλλετε ποτέ υλικά απευθείας προς τους παρευρισκόμενους και μην επιτρέπετε σε κανέναν να πλησιάσει το μηχάνημα όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία.

• Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία το μηχάνημα κουρέματος γκαζόν με ελαττωματικά προστατευτικά, καλύμματα και χωρίς να βρίσκονται οι προστατευτικές συσκευές ασφάλειας στη θέση τους.

• Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις του ρυθμιστή στροφών κινητήρα και μην υπερβαίνετε το όριο στροφών του κινητήρα. Αν θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε υπερβολικές στροφές μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμού.

• Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή:

- να αποσυνδέετε το διακόπτη εκκίνησης και να χαμηλώνετε τα εξαρτήματα.

- ναβάζετενεκράκαιναενεργοποιείτετοφρένοστάθμευσης. - ναδιακόπτετετηλειτουργίατουκινητήρακαιναβγάζετε

το κλειδί.

• Αποσυνδέστε την κίνηση των εξαρτημάτων, διακόψτε τη λειτουργία του κινητήρα και αποσυνδέστε τις ντίζες του μπουζί ή βγάλτε το κλειδί της μίζας:

- πριν καθαρίζετε φραξίματα και πριν αποφράσσετε τη χοάνη.

- πριν ελέγχετε, καθαρίζετε ή εκτελείτε εργασίες στο μηχάνημα κουρέματος γκαζόν.

- σεπερίπτωσηπουσυγκρουστείτεσεξένοαντικείμενο. Ελέγξτε το όχημα κουρέματος γκαζόν για ζημιές και εκτελέστε τις εργασίες επισκευής πριν θέσετε το μηχάνημα κουρέματος γκαζόν ξανά σε λειτουργία:

- αντομηχάνημακουρέματοςγκαζόναρχίζειναδονείται

αντικανονικά (ελέγξτε αμέσως).

13

Αποσυνδέστε την κίνηση των εξαρτημάτων κατά τη μεταφορά του οχήματος ή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Διακόψτε τη λειτουργία του κινητήρα και αποσυνδέστε την κίνηση των εξαρτημάτων:

-πριν από τον ανεφοδιασμό.

-πριν βγάλετε το συλλέκτη χορταριών.

-πρινκάνετερυθμίσειςύψους,εκτόςανηρύθμισημπορεί να γίνει από τη θέση του χειριστή.

Μειώστε τη ρύθμιση του μοχλού πεταλούδας όταν σβήνετετονκινητήρακαι, σεπερίπτωσηπουοκινητήρας διαθέτει βαλβίδα διακοπής, αποκόψτε το καύσιμο όταν ολοκληρώσετε το κούρεμα του γκαζόν.

IV. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείτε σφικτά όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες για να εξασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

Μην αποθηκεύετε ποτέ τον εξοπλισμό με βενζίνη στο ρεζερβουάρστοεσωτερικόκτίριου, όπουοιαναθυμιάσεις μπορεί να φτάσουν σε γυμνή φλόγα ή σπινθήρα.

Αφήστετονκινητήρανακρυώσειπριντοναποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο.

Για να μειώσετε το κίνδυνο πυρκαγιάς, διατηρείτε τον κινητήρα, το σιλανσιέ, το χώρο μπαταρίας και το χώρο αποθήκευσης βενζίνης χωρίς φυτά ή βλάστηση και υπερβολικό γράσο.

Ελέγχετε τακτικά το συλλέκτη χορταριών για φθορά.

Γιαασφάλεια, αλλάξτεταμέρηπουέχουνυποστείφθορές ή ζημιές.

Ανπρέπεινααποστραγγίσετετορεζερβουάρ,ηδιαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό χώρο.

Να προσέχετε στα μηχανήματα με πολλαπλές λεπίδες επειδήηπεριστροφήμίαςλεπίδαςμπορείναπροκαλέσει την περιστροφή άλλων λεπίδων.

Όταν σταθμεύετε, αποθηκεύετε ή αφήνετε ανεπιτήρητο το μηχάνημα, χαμηλώστε τα μέσα κοπής εκτός αν χρησιμοποιείτε μηχανικό κλείδωμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Πάντανααποσυνδέετετηνντίζατου μπουζί και να τοποθετείτε την ντίζα σε σημείο όπου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το μπουζί για να αποφύγετετυχαίαεκκίνησητουκινητήραότανκάνετε προσαρμογές, μεταφορά, ρυθμίσεις ή όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής.

Notified Body SNCH

11, Route de Luxembourg L-5230 Sandweiler

TUV Rheinland No. 0499

 

 

LT2217A

 

 

11,53/8,6

 

*

 

 

 

0-6,7

 

 

107

 

 

38-102

 

 

180

2006/42/EC

 

EMC 2004/108/EC

 

ISO 3744

2000/14EC

LpA < 90 dBa

ISO 11094

2005/88/EC

LwA < 100 dBa

 

 

 

EN 1033

 

 

A (8) ≤ 2.5

 

 

EN 1032

 

 

A (8) ≤ 0.5

m/s2

 

 

02980

 

*As rated by the engine manufacturer

14

Dessa symboler kan förekomma på enheten eller i den dokumentation som levererats tillsammans med produkten. Lär känna dem och deras innebörd.

Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert på din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bør læres slik at du kan forstå hva de betyr.

Disse symboler kan findes på din plæneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at lære og forstå deres betydning. Nämä symbolit voivat esiintyä laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa käyttöohjekirjassa. Opi ymmärtämään niiden merkitys.

PT Estes símbolos podem aparecer no seu trator ou na documentação fornecida com o produto. Aprenda e entenda seu significado.

Τασύμβολααυτάμπορείναεμφανίζονταιστομηχάνημασαςήστηβιβλιογραφίαπουπαρέχεταιμετοπροϊόν. Μάθετεκαικατανοήσετε τη σημασία τους.

 

 

BACK

 

 

NEUTRAL

 

HÖG

 

 

LÅG

SNABB

 

LÅNGSAM

 

 

LYSET PÅ

TÄNDNING

 

 

REVERS

 

 

FRI

 

HØY

 

 

LAV

HURTIG

 

LANGSOM

 

 

LYS PÅ

TENNING

 

BAKGEAR

 

 

FRIGEAR

 

HØJ

 

 

LAV

HURTIG

 

LANGSOM

LYGTER TÆNDT

TÆNDING

 

PERUUTUS

 

VAPAAVAIHDE

 

KORKEA

 

MATALA

NOPEA

 

HIDAS

VALOT PÄÄLLÄ

SYTYTYS

 

MARCHA-A-RÉ

 

PONTO MORTO

 

ALTO

 

 

BAIXO

RÁPIDO

 

DEVAGAR

LUZES LIGADAS

IGNIÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

MOTORN AV

ROS ON

MOTORN PÅ

 

START AV MOTOR

 

HANDBROMS

EJ LÅST

 

HANDBROMS LÅST

 

PARKERINGSBREMS

 

MOTORN AV

ROS PÅ

MOTOR PÅ

 

START AF MOTOREN

ULÅST

 

PARKERINGSBREMS LÅST

 

PARKERINGSBREMSE

 

MOTOR STANDSET

ROS ON

MOTOR STARTET

 

START AV MOTOREN

ULÅST

 

PARKERINGSBREMSE LÅST

 

 

KÅSIJARRU

 

MOOTTORI SEIS

ROS ON

MOOTTORI KÄYNNISSÄ

MOOTTORIN KÄYNNISTYS

 

EI LUKITTU

 

KÄSIJARRU LUKITTU

FREIO DE ESTACIONAMENTO

 

MOTOR DESLIGADO

ROS ON

MOTOR LIGASDO

MOTOR DE ARRANQUE

 

 

 

 

FREIO DE ESTACIONAMENTO

 

 

DESTRANCADO

 

 

 

 

ROS ON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÖJD FÖR KLIPPARE

 

 

 

 

BRÄNSLE

 

OLJETRYCK

 

 

 

BATTERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOKE

 

 

 

 

 

 

BAKÅT

FRAMÅT

 

 

CHOKE

BRENSEL

 

OLJETRYKK

 

 

 

BATTERI

 

 

REVERS

FRAMOVER

 

 

KLIPPEHØYDE

CHOKER

BRÆNDSTOF

 

OLIETRYK

 

 

 

BATTERI

 

 

BAGLÆNS

FREMAD

 

 

KLIPPEHØJDE

RIKASTIN

POLTTOAINE

 

ÖLJYNPAINE

 

 

 

AKKU

 

 

PERUUTUS

ETEENPÄIN

 

LEIKKUUKORKEUS

AFOGADOR

CONBUSTÍVEL

PRESSÃO DO ÓLEO

 

BATERIA

 

MARCHA-A-RÉ

PARA FRENTE

 

ALTURA DO CORTADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLBEHÖRSKOPPLING

TILLBEHÖRSKOPPLING

VIKTIGT

SE UPP FÖR

SE TILL ATT ÅSKÅDARE

VARNING

INKOPPLAD

FRÅNKOPPLAD

FORSIKTIG

UTFLYGANDE FÖREMÅL

BEFINNER SIG PÅ BEHÖRIGT

ADVARSEL

FESTKLØTSJ I GANG

FESTKLØTSJ AV

FORSIGTIG

PASS OPP FOR

AVSTÅND

ADVARSEL

KOBLING FOR TILBEHØR

KOBLING FOR TILBEHØRET

TÄRKEÄÄ

FLYVENDE GJENSTANDER

UVEDKOMMENDE PERSONER

VAROITUS

TILKOBLET

FRAKOBLET

CUIDADO

PAS PÅ FLYVENDE

BØR HOLDES BORTE

NÍVEL SADIO DO PODER

LISÄLAITTEEN KYTKIN

LISÄLAITTEEN KYTKIN

 

GENSTANDE

HOLD UVEDCOMMENDE

 

KYTKETTY

IRTIKYTKETTY

 

VARO SINKOUTUVIA ESINEITÄ

PÅ AFSTAND

 

EMBREAGEM DO

EMBREAGEM DO

 

