Senco FinisPro 25, SLP20, LS, SHP10 User Manual

907.84 Kb
Loading...

English

Deutsch

Nederlands

EMPLOYER’S

 

EMPLOYER’S

RESPONSIBILITIES

 

RESPONSIBILITIES

It is the employer’s responsi-

 

Der Arbeitgeber ist

 

bility to assure this manual is

 

verantwortlich dafür, daB

read and understood by all

 

alle Arbeitnehmer, die diese

personnel assigned to use the

 

Maschine bedienen, die

tool. Keep this manual avail-

 

Betriebsanleitung lesen

able for future reference.

 

undverstehen. Die

 

 

Betriebsanleitung sollte

 

 

immer griffbereit sein.

 

 

 

EMPLOYER’S

RESPONSIBILITIES

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat deze handleiding gelezen en begrepen wordt door al de gebruikers van dit apparaat. Houdt deze handleiding ter beschikking voor verdere raadpleging.

Francais

Suomi

Norwegian

Svenska

EMPLOYER’S EMPLOYER’S RESPONSIBILITIES RESPONSIBILITIES

La responsabilitié de l’employeur est de s’assurer que ce mode d’ emploi est lu et compris par tout personnel amené à utiliser cet outil. Conserver ce mode d’emploi disponible pour toute référence ultérieure.

Työnantaja on vastuusa siitä, että jokainen, joka käyttää tätä konetta, on lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet. Säilytä tämä ohjekirja tulevaa käyttöä varten.

EMPLOYER’S

RESPONSIBILITIES

Det er arbeidsgivers ansvar å forsikre seg om at denne veiledning blir lest og forstått av ale som har i oppdrag å arbeide med dette verktoy. Behold defor denne bruksanvisning for framtidig bruk.

EMPLOYER’S

RESPONSIBILITIES

Det är arbetsgivarensskydighet att se till att denna bruksanvisning blir läst och förstådd av alla som använder och kommer att använda detta verktyg. Behåll därför bruksanvisningen för framtida användning.

 

 

 

 

 

 

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOYER’S

EMPLOYER’S

EMPLOYER’S

 

RESPONSIBILITIES

RESPONSIBILITIES

RESPONSIBILITIES

 

 

 

 

 

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at denne håndbog bliver laest og forstået af alle ansatte, der bruger dette vaerktøj. Denne håndbog skal altid vaere til rådighed.

E’responsabilita’ del datore di lavoro assicurarsi che questo manuale sia letto e compreso da tutto il personale destinato all’uso dell’attrezzo. Tenete questo manuale a disposizione per futura consultazione.

Es la responsabilidad del usuario asegurarse de que este manual seal leido y entendido por todo el personal asignado al uso de esta herramienta. Mantenga este manual a su disposicion para referencia futura.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

 

Deutsch

 

Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE OF

 

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

CONTENTS

 

INHALTSVERZEICHNIS

Tool Use

3

Bedienungsanleitung

3

Gebruiksa-

 

 

Maintenance

21

Wartung

21

anwijzingen

3

 

Troubleshooting

24

Fehlersuche

24

Onderhoud

21

 

Specifications

27

Technische Daten

27

Reparatie

24

 

Accessories

32

Zubehör

32

Technische gegevens 27

Declaration of

 

Konformitätserk-

 

Accessoires

32

 

Conformity

36

lärung

36

CE Conformit-

 

 

 

 

 

 

 

eitsverklaring

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

 

Suomi

 

Norwegian

 

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERÈS

SISÄLLYSLUETTELO

INNHOLD

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utilisation de l’outil

3

Käyttöohjeet

3

Bruksanvisning

3

Användning

3

 

Entretien

21

Huolto

21

Vedlikehold

21

Underhåll

21

 

Dépannage

24

Vian etsintä

24

Feilsøking

24

Felsökning

24

 

Spécifications

27

Tekniset tiedot

27

Tekniske data

27

Tekniska data

27

 

Accessoires

32

Lisätarvikkeet

32

Tilleggsutstyr

32

Tillbehör

32

 

Déclaration de

36

Yhdenmukaisu-

36

Erklæring om Samsvar36

Försäkran om

 

 

Conformité

usvakuutus

 

 

Överensstämmelse

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

 

 

Italian

 

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

INDICE DEI

 

 

 

 

 

CONTENUTI

 

TABLA DE MATERIAS

Brug af værktøj

3

Uso

Dell’attrezzo

3

Uso de la

 

 

Manutenzione

21

Herramienta

3

Vedligeholdelse

21

Ricerca e Correzione

 

Mantenimiento

21

Fejlfinding

24

 

Guasti

24

Identificación de Fallas24

Specifikationer

27

Specifiche

27

Especificaciones

27

Tilbehør

32

Accessori

32

Accesorios

32

Overensstemmelses

 

 

Dichiarazione di

 

Declaracion

 

 

Deklarationen

36

 

 

 

Conformita’

36

de Conformidad

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

LS1 Only

A

AZ13

 

 

25

15

20

AZ08

 

AZ11

LS2 Only

A

AY13

 

 

25

15

20

AY10

AY11

LS5 Only

A

AX17

 

 

38

25

30

AX13

AX15

SHP10 Only

 

 

Tool Use

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

 

Read and understand these

Lesen Sie bitte vor

Lees en begrijp deze

 

 

warnings to prevent injuries to

Inbetriebnahme des Gerätes die

veiligheidsvoorschriften om

 

 

yourself and bystanders.

Sicherheitshinweise, um Unfälle

letsel aan uzelf en omstanders

 

 

Refer to tool use, maintenance

und Verletzungen zu vermeiden.

te voorkomen. Raadpleeg de

 

 

and troubleshooting sections for

Beachten Sie die Hinweise für

instructies betreffende de

 

 

additional information.

den Gerätegebrauch; die

gebruiksaanwijzingen,

 

 

 

Wartung und Fehlersuche.

onderhoud en reparatie voor

 

 

 

 

verdere informatie.

 

 

 

 

 

 

 

Set magazine height adjustment

Vor dem Befüllen das Magazin

Vóór het vullen van het

 

 

lever (A) before loading

auf die Länge der zu verarbeiten

magazijn, stelt u de lengte

 

 

fasteners.

Stifte mit dem Hebel (A)

van de te gebruiken spijkers

 

 

 

einstellen.

in d.m.v. hevel (A).

 

 

 

 

 

 

 

Set magazine height adjustment

Vor dem Befüllen das Magazin

Vóór het vullen van het

 

 

lever (A) before loading

auf die Länge der zu verarbeiten

magazijn, stelt u de lengte

 

 

fasteners.

Stifte mit dem Hebel (A)

van de te gebruiken spijkers

 

 

 

einstellen.

in d.m.v. hevel (A).

 

 

 

 

 

 

 

Set magazine height adjustment

Vor dem Befüllen das Magazin

Vóór het vullen van het

 

 

lever (A) before loading

auf die Länge der zu verarbeiten

magazijn, stelt u de lengte

 

 

fasteners.

Stifte mit dem Hebel (A)

van de te gebruiken spijkers

 

 

 

einstellen.

in d.m.v. hevel (A).

 

 

 

 

 

 

 

Adjust magazine before loading.

Stellen Sie das magazin vor

Stel het magazijn in voor het

 

 

Remove magazine rail stop by

Gerbrauch ein. Drücken Sie die

laden. Verwijder de stop op de

 

 

pressing down on the top of the

Verriegelung herunter und öffnen

magazijn staaf door op de

 

 

rail stop.

Sie das magazin.

bovenkant ervan te drukken.

 

 

 

 

 

 

 

Depress latch and remove

Entriegeln Sie die Verriegelung

Ontgrendel het magazijn en trek

 

 

magazine rail.

und ziehen Sie das Magazin auf.

het eruit.

 

 

 

 

 

 

3

 

Utilisation de l’Outil

Käyttöohjeet

Bruksanvisning

Användning av Verktyget

 

 

 

 

 

 

 

Francais

Suomi

Norwegian

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

Lisez et retenez ces consignes

Lue nämä turvaohjeet niin että

Les og forstä disse reglene for å

Läs dessa föreskrifter för att

 

pour éviter des blessures à

ymmärrät ne välttääksesi

unngå skade på andre eller deg

förhindra skador på dig själv

 

vous-même ou à toute autre

vahinkoja tapahtumasta itsellesi

selv. For ytterligere informasjon,

och andra. För ytterligare

 

personne se trouvant sur les

ja muille. Lisätietoja saat

se avsnitt for bruk, vedlikehold

information se anvisningar

 

lieux. Pour un complément

työkalun käyttö-, huolto-ja vian

og feilsøking.

beträffande användning,

 

d’information reportez-vous aux

etsintäselostuksista.

 

underhåll och telsökning av

 

sections sur l’utilisation de

 

 

verktyg.

 

l’outil, son entretien et son

 

 

 

 

 

dépannage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionnez le levier de réglage

Säädä makasiinin

Juster høyden på magasinet

Före laddning av magasinet,

 

de hauteur du magasin avant

korkeudensäätövipu (A) ennen

med spaken (A) før stiftene

skall verktyget inställas för den

 

chargement des projectiles.

makasiinin täyttöa.

settes inn.

spiklängd som skall användas.

 

 

 

 

Detta görs genom flyttning av

 

 

 

 

djupjusterings knappen (A) till

 

 

 

 

önskat läge.

 

 

 

 

 

 

Positionnez le levier de réglage

Säädä makasiinin

Juster høyden på magasinet

Före laddning av magasinet,

 

de hauteur du magasin avant

korkeudensäätövipu (A) ennen

med spaken (A) før stiftene

skall verktyget inställas för den

 

chargement des projectiles.

makasiinin täyttöa.

settes inn.

spiklängd som skall användas.

 

 

 

 

Detta görs genom flyttning av

 

 

 

 

djupjusterings knappen (A) till

 

 

 

 

önskat läge.

 

 

 

 

 

 

Positionnez le levier de réglage

Säädä makasiinin

Juster høyden på magasinet

Före laddning av magasinet,

 

de hauteur du magasin avant

korkeudensäätövipu (A) ennen

med spaken (A) før stiftene

skall verktyget inställas för den

 

chargement des projectiles.

makasiinin täyttöa.

settes inn.

spiklängd som skall användas.

 

 

 

 

Detta görs genom flyttning av

 

 

 

 

djupjusterings knappen (A) till

 

 

 

 

önskat läge.

 

 

 

 

 

 

Régler le magasin avant de le

Säädä makasiini ennen kuin

Juster magasinet før stifter settes

Inställ magasinet till rätt

 

charger. Oter l’arrêt de reil en

lataat koneen. Poista makasiinin

inn. Fjern stopper for magasinet

stiftlängd före laddning. Öppna

 

pressant sur sa partie

pidäke painamalla sitä alaspäin.

ved å trykke ned på toppen av

magasinet genom att trycka

 

supérieure.

 

stopperen.

ned spärren.

 

 

 

 

 

 

Actionner le verrou et ôter le rail.

Irrota makasiini salpaa painamalla.

Trykk ned klaffenog ta ut

Lossa spärren genom att trycka

 

 

 

magasinet.

ner densamma och drag ut

 

 

 

 

magasinet.

 

 

 

 

 

 

4

LS1 Only

A

AZ13

 

 

25

15

20

AZ08

 

AZ11

LS2 Only

A

AY13

 

 

25

15

20

AY10

AY11

LS5 Only

A

AX17

 

 

38

25

30

AX13

AX15

SHP10 Only

 

 

Brug af vaerktoj

Uso dell’Attrezzo

Uso de la Herramienta

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs og forstå disse advarsler for

Leggete queste avvertenze per

Lea estos avisos y comprendalos

 

 

at undgå at De eller eventuelle

prevenire lesioni personali a voi e

para evitar las lesiones en usted

 

 

andre tilstedeværende kommer

a terzi. Per ulteriori informazioni

mismo y en los que le rodean.

 

 

til skade. Der henvises til

vi rimandiamo ai capitoli relativi

Refiérase a las secciones sobre

 

 

afsnittene Brug af værktøj,

all’uso dell’attrezzo, alla

el uso de la herramienta, el

 

 

Vedllgeholdelse og Fejlfinding

manutenzione e alla ricerca e

mantenimiento y la identificación

 

 

for yderligere oplysninger.

correzione guasti.

de fallos, para más información.

 

 

 

 

 

 

 

Stil magasinets

Coloque en posición correcta la

Mettete nella posizione

 

 

højdereguleringsarm (A) inden

palanca de ajuste de la altura del

desiderata la levetta di

 

 

søm lades.

cargador antes de cargarlo con

regolazione dell’altezza del

 

 

 

clavitos.

caricatore (A) prima di introdurvi

 

 

 

 

i chiodi.

 

 

 

 

 

 

 

Stil magasinets

Coloque en posición correcta la

Mettete nella posizione

 

 

højdereguleringsarm (A) inden

palanca de ajuste de la altura del

desiderata la levetta di

 

 

søm lades.

cargador antes de cargarlo con

regolazione dell’altezza del

 

 

 

clavitos.

caricatore (A) prima di introdurvi

 

 

 

 

i chiodi.

 

 

 

 

 

 

 

Stil magasinets

Coloque en posición correcta la

Mettete nella posizione

 

 

højdereguleringsarm (A) inden

palanca de ajuste de la altura del

desiderata la levetta di

 

 

søm lades.

cargador antes de cargarlo con

regolazione dell’altezza del

 

 

 

clavitos.

caricatore (A) prima di introdurvi

 

 

 

 

i chiodi.

 

 

 

 

 

 

 

Juster magasinet inden ladning.

Regolate il caricatore prima di

Adjuste la carrillera antes de

 

 

Fjern magasinskinnens

mettervi i perni. Rimuovete il

recargar. Retire el tope del riel

 

 

spærretap ved at trykke nedad

fermo della slitta del caricatore

de la carrillera presionando la

 

 

på toppen af skinnetappen.

premendo verso il basso sulla

parte superior del tope del riel.

 

 

 

parte superiore del fermo stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk udløserarmen ned og fjern

Premete la chiusura a scatto e

Precione la palanca y retire el

 

 

magasinskinnen.

rimuovete la slitta del

riel de la carrillera.

 

 

 

caricatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

SHP10 Only

–Nlaiertmvc alsrjtpk –Fka lser slkdow at –Apqam kdwp akepr –Toqw amirwasf ljot

18

15

12

SHP10 Only

 

 

Tool Use

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

 

Move the adjustment insert to the

Stellen Sie das Einstellstück auf

Plaats het instellings hulpstuk in

 

 

appropriate slot for the length of

die richtige Befestigerlänge ein

de juiste positie voor de

 

 

the fastener to be used. See

(s. Abb. 12,15,18).

gewenste spijker lengte.

 

 

Label: (12, 15, 18).

12 = 12 mm oder 1/2" Länge

Zie Afbeelding: (12, 15, 18).

 

 

12 = 12 mm or 1/2" Length

15 = 15 mm oder 5/8" Länge

12 = 12 mm lengte

 

 

15 = 15 mm or 5/8" Length

18 = 18 mm oder 3/4" Länge

15 = 15 mm lengte

 

 

18 = 18 mm or 3/4" Length

 

18 = 18 mm lengte

 

 

 

 

 

 

 

Depress latch and reinstall the

Entlasten Sie die Verriegelung

Druk de grendel in en zet de

 

 

magazine rail and magazine rail

und schieben Sie das Magazin

magazijn staaf en de stop weer

 

 

stop.

wieder zu.

op hun plaats.

 

 

 

 

 

 

 

Keep tool pointed away from

Halten Sie das Gerät so, daß es

Houdt het apparaat afgewend

 

 

yourself and others and connect

nicht auf Sie selbst oder andere

van uzelf en anderen en sluit

 

 

air to tool.

zeigt und schließen Sie den

dan de luchttoevoer aan. Het

 

 

Druckluftschlauch an. Die Geräte

 

 

Tools shall be operated at lowest

apparaat moet gebruikt worden

 

 

sollten nur mit dem für den

 

 

pressure needed for the

met laagst mogelijke luchtdruk.

 

 

jewelligen Anwendungsfall

 

 

application. This will reduce

Dit vermindert geluidshinder,

 

 

erforderlichen geringsten

 

 

noise levels, part wear and

slijtage en energie verbruik.

 

 

Luftdruck betrieben werden.

 

 

energy use.

 

 

 

 

Dadurch werden der Lärm, der

 

 

 

 

 

Verschleiß und der

 

 

 

 

 

Energieverbrauch gemindert.

 

 

 

To Load:

Laden des Magazins:

Om te laden:

 

 

Push latch and slide rail open.

Hebel drücken und Schieber

Druk de grendel in en schuif het

 

 

 

aufziehen.

magazijn open.

