Zoofari Scratching Post Z30852 User Manual [pl, cs, en, de]

Loading...

SCRATCHING POST

Assembly and safety advice

DRAPAK DLA KOTA

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

KAPARÓFA

Használatiés biztonsági utasítások

DREVO ZA MAČKE

Navodila za montažo in varnost

ŠKRABADLO

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

ŠKRABADLO PRE MAČKY

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

KRATZBAUM

Montageund Sicherheitshinweise

4 Z30852

89204 CB4IM.indd 1

 

 

2/21/2013 7:31:08 PM

 

 

 

 

 

 

GB

Assembly and safety advice

Page

3

 

 

 

 

PL

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

Strona

3

 

 

 

 

HU

Használatiés biztonsági utasítások

Oldal

4

 

 

 

 

SI

Navodila za montažo in varnost

Stran

4

 

 

 

 

CZ

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

Strana

5

 

 

 

 

SK

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

Strana

5

 

 

 

 

DE/AT/CH

Montageund Sicherheitshinweise

Seite

6

 

 

 

 

89204 CB4IM.indd 2

 

 

2/21/2013 7:31:08 PM

 

 

 

 

 

 

page size: A5 done by Mukade Technical Documentation

Scratching post

Proper use

The product is not intended for commercial use.

Safety advice

KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE! THIS IS NOT A CHILD’S TOY.

WARNING! DANGER OF LOSS OF LIFE AND ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging

materials. Danger of suffocation. Keep out of the reach of children. It is not a toy.

II CAUTION! Do not leave children unattended. The product is not a climbing frame or toy. Make sure that nobody, especially a child, climbs or lifts themselves up by the product. This may result in injury and / or damage.

Do not subject the product to a load 6 kg of over 6 kg, otherwise there is a

damage of injury and/or damage to the product.

Cleaning and care

¾¾ Do not clean the item with strong cleaning agents, vacuum only.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Drapak dla kota

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PRZECHOWUJ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ! NIE JEST TO ZABAWKA DLA DZIECI.

OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU DLA DZIECI! Ze względu na ryzyko uduszenia się nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z

materiałem opakowaniowym. Uważać, aby artykuł nie znajdował się w zasięgu dzieci. Ten artykuł nie jest zabawką!

II UWAGA! Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru! Produkt nie jest zabawką ani drabinką do wspinaczek! Należy upewnić się, czy nikt, a szczególnie dzieci, nie wspinają się na produkt, bądź się na nim zawieszają! Następstwem czego mogą być urazy i / lub szkody materialne.

Nie przeciążaj produktu ciężarem 6 kg powyżej 6 kg. W przeciwnym razie grozi niebezpieczeństwo obrażeń ciała i / albo uszkodzenia produktu.

Czyszczenie i pielęgnacja

¾¾ Artykułu nie czyścić nigdy ostrymi środkami czystości, lecz jedynie odkurzyć.

Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów recyklingu.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

GBPL 3

89204 CB4IM.indd 3

 

 

2/21/2013 7:31:09 PM

 

 

 

 

 

 

+ 5 hidden pages