CUIDADO COM

PIDÄ OHIKULKIJAT POIS

 

ACESSÓRIO ENGATADO

ACESSÓRIO DESENGATADO

 

OBJECTS ATIRADOS

LÄHETTYVILTÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTER OS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECTADORES LONGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX +90N MAX +150N

 

 

 

 

 

 

 

HETA YTOR

DRAGSTÅNGSBELASTNING

BROMS-OCH KOPPLINGSPEDAL

LJUDEFFEKTNIVÅ

VARME OVERFLADER

TRÆKSTANGSBELASTNING

BREMSE-OG KOBLINGSPEDAL

LYDEFFEKTNIVEAU

VARME OVERFLATER

DRAGKROKLASTING

BREMS-OG CLUTCHPEDAL

LYDSTYRKENIVÅ

KUUMAT PINNAT

VETOAISAN KUORMITUS

JARRU-/KYTKINPOLJIN

ÄÄNENVOIMAKKUUSTASO

SUPERFÍCIES QUENTES

CARREGAMENTO DA

PEDAL DO FREIO E EMBREAGEM

AVISO

 

 

 

 

 

 

 

BARRA DA TRAÇÃO

 

 

 

 

 

15

Dessa symboler kan förekomma på enheten eller i den dokumentation som levererats tillsammans med produkten. Lär känna dem och deras innebörd.

Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert på din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bør læres slik at du kan forstå hva de betyr.

Disse symboler kan findes på din plæneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at lære og forstå deres betydning. Nämä symbolit voivat esiintyä laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa käyttöohjekirjassa. Opi ymmärtämään niiden merkitys.

PT Estes símbolos podem aparecer no seu trator ou na documentação fornecida com o produto. Aprenda e entenda seu significado.

Τασύμβολααυτάμπορείναεμφανίζονταιστομηχάνημασαςήστηβιβλιογραφίαπουπαρέχεταιμετοπροϊόν. Μάθετεκαικατανοήσετε τη σημασία τους.

15°

 

FÅR EJ ANVÄNDAS OM

LÄS ANVÄNDARHANDBOKEN

EUROPEISK STANDARD

 

MARKEN SLUTTAR MER ÄN 15°

LES BRUKSANVISNINGENE

FÖR MASKINSÄKERHET

 

KJØR IKKE I SKRÅNINGER PÅ

LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN

 

EUROPEISKE

 

 

MER ENN 15°

LUE OMISTAJAN OHJEKIRJA

MASKINSIKKERHETSREGLER

 

BENYT IKKE PLÆNEKLIPPEREN

LER O MANUAL DO

EU MASKINDIREKTIVEST

PÅ SJRÅNINGER DER FER OVER 15°

PROPRIETÁRIO

SIKKERHEDSREGLER

 

EI SAA KÄYTTÄÄ 15°

 

EUROOPPALAINEN

 

JYRKEMMILLÄ RINTEILLÄ

 

KONETURVADIREKTIIVI

 

NÃO OPERE EM

 

DIRETIVA EUORPÉ PARA

 

DECLIVES DE MAIS DE 15°

 

SEGURANÇA DE MÁQUINAS

 

 

 

(15°)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs i manualen under Säker Hantering Se manual for Sikker Bruk

Se manualen under "Sikker anvendelse". Tutustu ohjekirjan turvaohjeisiin.

Consultar o manual para Instruções de Segurança.

Brandrisk på grund av ansamling av skräp/gräsavfall

Risiko for brann ved opphoping av avfall Der er brandfare, hvis affaldstoffer hober sig op.

Paloriski eloperäisten jätteiden muodostumisen vuoksi. Há risco de fogo devido aos resíduos formados.

HÖJ KLIPPARE

FARA, HÅLL UNDAN

 

HÄNDER OCH FÖTTER

 

KLIPPELØFTER

FARE, HOLD HENDER OG FØTTER BORTE

 

INDSTILLING AF KLIPPEHØJDE

FARE! HOLD HÆNDER OGFØDDER VÆK

 

LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖ

VAARA! ÄLÄ TYÖNNÄ KÄTTÄ TAI JALKAA ALLE

 

CUIDADO COM

PERIGO, MANTER AS MÃOS

FRIHJUL

OBJECTS ATIRADOS

E OS PÉS AFASTADOS

FRITT HJUL

 

 

FRILØB

 

 

TTINEN

 

 

VAPAA

 

 

RODA LIVRE HIDROESTÁTICA

VARNING: DEFLEKTORSKÄRMEN ELLER HELA GRÄSUPPFÅNGAREN MÅSTE SITTA PÅ PLATS UNDER KLIPPANDET FORSIKTIG: DEFLEKTORSKJERMEN ELLER HELE GRESSFANGEREN MÅ VÆRE PÅ PLASS VED KLIPPING

Pas på: afledningsskjold eller den hele græsfanger må være på pladsen mens man mejer

VAROITUS: DEFLEKTORIN SUOJUKSEN TAI KOKO RUOHONKERÄIMEN ON OLTAVA ASENNETTUNA PAIKALLAAN LIIKKUMISEN AIKANA CUIDADO: A PROTEÇÃO DEFLETORA OU TODO O RECOLHEDOR DE GRAMA DEVEM ESTAR NO LUGAR ENQUANTO ESTIVER CORTANDO

VARNING: Läs instruktionsboken för maskinägare - Brandfara - Giftiga ångor eller gaser.

