Senco FinisPro 25, SLP20, LS, SHP10 User Manual

907.84 Kb
Loading...

English

Deutsch

Nederlands

EMPLOYER’S

 

EMPLOYER’S

RESPONSIBILITIES

 

RESPONSIBILITIES

It is the employer’s responsi-

 

Der Arbeitgeber ist

 

bility to assure this manual is

 

verantwortlich dafür, daB

read and understood by all

 

alle Arbeitnehmer, die diese

personnel assigned to use the

 

Maschine bedienen, die

tool. Keep this manual avail-

 

Betriebsanleitung lesen

able for future reference.

 

undverstehen. Die

 

 

Betriebsanleitung sollte

 

 

immer griffbereit sein.

 

 

 

EMPLOYER’S

RESPONSIBILITIES

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat deze handleiding gelezen en begrepen wordt door al de gebruikers van dit apparaat. Houdt deze handleiding ter beschikking voor verdere raadpleging.

Francais

Suomi

Norwegian

Svenska

EMPLOYER’S EMPLOYER’S RESPONSIBILITIES RESPONSIBILITIES

La responsabilitié de l’employeur est de s’assurer que ce mode d’ emploi est lu et compris par tout personnel amené à utiliser cet outil. Conserver ce mode d’emploi disponible pour toute référence ultérieure.

Työnantaja on vastuusa siitä, että jokainen, joka käyttää tätä konetta, on lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet. Säilytä tämä ohjekirja tulevaa käyttöä varten.

EMPLOYER’S

RESPONSIBILITIES

Det er arbeidsgivers ansvar å forsikre seg om at denne veiledning blir lest og forstått av ale som har i oppdrag å arbeide med dette verktoy. Behold defor denne bruksanvisning for framtidig bruk.

EMPLOYER’S

RESPONSIBILITIES

Det är arbetsgivarensskydighet att se till att denna bruksanvisning blir läst och förstådd av alla som använder och kommer att använda detta verktyg. Behåll därför bruksanvisningen för framtida användning.

 

 

 

 

 

 

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOYER’S

EMPLOYER’S

EMPLOYER’S

 

RESPONSIBILITIES

RESPONSIBILITIES

RESPONSIBILITIES

 

 

 

 

 

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at denne håndbog bliver laest og forstået af alle ansatte, der bruger dette vaerktøj. Denne håndbog skal altid vaere til rådighed.

E’responsabilita’ del datore di lavoro assicurarsi che questo manuale sia letto e compreso da tutto il personale destinato all’uso dell’attrezzo. Tenete questo manuale a disposizione per futura consultazione.

Es la responsabilidad del usuario asegurarse de que este manual seal leido y entendido por todo el personal asignado al uso de esta herramienta. Mantenga este manual a su disposicion para referencia futura.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

 

Deutsch

 

Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE OF

 

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

CONTENTS

 

INHALTSVERZEICHNIS

Tool Use

3

Bedienungsanleitung

3

Gebruiksa-

 

 

Maintenance

21

Wartung

21

anwijzingen

3

 

Troubleshooting

24

Fehlersuche

24

Onderhoud

21

 

Specifications

27

Technische Daten

27

Reparatie

24

 

Accessories

32

Zubehör

32

Technische gegevens 27

Declaration of

 

Konformitätserk-

 

Accessoires

32

 

Conformity

36

lärung

36

CE Conformit-

 

 

 

 

 

 

 

eitsverklaring

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

 

Suomi

 

Norwegian

 

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERÈS

SISÄLLYSLUETTELO

INNHOLD

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utilisation de l’outil

3

Käyttöohjeet

3

Bruksanvisning

3

Användning

3

 

Entretien

21

Huolto

21

Vedlikehold

21

Underhåll

21

 

Dépannage

24

Vian etsintä

24

Feilsøking

24

Felsökning

24

 

Spécifications

27

Tekniset tiedot

27

Tekniske data

27

Tekniska data

27

 

Accessoires

32

Lisätarvikkeet

32

Tilleggsutstyr

32

Tillbehör

32

 

Déclaration de

36

Yhdenmukaisu-

36

Erklæring om Samsvar36

Försäkran om

 

 

Conformité

usvakuutus

 

 

Överensstämmelse

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

 

 

Italian

 

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

INDICE DEI

 

 

 

 

 

CONTENUTI

 