 

 

 

 

 

 

 

Lay strip of fasteners into

Legen Sie den Befestigerstreifen

Leg de strook spijkers in het

 

 

magazine. Use only genuine

ins Magazin. Benutzen Sie

magazijn. Gebruik uitsluitend

 

 

SENCO fasteners (see

ausschließlich SENCO

SENCO spijkers (zie

 

 

Technical Specifications). Do

Befestiger (siehe Technische

Technische Specificaties). Laadt

 

 

not load with trigger depressed.

Daten). Laden Sie niemals mit

nooit met de trekker ingedrukt.

 

 

 

betätigtem Auslöser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Push rail forward until it latches.

Schieber vorschieben, bis er

Schuif het magazijn naar voren

 

 

 

einrastet.

tot deze vastklikt.

 

 

 

 

 

 

6

SHP10 Only

–Nlaiertmvc alsrjtpk –Fka lser slkdow at –Apqam kdwp akepr –Toqw amirwasf ljot

18

15

12

SHP10 Only

 

 

Utilisation de l’Outil

Kä yttö ohjeet

Bruksanvisning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

Suomi

Norwegian

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouger l’insert de réglage

Siirrä säätäpistike oikeaan, naulan

Juster instillingen til det passer til

 

 

jusqu’à la position appropriée

pituuden mukaan määriteltyyn

stiftens størrelse.

 

 

pour la longueur de projectiles

vakoon.

Se merking: (12, 15, 18).

 

 

choisie. Voir étiquette

Katso ohjeet tarrasta:

12=12 mm eller 1/2" lang

 

(12,15,18).

(12, 15, 18).

15=15 mm eller 5/8" lang

 

 

12 = 12 mm ou 1/2" longueur

12 = 12 mm tai 1/2 tuuman naula

18=18 mm eller 3/4" lang

 

 

15 = 15 mm ou 5/8" longueur

15 = 15 mm tai 5/8 tuuman naula

 

 

 

 

18 = 18 mm ou 3/4" longueur

18 = 18 mm tai 3/4 tuuman naula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actionner le verrou et remettre

Paina salpaa ja aseta makasiini

Trykk ned klaffen og reinstaller

 

 

en place le rail ainsi que l’arrêt

ja pidäke paikoilleen.

magasinet og stopperen.

 

 

de rail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenez l’outil pointé à l’écart

Pidä kone aina itsestäsi ja

Hold verktøyet vendt bort fra deg

 

 

de vous-même et des autres

muista poispäin suunnattuna kun

sølv og andre personer ved

 

 

personnes et raccordez l’outil à

liität koneen paineilmaan. Käytä

tilkobling av trykkluft. Bruk lavest

 

 

l’air comprimé. Les outils

alinta koneen käyttämiseen

mulig lufttrykk for

 

 

doivent être utilisés à la

tarvittavaa painetta työkohteesta

arbeidsoperasjbnen. Det vil

 

 

pression la plus faible requise

riippuen. Tämä alentaa melua,

redusere støynivå, slitasje på

 

 

pour le travail à faire. Cela

varaosien kulumista ja energian

deler og energiforbruk.

 

 

réduira le niveau de bruit,

kulutusta.

 

 

 

 

l’usure de l’outil et la demande

 

 

 

 

 

en énergie.

 

 

 

 

Pour charger :

Täyttö:

For å fylle magasinet:

 

 

Enfoncer le loquet et ouvrir le

Paina vipua ja avaa makasiini.

Trykk klaffen og magasinet glir

 

 

rail en le glissant.

 

bakoven.

 

 

 

 

 

 

 

Insérer une bande de

Aseta naulakampa makasiiniin.

Sett stiftene inn i magasinet. Bruk

 

 

projectiles dans le magasin.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä

bare originale SENCO-stifter.

 

 

N’utiliser que de véritables

SENCO nauloja (katso Tekniset

Ikke lad med avtrekkeren trykket

 

 

projectiles SENCO (voir les

Tiedot). Älä lataa konetta liipasin

inn.

 

 

Spécifications Techniques). Ne

alas painettuna.

 

 

 

 

pas appuyer sur la détente

 

 

 

 

 

pendant le chargement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pousser le rail jusqu’a

Työnnä makasiini kiinni kunnes

Skyv lokket på plass til det låser

 

 

encliquetage.

se lukkiutuu.

seg.

 

 

 

 

 

 

7

 

Användning av Verktyget

Brug af vaerktoj

Uso dell’Attrezzo

Uso de la Herramienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inställ magasinet för rätt

Flyt justéringsindsatsen til den

Portate l'inserto di regolazione

Posisione la maniuela en la

 

 

stiftlängd genom att skjuta in

slids, der svarer til den passende

alla scanalatura corrispondente

longitud deseada del clavito.

 

 

justeringsanordningen i rätt

(hovedløse) stiftelængde.

alla lunghezza dei perni da usare.

Uea la etiqueta (12, 15, 18).

 

 

öppning. (Se bild 12, 15, 18.)

Jf. mærkeseddel: (12, 15, 18).

Vedere etichetta (12, 15, 18).

12 = 12 mm o 1/2" longitud

 

 

 

12 = 12 mm eller 1/2" længde

12 = 12 mm o 1/2 pollice di

15 = 15 mm o 5/8" longitud

 

 

 

15 = 15 mm eller 5/8" længde

lunghezza

18 = 18 mm o 3/4" longitud

 

 

 

18 = 18 mm eller 3/4" længde

15 = 15 mm o 5/8 pollice di

 

 

 

 

 

 

lunghezza

 

 

 

 

 

 

18 = 18 mm o 3/4 pollice di

 

 

 

 

 

 

lunghezza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lossa spärren genom att trycka

Tryk udløserarmen ned og sæt

Premete la chiusura a scatto e

Precione la palanca y reinstale el

 

 

ner densamma och skjut in

magasinskinnen og

reinserite la slitta del caricatore

riel de la carrillera y el tope del

 

 

magasinet.

magasinskinnens spærretap på

e il fermo della slitta del

riel de la carrillera.

 

 

 

plads.

caricatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikta verktyget från dig själv och

Lad værktøjet pege bort fra Dem

Tenete l’attrezzo puntato lontano

Las herramientas deberán ser

 

 

andra då ni ansluter tryckluften.

selv og andre og tilslut luft til

da voi stessi e da altri quando

operadas a la menor presión

 

 

Verktyget skall drivas med

værktøjet. Værktøjet skal

collegate l’aria all’attrezzo. Gli

que se necesite para su

 

 

lägsta lufttryck som behövs för

betjenes ved det lavest

attrezzi dovranno essere

aplicación. Esto reducirá el nivel

 

 

arbetet. Detta sänker ljudnivå,

nødvendige tryk. Dette vil

adoperati alla minima pressione

de ruido, el desgaste de las

 

 

slitage och energi förbrukning.

reducere støjniveauet, slid på

d’esercizio possibile. Cio’ ridurra’

partes, y el uso de energía.

 

 

 

dele, og energiforbrug.

la rumorosita’, l’usura dei

 

 

 

 

 

 

componenti ed il consumo di

 

 

 

 

 

 

energia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laddning av magasinet:

For at lade:

Per caricare l’attrezzo:

Para Cargar:

 

 

Tryck på klaffen för att öppna

Tryk på låsen og træk

Spingete la leva di chiusura e

Empuje el cerrojo y deslice el

 

 

magasinet.

magasinskinnen tilbage.

fate scorrere la guida indietro.

carril abriéndolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägg in stiftknippet i magasinet.

Indsæt en stribe (hovedløse)

Sistemate una fila di perni nel

Coloque la tira de clavos o

 

 

Använd endast original SENCO

stifter i magasinet. Anvend kun

caricatore. Usate solamente

clavitos en el cargador. Use

 

 

stift (se Verktygs Data). Håll inte

ægte SENCO (hovdeløse) stifter

perni originali SENCO (vedere

solamente clavos y clavitos

 

 

på avtryckaren då ni laddar

(jf. Tekniske Specifikationer).

Specifiche Tecniche). Non

SENCO auténticos (vea las

 

 

pistolen.

Lad ikke med trykkeren nedtrykt.

caricate a grilletto premuto.

Especificaciones Técnicas). No

 

 

 

 

 

cargue la herramienta con el

 

 

 

 

 

gatillo oprimido.

Skjutmagasinet tills det låser sig. Skub magasinskinnen på plads.

Spingete in avanti la guida fino a

 

farla richiudere.

Empuje el carril hacia adelante hasta cerrario.

8

LS Only

SLP20/

Finish Pro™ 25

Only

SLP20 Only

 

 

Tool Use

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

 

Place strip of fasteners into

Streifen der Stifte mit den Spitzen

Plaats de strip spijkers in het

 

 

 

magazine with points facing

wie abgebildet in das Magazin

magazijn met de punten in de

 

 

direction shown. Direction of

einlegen. Das Spitzenende ist

richting als op de afbeelding. De

 

 

points on AZ headless pins is

seitlich auf den Streifen der AZ-

richting voor de punten van AZ

 

 

marked on side of strip. Use

Stifte gekennzeichnet.

koploze spijkers is aangegeven

 

 

only genuine SENCO fasteners.

Verwenden Sie nur Original

op de zijkant van de strip.

 

 

Do not load with trigger

SENCO -Stifte (siehe Technische

Gebruik uitsluitend originele

 

 

depressed.

Daten). Laden Sie das Gerät

SENCO spijkers (zie Technische

 

 

 

nicht, wenn der Auslöser oder die

Specificaties). Laadt nooit met

 

 

 

Auslösesicherung betätigt ist.

de trekker ingedrukt.

 

 

 

 

 

 

 

Push rail forward until it latches.

Schieber vorschieben, bis er

Druk het magazijn naar voren

 

 

 

einrastet.

tot deze vastklikt.

 

 

 

 

 

 

 

Place strip of fasteners into

Legen Sie den Nagelstreifen so

Plaats een strip spijkers met de

 

 

magazine with points resting on

in das Magazin, daß die

puntige zijde rustend op de

 

 

fastener guide. Use only

Nagelspitzen auf der

onderzijde van het magazijn.

 

 

genuine SENCO fasteners. Do

Führungsschiene aufliegen.

Gebruik enkel originele SENCO

 

 

not load with safety element or

Verwenden Sie nur original

spijkers (zie Technische

 

 

trigger depressed.

SENCO-Stifte (siehe Technische

Specificaties). Enkel laden

 

 

 

Daten). Laden Sie das Gerät

wanneer de vinger verwijderd is

 

 

 

nicht, wenn der Auslöser oder

van de trekker.

 

 

 

die Auslösesicherung betätigt ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Push rail forward until it latches.

Schieber vorschieben, bis er

Schuif het magazijn naar voren

 

 

 

einrastet.

tot deze vastklikt.

 

 

 

 

 

 

 

With a “Contact Actuation”

Geräte mit Kontaktauslösung

Het apparaat voorzien van

 

 

trigger, nails can be driven two

können wie folgt aktiviert werden:

“Bottom-Fire”, kan op twee

 

 

ways:

a) Drücken Sie die

manieren bediend worden:

 

 

 

 

 

 

 

a) Position safety yoke against

Auslösesicherung auf das

a) Plaats de veiligheidsvoeler op

 

 

work surface and pull

Werkstück und betätigen Sie den

het werkoppervlak en haal de

 

 

trigger...“Trigger Fire.”

Auslöser ...“Handauslösung”.

trekker over.

 

 

b) Pull trigger and push safety

b) Betätigen Sie den Auslöser

b) Haal de trekker over en druk

 

 

yoke against work surface for

und drücken Sie dann die

de veiligheidsvoeler tegen het

 

 

operation each time the safety

Auslösesicherung auf das

werkoppervlak. Elke keer dat de

 

 

yoke is pushed against the work

Werkstück. Bei jedem Aufsetzen

veiligheidsvoeler het

 

 

surface. This “bottom-fire” mode

wird ein Eintreibvorgang

werkoppervlak raakt, wordt er

 

 

of operation is preferred when

ausgelöst. Die Kontaktauslösung

een spijker of kram afgeschoten.

 

 

high speed, rapid fastener

eignet sich dann, wenn schnell

Deze manier wordt aangeraden

 

 

placement is desired.

aufeinanderfolgende

als snel achter elkaar geschoten

 

 

 

Eintreibvorgänge erwünscht sind.

dient te worden.

 

 

 

 

 

 

9

 

Utilisation de l’Outil

Kä yttö ohjeet

Bruksanvisning

Användning av Verktyget

 

 

 

 

 

 

 

Francais

Suomi

Norwegian

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

Insérer la bande de finettes dans

Aseta naulakampa makasiiniin

Plasser stiftene inn i magasinet

Placera spikstaven i magasinet

 

le magasin avec les pointes dans

siten että kärjet osoittavat

med spissene ned slik tegningen

med spetsarna i den riktning

 

la direction indiquée qui, pour les

nuolen osoittamaan suuntaan.

viser. Den spisse enden på AZ

som visas på figuren. Spik utan

 

finettes sans tête (AZ), apparait

Päättömien AZ naulojen kärkien

hodeløse stifter er avmerket på

huvud AZ har spetsänden

 

sur le côté de la bande. Utilisez

suunta on merkitty kamman

siden av stiftene. Bruk bare

markerad genom märkning på

 

uniquement des finettes d’origine

sivuun. Käytä ainoastaan

originale SENCO-stifter. Ikke lad

sidan av staven. Använd endast

 

SENCO. Vielles à ne pas

alkuperäisiä SENCO nauloja

med avtrekker trykket inn.

SENCO original spik. Ladda

 

appuyer sur la détente quand

(katso Tekniset Tiedot). Älä

 

inte verktyget med avtryckaren

 

vous chargez.

täytä makasiinia liipasimen

 

intryckt.

 

 

ollessa alas painettuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pousser le rail jusqu’a

Työnnä makasiini kiinni kunnes

Skyv lokket på plass til det låser

Skjut in matningsmekanismen

 

encliquetage.

se lukkiutuu.

seg.

tills den låser.

 

 

 

 

 

 

Aseta naulakampa makasiiniin

Aseta naulakampa makasiiniin

Sett stiftene inn i magasinet

l Insätt spikstav i magasinet så

 

siten, että naulakärjet ovat

siten, että naulakärjet ovat

med spissene nederst i

att spikspetsarna vila på

 

naulaohjainta vasten. Käytä

naulaohjainta vasten. Käytä

magasinet. Bruk bare orginale

ledskenan. Använd endast

 

ainoastaan alkuperäisiä

ainoastaan alkuperäisiä

SENCO stifter. Ikke lad med

original SENCO spik (se

 

SENCO-nauloja (katso Tekniset

SENCO-nauloja (katso Tekniset

avtrekkeren trykket inn.

“Tekniska Data”). Ladda inte

 

Tiedot). Älä täytä makasiinia

Tiedot). Älä täytä makasiinia

 

verktyget med avtryckaren i

 

liipasimen ollessa painettuna

liipasimen ollessa painettuna

 

avfyringsläge.

 

laukaisuasentoon.

laukaisuasentoon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pousser le rail jusqu’a

Työnnä makasiini kiinni kunnes

Skyv lokket på plass til det låser

Skjut in matningsmekanismen

 

encliquetage.

se lukkiutuu.

seg.

tills den låser.

 

 

 

 

 

 

Les outils avec “détente par

Pohjalaukaisuliipasimella

Verktøy med “Kontakt Avfyring”

Verktyg med “Kontakt Avfyring”

 

contact” peuvent être utilisés de

varustettuja koneita voidaan

kan avfyres på to måter:

kan avfyras på två olika sätt:

 

deux façons :

käyttää kahdella eri tavalla:

a) Sett sikringen mot

a. “Avtryckare Avfyring” Placera

 

 

 

 

a) Positionnez le palpeur de

a) Aseta varmistin työkohdetta

arbeidsflaten og trekk av.

verktyget med

 

sécurité sur la surface de travail

vasten ja paina liipasimesta.

b) Trykk inn avtrekkeren.

avfyringssäkringen på

 

et tirez sur la gâchette ...“Tir par

“Liipasinlaukaisu”.

arbetsytan och tryck på

 

Verktøyet avfyres hver gang

 

gâchette”.

 

avtryckaren ...

 

b) Paina liipasimesta ja aseta

sikringen presses mot

 

 

 

 

 

b) Tirez la gâchette et appuyez

varmistin työkohdetta vasten.

arbeidsflaten. Denne metode gir

b. “Botten Avfyring” Håll in

 

le palpeur de sécurité sur la

Joka kerta, kun varmistinta

raskest arbeidsopperasjon.

avtryckaren ochstöt för

 

surface de travail pour provoquer

painetaan, kone ampuu

 

verktygets avfyringssäkring

 

un tir. Chaque nouvel appui de la

kiinnittimen. Pohjalaukaisu sopii

 

mot arbetsytan. Vid varje

 

sécurité sur la surface de travail

parhaiten nopeaan naulaukseen.

