Zoofari Scratching Post Z30854 User Manual [en, pl, cs, de]

Loading...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction / Safety advice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scratching Post

1

Ring with sisal ball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hexagonal socket head screw

 

 

 

 

 

 

 

 

Q Introduction

 

(approx. ø 7.6 x 24 mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Base board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phillips screw (approx. ø 3.4 x 39 mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiarise yourself with the product prior

1

Hexagonal socket head screw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to assembly. Carefully read the following

 

(approx. ø 7.6 x 40 mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assembly instructions and safety tips.

1

Scratching board

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Only use the product as instructed and only for the

1

Hexagonal socket head screw

 

 

 

 

 

 

 

 

indicated field of application. Keep instructions in a

 

(approx. ø 7.6 x 18 mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

safe place. Submit all documents to a third party if

1

Allen key

 

 

 

 

 

 

 

 

distributing the product.

1

Installation instructions

 

 

 

Q Proper Use

The product is designed for cats to play with, climb on and sharpen their claws on. It is only intended for private indoors use. Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in injury and / or damage to the product. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use. The product is not intended for commercial use.

Q Description of Parts

1Cat’s nest with two sisal balls

2Scratching post

3Ring with sisal ball

4Hexagonal socket head screw (approx. ø 7.6 x 24 mm)

5Base board

6Phillips screw (approx. ø 3.4 x 39 mm)

7Hexagonal socket head screw (approx. ø 7.6 x 40 mm)

8Scratching board

9Hexagonal socket head screw (approx. ø 7.6 x 18 mm)

10 Allen key

Q Included items

1 Cat’s nest with two sisal balls

1 Scratching post

63804_zoo_Katzenbaum_Content_LB4.indd 3

Safety advice

Keep all the safety advice and instructions in a safe place for future reference! ALWAYS SUPERVISE CATS AT PLAY. REPLACE TOY WHEN SIGNS OF WEAR AND TEAR APPEAR. THIS IS NOT A CHILD’S TOY.

Avoid danger to life and injury!

J

DANGER OF

 

LOSS OF LIFE AND ACCIDENT

 

TO INFANTS AND CHILDREN!

 

Never leave children unsupervised with the

 

packaging materials. Danger of suffocation.

 

Keep out of the reach of children. It is not a toy.

 

DANGER TO LIFE! During

 

installation keep children away from the area

 

in which you are working. The scope of supply

 

includes a number of screws and other small

 

parts. These may prove life-threatening if swal-

 

lowed or inhaled.

mCAUTION! Do not leave children unattended. The product is not a climbing frame or toy. Make sure that nobody, especially a child, climbs or lifts themselves up by the product. This may result in injury and / or damage.

mDANGER of injury! Do not sit or lean on the product.

GB 3

08.03.11 11:52

Safety advice / Installation / Cleaning and Care / Disposal

J

 

Do not subject the product to a load

 

 

6 kg

of over 6 kg, otherwise there is a risk

 

 

of injury and / or damage to the

 

product.

 

 

JDistribute weight upon this product’s surface evenly so that it cannot overturn.

JKeep the product away from sources of heat or moisture. Failure to observe this advice may result in damage to the product.

Q Installation

jAssemble the product in accordance with the diagram.

Q Cleaning and Care

JDo not use corrosive or abrasive cleaning

agents, otherwise damage to the product may occur.

jUse a slightly dampened, non-fluffing cloth to clean the product.

Q Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Product description:

Scratching Post

Model No.: Z30854

Version: 04 / 2011

4 GB

63804_zoo_Katzenbaum_Content_LB4.indd 4

 

 

08.03.11 11:52

 

 

Instrukcja / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Drapak dla kota

Q Instrukcja

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z produktem. W tym celu należy uważnie przeczytać instrukcję

montażu i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Produkt używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie instrukcji io jej dobre przechowywanie. W przypadku przekazania produktu w ręce osoby trzeciej, prosimy o przekazanie także wszystkich należących do produktu instrukcji i innych dokumentów.