TABLA DE MATERIAS

Brug af værktøj

3

Uso

Dell’attrezzo

3

Uso de la

 

 

Manutenzione

21

Herramienta

3

Vedligeholdelse

21

Ricerca e Correzione

 

Mantenimiento

21

Fejlfinding

24

 

Guasti

24

Identificación de Fallas24

Specifikationer

27

Specifiche

27

Especificaciones

27

Tilbehør

32

Accessori

32

Accesorios

32

Overensstemmelses

 

 

Dichiarazione di

 

Declaracion

 

 

Deklarationen

36

 

 

 

Conformita’

36

de Conformidad

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

LS1 Only

A

AZ13

 

 

25

15

20

AZ08

 

AZ11

LS2 Only

A

AY13

 

 

25

15

20

AY10

AY11

LS5 Only

A

AX17

 

 

38

25

30

AX13

AX15

SHP10 Only

 

 

Tool Use

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

 

Read and understand these

Lesen Sie bitte vor

Lees en begrijp deze

 

 

warnings to prevent injuries to

Inbetriebnahme des Gerätes die

veiligheidsvoorschriften om

 

 

yourself and bystanders.

Sicherheitshinweise, um Unfälle

letsel aan uzelf en omstanders

 

 

Refer to tool use, maintenance

und Verletzungen zu vermeiden.

te voorkomen. Raadpleeg de

 

 

and troubleshooting sections for

Beachten Sie die Hinweise für

instructies betreffende de

 

 

additional information.

den Gerätegebrauch; die

gebruiksaanwijzingen,

 

 

 

Wartung und Fehlersuche.

onderhoud en reparatie voor

 

 

 

 

verdere informatie.

 

 

 

 

 

 

 

Set magazine height adjustment

Vor dem Befüllen das Magazin

Vóór het vullen van het

 

 

lever (A) before loading

auf die Länge der zu verarbeiten

magazijn, stelt u de lengte

 

 

fasteners.

Stifte mit dem Hebel (A)

van de te gebruiken spijkers

 

 

 

einstellen.

in d.m.v. hevel (A).

 

 

 

 

 

 

 

Set magazine height adjustment

Vor dem Befüllen das Magazin

Vóór het vullen van het

 

 

lever (A) before loading

auf die Länge der zu verarbeiten

magazijn, stelt u de lengte

 

 

fasteners.

Stifte mit dem Hebel (A)

van de te gebruiken spijkers

 

 

 

einstellen.

in d.m.v. hevel (A).

 

 

 

 

 

 

 

Set magazine height adjustment

Vor dem Befüllen das Magazin

Vóór het vullen van het

 

 

lever (A) before loading

auf die Länge der zu verarbeiten

magazijn, stelt u de lengte

 

 

fasteners.

Stifte mit dem Hebel (A)

van de te gebruiken spijkers

 

 

 

einstellen.

in d.m.v. hevel (A).

 

 

 

 

 

 

 

Adjust magazine before loading.

Stellen Sie das magazin vor

Stel het magazijn in voor het

 

 

Remove magazine rail stop by

Gerbrauch ein. Drücken Sie die

laden. Verwijder de stop op de

 

 

pressing down on the top of the

Verriegelung herunter und öffnen

magazijn staaf door op de

 

 

rail stop.

Sie das magazin.

bovenkant ervan te drukken.

 

 

 

 

 

 

 

Depress latch and remove

Entriegeln Sie die Verriegelung

Ontgrendel het magazijn en trek

 

 

magazine rail.

und ziehen Sie das Magazin auf.

het eruit.

 

 

 

 

 

 

3

 

Utilisation de l’Outil

Käyttöohjeet

Bruksanvisning

Användning av Verktyget

 

 

 

 

 

 

 

Francais

Suomi

Norwegian

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

Lisez et retenez ces consignes

Lue nämä turvaohjeet niin että

Les og forstä disse reglene for å

Läs dessa föreskrifter för att

 

pour éviter des blessures à

ymmärrät ne välttääksesi

unngå skade på andre eller deg

förhindra skador på dig själv

 

vous-même ou à toute autre

vahinkoja tapahtumasta itsellesi

selv. For ytterligere informasjon,

och andra. För ytterligare

 

personne se trouvant sur les

ja muille. Lisätietoja saat

se avsnitt for bruk, vedlikehold

information se anvisningar

 

lieux. Pour un complément

työkalun käyttö-, huolto-ja vian

og feilsøking.

beträffande användning,

 

d’information reportez-vous aux

etsintäselostuksista.

