ZF Ecolife Service Manual

4.5 (20)

Reparaturanleitung Uputstvo za popravke Manuel de Réparation Manual de Reparaciones Manuale di Riparazione

6 AP 1000 B / 6 AP 1200 B / 6 AP 1400 B / 6 AP 1700 B / 6 AP 2000 B

iodgovarajuće njima varijante ugaonih pogona Etap 1-2

4181 751 102

Sadržaj može da se menja u slu čaju uvođenja tehničkih promena.

Zašti ćeno autorskim pravom od strane ZF.

Zadržana sva autorska prava. Umnožavanje, distribuc ija i obelodanjivanje ove dokumentacije u bilo kojem obliku suprotno njenoj nameni bez saglasnosti ZF Friedrichshafen AG je zabranjeno.

Štampano u Nema čkoj.

ZF Friedrichshafen AG, MC-C dept. / 2008-01

Izdanje: 2008-01

4181 751 102

Pregled izmena ...............................................................................................................................................................................

5

Uvod

.............................................................................................................................................................................................

6

Informacije ...........................................................................................................................................vezane za bezbednost

7

Opšta uputstva ................. .............................................................................................................................vezana za popravke

8

Obrtni .....................................................................................................................................................................momenti dovrtavanja

10

Eksploatacioni ..................................................................................................................................................................materijal

12

Specijalni ........................................................................................................................................................................alat

13

Raspored ........................................................................................................................................perifernih uređaja

16

ZF-EcoLife ........................................................................................................................................................................Presek

17

Oznake ......................................................................................................................................................................proizvoda

18

Pokretni ................................................................................................................................................elementi - Kombinacije

19

1 ........................................ ....................................................................................................................

Održavanje

1-1

1.1 .....................................................................................................................

Vremenski intervali izme đ u zamena ulja

1-1

1.2 .......................................................................................................................................................................

Koli č ine ulja

1-1

1.3 ........................................................................................................................................................................

Klasa ulja

1-1

1.4 .....................................................................................................................................................

Kontrola nivoa ulja

1-2

1.4.1 ..................................................................................................................................

Kontrola nakon uklju č enja motora

1-3

1.4.2 .............................................................................................................

Kontrola nivoa ulja na radnoj temperaturi

1-3

1.4.3 ...............................................................................................................

Opcije zagrevanja transmisionog ulja

1-4

1.5 ................................... .....................................................................................................................

Ispuštanje ulja

1-5

1.6 ..........................................................................................................................................................

Sipanje ulja

1-6

2 ................................................................................................................................................................

Servisiranje

2-1

2.1 ........................................................................................................................................................................

Zamena filtera

2-1

2.2 ...................................................................................

Zamena upravlja č kih ure đ aja ECU EcoLife elektronske kontrolne jedinice

2-5

2.2.1 .................................................................................................................

Demontaža elektronskog upravlja č kog ure đ aja ECU

2-5

2.2.2 ....................................................................................................................

Montaža elektronskog upravlja č kog ure đ aja ECU

2-6

2.3 .........................................................................................................

Zamena č itave kontrolne jedinice hidrauli č kog prenosnika

2-7

2.3.1 ........................... ......................................................................................................................................

Demontaža kartera

2-7

2.3.2 ................... .................................................................................................................................

Demontaža usisnog filtera

2-8

2.3.3 .............. ............................................................................................................................

Demontaža senzora temperature

2-9

2.3.4 .................................................................................................................

Zamena kontrolne jedinice hidrauli č kog prenosnika

2-10

2.3.5 ... ...................................................................................................................

Demontaža indukcionog senzora sa turbinom

2-12

2.3.6 ..... .......................................................................................................................

Montaža indukcionog senzora sa turbinom

2-13

2.3.7 .................................................................................................................

Montaža kontrolne jedinice hidrauli č kog prenosnika

2-13

2.3.8 ................. ............................................................................................................................

Montaža senzora temperature

2-15

2.3.9 ..................... .................................................................................................................................

Montaža usisnog filtera

2-16

2.3.10 ............................ ......................................................................................................................................

Montaža kartera

2-17

2.4 ..............................................................................................................................................

Zamena blokade akumulatora

2-20

2.4.1 .............. ..........................................................................................................................

Demontaža blokade akumulatora

2-20

2.4.2 ................ ..............................................................................................................................

Montaža blokade akumulatora

2-21

2.5 .......................................................................................................................................

Zamena izlaza indukcionog senzora

2-22

2.5.1 ........ ........................................................................................................................

Demontaža izlaza indukcionog senzora

2-22

2.5.2 .......... ..........................................................................................................................

Montaža izlaza indukcionog senzora

2-24

2.5.3 .........................................................................................................

