Hyundai MWEGH 281S User Manual

2.17 Mb
Loading...

MWEGH 281S

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD NA POUŽITIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUCTION MANUAL

Mikrovlnná trouba / Mikrovlnná rúra Mikrofalówka / Microwave oven

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu

se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.

Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí

(v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.

Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.

Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).

Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel zhlediska poškození.

Jestliže přístroj vykazujenějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.

Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře.

Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.

Používejte jen originální příslušenství.

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová, nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

Bezpečnostní opatření pro zabránění možnému vystavení nadměrné mikrovlnné energii

a)Nepokoušejte se pracovat s touto troubou, pokud má otevřená dvířka, mohlo by dojít ke škodlivému vystavení vaší osoby mikrovlnné energii. Je důležité nepoškodit a nijak nemanipulovat s bezpečnostním blokováním.

b)Nepokládejte mezi čelní stěnu trouby a dvířka žádné předměty a dbejte, aby se zbytky špíny nebo čistidla nehromadily na těsnící ploše.

c)VÝSTRAHA: Pokud jsou dvířka trouby poškozena, trouba nesmí být používána, dokud nebude opravena kvalifikovanou osobou.

CZ -

CZ

Důležitá bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ: Pro snížení nebezpečí vzniku požáru, úderu elektrickým proudem, zranění

osob nebo vystavení přílišné mikrovlnné energii se během používání zařízení držte základních bezpečnostních opatření, včetně následujících:

Varování

1)Tekutiny a jiná jídla nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože tyto jsou náchylné explozi.

2)Pro jakoukoliv jinou než kvalifikovanou osobu je nebezpečné odstranit kryt, který poskytuje ochranu před mikrovlnným zářením.

3)Dovolte dětem používat mikrovlnnou troubu, pouze pokud jim byly poskytnuty dostatečné pokyny a dítě je schopno používat troubu bezpečně a rozumí nebezpečím plynoucím

z nesprávného použití.

4)Mikrovlnný ohřev nápojů může vyústit v opožděný eruptivní var, proto buďte opatrní při manipulaci s nádobou.

5)Používejte pouze kuchyňské náčiní vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.

6)Tato trouba by měla být pravidelně čištěna a jakékoliv zbytky jídla by měly být odstraněny.

7)Čtěte a dodržujte specifická BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU

VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII.

8)Pokud ohříváte jídlo v plastikových nebo papírových nádobách, hlídejte troubu vzhledem k možnosti jejich vznícení.

9)Pokud zpozorujete kouř, vypněte zařízení nebo je odpojte od elektrické sítě a ponechejte dvířka zavřená, abyste udusili případné plameny.

10)Nepřevařujte jídlo.

11)Nepoužívejte prostor trouby pro odkládání věcí.

Neskladujte vznětlivé předměty jako např. chléb, sušenky apod. uvnitř trouby.

12)Před vložením do trouby odstraňte z papírových nebo plastikových nádob/sáčků drátěné provázky a kovová držadla.

13)Instalujte a umísťujte tuto troubu pouze podle poskytnutých pokynů.

14)Vejce ve skořápce ani celá natvrdo uvařená vejce by neměla být ohřívána v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat, a to i po skončení mikrovlnného ohřevu.

15)Používejte toto zařízení pouze pro jeho zamýšlené použití, jak je popsáno v manuálu.

16)Nepoužívejte v zařízení korozivní chemikálie nebo páry. Tato trouba je speciálně navržena k ohřevu. Není navržena pro průmyslové nebo laboratorní použití.

17)Obsah lahví pro krmení dětí a nádob s dětským jídlem musí být rozmíchán nebo protřepán a teplota pokrmu před konzumací zkontrolována, aby se předešlo popáleninám.

18)Neudržování trouby v čistém stavu může vést k poškození povrchu, které může nepříznivě ovlivnit životnost zařízení a případně vést k nebezpečné situaci.

19)Nepoužívejte troubu v blízkosti vody, ve vlhkém sklepě ani v blízkosti plaveckého bazénu.

20)Teplota přístupných povrchů může být při provozu zařízení vysoká.

Udržujte kabel od ohřátého povrchu a nezakrývejte žádné otvory na troubě.

21)Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu.

CZ -

Pro snížení rizika zranění osob

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Dotknutí se některých vnitřních součástí může způsobit vážné zranění nebo smrt. Nerozebírejte toto zařízení.

VAROVÁNÍ

Přípojka s dvěma kolíky

a ochranou zdířkou

Nesprávné použití uzemnění může způsobit úder elektrickým proudem.

Nezapojujte zařízení do zásuvky, dokud není správně namontováno a uzemněno.

Toto zařízení musí být uzemněno. V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko úderu elektrickým proudem poskytnutím drátu, po kterém může odtéci elektrický proud. Toto zařízení je vybaveno kabelem s ochranným vodičem připojeným na ochranný kolík. Tato zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně namontována a uzemněna.

Poraďte se s kvalifikovaným elektrotechnikem nebo údržbářem, pokud jste úplně neporozuměli pokynům pro uzemnění, nebo pokud máte pochyby, zda je zařízení správně uzemněno.

Je-li nezbytné použití prodlužovacího kabelu, použijte pouze 3žilový prodlužovací kabel s ochranným vodičem. Zařízení se připojuje do zásuvky se 2 otvory s ochranným kolíkem.

1)Krátký napájecí kabel je dodáván, aby se snížilo riziko zamotání se do nebo zakopnutí o delší kabel.

2)Pokud používáte soupravu s dlouhým kabelem nebo prodlužovací kabel:

-Průřez přívodního nebo prodlužovacího kabelu musí být odpovídající elektrickému příkonu zařízení.