 

underhåll och telsökning av

 

sections sur l’utilisation de

 

 

verktyg.

 

l’outil, son entretien et son

 

 

 

 

 

dépannage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionnez le levier de réglage

Säädä makasiinin

Juster høyden på magasinet

Före laddning av magasinet,

 

de hauteur du magasin avant

korkeudensäätövipu (A) ennen

med spaken (A) før stiftene

skall verktyget inställas för den

 

chargement des projectiles.

makasiinin täyttöa.

settes inn.

spiklängd som skall användas.

 

 

 

 

Detta görs genom flyttning av

 

 

 

 

djupjusterings knappen (A) till

 

 

 

 

önskat läge.

 

 

 

 

 

 

Positionnez le levier de réglage

Säädä makasiinin

Juster høyden på magasinet

Före laddning av magasinet,

 

de hauteur du magasin avant

korkeudensäätövipu (A) ennen

med spaken (A) før stiftene

skall verktyget inställas för den

 

chargement des projectiles.

makasiinin täyttöa.

settes inn.

spiklängd som skall användas.

 

 

 

 

Detta görs genom flyttning av

 

 

 

 

djupjusterings knappen (A) till

 

 

 

 

önskat läge.

 

 

 

 

 

 

Positionnez le levier de réglage

Säädä makasiinin

Juster høyden på magasinet

Före laddning av magasinet,

 

de hauteur du magasin avant

korkeudensäätövipu (A) ennen

med spaken (A) før stiftene

skall verktyget inställas för den

 

chargement des projectiles.

makasiinin täyttöa.

settes inn.

spiklängd som skall användas.

 

 

 

 

Detta görs genom flyttning av

 

 

 

 

djupjusterings knappen (A) till

 

 

 

 

önskat läge.

 

 

 

 

 

 

Régler le magasin avant de le

Säädä makasiini ennen kuin

Juster magasinet før stifter settes

Inställ magasinet till rätt

 

charger. Oter l’arrêt de reil en

lataat koneen. Poista makasiinin

inn. Fjern stopper for magasinet

stiftlängd före laddning. Öppna

 

pressant sur sa partie

pidäke painamalla sitä alaspäin.

ved å trykke ned på toppen av

magasinet genom att trycka

 

supérieure.

 

stopperen.

ned spärren.

 

 

 

 

 

 

Actionner le verrou et ôter le rail.

Irrota makasiini salpaa painamalla.

Trykk ned klaffenog ta ut

Lossa spärren genom att trycka

 

 

 

magasinet.

ner densamma och drag ut

 

 

 

 

magasinet.

 

 

 

 

 

 

4

LS1 Only

A

AZ13

 

 

25

15

20

AZ08

 

AZ11

LS2 Only

A

AY13

 

 

25

15

20

AY10

AY11

LS5 Only

A

AX17

 

 

38

25

30

AX13

AX15

SHP10 Only

 

 

Brug af vaerktoj

Uso dell’Attrezzo

Uso de la Herramienta

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs og forstå disse advarsler for

Leggete queste avvertenze per

Lea estos avisos y comprendalos

 

 

at undgå at De eller eventuelle

prevenire lesioni personali a voi e

para evitar las lesiones en usted

 

 

andre tilstedeværende kommer

a terzi. Per ulteriori informazioni

mismo y en los que le rodean.

 

 

til skade. Der henvises til

vi rimandiamo ai capitoli relativi

Refiérase a las secciones sobre

 

 

afsnittene Brug af værktøj,

all’uso dell’attrezzo, alla

el uso de la herramienta, el

 

 

Vedllgeholdelse og Fejlfinding

manutenzione e alla ricerca e

mantenimiento y la identificación

 

 

for yderligere oplysninger.

correzione guasti.

de fallos, para más información.

 

 

 

 

 

 

 

Stil magasinets

Coloque en posición correcta la

Mettete nella posizione

 

 

højdereguleringsarm (A) inden

palanca de ajuste de la altura del

desiderata la levetta di

 

 

søm lades.

cargador antes de cargarlo con

regolazione dell’altezza del

 

 

 

clavitos.

caricatore (A) prima di introdurvi

 

 

 

 

i chiodi.