Demontaža izlaza indukcionog senzora (Ugaoni pogon)

2-26

2.5.4 ............................................................................................................

Montaža izlaza indukcionog senzora (Ugaoni p ogon)

2-28

Stranica

2.6

Zamena zaptivnog prstena vratila na izlazu ..............................................................................................................................

2-30

2.6.1

Demontaža zaptivnog prstena vratila na izlaz u..........................................................................................................................

2-30

2.6.2

Montaža zaptivnog prstena vratila na izlazu. ............................................................................................................................

2-30

2.7

Kontrola pritiska ................................................................................................................................................................

2-35

 

Deo kontrolnog zapisnika br.: 4181 754 003 ........................................................................................................................

2-36

3

Detekcija i uklanjanje smetnji ............................................................................................................................................

3-1

3.1

Testiranje pomoću mernog terminala 6008 006 002 .....................................................................................................

………...3-1

 

Preodređivanje priključaka pomoću odgovarajućih vrednosti transmisionog elementa EcoLife.....................................................

3-2

 

Tabela tolerancija senzora temperature kartera / senzora temperature retardera.......................................................................

3-3

3.2

Opis ZF-Testman ..................................................................................................................................................................

3-4

4Diajagrami

Aktuelna šema kruga,

CAN-end / Can-mid / SAE J1708 / ISO 9141,

 

sa crteža br.: 6029

739 017 / 1 .................. .........................................................................................................................

4-1

sa crteža br.: 6029

739 017 / 2 .................. .........................................................................................................................

4-2

Opšta elektri čna šema,

 

CAN-end,

diagn.: SAE J1708, sa crteža br.: 6029 73 9 018 .................................................................................................

4-3

CAN-end,

diagn.: ISO 9141, sa crteža br.: 6029 73 9 020 ..................................................................................................

Can-mid, 4-4

SAE J1708, sa crteža br.: 6029 739 021 ............ ..................................................................................................

CAN-mid, diagn.: 4-5

ISO 9141,

sa crteža br.: 6029 739 022 ........... .......................................................................................

4-6

Šema hidrauli čke jedinice

 

sa crteža br.: 4181

700 003 ...................... ..............................................................................................................................

.. 4-7

Prilog

EcoLife HIDRAULIČKA JEDINICA 1 - Položaj Off

EcoLife HIDRAULIČKA JEDINICA 2 - Položaj On

Indeks

Datum izdanja

Tač.

Inicijator

Komentar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZF Friedrichshafen AG

Nutzfahrzeugund Sonder-Antriebstechnik Dostavna vozila i specijalni

pogonski sistemi

Servisna radionica 2 (jedinica 2)

Telefon:

+49

(0)7541

77-0

Faks:

+49

(0)7541

77-908000

Internet : www.zf.com

Ova dokumentacija je namenjena za kvalifikovana lica

obučena od strane ZF Friedrichshafen AG i služi za pomo ć

kod provođenja radova na održavanju i remonta proizvoda

ZF.

Ovo uputstvo se odnosi na standardne proizvode ZF, u skladu sa aktuelnom stanjem razvoja na dan izdavanja.

Obzirom na stalno tehničko unapređenje proizvoda popravci mogu da zahtevaju izvršenje radnji, testov a ili korekciju podataka, a što nije definisano ovim uput stvom.

Preporučujemo da sve radove na proizvodima ZF obavljaju samo kvalifikovani mehaničari koji se redovito obučavaju po pitanju teoretskog i praktičkog znanja u našem Odelenju usluga za klijente / posleprodajnom centru obučavanja.

Širom sveta Servisni centri ZF Friedrichshafen AG pružaju:

1.Pomoć osoblja koje se stalno stručno usavršava;

2.Specijalističku opremu, npr. specijalni alat;

3.Originalne rezervne delove ZF prema najnovijim ažuriranim specifikacijama.

Servisni centri obavljaju svoj posao profesionalno i uz najbolje znanje struke.

Garancija:

Vršenje popravaka u Servisnim centrima ZF zavisi od

ugovornih uslova koji važe u pojedina čnom slučaju.

ZF ne odgovara za štete proizašle iz radova čiji izvršioci nisu radnici ZF. Ugovorna odgovornost ZF ne važi za štete i sve troškove vezane za neprofesionalno i nepravilno obavljanje radova od strane neovlaš ćenih lica. Gore nevedeno isključenje odgovornosti odnosi se također na upotrebu rezevnih delova koji nisu originalni delovi ZF.

Informacije vezane za bezbednost

Generalno firme koje se bave popravljanjem

proizvoda ZF odgovaraju za bezbednost na radu.