-Prodlužovací kabel musí být 3žilový s ochrannou zdířkou.

-Dlouhý kabel by měl být veden tak, aby nevisel přes pult nebo hranu stolu, kde by za něj mohly tahat děti nebo abyste o něj mohli zakopnout.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí osobního zranění

Pro jakoukoliv jinou než pověřenou osobu je nebezpečné provádět jakékoliv opravy nebo údržbu, které zahrnují odstranění krytu mikrovlnné trouby, jež poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii.

KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ

Viz pokyny k „Materiálům, které můžete použít v mikrovlnné troubě nebo které nesmíte použit v mikrovlnné troubě.“ Používání některého nekovového kuchyňského náčiní není

v mikrovlnné troubě bezpečné. Máte-li pochybnosti, můžete kuchyňské náčiní vyzkoušet níže uvedeným postupem.

Test kuchyňského náčiní:

1)Naplňte microwave-safe nádobu (bezpečnou pro užití v mikrovlnné troubě) 1 šálkem studené vody (250 ml) a vložte jej do trouby spolu se zkoumaným kuchyňským náčiním.

2)Zapněte mikrovlnou troubu na maximální výkon po dobu 1 minuty.

3)Opatrně ohmatejte zkoumané kuchyňské náčiní.

Pokud je prázdné kuchyňské náčiní teplé, nepoužívejte je pro mikrovlnné vaření.

4)Nepřekračujte 1 minutu doby vaření.

5)Vyjměte nádobu z mikrovlnné trouby

CZ -

CZ

DŮLEŽITÉ:

Tento test a následující pokyny platí pro kuchyňské náčiní pro mikrovlnné vaření!

Při kombinovaném vaření a grilování lze použít kuchyňské náčiní vhodné pro pečení a vaření v klasické pečící troubě. Nesmíte použít náčiní, které není odolné vysokým teplotám

(např. plastové, papírové, dřevěné...)

POZOR!

Při kombinovaném vaření jde o kombinaci mikrovlnného a grilování.

V tomto případě je nutné dodržet obě kritéria pro výběr správného kuchyňského náčiní.

Tzn. že použité náčiní musí splňovat kritéria pro mikrovlnné vaření a zároveň musí být odolné vysokým teplotám pro grilování (např, skleněné a porcelánové nádoby na pečení).

Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě

Kuchyňské náčiní Poznámky

 

Pouze na zakrytí. Malé hladké kusy mohou být použity na zakrytí

Hliníková fólie

tenkých částí masa nebo drůbeže, aby se zabránilo jejich převaření.

Pokud je fólie příliš blízko stěn trouby, může dojít k hoření

 

 

el. oblouku. Fólie by měla být nejméně 2,5 cm od stěn trouby.

Stolní nádobí

Pouze Microwave-safe nádobí (bezpečné pro užití v mikrovlnné

troubě). Řiďte se pokyny výrobce stolního nádobí.

 

Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádoby.

Skleněné hrnce

Pouze Microwave-safe nádobí (bezpečné pro užití v mikrovlnné

troubě). Řiďte se pokyny výrobce stolního nádobí.

 

Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádoby.

Skleněné nádobí

Pouze tepelně odolné skleněné nádobí. Ujistěte se, že neobsahuje

železné součásti. Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádoby.

 

Sáčky pro pečení

Řiďte se pokyny výrobce. Neuzavírejte drátěným provázkem.

Perforujte, aby mohla unikat pára.

 

Papírové talíře a šálky

Používejte pouze pro krátkodobé vaření/ohřívání.

Nenechávejte při vaření troubu bez dozoru.

Papírové utěrky

Použijte pro zakrytí jídla pro přihřívání a absorbování tuku.

Bez dozoru používejte pouze pro krátkodobé vaření.

 

Pergamenový papír

Používejte jako ochranu před stříkáním nebo jako obal

pro napařování.

 

 

Plast pouze Microwave-safe (bezpečné pro užití v mikrovlnné

 

troubě). Řiďte se pokyny výrobce. Měl by být označen jako

Plast

„Microwave Safe“ (bezpečný pro užití v mikrovlnné troubě).

Některé plastové nádoby změknou, když se jídlo uvnitř zahřeje.

 

 

„Varné sáčky“ a neprodyšně uzavřené plastové sáčky by měly být

 

proděravěny nebo ventilovány podle doporučení na balení.

Plastový obal

Pouze Microwave-safe (bezpečné pro užití v mikrovlnné troubě).

Použijte pro zakrytí jídla během vaření, aby zůstala zachována

 

vlhkost. Dávejte pozor, aby se plastový obal nedotýkal jídla.

Teploměry

Pouze Microwave-safe (bezpečné pro užití v mikrovlnné troubě)

(teploměry pro určení teploty masa a sladkostí).

 

Voskovaný papír

Použijte pro zakrytí pokrmu pro zabránění stříkání a uchování

vlhkosti.

 

CZ -

Materiály, které se v mikrovlnné troubě nesmí používat

Kuchyňské náčiní

Poznámky

Hliníkový tác

Může dojít k jiskření a elektrickým výbojům. Přemístěte jídlo do

microwave-safe nádoby (bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě)

 

Krabice s kovovým

Může dojít k jiskření a elektrickým výbojům.

Přemístěte jídlo do micro wave-safe nádoby

držadlem

(bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě).

 

Kovové nebo pokove-

Železo brání přístupu mikrovlnné energie k jídlu.

né kuchyňské náčiní

Kov může způsobit hoření elektrického oblouku

Drátové provázky

Mohou způsobit jiskření a elektrický výboj a požár v troubě.