 

 

 

 

 

 

 

Stil magasinets

Coloque en posición correcta la

Mettete nella posizione

 

 

højdereguleringsarm (A) inden

palanca de ajuste de la altura del

desiderata la levetta di

 

 

søm lades.

cargador antes de cargarlo con

regolazione dell’altezza del

 

 

 

clavitos.

caricatore (A) prima di introdurvi

 

 

 

 

i chiodi.

 

 

 

 

 

 

 

Stil magasinets

Coloque en posición correcta la

Mettete nella posizione

 

 

højdereguleringsarm (A) inden

palanca de ajuste de la altura del

desiderata la levetta di

 

 

søm lades.

cargador antes de cargarlo con

regolazione dell’altezza del

 

 

 

clavitos.

caricatore (A) prima di introdurvi

 

 

 

 

i chiodi.

 

 

 

 

 

 

 

Juster magasinet inden ladning.

Regolate il caricatore prima di

Adjuste la carrillera antes de

 

 

Fjern magasinskinnens

mettervi i perni. Rimuovete il

recargar. Retire el tope del riel

 

 

spærretap ved at trykke nedad

fermo della slitta del caricatore

de la carrillera presionando la

 

 

på toppen af skinnetappen.

premendo verso il basso sulla

parte superior del tope del riel.

 

 

 

parte superiore del fermo stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk udløserarmen ned og fjern

Premete la chiusura a scatto e

Precione la palanca y retire el

 

 

magasinskinnen.

rimuovete la slitta del

riel de la carrillera.

 

 

 

caricatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

SHP10 Only

–Nlaiertmvc alsrjtpk –Fka lser slkdow at –Apqam kdwp akepr –Toqw amirwasf ljot

18

15

12

SHP10 Only

 

 

Tool Use

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

 

Move the adjustment insert to the

Stellen Sie das Einstellstück auf

Plaats het instellings hulpstuk in

 

 

appropriate slot for the length of

die richtige Befestigerlänge ein

de juiste positie voor de

 

 

the fastener to be used. See

(s. Abb. 12,15,18).

gewenste spijker lengte.

 

 

Label: (12, 15, 18).

12 = 12 mm oder 1/2" Länge

Zie Afbeelding: (12, 15, 18).

 

 

12 = 12 mm or 1/2" Length

15 = 15 mm oder 5/8" Länge

12 = 12 mm lengte

 

 

15 = 15 mm or 5/8" Length

18 = 18 mm oder 3/4" Länge

15 = 15 mm lengte

 

 

18 = 18 mm or 3/4" Length

 

18 = 18 mm lengte

 

 

 

 

 

 

 

Depress latch and reinstall the

Entlasten Sie die Verriegelung

Druk de grendel in en zet de

 

 

magazine rail and magazine rail

und schieben Sie das Magazin

magazijn staaf en de stop weer

 

 

stop.

wieder zu.

op hun plaats.

 

 

 

 

 

 

 

Keep tool pointed away from

Halten Sie das Gerät so, daß es

Houdt het apparaat afgewend

 

 

yourself and others and connect

nicht auf Sie selbst oder andere

van uzelf en anderen en sluit

 

 

air to tool.

zeigt und schließen Sie den

dan de luchttoevoer aan. Het

 

 

Druckluftschlauch an. Die Geräte

 

 

Tools shall be operated at lowest

apparaat moet gebruikt worden

 

 

sollten nur mit dem für den

 

 

pressure needed for the

met laagst mogelijke luchtdruk.

 

 

jewelligen Anwendungsfall

 

 

application. This will reduce

Dit vermindert geluidshinder,

 

 

erforderlichen geringsten

 

 

noise levels, part wear and

slijtage en energie verbruik.

 

 

Luftdruck betrieben werden.

 

 

energy use.

 

 

 

 

Dadurch werden der Lärm, der

 

 

 

 

 

Verschleiß und der

 

 

 

 

 

Energieverbrauch gemindert.

 

 

 

To Load:

Laden des Magazins:

Om te laden:

 

 

Push latch and slide rail open.

Hebel drücken und Schieber

Druk de grendel in en schuif het

 

 

 

aufziehen.

magazijn open.

 

 

 

 

 

 

 

Lay strip of fasteners into

Legen Sie den Befestigerstreifen

Leg de strook spijkers in het

 

 

magazine. Use only genuine

ins Magazin. Benutzen Sie

magazijn. Gebruik uitsluitend

 

 

SENCO fasteners (see

ausschließlich SENCO

SENCO spijkers (zie

 

 

Technical Specifications). Do

Befestiger (siehe Technische

Technische Specificaties). Laadt

 

 

not load with trigger depressed.