Za sprečavanje telesnih ozleda ljudi i ošte ćenja proizvoda treba se pridržavati svih bezbednosnih propisa i zakonskih propisa vezanih za remonte i održavanje.

Pred početak rada mehaničari treba da pročitaju nevedene propise.

Osoblje koje obavlja popravke proizvoda ZF treba da bude

prethodno obučeno za vršenje takvih radova. Svaka firma

odgovara za prikladno obučavanje osoblja koje vrši

popravke.

Trbea se pridržavati i postupati u skladu sa

sledećim bezbednosnim pravilima:

NAPOMENA

Odnosi se na specijalne procedure i metode rada,

informacije o koriš ćenju pomoćne opreme i sl.

NAPOMENA

Odnosi se na pogrešnu i neprofesionalnu primenu

proizvoda koja vodi do njegovog ošte ćenja.

!OPASNOST

Odnosi se na opasnost koja zbog nepažnje može da

dovede do telesnih ozleda ili smrti.

Opšte informacije

Pred početak bilo kojih testiranja ili popravnih radova pažljivo pro čitati ovo uputstvo.

NAPOMENA

Na slikama, crtežima podsklopa nisu uvek originalni objekti nego se isti koriste za prikazivanje metoda rada.

Slike, crteži i komponente nisu u skali. Sa prikaza nog ne mogu da se zaključuju dimenzije i težina ( čak i kod prikazivanje pune slike).

Uvek treba se pridržavati procedura i postupati pre ma koracima iz opisa.

Nakon završenih popravnih radova i testiranja kvali fikovani radnici su dužni da provere pravilno funkcionisanje proizvoda.

!OPASNOST PO ŽIVOTNU SREDINU!

Ne sme da se dovede do zagađivanja zemljišta, podzemnih voda ili kanalizacije zbog koriš ćenja maziva, eksploatacionih materijala i sredstava za čiš ćenje.

Obratiti se lokalnom zavodu za zaštitu životne sr edine za informacije o postupanju sa opasnim supstancama i njih se pridržavati.

Istrošeno ulje skupljati u odgovaraju ći veći spremnik.

Istrošeno ulje, prljave filtere, maziva, sredstva za

čiš ćenje uklanjati u skladu sa propisima vezanim za zaštitu životne sredine.

Kod kontakta sa mazivima i sredstvama za čiš ćenje pridržavati se uputstva proizvo đača.

NAPOMENA

Menjač brzina ne sme da se veša za vratilo ili

prirubnicu.

Pridržavati se svih servisnih informacija ZF. Predmetne informacije su dostupne kod svih servisera ZF ili preko ZF-ServiceLine.

U slučaju bilo kojih nedoumica za savet kontaktovati Servisni centar ZF ili posleprodajni servis.

Radove na menjaču brzina mogu da obavljaju specijalisti i samo u čistim radnim uslovima.

Za demontažu i montažu prenosnika koristiti priklad an alat.

Nakon demontaže menja ča brzina treba ga pred otvaranje dobro očistiti pomoću prikladnog sredstva za čiš ćenje.

Prilikom čiš ćenja posebnu pažnju obratiti na delove koji strše i na udubljenja zaštitnih elemenata i poklopaca.

Delove spojene pomoću lepka Loctite lakše je rastaviti nakon zagrevanja.

Čiš ćenje delova

Ukloniti ostatke starih zaptivki. Ukloniti hrapave i slične elemente pomoću brusnog kamena.

Zaptivke, regulacione pločice

Delovi koji ne mogu da se uklone bez njihovog

ošte ćivanja treba da se zamene novima (npr. zaptivke i regulacione pločice).

Zaptivanje vratila

Za zaptivanje vratila uvek koristiti otvrdnute manž etne. Zaptivne površine treba da budu čiste i u idealnom stanju.

Obrada zaptivnih površina

Obrada zaptivnih površina može da se napravi pomo ću poprečnog brušenja; nikad ne koristiti šmirgl-platno. Pregledati površine radi utvr đivanja da brušenje ili izrezivanje nije ostavilo nikakve tragove.

Ukoliko je za prilagođenje razmaka neophodna obrada rastavnih diskova, promena podloški i sl. proveriti da nije došlo do bacanja obra đivanih površina i da li iste imaju prikladan kvalitet.

U otvorima i žlebovima ne smeju da se nalaze nakupine antikorozionog sredstva i drugih stranih tela; prekontrolisati idealnu prohodnost.

Prikriti otvorene prenosnike da ne bi i njih došla bilo koja strana tela.