 

kontakt av utlösnings säkringen

 

provoquera un nouveau tir. Ce

 

 

mot arbetsytan skjuts en spik

 

mode de travail “à la volée” est

 

 

ut. Denna metod av avfyring

 

recommandé pour des travaux

 

 

föredras, då hög hastighet för

 

d’agrafage rapides.

 

 

spikning eftersträvas.

 

 

 

 

 

 

10

LS Only

SLP20/

Finish Pro™ 25

Only

SLP20 Only

 

Brug af vaerktoj

Uso dell’Attrezzo

Uso de la Herramienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

Læg en stang søm i magasinet

Sistemate nel caricatore una fila

Coloque la tira de clavitos en el

 

med spidserne pegende i den

di chiodi con le punte rivolte nella

cargador con las puntas viendo

 

anviste retning. Retningen af

direzione indicata. La direzione

hacia la dirección que se

 

spidserne på “AZ” hovedløse

delle punte sulle spine senza

muestra. La dirección de las

 

søm er markerede på side.

testa AZ e’ segnata sul lato della

puntas en los clavitos AZ sin

 

Anvend kun ægte SENCO søm

fila stessa. Adoperate solamente

cabeza esta marcada sobre el

 

(se Tekniske Specifikationer).

chiodi originali SENCO (vedere

lado de las tiras. Use solo

 

Lad ikke med aftrækkeren

“Specifiche Tecniche”). Non

sujetadores SENCO genuinas.

 

presset ind.

caricate con grilletto premuto.

No cargue con el gatillo

 

 

 

oprimidos.

 

 

 

 

 

Skub magasinskinnen på plads.

Spingete in avanti la guida fino a

Empuje el carril hacia adelante

 

 

farla richiudere.

hasta cerrario.

 

 

 

 

 

Placer en stang stifter i

Sistemate una fila di chiodi nel

Coloque la tira de clavillos

 

magasinet med spidserne

caricatore con le punte

dentro de la carrillera con la

 

hvilende på skinnen. Anvend kun

appoggiate sulla guida porta-

punta descansando sobre la

 

originale SENCO stifter. Lad ikke

chiodi. Adoperate solamente

guía. Use solo clavitos SENCO

 

med aftrækkeren presset ind.

chiodi originali SENCO. Non

genuinas. No cargue con el

 

 

caricate con grilletto premuto.

gatillo oprimidos.

 

 

 

 

 

Skub magasinskinnen på plads.

Spingete in avanti la guida fino a

Empuje el carril hacia adelante

 

 

farla richiudere.

hasta cerrario.

 

 

 

 

 

Værktøj med stødsømning kan

Gli attrezzi con “Attuazione per

Las herramientas con disparo

 

affyres på to måder. Pres

Contatto” possono essere

desde abajo / disparo de gatillo

 

sikringen mod arbejdsoverfladen

azionati in due modi. Posizionate

pueden ser disparadas de dos

 

og aktivér

la sicura contro la superficie di

maneras:

 

aftrækkeren...“enkeltskudsaftræk”.

lavoro e premete il

Oprima el seguro contra la

 

Pistolen skal presses mod

grilletto...“Azionamento con

superficie de trabajo y apriete el

 

materialet, indtil man har sluppet

Grilletto.”

gatillo...Disparo de gatillo.

 

aftrækkeren.

 

 

 

 

 

Oppure...premete il grilletto e

O...jale el gatillo y

 

Eller...aktivér aftrækkeren og

spingete la sicura contro la

posteriormente presione el

 

pres sikringen mod

superficie di lavoro per azionare

seguro contra la superficie de

 

arbejdsoverfladen for iskydning.

l’attrezzo ogni volta che la sicura

trabajo para que se active cada

 

Hver gang sikringen presses

viene premuta contro la superficie

vez que el seguro sea

 

mod arbejdsoverfladen foretages

di lavoro. Questo modo di

presionado contra la superficie

 

en iskydning. Denne

azionamento, detto “Azionamento

de trabajo. Este modo de

 

stødsømningsmetode fortrækkes

dal basso”, e’ da preferirsi

operación Disparo por golpeteo

 

når hurtig anbringelse af

quando si desidera sparare i

del seguro is preferido cuando

 

befæstigelsen ønskes.

chiodi in modo rapido, ad alta

se desea alta velocidad de

 

 

velocitá.

clavado.

 

 

 

 

 

11

SLP20 Only

Finish Pro™ 25

Turbo

Standard

Setting

Setting

For

For

30%

more

most

jobs

Power

Turbo

Standard

Setting

Setting

For

For

30%

most

more

jobs

Power

 

Tool Use

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

 

Tools equipped with “Contact

Eintreibgeräte, die mit Kontaktauslösung

Apparaten met “Bottom-Firing”

 

Actuation” shall not be used:

ausgerüstet sind, dürfen nicht verwendet

NIET gebruiken:

 

– if a change of driving locations

werden:

– wanneer men met het

 

is effected via stairs, ladders

– wenn das Wechseln von einer

apparaat op trappen/ladders/

 

or scaffolding.

Eintreibstelle zur anderen über

stellages loopt of staat.

 

– for closing boxes or crates.

Treppen, Leitern oder Gerüste erfolgt.

– bij het sluiten van dozen of

 

– beim Schließen von Kisten und

kisten.

 

– for fitting transportation safety

 

Verschlägen.

– bij het vasthechten van

 

systems.

 

– beim Anbringen von

veiligheidsvoorzieningen t.b.v.

 

 

 

 

Transportsicherungen.

transport.

 

 

 

 

 

With a “Single Sequential

Geräte mit Einzelauslösung

Gereedschap met “enkel schots”

 

Actuation” trigger, nails can only

können nur mit dem Auslöser

trekker: in dit geval vindt het

 

be driven one way. First depress

betätigt werden. Setzen Sie

afschieten alleen plaats als de

 

safety yoke against work surface

zuerst die Auslösesicherung auf

trekker wordt overgehaald. Dit is

 

then pull trigger. This feature is

das Werkstück und betätigen Sie

belangrijk als secuur werk

 

helpful when precise fastener

dann den Auslöser. Dieser

vereist wordt.

 

placement is required.

Vorgang eignet sich dann, wenn

 

 

 

 

ein genaues Plazieren des

 

 

 

 

Befestigers erwünscht ist.

 

 

 

 

 

Position safety element against

Drücken Sie die

Plaats de veiligheid op het

 

work surface and pull the trigger.

Auslösesicherung auf das

werkoppervlak en haal de

 

 

Werkstück und betätigen Sie

trekker over.

 

 

den Auslöser.

 

 

The tool is equipped with an on-

Das Werkzeng besitzt eine

Het gereedschap is voorzien van

tool Power Adjustment system.

eingebaute Leistungseinstellung.

een rechtstreekse regeling van

This system will allow you to

Mit dieser Vorrichtung kann der

het vermogen. Dankzij dit

increase or decrease the power

Leistungsausgang ohne Einstellen

systeem kunt u het vermogen

output without adjusting the air

des Druckluftverdichters erhöht

verhogen of verlagen zonder de

compressor. Disconnect tool

oder abgesenkt werden. Das

compressor af te stellen. Koppel

from air supply before adjusting.

Werkzeug von der

het gereedschap los van de

 

Druckluftversorgung nehmen,

luchttoevoer voor u het

 

bevor die Leistung eingestellt wird.

vermogen wijzigt.

 

 

 

The tool is pre-set at the factory

Das Werkzeug ist ab Werk auf Standard

Het gereedschap is in de fabriek

using the Standard setting. Use

voreingestellt. Diese Einstellung eignet

ingesteld op de standaardregeling.

this setting for most jobs

sich für die meisten Tätigkeiten (je nach

Gebruik deze regeling voor de

(depending on the substrate).

Trägermaterial). Für eine 30-prozentige

meeste karweien (afhankelijk van de

For a 30% increase in power,

Leistungserhöhung das Werkzeug auf

ondergrond). Om het vermogen met

adjust the tool to the turbo

Turbo mit Hilfe der Leistungseinstellung

30% te verhogen, gebruikt u het

einstellen. Das kann in 3 Schritten leicht

setting using the Power

regelsyteem om het gereedschap op

durchgeführt werden.

Adjustment System - this can be

Turbo in te stellen. Dit gebeurt in

1.) Die Druckluft vom Werkzeug

done in 3 easy steps.

drie eenvoudige stappen:

abtrennen. Wenn die Druckluft nicht

1.) Disconnect the air from the

1.) Koppel het gereedschap los van de

vom Werkzeug abgetrennt ist, kann

tool. If the air is not removed

luchttoevoer. Als de luchttoevoer

keine Einstellung vorgenommen

from the tool, the adjustment

niet wordt afgekoppeld, kunt u het

werden.

cannot be made.

gereedschap niet regelen.

2.) Die Schraube mit einem 5/32 Zoll

2.) Loosen screw with 5/32” hex

2.) Draai de schroef met behulp van

Innensechskant-Schraubenschl¯ussel

wrench and with the wrench still

een zeskantsleutel van 5/32” los.

l¯osen. Den Schraubenschlüssel in der

in the screw move (forward -

Houd de sleutel in de schroef terwijl

Schraube lassen und sie vor (Turbo)

Turbo Setting) or (back -

oder zur¯uck (Standard) bewegen. Die

u ze naar voren verplaatst (Turbo),

Standard Setting). Do not

Schraube nicht vollständig

of naar achteren (Standaard). De

remove the screw completely.

entfernen.

schroef niet volledig verwijderen!

3.) Tighten screw.

3.) Die Schraube anziehen.

3.) Draai de schroef weer vast.

12

SLP20 Only

Finish Pro™ 25

Turbo

Standard

Setting

Setting

For

For

30%

more

most

Power

jobs

 

Turbo

Standard

Setting

Setting

For

For

30%

more

most

Power

jobs

 

 

Utilisation de l’Outil

Kä yttö ohjeet

Bruksanvisning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

Suomi

Norwegian

 

 

 

 

 

 

 

 

Les outils avec “détente par

Pohjalaukaisuliipasimella

Verktøy med “Kontakt Avfyring”

 

 

contact” ne doivent pas être

varustettuja koneita ei tule

skal ikke brukes:

 

 

utilisés dans les cas suivants :

käyttää, jos naulausasento ei

– hvis man skifter arbeidsposisjon

 

 

– lorsque le manipulateur se

pysy vakaana portaiden,

via trapper, stiger eller stillaser.

 

 

déplace sur des escaliers, des

tikapuiden tai rakennustelineen

– for stifting av kasser eller esker.

 

 

échelles ou sur un échafaudage.

vuoksi

– for montering av

 

 

– pour la fermeture de boîtes ou de

– laatikoiden tai kehikoiden

sikringsanordninger for

 

 

caisses.

sulkemiseen.

transport.

 

 

– sur les systèmes de sécurité pour

 

 

 

 

 

transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les appareils du type

Kertalaukaisuliipasimella

Verktøy med kun “Avtrekker

 

 

“déclenchement unique

varustetut koneet toimivat

Avfyring”: Press sikringen mot

 

 

séquentiel” ne peuvent être

seuraavasti: paina ensin

arbeidsflaten og trekk av. Denne

 

 

actionnés que par la gâchette.

varmistin työkohdetta vasten ja

type er å foretrekke når det er

 

 

Appuyez d’abord la sécurité

laukaise. Tätä laukaisutapaa

viktig med nøyaktig plassering av

 

 

contre la surface de travail, puis

käytetään, kun kiinnitin halutaan

stiften.

 

 

actionnez la gâchette. Ce

kohdistaa tarkoin määrättyyn

 

 

 

 

fonctionnement est utile pour un

paikkaan.

 

 

 

 

placement précis de clous.

 

 

 

 

 

 

 

 

Placez la sécurité contre la

Aseta varmistin työkohdetta

Sett sikringen mot arbeidsflaten

 

 

surface de travail et tirez sur la

vasten ja paina liipasinta.

og trekk av.

 

 

détente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’outil possède un système

Työkalu on varustettu siin`a

Selve verktøyet er utstyr med et

 

 

intégré de réglage de puissance

olevalla tehonsäätöj`arjestelm`-

strømjusteringssystem. Med

 

 

qui vous permet d’augmenter ou

all`a. Järjestelm`a antaa sinun

dette systemet kan du øke eller

 

 

diminuer la puissance de sortie

lisätä tai v`ahentää antotehoa

senke strømuttaket uten å

 

 

sans ajuster le compresseur

ilmakompressoria säätämättä.

justere luftkompressoren. Kople

 

 

pneumatique. Vous devez

Irrota työkalu ilmansy`ot`ost`a

verktøyet fra lufttilførselen før du

 

 

déconnecter l’alimentation en

ennen tehon säätöä.

justerer strømmen.

 

 

air de l’outil avant de régler la

 

 

 

 

 

puissance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’outil est préréglé en usine avec une

Työkalu on esiasetettu tehtaalla

Verktøyet blir stilt inn etter

 

 

puissance standard qui convient á la

vakioasetukseen. K`ayt`a tätä

standardinstillinger på fabrikken.

 

 

plupart des utilisations (selon le

asetusta useimpiin töihin (perustasta

Bruk denne instillingen for de

 

 

substrat). Pour augmenter la puissance

riippuen. 30% tehonlis`ays

fleste jobbene (avhengig av

 

 

de 30%, placez l’outil á la puissance

aikaansaadaan säätämäll`a ty`okalu

underlaget). Hvis du vil øke

 

 

Turbo, grace au système de réglage de

Turbo-asetukseen käyttämäll`a

strømmen med 30%, må du sette

 

 

puissance. Cet ajustement se fait en

 

 

tehons`a`at`oj`arjestelm`a`a – tämän

verktøyet til turboinstilling ved å

 

 

trois opérations simples.

 

 

voi suorittaa kolmena helppona

bruke strømjusteringssystemet.

 

1.) Déconnectez l’alimentation en air de

 

vaiheena.

Dette kan du gjøre i tre enkle trinn.

 

 

l’outil. Si vous n’enlevez pas

 

 

1.) Kytke ilma pois työkalusta. Jos

1.) Kople luften fra verktøyet. Hvis

 

 

l’alimentation en air de l’outil, vous

 

 

ilmaa ei poisteta työ kalusta,

luften ikke kan koples fra

 

 

ne pourrez pas en ajuster la

 

 

sää töä ei voi suorittaa.

verktøyet, kan du ikke utføre

 

 

puissance.

 

 

2.) L`oysenn`a ruuvi 5/32”

justeringen.

 

2.) Avec une clé hexagonale de 5/32 po,

 

kuusiokulma-avaimella ja avaimen

2.) Løsne skruen med en 5/32

 

 

desserrez légerèment la vis de réglage.

 

 

ollessa viel`a ruuvissa siirr`a

tommers sekskantnøkkel, og bruk

 

 

Laissez la clé dans le vis et poussez-la

 

 

(eteenpäin – Turbo-asetukseen) tai

nøkkelen til å stille inn skruen

 

 

vers l’avant pour la puissance Turbo ou

 

 

vers l’arrière pour revenir à la

(takaisinpäin – Standard-

(forover - turboinstilling) eller

 

 

puissance normale. Vous ne devez

asetukseen). Ä lä poista ruuvia

(bakover - standardinstilling). Ikke

 

 

pas enlever complètement la vis.

kokonaan.

ta skruen helt ut.

 

3.) Resserrez la vis.

3.) Kiristä ruuvi.

3.) Stram godt.

 

 

 

 

 

 

13

 

Användning av Verktyget

Brug af vaerktoj

Uso dell’Attrezzo

Uso de la Herramienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verktyg utrustade för “Kontakt

Værktøj forsynet med

Gli attrezzi dotati di grilletto “ad

Las herramientas equipadas con

 

 

Avfyring”

enkeltskudssømning skal ikke

azionamento per contatto” non

acción de contacto no deberán

 

 

skall icke användas:

bruges:

dovranno essere adoperati:

ser usadas:

 

 

– Om en ändring av arbetsstället sker

– hvis en ændring af

– se ci si muove sulla zona di

– si hay un cambio de

 

 

via av trappor, stegar eller

iskydningssted forekommer

lavoro per mezzo di scale,

localidades que sea afectado

 

 

byggnads ställningar.

pga. trapper, stiger, eller

gradini o impalcature.

por escaleras o andamios.

 

 

– För tillslutning av kartonger eller

stilladser.

– per chiudere scatoloni o casse.

– para cerrar cajas o cajones.

 

 

lådor.

– for at lukke æsker eller kasser.

– per accoppiare sistemi di

– para sistemas de seguridad de

 

 

– För montering av blocknings

– for at montere transport

trasporto di sicurezza.

transporte.