ADVARSEL: Les brukerveiledningen for motoren - brannfare - giftig damp eller giftige gasser.

ADVARSEL: Se i motorens manual – Brandfare – Giftige dampe eller giftige gasser. VAROITUS: Lue koneen käyttöohje – Tulipalovaara – Myrkyllisiä höyryjä tai. AVISO: Ler o Manual de uso do Motor –

Perigo de fogo – Fumos venenosos ou gases tóxicos.

FÖRSIKTIG: Fingrar och händer kan fastna - drivrem FORSIKTIG: Fingereller håndfastklemming - beltereim ADVARSEL: Klemningsfare fingre eller hånd – remtræk

VAROITUS: Sormien tai käden mukaan tempautuminen—hihnakäyttö CUIDADO: Aprisionamento dedos ou mão – transmissão por correia

16

Jonsered LT2217A Manual

01738

 

FARA SKYDDA ÖGONEN

INGA GNISTOR

 

SVAVELSYRA

SPOLA OMEDELBART

 

EXPLOSIVA GASER

INGEN ÖPPEN

 

KAN FÖRORSKA BLIND-

ÖGONEN MED VATTEN

 

KAN FÖRORSAKA BLINDHET

ELD

 

HET ELLER ALLVARLIGA

OCH SÖK SNABBT UPP

 

ELLER SKADA

RÖK EJ

 

BRÄNNSKADOR

LÄKARE.

 

 

 

 

 

 

 

 

FARE BESKYTT ØYNENE

UNNGÅ

 

SVOVELSYRE

SKYLL ØYNENE ØYEB-

 

EKSPLOSIVE GASSER

GNISTER

 

KAN FORÅRSAKE BLIND-

LIKKELIG MED VANN.

 

KAN FORÅRSAKE BLINDHET

FLAMMER

 

HET OG ALVORLIGE

KONTAKT LEGE ØYEB-

 

 

LIKKELIG.

 

 

OG SKADER.

RØYKING

 

BRANNSKADER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARE! BESKYT ØJNENE

UNDGÅ

 

SVOVLSYRE

S K Y L O M G Å E N D E

 

EKSPLOSIVE GASSER

GNISTER

 

KAN MEDFØRE BLIND-

ØJNENE MED VAND.

 

KAN MEDFØRE BLINDHED

 

S Ø G O M G Å E N D E

 

ÅBEN ILD

 

HED ELLER ALVORLIGE

 

 

LÆGEHJÆLP.

 

ELLER KVÆSTELSER.

RYGNING

 

ÆTSNINGER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAARA! SUOJAA SILMÄT

EI

 

 

RIKKIHAPPO

HUUHTELE

SILMÄT

 

 

 

 

RÄJÄHTÄVIÄ KAASUJA

KIPINÖITÄ

 

VOI AIHEUTTAA

HETI VEDELLÄ JA

 

VOI AIHEUTTAA

LIEKKEJÄ

 

HAKEUDU NOPEASTI

 

 

SOKEUTTA TAI VAKAVIA

 

SOKEUTTA TAI VAMMAN.

TUPAKOINTIA

 

PALOVAMMOJA.

LÄÄKÄRIN HOITOON.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT PROTEJA OS OLHOS.

PROIBIDO

 

ÁCIDO SULFÚRICO

ENXAGÜ OS OLHOS

 

GASES EXPLOSIVOS

CENTELHAS

 

PODE PROVOCAR CE-

UMEDIATAMENTECOM

 

CHAMAS

 

ÁGUA.

 

 

PODEM PROVOCAR CEG-

 

GUEIRA OU QUEIMADU-

PROCURE ASSISTÉN-

 

UEIRA OU FERIMENTO.

FUMAR

 

RAS

 

 

 

 

 

 

CIA MÉDICA IMEDIATA-

 

 

 

 

 

 

MENTE.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ

ΤΟ ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ ΜΠΟΡΕΙ

ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ

 

ΕΥΦΛΕΚΤΑΑΕΡΙΑΜΠΟΡΟΥΝΝΑ

Α Ν Α Φ Λ Ε Ξ Η Σ

ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

ΤΟ

ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ Η ΣΟΒΑΡΑ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ

 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝΤΥΦΛΟΤΗΤΑΗ

 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

 

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.

ΑΜΕΣΩΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΤΡΑΥΜΑΤΑ.

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. FÅR EJ TIPPAS. ÖPPNA EJ BATTERIET!

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. IKKE TIPP. IKKE ÅPNE BATTERIET!

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. MÅ IKKE KANTES. BATTERIET MÅ IKKE ÅBNES!

PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. ÄLÄ KALLISTA. ÄLÄ AVAA AKKUA!

PT MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS. NÃO INCLINAR. NÃO ABRIR A BATERIA.”