Ponovna upotreba delova

Delove kao što su valjkasti ležajevi, diskovi, blok adne podloške treba da pregleda kompetentno lice koje će odlučiti da li se navedeni elementi mogu još vratiti i dalje koristiti. Ošte ćene ili jako istrošene elemente treba zameniti novi ma.

Montaža prenosnika

Za montažu prenosnika na ći čisto radno mesto. Zaptivke se postavljaju bez zaptivne mase ili maziva. Kod primene silikonskih zaptivki ne postavljati sloj silikona. Tokom montaže pridržavati se svih napomena o podešavanju i obrtnim momentima koje definiše uputstvo.

Ležajevi

Ukoliko se ležajevi montiraju na toplo treba ih

ravnomerno zagrejati (npr. u toplotnoj komori).

Temperatura treba da iznosi cca 85 ° C i ne može da bude

veća od 120 ° C. Svaki ležaj premazati montažnim uljem .

Zaptivanje

Ukoliko za zaptivanje se koristi zaptivno sredstvo *

postupati prema uputstvu proizvođača. Tankim slojem

premazati površinu i ravnomerno rasporediti. Paziti da

zaptivno sredstvo ne uđe u uljne vodove i kanale

podmazivanja. Višak zaptivnog sredstva na rubovima uljnih

vodova i kanala podmazivanja ukloniti da bi sprečili dolazak

istog u uljni otvor u momentu spajanja delova.

Zaptivanje vratila

a)Tankim zaptivnim slojem* premazati zaptivke vratila sa „ čeličnim štitnikom” po obodu .

d) Duplo zaptivanje vratila sa dve menžetne. Manžetna sa usnama protiv prašine (X) treba da bude usmerena napolje.

X

e)Mazivom popuniti međuprostore između manžetni tako da je otprilike 60% površine zazora popunjeno (npr. maziv o Aralub HL2 firme Aral ili Spectron FO 20 firme DEA).

f)Ukoliko je to moguće zagrejati ležaj do temperature

između 40 i 50 °C (što olakšava njegovo postavljanje). Dotezati prsten pomoću montažne plo če ili diska dok se ne postigne pravilan položaj.

Zaptivna sredstva

Zaptivna sredstva * mogu da se koriste ako su na popisu rezervnih delova.

U slučaju primene zaptivnih sredstava (npr. Loctite)* pridržavati se uputstva proizvo đača. Prilikom montaže pridržavati se svih uputstava za podešavanje i obrt ne momente dovrtanja.

b) Ne stavljati zaptivno sredstvo na zaptivke vratila sa „gumenim štitnikom”. Umesto toga staviti tanki sloj vazelina 8420 po spoljnom obodu ili samo navlažiti navlažuju ćim sredstvom , npr. koncentrisanom tečnoš ću za pranje sudova koje se otapa u vodi (npr. Pril, Coin, Palmolive).

c)Zaptivanje vratila sa čeličnim i gumenim štitnicima stavljati na spoljnjoj strani po obodu štitnika na način opisan u tački b).

Ulje prenosnika

Nakon završenog popravka prenosnik popuniti uljem. Opis procedure i odobreni tipovi ulja se nalaze u uputstvu za rukovanje prenosnika i na popisu maziva TE-ML (proveriti na identifikacionoj pločici) koje se mogu dobiti na mestima pružanja usluga za klijente ZF/na prodajnim mestima i na internetskoj web stranici www.zf.com.

Nakon dopune ulja u prenosniku stegnuti ispusne zavrtnje na nivou do kojeg dolazi ulje i na protočnom pragu ulja uz primenu odgovarajućih obrtnih momenta.

* na popisu potrošnih materijala

Obrtni momenti za stezanje zavrtanja i navrtki Izvod iz ZFN 148

Za dotezanje zavrtanja primenjuju se standardi prema DIN 912, DIN 931, DIN 933, DIN 960, DIN 961 odnosno ISO 4762, ISO 4014, ISO 4017, ISO 8765, ISO 8676, kao i DIN 934 odnosno ISO 4032, ISO 8673.

Ovaj standard odnosi se na obrtne momente za stezanje zavrtanja i navrtki u kategoriji izdržljivosti 8.8, 10,9 i 12,9 i navrtki u kategoriji 8, 10 i 12.

Površine zavrtanja i navrtki: mogu da budu oksidira ne i zauljene, pocinkovane i zauljene ili hromirane i zauljene.

Stegnuti zavrtanje pomoću regulacionog dinamometričkog ključa.

NAPOMENA

Karakteristike obrtnih momenata definiše uputstvo.