Papírové sáčky

Mohou v troubě způsobit požár.

Plastiková pěna

Plastiková pěna se může rozpustit nebo kontaminovat tekutinu

uvnitř, pokud je vystavena vysoké teplotě.

 

Dřevo

Dřevo při používání v mikrovlnné troubě vysychá a může

se rozštěpit nebo prasknout.

 

Popis ovládacích prvků

Spolu s vaší troubou jste obdrželi

následující příslušenství:

 

Skleněný talíř

1

Kruhová podsada talíře

1

Návod k obsluze

1

A)Ovládací panel

B)Hřídel talíře

C)Kruhová podsada talíře

D)Skleněný talíř

E)Průhledové okénko

F)Dvířka

G)Systém bezpečnostního blokování - vypíná troubu, pokud jsou během provozu otevřena dvířka.

Instalace talíře

a)Otevřete dvířka a vložte na dno kruhovou podsadu talíře. Na něj vložte skleněný talíř tak, aby byl střed talíře usazený na hřídeli na dně mikrovlnné trouby.

b)Nikdy neobracejte skleněný talíř vzhůru nohama.

Skleněný talíř by nikdy neměl být omezován v pohybu.

c)Během vaření musí být používány skleněný talíř i kruhová podsada talíře.

d)Všechno jídlo a nádoby s jídlem musí být pro vaření položeny na skleněném talíři.

e)Pokud skleněný podnos nebo kruhová podsada talíře praskne nebo se rozbije, obraťte se na nejbližšího pověřeného obchodního zástupce.

CZ -

CZ

Pokyny k použití

Instalace

Vyjměte troubu z krabice a odstraňte všechen balící materiál z prostoru mikrovlnné trouby.

Prohlédněte troubu, zda není někde promáčknutá nebo nemá poškozená dvířka.

Neinstalujte, pokud je trouba poškozená.

Kryt: Odstraňte všechnu ochrannou fólii z povrchu krytu trouby. Neodstraňujte světle hnědý

Mica kryt, který je připevněn k otvoru trouby pro ochranu magnetronu.

1)Vyberte vodorovný povrch, který poskytuje dostatek místa pro přívody a vývody vzduchu.

2)Mezi troubou a sousedními stěnami je vyžadována minimální vzdálenost 7,5 cm. Jedna strana musí být volná.

Volný prostor

3)- Ponechejte minimálně 30 cm volného prostoru nad troubou.

-Neodstraňujte ze spodní strany trouby nohy.

-Blokování přívodu a vývodů vzduchu může poškodit troubu.

-Umístěte troubu co nejdále od rozhlasových přijímačů a TV. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení vašeho rozhlasového přijímače nebo TV signálu.

4)Zapojte vaši troubu do standardní domácí zásuvky.

Ujistěte se, že napětí a frekvence je stejná jako napětí a frekvence na štítku přístroje.

VÝSTRAHA: Neinstalujte troubu na horní panel sporáku ani jiné zařízení vydávající teplo. Pokud je trouba nainstalována v blízkosti nebo přímo na zdroji tepla,

může dojít k jejímu poškození a záruka bude zrušena.

Pozor: povrch trouby může být během provozu horký!

Nedotýkejte se!

CZ -

Ovládání

1)Nastavení hodin

Po připojení trouby k elektrické síti se na displeji objeví „0:00” a ozve se pípnutí.

1.Stiskněte „CLOCK/PRE - SET”, číslice pro výběr hodin začnou blikat.

2.Otáčením „” nastavte požadovanou hodnotu hodin, zadaný čas by měl být mezi 0 - 23 (24hodinový formát).

3.Pro potvrzení stiskněte tlačítko „CLOCK/PRE - SET” a začnou blikat číslice minut.

4.Otáčením „” nastavte požadované minuty v rozsahu 0 - 59.

5.Stiskněte tlačítko „CLOCK/PRE - SET” pro dokončení nastavení času. Začne blikat „:“.

Poznámka:

1)Nejsou-li hodiny nastaveny, nebudou po zapnutí pracovat.

2)Stisknete-li během nastavování hodin tlačítko „STOP/CLEAR“, vrátí se trouba automaticky do předchozího stavu.

2)Mikrovlnné vaření

1)Stiskněte jednou tlačítko „MICROWAVE“ na displeji se objeví „P100“.

2)Otáčením „” vyberte požadovaný výkon od 100% do 10%.

Při výběru bude displej zobrazovat „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.

3)Stiskněte tlačítko „MICROWAVE” pro potvrzení.

4)Otáčením „” upravte dobu vaření.(Nastavitelná doba vaření je v rozsahu 0:05 - 95:00 minut.)

5)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start vaření.

POZNÁMKA: Hodnota kroku při nastavování času v různém rozsahu je následující (různá):

0

- 1

minuta

:

5

sekund

 

 

 

 

 

 

 

 

1

- 5

minut

:

10

sekund

 

 

 

 

 

 

 

 

5

- 10

minut

:

30

sekund

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- 30

minut

:

1

minuta

 

 

 

 

 

 

 

 

30

- 95

minut

:

5

minut

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 11 stupňů výkonů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň

 

10

9

 

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Mikrovlnný výkon

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazuje se

P100

P90

P80

P70

P60

P50

P40

P30

P20

P10

P00

CZ -

CZ

3) Grilování

1)Stiskněte jedenkrát tlačítko „GRILL/CONV./COMBI.” pro výběr funkce grilování, na displeji se zobrazí „G - 1”.

