Eglo 35033, 35031, 35032, 35034 User manual

0 (0)

Bedienungsanleitung

Instruction Manual

Mode d‘emploi

Istruzioni per l‘uso

Handleiding

Instrucciones de uso

Instruções de operação

Käyttöohjeiden

Bruksanvisningar

Návod k obsluze

Üzemeltetési utasítások

Oδηγίες χειρισμού

Instrucţiuni de utilizare

Kullanım talimatları

Инструкции за експлоатация

Инструкция по эксплуатации

Uputstvo за употребу Instrukcja obsługi

DE

EN

FR

IT

NL ES PT

FI

SE CZ

HU GR RO

TR

BG

RU

SR

PL

BONDI Ceiling Fan

35031

35032

35033

35034

 

 

 

 

 

BONDI Ceiling Fan

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglo 35033, 35031, 35032, 35034 User manual

Lesen Sie die Anweisungen! / Read the instructions! / Lisez les instructions ! / Leggere le istruzioni! / Lees de gebruiksaanwijzingen! / Lea las instrucciones! / Leia as instruções! / Lue ohjeet! / Läs instruktionerna! / Seznamte se s návodem! / Olvassa el az utasításokat. / Διαβάστε τις οδηγίες! / Citiți instrucțiunile! /Talimatları okuyun! / Прочетете инструкциите! / Прочитайте инструкции! / Pročitajte uputstva! / Należy zapoznać się z instrukcją!

Beachten SieWarnund Sicherheitshinweise! / Observe warnings and safety information! /Tenez compte des avertissements et des informations de sécurité ! / Rispettare le avvertenze e le informazioni di sicurezza! /Waarschuwingen en veiligheidsinstructies in acht nemen! / Observe las advertencias y la información de seguridad! / Respeite os avisos e as informações de segurança! / Huomioi varoitukset ja turvallisuutta koskevat ohjeet! / Följ varningarna och säkerhetsinformationen! / Řiďte se výstražnými a bezpečnostní pokyny! /Tartsa be a figyelmeztetéseket és a biztonsági tájékoztatást. / Λαμβάνετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες ασφαλείας! / Respectați informațiile de siguranță și avertismentele! / Uyarılara ve güvenlik bilgilerine dikkat edin! / Спазвайте предупрежденията и информацията за безопасност! / Соблюдайте предупреждения и информацию по безопасности! / Pridržavajte se upozorenja i informacije o bezbednosti! / Stosować się do ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa!

Volt (Wechselspannung) /Volts (alternating voltage) /Volts (tension alternative) /Volt (voltaggio alternato) /Volt (wisselspanning) /Voltios (voltaje alterno) /Volts (tensão alternada) /Voltti (vaihtojännite) /Volt (växelspänning) /V (střídavé napětí) /Volt (váltakozófeszültség) /Volts (εναλλασσόμενη τάση) /Volți (curent alternativ) /Volt (alternatif gerilim) / Волтове (променливо напрежение) / В (напряжение переменного тока) /Volti (promenjiv napon) /V (napięcie przemienne)

Watt (Wirkleistung) /Watts (effective power) / Watts (puissance effective) /Watt (potenza effettiva) /Watt (effectief vermogen) /Vatios (potencia efectiva) /Watts (potência efetiva) /Watti (teho) /Watt (effektstyrka) /W (účinný výkon) /Watt (hasznos teljesítmény) /Watts (ενεργός ισχύς) /Watt (putere efectivă) /Watt (aktif güç) / Ватове (ефективна мощност) / Вт (полезная мощность) /Vati (efektivna snaga) /W (moc skuteczna)

Entsorgen Sie dieVerpackung und das Produkt umweltfreundlich! / Dispose of the packaging and the product in an environmentally friendly manner! / Éliminez l’emballage et le produit de manière respectueuse de l’environnement ! / Smaltire imballaggio e prodotto in conformità alla normativa ambientale vigente! / Zorg ervoor dat verpakking en product worden gerecycled! / Deseche el embalaje y el producto de forma respetuosa con el medio ambiente! / Elimine as embalagens e o produto de modo ecológico! / Pakkaus ja tuote on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla! / Förpackningen och produkten ska bortskaffas på ett miljövänligt sätt! / Obal a výrobek likvidujte ekologickým způsobem! / A csomag és a termék hulladékkezelését környezetbarát módon végezze. / Απορρίψτε τη συσκευασία και το προϊόν με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον! / Eliminați ambalajul și produsul într-un mod favorabil protecției mediului! / Ürünü ve ambalajını çevreye duyarlı biçimde imha edin! / Третирайте отпадъците от опаковката и продукта по начин, който не замърсява околната среда! / Утилизируйте упаковку и изделие в соответствии с требованиями по защите окружающей среды! / Odložite pakovanje i proizvod na ekološko prihvatljiv način! / Opakowanie i produkt należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska!

Schutzklasse I / Protection class I / Catégorie de protection I / Classe di protezione I / Beschermingsklasse I / Clase de protección I / Classe de proteção I / Suojausluokka I /

Skyddsklass I /Třída ochrany I / I. védelmi osztály / Βαθμός προστασίας Ι / Clasa de protecție I / Koruma sınıfı I / Клас на защита I / Класс защиты I / Nivo zaštite I / Klasa ochrony I

Zu ihrer Sicherheit / For your safety / Pour votre sécurité / Sicurezza dell‘utente /Voor uw veiligheid / Por su seguridad / Para a sua segurança/Turvallisuuttasi varten / För din säkerhet / ProVaši bezpečnost / A biztonság érdekében / Για την ασφάλειά σας / Pentru siguranța dumneavoastră / Güvenliğiniz için / За Ваша безопасност / Для вашей безопасности / Radi vaše bezbednosti / Dotyczy bezpieczeństwa użytkownika

Dieser Deckenventilator ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen, geschlossenen Räumen geeignet. /This ceiling fan is solely suitable for use in dry, closed indoor spaces. / Ce ventilateur de plafond doit uniquement être utilisé dans un endroit sec, fermé et en intérieur. / Il ventilatore a soffitto deve essere utilizzato esclusivamente all‘interno di locali chiusi e asciutti. / Deze plafondventilator is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge, gesloten binnenruimten. / Este ventilador de techo es adecuado únicamente para su uso en espacios cerrados y secos. / Esta ventoinha de teto é adequada apenas para utilização em espaços interiores secos e fechados. / Kattotuuletin soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa, suljetuissa sisätiloissa. / Den här takfläkten är endast lämplig för torra, slutna inomhusområden. /Tento stropní ventilátor je plně vhodný pro použití v suchých, uzavřených vnitřních prostorách. / A mennyezeti ventilátor kizárólag száraz, zárt beltéri területeken használható. / Ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας οροφής είναι κατάλληλος αποκλειστικά για χρήση σε στεγνούς, κλειστούς εσωτερικούς χώρους. /Ventilatorul de tavan este destinat exclusiv utilizării în spații interioare, uscate și închise. / Bu tavan vantilatörü, sadece kuru ve kapalı alanlarda kullanıma uygundur. / Този вентилатор за таван е подходящ единствено за сухи и затворени вътрешни помещения. / Этот потолочный вентилятор предназначен для использования только в сухих и закрытых помещениях. / Ovaj plafonski ventilator je jedino pogodan za upotrebu u suvim i zatvorenim prostorijama. / Niniejszy wentylator sufitowy nadaje się wyłącznie do stosowania w suchych, zamkniętych pomieszczeniach wewnętrznych.

Hertz (Frequenz) / Hertz (frequency) / Hertz (fréquence) / Hertz (frequenza) / Hertz (frequentie) / Hertz (frecuencia) / Hertz (frequência) / Hertsi (taajuus) /Varo – kuuma pinta! / Hertz (frekvens) / Hz (frekvence) / Hertz (frekvencia) / Hertz (συχνότητα) / Hertzi (frecvența) / Hertz (frekans) / Херцове (честота) / Гц (частота) / Herc (frekvencija) /

Hz (częstotliwość)

Vorsicht – heiße Oberflächen! / Caution - hot surfaces! / Attention - surfaces chaudes ! / Attenzione - superfici calde! /Wees voorzichtig: hete oppervlakken! / Precaución - superficies calientes / Cuidado - superfícies quentes! /Varo – kuuma pinta! / Försiktighet - varma ytor! / Pozor - horké povrchy! /Vigyázat: forró felületek! / Προσοχή - καυτές επιφάνειες! / Atenție - suprafețe fierbinți! / Dikkat - sıcak yüzey! / Внимание - горещи повърхности! / Осторожно — горячие поверхности! / Upozorenje – vrele površine! / Uwaga – gorące powierzchnie!

LED-Betriebsdauer / LED operating life / Durée de vie LED /Vita operativa LED / Levensduur van de LED / Vida operativa del LED /Vida útil do LED / LED-lampun käyttöikä / LED livslängd / Životnost LED diod / LED élettartama / Διάρκεια ζωής LED / Ciclul de viață al dispozitivului de iluminat cu LED / LED çalışma ömrü / Експлоатационен срок на светодиод / Срок службы светодиодов / Radni vek LED sijalice / Żywotność diod LED

Dieser Deckenventilator mit LED-Licht ist nicht für Dimmer oder elektronische Schalter geeignet. /This ceiling fan with LED light is not suitable for dimmer or electronic switches. / Ce ventilateur de plafond avec témoin lumineux à LED ne peut être raccordé à un gradateur ou un interrupteur électronique. / Il ventilatore a soffitto con luce LED non è compatibile con interruttori dimmerabili o elettronici. / Deze plafondventilator met LED-verlichting is niet geschikt voor dimmers of elektronische schakelaars. / Este ventilador de techo con luz LED no es adecuado para atenuadores de luz o interruptores electrónicos. Esta ventoinha de teto com luz LED não é compatível com interruptores de intensidade luminosa ou eletrónicos. / LED-valolla varustettu kattotuuletin ei sovellu käytettäväksi himmentimen tai sähkökatkaisimen kanssa./ Den här takfläkten med LED-belysning är olämplig för ljusregulatorer eller elektroniska strömställare. /Tento stropní ventilátor s LED osvětlením není vhodný pro použití se stmívači nebo elektronickými spínači. / A LED fényforrást tartalmazó mennyezeti ventilátor nem használható fényerőszabályzóval és elektronikus kapcsolókkal. / Ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας οροφής με φως LED δεν είναι κατάλληλος για χρήση με ροοστάτη (dimmer) ή ηλεκτρονικούς διακόπτες. /Ventilatorul de tavan cu lumină LED nu este compatibil pentru întrerupătoarele electronice sau cu rezistență reglabilă. / Bu LED ışıklı tavan vantilatörü, kısıcı (dimmer) ya da elektronik anahtarla kullanıma uygun değildir. / Този вентилатор за таван със светодиодно осветление не е подходящ за димери или електронни превключватели. / Этот потолочный вентилятор не подходит для диммерных и электронных выключателей. / Plafonski ventilator sa LED svetlom nije pogodan za dimer ili elektronske prekidače. / Niniejszy wentylator sufitowy z oświetleniem LED nie nadaje się do współpracy ze ściemniaczami i przełącznikami elektronicznymi.

2 BONDI Ceiling Fan

BestimmungsgemäßeVerwendung

Dieser Deckenventilator ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen, geschlossenen Räumen geeignet. Er ist nicht für den Einbau im Badezimmer oder in anderen feuchten Bereichen geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in privaten Haushalten bestimmt. Nicht bei Temperaturen über 40 °C (104 °F) betreiben.

Intended use

This ceiling fan is solely suitable for use in dry, closed indoor spaces. It is not suitable for use in bathrooms or other consistently damp areas. This product is only intended for private household use. Do not operate at temperatures over 40 °C (104 °F).

Utilisation prévue

Ce ventilateur de plafond doit uniquement être utilisé dans un endroit sec, fermé et en intérieur. Il ne convient pas à une utilisation dans une salle de bains ou d’autres zones fortement humides. Ce produit est uniquement destiné à une utilisation par des ménages privés. Ne pas utiliser à des températures supérieures à 40°C (104°F).

Destinazione d‘uso

Il ventilatore a soffitto deve essere utilizzato esclusivamente all‘interno di locali chiusi e asciutti. Non è indicato per l‘uso in stanze da bagno o altri locali soggetti a un‘elevata umidità. Il prodotto è destinato esclusivamente all‘utilizzo domestico. Non utilizzare a temperature superiori a 40 °C.

Beoogd gebruik

Deze plafondventilator is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge, gesloten binnenruimten. De ventilator is niet geschikt voor gebruik in badkamers of andere ruimten waar vaak een hoge vochtigheid heerst. Dit product is alleen bedoeld voor particulier huishoudelijk gebruik. Niet gebruiken bij temperaturen boven 40 °C (104 °F).

Uso previsto

Este ventilador de techo es adecuado únicamente para su uso en espacios cerrados y secos. No es adecuado para su uso en baños u otras áreas constantemente húmedas. Este producto está destinado únicamente para uso doméstico privado. No lo ponga en funcionamiento a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F).

Utilização prevista

Esta ventoinha de teto é adequada apenas para utilização em espaços interiores secos e fechados. Não adequada para utilização em casas de banho ou outras áreas consistentemente húmidas. Este produto destina-se apenas ao uso doméstico particular. Não o utilize a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F).

Käyttötarkoitus

Kattotuuletin soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa, suljetuissa sisätiloissa. Se ei sovellu kylpyhuoneisiin tai muihin jatkuvasti kosteisiin tiloihin. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yksityisissä kotitalouksissa. Älä käytä tiloissa, joissa lämpötila on yli 40 °C (104 °F).

Avsedd användning

Den här takfläkten är endast lämplig för torra, slutna inomhusområden. Den ska inte användas i badrum eller andra utrymmen som alltid är fuktiga. Denna produkt är endast avsedd för privat hushållsbruk. Får inte användas i temperaturer över 40 °C (104 °F).

Zamýšlené použití

Tento stropní ventilátor je plně vhodný pro použití v suchých, uzavřených vnitřních prostorách. Není vhodný pro použití v koupelnách nebo jiných trvale vlhkých prostorách. Tento výrobek je určen pouze pro soukromé použití v domácnosti. Neprovozujte při teplotách nad 40 °C (104 °F).