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΗΝ ΣΚΕΠΑΣΕΤΕ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

17

2.Montering. 2. Montering. 2. Montering. 2. Kokoaminen.

2.Montagem. 2. Συναρμολόγηση.

Innan traktorn kan användas måste vissa delar monteras som av transportskäl ligger bipackade i emballaget.

Før traktoren kan brukes må visse deler som av transporthensyn ligger vedlagt i emballasjen monteres.

Før traktoren kan bruges skal visse deler, som af transporthensyn er vedlagt i emballagen, monteres.

Ennen traktorin käyttöönottoa täytyy pakkauksessa mukana olevat osat asentaa ohjeiden mukaisesti paikoilleen.

PT Antes de utilizar o trator, é preciso montar certas peças que chegam separadas na embalagem por razões de transporte.

Πριν χρησιμοποιήσετε το τρακτέρ, θα πρέπει να συναρμολογήσετε ορισμένα μέρη τα οποία για λόγους μεταφοράς εσωκλείονται στη συσκευασία.

1

Ratt

Montera axelförlängaren (1).

Placera rattnavet på rattaxeln. Kontrollera att framhjulen är riktade rakt framåt och placera ratten på navet.

Ta bort rattadaptern från ratten och skjut på adaptern på rattstångsförlängningen. Kontrollera att framhjulen är riktade rakt framåt och placera ratten på navet.

Montera den stora och låsmutter. Dra åt ordentligt.

Snäpp fast täckbrickan i centrum på ratten

1.AXELFÖRLÄNGARE

Ratt

Monter den justerbare akselforlengelsen (1) i de ønskede hullene og sett inn sekskantskruen og mutteren.

Pass på at forhjulene peker rett forover. Skyv forbindelsleddet inn på akselforlengelsen og sett rattet på forbindelsesleddet.

Fjern ratt-adapteren fra rattet og la adapteren gli over på forlengelsen til styrestangen. Kontroller at forhjulene står rett forover. Plasser rattet på navet.

Monter den store flate skiven og låsemutter. Trekk godt til.

Trykk lokket på plass midt i rattet.

1.AKSELFORLENGELSE

Styret

Monter forlængerakslen (1).

Anbring ratnavet på ratstammen: Kontroller, at forhjulene peger fremad, og anbring rattet på navet.

Tag ratmonteringsstykket af rattet, og skyd det på ratstammeforlængelsen. Knotorollér at forhjulene er rettet nøjagtig ligeud og anbring rattet på navet.

Monter låsemøtrik og spænd den godt.

Tryk indsatsen på plads midt i styret.

1.FORLÆNGERAKSEL

Ohjauspyörä

Asenna ratin akselin jatke (1) paikoilleen ja kiristä pultti.

Asena ratin napa paikoilleen, tarkista, että etupyörät ovat suorassa.

Asenna kaulus ja ohjauspyörä paikoilleen.

Asenna iso-ja pieni ja vastamutteri.

Asenna lopuksi peitelevy keskiöön.

1.AKSELIN JATKE

PT Volante

Monte o eixo de extensão (1).

Monte a tampa do eixo principal. Verifique que os terminais da guia na tampa encaixe na tampa nos respectivos orifícios.

Remova o adaptador do volante do volante e deslize o adaptador no eixo do volante. Controle que as rodas da frente estejam alinhadas para a frente e coloque a roda no furo.

Monte a arruela chata grande e a porca sextavada. Aperte firmemente.

Junte o encaixe no centro do volante.

1.EIXO DE EXTENSÃO

Τιμονι

Στερεώστε τον κύριο άξονα προέκτασης (1).

Στερεώστε το κάλυμμα του κύριου άξονα. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί γλωττίδες του καλύμματος ταιριάζουν στις αντίστοιχες οπές.

Βγάλτε τον προσαρμογέα του τιμονιού από το τιμόνι και ολισθήστετονπροσαρμογέαστονάξονατιμονιού. Ελέγξτε ότι οι μπροστινοί τροχοί είναι ευθυγραμμισμένοι προς τα εμπρός και τοποθετήστε το τιμόνι στην πλήμνη.

Συναρμολογήστετημεγάληπλακέροδέλακαιτοεξαγωνικό παξιμάδι. Σφίξτε καλά.

Ασφαλίστε το ένθετο στο κέντρο του τιμονιού.

1.ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

18

2

1

2

3

4

MONTERA FÖRARSTOLEN

Ta bort beslagen som håller fast sitsen vid kartongen och lägg beslagen åt sidan för att använda till att montera sitsen på traktorn]

Ta bort wellpappen och kassera den.

OBSERVERA: Kontrollera att sladden är korrekt ansluten till säkerhets-brytaren (1) på sätets hållare.

Placera sätet på bottenramen så att huvudet på ansatsskruven sitter mitt över det stora spårförsedda hålet i bottenramen.

(2).

Skjut ner sitsen så att ansatsskruven går in i spåret och dra in den mot traktorns bakdel.

Dra åt justerskruven (3).

REGLERA SÄTET

Lyft upp regleringsspaken (4) och låt sätet glida tills du når en bekväm ställning som gör att du kan trycka ner kopplingen/ bromspedalen helt ner. Frigör spaken för att blockera sätet i detta läge.