Normalni navoj

Normalni navoj

 

 

 

 

 

 

dimenzije

 

Obrtni moment (Nm) za

 

 

 

zavrtnja/navrtke

 

8.8

 

10.9

 

12.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

10

 

12

 

 

 

 

 

 

 

M4

 

2.8

 

4.1

 

4.8

M5

 

5.5

 

8.1

 

9.5

M6

 

9.5

 

14

 

16.5

M7

 

15

 

23

 

28

M8

 

23

 

34

 

40

M10

 

46

 

68

 

79

M12

 

79

 

115

 

135

M14

 

125

 

185

 

215

M16

 

195

 

280

 

330

M18

 

280

 

390

 

460

M20

 

390

 

560

 

650

M22

 

530

 

750

 

880

M24

 

670

 

960

 

1100

M27

 

1000

 

1400

 

1650

M30

 

1350

 

1900

 

2250

 

 

 

 

 

 

 

Fini navoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwint drobnozwojny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozmiaru

 

 

Moment dokręcania (Nm) dla

śruby /

 

 

8.8

 

10.9

 

12.9

 

 

 

 

wkręta,

 

 

8

 

10

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M8x1

 

 

24

 

36

 

43

M9x1

 

 

36

 

53

 

62

M10x1

 

 

52

 

76

 

89

M10x1.25

 

 

49

 

72

 

84

M12x1.25

 

 

87

 

125

 

150

M12x1.5

 

 

83

 

120

 

145

M14x1.5

 

 

135

 

200

 

235

M16x1.5

 

 

205

 

300

 

360

M18x1.5

 

 

310

 

440

 

520

M18x2

 

 

290

 

420

 

490

M20x1.5

 

 

430

 

620

 

720

M22x1.5

 

 

580

 

820

 

960

M24x1.5

 

 

760

 

1100

 

1250

M24x2

 

 

730

 

1050

 

1200

M27x1.5

 

 

1100

 

1600

 

1850

M27x2

 

 

1050

 

1500

 

1800

M30x1.5

 

 

1550

 

2200

 

2550

M30x2

 

 

1500

 

2100

 

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdanje: avgust 1991

Zavrtnji DIN 908, 910 i 7604

Obrtni momenti su određeni prema DIN 7604 za stezanje zavrtanja koji se uvrtavaju u čelik, liveno gvož đe i legure aluminijuma.

Vrednosti su utvrđene na osnovu iskustva i čine

referentne vrednosti za instalatera. Vrednosti obrtnih momenata odnose se na DIN 908 i DIN 910, pošto kod oba standarda geometrija navoja je skoro identična.

Opšta pravila:

Klasa zavrtanja 5, ZFN 148-1

Materijal zavrtanja: čelik prema DIN 7604.

Stanje površine: kako nakon proizvodnje (bez zašti te) i malo zauljena ili pocinkovana hromirana i malo zauljena.

Zavrtnji DIN 7643

Obrtni momenti zavrtanja su određeni za uvrtavanje u čelik, liveno gvož đe i legure aluminijuma.

Vrednosti su utvrđene na osnovu iskustva i čine

referentne vrednosti za instalatera.

Opšta pravila:

Klasa zavrtanja 5, ZFN 148-1

Materijal: 9SMnPb28K prema DIN 1651

Stanje površine: kako nakon proizvodnje (bez zašti te) i malo zauljena ili pocinkovana hromirana i malo zauljena.

Zavrtnji (DIN 908, 910 i 7604)

 

 

 

Zavrtnji (DIN 7643)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzije

 

Obrtni momenat

 

 

Gwint

 

Moment

 

 

Średnica

 

 

 

 

(Nm) za uvrtavanje u

 

zewnętrz

 

 

 

dokręcania

 

 

čelik / sivi liv

 

legure Al

 

na rury

 

 

 

w Nm

 

 

 

 

 

 

 

M8x1

 

20*

 

10*

 

 

 

 

 

 

M10x 1

 

25 / 30*

 

15 / 20*

 

4 - 5

 

M8x1

 

20 - 25

M12x1.5

 

35

 

25

 

 

 

 

 

 

M14x1.5

 

35

 

25

 

6

 

M10x1

 

25 - 35

M16x1.5

 

40

 

30

 

 

 

 

 

 

M18x1.5

 

50

 

35

 

8

 

M12x15

 

30 - 40

M20x1.5

 

55

 

45

 

 

 

 

 

 

M22x1.5

 

60 / 80*

 

50 / 65*

 

10

 

M14x1.5

 

35 - 40

M24x1.5

 

70

 

60

 

 

 

 

 

 

M26x1.5

 

80 / 105*

 

70 / 90*

 

12

 

M16x1.5

 

45

M27x2

 

80

 

70

 

 

 

 

 

 

M30x1.5

 

100 / 130*

 

90 / 130*

 

15

 