Rendeltetés

A mennyezeti ventilátor kizárólag száraz, zárt beltéri területeken használható. Nem alkalmas fürdőszobában és más, szokásosan nedves területen való használatra. A termék kizárólag magáncélú háztartási felhasználásra készült. Ne használja 40 °C-ot (104 °F) meghaladó hőmérsékleten.

Ενδεδειγμένη χρήση

Ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας οροφής είναι κατάλληλος αποκλειστικά για χρήση σε στεγνούς, κλειστούς εσωτερικούς χώρους. Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε μπάνια ή άλλους χώρους με συνεχή υγρασία. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική, οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C (104 °F).

Domeniu de utilizare

Ventilatorul de tavan este destinat exclusiv utilizării în spații interioare, uscate și închise. Acesta nu este destinat utilizării în camerele de baie sau alte locații unde predomină umezeala. Acest produs este destinat uzului casnic. Nu funcționează la temperaturi mai mari de 40 °C (104 °F).

Kullanım amacı

Bu tavan vantilatörü, sadece kuru ve kapalı alanlarda kullanıma uygundur. Banyoda ya da sürekli olarak nem içeren alanlarda kullanıma uygun değildir. Bu ürün, sadece ev ortamında şahsi kullanıma yöneliktir. Ürünü 40 °C (104 °F) dereceden daha yüksek sıcaklıklarda çalıştırmayın.

Предназначение

Този вентилатор за таван е подходящ единствено за сухи и затворени вътрешни помещения. Уредът не е подходящ за използване в бани или други помещения, които са постоянно влажни. Продуктът е предназначен само за битова употреба. Не използвайте при температура над 40 °C (104 °F).

Назначение

Этот потолочный вентилятор предназначен для использования только в сухих и закрытых помещениях. Он не подходит для использования в ванных комнатах и других помещениях с постоянно высоким уровнем влажности. Это изделие предназначено только для частного использования в бытовых условиях. Не используйте устройство при температуре более 40 °C (104 °F).

Osnovna namena

Ovaj plafonski ventilator je jedino pogodan za upotrebu u suvim i zatvorenim prostorijama. Nije pogodan za korišćenje u kupatilima ili drugim stalno vlažnim prostorijama. Ovaj proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u privatnim domaćinstvima. Ne radi na temperaturama preko 40 °C (104 °F).

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy wentylator sufitowy nadaje się wyłącznie do stosowania w suchych, zamkniętych pomieszczeniach wewnętrznych. Nie nadaje się do stosowania w łazienkach ani innych wilgotnych pomieszczeniach. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy pracować w temperaturach powyżej 40°C (104°F).

 

 

 

 

 

BONDI Ceiling Fan

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitshinweise

Hinweis

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage oder Installation Ihres neuen Deckenventilators beginnen. Um eine sichere und erfolgreiche Installation zu gewährleisten, lesen Sie bitte dieses Handbuch, stellen Sie sicher, dass es Ihrem Installateur zur Verfügung steht und bewahren Sie es an einem sicheren Ort für zukünftige Referenzen auf.

1.Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage oder Installation Ihres neuen Deckenventilators beginnen.

2.ALLE elektrischen Arbeiten dürfen nur von einem entsprechend qualifizierten und zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden. Dieser Deckenventilator MUSS AUSSCHLIESSLICH von einem entsprechend qualifizierten und zugelassenen Elektroinstallateur installiert werden.

3.Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen, das Gerät zu benutzen.

4.Lassen Sie Kinder NICHT mit diesem Gerät spielen und beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe von elektrischen Geräten zu jeder Zeit.

5.Vor Beginn der elektrischen Arbeiten ist sicherzustellen, dass die Stromversorgung am Sicherungskasten unterbrochen und/oder das Netz abgeschaltet ist und eine vollständige Poltrennung der Stromversorgung gewährleistet ist.

6.Der Befestigungspunkt für Ihren Deckenventilator muss solide, unbeschädigt und in der Lage sein, eine Last von 35 kg oder das 4-fache des Gewichtes des Ventilators plus der Befestigungsart zu tragen, je nachdem, welches höher ist. Die Überprüfung der Stabilität der Befestigungskonstruktion liegt in der alleinigen Verantwortung des Verbrauchers und qualifizierten Installateurs.

7.Es ist darauf zu achten, dass der Montageort es den Ventilatorflügeln nicht erlaubt, mit Gegenständen oder Oberflächen in Berührung zu kommen. Zwischen der Ventilatorspitze (Ende) und der nächstgelegenen Wand oder dem nächstgelegenen Objekt muss ein Mindestabstand von 30 cm eingehalten werden. Geringere Abstände zu Wänden oder Decken können auch die Luftmenge reduzieren, die Ihr Ventilator bewegen kann.

8.Die Installation muss auch einen Mindestabstand von 2,1 m zwischen dem Boden und dem untersten Punkt der Flügel vorsehen. Bei

der Montage muss

auch ein Mindestabstand von 3,0 m zwischen mehreren Deckenventilatoren eingehalten werden.

9.Der Ventilator und die Aufhängehalterung müssen geerdet werden.

10. .Der Ventilator darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden. Ventilatoren, die an alternative Energiesysteme wie Solar, Wind, Batterie usw. angeschlossen sind, fallen nicht unter die Bedingungen dieser Garantie.

11.Verwenden Sie NUR die EGLO-Steuerung, die mit Ihrem Ventilator geliefert wird oder eine EGLO-Steuerung, die speziell für Ihren Ventilator entworfen wurde Die Verwendung von nicht standardmäßigen oder Solid-State-Dimmer-Steuergeräten kann zu Leistungseinbußen führen und dauerhaft ein Brummgeräusch in Ihrem Ventilatormotor verursachen, das nicht beseitigt werden kann und das nicht unter die Garantie fällt.

12.Ändern Sie NICHT die Richtung Ihres Ventilators, während er sich dreht. Ändern Sie die Richtung NUR, nachdem die Ventilatorflügel vollständig zum Stillstand gekommen sind.

13.Führen Sie während des Betriebs KEINE Gegenstände in die Ventilatorflügel ein, da dies zu Schäden am Ventilator und zu Verletzungen führen kann

14.Diesen Ventilator NICHT im selben Raum und gleichzeitig mit gasbetriebenen Geräten betreiben.

15.Alle EGLO Produkte sind garantiert frei von Verarbeitungsund Materialfehlern, sofern die Produkte mit einer Spannungsversorgung innerhalb des Bereichs betrieben werden, für den das Produkt ausgelegt ist.

16.Dieser Ventilator ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen, kann jedoch in geeigneten abgedeckten und geschützten Außenbereichen installiert werden.

17.EGLO Leuchten haftet nicht für Ratschläge, die dem Verbraucher von einem unserer Lieferanten oder Dritten, egal ob verbunden oder auf andere Weise in Beziehung stehend, erteilt werden.

18.Die richtige Leistung hängt davon ab, dass der Ventilator korrekt an der optimalen Stelle installiert wird. Ventilatoren, die nicht wie erwartet funktionieren und nicht defekt sind, können im Rahmen der Garantie nicht ersetzt oder ausgetauscht werden.

19.Die wichtigen Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in dieser Anleitung sind nicht so konzipiert, dass sie jeden möglichen Zustand oder Umstand abdecken. Es versteht sich, dass gesunder Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die nicht in das Produkt eingebaut werden können. Diejenigen, die dieses Produkt verwenden und warten, müssen diese Faktoren selbst anwenden.

4 BONDI Ceiling Fan

Safety instructions

Notice

Please read this manual carefully before attempting the assembly or installation of your new ceiling fan. To ensure a safe and successful installation, please make sure to read this manual, ensure it is on hand for your installer to refer to, and keep in a safe place for future reference.

1.Please read this manual carefully before attempting the assembly or installation of your new ceiling fan.

2.ALL electrical work should only be carried out by a suitably qualified and licenced electrical contractor. This ceiling fan MUST be installed ONLY by a suitably qualified and licenced electrical contractor.

3.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

4.Do NOT allow children to play with this appliance, and supervise children around electrical devises at all times.

5.Before commencing any electrical work, ensure the power is disconnected and/or the mains switched off at the circuit box and ensure all pole isolation of the power supply.

6.The fixing point for your ceiling fan must be of sound construction, undamaged, and capable of supporting a load of 35Kg, or 4 times the weight of the fan plus the method of attachment, whichever is greater. Verifying the stability of the mounting structure is the sole responsibility of the consumer and qualified installer.

7.Care needs to be taken to ensure the installation location does not allow the fan blades to come into contact with any object or surface. There must be a minimum of 30cm clearance between the blade tip (end) and the nearest wall or object. Reduced clearances to walls or ceilings can also reduce the amount of air your fan can move.

8.The installation should also allow for a clearance of 2.1m between the floor and the bottom of the blades. The installation should allow for a minimum of 3.0m between ceiling fans.

9.The fan and the hanging bracket must be earthed.

10.The fan must be connected to a mains supply only. Fans connected to alternate power systems such as Solar, Wind, Battery etc will not be covered under the terms of this warranty.

11.Use ONLY the EGLO controller supplied with your fan, or a suitable EGLO controller designed specifically for your fan. Use of nonstandard, non-EGLO or solid-state dimmer type controllers can cause inferior performance, and permanently induce a humming noise in your fan motor which cannot be repaired, and which will not be covered under warranty.

12.Do NOT change the direction of your fan whilst it is spinning. ONLY change the direction after the fan blades have come to a complete stop.

13.Do NOT insert any object into the fan blades whilst in operation, as this can cause damage to the fan, and personal injury.

14.Do NOT use ceiling fans and gas appliances in the same room at the same time.

15.All EGLO products are warranted to be free from defects in workmanship and materials provided the products are used with a voltage supply within the range the product is designed to operate.

16.This fan is designed for use indoors only, though can be installed in suitable undercover and protected outdoor areas.

17.EGLO lighting will not be liable for any advice given to the consumer from any of our suppliers or third parties, related or otherwise.

18.Proper performance relies on the right fan being correctly installed in the optimum location. Fans that do not perform as expected and which are not faulty cannot be replaced or exchanged under warranty.

19.The important safeguards and instructions in this manual are not designed to cover every possible condition or circumstance. It is understood that common sense, caution and care are factors that cannot be built into the product, those using and maintaining this product must supply these factors.

 

 

 

 

 

BONDI Ceiling Fan

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes de sécurité

Avis

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’essayer de monter ou d’installer votre nouveau ventilateur de plafond. Pour assurer une installation sûre et réussie, veuillez lire ce manuel, vous assurer de l’avoir sous la main pour que votre installateur puisse le consulter et le conserver dans un endroit sûr afin de pouvoir le relire ultérieurement.

1.Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’essayer de monter ou d’installer votre nouveau ventilateur de plafond.

2.TOUTE tâche électrique doit exclusivement être réalisée par un électricien qualifié et agréé. Ce ventilateur de plafond DOIT être EXCLUSIVEMENT installé par un électricien qualifié et agréé.

3.Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d’expérience et de connaissances, à moins d’être surveillées ou d’avoir reçu des instructions sur l’utilisation sécurisée de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

4.Ne laissez PAS les enfants jouer avec cet appareil et surveillez les enfants à tout moment lorsqu’ils se trouvent à proximité d’appareils électriques.

5.Avant de commencer toute tâche électrique, vérifiez que le courant est coupé et/ou que la tension réseau est coupée au niveau du boîtier de circuits électriques et assurez-vous que tous les pôles sont correctement isolés de l’alimentation électrique.

6.Le point de fixation de votre ventilateur de plafond doit être solide, en parfait état et capable de supporter le poids le plus élevé entre une charge de 35 kg ou l’équivalent de 4 fois le poids du ventilateur ainsi que le mode de fixation. Il est de la seule responsabilité de l’utilisateur et de l’installateur qualifié de contrôler la stabilité de la structure de montage.

7.Il convient de veiller à ce que le lieu d’installation n’entraîne pas de contact entre les pales du ventilateur et un objet et ou une surface. Veuillez conserver une distance d’au moins 30cm entre l’extrémité des pales et le mur ou l’objet le plus proche. Si la distance minimale par rapport aux murs ou aux plafonds n’est pas respectée, cela peut également entraîner une réduction de la quantité d’air brassé par votre ventilateur.

8.L’installation doit également permettre une distance de 2,1 m entre le sol et le haut des pales. L’installation doit permettre une distance minimale de 3,0 m entre les ventilateurs de plafond.

9.Le ventilateur et le support de suspension doivent être reliés à la terre.

10.Le ventilateur doit être exclusivement relié à l’alimentation secteur. Les ventilateurs reliés à des systèmes d’alimentation de secours comme l’énergie solaire, une éolienne, une batterie, etc. ne seront pas couverts par cette garantie.

11.Utilisez UNIQUEMENT la télécommande EGLO fournie avec votre ventilateur ou une télécommande EGLO adaptée conçue spécifiquement pour votre ventilateur. L’utilisation de télécommandes non standard, autres qu’EGLO ou de gradateurs semiconducteurs peut amoindrir les performances et entraîner un bourdonnement permanent dans le moteur de votre ventilateur qui ne pourra pas être réparé et ne sera pas couvert par la garantie.

12.Ne modifiez PAS la direction de votre ventilateur pendant qu’il tourne. Modifiez UNIQUEMENT la direction une fois que les pales du ventilateur se sont complètement arrêtées.

13.N’insérez AUCUN objet dans les pales du ventilateur pendant qu’elles tournent, car cela pourrait endommager le ventilateur et provoquer des blessures physiques.

14.N’utilisez PAS de ventilateurs de plafond et d’appareils au gaz dans la même pièce en même temps.

15.Tous les produits EGLO sont garantis exempts de défaut de matériel et de fabrication à condition que les produits soient utilisés avec une alimentation électrique située dans la plage sur laquelle le produit est conçu pour fonctionner.

16.Ce ventilateur est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur, bien qu’il puisse être installé dans des espaces adéquatement couverts et protégés en extérieur.

17.EGLO Leuchten rejette toute responsabilité pour les conseils donnés au consommateur par l’un de nos revendeurs ou des tiers, apparentés ou non.