INSTALLER SETE

Fjern metalldelene som fester setet til kartonginnpakningen og sett delene til side til setet skal monteres til traktoren.

Ta deler ut av kartongen og kast den.

MERK: Kontroller at ledningen er korrekt tilsluttet til sikkerhetsbryteren (1) på holderen til setet.

Plasser setet på setebunnen slik at skulderens hodebolt befinner seg over det store hullet på setebunnen (2).

Trykk setet nedover slik at skulderbolten kommer inn i hullet og trekk setet bakover på traktoren.

Trekk til justeringsskruen (3).

JUSTERING AV SETET

Løft opp justeringsspaken (4) og skyv setet til en behagelig posisjon slik at du kan tråkke bremse-/clutchpedalen helt ned. Slipp spaken for å låse setet i posisjonen.

MONTERING AF SÆDET

Skru bolte og møtrikker af sædet på papemballagen, og læg dem til side til senere brug til at sætte sædet på havetraktoren.

Fjern emballagen, og kassér den.

BEMÆRK: Kontroller at ledningen til sikkerhedsafbryderen

(1) på sædeholderen er tilsluttet.

Placér sædet på skålen, således at ansatsboltens hoved befinder sig over den store åbning i skålen (2).

Pres sædet nedad, så ansatsbolten kommer ind i åbningen og tryk sædet mod enden af traktoren.

Stram derpå justeringsskruen (3).

SÆDEJUSTERING

Løft op i justeringsstangen (4), og skub sædet, indtil det har en komfortabel position, hvor fra du kan trykke kobling-/ bremsepedalen helt i bund. Udløs løfteren for at låse sædet på plads.

19

2

 

 

 

 

ISTUIMEN ASENTAMINEN

 

 

Poista pidikeosat, joilla istuin on kiinni pahvipakkauksessa ja

 

 

aseta osat sivuun istuimen traktoriin kiinnittämistä varten.

1

 

Irrota pahvipakkaus ja heitä se pois.

 

 

HUMIO: Tarkista, että istuimen alla olevaan turvakatkaisijaan

 

 

(1) menevä johto on kunnolla kytketty.

 

 

Aseta istuin istuinkaukaloon niin, että olkasalvan pääkap-

 

 

pale sijaitsee istuinkaukalossa olevan ison uritetun aukon

 

 

yläpuolella (2).

 

 

Työnnä istuinta alaspäin niin, että olkasalpa menee aukkoon

 

 

ja vedä istuinta kohti traktorin takaosaa.

 

 

Kiristä säätöruuvi (3).

 

 

SÄÄDÄ ISTUIN

 

 

Nosta säätövipua (4) ja liu’uta istuinta, kunnes se on muka-

 

 

vassa asennossa, joka sallii sinun painaa kytkin/jarrupoljinta

 

 

alas asti. Vapauta vipu istuimen lukitsemiseksi asentoonsa.

 

PT

INSTALAÇÃO DO ASSENTO

 

 

Remover as partes que fixam o assento à embalagem de

 

 

papelãoe colocar as partes de lado para montagem do as-

 

 

sento no trator.

 

 

Remover a embalagem de papelão e descartar.

 

 

OBSERVAÇÃO: Verifique se o cabo está conectado cor-

 

 

retamente ao interruptor de segurança (1) no suporte do

 

 

assento.

 

 

Colocar o assento no vão onde está a cabeça do perno de

 

 

suporte em cima do grande furo situado no vão (2).

 

 

Pressionar para baixo o assento para encaixar o perno de

 

 

suporte e puxar o assento para trás do trator.

 

 

Aperte o parafuso de ajuste com firmeza (3).

 

 

REGULAGEM DO ASSENTO

2

 

Levantar a alavanca de regulagem (4) e deslizar o assento

 

até encontrar uma posição confortável que permita de apertar

 

 

tudo até o fim o pedal da embreagem/freio . Soltar a alavanca

 

 

para travar o assento na posição

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

 

 

Αφαιρέστε τον υλικό που ασφαλίζει το κάθισμα στη χάρτινη

 

 

συσκευασία και τοποθετήστε το υλικό αυτό παράπλευρα για

 

 

να συνεχίσετε με τη συναρμολόγηση του καθίσματος του

 

 

τρακτέρ.

 

 

Αφαιρέστε τη χάρτινη συσκευασία και απορρίψτε την.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτεότιτοκαλώδιοείναισωστάσυνδεδεμένο

 

 

στο διακόπτη ασφάλειας (1) στην υποδοχή καθίσματος.

 

 

Τοποθετήστετοκάθισμαστηβάσηκαθίσματοςμετρόποώστε

 

 

η κεφαλή του μπουλονιού με χιτώνιο να είναι τοποθετημένο

 

 

πάνω από τη μεγάλη οπή υποδοχής στη βάση (2).

 

 

Πιέστε το κάθισμα προς τα κάτω για να προσαρμοστεί το

 

 

μπουλόνι με χιτώνιο στην υποδοχή και τραβήξτε το κάθισμα

 

 

προς το πίσω μέρος του τρακτέρ.