2)Stiskněte tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” pro potvrzení.

3)Otáčením „” upravte dobu grilování. (Nastavitelná doba je v rozsahu 0:05 - 95:00).

4)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start grilování.

Poznámka: Po uplynutí poloviny doby času grilování se ozve dvojí pípnutí, což je normální.

Pro dosažení lepšího výsledku grilování jídla doporučujeme v tento okamžik jídlo otočit. Poté uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK“ pro pokračování.

Pokud v tento okamžik neprovedete přerušení grilování a otočení jídla, mikrovlnná trouba bude pokračovat v činnosti dál.

4) Kombinované vaření (mikrovlny + gril)

1)Stiskněte jedenkrát tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” na displeji se zobrazí „G - 1“.

2)Otáčením „” vyberte funkci kombinovaného vaření, zastavte otáčení u volby „G - 2“ nebo „G - 3“.

3)Stiskněte tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” pro potvrzení.

4)Otáčením „” upravte dobu vaření. (Nastavitelná doba je v rozsahu 0:05 - 95:00).

5)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start vaření.

Tabulka pro volby mikrovlny + gril.

Volba

Zobrazuje se

Mikrovlnný

Výkon Grilu

výkon

 

 

 

1

G - 1

0 %

100 %

2

G - 2

36 %

64 %

3

G - 2

55 %

45 %

Poznámka:

Po uplynutí poloviny doby času grilování se ozve dvojí pípnutí, což je normální.

Pro dosažení lepšího výsledku grilování jídla doporučujeme v tento okamžik jídlo otočit. Poté uzavřete dvířka a mikrovlnná trouba bude pokračovat v činnosti.

5) Kombinované vaření (mikrovlny + horký vzduch)

1)Stiskněte jedenkrát tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” na displeji se zobrazí „G - 1“.

2)Otáčením „” vyberte funkci kombinovaného vaření, zastavte otáčení u volby „C - 1“, „C - 2“, „C-3“ nebo „C - 4“.

3)Stiskněte tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” pro potvrzení.

4)Otáčením „” upravte dobu vaření. (Nastavitelná doba je v rozsahu 0:05 - 95:00).

5)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start vaření.

Tabulka pro volby mikrovlny + horký vzduch

Volba

Zobrazuje se

Mikrovlnný

Výkon horký vzduch

výkon

 

 

 

1

C - 1

60 %

40 %

2

C - 2

50 %

50 %

3

C - 2

40 %

60 %

4

C - 4

27 %

73 %

CZ -

6)Horkovzdušné vaření (předhřívání)

Při horkovdušném vaření můžete tuto troubu používat stejně jako klasickou troubu na pečení. Mikrovlnný ohřev není zapnutý. Tento režim se doporučuje, pokud chcete

předehřát troubu na požadovanou teplotu před samotným vložením potravin do trouby.

1)Stiskněte jedenkrát tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” na displeji se zobrazí „G - 1“.

2)Otáčením „” vyberte horkovzdušné vaření.

Poznámka: Teplota může být nastavena v rozsahu 50 - 240°C.

3)Stiskněte tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” pro potvrzení teploty.

4)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start předehřívání. Po dosažení teploty zazní dvakrát zvukový signál, oznamující okamžik vložení potravin do trouby.

Teplota předehřívání bude blikat na displeji.

7)Horkovzdušné vaření (bez předhřívání)

1)Stiskněte jedenkrát tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” na displeji se zobrazí „G - 1“.

2)Otáčením „” vyberte horkovzdušné vaření.

Poznámka: Teplota může být nastavena v rozsahu 50 - 240 °C.

3)Stiskněte tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” pro potvrzení teploty.

4)Otáčením „” upravte dobu vaření. (Maximální doba vaření 95 minut).

5)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start vaření.

8) Vaření ve více etapách

Současně můžete nastavit maximálně tři etapy vaření. V případě použití etapy rozmrazování, by tato měla být jako první. Jeden zvukový signál oznámí konec etapy a následující etapou bude vaření pokračovat. Volba automatického vaření a předehřívání nelze použít pro vaření ve více etapách.

Příklad: Chcete-li rozmrazit 500 g jídla, poté jídlo vařit na 80 % mikrovlnného výkonu po dobu

7 minut, proveďte následující:

1)Stiskněte jednou tlačítko „DEFROST”, displej zobrazí „dEF1“.

2)Otáčením „” nastavte hmotnost na 500 g.

3)Stiskněte jednou tlačítko „MICROWAVE”.

4)Otočením „” zvolte mikrovlnný výkon na 80%, displej bude zobrazovat „P80“.

5)Stiskněte tlačítko „MICROWAVE” pro potvrzení.

6)Otáčením „” zvolte čas vaření 7 minut.

7)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start vaření.

CZ - 10

CZ

9) Funkce časové předvolby

1)Nejprve nastavte hodiny. (Podívejte se do pokynů o nastavení hodin.)

2)Zadejte program vaření. Mohou být zvoleny nejvíce 3 etapy vaření.

V tomto případě nelze zvolit rozmrazování.

Volba automatického vaření lze nastavit pouze jako jednu etapu.

Příklad: Požadujete vařit na 80% mikrovlnného výkonu po dobu 7 minut.

-Stiskněte jednou tlačítko „MICROWAVE

-Otáčením „” zvolte mikrovlnný výkon na 80%, displej bude zobrazovat „P80“.

-Stiskněte tlačítko „MICROWAVE” pro potvrzení.

-Otáčením „” zvolte čas vaření 7 minut.

Po těchto krocích prosím nestiskněte „START/QUICK COOK”.