18.Pour avoir la garantie de performances optimales, le ventilateur adapté doit être correctement installé à l’endroit optimal. Les ventilateurs n’offrant pas les performances attendues sans être défectueux ne pourront pas être remplacés ou échangés sous garantie.

19.Les avertissements et instructions clé de ce manuel ne sont pas conçus pour couvrir toutes les situations ou circonstances possibles. Nous partons du principe que le bon sens, la précaution et le soin sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés au produit et que la responsabilité de ces facteurs revient aux personnes utilisant et entretenant ce produit.

6 BONDI Ceiling Fan

Istruzioni di sicurezza

Avvertenza

Prima di iniziare il montaggio e l‘installazione del nuovo ventilatore da soffitto leggere attentamente il manuale. La lettura del presente manuale è fondamentale per garantire un‘installazione corretta e sicura. Inoltre, è necessario metterlo a disposizione dell‘installatore per l‘eventuale consultazione e conservarlo in un luogo sicuro per futuro riferimento.

1.Prima di iniziare il montaggio e l’installazione del nuovo ventilatore da soffitto leggere attentamente il presente manuale.

2.TUTTI gli interventi elettrici devono essere svolti esclusivamente da un elettricista adeguatamente qualificato. Il ventilatore a soffitto DEVE essere installato ESCLUSIVAMENTE da un elettricista qualificato.

3.L’utilizzo dell’apparecchio da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive della necessaria esperienza e conoscenza può avvenire solo sotto supervisione oppure dopo aver ricevuto le necessarie istruzioni relative all’uso dell’apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

4.NON permettere ai bambini di giocare con l’apparecchio e mantenere una supervisione costante quando si trovano nelle vicinanze di apparecchi elettrici.

5.Prima di qualsiasi intervento elettrico, assicurarsi che l’alimentazione sia stata scollegata e/o l’interruttore di rete spento in corrispondenza della centralina e che tutti i poli siano isolati dall’alimentazione.

6.Il punto di fissaggio del ventilatore a soffitto deve essere solido, non danneggiato e in grado di sostenere un carico di 35 kg o pari a quattro volte il peso del ventilatore più quello del relativo attacco, a seconda di quale risulta superiore. La verifica della stabilità della struttura di montaggio è di esclusiva responsabilità del consumatore e dell’installatore qualificato.

7.Assicurarsi che la posizione d’installazione scelta non consenta alle pale del ventilatore di entrare in contatto con oggetti o superfici. Tra la punta delle pale (estremità) e la parete o l’oggetto più vicino deve intercorrere uno spazio minimo di 30 cm. Distanze insufficienti dalle pareti o dal soffitto possono ridurre il volume d’aria spostato dal ventilatore.

8.Inoltre, l’installazione deve prevedere una distanza minima di 2,1 m tra il pavimento e la base delle pale. L’installazione deve prevedere una distanza minima di 3,0 m tra ventilatori a soffitto.

9.Il ventilatore e la staffa di sospensione devono essere collegati a terra.

10.Il ventilatore deve essere collegato esclusivamente all’alimentazione di rete. La garanzia non copre ventilatori collegati a sistemi di alimentazione alternativi, come impianti fotovoltaici, eolici, batterie, ecc..

11.Utilizzare SOLO il telecomando EGLO fornito con il ventilatore oppure un telecomando EGLO specificamente compatibile per il ventilatore. L’uso di telecomandi non standard, non EGLO o di tipo dimmerabile allo stato solido può causare prestazioni inferiori e indurre un ronzio permanente del motore che non può essere riparato e che non verrà quindi coperto dalla garanzia.

12.NON invertire il senso di rotazione del ventilatore mentre è in funzione. Invertire il senso di rotazione ESCLUSIVAMENTE una volta che le pale del ventilatore si siano completamente arrestate.

13.NON inserire oggetti tra le pale del ventilatore in funzione in quanto questo può causare danni al ventilatore e infortuni.

14.NON utilizzare ventilatori a soffitto e apparecchi a gas contemporaneamente nello stesso locale.

15.Se utilizzati con un’alimentazione di tensione entro la gamma di funzionamento prevista , tutti i prodotti EGLO sono garantiti esenti da difetti di produzione e dei materiali.

16.Il ventilatore è progettato per un utilizzo esclusivamente in interno, sebbene possa essere installato anche in spazi esterni adeguatamente protetti.

17.EGLO Lighting non è responsabile di consigli forniti al consumatore dai propri fornitori o da terzi.

18.Il corretto funzionamento del ventilatore si basa sulla scelta del prodotto giusto e della sede di installazione ottimale. La garanzia non copre il rimpiazzo o la sostituzione di ventilatori non difettosi che non presentano le prestazioni attese.

19.Le importanti avvertenze e istruzioni contenute nel presente manuale non sono studiate per coprire ogni possibile condizione o circostanza. È implicito che spetta all’utente del prodotto o al responsabile degli interventi di manutenzione sul prodotto di adottare i dovuti criteri di buon senso, cautela e attenzione.

 

 

 

 

 

BONDI Ceiling Fan

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsinstructies

Belangrijk

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u begint met de montage of installatie van uw nieuwe plafondventilator. Om een veilige en succesvolle installatie te garanderen, dient u deze handleiding te lezen en ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is voor uw installateur, en hem op een veilige plek bewaren voor toekomstig gebruik.

1.Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u begint met de montage of installatie van uw nieuwe plafondventilator.

2.Elektrische werkzaamheden mogen ALLEEN worden uitgevoerd door een bevoegd en erkend elektricien. Deze plafondventilator MAG ALLEEN worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd en erkend elektricien.

3.Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij toezicht wordt uitgeoefend of zij instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

4.Laat kinderen NIET met dit apparaat spelen en houd te allen tijde toezicht op kinderen rond elektrische apparaten.

5.Vooraleer met elektrische werkzaamheden te beginnen, dient u zich ervan te vergewissen dat de stroom is uitgeschakeld en/of de netspanning aan de schakelkast is uitgeschakeld en dient u ervoor te zorgen dat alle polen van de stroomvoorziening volledig zijn onderbroken.

6.Het bevestigingspunt voor uw plafondventilator moet solide en onbeschadigd zijn en een gewicht van 35 kg kunnen dragen of 4 keer het gewicht van de ventilator plus de bevestigingsmethode, indien dat meer is. Het controleren van de betrouwbaarheid van de bevestiging is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument en de bevoegd installateur.

7.Er moet op worden gelet dat de plaats van installatie zodanig is gekozen dat de ventilatorbladen niet in contact kunnen komen met een object of oppervlak. Er moet een minimale afstand van 30cm aanwezig zijn tussen het blad-uiteinde en de dichtstbijzijnde wand of het dichtstbijzijnde object. Een te kleine afstand tot muren of plafonds kan bovendien ook de hoeveelheid lucht verminderen die uw ventilator kan verplaatsen.

8.Bij de installatie moet een minimumafstand van 2,1 meter worden aangehouden tussen de vloer en de onderkant van de bladen. Bij de installatie moet tevens een minimumafstand van 3 meter tussen plafondventilators worden aangehouden.

9.De ventilator en ophangbeugel moeten geaard zijn.

10.De ventilator mag alleen op het stroomnet worden aangesloten.Ventilatoren die worden aangesloten op alternatieve energiesystemen - zoals systemen op zonne-, winden batterij-energie - vallen niet onder deze garantie.

11.Gebruik ALLEEN de EGLO-regelaar die bij uw ventilator is geleverd of een geschikte EGLO regelaar die speciaal voor uw ventilator is gemaakt. Het gebruik van niet-standaard, niet-EGLO of halfgeleiderdimmers kan leiden tot slechte prestaties en een permanent bromgeluid in uw ventilatormotor veroorzaken. Dit kan niet worden gerepareerd en valt niet onder de garantie.

12.Verander de draairichting van uw ventilator NIET terwijl deze draait. Verander de richting ALLEEN nadat de ventilatorbladen volledig tot stilstand zijn gekomen.

13.Steek GEEN voorwerpen in de ventilatorbladen terwijl deze werken. Dit kan schade aan de ventilator en lichamelijk letsel veroorzaken.

14.Gebruik in eenzelfde ruimte NOOIT tegelijkertijd plafondventilatoren en gastoestellen.

15.Alle EGLO-producten zijn gegarandeerd vrij van defecten in de afwerking en de materialen op voorwaarde dat de producten worden gebruikt met een voedingsspanning binnen het bereik waarvoor het product is ontworpen.

16.Deze ventilator is ontworpen voor gebruik binnen, maar kan ook worden geïnstalleerd op overdekte en beschermde buitenlocaties.

17.EGLO Lighting is niet aansprakelijk voor advies dat aan de consument wordt verstrekt door een van onze leveranciers of door derden, ongeacht of het een gelieerd bedrijf betreft of niet.

18.Voor een goede werking is het belangrijk dat de juiste ventilator op de juiste plaats en op de juiste manier wordt geïnstalleerd. Ventilatoren die niet werken zoals verwacht en die niet defect zijn, kunnen niet worden vervangen of omgeruild onder garantie.

19.De belangrijke veiligheidswaarschuwingen en instructies in deze handleiding zijn niet bedoeld om alle mogelijke condities of omstandigheden te omvatten. Het ligt voor de hand dat gezond verstand, voorzichtigheid en zorgvuldigheid factoren zijn die niet in het product kunnen worden ingebouwd. De personen die dit product gebruiken en onderhouden, staan zelf in voor deze aspecten.

8 BONDI Ceiling Fan

Instrucciones de seguridad

Nota

Lea atentamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar su nuevo ventilador de techo. Para garantizar una instalación segura y exitosa, asegúrese de leer este manual, póngalo a disposición para

que su instalador lo consulte y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

1.Lea atentamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar su nuevo ventilador de techo.

2.TODOS los trabajos eléctricos deben ser realizados únicamente por un contratista eléctrico debidamente calificado y con licencia. Este ventilador de techo DEBE ser instalado SOLAMENTE por un contratista eléctrico debidamente calificado y con licencia.

3.Este dispositivo no está destinado para su uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo operen bajo supervisión o reciban instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

4.NO permita que los niños jueguen con este aparato, y supervise a los niños alrededor de dispositivos eléctricos en todo momento.

5.Antes de comenzar cualquier trabajo eléctrico, asegúrese de que la alimentación esté desconectada y/o que los interruptores principales estén desconectados en la caja del circuito y asegúrese además de que todos los polos estén aislados de la fuente de alimentación.

6.El punto de fijación de su ventilador de techo debe ser de construcción sólida, estar en perfectas condiciones y ser capaz de soportar una carga de 35 kg o de 4 veces el peso del ventilador más el método de fijación, según cuál sea mayor. Comprobar la estabilidad de la estructura de montaje es responsabilidad exclusiva del consumidor y del instalador cualificado.

7.Se debe tener cuidado para asegurar que la ubicación de instalación no permita que las aspas del ventilador entren en contacto con ningún objeto o superficie. Debe haber un espacio libre mínimo de 30cm entre la punta del aspa (extremo) y la pared u objeto más cercano. Las distancias reducidas a las paredes o los techos también pueden reducir la cantidad de aire que puede mover el ventilador.

8.La instalación también debe permitir un espacio de 2,1 m entre el suelo y la parte inferior de las aspas. La instalación debe permitir un espacio mínimo de 3 m entre los ventiladores de techo.

9.El ventilador y el soporte de suspensión deben estar conectados a tierra.

10.El ventilador debe estar conectado solo a una fuente de alimentación. Los ventiladores conectados a sistemas de energía alternativos como energía solar, eólica, baterías, etc. no estarán cubiertos por los términos de esta garantía.

11.Utilice ÚNICAMENTE el controlador EGLO suministrado con su ventilador o un controlador EGLO adecuado diseñado específicamente para su ventilador. El uso de controladores de tipo atenuador no estándar o de estado sólido que no sean de EGLO puede causar un rendimiento inferior e inducir permanentemente un zumbido en el motor de su ventilador que no se puede reparar y que no estará cubierto por la garantía.

12.NO cambie la dirección de su ventilador mientras esté girando. SOLO cambie la dirección después de que las aspas del ventilador se hayan detenido por completo.

13.NO inserte ningún objeto en las aspas del ventilador mientras esté en funcionamiento, ya que esto puede causar daños al ventilador y lesiones personales.

14.NO use ventiladores de techo ni aparatos de gas en la misma habitación al mismo tiempo.

15.Todos los productos de EGLO están garantizados contra defectos de mano de obra y materiales, siempre que los productos se utilicen con un suministro de voltaje dentro del rango para el que el producto está diseñado para funcionar.

16.Este ventilador está diseñado para usarse exclusivamente en interiores, aunque puede instalarse en espacios al aire libre cubiertos y protegidos.

17.EGLO Lighting no será responsable de ningún consejo dado al consumidor por parte de cualquiera de nuestros proveedores o terceros, relacionados o no.

18.El rendimiento adecuado depende de que el ventilador correcto se instale correctamente en la ubicación óptima. Los ventiladores que no funcionan como se espera y que no presentan defectos no pueden ser reemplazados o intercambiados bajo garantía.

19.Las medidas de protección e instrucciones importantes en este manual no están diseñadas para cubrir todas las condiciones o circunstancias posibles. Se entiende que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden integrarse en el producto; aquellos que usan y mantienen este producto deben proporcionar estos factores.

 

 

 

 

 

BONDI Ceiling Fan

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções de segurança

Atenção

Leia o atentamente o presente manual antes de tentar montar ou instalar a sua nova ventoinha de teto. Para assegurar um instalação segura e bem-sucedida, assegure-se que lê este manual, que este está disponível para o seu técnico instalador o possa consultar, e mantenha-o em lugar seguro para consulta

futura.

1.Leia o atentamente o presente manual antes de tentar montar ou instalar a sua nova ventoinha de teto.

2.Todos os trabalhos elétricos deverão ser realizados por um técnico eletricista devidamente qualificado e certificado. Esta ventoinha de teto DEVERÁ ser instalada APENAS por um técnico eletricista qualificado e certificado.

3.O equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto quando sob supervisão ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização.

4.NÃO permita que as crianças brinquem com este equipamento, e supervisione sempre as crianças que se encontram nas proximidades de dispositivos elétricos.