Daten). Laden Sie niemals mit

nooit met de trekker ingedrukt.

 

 

 

betätigtem Auslöser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Push rail forward until it latches.

Schieber vorschieben, bis er

Schuif het magazijn naar voren

 

 

 

einrastet.

tot deze vastklikt.

 

 

 

 

 

 

6

SHP10 Only

–Nlaiertmvc alsrjtpk –Fka lser slkdow at –Apqam kdwp akepr –Toqw amirwasf ljot

18

15

12

SHP10 Only

 

 

Utilisation de l’Outil

Kä yttö ohjeet

Bruksanvisning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

Suomi

Norwegian

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouger l’insert de réglage

Siirrä säätäpistike oikeaan, naulan

Juster instillingen til det passer til

 

 

jusqu’à la position appropriée

pituuden mukaan määriteltyyn

stiftens størrelse.

 

 

pour la longueur de projectiles

vakoon.

Se merking: (12, 15, 18).

 

 

choisie. Voir étiquette

Katso ohjeet tarrasta:

12=12 mm eller 1/2" lang

 

(12,15,18).

(12, 15, 18).

15=15 mm eller 5/8" lang

 

 

12 = 12 mm ou 1/2" longueur

12 = 12 mm tai 1/2 tuuman naula

18=18 mm eller 3/4" lang

 

 

15 = 15 mm ou 5/8" longueur

15 = 15 mm tai 5/8 tuuman naula

 

 

 

 

18 = 18 mm ou 3/4" longueur

18 = 18 mm tai 3/4 tuuman naula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actionner le verrou et remettre

Paina salpaa ja aseta makasiini

Trykk ned klaffen og reinstaller

 

 

en place le rail ainsi que l’arrêt

ja pidäke paikoilleen.

magasinet og stopperen.

 

 

de rail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenez l’outil pointé à l’écart

Pidä kone aina itsestäsi ja

Hold verktøyet vendt bort fra deg

 

 

de vous-même et des autres

muista poispäin suunnattuna kun

sølv og andre personer ved

 

 

personnes et raccordez l’outil à

liität koneen paineilmaan. Käytä

tilkobling av trykkluft. Bruk lavest

 

 

l’air comprimé. Les outils

alinta koneen käyttämiseen

mulig lufttrykk for

 

 

doivent être utilisés à la

tarvittavaa painetta työkohteesta

arbeidsoperasjbnen. Det vil

 

 

pression la plus faible requise

riippuen. Tämä alentaa melua,

redusere støynivå, slitasje på

 

 

pour le travail à faire. Cela

varaosien kulumista ja energian

deler og energiforbruk.

 

 

réduira le niveau de bruit,

kulutusta.

 

 

 

 

l’usure de l’outil et la demande

 

 

 

 

 

en énergie.

 

 

 

 

Pour charger :

Täyttö:

For å fylle magasinet:

 

 

Enfoncer le loquet et ouvrir le

Paina vipua ja avaa makasiini.

Trykk klaffen og magasinet glir

 

 

rail en le glissant.

 

bakoven.

 

 

 

 

 

 

 

Insérer une bande de

Aseta naulakampa makasiiniin.

Sett stiftene inn i magasinet. Bruk

 

 

projectiles dans le magasin.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä

bare originale SENCO-stifter.

 

 

N’utiliser que de véritables

SENCO nauloja (katso Tekniset

Ikke lad med avtrekkeren trykket

 

 

projectiles SENCO (voir les

Tiedot). Älä lataa konetta liipasin

inn.

 

 

Spécifications Techniques). Ne

alas painettuna.

 

 

 

 

pas appuyer sur la détente

 

 

 

 

 

pendant le chargement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pousser le rail jusqu’a

Työnnä makasiini kiinni kunnes

Skyv lokket på plass til det låser

 

 

encliquetage.

se lukkiutuu.

seg.

 

 

 

 

 

 

7

 

Användning av Verktyget

Brug af vaerktoj

Uso dell’Attrezzo

Uso de la Herramienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inställ magasinet för rätt

Flyt justéringsindsatsen til den

Portate l'inserto di regolazione

Posisione la maniuela en la

 

 

stiftlängd genom att skjuta in

slids, der svarer til den passende

alla scanalatura corrispondente

longitud deseada del clavito.