 

 

anordningar för transport ändamål.

sikkerheds systemer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verktyg med “Enkel Serie

Værktøj med “aftrækkersømning”

Gli attrezzi dotati di grilletto “ad

Las herramientas con gatillo de

 

 

Avfyring” kan endast avfyras

kan kun affyres med

azionamento sequenziale

Acción Secuencial Simple

 

 

genom att först sätts

aftrækkeren. Pres først sikringen

singolo” possono essere attivati

solamente pueden ser

 

 

avfyringssäkringen mot

mod arbejdsoverfladen og aktiver

solo con il grilletto. Pressate

disparadas con el gatillo. Ésta

 

 

arbetsytan och sedan trycks

derefter aftrækkeren. Dette er

dapprima la sicura contro la

característica sirve de ayuda

 

 

avtryckaren in. Denna metod för

den mest præcise

superficie di lavoro e poi premete

cuando se necesita una

 

 

avfyring är fördelaktig då exakt

iskydningsmetode.

il grilletto. Tale sistema e’ di aiuto

colocación precisa del clavito.

 

 

placering av Spiken är viktig.

 

quando sia richiesta una certa

 

 

 

 

 

 

precisione nell’applicazione delle

 

 

 

 

 

 

clavo.

 

 

 

Placera verktyget med

Pres sikringen mod arbejdsfladen

Posizionate la sicura contro la

Oprima el seguro contra la

 

 

utlösnings-säkringen mot

og tryk på aftrækkeren.

superficie di lavoro e premete il

superficie de trabajo y apriete el

 

 

arbetsytan och tryck därefter

 

grilletto.

gatillo.

 

 

på avtryckaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verktyget är f¯orsett med ett

Værktøjet er udstyret med et

L’attrezzo è dotato di sistema di

La herramienta está equipada

 

 

inbyggt effektjusteringssystem

strømjusteringssystem på selve

regolazione della potenza

con un sistema de ajuste de

 

 

f¯or verktyget. Detta system g¯or

væktøjet. Med dette system kan

incorporato. Questo sistema

potencia montado sobre ella.

 

 

att du kan ¯oka eller minska

man øge eller sænke den

permette all’operatore di

Este sistema le permite

 

 

uteffekten utan att justera

afgivne effekt uden at justere

aumentare o diminuire la potenza

aumentar o disminuir la

 

 

luftkompressorn. Koppla loss

luftkompressoren. Værktøjet

senza intervenire sul

pontencia sin ajustar el

 

 

verktyget fr¯an

skal kobles fra lufttilførslen, før

compressore dell’aria. Prima di

compresor de aire. Antes de

 

 

tryckluftsförsörjningen innan

effekten justeres.

effettuare questa regolazione

ajustar la potencia disconecte la

 

 

effekten justeras.

 

scollegare l’attrezzo dalla linea di

herramienta de la fuente de

 

 

 

 

mandata dell’aria.

suministro de aire.

 

Verktyget är f¯orinst¯allt vid fabriken

Værktøjet er fabriksindstillet til at

L’attrezzo è preregolato in fabbrica

La herramienta es preconfigurada en la

 

 

till standardv¯arde. Anv¯and denna

anvende standardindstillingen.

sull’impostazione Standard,

fábrica utilizando la graduación

 

 

inställning för de flesta jobb

Brug denne indstilling til de fleste

utilizzabile per la maggior parte delle

“Standard” (estándar). Utilice esta

 

 

(beroende på underlaget). Om du

opgaver (afhængig af

applicazioni (in base al substrato).

graduación para la mayoría de los

 

 

behöver en 30-procentig ökning av

underlaget). For en 30%

Per ottenere un aumento di potenza

trabajos (en funcíon del substrato).

 

 

effekten, justera verktypet till Turbo-

forøgelse af effekten justeres

pari al 30% regolare l’attrezzo

Para incrementar la potencia en 30%,

 

 

ajuste la herramienta a la graduación

 

 

inst¯allning med hj¯alp av det

værktøjet til Turboindstilling med

sull’impostazione Turbo mediante il

 

 

“Turbo” (turbina), utilizando el sistema

 

 

inbyggda effektjusterinsgssystemet –

strømjusteringssystemet - dette

sistema di regolazione della potenza;

 

 

de ajuste de potencia. Esto se puede

 

 

detta kan göras i tre enkla moment.

kan gøres i 3 lette trin.

sono sufficienti 3 operazioni.

 

 

efectuar en tres pasos sencillos.

 

1.) Koppla loss tryckluftstillf¯orseln till

1.) Afbryd luften fra værktøjet. Hvis

1.) Scollegare la linea dell’aria

 

1.) Desconecte la alimentacíon de aire a

 

 

verktyget. Om lufttrycket inte

luften ikke fjernes fra

dall’attrezzo. Se l’aria non viene

 

 

la herramienta. Si la alimentacíon de

 

 

avlägsnas kan inte justeringen

værktøjet, kan justeringen ikke

eliminata dall’attrezzo, non è

 

 

aire no se quita de la herramienta,

 

 

utfö ras.

foretages.

possibile eseguire la regolazione.

 

 

no se puede efectuar el ajuste.

 

2.) Lossa skuven med en 5/32”

2.) Løsn skruen med 5/32”

2.) Allentare la vite con la chiave

2.) Afloje el tornillo con la llave hexagonal

 

 

sexkantsnyckel och flytta den, med

sekskantnøglen, og mens nøglen

esagonale da 5/32” e, tenendo la

de 5/32 de pulgada, y con la llave aún

 

 

nyckeln forfarande på skruven,

stadig sidder i skruen flyttes

chiave sulla vite, portarla in avanti

en el tornillo mueva (hacia adelante -

 

 

(framåt – Turbo-inst¯allning) eller

(fremad - Turboindstilling) eller

(impostazione Turbo) oppure indietro

graduación Turbo) o (hacia atrás -

 

 

(bakåt – Standard-inst¯allning).

(tilbage - Standardindstilling).

(impostazione Standard). Non

graduación Standard). No saque el

 

 

Lossa inte skruven helt.

Skruen må ikke tages helt ud.

rimuovere completamente la vite.

tornillo completamente.

 

3.) Dra åt skruven.

3.) Stram skruen.

3.) Serrare la vite.

3.) Apriete el tornillo.

 

 

 

 

 

 

 

14

Finish Pro™ 25

SLP20 only

 

 

Tool Use

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

 

To adjust the depth the fastener

Einstellen der Senktiefe.

Bij verstellen van de inslagdiepte

 

 

is driven, first disconnect the air

 

 

Das Gerät von der Luftzufuhr

van de spijker, ontkoppeld u

 

 

supply. Using your thumb or

 

 

trennen. Mit Daumen oder

eerst de luchttoevoer. Door

 

 

index finger, rotate wheel to

 

 

Zeigefinger die Rändelmutter

verdraaien van het stelwiel

 

 

adjust the Depth Control safety

 

 

verdrehen und die

veestelt u de veiligheid

 

 

element to achieve desired

 

 

Auslösesicherung auf die

waardoor de inslagdiepte wijzigt.

 

 

depth.

 

 

gewünschte Senktiefe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einstellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Should a fastener jam occur,

Wenn ein Befestiger klemmt, das

Indien een kram of spijker

 

 

disconnect air supply.

Gerät von der Druckluftleitung

opstopping veroorzaakt,

 

 

 

trennen.

onmiddellijk de lucht toevoer

 

 

 

 

afsluiten.

 

 

 

 

 

 

 

Push latch and slide rail open.

Hebel drücken und Magazin

Druk de grendel in en neem de

 

 

Remove fasteners.

öffnen. Befestiger entfernen.

spijkers uit het magazijn.

 

 

 

 

 

 

 

Remove jammed fastener.

Verklemmten Befestiger

Verwijder de klemmende spijker.

 

 

 

entfernen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keep the tool pointed away from

Halten Sie das Gerät so, daß die

Houdt het apparaat afgewend

 

 

yourself and others and connect

Mündung nicht auf Sie selbst

van Uzelf en anderen en koppel

 

 

air to tool.

oder andere zeigt und schließen

de luchttoevoer aan.

 

 

 

den Druckluftschlauch an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place strip of fasteners into

Legen Sie den Nagelstreifen so

Plaats een strip spijkers met de

 

 

magazine with points resting on

in das Magazin, daß die

puntige zijde rustend op de

 

 

fastener guide. Use only

Nagelspitzen auf der

onderzijde van het magazijn.

 

 

genuine SENCO fasteners (see

Führungsschiene aufliegen.

Gebruik enkel originele SENCO

 

 

Technical Specifications). Do not

Verwenden Sie nur original

spijkers (zie Technische

 

 

load with trigger depressed.

SENCO-Stifte (siehe Technische

Specificaties). Enkel laden

 

 

 

Daten). Laden Sie das Gerät

wanneer de vinger verwijderd is

 

 

 

nicht, wenn der Auslöser oder die

van de trekker.

 

 

 

Auslösesicherung betätigt ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Utilisation de l’Outil

Kä yttö ohjeet

Bruksanvisning

Användning av Verktyget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

Suomi

Norwegian

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

A l’aide du pouce ou de l‘index,

Naulaussyvyyden säätö:

For å justere hvor dypt en stift

Före justering av pistolens

 

faire tourner la molette pour

Irroita ensin kone paineilmasta.

skytes inn, må lufttilførselen

inslagsdjup, frånkoppla

 

ajuster la position du palpeur de

Halutun naulaussyvyyden

først kobles fra. Bruk tommel og

luftledningen. Inställning av

 

sécurité.

saavutat varmstimen pituutta

pekefinger til å vri på hjulet for å

utlösningsmekanismen till

 

 

säätämällä.

justere sikringen til en oppnår

önskat inslagsdjup, görs med

 

 

 

ønsket dybde.

hjälp av tumme och pekfinger.

 

 

 

 

Genom wridning av

 

 

 

 

justeringstrissan inställs önskat

 

 

 

 

inslagsdjup.

 

 

 

 

 

 

Au cas ou un coinçage de

Jos naula jumiutuu, irroita kone

Skulle en stift sette seg fast, må

Skulle en spik bli fastklämd i

 

finettes se produirait, coupez

paineilmasta.

luften kobles fra.

verktyget, koppla då från

 

l’arrivée d’air.

 

 

luftledningen.

 

 

 

 

 

 

Enfoncer le loquet et ouvrir le rail

Paina vipua ja avaa makasiini.

Trykk klaffen for å åpne

Tryck på klaffen för att öppna

 

en le glissant. Enlever les

Poista naulat.

magasinet og ta ut stiftene.

magasinet. Tag ur den

 

projectiles.

 

 

kvarvarande spikknippan.

 

 

 

 

 

 

Enlevez le projectile coinçé.

Poista jumiutunut naula.

Ta ut stiften som er kilt fast.

Tag bort den fastklämda spiken.

 

 

 

 

 

 

Maintenez l’outil pointé à l’écart

Suuntaa kone pois itsestäsi ja

Hold verktøyet vendt bort fra

Rikta verktyget från dig själv

 

d’autres personnes et vous-

muista. Yhdistä kone

kroppen og fra andre personer

och andra och anslut

 

même et raccordez l’air à l’outil.

paineilmaan.

og tilkobl luft igjen.

luftledningen.

 

 

 

 

 

 

Mettez une série de projectiles

Aseta naulakampa makasiiniin

Sett stiftene inn i magasinet med

Insätt spikstav i magasinet så

 

dans le chargeur, avec les

siten, että naulakärjet ovat

spissene nederst i magasinet.

att spikspetsarna vila på

 

projectiles s’appuyant sur le

naulaohjainta vasten. Käytä

Bruk bare orginale SENCO

ledskenan. Använd endast

 

guide. N’utilisez que de véritable

ainoastaan alkuperäisiä SENCO-

stifter. Ikke lad med avtrekkeren

original SENCO spik (se

 

agrafes SENCO (voir les

nauloja (katso Tekniset Tiedot).

trykket inn.

“Tekniska Data”). Ladda inte

 

Spécifications Techniques).

Älä täytä makasiinia liipasimen

 

verktyget med avtryckaren i

 

N’appuyez pas sur la détente

ollessa painettuna

 

avfyringsläge.

 

pendant le rechargement.

laukaisuasentoon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Finish Pro™ 25

SLP20 only

 

 

Brug af vaerktoj

Uso dell’Attrezzo

Uso de la Herramienta

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

Lufttilførslen frakobles, inden

Per regolare la profondita’ a cui

Para ajustar la profundidad de

 

 

iskydningsdybden justeres. Med

si vuole sparare i chiodi, innanzi

sujetador, dede primero

 

 

tommelfingeren eller

tutto scollegate l’aria di

desconectar el aire. Usando el

 

 

pegefingeren drejer man hjulet

alimentazione. Usando il pollice

dedo pulgar o el dedo indice,

 

 

for at justere sikringen, så man

o l’indice, fate girare la rotella

rote la manivela para ajustar el

 

 

opnår den ønskede dybde.

per aggiustare la sicura alla

seguro a la profundidad

 

 

 

profondita’ desiderata.

deseada.

 

 

 

 

 

 

 

Hvis værktøjet blokeres af en stift,

Dovesse verificarsi un

Si se produce un atascamiento

 

 

frakobles lufttilførslen.

inceppamento dei chiodi,

de las sujetadores desconecte el

 

 

 

scollegate l’alimentazione

suministro de aire.

 

 

 

dell’aria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk på låsen og træk

Spingete la leva di chiusura e fate

Empuje el cerrojo y deslice el

 

 

magasinskinnen ud. Fjern

scorrere la guida indietro.

carril abriéndolo. Saque los

 

 

stifterne.

Rimuovete i chiodi.

clavitos.

 

 

 

 

 

 

 

Fjern stiften der er i klemme.

Togliete i chiodi inceppati.

Retire el clavito atascado.

 

 

 

 

 

 

 

Lad værktøjet pege bort fra Dem

Tenete l’attrezzo puntato lontano

Mantenga la herramienta

 

 

selv og andre og tilslut luft til

da voi stessi e da altri e collegate

apuntada en la dirección

 

 

værktøjet.

l’aria all’attrezzo.

opuesta de usted y de otros y

 

 

 

 

conecte el aire a la manguera.

 

 

 

 

 

 

 

Placer en stang stifter i magasinet

Sistemate una fila di chiodi nel

Coloque la tira de clavillos dentro

 

 

med spidserne hvilende på

caricatore con le punte

de la carrillera con la punta

 

 

skinnen. Anvend kun originale

appoggiate sulla guida porta-

descansando sobre la guía. Use

 

 

SENCO stifter. Lad ikke med

chiodi. Adoperate solamente

solo clavitos SENCO genuinas.

 

 

aftrækkeren presset ind.

chiodi originali SENCO. Non

No cargue con el gatillo

 

 

 

caricate con grilletto premuto.

oprimidos.

 

 

 

 

 

 

17

LS Only

Finish Pro™ 25

 

Tool Use

Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

 

Place strip of fasteners into

Streifen der Stifte mit den Spitzen

Plaats de strip spijkers in het

 

magazine with points facing

wie abgebildet in das Magazin

magazijn met de punten in de

 

direction shown. Direction of

einlegen. Das Spitzenende ist

richting als op de afbeelding. De

 

points on AZ headless pins is

seitlich auf den Streifen der AZ-

richting voor de punten van AZ

 

marked on side of strip. Use

Stifte gekennzeichnet.

koploze spijkers is aangegeven

 

only genuine SENCO fasteners.

Verwenden Sie nur Original

op de zijkant van de strip.

 

Do not load with trigger

SENCO -Stifte (siehe Technische

Gebruik uitsluitend originele

 

depressed.

Daten). Laden Sie das Gerät

SENCO spijkers (zie Technische

 

 

nicht, wenn der Auslöser oder die

Specificaties). Laadt nooit met

 

 

Auslösesicherung betätigt ist.

de trekker ingedrukt.

 

 

 

 

 

Push rail forward until it latches.

Schieber vorschieben, bis er

Druk het magazijn naar voren

 

 

einrastet.

tot deze vastklikt.

The deflector can be rotated to

Durch Drehen der

De deflector kan gedraaid worden

change the direction of the

Luftaustrittkappe kann die

om de richting van de uitlaatlucht

exhaust air.

Austrittsöffnung der Luft

te veranderen.

 

verändert werden.

 

 

 

 

18

LS Only

Finish Pro™ 25

 

 

Utilisation de l’Outil

Kä yttö ohjeet

Bruksanvisning

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

Suomi

Norwegian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insérer la bande de projectiles

Aseta naulakampa makasiiniin

Plasser rekken med stifter inn i

 

 

 

 

dans le magasin avec les

siten että kärjet osoittavat nuolen

magasinet med spissene ned slik

 

 

pointes dans la direction

suuntaan. Päättömien AZ

tegningen viser. Den spisse

 

 

indiquée qui, pour les finettes

naulojen kärkien suunta on

enden på AZ hodeløse stifter er

 

 

sans tête (AZ), apparait sur le

merkitty kamman sivuun. Käytä

merket på siden av rekken Bruk

 

 

côté de la bande. Utiliser

ainoastaan alkuperäisiä SENCO

bare orginale SENCO-stifter. Ikke

 

 

uniquement des projectiles

nauloja. Älä täytä makasiinia

sett in stifter mens avtrekkeren er

 

 

d’origine SENCO. Veillez à ne

liipasin alas painettuna.

trykket inn.