Pokračujte dle následujících kroků.

3)Stiskněte CLOCK/PRE-SET” pro nastavení času, ve kterém má začít vaření. Číslice hodin budou blikat.

4)Otáčením „” nastavte hodiny, zadaný čas by měl být mezi 0 - 23 (24hodinový formát)

5)Stiskněte tlačítko „CLOCK/PRE - SET” a začnou blikat číslice minut.

6)Otáčením „” upravte minuty v rozsahu 0 - 59.

7)Stiskněte „START/QUICK COOK” pro ukončení nastavení.

Po dosažení nastaveného času se ozve zvukový signál a spustí se automatické vaření.

Poznámka: nejprve musí být nastaven čas.

V jiném případě časová předvolba nebude fungovat

10) Rychlé vaření

1) V klidovém stavu trouby stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro spuštění vaření potravin na plný mikrovlnný výkon po dobu 1 minuty. Při každém dalším stisknutí tlačítka

START/QUICK COOK” se doba vaření prodlouží o 1 minutu. Maximální doba nastavení je 95 minut.

Poznámka: tato funkce nefunguje v režimech rozmrazování, automatické vaření a vaření ve více etapách.

11) Rozmrazování podle hmotnosti

1) Stiskněte tlačítko „DEFROST”, na displeji se zobrazí „dEF1”.

2) Otáčením „” vyberte hmotnost potravin v rozsahu 100 až 2000 g

3) Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro spuštění rozmrazování. Na displeji se bude zobrazovat zbývající doba.

12) Nabídka automatického vaření

1)Stiskněte tlačítko „AUTO MENU”, na displeji se zobrazí „A - 1“.

2)Otáčejte ovladačem „” doprava, pro zvolení z nabídky „A - 1” až „A - 9”.

3)Stiskněte tlačítko „AUTO MENU” pro potvrzení vaší volby.

Poznámka: Pokud zvolíte menu „A - 3“, na displeji se zobrazí „P - 1“.

Otáčejte ovladačem „” pro výběr volby „P - 1“, „P - 2“, „P - 3“ ...... „P - 8“.

Pro potvrzení stiskněte „AUTO MENU“

4)Otáčením „” vyberte hmotnost dle tabulky, „g“ bude zobrazeno na displeji.

Pokud jste zvolily „A - 3“ v tento okamžik stiskněte „AUTO MENU“ pro volbu množství.

5)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start vaření.

CZ - 11

Volba

Potravina

Hmotnost

Výkon

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

250

 

A-1

Maso

 

350

100 %

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

210

 

A-2

Ohřev

 

280

100 %

 

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

 

 

 

 

 

500

 

 

 

P-1

 

125

 

 

 

Špagetky

 

250

 

 

 

P-2

 

125

 

 

 

Makarony

 

250

 

 

 

P-3

 

125

 

 

 

Vřetena

 

250

 

 

 

P-4

 

125

 

A-3

Těstoviny

Špagety

 

250

100 %

P-5

 

125

 

 

Fusilli

 

250

 

 

 

P-6

 

125

 

 

 

Penne

 

250

 

 

 

P-7

 

125

 

 

 

Rigatoni

 

250

 

 

 

P-8

 

125

 

 

 

Farfalle

 

250

 

 

 

 

1

(okolo 170 g)

 

A-4

Polévka

2

(okolo 250 g)

100 %

 

 

 

3

(okolo 340 g)

 

 

 

 

1

(okolo 250 g)

 

A-5

Nápoj

2

(okolo 500 g)

100 %

 

 

 

3

(okolo 750 g)

 

A-6

Pizza

 

300

Mikrovlny +

 

400

horký vzduch

 

 

 

 

 

 

 

1

(okolo 200 g)

 

A-7

Brambory

2

(okolo 400 g)

100 %

 

 

 

3

(okolo 600 g)

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

200

 

A-8

Zelenina

 

300

100 %

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

100

(+ 270 ml vody)

 

A-9

Rýže

150

(+ 330 ml vody)

100 % / 70 %

200

(+ 380 ml vody)

 

 

 

250

(+ 450 ml vody)

 

CZ - 12

CZ

13) Funkce zobrazení informací

1)Při probíhajícím vaření stiskněte tlačítko „MICROWAVE” nebo „GRILL/CONV./COMBI“, na 3 sekundy se zobrazí aktuální výkon. Poté se zobrazení vrátí do předchozího stavu.

2)Při nastavení časové předvolby stiskněte „CLOCK/PRE - SET” pro zobrazení zbývajícího času do spuštění vaření. Předvolený čas se zobrazí na 3 sekundy.

3)Při probíhajícím vaření stiskněte tlačítko „CLOCK/PRE - SET” pro zobrazení aktuálního

času. Čas se bude zobrazovat 3 sekundy.

14)Funkce dětského zámku

Zamknutí: V klidovém stavu stiskněte na 3 sekundy tlačítko „STOP/CLEAR”.

Ozve se dlouhý tón označující aktivaci dětského zámku a na displeji se zobrazí indikátor

“.

Zrušení zámku: V uzamknutém stavu stiskněte na 3 sekundy tlačítko „STOP/CLEAR”. Ozve se dlouhý tón označující deaktivaci dětského zámku a indikátor „“ zhasne.

15)Specifikace

1)Při otáčení přepínačem zaznívá jednou zvukový signál.

2)Pokud během vaření otevřete dveře pro pokračování stiskněte „START/QUICK COOK”.

3)Pokud po nastavení požadované volby nestiskněte do 5 minut tlačítko „START/QUICK COOK“ bude volba zrušena a zobrazí se čas.