M18x1.5

 

50

M30x2

 

95

 

85

 

 

 

 

 

 

M33x2

 

120

 

110

 

18

 

M22x1.5

 

60

M36x1.5

 

130

 

115

 

 

 

 

 

 

M38x1.5

 

140

 

120

 

22

 

M26x1.5

 

90

M42x1.5

 

150

 

130

 

 

 

 

 

 

M42x2

 

145

 

125

 

28

 

M30x1.5

 

130

M45x1.5

 

160

 

140

 

 

 

 

 

 

M45x2

 

150

 

130

 

35

 

M38x1.5

 

140

M48x1.5

 

170

 

145

 

 

 

 

 

 

M48x2

 

160

 

135

 

 

 

 

 

 

M52x1.5

 

180

 

150

 

 

 

 

 

 

M60x2

 

195

 

165

 

 

 

 

 

 

M64x2

 

205

 

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* DIN 7604 Oblik C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status: oktobar 1995

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Namena

Naziv

Količina

Primena

Napomene

Broj pozicije ZF

 

(približno)

 

 

 

 

 

 

 

Mazivo

Na primer

 

Opšta pomo ć vezana za montažu

 

0750 199 001

Spectron FO 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazivo

Tehnički vazelin

 

Opšta pomo ć vezana za montažu

 

0671 190 016

8420

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisiono ulje

vezano za TE-ML14

 

Opšta pomo ć vezana za montažu

 

 

popis maziva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Pred narudžbu pitati za dimenzije spremni ka!

broj Crtež crteža

1

2

3

4

5

Narudžbeni br.proizvoda:

Primenaa

Količina Napomene

1X56 137 452

 

1

Alat za montažu adaptera

 

 

za sigurnosnu ploču na izlaznoj

 

 

prirubnici

 

 

1X56 138 625

1

Alat za stavljanje trna

na izlazu zaptivnog prstena

1P01 136 670

1

Merni pribor

0 – 25 bara zajedno sa priklju čkom M10x1

1P01 137 856

1

Merni pribor

0 – 10 bara zajedno sa priklju čkom M10x1

1P82 139 839

2

Spojni element

za merni pribor EcoLife

broj

Crtež

Narudžbeni br.proizvoda: Primena

Količina

Napomene

crteža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6008 006 002

1

 

 

 

ispitni uređaj terminala 68-pin

 

 

6

 

za rešavanje problema u

 

 

 

električnom sektoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6008 208 838

1

 

 

 

Softver

 

 

7

 

ZF-Testman

 

 

 

 

 

 

 

 

za merni

 

 

 

 

pribor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6008 208 100 + 6008 208 920

1

 

 

 

Sistem za dijagnostiku

 

Kompletni sistem

 

 

ZF-TESTMAN

 

bez kompjutera

 

 

Windows 2000 / XP

 

 

 

 

 

 

WIN2000

 

 

Kompletni sistem bez

 

min. SP3

8

 

kompjutera čini:

 

WIN XP

 

 

 

 

min. SP2

 

 

Softver ZFTestman

 

 

 

 

na CD ROM-u

 

 

 

 

Dijagnostički adapter DPA 05

 

 

 

 

ZF sa kablom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6008 206 038

1

 

 

 

Kabl adaptera

 

 

9

 

između prenosnika i

 

 

 

 

 

 

 

 

dijagnostičkog ispitnog

 

 

 

 

uređaja

 

 

 

 

 

 

 

broj

Crtež

Narudžbeni br.proizvoda: Primena

Količina

Napomene

crteža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6008 206 039

1

 

 

 

Kabl adaptera

 

 

10

 

između prenosnika i

 

 

 

 

 

 

 

 

dijagnostičkog ispitnog uređaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6008 206 040

1

 

 

 

Adapter

 

 

11

 

sadrži 6008 206 038 i

 

 

 

 

 

 

 

 

6008 206 039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6008 206 042

1

 

 

 

T-adapter

 

 

12

 

između prenosnika i priključka

 

 

 

 

 

 

 

 

interfejsa CAN2 i izvora napajanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6008 207 038

1

 

 

 

TMA Table Mode Adapter

 

 

13

 

Programisanje elektronskih

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema na osnovu table mode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspored periferne opreme

Legenda

1ECU – spajanje transmisionim kablom

2ECU – Upravlja čki uređaj EcoLife

3ECU spojni element EcoLife

4Ulazni otvor ulja sa šipkom indikatora nivoa

5Impulsni senzor brzinomera

(opcionalno postavljanje u deset časova/dva časa)

6Rashladni priključci vode

7Filter pritiska

8Karter

9Ispusni čep ulja

10Ventilacija

11Glavni sistem napajanja “Vozilo CAN”