 

 

Σφίξτε καλά το μπουλόνι ρύθμισης (3).

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

 

 

Σηκώστε το μοχλό ρύθμισης (4) και ολισθήστε το κάθισμα

 

 

έως ότου βρείτε μια άνετη θέση από την οποία μπορείτε να

 

 

πατήσετεέωςτοτέρματοπεντάλσυμπλέκτη/φρένου.Αφήστε

 

 

το μοχλό για να ασφαλίσετε το κάθισμα στη θέση του.

3

4

 

20

2

1.

Sitsplatta

 

 

1.

Istuinlevy

 

 

2.

Uttagskåpan

2.

Akun navan hattu

3.

Kabel

3.

Kaapeli

4.

Kabel

4.

Kaapeli

A.

Traktorns framsida

A.

Traktorin etuosa

5.

Stänkskydd

5.

Lokasuoja

6.

Batterianslutning

6.

Akun napa

7.

Batteri

7.

Akku

1.

PT

1.

Chapa do assento

Setepanne

2.

Tampa - bornes

2.

Klemmekassedæksel

3.

Cabo

3.

Kabel

4.

Cabo

4.

Kabel

A. Frente do trator

A.

Front av traktor

5.

Paralama

5.

Skjerm

6.

Terminal da bateria

6.

Batteri-terminal

7.

Bateria

7.

Batteri

 

 

1.

Sædeplade

1.

Έδραση

2.

Κάλυμμα ακροδέκτη

2.

Støvhætte

3.

Καλώδιο

3.

Kabel

4.

Καλώδιο

4.

Kabel

Α.

Μπροστινό μέρος

A.

Front på traktoren

 

τρακτέρ

5.

Bagskærm

 

5.

Προφυλακτήρας

6.

Batteripol

6.

Ακροδέκτης

7.

Batteri

 

μπαταρίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Μπαταρία

Montering av batteri

OBSERVERA: Om du monterar batteriet efter det datum (månad och år) som anges på etiketten ska det laddas under minst en timme vid 6-10 ampere

VARNING: Före installationen skall metallarmband, klockarmband, ringar etc tas av. Om sådana föremål kommer i kontakt med batteriet kan brännsår uppkomma.

Montering av batteri

MERK: Hvis batteriet tas i bruk etter måned og år som er vist på etiketten, lad opp batteriet minimum en time ved 6-10 ampere.

ADVARSEL: Ta av armringer, klokkelenker, ringer osv. av metall. Slike gjenstander kan forårsake brannskader om de kommer i kontakt med batteriet.

Montering af batteriet

BEMÆRK: Batteriet skal oplades i mindst én time med 6-10 A, hvis det tages i brug efter den dato, der er påstemplet mærkaten.

ADVARSEL! Inden du begynder at montere batteriet, skal du tage evt. metalarmbånd, armbåndsur, ringe osv. af. Hvis de kommer i berøring med batteriet, kan det give forbrændinger.

Akun asennus

HUMIO! Jos tämä akku otetaan käyttöön yhden vuoden ja yhden kuukauden kuluttua etiketin osoittamasta päivästä, lataa akkua vähintään tunnin 6-10 amp.

VAARA: Ennen kuin alat asentaa akkua, riisu metallirannekkeet, rannekello, sormukset yms. Jos ne osuvat akkuun, seurauksena voi olla palovammoja.

PT Instale a bateria

NOTA: Se a bateria for colocada em serviço após o mês e ano indicados na etiqueta, carregue a bateria em 6-10 amps por no mínimo uma hora.

AVISO:Antes de instalar a bateria, retire todas as pulseiras de metal, relógios, anéis, etc., do seu corpo. Contato de qualquer destes ítens com a bateria pode causar queimaduras.

Τοποθέτηση μπαταρίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανθέσετετηνμπαταρίασελειτουργίαμετάαπό τομήνακαιτοέτοςπουαναγράφονταιστηνετικέτα, φορτίστε την μπαταρία για τουλάχιστον μία ώρα στα 6-10 Amp.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριντοποθετήσετετηνμπαταρία, βγάλτε τυχόν μεταλλικά βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δακτυλίδια, κτλ. που φοράτε. Αν έρθουν τα αντικείμενα αυτά σε επαφή με την μπαταρία, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

 

 

A

5

 

 

 

1

 

 

6

 

 

 

 

2

4

 

 

 

7

 

3

 

 

01481

 

 

 

 

21

2

VARNING: Pluspolen måste anslutas först för undvikande av gnistor vid ofrivillig jordning.

Ta bort polskyddshylsorna och kasta bort dem. Anslut först den röda kabeln till + och därefter den svarta jordningskablen till – Skruva fast kablarna. Smörj in batteripolerna med vattenfritt fett (vaselin) för att förhindra korrosion.

ADVARSEL: Positiv pol må kobles til først for å unngå gnister

fra tilfeldig jording.

Ta av beskyttelsen på polene og kast dem. Koble først den røde ledningen til +, og deretter den svarte jordingsledningen til -. Skru fast ledningene. Smør batteripolene med vannfritt fett (vaselin) for å forhindre korrosjon.