 

 

justeringsanordningen i rätt

(hovedløse) stiftelængde.

alla lunghezza dei perni da usare.

Uea la etiqueta (12, 15, 18).

 

 

öppning. (Se bild 12, 15, 18.)

Jf. mærkeseddel: (12, 15, 18).

Vedere etichetta (12, 15, 18).

12 = 12 mm o 1/2" longitud

 

 

 

12 = 12 mm eller 1/2" længde

12 = 12 mm o 1/2 pollice di

15 = 15 mm o 5/8" longitud

 

 

 

15 = 15 mm eller 5/8" længde

lunghezza

18 = 18 mm o 3/4" longitud

 

 

 

18 = 18 mm eller 3/4" længde

15 = 15 mm o 5/8 pollice di

 

 

 

 

 

 

lunghezza

 

 

 

 

 

 

18 = 18 mm o 3/4 pollice di

 

 

 

 

 

 

lunghezza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lossa spärren genom att trycka

Tryk udløserarmen ned og sæt

Premete la chiusura a scatto e

Precione la palanca y reinstale el

 

 

ner densamma och skjut in

magasinskinnen og

reinserite la slitta del caricatore

riel de la carrillera y el tope del

 

 

magasinet.

magasinskinnens spærretap på

e il fermo della slitta del

riel de la carrillera.

 

 

 

plads.

caricatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikta verktyget från dig själv och

Lad værktøjet pege bort fra Dem

Tenete l’attrezzo puntato lontano

Las herramientas deberán ser

 

 

andra då ni ansluter tryckluften.

selv og andre og tilslut luft til

da voi stessi e da altri quando

operadas a la menor presión

 

 

Verktyget skall drivas med

værktøjet. Værktøjet skal

collegate l’aria all’attrezzo. Gli

que se necesite para su

 

 

lägsta lufttryck som behövs för

betjenes ved det lavest

attrezzi dovranno essere

aplicación. Esto reducirá el nivel

 

 

arbetet. Detta sänker ljudnivå,

nødvendige tryk. Dette vil

adoperati alla minima pressione

de ruido, el desgaste de las

 

 

slitage och energi förbrukning.

reducere støjniveauet, slid på

d’esercizio possibile. Cio’ ridurra’

partes, y el uso de energía.

 

 

 

dele, og energiforbrug.

la rumorosita’, l’usura dei

 

 

 

 

 

 

componenti ed il consumo di

 

 

 

 

 

 

energia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laddning av magasinet:

For at lade:

Per caricare l’attrezzo:

Para Cargar:

 

 

Tryck på klaffen för att öppna

Tryk på låsen og træk

Spingete la leva di chiusura e

Empuje el cerrojo y deslice el

 

 

magasinet.

magasinskinnen tilbage.

fate scorrere la guida indietro.

carril abriéndolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägg in stiftknippet i magasinet.

Indsæt en stribe (hovedløse)

Sistemate una fila di perni nel

Coloque la tira de clavos o

 

 

Använd endast original SENCO

stifter i magasinet. Anvend kun

caricatore. Usate solamente

clavitos en el cargador. Use

 

 

stift (se Verktygs Data). Håll inte

ægte SENCO (hovdeløse) stifter

perni originali SENCO (vedere

solamente clavos y clavitos

 

 

på avtryckaren då ni laddar

(jf. Tekniske Specifikationer).

Specifiche Tecniche). Non

SENCO auténticos (vea las

 

 

pistolen.

Lad ikke med trykkeren nedtrykt.

caricate a grilletto premuto.

Especificaciones Técnicas). No

 

 

 

 

 

cargue la herramienta con el

 

 

 

 

 

gatillo oprimido.

Skjutmagasinet tills det låser sig. Skub magasinskinnen på plads.

Spingete in avanti la guida fino a

 

farla richiudere.

Empuje el carril hacia adelante hasta cerrario.

8

LS Only

SLP20/

Finish Pro™ 25

Only

SLP20 Only

 

 

Tool Use

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

 

Place strip of fasteners into

Streifen der Stifte mit den Spitzen

Plaats de strip spijkers in het

 

 

 

magazine with points facing

wie abgebildet in das Magazin

magazijn met de punten in de

 

 

direction shown. Direction of

einlegen. Das Spitzenende ist

richting als op de afbeelding. De

 

 

points on AZ headless pins is

seitlich auf den Streifen der AZ-

richting voor de punten van AZ

 

 

marked on side of strip. Use

Stifte gekennzeichnet.

koploze spijkers is aangegeven

 

 

only genuine SENCO fasteners.