5.Antes de iniciar qualquer trabalho elétrico, assegure-se que a alimentação elétrica está desligada e/ou o interruptor geral de rede está desligado no quadro elétrico e garanta o isolamento dos bornes na da alimentação elétrica.

6.O ponto de fixação para a sua ventoinha de teto deverão ser constituído por uma estrutura sã, não danificada, e capaz de suportar uma carga de 35 kg, ou 4 vezes o peso da ventoinha mais o método de fixação, consoante o que for maior. A verificação da estabilidade da estrutura de montagem é da exclusiva responsabilidade do consumidor e de um instalador qualificado.

7.Deverá ter-se o cuidado de assegurar que o local de instalação não permita que as pás da ventoinha entrem em contacto com qualquer objeto ou superfície. Deverá existir uma distância mínima de 30 cm entre a ponta (extremidade) da pá e a parede ou objeto mais próximo. As distâncias reduzidas para as paredes ou tetos podem reduzir igualmente o volume de ar que a sua ventoinha consegue mover.

8.A instalação deverá permitir ainda uma distância de 2,1 m entre o chão e a parte de baixo das pás. A instalação deve permitir um mínimo de 3,0m entre o as ventoinhas de teto.

9.A ventoinha e o suporte de suspensão devem ser ligados à terra.

10.A ventoinha deverá estar ligada apenas à alimentação elétrica da rede. As ventoinhas ligadas a sistemas de corrente alternada como os sistemas solares, eólicos, de bateria, etc., não estarão cobertas nos termos da presente garantia.

11.Utilize EXCLUSIVAMENTE o controlador EGLO fornecido com a sua ventoinha, ou um controlador EGLO adequado especificamente concebido para a sua ventoinha. A utilização de controladores não standard, não EGLO ou do tipo de regulador de intensidade de estado sólido pode resultar num desempenho reduzido, e induzir permanentemente um zumbido no motor da sua ventoinha que não pode ser reparado, e que não está coberto nos termos da garantia.

12.NÃO mude a direção da sua ventoinha enquanto esta estiver a girar. Mude a direção APENAS quando as pás da ventoinha pararem por completo.

13.NÃO insira quaisquer objetos nas pás da ventoinha enquanto esta estiver a trabalhar, já que poderá causar danos da ventoinha e danos pessoais.

14.NÃO utilize ventoinhas de teto e equipamentos de gás no mesmo espaço ao mesmo tempo.

15.Todos produtos EGLO estão garantidos contra defeitos de fabrico e material na condição dos produtos serem usados com uma alimentação elétrica dentro da gama para a qual os produtos foram concebidos.

16.A ventoinha foi concebida para o uso exclusivo no interior, embora possa ser instalada em áreas devidamente cobertas e protegidas no exterior.

17.A EGLO lighting não será responsável por qualquer dispositivo entregue ao consumidor por parte de qualquer um dos nossos fornecedores ou por terceiros, associados ou outros.

18.O desempenho adequado baseia-se na ventoinha certa estar instalada corretamente no local ideal. As ventoinhas que não apresentam o desempenho esperado e que não apresentam falhas não podem ser substituídas ou trocadas ao abrigo da garantia.

19.As salvaguardas e instruções importantes no presente manual não se destinam a cobrir todos os estados ou circunstâncias possíveis. Subentende-se que o bom senso, os cuidados e a atenção são fatores que não podem ser integrados no produto, pelo que estes fatores são abrangidos pela utilização e manutenção do mesmo.

10 BONDI Ceiling Fan

Turvallisuusohjeet

Huomautus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen uuden kattotuulettimen kokoonpanoa tai asentamista. Turvallisen ja onnistuneen asennuksen takaamiseksi on tärkeää lukea tämä käyttöopas. Varmista, että se on myös asentajan käytettävissä, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten turvallisessa paikassa.

1.Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen uuden kattotuulettimen kokoonpanoa tai asentamista.

2.KAIKKI sähkötyöt on annettava asianmukaisesti koulutetun ja valtuutetun sähköurakoitsijan tehtäväksi. Tämän kattotuulettimen saa asentaa VAIN asianmukaisesti koulutettu ja valtuutettu sähköurakoitsija.

3.Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä laitteen käytössä tai ole paikalla valvomassa laitteen käyttöä.

4.ÄLÄ anna lasten leikkiä laitteella, äläkä anna heidän toimia sähkölaitteen lähellä ilman valvontaa.

5.Varmista ennen sähkötöiden aloittamista, että virta on katkaistu ja/tai että päävirransyöttö on katkaistu virtakatkaisijasta, ja tarkista, että virransyötön kaikki navat on eristetty.

6.Kattotuulettimen kiinnityskohdan on oltava rakenteeltaan vakaa, vahingoittumaton ja pystyttävä kantamaan 35 kg kuormitus tai 4 kertaa tuulettimen paino plus kiinnitysmenetelmä sen mukaan, kumpi on suurempi. Asennusrakenteen vakauden tarkistaminen on yksinomaan kuluttajan ja pätevän asentajan vastuulla.

7.Varmista, että tuulettimen siivet eivät joudu asennuspaikassa kosketuksiin muiden esineiden tai pintojen kanssa. Siiven pään ja sitä seuraavan seinän tai esineen välissä on oltava vähintään 30cm tyhjää tilaa. Pienempi väli voi myös vähentää tuulettimen kuljettaman ilman määrää.

8.Asennuksessa on lisäksi otettava huomioon, että lattian ja siipien alaosan välissä on oltava vähintään 2,1 m. Jos asennat samaan tilaan useampia kattotuulettimia, varmista, että ne ovat vähintään 3 metrin etäisyydellä toisistaan.

9.Kattotuuletin ja ripustuskupu on maadoitettava.

10.Tuulettimen saa yhdistää vain pääverkkovirtaan. Vaihtoehtoisiin sähköjärjestelmiin, kuten aurinkotai tuulivoimaan, akkuihin tms. liitetyt akut eivät kuulu tämä takuun piiriin.

11.Käytä VAIN tuulettimen mukana toimitettavaa EGLO-säädintä tai sopivaa EGLO-säädintä, joka on suunniteltu erityisesti tuulettimellesi. Standardien vastaisten tai muiden kuin EGLOn valmistamien säätimien tai elektronisten himmennintyyppisten säätimien käyttö voi heikentää tuulettimen suorituskykyä ja saada aikaan tuulettimen moottorin huminaa, jota ei voida korjata. Takuu ei kata tällaisia tapauksia.

12.ÄLÄ muuta pyörivän tuulettimen suuntaan. Vaihda suuntaa VASTA, kun siivet ovat pysähtyneet kokonaan.

13.ÄLÄ työnnä pyörivien siipien väliin mitään esineitä – seurauksena voi olla tuulettimen vaurioituminen tai henkilövahinkoja.

14.ÄLÄ käytä kattotuuletinta ja kaasulaitteita samanaikaisesti samoissa tiloissa.

15.KaikkienEGLO-tuotteidentaataanolevanvapaitavalmistus-jamateriaalivirheistä,edellyttäen,ettätuotteitakäytetään käyttötarkoituksen mukaisella käyttöjännitteellä.

16.Tuuletin on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön, mutta se voidaan asentaa myös katon alla oleviin tai muuten suojattuihin ulkotiloihin.

17.EGLO Lighting ei vastaa toimittajiemme tai kolmansien osapuolten tai vastaavien kuluttajille antamista neuvoista.

18.Tuuletin toimii asianmukaisesti vain, jos se on asennettu oikein ja sopivaan paikkaan. Tuulettimia, jotka eivät toimi odotetulla tavalla ja jotka eivät ole viallisia, ei voi vaihtaa takuun puitteissa.

19.Tässä käyttöoppaassa esitettyjä, turvallisuutta koskevia toimia ja ohjeita ei ole tarkoitettu kaikkien mahdollisten tilojen ja olosuhteiden kattavaksi selvennykseksi. Tervettä järkeä, varovaisuutta ja kunnossapitoa ei ole mahdollista asentaa tuotteeseen, joten niitä on noudatettava tuotteen käytössä ja huollossa.

BONDI Ceiling Fan 11

Säkerhetsanvisningar

Meddelande

Läs handboken omsorgsfullt innan du försöker att montera eller installera din nya takfläkt. För att garantera en säker och framgångsrik installation ska du läsa den här handboken, ha den tillgänglig för din installatör som hänvisning samt förvara den på säker plats för framtida användning.

1.Läs handboken omsorgsfullt innan du försöker att montera eller installera din nya takfläkt.

2.ALLT elarbete får endast utföras av en kvalificerad och behörig elektriker. Den här takfläkten FÅR ENDAST installeras av kvalificerade och behöriga elektriker.

3.Denna utrustning är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med bristande erfarenhet och kunskaper om de inte övervakas eller får instruktioner om användningen av en person som tar ansvaret för deras säkerhet.

4.Låt INTE barn leka med utrustningen, och övervaka alltid barn i närheten av elektriska apparater.

5.Innan du påbörjar något elarbete ska du kontrollera att strömmen är bortkopplad och/eller att elskåpet är avstängt och säkerställa att alla poler i strömförsörjningen är isolerade.

6.Fästpunkten för din takfläkt ska vara stabilt konstruerad, oskadad och kunna upprätthålla en belastning av 35 kg eller 4 gånger högre än vikten på fläkten plus fastsättningsmetoden, beroende på vilken som är tyngst. Kunden och den behöriga installatören har hela ansvaret för att verifiera att monteringsstrukturen är stabil.

7.Var uppmärksam vid valet av installationsplats så att fläktbladen inte kan komma i kontakt med något objekt eller yta. Det ska finnas minst 30cm mellanrum mellan bladspetsen (änden) och närmaste vägg eller objekt. Mindre avstånd till väggar eller innertak kan också minska den luftmängd som din fläkt kan hantera.

8.Installationen ska också lämna ett mellanrum på minst 2,1 m mellan golvet och bladens nederkant. Installationen ska ge minst 3,0 m fritt utrymme mellan takfläktar.

9.Fläkten och hängkonsolen ska vara jordade.

10.Fläkten får endast anslutas till huvudnätet. Fläktar som anslutits till alternativa energisystem som exempelvis sol, vind, batteridrift osv. kommer inte att omfattas av dessa garantivillkor.

11.Använd ENBART den EGLO-styrenhet som medföljde med fläkten eller en lämplig EGLO-styrenhet som framtagits specifikt för din fläkt. Användning av ickestandard, icke-EGLO eller ljusregleringssystem av halvledartyp kan medföra försämrad prestanda och framkalla ett permanent surrande ljud i din fläktmotor som inte kan repareras och som inte kommer att täckas av garantin.

12.Ändra INTE riktningen på din fläkt medan den snurrar. Ändra riktningen FÖRST efter att fläktbladen har stannat helt.

13.För INTE in några objekt i fläktbladen under användning, då detta kan orsaka personskada och skador på fläkten.

14.Använd INTE takfläktar och gasutrustning samtidigt i samma rum.

15.AlEGLO:s produkter garanteras vara fria från defekter i utförande och material under förutsättning att produkterna försörjs inom det spännings intervall där produkten är avsedd att användas.

16.Den här fläkten är designad för enbart inomhusanvändning, men kan även installeras på utomhusområden med lämpligt skydd.

17.EGLO lighting friskriver sig från allt ansvar för eventuella råd som getts till konsumenten från någon av våra leverantörer eller tredje parter, relaterade eller på annat sätt.

18.Korrekt prestanda förutsätter att rätt fläkt har installerats korrekt på den optimala platsen. Fläktar som inte fungerar som förväntat och som inte är felaktiga kan inte bytas ut eller ersättas enligt garantin.

19.De viktiga skyddsåtgärderna och anvisningarna i denna handbok har inte utformats för att alla tänkbara förhållanden eller omständigheter. Det är underförstått att sunt förnuft, försiktighet och omsorg inte kan byggas in i produkten. Sådana faktorer måste tillhandahållas från dem som använder och underhåller produkten.

12 BONDI Ceiling Fan

Bezpečnostní pokyny

Upozornění

Před zahájením montáže nebo instalace Vašeho nového stropního ventilátoru si prosím pozorně přečtěte tento návod. K zajištění bezpečné a úspěšné instalace se prosím ujistěte, že jste si přečetli tento návod, ujistěte se, že je k dispozici k nahlédnutí Vašemu instalatérovi a uschovejte jej na bezpečném místě pro pozdější použití.

1.Před zahájením montáže nebo instalace Vašeho nového stropního ventilátoru si prosím pozorně přečtěte tento návod.

2.VEŠKERÉ elektrické práce smí provádět pouze kvalifikovaný a autorizovaný elektrikář. Tento stropní ventilátor SMÍ být instalován POUZE kvalifikovaným a autorizovaným elektrikářem.

3.Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání spotřebiče.

4.NEDOVOLTE dětem, aby si s přístrojem hrály, a děti mějte v okolí elektrických zařízení neustále pod dohledem.

5.Před zahájením jakékoliv práce na elektrice se ujistěte, že je odpojen přívod proudu a/nebo je vypnutý jistič na přívodní skříňce a zajištěny všechny póly napájení.

6.Upevňovací bod pro stropní ventilátor musí být pevné konstrukce, nepoškozený a schopný nést zatížení 35 kg nebo 4krát větší než hmotnost ventilátoru plus způsobu připevnění. Ověření stability montážní konstrukce je na odpovědnosti spotřebitele a kvalifikovaného instalačního technika.

7.Je třeba dbát na to, aby místo instalace neumožňovalo lopatkám ventilátoru přijít do styku s jakýmkoliv předmětem nebo povrchem. Mezi špičkou lopatky (koncem) a nejbližší stěnou nebo předmětem musí být minimální vzdálenost 30cm. Menší vzdálenosti ke stěnám nebo stropům mohou také snížit množství vzduchu, které může ventilátor rozvířit.

8.Instalace by měla také umožňovat vzdálenost 2,1m mezi podlahou a spodní stranou lopatek. Instalace by měla umožnit minimálně 3,0 m mezi stropními ventilátory.

9.Ventilátor a závěsná konzola musí být uzemněny.