02603

ADVARSEL! Den positive pol skal tilsluttes først for at undgå gnister ved utilsigtet jordforbindelse.

Fjern polklemmernes beskyttelseshætter.Tilslut først det røde kabel til + (plus), derefter det sorte stelkabel til (minus). Skru kablerne fast med skiverne, se billedet. Indsmør batteriets poler med vandfrit fedtstof (vaseline) for at modvirke korrosion.

VAARA: Positiivinen napa on kytkettävä ensin, jotta tahaton maadoitus ei aiheuta kipinöintiä.

Poista akun napojen suojat ja heitä ne pois.Kytke ensin punainen kaapeli (+)-napaan ja sen jälkeen musta maakaapeli

(–)-napaan.Kiinnitä kaapelit ruuveilla. Voitele akun navat vedettömällä rasvalla (vaseliinilla) syöpymisen ehkäisemiseksi.

CUIDADO: O terminal positivo tem que ser conectado pri- PT meiro para evitar centelhas provocadas por algum contato

acidental com a terra.

Remova as tampas do terminal e jogue-as fora. Conecte o fio vermelho no + e depois o fio terra preto no - . Aperte bem os fios. Lubrifique os polos da bateria usando vaselina para evitar corrosão. Feche a porta da caixa da bateria.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠρέπειΝαΣυνδέσετεΠρώταΤονΘετικό Ακροδέκτη Για Να Αποφευχθεί Η Δημιουργία Σπινθήρων.

ΒγάλτεΚαιΑπορρίψτεΤαΚαπάκιαΑκροδεκτών. ΣυνδέστεΤο Κόκκινο Καλώδιο Με Το (+) Και Κατόπιν Το Μαύρο Καλώδιο Γείωσης Με Το (-). Βιδώστε Τα Καλώδια Σφικτά. Γρασάρετε Τους Πόλους Της Μπαταρίας Με Βαζελίνη Για Την Αποφυγή Διάβρωσης.

22

3.Funktionsbeskrivning. 3. Funksjonsbeskrivelse.

3.Funktionsbeskrivelse. 3. Toiminnan selostus.

3.Descrição Funcional. 3. Περιγραφή λειτουργιών.

2

1

 

5

11

3

7

6

8

9

4

Reglagens placering

Plassering av instrumentene

1.

Belysningsströmbrytare

1.

Belysningsstrømbryter

2.

Gasoch chokereglage

2.

Gassog chokeregulering

3.

Broms-och kopplingspedal

3.

Bremsog clutchpedal

4.

In-/urkoppling av drivning

4.

Inn-/utkobling av motor fremdrift

5.

In/urkoppling av klippaggregatet

5.

Inn/utkobling av klippaggregatet

6.

Snabbhöjning/sänkning av klippaggregatet

6.

Rask heving/senking av klippaggregatet

7.

Tändningslås

7.

Tenningslås

8.

Parkeringsbroms

8.

Parkeringsbrems

9.

Inoch urkoppling av frihjul

9.

Innog utkobling av frihjul

11.

Chokereglage

11.

Chokeregulering

23

3

2

1

 

5

11

3

7

6

8

9

4

Placering af betjeningsenhederne:

PT Posição dos controles

1.

Lyskontakt tænd/sluk

1.

Interruptor das luzes

2.

Gasog chokerhåndtag

2.

Comando do acelerador e afogamento

3.

Bremse– og koblingspedal

3.

Pedal do freio e embreagem

4.

Ind-/udtkobling av motor fremdrift

4.

Alavanca de controle de movimento

5.

Ind/udkobling af klipperen

5.

Acoplamento/desacoplamento da unidade de corte

6.

Hurtigt løft/sænk af klippeaggregatet

6.

Elevação/descida rápida da unidade de corte

7.

Tændingslås

7.

Trava da ignição

8.

Parkeringsbremse

8.

Freio de mão

9.

Tilog frakobling af frihjul

9.

Alavanca de controle de roda livre

11.

Choker

11.

Afogador

Hallintalaitteiden sijainti

Θέση χειριστηρίων

1.

Valokytkin

1.

Διακόπτης προβολέων

2.

Kaasu-/rikastinvipu

2.

Χειριστήριο μοχλού πεταλούδας/τσοκ

3.

Jarru-/kytkinpoljin

3.

Πεντάλ φρένου και συμπλέκτη

4.

Vedon päälle-/poiskytkentä

4.

Μοχλός ελέγχου κίνησης

5.

Leikkuulaitteen päälle-/poiskytkentä

5.

Σύνδεση/αποσύνδεση μονάδας κοπής

6.

Leikkuulaitteen nopea nosto/lasku

6.

Γρήγορη ανύψωση/χαμήλωμα μονάδας κοπής

7.

Virtalukko

7.

Κλείδωμα μίζας

8.

Seisontajarru

8.

Φρένο στάθμευσης

9.

Pyörien vapautus ja lukitus

9.

Μοχλός ελέγχου ελεύθερης κίνησης τροχών

11.

Kuristinvipu

11.

Χειριστήριο τσοκ

24

Loading...
+ 56 hidden pages