Q Użycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt jest przeznaczony dla kotów do zabawy, wspinania się oraz ostrzenia pazurów. Produkt jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego w pomieszczeniach wewnętrznych. Użycie inne niż wyżej opisane lub dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do jego uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

QOpis części

1Kryjówka dla kota z dwoma piłkami z włókna Sisal

2Słupek do drapania

3Obręcz z piłką z włókna Sisal

4Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (ok. ø 7,6 x 24 mm)

5Podstawa

6Wkręt z rowkiem krzyżowym (ok. ø 3,4 x 39 mm)

7Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (ok. ø 7,6 x 40 mm)

8Płyta do drapania

9Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (ok. ø 7,6 x 18 mm)

10 Klucz imbusowy

Q Zakres dostawy

1 Kryjówka dla kota z dwoma piłkami z włókna Sisal

1 Słupek do drapania

1 Obręcz z piłką z włókna Sisal

1 Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (ok. ø 7,6 x 24 mm)

1 Podstawa

1 Wkręt z rowkiem krzyżowym (ok. ø 3,4 x 39 mm)

1 Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (ok. ø 7,6 x 40 mm)

1 Płyta do drapania

1 Śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (ok. ø 7,6 x 18 mm)

1 Klucz imbusowy

1 Instrukcja montażu

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przechowuj wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje na przyszłość! KOTA / Y NALEŻY NADZOROWAĆ PODCZAS ZABAWY. W PRZYPADKU OBJAWÓW ZUŻYCIA ZABAWKĘ NALEŻY WYMIENIĆ. NIE JEST TO ZABAWKA DLA DZIECI.

 

Unikać skaleczeń!

J

Ostrzeżenie! ZGROŻE-

 

NIE DLA ŻYCIA I NIEBEZPIE-

 

CZEŃSTWO WYPADKU DLA

 

DZIECI! Ze względu na ryzyko uduszenia się

 

nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z

 

materiałem opakowaniowym. Uważać, aby

 

artykuł nie znajdował się w zasięgu dzieci. Ten

 

artykuł nie jest zabawką!

 

Ostrzeżenie! ZAGROŻENIE ŻYCIA!

 

Podczas montażu należy pilnować, aby w po-

 

bliżu miejsca pracy nie było dzieci. W zakresie

 

dostawy znajdują się liczne wkręty i inne drobne

PL 5

63804_zoo_Katzenbaum_Content_LB4.indd 5

 

 

08.03.11 11:52

 

 

Wskazówki dotyczące… / Montaż / Czyszczenie i pielęgnacja / Usuwanie

części. Mogą one stanowić zagrożenie życia w razie ich połknięcia przez dzieci lub przedostania się do ich dróg oddechowych.

mUWAGA! Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru! Produkt nie jest zabawką ani drabinką do wspinaczek! Należy upewnić się, czy nikt, a szczególnie dzieci, nie wspinają się na produkt, bądź się na nim zawieszają! Następstwem czego mogą być urazy i / lub szkody materialne.

mOSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA! Nie siadaj ani nie opieraj się o produkt.

J

 

Nie przeciążaj produktu ciężarem

 

 

6 kg

powyżej 6 kg. W przeciwnym razie

 

 

grozi niebezpieczeństwo obrażeń

 

 

ciała i / albo uszkodzenia produktu.

JProdukt należy obciążyć równomiernie w taki sposób, żeby nie mógł on się przewrócić.

JProdukt trzymać z dala od źródeł wysokiej temperatury i wilgoci. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

Informacja o produkcie:

Drapak dla kota

Nr modelu: Z30854

Wersja: 04 / 2011

Q Montaż

jProdukt należy montować zgodnie z rysunkiem.

Q Czyszczenie i pielęgnacja

JW żadnym wypadku nie należy stosować żrących lub ściernych środków czyszczących. W

przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu.

jDo czyszczenia produktu używać lekko wilgotnej i niemechacącej się ściereczki.

