Zoofari Scratching Post Z31808 User Manual [cs, pl, en, de]

Loading...

Scratching Post

Scratching Post

Assembly and safety advice

Kaparófa

Használatiés biztonsági utasítások

Škrabadlo pro kočky

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

Kratzbaum

Montageund Sicherheitshinweise

IAN 94806

94806_CZ.indd 1

Drapak dla kota

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

Drevo za mačke

Navodila za montažo in varnost

Škrabadlo pre mačky

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

8/20/2013 4:24:54 PM

 

GB

Assembly and safety advice

Page

3

 

 

PL

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

Strona

3

 

 

HU

Használatiés biztonsági utasítások

Oldal

4

 

 

SI

Navodila za montažo in varnost

Stran

4

 

 

CZ

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

Strana

5

 

 

SK

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

Strana

5

 

 

DE/AT/CH

Montageund Sicherheitshinweise

Seite

6

 

94806_CZ.indd 2

 

 

 

 

8/20/2013

4:24:54 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scratching Post

Proper use

The product is not intended for commercial use.

Safety advice

KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE! THIS IS NOT A CHILD’S TOY.

WARNING! DANGER OF LOSS OF LIFE AND ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging materials. Danger of suffocation. Keep out of the reach of children. It is not a toy.

WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! DANGER OF DAMAGE TO PROPERTY! DANGER OF INJURY! Ensure that you do not strike electrical cables, gas or water pipes when you are drilling into the wall. If necessary, check the wall using a suitable detector before you drill.

¾¾ It is advisable to have the product mounted by a

competent person.

II CAUTION! Do not leave children unattended.

The product is not a climbing frame or toy. Make

sure that nobody, especially a child, climbs or

lifts themselves up by the product. This may

result in injury and / or damage.

 

Do not subject the product to a load of

 

6 kg

over 6 kg, otherwise there is a damage of

injury and/or damage to the product.

 

 

 

Cleaning and care

¾¾ Do not clean the item with strong cleaning agents, vacuum only.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

94806_CZ.indd 3

Drapak dla kota

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PRZECHOWUJ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ! NIE JEST TO ZABAWKA DLA DZIECI.

OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU DLA DZIECI! Ze względu na ryzyko uduszenia się nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowaniowym. Uważać, aby artykuł nie znajdował się w zasięgu dzieci. Ten artykuł nie jest zabawką!

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! NIEBEZPIECZEŃSTWO SZKÓD MATERIALNYCH! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA! Upewnij się, że nie natrafisz na przewody elektryczne, gazowe lub wodne, gdy będziesz wiercił otwory w ścianie. Zanim zaczniesz wiercić w ścianie skontroluj ją ewentualnie przyrządem do lokalizowania przewodów.

¾¾ Zaleca się zlecenie montażu produktu osobie

posiadającej odpowiednią wiedzę fachową.

II UWAGA! Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru!

Produkt nie jest zabawką ani drabinką do

wspinaczek! Należy upewnić się, czy nikt, a

szczególnie dzieci, nie wspinają się na produkt,

bądź się na nim zawieszają! Następstwem czego

mogą być urazy i / lub szkody materialne.

 

Nie przeciążaj produktu ciężarem powyżej

 

6 kg

6 kg. W przeciwnym razie grozi

niebezpieczeństwo obrażeń ciała i / albo

 

 

uszkodzenia produktu.

 

Czyszczenie i pielęgnacja

¾¾ Artykułu nie czyścić nigdy ostrymi środkami czystości, lecz jedynie odkurzyć.

Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów recyklingu.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

GB

3

PL

 

8/20/2013 4:24:55 PM

+ 6 hidden pages