10.Ventilátor smí být napájen pouze ze sítě. Na ventilátory připojené k alternativním zdrojům napájení, jako jsou zdroje solární, větrné, baterie atd., se nevztahují podmínky této záruky.

11.Používejte POUZE ovladač EGLO dodávaný s ventilátorem nebo vhodný ovladač EGLO určený speciálně pro váš ventilátor. Použití nestandardních nebo polovodičových ovladačů typu stmívače může způsobit horší výkon a trvale zvýšenou hlučnost motoru ventilátoru, kterou nelze opravit, a na kterou se nevztahuje záruka.

12.NEMĚŇTE směr otáčením když se ventilátor točí. Směr otáčení měňte POUZE po úplném zastavení lopatek ventilátoru.

13.Během provozu NEVKLÁDEJTE do lopatek ventilátoru žádné předměty, mohlo by to způsobit poškození ventilátoru a zranění osob.

14.NEPOUŽÍVEJTE ve stejné místnosti současně stropní ventilátory a plynové spotřebiče.

15.Na všechny výrobky EGLO se vztahuje záruka na vady zpracování a materiálu za předpokladu, že produkty jsou používány s napájecím napětím v rozsahu, pro jaký je výrobek určen.

16.Ventilátor je určen pouze pro použití v interiérech, lze jej však instalovat i na vhodná krytá a chráněná venkovní místa.

17.EGLO lighting nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rady poskytnuté zákazníkovi našimi dodavateli nebo třetími stranami či jinými osobami.

18.Správný výkon závisí na vhodném umístění ventilátoru v optimálním místě. Ventilátory, které nefungují podle očekávání a nejsou přitom vadné, nelze proto nahradit či vyměnit v rámci záruky.

19.Důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v tomto návodu nejsou koncipována tak, aby pokrývala všechny možné podmínky nebo okolnosti. Zdravý rozum, opatrnost a péče jsou samozřejmě faktory, které nelze zabudovat do výrobku, ty musí dodat ti, kdo výrobek používají a udržují.

BONDI Ceiling Fan 13

Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés

Olvassa el figyelmesen az útmutatót, mielőtt megpróbálná az új mennyezeti ventilátort összeés felszerelni. A biztonságos, sikeres felszerelés érdekében mindenképpen olvassa el a jelen útmutatót, gondoskodjon arról, hogy a felszerelést végző személy rendelkezésére álljon, és későbbi referencia gyanánt őrizze meg biztonságos helyen.

1.Olvassa el figyelmesen az útmutatót, mielőtt megpróbálná az új mennyezeti ventilátort összeés felszerelni.

2.MINDEN villanyszerelési munkát kizárólag megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkező villanyszerelő végezhet. A mennyezeti ventilátort KIZÁRÓLAG megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkező villanyszerelő végezheti.

3.A készüléket csak akkor használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (így gyerekek is), ha felügyelet mellett teszik, illetve útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan.

4.NE engedje, hogy a készülékkel gyermekek játszanak, és mindenkor felügyelje a gyermekeket az elektromos eszközök közelében.

5.Mielőtt villanyszerelési munkába kezdene, győződjön meg arról, hogy a tápellátás le van választva és/vagy a főkapcsoló az elosztódoboznál ki van kapcsolva, és gondoskodjon a tápellátás összes pólusának szigeteléséről.

6.A mennyezeti ventilátor rögzítési pontjának ép szerkezetűnek és sérülésmentesnek kell lennie, teherbírásának pedig – attól függően, melyik a nagyobb – vagy 35 kg-nak kell lennie, vagy legalább meg kell felelnie a ventilátorok súlya négyszeresének a rögzítőeszközök súlyával együtt. A felszerelési szerkezet stabilitásának ellenőrzése a fogyasztó és a minősített szerelő kizárólag felelősségi körébe tartozik.

7.Ügyelni kell arra, hogy a felszerelési hely ne tegye lehetővé a ventilátorlapátok bármilyen tárggyal vagy felülettel való érintkezését. A lapát hegye (vége) és a legközelebbi fal vagy tárgy között legalább 30cm térköznek kell lennie. A faltól vagy mennyezettől való kisebb térköz hatására a ventilátor által megmozgatható levegő mennyisége is csökken.

8.A felszerelés során továbbá legalább 2,1m térközt kell hagyni a padló és a lapátok alja között. A felszerelésnél a mennyezeti ventilátorok között legalább 3,0 m távolságot kell hagyni.

9.A ventilátort és az akasztókapcsot földelni kell.

10.A ventilátort kizárólag hálózati tápellátáshoz szabad csatlakoztatni. Az alternatív tápellátási rendszerekhez – például nap-, szélenergiához, akkumulátorhoz stb. – csatlakoztatott ventilátorokra nem terjed ki a jelen jótállás.

11.KIZÁRÓLAG a ventilátorhoz kapott EGLO távirányítót, illetve kifejezetten a ventilátorhoz tervezett alkalmas EGLO távirányítót szabad használni. A nem szabványos, nem az EGLO-tól származó, illetve szilárdállapotú fényerőszabályzó típusú távvezérlők gyengébb teljesítményt okozhatnak, és a ventilátormotorban állandó zümmögő hangot kelthetnek, amit nem lehet helyrehozni, és amire nem terjed ki a jótállás.

12.Pörgés közben NE váltson irányt a ventilátorral. A ventilátorlapátok irányát KIZÁRÓLAG a teljes leállást követően változtassa meg.

13.Működés közben NE helyezzen semmilyen tárgyat a ventilátorlapátokhoz, mivel ettől károsodhat a ventilátor, illetve személyi sérülés történhet.

14.NE használjon ugyanabban a helyiségben egyidejűleg mennyezeti ventilátort és gázkészüléket.

15.Garantáljuk, hogy minden EGLO termék gyártási és anyaghibáktól mentes, feltéve, hogy a terméket a rendeltetésének megfelelő tartományon belüli tápfeszültséggel használják.

16.A ventilátor kizárólag beltéri használatra készült, noha felszerelhető megfelelően fedett és védett kültéri területeken is.

17.Az EGLO Lighting nem vállal felelősséget a fogyasztók részére bármely beszállítónk vagy kapcsolódó, illetve egyéb harmadik fél által adott tanácsokért.

18.A megfelelő teljesítmény arra épül, hogy a megfelelő ventilátort optimális helyen kell felszerelni. A várakozásoknak nem megfelelően teljesítő, ám nem hibás ventilátorokat a jótállás alapján nem lehet kicserélni.

19.A jelen útmutatóban szereplő fontos óvintézkedések és utasítások nem úgy készültek, hogy minden lehetséges feltételre és körülményre kiterjedjenek. Nyilvánvaló, hogy a józan észt, az óvatosságot és az elővigyázatosságot nem lehet a termékbe beépíteni, hanem ezeket a terméket felhasználó és karbantartó személyeknek kell biztosítaniuk.

14 BONDI Ceiling Fan

Οδηγίες ασφαλείας

Σημείωση

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε ή να εγκαταστήσετε τον νέο σας ανεμιστήρα οροφής. Για να διασφαλιστεί η σωστή και ασφαλής εγκατάσταση, βεβαιωθείτε πως έχετε διαβάσει το παρόν εγχειρίδιο και πως θα είναι διαθέσιμο ώστε ο εγκαταστάτης να μπορεί να ανατρέξει σε αυτό και φυλάξτε το σε

ένα ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

1.Πριν επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε ή να εγκαταστήσετε τον νέο σας ανεμιστήρα οροφής, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

2.ΟΛΕΣ οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να εκτελεστούν μόνο από εξειδικευμένο και εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο. Η εγκατάσταση του ανεμιστήρα οροφής ΠΡΕΠΕΙ να γίνει ΜΟΝΟ από κατάλληλα εξειδικευμένο και εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο.

3.Η συγκεκριμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (όπως παιδιά) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

4.ΜΗΝ επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτή τη συσκευή και επιβλέπετέ τα συνεχώς όταν βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές.

5.Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία, βεβαιωθείτε πως η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα ή πως η πρίζα έχει απενεργοποιηθεί από τον ηλεκτρικό πίνακα και ότι έχουν απομονωθεί όλοι οι πόλοι της παροχής ρεύματος.

6.Το σημείο εγκατάστασης του ανεμιστήρα οροφής πρέπει να είναι υγιούς κατασκευής, χωρίς ζημιές και ικανό να στηρίξει φορτίο 35 κιλών

ήτετραπλάσιο του βάρους του ανεμιστήρα συν αυτό του τρόπου προσάρτησης (όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο). Η επαλήθευση της σταθερότητας της δομής στερέωσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του καταναλωτή και του ειδικευμένου τεχνικού εγκατάστασης.

7.Πρέπει να διασφαλιστεί πως η θέση εγκατάστασης δεν επιτρέπει στα πτερύγια του ανεμιστήρα να έρθουν σε επαφή με κάποιο αντικείμενο

ήεπιφάνεια. Η απόσταση μεταξύ των άκρων των πτερυγίων και του πλησιέστερου τοίχου ή αντικειμένου πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 εκατοστά. Οι μικρότερες αποστάσεις από τοίχους ή την οροφή ενδέχεται να μειώσουν και την ποσότητα του αέρα που μπορεί να μεταφέρει ο ανεμιστήρας.

8.Κατά την εγκατάσταση πρέπει να εξασφαλιστεί ελάχιστη απόσταση 2,1 μέτρων μεταξύ του δαπέδου και του κάτω μέρους των πτερυγίων. Η εγκατάσταση πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον 3 μέτρα μεταξύ των ανεμιστήρων οροφής.

9.Ο ανεμιστήρας και η βάση ανάρτησης πρέπει να είναι γειωμένα.

10.Ο ανεμιστήρας πρέπει να συνδεθεί μόνο σε πρίζα παροχής. Οι ανεμιστήρες που έχουν συνδεθεί σε συστήματα εναλλακτικής ενέργειας, όπως ηλιακής ή αιολικής, μπαταρίες κ.λπ., δεν καλύπτονται από τους όρους της παρούσας εγγύησης.

11.Χρησιμοποιήστε ΜONΟ το χειριστήριο EGLO που παρέχεται με τον ανεμιστήρα ή ένα κατάλληλο χειριστήριο EGLO σχεδιασμένο ειδικά για τον ανεμιστήρα. Η χρήση μη τυποποιημένων χειριστηρίων, χειριστηρίων άλλης επωνυμίας ή μη σταθερών χειριστηρίων τύπου ροοστάτη ενδέχεται να μειώσει την απόδοση και να προκαλέσει στο μοτέρ του ανεμιστήρα ένα μόνιμο βουητό, το οποίο δεν διορθώνεται και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

12.ΜΗΝ αλλάξετε τη φορά του ανεμιστήρα ενώ αυτός περιστρέφεται. Αλλάξτε τη ΜΟΝΟ αφότου τα πτερύγια του ανεμιστήρα ακινητοποιηθούν εντελώς.

13.ΜΗΝ εισαγάγετε κανένα αντικείμενο στα πτερύγια του ανεμιστήρα όσο βρίσκεται σε λειτουργία, αφού αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ανεμιστήρα και σωματικές βλάβες.

14.ΜΗ χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα ανεμιστήρες οροφής και συσκευές αερίου στον ίδιο χώρο.

15.Όλα τα προϊόντα της EGLO συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευής και υλικών, υπό την προϋπόθεση πως χρησιμοποιούνται με παροχή τάσης εντός του εύρους στο οποίο έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί το προϊόν.

16.Ο ανεμιστήρας είναι σχεδιασμένος για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους, αλλά μπορεί να εγκατασταθεί σε κατάλληλα καλυμμένους και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους.

17.Η EGLO lighting δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συμβουλή δόθηκε στον καταναλωτή από κάποιον προμηθευτή μας ή τρίτο, σχετιζόμενο ή μη.

18.Η σωστή απόδοση εξαρτάται από την επιλογή του κατάλληλου ανεμιστήρα και τη σωστή εγκατάστασή του στη βέλτιστη θέση. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση ή η επιστροφή ανεμιστήρων που δεν έχουν την αναμενόμενη απόδοση, αλλά δεν είναι ελαττωματικοί.

19.Τα σημαντικά μέτρα ασφαλείας και οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν κάθε πιθανή συνθήκη ή κατάσταση. Εννοείται πως η κοινή λογική, η δέουσα προσοχή και η φροντίδα είναι παράγοντες που δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο προϊόν, αλλά επαφίονται σε όσους έχουν αναλάβει τη χρήση και τη συντήρηση του προϊόντος.

BONDI Ceiling Fan 15

Instrucțiuni de siguranță

Notificare

Citiți cu atenție acest manual înainte de a încerca să instalați sau să montați noul dumneavoastră ventilator de tavan. Pentru a asigura o instalare sigură și reușită, vă rugăm să citiți acest manual, asigurați-vă că manualul este la îndemână instalatorului pentru a-l consulta, și păstrați-l într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

1.Vă rugăm să citițicu atenție acest manual înainte de a încerca să instalați sau să montați noul dumneavoastră ventilator de tavan.

2.TOATElucrările electrice trebuie executate doar de către un prestator de servicii electrice calificat și autorizat. Acest ventilator de tavan TREBUIE să fie instalat DOAR de către un prestator de servicii electrice calificat și autorizat.

3.Acestdispozitiv nu poate fi utilizat de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate (inclusiv copii) sau de către persoanele fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.

4.NU permiteți copiilor să se joace cu acest dispozitiv și supravegheați întotdeauna copiii când se află în apropierea dispozitivelor electrice.

5.Înaintede începerea lucrărilor electrice, asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este deconectată și / sau că rețeaua electrică este deconectată de la panoul electric și asigurați izolarea tuturor polilor sursei de alimentare.

6.Punctulde fixare al ventilatorului de tavan trebuie să fie o construcție solidă, nedeteriorată și capabilă să suporte o sarcină de 35 kg, sau de 4 ori greutatea ventilatorului plus sistemul de fixare, oricare dintre acestea este mai mare. Verificarea stabilității structurii de montare este responsabilitatea exclusivă a consumatorului și a instalatorului calificat

7.Trebuiesă vă asigurați că locul de instalare să nu permită ca paletele ventilatorului să intre în contact cu vreun obiect sau o suprafață. Trebuie să existe o distanță minimă de 30cm între vârful paletei (capătul) și cel mai apropiat perete sau obiect. Spațiul limitat până la pereți sau tavan poate reduce și volumul de aer pe care ventilatorul dvs. îl poate mișca.