Q Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów recyklingu.

6 PL

63804_zoo_Katzenbaum_Content_LB4.indd 6

 

 

08.03.11 11:52

 

 

Kaparófa

Q Bevezetés

Szerelés előtt ismerje meg a terméket. Ehhez olvassa el figyelmesen a következő szerelési utasítást és a biztonsági előírá-

sokat. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. Ezt a szerelési utasítást jól őrizze meg. Amennyiben a terméket harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is.

Q Rendeltetésszerű használat

A termék macskák számára játszásra, mászásra és a karmaik élesítésére készült. A termék csak privát beltéri használatra készült. A leírtaktól eltérő használat, vagy a termék átalakítása nem megengedett és sérülésekhez és / vagy a termék károsodásához vezethet. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A termék nem ipari felhasználásra készült.

Q Alkatrészleírás

1Macska odú két szizál labdával

2Kaparó rúd

3Gyűrű szizál labdával

4Belsőhatlap csavar (kb. ø 7,6 x 24 mm)

5Alaplap

6Kereszthornyú csavar (kb. ø 3,4 x 39 mm)

7Belsőhatlap csavar (kb. ø 7,6 x 40 mm)

8Kaparó lap

9Belsőhatlap csavar (kb. ø 7,6 x 18 mm) 10 Imbuszkulcs

Q Csomagolás tartalma

1 Macska odú két szizál labdával

1 Kaparó rúd

1 Gyűrű szizál labdával

1 Belsőhatlap csavar (kb. ø 7,6 x 24 mm)

Bevezetés / Biztonsági tudnivalók

1 Alaplap

1 Kereszthornyú csavar (kb. ø 3,4 x 39 mm)

1 Belsőhatlap csavar (kb. ø 7,6 x 40 mm)

1 Kaparó lap

1 Belsőhatlap csavar (kb. ø 7,6 x 18 mm)

1 Imbuszkulcs

Biztonsági tudnivalók

Őrizze meg valamennyi biztonsági tudnivalót és utasítást a jövő idő számára! A MACSKÁRA / MACSKÁKRA JÁTÉK KÖZBEN VIGYÁZZANAK. A JÁTÉKSZERT HA RAJTA ELHASZNÁLÓDÁSOK JELEI JELENTKEZNEK, KI KELL CSERÉLNI. NEM GYEREKJÁTÉK.

 

Kerülje el a sérüléseket!

J

Figyelmeztetés! ÉLETÉS

 

BALESETVESZÉLYEK KISGYERE-

 

KEK ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA!

 

Sohase hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a

 

csomagolóanyagokkal. Fulladásveszély áll fenn.

 

Nem játékszer. Gyermekek kezébe nem kerülhet!

 

Figyelmeztetés! ÉLETVESZÉLY! A fel-

 

szerelés közben tartsa a gyerekeket a munka

 

környékétől távol. A szállítmányhoz számos

 

csavar és más apró részek tartoznak. Ha ezeket

 

lenyelik vagy felszippantják, az életveszélyes

 

lehet.

mVIGYÁZAT! Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül! A termék nem mászóka és nem játékszer! Gondoskodjon róla, hogy személyek, különösen gyermekek ne másszanak fel a termékre, ill. ne támaszkodjanak rá. Sérülések és / vagy károsodások léphetnek fel.

mVIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Ne üljön rá, vagy ne támaszkodjon a termékre.

J

 

Ne terhelje meg a terméket több mint

 

 

6 kg

6 kg-al. Ellenkező esetben sérülésve-

 

 

szély és / vagy a termék megkároso-

 

 

dása fenyeget.

JA terméket egyenletesen és úgy kell megterhelni, hogy ne borulhasson fel.

HU 7

63804_zoo_Katzenbaum_Content_LB4.indd 7

 

 

08.03.11 11:52

 

 

+ 10 hidden pages