Verwenden Sie nur Original

op de zijkant van de strip.

 

 

Do not load with trigger

SENCO -Stifte (siehe Technische

Gebruik uitsluitend originele

 

 

depressed.

Daten). Laden Sie das Gerät

SENCO spijkers (zie Technische

 

 

 

nicht, wenn der Auslöser oder die

Specificaties). Laadt nooit met

 

 

 

Auslösesicherung betätigt ist.

de trekker ingedrukt.

 

 

 

 

 

 

 

Push rail forward until it latches.

Schieber vorschieben, bis er

Druk het magazijn naar voren

 

 

 

einrastet.

tot deze vastklikt.

 

 

 

 

 

 

 

Place strip of fasteners into

Legen Sie den Nagelstreifen so

Plaats een strip spijkers met de

 

 

magazine with points resting on

in das Magazin, daß die

puntige zijde rustend op de

 

 

fastener guide. Use only

Nagelspitzen auf der

onderzijde van het magazijn.

 

 

genuine SENCO fasteners. Do

Führungsschiene aufliegen.

Gebruik enkel originele SENCO

 

 

not load with safety element or

Verwenden Sie nur original

spijkers (zie Technische

 

 

trigger depressed.

SENCO-Stifte (siehe Technische

Specificaties). Enkel laden

 

 

 

Daten). Laden Sie das Gerät

wanneer de vinger verwijderd is

 

 

 

nicht, wenn der Auslöser oder

van de trekker.

 

 

 

die Auslösesicherung betätigt ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Push rail forward until it latches.

Schieber vorschieben, bis er

Schuif het magazijn naar voren

 

 

 

einrastet.

tot deze vastklikt.

 

 

 

 

 

 

 

With a “Contact Actuation”

Geräte mit Kontaktauslösung

Het apparaat voorzien van

 

 

trigger, nails can be driven two

können wie folgt aktiviert werden:

“Bottom-Fire”, kan op twee

 

 

ways:

a) Drücken Sie die

manieren bediend worden:

 

 

 

 

 

 

 

a) Position safety yoke against

Auslösesicherung auf das

a) Plaats de veiligheidsvoeler op

 

 

work surface and pull

Werkstück und betätigen Sie den

het werkoppervlak en haal de

 

 

trigger...“Trigger Fire.”

Auslöser ...“Handauslösung”.

trekker over.

 

 

b) Pull trigger and push safety

b) Betätigen Sie den Auslöser

b) Haal de trekker over en druk

 

 

yoke against work surface for

und drücken Sie dann die

de veiligheidsvoeler tegen het

 

 

operation each time the safety

Auslösesicherung auf das

werkoppervlak. Elke keer dat de

 

 

yoke is pushed against the work

Werkstück. Bei jedem Aufsetzen

veiligheidsvoeler het

 

 

surface. This “bottom-fire” mode

wird ein Eintreibvorgang

werkoppervlak raakt, wordt er

 

 

of operation is preferred when

ausgelöst. Die Kontaktauslösung

een spijker of kram afgeschoten.

 

 

high speed, rapid fastener

eignet sich dann, wenn schnell

Deze manier wordt aangeraden

 

 

placement is desired.

aufeinanderfolgende

als snel achter elkaar geschoten

 

 

 

Eintreibvorgänge erwünscht sind.

dient te worden.

 

 

 

 

 

 

9

 

Utilisation de l’Outil

Kä yttö ohjeet

Bruksanvisning

Användning av Verktyget

 

 

 

 

 

 

 

Francais

Suomi

Norwegian

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

Insérer la bande de finettes dans

Aseta naulakampa makasiiniin

Plasser stiftene inn i magasinet

Placera spikstaven i magasinet

 

le magasin avec les pointes dans

siten että kärjet osoittavat

med spissene ned slik tegningen

med spetsarna i den riktning

 

la direction indiquée qui, pour les

nuolen osoittamaan suuntaan.

viser. Den spisse enden på AZ

som visas på figuren. Spik utan

 

finettes sans tête (AZ), apparait

Päättömien AZ naulojen kärkien

hodeløse stifter er avmerket på

huvud AZ har spetsänden

 

sur le côté de la bande. Utilisez

suunta on merkitty kamman

siden av stiftene. Bruk bare

markerad genom märkning på

 

uniquement des finettes d’origine

sivuun. Käytä ainoastaan

originale SENCO-stifter. Ikke lad

sidan av staven. Använd endast

 

SENCO. Vielles à ne pas

alkuperäisiä SENCO nauloja

med avtrekker trykket inn.