8.Instalațiatrebuie montată la o distanță minimă de 2,1 m între podea și partea inferioară a paletelor. Instalarea ar trebui să permită minimum 3,0 m între ventilatoarele de tavan.

9.Ventilatorulși plaja de montaj trebuie să fie împământată.

10.Ventilatorultrebuie să fie conectat doar la o rețea electrică. Ventilatoarele conectate la sisteme alternative de alimentare, cum ar fi Solar, Wind, Battery etc., nu vor fi acoperite în conformitate cu clauzele prezentei garanții.

11.UtilizațiDOAR controlerul EGLO livrat împreună cu ventilatorul, sau un controler EGLO creat special pentru ventilatorul dvs. Utilizarea controlerelor non-standard sau de tip regulator pe bază de semiconductor poate să producă o performanță inferioară și să inducă permanent un zgomot de fond în motorul ventilatorului care nu poate fi reparat și care nu va fi acoperit în garanție.

12.NU schimbați direcția ventilatorului în timpul rotirii acestuia. Schimbați direcția DOAR după ce paletele ventilatorului s-au oprit definitiv.

13.NU introduceți niciun obiect în paletele ventilatorului în timpul funcționării, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea ventilatorului și vătămarea corporală.

14.NU utilizați ventilatoare de tavan și aparate de uz casnic pe bază de gaz în aceeași încăpere în același timp.

15.Toateprodusele EGLO sunt garantate a nu avea defecte de material şi de manoperă, cu condiția ca produsele să fie utilizate la o sursă de alimentare cu tensiunea în limitele în care produsul este conceput să funcționeze.

16.Acesteste destinat exclusiv utilizării în interior, deși poate fi instalat și la exterior în zone acoperite și protejate în mod corespunzător.

17.Compania EGLO lighting nu va fi responsabilă pentru sfaturile oferite consumatorului de către unii dintre furnizorii noștri sau de părțile terțe afiliate sau în alt mod.

18.Funcționareacorespunzătoare se bazează pe instalarea corectă a ventilatorului în poziția optimă. Ventilatoarele care nu dau rezultatele preconizate și care nu prezintă defecțiuni nu pot fi înlocuite sau schimbate în garanție.

19.Garanțiileși instrucțiunile importante conținute în acest manual nu sunt concepute să includă toate condițiile sau circumstanțele eventuale. Este cunoscut faptul că bunul simț, prudența și atenția sunt factori care nu pot fi încorporați în produs, persoanele care utilizează și întrețin acest produs trebuie să producă acești factori.

16 BONDI Ceiling Fan

Güvenlik talimatları

Uyarı

Yeni tavan vantilatörünüzün montajına ya da kurulumuna geçmeden önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Güvenli ve başarılı bir kurulum işlemi için mutlaka bu kılavuzu okuyun, kurulum görevlisinin bakabilmesi için el altında bulundurun ve ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.

1.Yeni tavan vantilatörünüzün montajına ya da kurulumuna geçmeden önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

2.TÜM elektrik işlerinin sadece uzmanlık sahibi, yetkili bir elektrik müteahhidi tarafından gerçekleştirilmesi önerilir. Tavan vantilatörü, SADECE uzmanlık sahibi, yetkili bir elektrik müteahhidi tarafından KURULMALIDIR.

3.Bu cihaz, (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal ya da akli yeterliliği sınırlı ya da deneyim ve bilgi yoksunu kişiler tarafından gözetim dışında ya da cihazın güvenli kullanımına yönelik olarak sorumlu kişilerce bilgilendirilmeden kullanılmamalıdır.

4.Çocukların bu cihazla oynamasına izin VERMEYİN ve elektrikli cihazların etrafındayken her zaman için çocuklara göz kulak olun.

5.Elektrik işlerine başlamadan önce fişin çekili veya şebeke bağlantısının şalter kutusundan kapalı ve güç beslemesinin bağlantısının kesildiğinden emin olun.

6.Tavan vantilatörünüzün sabitleme noktası; sağlam durumda, hasarsız, vantilatör ile kullanılan sabitleme yönteminin dört katını ya da 35 kg ağırlığı taşıyacak kapasitede olmalıdır. Montaj konstrüksiyonunun sabitliği, yalnızca ürün sahibi ile kurulumu gerçekleştiren görevlinin sorumluluğundadır.

7.Vantilatör kanatlarının cihazın kurulduğu noktada hiçbir nesne ya da yüzeyle temas etmemesine mutlaka özen gösterilmelidir. Vantilatör kanadının ucuyla en yakındaki duvar ya da nesne arasında en az 30cm mesafe bırakılmalıdır. Duvara ya da tavana mesafe azaldıkça vantilatörün taşıyabileceği hava miktarı da azalacaktır.

8.Ayrıca kurulum sırasında kanatların alt kısmıyla zemin arasında 2,1 metre mesafe bırakılmalıdır. Kurulum sırasında tavan vantilatörleri arasında en az 3 m mesafe bırakılmalıdır.

9.Vantilatör ve tavan sabitleme aparatı topraklanmış olmalıdır.

10.Vantilatör, sadece şebeke beslemesine bağlanmalıdır. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, akü vb. alternatif sistemlere bağlanan vantilatörler bu garantinin kapsamı dışındadır.

11.YALNIZCA EGLO vantilatörünüzle gelen ya da vantilatörünüz için özel olarak üretilen EGLO uzaktan kumandasını kullanın. Standart olmayan, EGLO tarafından üretilmemiş ya da yarı iletken kısıcı (dimmer) tip kontrol birimlerinin kullanılması performansta düşüşe ve vantilatör motorunda kalıcı uğultuya yol açabilir; bu tamir edilemez olup garanti kapsımı dışındadır.

12.Çalışır durumdayken vantilatörün yönünü DEĞİŞTİRMEYİN. Vantilatörün yönünü SADECE kanatlar tam olarak durduğunda değiştirin.

13.Vantilatör kanatlarına çalışır durumdayken yabancı hiçbir cisim SOKMAYIN; bu, vantilatöre hasar verebileceği gibi yaralanmaya da yol açabilir.

14.Tavan vantilatörünü ve gazla çalışan cihazları aynı anda aynı odada ÇALIŞTIRMAYIN.

15.Tüm EGLO ürünleri, tasarlandıkları işletim aralığına uygun bir gerilim beslemesiyle kullanıldıkları sürece işçilik ve malzeme açısından hiçbir hata içermeme garantisi sunar.

16.Bu vantilatör ürünü yalnızca iç mekan kullanımı için tasarlanmış olup uygun biçimde üzeri kapalı ve korunaklı açık mekanlarda da kurulabilir.

17.EGLO aydınlatma, tedarikçilerimiz ya da bunlara ilişkin veya bunlardan bağımsız üçüncü şahıslar tarafından müşterilere verilen tavsiyelerden sorumlu değildir.

18.Düzgün performans, doğru vantilatörün en uygun yere hatasız kurulmasına bağlıdır. Beklenen performansı sunmayan ve herhangi bir kusuru bulunmayan cihazlar, bu garanti kapsamında değiştirilmez ya da takas edilmez.

19.Bu kılavuz dahilinde verilen önemli tedbir ve talimatların tasarımı, her türlü koşul ya da durumu kapsamıyor olabilir. Sağduyu, dikkat ve özenin bu ürünü yapısal olarak bütünleyen değil ürünün kullanım ve bakımından sorumlu olan kişilerce sağlanması gereken etkenler olduğu anlaşılmaktadır.

BONDI Ceiling Fan 17

Инструкции за безопасност

Забележка

Моля, прочетете ръководството внимателно, преди да се опитате да сглобите или монтирате новия вентилатор за таван. За безопасен и успешен монтаж, моля, прочетете настоящото ръководство, представете го за справка за човека, който ще монтира уреда, и съхранявайте на сигурно място за бъдеща справка.

1.Моля, прочетете ръководството внимателно, преди да се опитате да сглобите или монтирате новия вентилатор за таван.

2.ВСИЧКИ електромонтажни дейности трябва да се изпълняват единствено от квалифициран и правоспособен електротехник. Този вентилатор за таван ТРЯБВА да се монтира ЕДИНСТВЕНО от квалифициран и правоспособен електротехник.

3.Уредът не е предназначен за ползване от лица (в т. ч. деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или лица, на които им липсва опит и знания, освен ако не го извършват под наблюдение или след даване на указания относно използването на уреда от лице, което отговаря за тяхната безопасност.

4.НЕ позволявайте използването на уреда за игра от деца и винаги наблюдавайте децата, когато са в близост до електрически уреди.

5.Преди да започнете електромонтажните дейности, проверете дали захранването е изключено и/или дали електричеството е спряно от кутията с предпазители и осигурете изолация на всички полюси на захранването.

6.Точката на закрепване на вентилатора трябва да бъде масивна конструкция без повреди и с възможност да издържи натоварване от 35 кг или 4 пъти повече от теглото на вентилатора плюс елементите за закрепването му, в зависимост от това коя стойност е по-висока. Проверката на стабилността на конструкцията, на която се монтира уредът, е отговорност на потребителя и на компетентен монтажист.

7.Необходимо е да се предвиди място на монтаж, което не позволява контакт на перките на вентилатора с предмети или повърхности. Необходимо е минимум 30 см разстояние между върха (края) на перката и най-близката стена или предмет. При по-малко разстояние между стените или тавана, е възможно намаляване на количеството въздух, което може да бъде раздвижвано от вентилатора.

8.При монтажа трябва да се предвиди разстояние от 2,1 м между пода и долната част на перките. Вентилаторите трябва да бъдат монтирани така че разстоянието между тях да бъде минимум 3,0 м.

9.Вентилаторът и скобата за закачване трябва да бъдат заземени.

10.Вентилаторът трябва да бъде свързан единствено към електрозахранване. Вентилатори, свързани към алтернативни захранващи системи, като слънчева и вятърна енергия, акумулатори и др., не се покриват от условията на настоящата гаранция.

11.Използвайте САМО контролера на EGLO, предоставен с Вашия вентилатор, или подходящ контролер на EGLO, предназначен конкретно за Вашия вентилатор. Използването на нестандартни контролери, контролери на марки, различни от EGLO, или твърди контролери тип димер може да наруши производителността и да предизвика постоянно бръмчене на мотора на вентилатора, което не може да бъде ремонтирано и което няма да бъде покрито от гаранцията.

12.НЕ променяйте посоката на вентилатора, докато се върти. Променяйте посоката САМО след пълно спиране на перките на вентилатора.

13.НЕ поставяйте предмети в перките на вентилатора по време на работа, тъй като това може да повреди вентилатора и да причини нараняване.

14.НЕ използвайте едновременно вентилатори за таван и уреди на газ в едно и също помещение.

15.Всички продукти на EGLO са гарантирано без дефекти в изработката и материалите, при условие че продуктите се използват със захранващо напрежение в рамките на диапазона, в който е проектиран да работи уредът.

16.Този вентилатор е предназначен за използване само в закрити помещения, въпреки че е възможно монтиране в подходящи закрити и защитени места на открито.

17.EGLO lighting не носи отговорност за съвети, предоставени на потребителя от наши доставчици или трети страни, независимо дали са свързани с нас или не.

18.За нормална производителност е необходимо вентилаторът да бъде правилно монтиран и на оптимално място. Гаранцията не покрива смяна или замяна на вентилатори, които не работят според очакванията и които не са неизправни.

19.Важните предпазни мерки и инструкции в настоящото ръководство нямат за цел да обхванат всяко възможно условие или обстоятелство. Подразбира се, че фактори като здрав разум, внимание и грижа не могат да бъдат вградени в уреда и съответно те трябва да бъдат осигурени от тези, които ще го използват и поддържат.

18 BONDI Ceiling Fan

Инструкции по безопасности

Уведомление

Перед сборкой и установкой своего нового потолочного вентилятора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Для безопасной и успешной установки обязательно прочитайте настоящее руководство и обеспечьте его наличие под рукой у установщика и хранение в безопасном месте для обращения в будущем.

1.Перед сборкой и установкой своего нового потолочного вентилятора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

2.ВСЕ электротехнические работы должны выполняться только электриком, имеющим соответствующую квалификацию и лицензию. Этот потолочный вентилятор ДОЛЖЕН устанавливаться ТОЛЬКО электриком, имеющим соответствующую квалификацию и лицензию.

3.Это устройство может использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями или лицами без опыта и знаний только под присмотром или после инструктирования по использованию устройства лицом, отвечающим за их безопасность.

4.НЕ разрешайте детям играть с устройством и всегда следите за тем, как дети обращаются с любыми электрическими устройствами.

5.Перред началом любых электротехнических работ убедитесь в отсоединении питания и/или отключении от электросети на распределительной панели, а также в изолировании всех полюсов источника питания.

6.Точка фиксации для потолочного вентилятора должна иметь звукоизолирующую конструкцию; она не должна иметь повреждений и должна быть рассчитана на нагрузку в 35 кг или нагрузку, в 4 раза превышающую массу вентилятора (для соответствующего способа крепления), в зависимости от того, какая величина больше. Вся ответственность за проверку стабильности монтажной конструкции возлагается на потребителя и квалифицированного монтажника.

7.Необходимо обеспечить, чтобы в месте установки не было контакта лопастей вентилятора с какими-либо предметами или поверхностями. Расстояние между концами лопастей и ближайшими стенами или предметами должно составлять не менее 30 см. Уменьшение расстояние до стен или потолка также может привести к уменьшению объема воздуха, который сможет перемещать вентилятор.

8.Кроме того, расстояние от пола до нижнего края лопастей должно составлять как минимум 2,3 м. Установка должна обеспечивать расстояние между потолочными вентиляторами не менее 3,0 м.

9.Вентилятор должен быть заземлен.

10.Вентилятор должен подключаться только к сетевому электропитанию. В отношении вентиляторов, подключаемых к другим системам питания (солнечным, ветровым, аккумуляторным), условия настоящей гарантии не действуют.