 

 

pas appuyer sur la détente

 

 

 

 

 

quand vous chargez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pousser le rail jusqu’à

Työnnä makasiini kiinni kunnes

Skyv lokket på plass til det låser

 

 

encliquetage.

se lukkiutuu.

seg.

 

Le déflecteur peut être orienté

Ilmavirran ohjauslevyä voi kiertää

Deflektoren kan vendes for å

 

différemment pour changer la

haluttuun poistosuuntaan.

endre retningen på luftutslippet.

 

direction de l’échappement

 

 

 

d’air.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Användning av Verktyget

Brug af vaerktoj

Uso dell’Attrezzo

Uso de la Herramienta

 

 

 

 

 

 

 

Svenska

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

Placera spikstaven i magasinet

Indsæt en stang søm i magasinet

Sistemate nel caricatore una fila

Coloque la tira de clavitos en el

 

med spetsarma i den riktning

med spidserne pegende i den

di chiodi con le punte rivolte nella

cargador con los clavitos viendo

 

som visas på figuren. Spik utan

anviste retning. Retningen af

direzione indicata. La direzione

hacia la dirección que se

 

huvud AZ har spetsänden

spidserne på AZ hovedløse

delle punte sulle spine senza

muestra. La dirección de las

 

markerad genom märkning på

stifter er afmærket på stangens

testa AZ e’ segnata sul lato della

puntas en los clavitos AZ sin

 

sidan av staven. Använd endast

side. Anvend kun originale

fila stessa. Adoperate solamente

cabeza esta marcada sobre el

 

SENCO original spik. Ladda inte

SENCO stifter. Lad ikke med

chiodi originali SENCO. Non

lado de las tiras. Use solo

 

vektyget med avtryckaren

aftrækkeren presset ind.

caricate con grilleto premuto.

clavitos SENCO genuinas. No

 

intryckt.

 

 

cargue con el gatillo oprimidos.

 

 

 

 

 

 

Skjut in matningsmekanismen

Skub skinnen på plads, indtil

Spingete in avanti la guida fino a

Empuje el carril hacia adelante

 

tills den låser.

den klikker.

farla richiudere.

hasta cerrario.

Luftavledaren kan vridas för att ändra riktningen för utsläppet av utloppsluften.

Deflektoren kan roteres for at ændre retningen af udstødningsluften.

Il deflettore può essere girato se si vuole cambiare direzione allo scarico dell’aria.

El deflector puede rotarse para cambiar la dirección del aire expedido por el mofle.

20

SLP20 &

FinishPro™ 25

R

SHP10 & LS only

 

 

 

Maintenance

Wartung

Onderhoud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

 

Disconnect the tool from the air

Trennen Sie die Luftzufuhr vom

Ontkoppel het apparaat van de

 

 

 

supply and empty the magazine.

Werkzeug und entleeren Sie das

luchttoevoer en ledig de lader.

 

 

 

Read section titled “Safety

Magazin.

Lees de

 

 

 

Warnings” before maintaining

Lesen Sie zuerst den Abschnitt

“Veiligheidsvoorschriften”

 

 

 

tool.

“Sicherheitshinweise”, bevor Sie

voordat u met het onderhoud

 

 

 

 

das Gerät warten.

begint.

 

 

 

 

 

 

 

All screws should be kept tight.

Alle Schrauben und Muttern

Alle bouten moeten stevig

 

 

 

Loose screws result in unsafe

müssen fest angezogen sein.

bevestigd zijn en blijven. Losse

 

 

 

operation and parts breakage.

Lose Schrauben und Muttern

bouten veroorzaken onveilig

 

 

 

 

stellen ein Sicherheitsrisiko dar

werken en beschadiging van

 

 

 

 

und bewirken Teilebruch.

onderdelen.

 

 

 

 

 

 

 

With tool disconnected, make

Prüfen Sie täglich an dem von

Controleer dagelijks of de trekker

 

 

 

daily inspection to assure free

der Druckluft getrennten Gerät,

en de veiligheid vrij bewegen

 

 

 

movement of safety element and

ob sich der Auslöser und die

terwijl het gereedschap

 

 

 

trigger. Do not use tool if safety

Auslösesicherung frei bewegen

ontkoppeld is. Gebruik het

 

 

 

element or trigger sticks or

lassen. Benutzen Sie das Gerät

apparaat nooit als de trekker of

 

 

 

binds.

nicht, wenn der Auslöser oder

de veiligheid vastzitten of

 

 

 

 

die Auslösesicherung

klemmen.

 

 

 

 

schwergängig ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

Routine lubrication is not

Das Gerät benötigt keine

Regelmatig smeren is niet nodig.

 

 

 

necessary. Do not oil.

regelmäßige Schmierung. Nicht

Niet oliën.

 

 

 

 

ölen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Squirt Senco pneumatic oil (5 to

Wenn keine Wartungseinheit

Spuit twee keer per dag 5 à 10

 

 

 

10 drops) into the air inlet twice

vorhanden ist, spritzen Sie

druppels SENCO pneumatische

 

 

 

daily (depending on frequency of

SENCO Pneumatic–Öl in die

olie in de luchttoevoer (dit hangt

 

 

 

tool use).

Luftzuführung des Gerätes; bei

af van de frequentie van

 

 

 

 

normaler Beanspruchung

gebruik).

 

 

 

 

genügen zweimal täglich 5 bis

 

 

 

 

 

10 Tropfen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wipe tool clean daily and inspect

Reinigen Sie das Gerät täglich

Maak het apparaat schoon en

 

 

 

for wear. Use non-flammable

und untersuchen Sie es auf

inspekteer op slijtage. Gebruik

 

 

 

cleaning solutions only if

Verschleiß. Keine brennbaren

slechts niet-brandbare

 

 

 

necessary–DO NOT SOAK.

Reinigungsmittel verwenden.

schoonmaakmiddelen.

 

 

 

Caution: Such solutions may

Gerät nicht eintauchen.

Dompel het apparaat nooit

 

 

 

damage O-rings and other tool

Vorsic ht: Lösungsmittel können

onder. Dergelijke vloeistoffen

 

 

 

parts.

O-Ringe und andere Teile des

kunnen de O-ringen en andere

 

 

 

 

Gerätes zerstören.

onderdelen beschadigen.

 

 

 

 

 

 

21

 

Entretien

Huolto

Vedlikehold

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

Francais

Suomi

Norwegian

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

Déconnectez l’outil de l’arrivée

Irroita kone paineilmasta ja

Kobl verktøyet fra lufttilførselen

Koppla trån luftledningen och

 

d’air comprimé. Lisez la section

tyhjennä makasiini. Lue

og tøm magasinet. Les avsnittet

töm magasinet. Läs Säkerhets

 

intitulée “Consignes de Sécurité”

turvaohjeet ennen koneen

“Sikkerhetsregler” før man

Föreskrifterna.

 

avant d’effectuer l’entretien de

huoltoa.

utfører vedlikehold.

 

 

 

l’outil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les vis doivent être

Tarkista, että kaikki ruuvit ovat

Alle skruer skal være forsvarlig

Alla skruvar och muttrar måste

 

maintenues serrées à fond. Les

aina tiukasti kiinni. Löystyneet

tilskrudd. Løse skruer vil

vara åtdragna. Lösa skruvar

 

vis desserrées entraînent un

ruuvit vaarantavat

medføre utrygg bruk og

och muttrar förorsaka riskfylld

 

manque de sûreté du

työturvallisuuttasi ja aiheuttavat

delebrudd.

operation och on¯odigt slitage.

 

fonctionnement et la rupture de

koneen rikkoutumisen.

 

 

 

 

pièces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’outil étant déconnecté de

Tarkista kone päivittäin sen

Gjør en daglig inspeksjon mens

Med verktyget frånkopplat,

 

l’arrivée d’air comprimé,

ollessa irroitettuna

redskapet er koblet fra luft, og se

kontrollera dagligen att

 

effectuez une inspection

paineilmaverkostosta

til at sikringen og avtrekkeren

avtryckaren och utlösnings-

 

journalière pour vous assurer du

varmistuaksesi, että koneen

har fri bevegelse. Bruk ikke

säkringen kan röra sig fritt.

 

libre mouvement du palpeur de

varmistin ja liipasin pääsevät

redskapet hvis sikringen eller

Använd inte verktyget om

 

sécurité et de la détente.

liikkumaan esteittä. Älä käytä

avtrekkeren sitter fast eller

avtryckaren eller utlösnings-

 

N’utilisez pas l’outil si le palpeur

konetta jos varmistin tai liipaisin

henger seg opp.

säkringen hänger upp sig eller

 

de sécurité ou si la détente sont

ovat juuttuneet kiinni tai ovat

 

har fastnat.

 

coincés ou grippés.

muuten viallisia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lubrification de routine n’est

Konetta ei tarvitse voidella. Älä

Rutinesmøring er ikke

Verktyget behöver ingen

 

pas nécessaire. N’huilez pas.

käytä öljyä.

nødvendig. Bruk ikke olje.

regelmässig smörjning.

 

 

 

 

Smörjning krävs därför inte.

 

 

 

 

 

 

Avec une burette, placer 5 à 10

Tiputa SENCO-pneumaattista

Tilfør SENCO PnevmatiSK Olju

Häll 1 till 10 droppar SENCO

 

gouttes d’huile pneumatique

öljyä (5-10 tippaa)

(5-10 dråper) inn i luftinntaket to

olja för luftverktyg in i verktygets

 

dans l’arrivée d’air deux fois par

ilmanottoaukkoon kahdesti

ganger daglig (avhvengig

luftintag två gånger per dag.

 

jour (dépend de l’intensité de

päivässä, laitteen käytön

avbruksmengden).

Antalet gånger per dag för detta

 

l’utilisation de l’appareil).

määrästä riippuen.

 

beror på hur mycket verktyget

 

 

 

 

används.

 

 

 

 

 

 

Nettoyez l’outil chaque jour à

Puhdista ja tarkista työkalu

Tørk av verktøyet daglig og se

Rengör verktyget dagligen och

 

l’aide d’un chiffon et inspectez-le

päivittäin. Älä käytä tulenarkoja

etter slitasje. Om nødvendig,

kontrollera slitage. Skulle det

 

pour déceler une éventuelle

aineita koneen puhdistamiseen. Älä

bruk bare ikke-brennbart

vara nödvändigt, använd

 

usure. Utilisez uniquement des

liuota konetta puhdistusaineessa,

rensemiddel. ALDRI LEGG I

endast icke eldfarliga

 

solvants non inflammables en

koska se saattaa vahingoittaa

BLØT.

rengörings medel. NEDSÄNK

 

cas de nécessité-NE LE FAITES

tiivisteitä ja muita koneen osia.

Advarsel: Rensemiddel kan

INTE VERKTYGET I

 

PAS TREMPER !

ÄLÄ LIUOTA. Varoitus:

ødelegge O-ringene og andre

RENGÖRINGS VÄTSKA. OBS

 

Attention : De tels produits

Puhdistusliuokset saattavat

deler.

rengöringsmedel kan skada o-

 

peuvent endommager les joints

vahingoittaa tiivisteitä ja muita

 

ringar och andra verktygs

 

et autres pièces de l’appareil.

työkalun osia.

 

komponenter.

 

 

 

 

 

 

22

SLP20 &

FinishPro™ 25

R

SHP10 & LS only

 

 

Vedligeholdelse

Manutenzione

Mantenimiento

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakobl værktøjet fra

Scollegate l’attrezzo

Desconecte la herramienta del

 

 

luftforsyningen og tøm

dall’alimentazione dell’aria e

dispensador de aire y vacíe el

 

 

magasinet. Læs afsnittet

svuotate il caricatore. Leggete il

cargador.

 

 

“Sikkerhedsadvarsler” inden

capitolo “Avvertenze di Sicurezza”

Lea la sección titulada “Avisos

 

 

værktøjet vedligeholdes.

prima di effettuare la

de Seguridad” antes de darle

 

 

 

manutenzione dell’attrezzo.

mantenimiento a la herramienta.

 

 

 

 

 

Alle skruer skal være skruet godt

Tutte le viti dovrebbero essere

Todos los tornillos tienen que

 

 

fast. Løse skruer skaber usikker

tenute ben serrate. Viti allentate

mantenerse apretados. Los

 

 

betjening og beskadigelse af

producono condizioni di

tornillos sueltos pueden

 

 

dele.

funzionamento non sicure e

producir una operación no

 

 

 

causano rotture di componenti.

segura y quebraduras de

 

 

 

 

partes.

 

 

 

 

 

Med værktøjet frakoblet foretages

Ad attrezzo scollegato, effettuate

Con la herramienta

 

 

dagligt eftersyn for at sikre fri

ispezioni quotidiane per verificare

desconectada, haga la

 

 

bevægelse af sikringen og

la liberta’ di movimento di sicura e

inspección diaria para

 

 

aftrækkeren. Brug ikke værktøjet,

grilletto. Non adoperate l’attrezzo

asegurarse de la libertad de

 

 

hvis sikringen eller aftrækkeren

se la sicura o il grilletto sono

movimiento del dispositivo de

 

 

sidder fast eller binder.

incollati o legati.

seguridad y del gatillo. No use

 

 

 

 

la herramienta si el dispositivo

 

 

 

 

de seguridad o el gatillo se

 

 

 

 

atascan o endurecen.

 

 

 

 

 

Rutinemæssig smøring behøves

Non e’ necessario effettuare una

La lubricación de rutina no es

 

 

ikke. Smør ikke med olie!

regolare lubrificazione. Non usare

necesaria. No aceite.

 

 

 

olio.

 

 

 

 

 

 

 

Sprøjt SENCO pneumatisk olie (5

Spruzzate olio pneumatico

Aplique aceite neumático

 

 

til 10 dropper) i lufttilgangen to

SENCO (da 5 a 10 gocce) nella

SENCO en la entrada de aire

 

 

gange om dagen (afhængig af

presa d’aria due volte al giorno (a

dos veces al día (dependiendo

 

 

hvor hyppigt værktøjet bruges).

seconda della frequenza d’uso

en la frecuencia de uso 5 A 10

 

 

 

dell’attrezzo).

Gotas).

 

 

 

 

 

Aftør værktøjet dagligt og check

Pulite l’attrezzo quotidianamente e

Use soluciones de limpieza

 

 

for slid. Brug uantændelige

fate ispezioni di verifica dell’usura

inflamablés solamente si es

 

 

rengøringsmidler, men kun hvis

delle parti. Usate soluzioni

necesario - NO LA REMOJE.

 

 

nødvendigt.

detergenti non infiammabili solo

Precaució n: Tales soluciones

 

 

GENNEMBLØD IKKE.

se necessario.

pueden dañar los empaques y

 

 

Forsigtigt! Sådanne midler kan

NON INZUPPATE L’ATTREZZO.

otras partes de la herramienta.

 

 

skade O–ringe og andre dele af

Attenzione: Tali soluzioni possono

 

 

 

 

værktøjet.

danneggiare anelli O-ring ed altri

 

 

 

 

 

componenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

23

SLP20

A

B/C

A

B

 

C

 

B

 

 

D

FinishPro™ 25

A

B

A

B/C

B

C

B

D

SHP10

A B

A

B

B/C

C

D

LS

B A

A

C

B

D

 

 

Troubleshooting

Fehlersuche

Reparatie

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARNING

ACHTUNG

WAARSCHUWING

 

Repairs other than those described

Reparaturarbeiten, die hier nicht

Andere reparatie dan deze

 

here should be performed only by

beschrieben sind, dürfen nur von

hieronder beschreven dienen

 

trained, qualified personnel.

Sachkundigen im Sinne der

uitgevoerd te worden door

 

Contact SENCO for information at

Sicherheitsvorschriften

personeel dat de juiste kwalifikatie

 

1-800-543-4596.

durchgeführt werden. Wenden Sie

en opleiding heeft. Neem kontakt

 

 

 

sich an authorisierte SENCO-

op met UW SENCO

 

 

 

Service-Stellen.

vertegenwoordiger.

 

● Read section titled “Safety

● Zuerst die Sicherheitshinweise

● Raadpleeg het hoefdstuk:

 

 

Warnings” before maintaining

lesen!

“Veiligheids voorschriften”

 

 

tool.

 

alvorens de reparatie te

 

 

 

 

beginnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPTOM

SYMPTOME

SYMPTOOM

 

 

Air leak near top of tool / Sluggish

Gerät oben undicht. / Träge

Luchtverlies aan de bovenkant van

 

 

operation

Funktion.

het apparaat. / Trage werking.