4)Při dostatečném stisku tlačítek se ozve zvukový signál.

5)Po ukončení vaření zazní zvukový signál pětkrát.

Čištění

Ujistěte se, že jste troubu odpojili od zdroje napájení.

1)Vyčistěte po použití vnitřek trouby lehce navlhčeným hadříkem.

2)Omyjte příslušenství obvyklým způsobem v mýdlové vodě.

3)Dveřní rám, izolace a sousední části musí být, jsou-li znečištěny, opatrně očištěny vlhkým hadříkem.

CZ - 13

Odstraňování problémů

Normální

 

Příjem rozhlasového a TV signálu může být

Mikrovlnná trouba ruší příjem televizního

při provozu mikrovlnné trouby rušen.

Je to obdobné rušení malých elektrických

signálu.

zařízení jako mixéru, vysavače nebo fénu.

 

 

Je to normální.

Slabé světlo trouby.

Při mikrovlnném vaření o nízkém výkonu se

může světlo zeslabit. Je to normální.

 

 

Při vaření se může z jídla uvolňovat pára.

Na dveřích se akumuluje pára, z ventilačních

Většina je odvedena ventilačními otvory.

otvorů vychází horký vzduch.

Některá se ovšem může akumulovat na

chladnějším místě jakým jsou např. dvířka

 

 

trouby. Je to normální.

Trouba byla omylem spuštěna bez jídla uvnitř. Nikdy nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. Může dojít ke zničení spotřebiče.

Problém

Možná příčina

Odstranění

 

(1) Napájecí kabel není pevně

Odpojte jej. Po 10 sekundách

 

zapojen.

jej opět zapojte.

Troubu nelze zapnout.

(2) Vypadla pojistka nebo se

Nahraďte pojistku nebo

vypnul jistič proudu.

zapněte jistič proudu.

 

 

(3) Problémy se zásuvkou.

Vyzkoušejte zásuvku s jinými

 

elektrickými zařízeními.

 

 

Trouba nehřeje

(4) Dvířka nejsou dovřena.

Dovřete dvířka.

Skleněný talíř vydává při pro-

(5) Špinavé válečky ložisek na

Viz. kapitola „Čištění“ pro

vozu trouby hluk.

spodní část trouby.

očištění špinavých částí.

Technická specifikace

- Mikrovlnná trouba celonerezová - 3 v 1

- Časovač 95 min.Otočný talíř 315 mm

-

Nerezová

-

24 h. hodiny

- Kapacita trouby 28 l

-

Nerezový vnitřní prostor

- Mikrovlnný výkon 900 W, výkon grilu 1100

-

Nerez provedení

 

W, výkon horkého vzduchu 2500 W

-

Příkon 2500 W

- Elektronické ovládání, 10 stupňů výkonu

- Hlučnost < 60 dB

-

Funkce rozmrazování

- Napětí 230 V ~ 50 Hz

- 9 nastavení automatického menu

- Rozměry 52 x 33,5 x 50 cm

-

Rychlý start

- Hmotnost (NETTO): 19,3 kg

-

Dětská pojistka

 

 

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

CZ - 14

CZ

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE

PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY

SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED

OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS.

PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení

na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje,

že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení

životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena)

v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní

prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá

k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie/akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce,

na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.

Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. pod číslem 01819/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

CZ - 15

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely.

Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie.

Nepoužívajte ho v otvorenom priestore (s výnimkou prístroja, ktorý je pre používanie vonku určený). Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou

(v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami.

Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou.

Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie

za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy.

Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).

Ak chcete ochrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli.

Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky.

Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaného opravára. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom z rovnakými hodnotami a to len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.

Používajte len originálne príslušenstvo.

Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), čím fyzická, zmyslová, nebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiče, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaný ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrať.

Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj“.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj

Bezpečnostné opatrenia pre zabránenie možnému vystaveniu nadmernej mikrovlnnej energie

a)Nepokúšajte sa pracovať s touto rúrou, pokiaľ má otvorené dvierka, mohlo by dôjsť

k škodlivému vystaveniu vašej osoby mikrovlnnej energii. Je dôležité nepoškodiť a nijak nemanipulovať s bezpečnostným blokovaním.

b)Nepokladajte medzi čelnú stenu rúry a dvierka žiadne predmety a dbajte, aby sa zvyšky

špiny alebo čistidla nehromadili na tesniacej ploche.

c)VÝSTRAHA: Pokiaľ sú dvierka rúry poškodené, rúra nesmie byť používaná, dokiaľ nebude opravená kvalifikovanou osobou.

SK - 16

SK

Dôležité bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE: Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru, úderu elektrickým prúdom, zraneniu osôb alebo vystaveniu prílišnej mikrovlnnej energii sa v priebehu používania zariadenia držte základných bezpečnostných opatrení, vrátane nasledujúcich:

Varování

1)Tekutiny a iná jedlá nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože tieto sú náchylné k explózii.

2)Pre akúkoľvek inú než kvalifikovanú osobu je nebezpečné odstrániť kryt, ktorý poskytuje ochranu pred mikrovlnným žiarením.

3)Dovoľte deťom používať mikrovlnnú rúru, iba pokiaľ im boli poskytnuté dostatočné pokyny a dieťa je schopné používať rúru bezpečne a rozumie nebezpečenstvám plynúcim

z nesprávneho použitia.

4)Mikrovlnný ohrev nápojov môže vyústiť do oneskoreného varu, preto buďte opatrný pri manipulácii s nádobou.

5)Používajte iba kuchynské náradie vhodné pre použitie v mikrovlnných rúrach.