11.Пользуйтесь ТОЛЬКО контроллером EGLO, поставляемым с вашим вентилятором, или подходящим контроллером EGLO, предназначенным специально для вашего вентилятора. Использование нестандартных, не произведенных EGLO или твердотельных диммерных контроллеров может привести к снижению рабочих характеристик и появлению неустранимого постоянного гула в двигателе вентилятора, в отношении которого гарантия не действует.

12.НЕ меняйте направление движения вашего вентилятора во время его вращения. Меняйте направление ТОЛЬКО после полной остановки лопастей вентилятора.

13.НЕ вставляйте никакие предметы в лопасти вентилятора во время его работы, поскольку это может привести к повреждению вентилятора и травмам.

14.НЕ пользуйтесь в одном помещении одновременно потолочными вентиляторами и газовыми устройствами.

15.Мы гарантируем, что изделия EGLO не имеют дефектов изготовления и материалов при условии использования изделий с напряжением питания, соответствующим номинальному диапазону напряжения изделия.

16.Вентилятор предназначен для использования только в закрытых помещениях, хотя он может устанавливаться в защищенных областях вне помещений с подходящим прикрытием.

17.Подразделение осветительной продукции EGLO не будет нести ответственности за любые рекомендации, предоставленные потребителю поставщиками или третьими сторонами.

18.Корректная работа вентилятора зависит от его правильной установки в оптимальном месте. Вентиляторы с рабочими характеристиками ниже ожидаемых, которые не являются неисправными, не могут заменяться или обмениваться по гарантии.

19.Важные меры по обеспечению безопасности и инструкции, приведенные в настоящем руководстве, не охватывают всех возможных ситуаций или обстоятельств. Следует иметь в виду, что здравый смысл, бдительность и осторожность не могут быть обеспечены производителем изделия — ими должны обладать те, кто занимаются эксплуатацией и техническим обслуживанием этого изделия.

BONDI Ceiling Fan 19

Bezbednosna uputstva

Obaveštenje

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre montaže ili ugradnje novog plafonskog ventilatora. Kako bi ugradnja bila bezbedna i uspešna, pročitajte ovo uputstvo, neka bude dostupno vašem instalateru i čuvajte

ga na bezbednom mestu za dalju primenu.

1.Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre montaže ili ugradnje novog plafonskog ventilatora.

2.SVE elektro radove treba da izvodi isključivo kvalifikovan i licenciran električar. Plafonski ventilator mora da ugradi isključivo kvalifikovan i licenciran električar.

3.Ovaj proizvod nije namenjen osobama s smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako imaju nadzor ili uputstva o upotrebi proizvoda od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

4.Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem i nadgledajte ih sve vreme ako su blizu električnih uređaja.

5.Pre početka bilo kakvih elektro radova, proverite da li je prekinuto napajanje i/ili je isključena struja na glavnoj razvodnoj kutiji i proverite izolaciju svih faza napajanja.

6.Tačka fiksiranja plafonskog ventilatora mora biti na čvrstoj konstrukciji, neoštećena i nosivosti najmanje 35 kg ili 4 puta težine ventilatora plus težina same konstrukcije za kačenje. Za proveru stabilnosti montažne konstrukcije iskljjučivu odgovornost snose potrošač i stručno lice koje vrši montažu.

7.Obavezno obratite pažnju da mesto ugradnje ne dozvoljava lopaticama ventilatora da dođu u kontakt sa bilo kojim predmetom ili površinom. Mora da postoji minimum 30cm rastojanja između vrha lopatica i najbližeg zida ili predmeta. Smanjeni prostor do zida ili plafona takođe može da smanji količinu vazduha koji ventilator može da pokreće.

8.Ugradnjom se mora dozvoliti minimalno rastojanje od 2.1m između poda i donje strane lopatica. Pri montaži se mora ostaviti najmanje 3.0m rastojanja između ventilatora.

9.Ventilator i viseći držač moraju biti uzemljeni.

10.Ventilator mora da bude povezan isključivo na napajanje. Ventilatori koji su povezani na alternativne sisteme napajanja kao što su sunce, vetar, baterija itd., nisu pokriveni uslovima ove garancije.

11.Koristite ISKLJUČIVO EGLO kontrolere koji se isporučuju sa ventilatorom, ili odgovarajući EGLO kontroler, konstruisan specijalno za model vašeg ventilatora. Korišćenje nestandardnih, koji nisu EGLO ili poluprovodničkih dimera može umanjiti performanse i izazvati trajno zujanje motora koje se ne može popraviti i nije pokriveno garancijom.

12.NE menjajte smer okretanja dok je ventilator u pokretu. Promenite smer samo kada se lopatice ventilatora potpuno zaustave.

13.Ne stavljajte bilo kakve predmete u lopatice ventilatora dok radi, jer to može da prouzrokuje kvar ventilatora i povredu.

14.NE koristite plafonske ventilatore i gasne aparate u istoj sobi istovremeno.

15.Svi EGLO proizvodi su garantovano bez defekata u izradi i materijalima, pod uslovom da se proizvodi koriste pod naponom pod kojim je uređaj namenjen da radi.

16.Ventilator je projektovan isključivo za korišćenje u zatvorenom prostoru, iako može biti montiran i na odgovarajućim mestima na otvorenom, dovoljno pokrivenim i zaštićenim .

17.Kompanija EGLO osvetljenje neće odgovarati za bilo koji savet koji je dat korisniku od bilo kog našeg dobavljača ili trećih lica.

18.Pravilan rad se zasniva na odgovarajućem ventilatoru koji je ispravno ugrađen na optimalnom mestu. Ventilatori koji ne rade kao što je očekivano, a koji nisu neispravni ne mogu da se zamene pod garancijom.

19.Važne mere predostrožnosti i instrukcije u ovom uputstvu nisu predviđene da pokriju sve moguće uslove ili okolnosti. Jasno je da zdrav razum, pažnja i oprez su osobine koje ne mogu biti ugrađene u proizvod, i oni koji koriste i održavaju ovaj proizvod su ti koji moraju tako da se ponašaju.

20 BONDI Ceiling Fan

Wskazówki bezpieczeństwa

Uwaga

Przed przystąpieniem do montażu lub instalacji nowego wentylatora sufitowego należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Aby zapewnić bezpieczną i pomyślna instalację, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, upewnić się, że instalator może się do niej odwołać i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu celem jej użycia w przyszłości.

1.Przed przystąpieniem do montażu nowego wentylatora sufitowego należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

2.WSZELKIE prace elektrotechniczne powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego i uprawnionego elektryka. Instalację niniejszego wentylatora sufitowego NALEŻY powierzać WYŁĄCZNIE odpowiednio wykwalifikowanemu i uprawnionemu elektrykowi.

3.Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź niedoświadczone lub nieposiadające wiedzy w tym zakresie, chyba, że są one nadzorowane bądź instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

4.NIE wolno pozwalać dzieciom bawić się tym urządzeniem; przez cały czas należy sprawować nadzór nad nimi, jeśli znajdują się w pobliżu urządzeń elektrycznych.

5.Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac elektrotechnicznych należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone i/lub sieć elektryczna jest wyłączona w skrzynce rozdzielczej i zapewnić pełną izolację biegunów źródła zasilania.

6.Punkt mocowania wentylatora sufitowego musi posiadać solidną konstrukcję, być wolny od uszkodzeń i zdolny do wytrzymania obciążenia masą 35 kg lub 4-krotną masą prawidłowo zamocowanego wentylatora zależnie od tego, która z tych wartości jest większa. Za sprawdzenie stabilności konstrukcji montażowej wyłączną odpowiedzialność ponosi klient oraz wykwalifikowany instalator.

7.Należy zwrócić uwagę, aby miejsce montażu nie umożliwiało kontaktu łopatek wentylatora z żadnym przedmiotem ani powierzchnią. Między końcówką (końcem) łopatki a najbliższą ścianą lub przedmiotem należy zachować minimalny odstęp wynoszący 30cm. Zmniejszenie odległości od ścian lub sufitów może również zmniejszyć ilość powietrza nawiewaną przez wentylator.

8.Podczas montażu należy również uwzględnić zachowanie odstępu między podłogą a dolną częścią łopatek, wynoszącego 2,1 m.

Minimalna odległość pomiędzy zamontowanymi wentylatorami sufitowymi powinna wynosić 3,0 m.

9.Wentylator i uchwyt zawieszenia muszą być uziemione.

10.Można podłączać wentylator wyłącznie do sieci zasilania energią elektryczną. Warunki niniejszej gwarancji nie obejmują wentylatorów podłączonych do alternatywnych systemów zasilania, tj. fotowoltaicznych, wiatrowych, akumulatorowych itp.

11.Należy stosować WYŁĄCZNIE regulator firmy EGLO wchodzący w zakres dostawy lub specjalnie dedykowany dla danego wentylatora. Zastosowanie regulatorów niestandardowych, innych marek niż EGLO lub półprzewodnikowych typu ściemniacz może spowodować pogorszenie wydajności i nieodwracalne wywołanie przydźwięku podczas pracy silnika wentylatora oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.

12.NIE należy odwracać kierunku obrotów wentylatora podczas jego pracy. Zmiana kierunku dozwolona jest WYŁĄCZNIE po całkowitym zatrzymaniu łopatek wentylatora.

13.Podczas pracy wentylatora NIE wolno umieszczać jakichkolwiek przedmiotów wewnątrz/na zewnątrz jego łopatek, ani pomiędzy nimi, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem wentylatora i obrażeniami ciała.

14.Jednoczesne użytkowanie wentylatorów sufitowych i urządzeń gazowych w tym samym pomieszczeniu jest ZABRONIONE.

15.Wszystkie produkty marki EGLO są objęte gwarancją jakości wykonania i materiałów pod warunkiem, że są zasilane napięciem o zakresie odpowiadającym ich napięciu roboczemu.

16.Niniejszy wentylator jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, aczkolwiek można go instalować w odpowiednio zadaszonych i chronionych miejscach na otwartym powietrzu.

17.Firma EGLO lighting nie ponosi odpowiedzialności za porady udzielane konsumentom przez któregokolwiek z naszych dostawców, osoby trzecie, podmioty zależne i inne.

18.Prawidłowa wydajność wentylacji zależy od zainstalowania właściwego wentylatora w optymalnym miejscu. Wentylatory niespełniające oczekiwań użytkowników pomimo braku wad nie podlegają wymianie ani zamianie w ramach gwarancji.

19.Istotne środki bezpieczeństwa i instrukcje ujęte w niniejszym dokumencie nie uwzględniają wszystkich potencjalnych warunków i okoliczności eksploatacji urządzenia. Jest rzeczą oczywistą, że zdrowy rozsądek, ostrożność i dbałość są czynnikami, których nie można zintegrować z produktem, a osoby stosujące i konserwujące ten produkt muszą je zachowywać.

BONDI Ceiling Fan 21

Vor der Installation

1.Packen Sie Ihren Ventilator vorsichtig auf einer weichen Oberfläche aus, um eine Beschädigung der Ventilator-Oberfläche zu vermeiden.

2.Legen Sie das Motorgehäuse nicht auf die Seite, da das Dekorgehäuse verbogen oder beschädigt werden könnte.

3.Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile vorhanden sind. Siehe Teileliste.

4.Sollten Teile fehlen, überprüfen Sie die Verpackung, das Styropor und die Plastikbeutel sorgfältig auf die fehlenden Teile, und wenn diese nicht gefunden werden können, wenden Sie sich vor Beginn der Montage oder Installation an EGLO.

Before installation

1.Carefully unpack your fan on a soft surface to avoid damage to the fan finish.

2.Do not lay the motor housing on its side, as the decorative housings may become bent or damaged.

3.Check that all parts are present before commencing assembly. Refer to Parts List.

4.If any parts are missing, carefully check the packaging, polyfoam and plastic bags for the missing parts, and if they cannot be located, contact EGLO for assistance before commencing assembly or installation.

Avant l’installation

1.Déballez précautionneusement votre ventilateur sur une surface souple afin d’éviter d’endommager la couche de finition du ventilateur.

2.Ne posez pas le boîtier du moteur sur le côté car cela pourrait courber ou endommager les boîtiers décoratifs.

3.Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer le montage. Référez-vous à la liste des pièces.

4.S’il manque une pièce, vérifiez attentivement l’emballage, le Polyfoam et les sacs en plastique pour vous assurer que la pièce ne s’y trouve pas. Si vous ne la trouvez pas, contactez EGLO pour obtenir de l’aide avant de commencer le montage ou l’installation.

Prima dell‘installazione

1.Rimuovere attentamente il ventilatore dall’imballaggio appoggiandolo su una superficie soffice per non danneggiarne la finitura.

2.Non appoggiare l’alloggiamento decorativo del motore sul fianco in quanto potrebbe piegarsi o danneggiarsi.

3.Prima di iniziare l’assemblaggio, verificare che siano presenti tutti i componenti. Fare riferimento alla distinta dei componenti.

4.Qualora mancassero dei componenti, prima verificare accuratamente che non siano rimasti nell’imballaggio, nel polistirolo e nei sacchetti di plastica. Se necessario, contattare EGLO per assistenza prima di cominciare l’assemblaggio o l’installazione.

Voor de installatie

1.Pak uw ventilator voorzichtig uit op een zachte ondergrond om beschadiging van de ventilatorafwerking te voorkomen.

2.Leg de motorbehuizing niet op zijn kant. De decoratieve behuizing kan immers gaan buigen of beschadigd raken.

3.Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u met de montage begint. Loop de onderdelenlijst af.

4.Als onderdelen ontbreken, controleer dan zorgvuldig de verpakking, het verpakkingsschuim en de plastic zakken op ontbrekende onderdelen. Kunt u ze dan nog niet vinden, neem dan contact op met EGLO voor hulp voordat u met de montage of installatie begint.

Antes de la instalación

1.Desembale cuidadosamente su ventilador en una superficie suave para evitar dañar el acabado del ventilador.

2.No coloque la carcasa del motor sobre un lado, ya que las carcasas decorativas pueden doblarse o dañarse.