 

 

SOLUTION

BESEITIGUNG

OPLOSSING

 

 

Verify air supply / tighten screws or

Schrauben gut anziehen, ggf. Gerät

Bouten aandraaien of installeer

 

 

install Parts Kit A.

mit den Teilen aus dem mit “A”

onderdelen uit reparatieset “A”.

 

 

 

gekennzeichneten

 

 

 

 

 

Reparatursatz instandsetzen.

 

 

 

 

SYMPTOM

SYMPTOME

SYMPTOOM

 

 

Air leak near bottom of tool /

Gerät unten undicht. / Schlechte

Luchtverlies aan de onderkant van het

 

 

Poor return.

TreiberRückführung.

apparaat./ Slagpen kent niet terug.

SOLUTION

BESEITIGUNG

Clean tool / tighten screws or install

Schrauben gut anziehen, ggf. Gerät

Parts Kit B.

mit den Teilen aus dem mit “B”

 

gekennzeichneten

 

Reparatursatz instandsetzen.

 

Gerät reinigen, ggf. mit den Teilen

 

aus dem mit “B”

 

gekennzeichneten

 

Reparatursatz instandsetzen.

OPLOSSING

Bouten aandraaien of installeer onderdelen uit reparatieset “B”./Het apparaat reinigen of installeer onderdelen uit reparatieset “B”.

SYMPTOM

SYMPTOME

SYMPTOOM

Broken or worn driver / Weak drive.

Gebrochener oder verschlissener

De slagpen is gebroken of versleten. /

 

Treiber. / Schwaches Eintreiben.

Onvoldoende slagkracht.

SOLUTION

BESEITIGUNG

OPLOSSING

Verify adequate air supply or install

Instandsetzen mit den Teilen aus

Installeer onderdelen uit reparatieset

Parts Kit C.

dem mit “C” gekennzeichneten

“C”./ Controleer de luchtdruk of

 

Reparatursatz. Luftzufuhr

installeer onderdelen uit

 

überprüfen, ggf. das Gerät mit den

reparatieset “C”.

 

Teilen aus dem mit “C”

 

 

gekennzeichneten

 

 

Reparatursatz instandsetzen.

 

SYMPTOM

SYMPTOME

SYMPTOOM

Poor feed / Tool jamming.

Schlechter Vorschub. / Befestiger

Slechte aanvoer van de nieten. /

 

klemmt.

Nieten zitten vast.

SOLUTION

BESEITIGUNG

OPLOSSING

Clean tool or lubricate magazine or

Gerät reinigen oder das Magazin

Reinig het apparaat, of smeer het

install Parts Kit D.

ölen, ggf. das Gerät mit den Teilen

magazijn, of installeer onderdelen

 

aus dem mit “D”

uit reparatieset “D”.

 

gekennzeichneten Reparatursatz

 

 

instandsetzen.

 

SYMPTOM

SYMPTOME

SYMPTOOM

Other problems.

Sonstige Probleme.

Andere problemen.

SOLUTION

BESEITIGUNG

OPLOSSING

Contact SENCO.

Wenden Sie sich an Ihren SENCO-

Neem kontakt op met Uw SENCO

 

Händler.

vertegenwoordiger.

 

 

 

24

SLP20

A

B/C

A

B

 

C

 

B

 

 

D

FinishPro™ 25

A

B

A

B/C

B

C

B

D

SHP10

A B

A

B

B/C

C

D

LS

B A

A

C

B

D

 

 

Dé pannage

Vian etsintä

Feilsøking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

Suomi

Norwegian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT

 

VAROITUS

ADVARSEL

 

 

Les réparations autres que celles

 

Jos koneessasi ilmenee muita kuin

Andre reparasjoner enn de som er

 

 

décrites ici doivent être réalisées

 

alla mainittuja vikoja, se on

beskrevet her må utføres av trenet,

 

 

uniquement par du personnel

 

ammattimiehen suorittaman huollon

kvalifisert personell. Kontakt

 

 

qualifié ayant reçu la formation

 

tarpeessa. Soita lähimpään

SENCO salgsrepresentant eller et

 

 

appropriée. Pour toute information,

 

SENCO-huoltopisteeseen tai pyydä

autorisert SENCO servicesenter.

 

 

prenez contact avec SENCO par

 

lisätietoja maahantuojalta, puh. 90-

 

 

 

 

téléphone en appelant Le

 

7556655.

 

 

 

 

Distributeur agréé.

 

 

 

 

 

 

● Lisez la section intitulée

 

● Lue turvaohjeet ennen koneen

● Les avsnittet “Sikkerhetsregler”

 

 

 

“Consignes

 

huoltoa.

før vedlikehold.

 

 

 

de Sécurité” avant d’effectuer

 

 

 

 

 

 

 

l’entretien de l’outil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPTÔ ME

KÄ YTTÖ HÄ IRIÖ

SYMPTOM

 

 

 

Fuite d’air près du sommet

Ilmavuoto koneen yläosassa. /Hidas

Luftlekkasje ved toppen av verktøyet./

 

 

 

de l’outil / fonctionnement lent.

toiminta.

Upresis funksjon.

 

 

 

SOLUTION

KORJAUSTOIMENPITEET

LØSNING

 

 

 

Serrez les vis à fond / vérifiez

Kiristä ruuvit tai asenna varaosasarja

Stram til skruene eller installer deler

 

 

 

l’alimentation en air ou remplacez

A./ Tarkista ilmantulo tai asenna

“A” (Dele-sett “A”)./ Sjekk lufttilførsel

 

 

 

les pièces portant la lettre “A”.

varaosasarja A.

eller installer deler “A” (Dele-sett

 

 

 

 

 

 

“A”).

 

 

 

SYMPTÔ ME

KÄ YTTÖ HÄ IRIÖ

SYMPTOM

 

 

Fuite d’air près de la base

Ilmavuoto koneen alaosassa./Heikko

Luftlekkasje i bunnen av verktøyet./

 

 

de l’outil / retour inadéquat.

palautus.

Dårlig retur.

 

 

SOLUTION

KORJAUSTOIMENPITEET

LØSNING

 

 

Serrez les vis à fond / nettoyez l’outil

Kiristä ruuvit tai asenna varaosasarja

Stram skruer eler installer deler “B”

 

 

ou remplacez les pièces portant la

B./ Puhdista kone tai asenna

(Dele-sett “B”)./ Rens verktøyet eller

 

 

lettre “B”

varaosasarja B.

installer deler “B” (Dele-sett “B”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPTÔ ME

KÄ YTTÖ HÄ IRIÖ

SYMPTOM

 

 

 

Couteau cassé ou usé / entraînement

Rikkoutunut tai kulunut iskuri./Heikko

Brukket eller slitt driver./ Liten slag

 

 

 

déficient.

teho.

kraft.

 

 

 

SOLUTION

KORJAUSTOIMENPITEET

LØSNING

 

 

 

Vérifiez l’alimentation en air adéquate

Tarkista riittävä ilmantulo tai asenna

Installer deler “C” (Dele-sett “C”)./

 

 

 

ou / remplacez les pièces portant la

varaosasarja C./Asenna

Sjekk lufttilførsel eller installer deler

 

 

 

lettre “C”.

varaosasarja C.

“C” (Dele-sett “C”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPTÔ ME

KÄ YTTÖ HÄ IRIÖ

SYMPTOM

 

 

Enrayage de l’outil / alimentation

Heikko syöttö./ Kone tukkeutuu.

Dårlig mating./ Ved forkiling.

 

 

inadéquat.

 

LØSNING

 

 

SOLUTION

KORJAUSTOIMENPITEET

 

 

Rens verktøyet eller smør magasinet

 

 

Nettoyez l’outil ou lubrifiez le magasin

Puhdista kone tai voitele makasiini tai

(eller innstaller deler “D” (Dele-sett

 

 

ou remplacez les pièces portant la

asenna varaosasarja D.

“D”).

 

 

lettre “D”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPTÔ ME

KÄ YTTÖ HÄ IRIÖ

SYMPTOM

 

 

 

Autres problèmes.

Muut ongelmat.

Andre problemer.

 

 

 

SOLUTION

KORJAUSTOIMENPITEET

LØSNING

 

 

 

Prenez contact avec SENCO.

Ota yhteys maahantuojaan.

Kontakt SENCO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

Felsö kning

Fejlfinding

RicercaeCorrezioneGuasti

Identificació n de Fallas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARNING

ADVARSEL

ATTENZIONE

ALERTA

 

Andra reparationer än vad som

Reparationer ud over de her

Riparazioni non descritte in questo

Las reparaciones, fuera de aquellas

 

beskrivs här, få utföras endast av

beskrevne, bør kun udføres af

Capitolo dovrebbero essere

descritas aquí, deben de ser

 

utbildad och kvalificerad personal.

uddannet kvalificeret personale.

effettuate solo da personale

llevadas a cabo solamente por

 

För dessa reparationer, kontakta er

Kontakt Deres SENCO

addestrato e qualificato. Per

personal entrenado y calificado.

 

SENCO auktoriserade

repræsentant.

informazioni contattate il vostro

Póngase en contacto con SENCO

 

återförsäljare.

 

rappresentante SENCO.

para información

 

 

 

 

 

1-800-543-4596.

 

 

● Läs “Säkerhets Föreskrifterna”

● Læs afsnittet betitlet “Sikkerheds

● Leggete il capitolo intitolato

● Lea la sección titulada “Avisos

 

 

innan ni vidtar underhålls

advarsler” inden værktøjet

“Avvertenze di Sicurezza” prima

de Seguridad” antes de darle

 

 

åtgärder.

vedligeholdes.

di effettuare la manutenzion

mantenimiento a la herramienta.

 

 

 

 

dell’attrezzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPTOM

SYMPTOM

SINTOMO

SÍNTOMA

 

 

Verktyget läcker upptill./ Verktyget

Luft siver ud i nærheden af værktøjets

Perdita d’aria nella parte superiore dell’attrezzo./

El aire se escapa cerca de la parte superior

 

 

fungerar trögt.

øverste del./ Fungerer trægt.

L’attrezzo funziona lentamente.

de la herramienta / Operación lenta.

 

 

LÖ SNING

LØSNING

SOLUZIONE

SOLUCIÓ N

 

 

Drag till skruvar eller installera

Spænd skruer eller installer

Stringere le viti o installare il Kit di

Apriete los tornillos / Verifique el

 

 

reservdels-förpackning A./

reservedelssæt “A”./ Installer

Componenti A. / Verificare che

suministro de aire o instale el Juego

 

 

Kontrollera lufttillförsel eller

reservedelssæt A.

arrivi l’aria o installare il Kit di

de Partes A (Parts Kit A).

 

 

installera reservdels-förpackning A.

 

Componenti A.

 

 

SYMPTOM

Verktyget läcker nertill./ Långsam retur.

SYMPTOM

SINTOMO

SÍNTOMA

Luft siver ud i nærheden af værktøjets

Perdita d’aria nella parte inferiore

El aire se fuga cerca de la parte inferior

nederste del. / Dårlig returnering.

dell’attrezzo./ Ritorno difettoso.

de la herramienta / Mal retorno.

LÖ SNING

Drag till skruvar eller installera reservdels-förpackning B./Rengör verktyget eller installera reservdelsförpackning B.

LØSNING

Spænd skruer eller installer reservedelssæt B./ Gør værktøjet rent eller installer reservedelssæt B.

SOLUZIONE

Stringere le viti o installare il Kit di Componenti B. / Pulire l’attrezzo o installare il Kit di Componenti B.

SOLUCIÓ N

Apriete los tornillos / Limpié la herramienta o instale el Juego de Partes B (Parts Kit B).

SYMPTOM

SYMPTOM

SINTOMO

SÍNTOMA

Bruten eller sliten drivare./ Svag

Knækket eller slidt slagstift. / Svag

Lametta rotta o usurata./ Espulsione

Impulsor quebrado o desgastado /

indrivning.

slagkraft.

fiacca dei chiodi.

Impulsión débil.

LÖ SNING

LØSNING

SOLUZIONE

SOLUCIÓ N

Kontrollera lufttillförsel eller installera

Bekræft at lufttilførsel er tilstrækkeligt

Verificare che arrivi sufficiente aria o

Verifique si el suministro de aire está

reservdels-förpackning C.

eller installer reservedelssæt C.

installare il Kit di Componenti C. /

adecuado o instale el Juego de

 

 

Installare il Kit di Componenti C.

Partes C (Parts Kit C).

 

 

Reparatursatz instandsetzen.

 

 

 

 

 

SYMPTOM

SYMPTOM

SINTOMO

SÍNTOMA

Dålig matning./ Verktyget har hängt

Dårlig fremføring. / Klemmer.

Avanzamento irregolare del listello. /

Mala alimentación / Atascamiento de

upp sig.

 

Inceppamento dell’attrezzo.

la herramienta.

LÖ SNING

Rengör verktyget eller smörj magasinet eller installera reservdels-förpackning D.

LØSNING

Gør værktøjet rent eller smør magasinet eller installer reservedelssæt D.

SOLUZIONE

Pulire l’attrezzo o lubrificare il caricatore o installare il Kit di Componenti D.

SOLUCIÓ N

Limpié la herramienta o lubrique el área de almacenamiento o instale el Juego de Partes D (Parts Kit D).

SYMPTOM

SYMPTOM

SINTOMO

SÍNTOMA

Andra problemer.

Andre problemer.

Altri problemi.

Otros problemas.

LÖ SNING

LØSNING

SOLUZIONE

SOLUCIÓ N

Tag kontakt med SENCO

Kontakt SENCO.

Contattare il vostre rappresentante

Póngase en contacto con SENCO.

återförsäljare.

 

SENCO.

 

 

 

 

 

26

English

 

 

SLP20

FinishProTM 25

 

SHP10

 

LS

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum to maximum operating pressure

 

70–120 psi

4.8–8.3 bar

70–120 psi

4.8–8.3 bar

75–100 psi

 

5.2–6.9 bar

 

80–110 psi

 

5.5–7.6 bar

Air Consumption (60 cycles per minute)

 

1.86 scfm

52.7 liter

1.92 scfm

52.7 liter

0.76 scfm

 

21.6 liter

 

.82 scfm

 

23.1 liter

Air Inlet

 

14 in. NPT

14 in. NPT

14 in. NPT

14 in. NPT

14 in. NPT

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

Maximum Speed (cycles per minute)

 

5

 

5

5

 

5

8

 

 

8

5

 

5

Weight

 

2.3 lbs.

1,0 kg

2.7 lbs.

1.2 kg

2.4 lbs.

 

1.1 kg

 

2.7 lbs.

 

1.2 kg

Fastener Capacity

 

110

 

110

110

 

110

200

 

200

100

 

100

Tool size: Height

 

8 14 in.

210 mm

9 78 in.

251 mm

5 1316 in.

 

148 mm

 

7 34 in.

 

194 mm

Tool size: Length

 

9 12 in.

241 mm

9 1316 in.

249 mm

8 58 in.

 

218 mm

 

8 1516 in.

 

227 mm

Tool size: Width: Main Body

 

2 in.

51 mm

2.2 in.

56 mm

1 58 in.

 

41 mm

 

2 in.

 

50.8 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch

 

 

SLP20

FinishProTM 25

 

SHP10

 

LS

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimale tot maximale werkdruk

 

70–120 psi

4.8–8.3 bar

70–120 psi

4.8–8.3 bar

75–100 psi

 

5.2–6.9 bar

 

80–110 psi

 

5.5–7.6 bar

Luchtverbruik (60 slagen per minuut)

 

1.86 scfm

52.7 liter

1.92 scfm

52.7 liter

0.76 scfm

 

21.6 liter

 

.82 scfm

 

23.1 liter

Luchtaansluiting

 

14 in. NPT

14 in. NPT

14 in. NPT

14 in. NPT

14 in. NPT

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

Maximale snelheid (slagen per sekonde)

 

5

 

5

5

 

5

8

 

 

8

5

 

5

Gewicht

 

2.3 lbs.

1,0 kg

2.7 lbs.

1.2 kg

2.4 lbs.

 

1.1 kg

 

2.7 lbs.

 

1.2 kg

Magazijn capaciteit

 

110

 

110

110

 

110

200

 

200

100

 

100

Hoogte van apparaat

 

8 14 in.

210 mm

9 78 in.

251 mm

5 1316 in.

 

148 mm

 

7 34 in.

 

194 mm

Lengte van apparaat

 

9 12 in.

241 mm

9 1316 in.

249 mm

8 58 in.

 

218 mm

 

8 1516 in.

 

227 mm

Breedte van apparaat

 

2 in.

51 mm

2.2 in.

56 mm

1 58 in.

 

41 mm

 

2 in.