6)Táto rúra by mala byť pravidelne čistená a akékoľvek zvyšky jedla by mali byť odstránené.

7)Čítajte a dodržujte špecifická BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE PRE ZABRÁNENIE

MOŽNÉMU VYSTAVENIU NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII.

8)Pokiaľ ohrievate jedlo v plastikových alebo papierových nádobách, venujte im zvýšenú pozornosť vzhľadom k možnosti ich vznietenia.

9)Pokiaľ spozorujete dym, vypnite zariadenie alebo ho odpojte od elektrickej siete a ponechajte dvierka zavreté, aby ste udusili prípadné plamene.

10)Neprevárajte jedlo.

11)Nepoužívajte priestor rúry pre odkladanie vecí.

Neskladujte vznetlivé predmety ako napr. chlieb, sušienky apod. vnútri rúry.

12)Pred vložením do rúry odstráňte z papierových alebo plastikových nádob/sáčkov drôty a kovové držadlá.

13)Inštalujte a umiesťujte túto rúru iba podľa poskytnutých pokynov.

14)Vajcia v škrupine ani celé natvrdo uvarené vajcia by nemali byť ohrievané v mikrovlnných rúrach, pretože môžu explodovať, a to i po skončení mikrovlnného ohrevu.

15)Používajte toto zariadenie iba pre jeho zamýšľané použitie, ako je popísané v manuáli.

16)Nepoužívajte v zariadení korozívne chemikálie alebo pary. Táto rúra je špeciálne navrhnutá k ohrevu. Nie je navrhnutá pre priemyselné alebo laboratórne použitie.

17)Obsah fliaš pre kŕmenie detí a nádob s detským jedlom musí byť rozmiešaný alebo pretrepaný a teplota pokrmu pred konzumáciou skontrolovaná, aby sa predišlo popáleninám.

18)Neudržovanie rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a prípadne viesť k nebezpečnej situácii.

19)Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, v vlhkej pivnici ani v blízkosti plaveckého bazénu.

20)Teplota prístupných povrchov môže byť pri prevádzke zariadenia vysoká. Udržujte kábel od ohriateho povrchu a nezakrývajte žiadne otvory na rúre.

21)Nenechávajte kábel visieť cez hranu stolu alebo pultu.

SK - 17

Pre zníženie rizika zranenia osôb

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

Dotknutie sa niektorých vnútorných súčastí môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Nerozoberajte toto zariadenie.

VAROVÁNIE

Zástrčka s dvoma kolíkmi

a ochranným otvorom

Nesprávne použitie uzemnenia môže spôsobiť úder elektrickým prúdom.

Nezapojujte zariadenie do zásuvky, dokiaľ nie je správne namontované

a uzemnené. Toto zariadenie musí byť uzemnené. V prípade elektrického skratu znižuje uzemnenie riziko úderu elektrickým prúdom poskytnutím drôtu, po ktorom môže „odtiecť“ elektrický prúd. Toto zariadenie je vybavené káblom s ochranným vodičom pripojeným na ochranný kolík. Táto zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne namontovaná a uzemnená.

Poraďte sa s kvalifikovaným elektrotechnikom alebo údržbárom, pokiaľ ste úplne neporozumeli pokynom pre uzemnenie, alebo pokiaľ máte pochyby,

či je zariadenie správne uzemnené. Ak je nevyhnutné použitie predlžovacieho káblu, použite iba 3žilový predlžovací kábel s ochranným vodičom. Zariadenie sa pripojuje do zásuvky s 2 otvormi s ochranným kolíkom.

1)Krátky napájací kábel je dodávaný, aby sa znížilo riziko zamotania sa alebo zakopnutia o dlhší kábel.

2)Pokiaľ používate súpravu s dlhým káblom alebo predlžovací kábel:

-Prierez prívodného alebo predlžovacieho káblu musí byť odpovedajúci elektrickému príkonu zariadenia.

-Predlžovací kábel musí byť 3žilový s ochranným otvorom.

-Dlhý kábel by mal byť vedený tak, aby nevisel cez pult alebo hranu stola, kde by za neho mohli ťahať deti alebo abyste o neho mohli zakopnúť.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo osobného zranenia

Pre akúkoľvek inú než poverenú osobu je nebezpečné robiť akékoľvek opravy alebo údržbu, ktoré zahrňujú odstránenie krytu mikrovlnnej rúry, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.

KUCHYŇSKÉ NÁRADIE

Viď pokyny k „Materiálom, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre alebo ktoré sa v mikrovlnnej rúre nesmú použivať.“ Používanie niektorého nekovového kuchynského náradia nie je v mikrovlnnej rúre bezpečné. Ak máte pochybnosti, môžete kuchynské náradie vyskúšať nižšie uvedeným postupom.

Test kuchynského náradia:

1)Naplňte microwave-safe nádobu (bezpečnú pre užitie v mikrovlnnej rúre) 1 šálkou studenej vody (250 ml) a vložte ju do rúry spolu so skúmaným kuchynským náradím.

2)Zapnite mikrovlnnú rúru na maximálny výkon 1 minútu.

3)Opatrne ohmatajte skúmané kuchynské náradie.

Pokiaľ je kuchynské náradie teplé, nepoužívajte ho pre mikrovlnné varenie.

4)Neprekračujte 1 minútu doby varenia.

5)Vyberte nádobu z mikrovlnnej rúry.

SK - 18

SK

DÔLEŽITÉ:

Tento test a nasledujúce pokyny platia pre kuchynský riad pre mikrovlnné varenie!