-Motor

-Kompjuter

-Papučica gasa i uključenje prekidača Kickdown

-Poluga retardera

-Pedala

12.Periferna oprema ZF "ZF CAN"

-Prekidač opsega brzine (taster prekidača)

-Ulazi i izlazi

-Modul E (opcionalno)

-Ulazi i izlazi

13.Dijagnoza "Universal Serial

Bus (USB) interfejs

14.Dijagnostički pribor , ZF-Testman

-Dijagnostika

-EOL (kraj životnog veka)

-Merenje

-Parametrizacija

ZF Ecolife Service Manual

6 AP 1000 B, 6 AP 1200 B, 6 AP 1400 B, 6 AP 1700 B i 6 AP 2000 B

2

3

5

6

7

1

10

027965_1

 

4

8

9

11

Legenda

 

 

 

1

Ulaz

 

6

Spojnice A, B

2

Blokadna spojnica konvertora

7

Kočnice D, E, F

obrtnog momenta (WK)

 

8

Pumpa ulja

3

Konvertor obrtnog momenta

 

9

Kontrola hidrauličkog prespajanja

4

Prigušnica zavojnih vibracija

 

10

Izlaz

5

Retarder

 

11

Retarder, zamena na toplotnu energiju

.identične su prenosnika interfejsa vrste sve i instalacije Uslovi

prenosnika Tip

Automatski menjač brzina

0 = standard (koaksijalan)

2 = sa ugaonim pogonom (volan sa desne strane)

3 = sa ugaonim pogonom (volan sa desne strane)

B = Autobus

T = Kamion

Broj brzina

Porodica uređaja

Maksimalni obrtni moment (x 100)

Generacija proizvoda

Verzija

Primer

druge na odnosu u pročišćeno i Preglednije -

nomenklatura: Nova

(skraćeno) EcoLife-ZF prenosnika Porodica

EcoLife-ZF proizvoda Namena

ZF modele

 

 

 

Pomični elementi - Kombinacije

U tabeli su prikazane opcije spajanja pomičnih

elemenata u odnosu na uključene brzine i na indikatore

koje treba aktivirati.

Indikatori: 6-brzinski menjač koaksijalan i = 3,364 - 0,615

Kvačilo – Spajanje ko čnica / Indikatori

 

Brzina

 

A

 

 

B

 

D

 

E

 

F

 

 

Indikator

 

ϕ

 

ϕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brzine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.421

 

5.469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIS 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIS 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIS R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozvoljena brzina na ulazu u prenosnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 AP 1000 B

 

 

6 AP xxxx B

 

6 AP 1700 B

 

 

Vrsta prenosnika

 

 

 

6 AP 1200 B

 

 

Ugaoni pogon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 AP 2000 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 AP 1400 B

 

 

80° RHD/LHD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalni obrtaji na

 

nmin

[rpm]

 

400

 

 

400

 

 

400

 

 

leru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimalna brzina na

nmax

[rpm]

2800 (1.- 5. brzina)

 

2400 (1.- 5. brzina)

 

2600 (1.- 5. brzina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100 (6. brzina)

 

 

2100 (6. brzina)

 

2100 (6. brzina)

 

 

ulazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Održavanje

1.1Vremenski intervali između zamena ulja

NAPOMENA

Prilikom svake zamene ulja treba također zameniti filter pritiska. Koristiti samo filtere ulja ZF.

Zamena transmisionog ulja

Kilometraža

 

 

Popis maziva TE-ML 20

 

- Klasifikacione oznake vozila TE-ML 20,105, Mazivo klase 20E/20F

180 000 km

- Klasifikacione oznake vozila TE-ML 20,110, Mazivo klase 20F

120 000 km

-ali ne manje nego 1x svake 3 godine.

1.2Količine ulja

Prilikom zamene ulja (ispuštati najmanje 10 minut a) približno 24 litre

Prilikom prvog punjenja suvog prenosnika približn o 42 litre

NAPOMENA

Navedene vrednosti su referentne.

Tačna količina ulja se pokaže nakon kontrole nivoa ulja uz radnu temperaturu (90 °C).

1.3Klasa ulja

Primenjivati specifikacije maziva ZF TE-ML 20 sa popisa.

Za dopunu ulja u prenosniku Ecolife koristiti

isključivo ulje u skladu sa klasom 20E/20F.

Popis najnovijih maziva/ulja može da se dobije u Servisnim centrima ili na prodajnim mestima ZF ili može da se proveri na internetskoj stranici www.zf.com (Servis / Tehničke informacije / Popis maziva/ulja ZF).