 

50.8 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands

 

 

SLP20

 

FinishProTM 25

 

 

SHP10

 

LS

TECHNISCHE DATEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfohlener Betriebsüberdruck

 

 

4,8–8,3 bar

 

 

4,8–8,3 bar

 

 

5,2–6,9 bar

 

5,5–7,5 bar

Luftverbrauch (bei 60 Zyklen pro Minute)

 

52,7 liter

 

 

52,7 liter

 

 

21,6 liter

 

23,1 liter

Druckluftanschluß

 

 

14 in. NPT

 

 

14 in. NPT

 

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

Maximale Geschwindigkeit (Zyklen pro Sekunde)

 

5

 

 

5

 

 

8

 

 

5

 

 

Gewicht

 

 

1,0 kg

 

 

1,2 kg

 

 

1,1 kg

 

1.2 kg

Magazinvolumen

 

 

110

 

 

110

 

 

200

 

100

 

 

Gerätegröße/Höhe

 

 

210 mm

 

 

251 mm

 

 

148 mm

 

194 mm

Gerätegröße/Länge

 

 

241 mm

 

 

249 mm

 

 

218 mm

 

227 mm

Gerätegröße/Gehäusebreite

 

 

51 mm

 

 

56 mm

 

 

41 mm

 

50,8 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

 

 

SLP20

 

FinishProTM 25

 

 

SHP10

 

LS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pression de travail min. et max.

 

 

4,8–8,3 bar

 

 

4,8–8,3 bar

 

 

5,2–6,9 bar

 

5,5–7,5 bar

Consommation d’air (60 cycles par minute)

 

52,7 liter

 

 

52,7 liter

 

 

21,6 liter

 

23,1 liter

Prise d’air

 

 

14 in. NPT

 

 

14 in. NPT

 

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

Vitesse maximum (cycles par seconde)

 

 

5

 

 

5

 

 

8

 

 

5

 

 

Poids

 

 

1,0 kg

 

 

1,2 kg

 

 

1,1 kg

 

1.2 kg

Capacité de projectiles par magasin

 

 

110

 

 

110

 

 

200

 

100

 

 

Dimensions de l’outil: hauteur

 

 

210 mm

 

 

251 mm

 

 

148 mm

 

194 mm

Dimensions de l’outil: longueur

 

 

241 mm

 

 

249 mm

 

 

218 mm

 

227 mm

Dimensions de l’outil: largeur: corps de l’appareil)

 

51 mm

 

 

56 mm

 

 

41 mm

 

50,8 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi

 

 

SLP20

 

FinishProTM 25

 

 

SHP10

 

LS

TEKNISKE DATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum til maksimum operativt trykk

 

 

4,8–8,3 bar

 

 

4,8–8,3 bar

 

 

5,2–6,9 bar

 

5,5–7,5 bar

Luftforbruk (60 slag per minutt)

 

 

52,7 liter

 

 

52,7 liter

 

 

21,6 liter

 

23,1 liter

Luftinntak

 

 

14 in. NPT

 

 

14 in. NPT

 

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

Maksimum hurtighet (slag per sekund)

 

5

 

 

5

 

 

8

 

 

5

 

 

Vekt

 

 

1,0 kg

 

 

1,2 kg

 

 

1,1 kg

 

1.2 kg

Magasin kapasidet

 

 

110

 

 

110

 

 

200

 

100

 

 

Verktøyets høyde

 

 

210 mm

 

 

251 mm

 

 

148 mm

 

194 mm

Verktøyets lengde

 

 

241 mm

 

 

249 mm

 

 

218 mm

 

227 mm

Verktøyets bredde

 

 

51 mm

 

 

56 mm

 

 

41 mm

 

50,8 mm

27

Norwegian

 

 

SLP20

FinishProTM 25

 

SHP10

 

LS

 

TEKNISET TIEDOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimi ja maksimi käyttöpaine

 

70–120 psi

4.8–8.3 bar

70–120 psi

4.8–8.3 bar

75–100 psi

 

5.2–6.9 bar

 

80–110 psi

 

5.5–7.6 bar

Ilman kulutus (60 laukausta minuutissa)

 

1.86 scfm

52.7 liter

1.92 scfm

52.7 liter

0.76 scfm

 

21.6 liter

 

.82 scfm

 

23.1 liter

Ilman sisäänottoaukko

 

14 in. NPT

14 in. NPT

14 in. NPT

14 in. NPT

14 in. NPT

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

Maksiminopeus (iskua sekunnissa)

 

5

 

5

5

 

5

8

 

 

8

5

 

5

Paino

 

2.3 lbs.

1,0 kg

2.7 lbs.

1.2 kg

2.4 lbs.

 

1.1 kg

 

2.7 lbs.

 

1.2 kg

Makasiinin maksiminaulamäärä

 

110

 

110

110

 

110

200

 

200

100

 

100

Koneen korkeus

 

8 14 in.

210 mm

9 78 in.

251 mm

5 1316 in.

 

148 mm

 

7 34 in.

 

194 mm

Koneen pituus

 

9 12 in.

241 mm

9 1316 in.

249 mm

8 58 in.

 

218 mm

 

8 1516 in.

 

227 mm

Koneen leveys

 

2 in.

51 mm

2.2 in.

56 mm

1 58 in.

 

41 mm

 

2 in.

 

50.8 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska

 

 

SLP20

 

FinishProTM 25

 

 

SHP10

 

LS

VERKTYGS DATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstryck Minimum - Maximum

 

 

4,8–8,3 bar

 

 

4,8–8,3 bar

 

 

5,2–6,9 bar

 

5,5–7,5 bar

Luftförbrukning (60 inslag per minut)

 

 

52,7 liter

 

 

52,7 liter

 

 

21,6 liter

 

23,1 liter

Luft intag -gänga

 

 

14 in. NPT

 

 

14 in. NPT

 

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

Maximum antal inslag per sekund

 

 

5

 

 

5

 

 

8

 

 

5

 

 

Vikt

 

 

1,0 kg

 

 

1,2 kg

 

 

1,1 kg

 

1.2 kg

Magasin kapacitet

 

 

110

 

 

110

 

 

200

 

100

 

 

Verktygets höjd

 

 

210 mm

 

 

251 mm

 

 

148 mm

 

194 mm

Verktygets längd

 

 

241 mm

 

 

249 mm

 

 

218 mm

 

227 mm

Verktygets bredd

 

 

51 mm

 

 

56 mm

 

 

41 mm

 

50,8 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

 

 

SLP20

 

FinishProTM 25

 

 

SHP10

 

LS

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum til maksimum arbejdstryk

 

 

4,8–8,3 bar

 

 

4,8–8,3 bar

 

 

5,2–6,9 bar

 

5,5–7,5 bar

Luftforbrug (60 perioder per minut)

 

 

52,7 liter

 

 

52,7 liter

 

 

21,6 liter

 

23,1 liter

Luftdyse

 

 

14 in. NPT

 

 

14 in. NPT

 

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

Maksimalhastighed (perioder per sekund)

 

5

 

 

5

 

 

8

 

 

5

 

 

Vægt

 

 

1,0 kg

 

 

1,2 kg

 

 

1,1 kg

 

1.2 kg

Stift kapacitet

 

 

110

 

 

110

 

 

200

 

100

 

 

Værktøjsstørrelse: Højde

 

 

210 mm

 

 

251 mm

 

 

148 mm

 

194 mm

Værktøjsstørrelse: Længde

 

 

241 mm

 

 

249 mm

 

 

218 mm

 

227 mm

Værktøjsstørrelse: Bredde: hoveddel

 

 

51 mm

 

 

56 mm

 

 

41 mm

 

50,8 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italian

 

 

SLP20

 

FinishProTM 25

 

 

SHP10

 

LS

SPECIFICHE TECHNICHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minima e Massima Pressione d’esercizio

 

4,8–8,3 bar

 

 

4,8–8,3 bar

 

 

5,2–6,9 bar

 

5,5–7,5 bar

Consumo d’aria (60 cicli al minuto)

 

 

52,7 liter

 

 

52,7 liter

 

 

21,6 liter

 

23,1 liter

Ingresso Aria

 

 

14 in. NPT

 

 

14 in. NPT

 

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

Velocita’ Massima (Cicli al secondo)

 

 

5

 

 

5

 

 

8

 

 

5

 

 

Peso

 

 

1,0 kg

 

 

1,2 kg

 

 

1,1 kg

 

1.2 kg

Capacita’ del Caricatore

 

 

110

 

 

110

 

 

200

 

100

 

 

Dimensioni Attrezzo: Altezza

 

 

210 mm

 

 

251 mm

 

 

148 mm

 

194 mm

Dimensioni Attrezzo: Lunghezza

 

 

241 mm

 

 

249 mm

 

 

218 mm

 

227 mm

Dimensioni Attrezzo: Larghezza Corpo Principale

 

51 mm

 

 

56 mm

 

 

41 mm

 

50,8 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espanol

 

 

SLP20

FinishProTM 25

 

SHP10

 

LS

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presión de operación mínima y máxima

 

70–120 psi

4.8–8.3 bar

70–120 psi

4.8–8.3 bar

75–100 psi

 

5.2–6.9 bar

 

80–110 psi

 

5.5–7.6 bar

Consumo de aire (60 ciclos por minuto)

 

1.86 scfm

52.7 liter

1.92 scfm

52.7 liter

0.76 scfm

 

21.6 liter

 

.82 scfm

 

23.1 liter

Entrada de aire

 

14 in. NPT

14 in. NPT

14 in. NPT

14 in. NPT

14 in. NPT

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

 

14 in. NPT

Velocidad máxima (ciclos por segundo)

 

5

 

5

5

 

5

8

 

 

8

5

 

5

Peso

 

2.3 lbs.

1,0 kg

2.7 lbs.

1.2 kg

2.4 lbs.

 

1.1 kg

 

2.7 lbs.

 

1.2 kg

Capacidad de clavitos por cargador

 

110

 

110

110

 

110

200

 

200

100

 

100

Tamaño de la herramienta: Altura

 

8 14 in.

210 mm

9 78 in.

251 mm

5 1316 in.

 

148 mm

 

7 34 in.

 

194 mm

Tamaño de la herramienta: Longitud

 

9 12 in.

241 mm

9 1316 in.

249 mm

8 58 in.

 

218 mm

 

8 1516 in.

 

227 mm

Tamaño de la herramienta: Ancho (Cuerpo)

 

2 in.

51 mm

2.2 in.

56 mm

1 58 in.

 

41 mm

 

2 in.

 

50.8 mm

28

 

 

 

Specifications

Specificaties

Daten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

Data

Tiedot

 

 

 

Specifications

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

 

Suomi

Norwegian

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikationer

Specifiche

Especificaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

SLP20 Only

MODEL: 430001N

A

 

 

 

 

 

 

 

.050 in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,27

mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

Inches

 

 

mm

AY10

 

 

 

 

58

 

16

AY11

 

 

 

 

34

 

19

AY12

 

1

 

25

MODEL: 430001N

A

.050 in.

1,27 mm

Code

 

A

 

Inches

 

mm

AX13

1

 

25

AX15

1 14

 

32

AX17

1 12

 

38

AX18

1 58

 

41

 

SHP10 Only

 

MODEL: 200001N (LS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

.050 in.

1,27 mm

Code (Europe)

 

A

 

Inches

 

mm

CZ08 (JS12)

12

 

12

CZ10 (JS15)

58

 

15

CZ11 (JS18)

34

 

18

29

 

 

 

Specifications

 

Specificaties

Daten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

 

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

Data

 

Tiedot

Data

 

Specifications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

 

Suomi

 

Norwegian

Svenska

 

 

 

 

Specifikationer

 

Specifiche

Especificaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

 

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FinishPro™ 25 Only

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL: 760002N

 

MODEL: 760002N

MODEL: 760002N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.050 in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,27

mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.050 in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.050 in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,27

 

mm

 

 

 

 

 

 

1,27

 

mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Inches

 

 

mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY10

 

 

 

 

 

 

58

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY11

 

 

 

 

 

 

34

 

19

 

Code

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

Code

 

 

 

 

A

 

AY13

 

 

 

1

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inches

 

mm

 

 

 

 

 

 

 

 

Inches

 

mm

AY15

 

 

 

 

 

 

1 14

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX10

 

 

 

 

 

 

58

 

16

 

 

AXJ15

 

 

 

1 14

 

32

AY17

 

 

 

 

 

 

1 12

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX11

 

 

 

 

 

 

34

 

19

 

 

AXJ17

 

 

 

1 12

 

38

AY18

 

 

 

 

 

 

1 58

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX13

 

1

 

 

25

 

 

AXJ18

 

 

 

1 58

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX15

 

 

 

 

 

 

1 14

 

32

 

 

AXJ21

 

 

 

2

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX35

 

 

 

 

 

 

1 38

 

35

 

 

AXJ35

 

 

 

1 38

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX17

 

 

 

 

 

 

1 12

 

38

 

 

AXJ40

 

 

 

1 58

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX18

 

 

 

 

 

 

1 58

 

41

 

 

AXJ45

 

 

 

1 34

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX40

 

 

 

 

 

 

1 3764

 

40

 

 

AXJ50

 

 

 

2

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX45

 

 

 

 

 

 

1 34

 

45

 

 

AXJ55

 

 

 

2 316

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX50

 

2

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AX55

 

 

 

 

 

 

2 316

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Specifications

Specificaties

Daten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English

 

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

Data

 

 

Tiedot

Data

 

Specifications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

 

Suomi

Norwegian

Svenska

 

 

 

 

 

Specifikationer

 

Specifiche

Especificaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

 

 

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LS Only

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL: 200001N (LS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

.050 in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,27

mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

Inches

 

 

mm

AZ08

 

 

 

 

12

 

13

AZ11

 

 

 

 

34

 

19

AZ13

 

1

 

25

31

 

Accessories

Zubehö r

Accessoires

 

 

 

 

 

 

English

Deutsch

Nederlands

 

 

 

 

 

 

SENCO offers a full line of

SENCO bietet Ihnen ein komplettes

SENCO biedt een volledig gamma

accessories for your SENCO tools,

Programm an Zubehör für Ihr SENCO

van bijbehorende accessoires aan

including:

Gerät:

voor Uw SENCO apparaat,

● Air Compressors

● Kompressoren

waaronder:

● Hose

● Anschlußelemente

● Luchtkompressoren

● Couplers

● Schmiermittel

● Luchtslangen

● Fittings

● Schläuche

● Koppelingen

● Safety Glasses

● Schutzbrillen

● Fittingen

● Pressure Gauges

● Reduzierventile

● Veiligheidsbrillen

● Lubricants

● Kupplungen

● Drukmeters

● Regulators

● Manometer und Filter

● Smeermiddelen

● Filters

Sollten Sie weitere Informationen

● Reduceerventielen

For more information or a complete

wünschen, oder den kompletten,

● Filters

illustrated catalogue of SENCO

illustrierten Katalog haben wollen,

Voor verdere inlichtingen of een

accessories, ask your representative

wenden Sie sich an Ihren SENCO-

volledige catalogus vraag Uw

for #DLD118.

Händler, der Ihnen unseren Katalog

vertegenwoordiger.

 

 

beschaffen wird.

 

 

 

Accessoires

Lisä tarvikkeet

Tilleggsutstyr

Tillbehö r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francais

Suomi

Norwegian

Svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENCO offre une gamme étendue

 

SENCO tarjoaa tåyden

 

SENCO tilbyr en rekke tilleggsutstyr

 

SENCO erbjuder ett komplett program

d’accessoires pour vos outils SENCO

 

valikoiman lisätarvikkeita

for Deres SENCO redskaper:

 

med tillbehör för SENCO verktyg

y compris :

 

SENCO-konettasi varten:

● Kompressorer

 

 

såsom:

● Compresseurs

 

● Paineilmakompressoreita

● Slanger

 

 

● Luft kompressorer

● Tuyauterie flexible

 

● Letkuja

 

● Koblinger

 

 

● Slangar

● Raccords

 

● Pikaliittimiä

 

● Nipler

 

 

● Kopplingar

● Lunettes de sécurité

 

● Nippoja

 

● Vernebriller

 

 

● Nipplar

● Manomètres

 

● Turvalaseja

 

● Trykkmålere (Manometer)

 

● Skydds glasögon

● Lubrifiants

 

● Painemittareita

 

● Smøremiddel

 

 

● Manometrar

● Régulateurs

 

● Voiteluöljyjä

 

● Regulatorer

 

 

● Smörjmedel

● Filtres

 

● Säätölaitteita

 

● Filter

 

 

● Tryck regulatorer

Pour plus d’informations ou pour

 

● Suodattimia

 

For mer informasjon eller for en

 

● Filter

recevoir un catalogue détaillé des

 

Jos haluat lisätietoja tai täydellisen

fullstendig, illustrert katalog over

 

För mera information eller om en

accessoires proposés par SENCO,

 

lisätarvikeluettelon, pyydä se

SENCOs tilleggsutstyr, kontakt

 

komplett illustrerad katalog önskas för

prenez contact avec votre

 

maahantuojalta.