SENCO original spik. Ladda

 

appuyer sur la détente quand

(katso Tekniset Tiedot). Älä

 

inte verktyget med avtryckaren

 

vous chargez.

täytä makasiinia liipasimen

 

intryckt.

 

 

ollessa alas painettuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pousser le rail jusqu’a

Työnnä makasiini kiinni kunnes

Skyv lokket på plass til det låser

Skjut in matningsmekanismen

 

encliquetage.

se lukkiutuu.

seg.

tills den låser.

 

 

 

 

 

 

Aseta naulakampa makasiiniin

Aseta naulakampa makasiiniin

Sett stiftene inn i magasinet

l Insätt spikstav i magasinet så

 

siten, että naulakärjet ovat

siten, että naulakärjet ovat

med spissene nederst i

att spikspetsarna vila på

 

naulaohjainta vasten. Käytä

naulaohjainta vasten. Käytä

magasinet. Bruk bare orginale

ledskenan. Använd endast

 

ainoastaan alkuperäisiä

ainoastaan alkuperäisiä

SENCO stifter. Ikke lad med

original SENCO spik (se

 

SENCO-nauloja (katso Tekniset

SENCO-nauloja (katso Tekniset

avtrekkeren trykket inn.

“Tekniska Data”). Ladda inte

 

Tiedot). Älä täytä makasiinia

Tiedot). Älä täytä makasiinia

 

verktyget med avtryckaren i

 

liipasimen ollessa painettuna

liipasimen ollessa painettuna

 

avfyringsläge.

 

laukaisuasentoon.

laukaisuasentoon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pousser le rail jusqu’a

Työnnä makasiini kiinni kunnes

Skyv lokket på plass til det låser

Skjut in matningsmekanismen

 

encliquetage.

se lukkiutuu.

seg.

tills den låser.

 

 

 

 

 

 

Les outils avec “détente par

Pohjalaukaisuliipasimella

Verktøy med “Kontakt Avfyring”

Verktyg med “Kontakt Avfyring”

 

contact” peuvent être utilisés de

varustettuja koneita voidaan

kan avfyres på to måter:

kan avfyras på två olika sätt:

 

deux façons :

käyttää kahdella eri tavalla:

a) Sett sikringen mot

a. “Avtryckare Avfyring” Placera

 

 

 

 

a) Positionnez le palpeur de

a) Aseta varmistin työkohdetta

arbeidsflaten og trekk av.

verktyget med

 

sécurité sur la surface de travail

vasten ja paina liipasimesta.

b) Trykk inn avtrekkeren.

avfyringssäkringen på

 

et tirez sur la gâchette ...“Tir par

“Liipasinlaukaisu”.

arbetsytan och tryck på

 

Verktøyet avfyres hver gang

 

gâchette”.

 

avtryckaren ...

 

b) Paina liipasimesta ja aseta

sikringen presses mot

 

 

 

 

 

b) Tirez la gâchette et appuyez

varmistin työkohdetta vasten.

arbeidsflaten. Denne metode gir

b. “Botten Avfyring” Håll in

 

le palpeur de sécurité sur la

Joka kerta, kun varmistinta

raskest arbeidsopperasjon.

avtryckaren ochstöt för

 

surface de travail pour provoquer

painetaan, kone ampuu

 

verktygets avfyringssäkring

 

un tir. Chaque nouvel appui de la

kiinnittimen. Pohjalaukaisu sopii

 

mot arbetsytan. Vid varje

 

sécurité sur la surface de travail

parhaiten nopeaan naulaukseen.

 

kontakt av utlösnings säkringen

 

provoquera un nouveau tir. Ce

 

 

mot arbetsytan skjuts en spik

 

mode de travail “à la volée” est

 

 

ut. Denna metod av avfyring

 

recommandé pour des travaux

 

 

föredras, då hög hastighet för

 

d’agrafage rapides.

 

 

spikning eftersträvas.

 

 

 

 

 

 

10

+ 25 hidden pages