1.4Kontrola nivoa ulja

NAPOMENA

Uvek održavati pravilan nivo ulja:

Premala količina ulja vodi do havarija i ošte ćenja prenosnika.

Prevelika količina ulja prouzrokuje pregrevanje prenosnika.

! OPASNOST

Nedovoljan nivo ulja izaziva delimično ili potpuno ošte ćenje retardera, tj. akcija kočenja je nepravilna odnosno uopšte nema ko čenja.

Indikaciona šipka nivoa ulja

Cev sa otvorom za sipanje ulja (dopuna ulja)

Primenjuju se sledeća opšta pravila:

Proveriti nivo ulja na radnoj temperaturi (90 ° C ) za dobijanje određenog rezultata.

Prilikom kontrole nivoa ulja vozilo treba da stoj i na ravnom tlu.

Prekida č opsega brzina (taster prekidača)

u položaju "Neutralno".

Motor ostaviti na leru.

Kontrolu nivoa ulja obavljati barem svaka tri mes eca.

Redovito pregledavati prenosnik na nema

tragova isticanja.

U izuzetnim slu čajevima može da se pojavi potreba kontrole nivoa ulja uz hladno ulje prenosnika – vidi ta č. 1.4.1. Nakon toga treba da se provede kontrola nivoa ulja na radnoj temperaturi.

Opcije zagrevanja ulja prenosnika, vidi Tač. 1.4.3.

027489

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

Cev sa otvorom za

d

 

 

sipanje ulja

(dopuna

i

 

 

ulja)

k

 

 

 

 

a

 

 

 

 

c

 

 

 

 

i

 

 

 

 

o

 

 

 

 

n

 

 

 

 

a

 

 

 

 

š

 

 

 

 

i

 

 

 

 

p

 

 

 

 

k

 

 

ZF-EcoLife sa

a

 

 

 

 

 

ugaonim pogonom

 

 

 

80° RHD

n

027590

 

 

i v o a

u l j a

1.4.1 Kontrola nakon uključenja motora

Proveravanje nivoa ulja u prenosniku uz hladno transmisiono ulje (30 °C):

• Vozilo se ne kre će i stoji ravno u horizontali.

Prekida č brzina (taster prekidača) u položaju "Neutralno”.

Uklju čiti na 15 - 20 sekundi uz 1200 - 1500 obr/min.

Motor ostaviti na leru.

Nivo ulja na temperaturi 30 °C (HLADNO).

1.4.2 Kontrola nivoa ulja na radnoj temperaturi

Kontrola nivoa ulja uz zagrevano transmisiono ulje (90 °C):

• Vozilo se ne kre će i stoji ravno u horizontali.

Prekida č brzina (taster prekidača) u položaju "Neutralno”.

Uklju čiti na 15 - 20 sekundi uz 1200 - 1500 obr/min.

Motor ostaviti na leru.

NAPOMENA

Brzinu obrtaja motora na praznom hodu postaviti između 500 i 700 obr/min. S tim da obrtaji ne smeju da padnu ispod 400 obr/min.

• Nivo ulja na temperaturi 90 °C (VRU ĆE).

NAPOMENA

Nivo ulja ne sme da poraste do "120 ° C" kada temperatura kartera iznosi 120 ° C.

} 30 °C (HLADNO)

011577

- 120 °C

} 90 °C (VRUĆE)

027726

1.4.3 Opcije zagrevanja transmisionog ulja

Temperaturu ulja prenosnika može da se zagreva do o dređene radne temperature radi kontrole ulja na način da se vozilo kreće uz primenu retardera dok se ne postigne temperatura ulja od 90 stepeni Celzijusa.

Ukoliko izvršenje obi čnih procedura nije moguće prenosnik treba zagrevati na sledeći način:

Aktivirati ru čnu parking kočnicu.

Izabrati opseg brzine “D”.

Aktivirati glavnu ko čnicu.

Uključiti motor uz delimično zatvorenu klapnu na 15

-20 sekundi, uz obrtaje 1200 do 1500 obr/min.

Nakon svake faze zagrevanja kada je prenosnik u neutralnom položaju uklju čiti motor na 1500 do 2000 obr/min u trajanju od 15-30 sekundi.

Ponoviti nekoliko puta uz promenu opsega brzine “D” i “N”.

NAPOMENA

Max. dozvoljena temperatura ulja u karteru

iznosi 120 ° C (trajno).

U momentu postizanja radne temperature provesti

Kontrolu uz radnu temperaturu(tač. 1.4.2).

150

130

C

 

110

80

50

VDO

001683

- 120 °C

} 90 °C

(VRUĆE)

027726

Loading...
+ 56 hidden pages