 

SENCOs salgsrepresentant og be

 

SENCO tillbehör, kontakta Er SENCO

représentant SENCO (référence

 

 

 

om katalog nr. DLD 118.

 

 

återförsäljare.

catalogue : #DLD118).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbehør

Accessori

Accesorios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

Italian

Espanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENCO tilbyder et komplet udvalg af

La SENCO offre una linea completa di

 

SENCO ofrece una línea completa

 

 

 

 

tilbehør til Deres SENCO værktøj

accessori per il vostro attrezzo

 

de Accesorios para sus herramientas

 

 

 

 

inklusive:

 

SENCO, tra cui:

 

SENCO, incluyendo:

 

 

 

 

● Luftkompressorer

● Compressori d’aria

 

● Compresores de Aire

 

 

 

 

● Slanger

 

● Manicotto d’immissione aria

 

● Manguera

 

 

 

 

 

 

● Koblinger

 

● Raccordi

 

 

● Conectores Rapidos

 

 

 

 

● Beslag

 

● Adattatori

 

 

● Conectores

 

 

 

 

 

 

● Sikkerhedsbriller

● Manometri

 

 

● Anteojos De Seguridad

 

 

 

 

● Manometer

 

● Lubrificanti

 

 

● Manometros

 

 

 

 

 

 

● Smøremidler

● Regolatori

 

 

● Lubricantes

 

 

 

 

 

 

● Regulatorer

 

● Filtri

 

 

● Reguladores

 

 

 

 

 

 

● Filtre

 

Per ulteriori informazioni o per ricevere

 

● Filtros

 

 

 

 

 

 

For flere oplysninger: kontakt Deres

un catalogo illustrato completo di tutti

 

Para mas informacion ó un pour

 

 

 

 

SENCO repræsentant.

gli accessori SENCO, richiedete al

 

recevoir un catalogo completo

 

 

 

 

 

 

 

 

vostro rappresentante SENCO il

 

ilustrado de los Accesorios SENCO,

 

 

 

 

 

 

 

 

numero DLD118.

 

pregunte a su representante pour el

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numero DLD118.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

English

Noise Information

These noise characteristic values are in accordance with prEN 79213, September, 1994:

 

SLP20

FinishProTM 25

SHP10

LS

LpA, 1s, d =

83 dB

89 dB

77 dB

83 dB

LwA, 1s, d =

89 dB

94 dB

84 dB

90 dB

These values are tool-related characteristic values and do not represent noise developed at the point of use. Workplace design can also serve to reduce noise levels, for example placing workpiece on sound-damping supports.

Vibration Information

These values are in accordance with EN 292 Part 1 & 2, November, 1991:

 

SLP20 / FinishProTM 25 / SHP10 / LS

Vibration characteristic value =

Less than 2.5 m/s2

This value is a tool-related characteristic value and does not represent the influence to the hand-arm-system when using the tool.

Nederlands

Informatie betreffende geluid

Deze geluidswaarden zijn in overeenstemming met de norm prEN 792-13, September, 1994:

 

SLP20

FinishProTM 25

SHP10

LS

LpA, 1s, d =

83 dB

89 dB

77 dB

83 dB

LwA, 1s, d =

89 dB

94 dB

84 dB

90 dB

Deze waarden zijn eigen aan het apparaat en zijn niet te vergelijken met het geluid dat optreedt bij gebruik van het apparaat. De inrichting van de werkplaats kan van belang zijn voor het verminderen van het geluid, b.v. een geluiddempende vloer.

Informatie betreffende trillingswaarden

Deze waarden zijn in overeenstemming met de norm EN 292 Deel 1 & 2, November, 1991:

 

SLP20 / FinishProTM 25 / SHP10 / LS

Specifieke trillingswaarde =

Minder dan 2,5 m/s2

Deze waarde is eigen aan het apparaat en staat los van de manier waarop de arm en hand geplaatst zijn bij gebruik van het apparaat.

Suomi

Ää nenvoimakkuusarvot

Arvot ovat prEN 792-13, syyskuu 1994 mukaiset:

 

SLP20

FinishProTM 25

SHP10

LS

LpA, 1s, d =

83 dB

89 dB

77 dB

83 dB

LwA, 1s, d =

89 dB

94 dB

84 dB

90 dB

Nämä ääniarvot ovat konelsta tulevia ääniarvoja, eivätkä vastaa käyttöhetkellä syntyviä ääniä. Määrätynlainen työympäristön suunnittelu voi vähentää äänen voimakkuutta. Esim.: työkappale voidaan asettaa ääntä vaimentavalle alustalle.

Tä rinä arvot

Nämä arvot ovat EN 292 Osa 1 & 2, marraskuu 1991 mukaiset:

 

SLP20 / FinishProTM 25 / SHP10 / LS

Tärinä ominaisarvo =

Vähemmän kuin 2,5 m/s2

Nämä tärinäarvot ovat koneesta tulevia tärinäarvoja, eivätkä edusta tärinää, joka kohdistuu käyttäjän käteen tai käsivarteen.

Deutsch

Angaben zur Gerä uschentwicklung

Die Angaben entsprechen den Anforderungen der prEN 792 Teil 13, September 1994:

 

SLP20

FinishProTM 25

SHP10

LS

LpA, 1s, d =

83 dB

89 dB

77 dB

83 dB

LwA, 1s, d =

89 dB

94 dB

84 dB

90 dB

Diese Werte sind gerätebezogene Kennwerte und geben nicht die Geräuschentwicklung am Verwendungsort wieder. Durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung, z.B. Auflegen von Werkstücken auf schalldämpfende Unterlagen, lassen sich Geräuschpegel auch mindern.

Angaben zur Vibration

Die Angaben entsprechen den Anforderungen

EN 292 Teil 1 und 2, November 1991:

 

SLP20 / FinishProTM 25 / SHP10 / LS

Vibration =

Weniger als 2,5 m/s2

Der Wert ist ein gerätebezogener Kennwert und stellt nicht die

Einwirkung auf das Hand-Arm-System bei der Anwendung das

Gerätes dar.

Francais

Information sur le niveau de bruit

Les caractéristiques acoustiques sont conformes à la norme prEN 792-13, Septembre, 1994 :

 

SLP20

 

FinishProTM 25

 

SHP10

 

LS

 

 

 

 

LpA, 1s, d =

83 dB

 

89 dB

 

77 dB

 

83 dB

LwA, 1s, d =

89 dB

 

94 dB

 

84 dB

 

90 dB

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces valeurs sont caractéristiques de l’outil et ne représentent pas le niveau de bruit au poste de travail. L’environnement du travail peut servir à réduire le niveau de bruit, par exemple par l’utilisation de supports amortissant le bruit.

Information sur les vibrations

Les caractéristiques vibratoires sont conformes à la norme EN 292 Sections 1 & 2, Novembre, 1991 :

 

SLP20 / FinishProTM 25 / SHP10 / LS

Caractéristique vibratoire =

Moins que 2,5 m/s2

Cette valeur est caractéristique de l’outil et ne représente pas l’effet sur le bras ou poignet due à l’utilisation de l’outil.

Norwegian

Støyinformasjon

Disse typer støybeskrivelser er i samsvar med prEN 792-13, September, 1994:

 

SLP20

FinishProTM 25

SHP10

LS

LpA, 1s, d =

83 dB

89 dB

77 dB

83 dB

LwA, 1s, d =

89 dB

94 dB

84 dB

90 dB

Disse verdiene beskriver verktøyet og representerer ikke den totale støy ved bruk. Arbeidsplassens utforming kan også bidra til å senke støynivået, f.eks. ved å sette lyddempende støtter under arbeidsmaterialet.

Informasjon om vibrasjon

Disse verdier er i samsvar med EN 292 Del 1 & 2, November, 1991:

 

SLP20 / FinishProTM 25 / SHP10 / LS

Verdibeskrivelse av vibrasjon =

Mindre enn 2,5 m/s2

Denne verdien er karakteristisk for verktøyet og representerer ikke effekten av hand-arm systemet når verktøyet er i bruk.

33

Svenska

Ljud Data

Ljudstyrke nivåer presenterade i nedanstående tabell är enligt (prEN 792-13, september, 1994):

 

SLP20

FinishProTM 25

SHP10

 

LS

LpA, 1s, d =

83 dB

89 dB

77 dB

 

83 dB

LwA, 1s, d =

89 dB

94 dB

84 dB

 

90 dB

Dessa nivåer

är karakteristiska för verktyget men representera inte

det ljud som uppstår vid det ställe där verktyget används.

 

Arbetsplatsens utformning kan reducera ljudnivåerna, till exempel genom att placera arbetsstycket på ljudabsorberande underlägg.

Vibrations Data

Detta värde är i enlighet med EN 292 Del 1 & 2, november, 1991:

 

SLP20 / FinishProTM 25 / SHP10 / LS

Karakteristiskt vibrations värde =

Mindre än 2,5 m/s2

Detta värde är karakteristiskt för verktyget och representerar inte effekten av hand-arm systemet då verktyget används.

Dansk

Oplysninger angå ende støj

Disse støj-karakteristiske værdier er i overensstemmelse med prEN 792-13, september, 1994:

 

SLP20

FinishProTM 25

SHP10

LS

LpA, 1s, d =

83 dB

89 dB

77 dB

83 dB

LwA, 1s, d =

89 dB

94 dB

84 dB

90 dB

Disse værdier er værktøjsforbundne karakteristiske værdier og repræsenterer ikke støj udviklet på anvendelsespunktet. Konstruktion af arbejdslokalet kan også tjene til at nedsætte støjniveauer, til eksempel placering af arbejdsstykket på støjdæmpningsstøtter.

Oplysninger angå ende svingning

Disse værdier er i overensstemmelse med EN 292,

Del 1 og 2, november, 1991:

SLP20 / FinishProTM 25 / SHP10 / LS

Svingnings karakteristisk værdi =

Mindre end 2,5 m/s2

Svingningskarakteristisk værdi er en værktøjsforbundet karakteristisk værdi og repræsenterer ikke indflydelse på “hånd-arm-systemet” når man bruger værktøjet.

Italian

Informazioni sulla Rumorosita’

Questi valori caratteristici di rumorosita’ sono in accordo con prEN 792-13, Settembre, 1994:

 

SLP20

FinishProTM 25

SHP10

LS

LpA, 1s, d =

83 dB

89 dB

77 dB

83 dB

LwA, 1s, d =

89 dB

94 dB

84 dB

90 dB

Questi valori sono valori caratteristici proprii dell’attrezzo e non rappresentano la rumorosita’ generata sul punto d’uso. Un adeguato progetto dell’area di lavoro puo’ anche essere d’aiuto nel ridurre il livello di rumorosita’, come ad esempio sistemare l’area di lavoro su supporti ad assorbimento acustico.

Informazioni sulle Vibrazioni

Questi valori sono in accordo con EN 292 Part 1 & 2, Novembre, 1991:

SLP20 / FinishProTM 25 / SHP10 / LS

Valore Caratteristico di Vibrazione =

Meno di 2,5 m/s2

Questo valore e’ un valore caratteristico proprio dell’attrezzo e non rappresenta l’influenza sul sistema mano-braccio durante l’uso

34

Espanol

Informació n sobre el Ruido

Estos valores característicos del ruido están de acuerdo con prEN 792-13, Septiembre, 1994:

 

SLP20

FinishProTM 25

SHP10

LS

LpA, 1s, d =

83 dB

89 dB

77 dB

83 dB

LwA, 1s, d =

89 dB

94 dB

84 dB

90 dB

Estos valores son valores característicos relacionados con la herramienta y no representan ruidos desarrollados en el lugar de utilización. El diseño del lugar de trabajo puede también servir para reducir los niveles de ruido, por ejemplo, la colocación de la pieza en que se está trabajando sobre soportes amortiguadores de sonido.

Informació n sobre la Vibració n

Estos valores están de acuardo con EN 292 Partes 1 y 2, Noviembre, 1991:

SLP20 / FinishProTM 25 / SHP10 / LS

Valor característico de la Vibración =

Menos de 2,5 m/s2

Este valor es un valor característico relacionado con la herramienta y no representa la influenc ia al sistema de la mano y brazo al utilizar la herramienta.

DECLARATION OF CONFORMITY

We SENCO PRODUCTS, INC.

8485 Broadwell Rd.

Cincinnati, Ohio 45244 U.S.A.

declare under our sole responsibility that the product identified below

to which this declaration relates is in conformity with the following

standards or other normative documents:

EN 292 Part 1 & 2, November, 1991 and prEN 792-13, April, 1999

following the provisions of Directive 98/37/EC

Name Doug Parham

Manager, Cincinnati Tool Manufacturing Signature _____________________

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous soussignés, SENCO PRODUCTS

8485 Broadwell Rd. Cincinnati, Ohio 45244 U.S.A.

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit identifié ci-dessous et auquel s’applique cette déclaration est en conformité avec

les standards ou les réglements suivants :

EN 292 Sections 1 & 2, Novembre 1991 et prEN 792-13, April 1999

suivant les provisions de la Directive 98/37/EEE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, SENCO PRODUCTS, INC.

8485 Broadwell Road

Cincinnati, OH 45244 U.S.A.

erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Normen oder anderen genormten Dokumenten übereinstimmt:

EN 292 Teil 1 und 2, November 1991 und prEN 792 Teil 13, April 1999

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 98/ 37/EWC

YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS

Me SENCO PRODUCTS, INC.

8485 Broadwell Rd.

Cincinnati, Ohio 45244 U.S.A.

vakuutamme, että alla mainittu tuote, johon tämä vakuutus liittyy, on yhdenmukainen seuraavien standardien tai muiden normatiivisten dokumenttien kanssa:

EN 292 Osa 1 & 2, marraskuu 1991 mukaiset prEN 792-13, april 1999 mukaiset

noudattaen direktiivin 98/37/EEC vaatimuksia

FÖRSÄKRAN OM

ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi SENCO PRODUCTS, INC.

8485 Broadwell Rd. Cincinnati, Ohio 45244 U.S.A.

försäkra under vårt eget ansvar att denna produkt till vilken denna försäkran gäller, är i

överensstämmelse med följande standard och normgivande dokument:

EN 292 Del 1 & 2, november, 1991 eller prEN 792-13, april, 1999

följer bestämmelsernas direktiv 98/37/EEC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Noi SENCO PRODUCTS, INC.

8485 Broadwell Rd.

Cincinnati, Ohio 45244 U.S.A.

dichiariamo sotto la nostra unica responsabilita’ che il prodotto

qui sotto identificato, al quale questa dichiarazione si riferisce,

e’ in conformita’ con i seguenti standards o documenti di altro

carattere normativo:

EN 292 Parti 1 c 2, Novembre, 1991 e prEN 792-13, April, 1999

che si attengono a quanto previsto dalla Direttiva 98/37/EEC

CONFORMITEITSVERKLARING

WIJ, SENCO PRODUCTS, INC.

8485 Broadwell Rd. Cincinnati, Ohio 45244 U.S.A. Verklaren hierbij onder eigen

verantwoordelijkheid dat het product waarnaar de verklaring verwijst in overeenstemming is met de volgende

standaarden en andere normatieve dokumenten:

EN 292 Deel 1 & 2, November, 1991 en prEN 792-13, April, 1999

conform de voorwaarden van de richtlijn: 9837/EEC

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, SENCO PRODUKTER, INC.

8485 Broadwell Rd.

Cincinnati, OH 45244 U.S.A.

erklærer under vårt eget ansvar alene at produktet identifisert nedenfor, som denne erklæring forholder seg til, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter:

EN 292 Del 1&2, November, 1991 eller prEN 792-13, April, 1999

følgende bestemmelsene i direktiv 98/37/EEC

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nosotros, SENCO PRODUCTS, INC.

8485 Broadwell Rd.

Cincinnati, Ohio 45244 EEUU

declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto identificados a continuación, al que se refiere esta declaración, conforma con el/los siguientes estándares y otros documentos normativos:

EN 292 Partes 1 y 2, Noviembre, 1991 y prEN 792-13, April, 1994

Siguiendo las provisiones de la Directiva 98/ 37/EEC

OVERENSSTEMMELSES

DEKLARATIONEN

Vi, SENCO PRODUCTS, INC.

8485 Broadwell Rd. Cincinnati, OH 45244 U.S.A.

erklærer under eneansvar, at dette produkt, som denne erklæring vedrører, er i overenstemmelse med de følgende normer eller andre normgivende dokumenter:

EN 292 Dele 1 og 2, november, 1991 og prEN 792-13, april, 1994

ifølge forholdsregler af Direktiv 98/37/EEC

35