3.Compruebe que todas las piezas estén presentes antes de comenzar el ensamblaje. Consulte la lista de piezas.

4.Si falta alguna pieza, revise cuidadosamente el empaque, la espuma de polietileno y las bolsas de plástico para buscar las piezas faltantes, y si estas no se pueden ubicar, comuníquese con EGLO para obtener ayuda antes de comenzar el montaje o la instalación.

Antes da instalação

1.Desembale cuidadosamente a sua ventoinha sobre uma superfície macia para evitar danos no acabamento da ventoinha.

2.Não coloque a caixa do motor de lado, já que as caixas decorativas podem ficar torcidas ou danificadas.

3.Verificar se todas as peças estão presentes antes de iniciar a montagem. Consulte a Lista de peças.

4.Se faltarem algumas peças, verifique com cuidado as embalagens, a esferovite e os sacos de plástico quanto a peças em falta, e se não for possível localizá-las, contacte a EGLO para obter assistência antes de iniciar a montagem ou instalação.

Ennen asennusta

1.Poista tuuletin pakkauksesta varovasti ja pehmeää alustaa vasten, jotta se ei vahingoitu.

2.Älä aseta moottoria kotelon kylki edellä maahan, sillä koristerunko voi vääntyä tai vahingoittua.

3.Tarkista ennen asentamisen aloittamista, että kaikki osat ovat mukana. Katso osaluettelo.

4.Jos osia puuttuu, tarkista pakkaus, muovisuojukset ja muovipussit huolellisesti. Jos et löydä puuttuvia osia, ota yhteyttä EGLO:hun ennen kuin aloitat kokoamisen tai asennuksen.

Före installation

1.Packa försiktigt upp din fläkt på en mjuk yta för att undvika skada på fläktens ytbehandling.

2.Lägg inte motorhuset på sidan då de dekorativa kåporna kan böjas eller skadas.

3.Kontrollera att alla delar finns innan du påbörjar monteringen. Se Lista över delar.

4.Om några delar saknas ska du först leta uppmärksamt i förpackningen och i polyfoamoch plastpåsarna. Om de inte kan hittas ska du kontakta EGLO för assistans innan du påbörjar monteringen eller installationen.

Před instalací

1.Opatrně rozbalte ventilátor na měkkém povrchu, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy ventilátoru.

2.Skříň motoru nepokládejte na bok, protože ozdobné kryty se přitom mohou ohnout nebo poškodit.

3.Před zahájením montáže zkontrolujte, zda dodávka obsahuje všechny díly. Viz Seznam dílů.

4.Pokud některé díly chybí, pečlivě zkontrolujte balení, pěnové tvarovky a plastové sáčky, zda v nich chybějící díly nejsou, a pokud je nemůžete nalézt, kontaktujte před zahájením montáže nebo instalace firmu EGLO.

22 BONDI Ceiling Fan

Felszerelés előtt

1.Csomagolja ki óvatosan a ventilátort puha felületre, hogy elkerülje a ventilátor fényezésének sérülését.

2.Ne fektesse a motorburkolatot az oldalára, mivel a díszburkolatok meghajolhatnak vagy megsérülhetnek.

3.Az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. Tekintse meg az alkatrészlistát.

4.Ha bármelyik alkatrész hiányzik, gondosan ellenőrizze, nincs-e a csomagolásban, a polyfoamban vagy a műanyag zacskókban, és ha nem találja, kérjen segítséget az EGLO-tól, mielőtt megkezdené az összesvagy felszerelést.

Πριν την εγκατάσταση

1.Αφαιρέστε προσεκτικά τον ανεμιστήρα σας από τη συσκευασία αποθέτοντάς τον επάνω σε μία μαλακή επιφάνεια προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές στο φινίρισμα.

2.Μην αποθέσετε το περίβλημα του ηλεκτροκινητήρα στο πλευρό του, αφού έτσι μπορεί να προκληθεί κύρτωση ή ζημιά στα διακοσμητικά περιβλήματα.

3.Βεβαιωθείτε πως όλα τα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα πριν αρχίσετε τη συναρμολόγηση. Συμβουλευθείτε τη λίστα εξαρτημάτων.

4.Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, ελέγξτε προσεκτικά μήπως το βρείτε στη συσκευασία, στις μεμβράνες αφρώδους υλικού και τις πλαστικές σακούλες και σε αντίθετη περίπτωση επικοινωνήστε με την EGLO για υποστήριξη πριν αρχίσετε τη συναρμολόγηση ή την εγκατάσταση.

Înainte de instalare

1.Despachetați cu atenție ventilatorul pe o suprafață moale pentru a evita deteriorarea finisajului ventilatorului.

2.Nu plasați carcasa motorului pe o parte, deoarece carcasele decorative se pot îndoi sau deteriora.

3.Verificați dacă toate piesele sunt disponibile înainte de a începe montarea. Consultați lista pieselor.

4.Dacă anumite piese lipsesc, verificați cu atenție ambalajul, căutați piesele lipsă în pungile de plastic și de spumă poliuretanică și dacă nu se găsesc, contactați compania EGLO pentru asistență înainte de a începe montarea sau instalarea.

Kurulum öncesinde

1.Vantilatörün cilasına hasar vermemek için cihazın paketini yumuşak bir yüzey üzerinde dikkatlice açın.

2.Motor gövdesini yan tarafı üzerine gelecek şekilde koymayın; dekor amaçlı tasarlanan gövdede bükülme ya da hasar oluşabilir.

3.Montaj işlemine başlamadan önce tüm parçaların mevcut bulunduğundan emin olun. Parça Listesine göz atın.

4.Parçalardan herhangi biri eksik ise ürün ambalajı, köpük ve plastik poşetlerin içini dikkatlice tarayın; eğer bulamıyorsanız, montaj ya da kurulum işlemine geçmeden önce yardım almak için EGLO ile irtibata geçin.

Преди монтаж

1.Внимателно разопаковайте вентилатора върху равна повърхност, за да избегнете нарушаване на покритието му.

2.Не поставяйте корпуса на мотора на една страна, тъй като декоративните корпуси могат да се огънат или повредят.

3.Преди да започнете сглобяването, проверете дали всички части са налице. Вижте списъка на частите.

4.В случай на липсващи части, внимателно потърсете липсващите части в опаковката, пенополистирола и найлоновите торбички и в случай че не можете да ги намерите, се свържете с EGLO за съдействие преди да започнете сглобяването или монтажа.

Перед установкой

1.Аккуратно распакуйте вентилятор на мягкой поверхности, чтобы не повредить покрытие вентилятора.

2.Не кладите корпус двигателя на бок, поскольку в этом случае возможны искривление или повреждение декоративных корпусов.

3.Перед началом сборки проверьте наличие всех деталей. См. список деталей.

4.В случае отсутствия каких-либо деталей внимательно проверьте содержимое упаковки, пенопласта и полиэтиленовых пакетов

— в случае отсутствия каких-либо деталей обратитесь за помощью в компанию EGLO перед началом сборки или установки.

Pre ugradnje

1.Pažljivo raspakujte ventilator na meku površinu kako biste izbegli oštećenje površine ventilatora.

2.Nemojte postaviti kućište motora na bok, kako se ne bi savilo ili oštetilo dekorativno kućište.

3.Proverite da li su tu svi delovi pre početka montaže. Pogledajte spisak delova.

4.Ako neki deo nedostaje, pažljivo pogledajte kutiju, sunđerasto pakovanje i plastične kese za delove koji nedostaju i ako ih ne nađete, kontaktirajte EGLO za pomoćpre početka montaže ili ugradnje.

Przed montażem

1.Rozpakować ostrożnie wentylator na miękkiej powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniu elementów jego wykończenia.

2.Nie odwracać dekoracyjnej obudowy silnika na bok, aby zapobiec jej zgięciu lub uszkodzeniu.

3.Przed rozpoczęciem montażu urządzenia należy sprawdzić, czy nie brak którejkolwiek z jego części. Patrz lista części.

4.W razie stwierdzenia braku jakichkolwiek części należy dokładnie sprawdzić opakowanie, piankę poliuretanową i torby plastikowe pod kątem brakujących części; jeśli nie można ich zlokalizować, przed rozpoczęciem montażu lub instalacji należy skontaktować się z firmą EGLO w celu uzyskania pomocy.

BONDI Ceiling Fan 23

8

3

2

1

OFF

9

Teileliste

1. Abdeckhaube / 2. Abdeckhaubenmanschette / 3. Hängerohr / 4. Kupplungsabdeckung / 5. Motorbaugruppe / 6. Flügel / 7. Abdeckung/Leuchtenschirm Assembly Kit: 8. Flügelschraube und Unterlegscheiben (13x) / 9. Wandsteuerung (1x)

Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Zange, Seitenschneider, Leiter, Verkabelung des Versorgungskabels gemäß den AS/NZS 3000-Verkabelungsrichtlinien.

Hinweis: Die Verwendung von Elektroschraubern kann zu starkes Anziehen der Schrauben und Beschädigen der Gewinde verursachen, verwenden Sie KEINE Elektrowerkzeuge zum Anziehen der Schrauben.

Parts list

1. Canopy / 2. Canopy Ring / 3. Downrod / 4. Coupling Cover / 5. Motor Assembly / 6. Blade / 7. Down Cover/Lamp Shade Montageset: 8. Blade Screw and Washer (13x) / 9. Wall Control (1x)

Tools required: Phillips head screwdriver, Flat head screwdriver, Pair of pliers, Wire cutter, Ladder, Wiring supply cable as required by AS/NZS 3000 wiring rules. Note: The use of electric drivers can overtighten the screws and damage threads, DO NOT use power tools for tightening screws.

Liste des pièces

1. Boîtier de protection / 2. Bague de boîtier de protection / 3. Barre / 4. Couvercle de raccordement / 5. Assemblage du moteur / 6. Pale / 7. Couvercle inférieur/abat-jour Kit de montage: 8. Vis et rondelles de pale (13x) / 9. Commande murale (1x)

Outils nécessaires : Tournevis cruciforme,Tournevis plat, Pince, Pince coupante, Escabeau, Câblage d’alimentation conforme à la norme de câblage AS/NZS 3000. Remarque : L’utilisation de tournevis électriques peut entraîner un serrage excessif des vis et endommager les filetages, N’UTILISEZ PAS d’outils électriques pour serrer les vis.

Distinta dei componenti

1. Calotta / 2. Anello calotta / 3. Asta / 4. Copriflangia / 5. Gruppo motore / 6. Pala / 7. Coperchio inferiore/paralume Kit di assemblaggio: 8. Vite e rondella pala, 13 pz. / 9. Controllo a parete, 1 pz.

Attrezzi necessari: Cacciavite per viti Phillips, Cacciavite per viti a testa piatta, Pinze,Tagliafilo, Scala, Cavo elettrico come da normativa di cablaggio AS/NZS 3000. Nota: Utilizzando cacciaviti elettrici si potrebbero stringere eccessivamente le viti e danneggiare i filetti, NON utilizzare attrezzi elettrici per stringere le viti.

Onderdelenlijst

1. Hoofdapparaat van de ventilator / 2. Bladen (4 stuks) / 3. Bladhouder (4 stuks) / 4. Glazen lampenkap / 5. Hangbeugel 6. Montageschroeven (2 stuks) / 7. Montageschroeven met ringen en moeren (12 stuks)

Montageset: 8. Bladschroef en ring (13x) / 9. Wandbediening (1x)

Benodigd gereedschap: Kruiskopschroevendraaier, Platte schroevendraaier, Tang, Kniptang, Ladder, Voedingskabel zoals vereist door AS/ NZS 3000 bedradingsvoorschriften.

Opmerking: Het gebruik van elektrisch gereedschap kan ertoe leiden dat schroeven te strak worden vastgedraaid en schroefdraden worden beschadigd. Gebruik GEEN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP om schroeven vast te draaien.

Lista de piezas

1. Unidad principal del ventilador / 2. Aspas (4) / 3. Portaaspas (4) / 4. Plafón / 5. Soporte de suspensión / 6. Tornillos de montaje (2) 7. Tornillos de montaje con arandelas y tuercas (12)

Montageset: 8. Kit de montaje (13x) / 9. control de pared (1x)

Herramientas necesarias: Destornillador de cabeza Phillips, Destornillador de cabeza plana, Par de alicates, Cortador de cables, Escalera, Cable de alimentación de cableado requerido según las normas de cableado AS/NZS 3000.

Nota: El uso de destornilladores eléctricos puede apretar demasiado los tornillos y dañar las roscas. NO use herramientas eléctricas para apretar los tornillos.

Listas de peças

1. Unidade principal da ventoinha / 2. Pás (4x) / 3. Suporte das pás (4x) / 4. Globo de vidro / 5. Suporte de suspensão 6. Parafusos de montagem (2x) / 7. Parafusos de montagem com anilhas e porcas (12x)

Kit de montagem: 8. Parafuso da pá e anilha (x13) / 9. Controlo de parede (x1)

Ferramentas necessárias: Chave de parafusos de cabeça, Phillips, Chave de fendas de cabeça plana, Par de alicates, Dispositivo de corte de arame, Escadote, Cabo de alimentação elétrica conforme exigido pelos regulamentos de ligações elétricas AS/NZS 3000.

Nota: A utilização de chaves elétricas pode apertar em excesso os parafusos e danificar as roscas, NÃO utilize ferramentas elétricas para o aperto dos parafusos.

Osaluettelo

1. Kattokuppi / 2. Kattokupin rengas / 3. Ripustustanko / 4. Liitäntäkansi / 5. Moottorikokoonpano / 6. Siipi / 7. Alasuojus / lampun varjostin Asennussarja: 8. Siipien ruuvit ja aluslevyt x13 / 9. Seinäkytkin x1

Tarvittavat työkalut: : Phillips-ruuvitaltta, Tasapääruuvitaltta, Pihdit, Vaijerileikkuri, Tikkaat, AS/NZS 3000 -johdotussääntöjä vastaava sähköjohto. Huom: Sähkötyökalut voivat kiristää ruuvit liian kireälle ja vahingoittaa kierteitä, joten ÄLÄ käytä ruuvien kiristämiseen sähkötyökaluja.

24 BONDI Ceiling Fan

Loading...
+ 56 hidden pages