Pri kombinovanom varení a grilovaní je možné použiť kuchynský riad vhodný pre pečenie a varenie v klasickej rúre na pečenie. Nesmiete použiť riad, ktorý nie je odolný vysokým teplotám (napr. plastový, papierový, drevený...)

POZOR!

Pri kombinovanom varení ide o kombináciu mikrovlnného varenia a grilovanie.

V tomto prípade je nutné dodržať obe kritériá pre výber správneho kuchynského riadu.

Tzn. že použitý riad musí splňovať kritériá pre mikrovlnné varenie a zároveň musí byť odolný vysokým teplotám pre grilovanie (napr. sklenené a porcelánové nádoby na pečenie)

Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre

Kuchyňské

Poznámky

náradie

 

 

Iba na zakrytie. Malé hladké kusy môžu byť použité na zakrytie

Hliníková fólie

tenkých častí mäsa alebo hydiny, aby sa zabránilo ich prevareniu.

Pokiaľ je fólia príliš blízko stien rúry, môže dôjsť k horeniu

 

 

el. oblúku. Fólia by mala byť najmenej 2,5 cm od stien rúry.

Stolný riad

Iba Microwave-safe riad (bezpečné pre užitie v mikrovlnnej rúre).

Riaďte sa pokynmi výrobca stolného riadu.

 

Nepoužívajte prasknutý alebo naštiepeny riad.

Sklenené hrnce

Vždy dajte dolu pokrievku. Používajte iba pre ľahké ohriatie jedla.

Väčšina sklenených hrncov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.

 

Sklenený riad

Pouze tepelně odolné skleněné nádobí. Ujistěte se, že neobsahuje

železné součásti. Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádoby.

 

Sáčky pro pečení

Iba tepelne odolný sklenený riad. Uistite sa, že neobsahuje železné

súčasti. Nepoužívajte prasknuté alebo naštiepené nádoby.

 

Papierové taniere a

Používajte iba pre krátkodobé varenie/ohrievanie.

šálky

Nenechávajte pri varení rúru bez dozoru.

Papierové utierky

Použite pre zakrytie jedla pre prihrievanie a absorbovanie tuku.

Bez dozoru používajte iba pre krátkodobé varenie.

 

Pergamenový papír

Používejte jako ochranu před stříkáním nebo jako obal

pro napařování.

 

 

Iba Microwave-safe (bezpečné pre užitie v mikrovlnnej rúre).

 

Riaďte sa pokynmi výrobcu. Mal by byť označený ako „Microwave

Plast

Safe“ (bezpečný pre užitie v mikrovlnnej rúre). Niektoré plastové

nádoby zmäknú, keď sa jedlo vnútri zahreje. „Varné sáčky“

 

 

a vzduchotesne uzavreté plastové sáčky by mali byť prederavené

 

alebo ventilované podľa doporučení na balení.

 

Iba Microwave-safe (bezpečné pre užitie v mikrovlnnej rúre).

Plastový obal

Použite pre zakrytie jedla v priebehu varenia, aby zostala

zachovaná vlhkosť. Dávajte pozor, aby sa plastový obal nedotýkal

 

 

jedla.

Teplomery

Iba Microwave-safe (bezpečné pre užitie v mikrovlnnej rúre)

(teplomery pre určenie teploty mäsa a sladkostí).

 

Voskovaný papier

Použite pre zakrytie pokrmu pre zabránenie striekaniu a uchovanie

vlhkosti.

 

 

 

SK - 19

Materiály, ktoré sa v mikrovlnnej rúre nesmú použivať

Kuchyňské

Poznámky

náradie

 

Hliníková tácka

Môže dôjsť k jiskrenie a elektrickému výboju. Premiestite jedlo do

microwave-safe nádoby (bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre).

 

Krabice s kovovým

Môže dôjsť k jiskrenie a elektrickému výboju. Premiestite jedlo do

držadlom

microwave-safe nádoby (bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre).

Kovové alebo

Železo bráni prístupu mikrovlnnej energie k jedlu.

pokovované

Kov môže spôsobiť jiskrenie a elektrický výboj.

kuchynské náradie

 

Drôtiky

Môžu spôsobiť jiskrenie, elektrický výbo a požiar v rúre.

Papierové sáčky

Môžu v rúre spôsobiť požiar.

Plastiková pena

Plastiková pena sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu

vnútri, pokiaľ je vystavená vysokej teplote.

 

Drevo

Drevo pri používaní v mikrovlnnej rúre vysychá a môže sa rozštiepiť

alebo prasknúť.

 

Popis Ovládacích prvkov

Spolu s vašou rúrou ste dostali

nasledujúce príslušenstvo:

 

Sklenený tanier

1

Kruhová podsada taniera

1

Návod na použitie

1

A)Ovládací panel

B)Osa taniera

C)Kruhová podsada taniera

D)Sklenený tanier

E)Pozorovacie okienko

F)Dvierka

G)Systém bezpečnostného blokovania - vypína rúru, pokiaľ sú v priebehu prevádzky otvorené dvierka.

Inštalácia taniera

a)Otvorte dvierka a vložte na dno rúry kruhový podstavec taniera. Naň vložte sklenený tanier tak, aby bol stred taniera usadený na hriadeľ na dne mikrovlnnej rúry.

b)Nikdy neobracajte sklenený tanier hore nohami.

Sklenený tanier by nikdy nemal byť obmedzovaný v pohybu.

c)V priebehu varenia musí byť používaný sklenený tanier i kruhová podsada taniera.

d)Všetko jedlo a nádoby s jedlom musia byť pri varení položené na sklenenom taniere.

e)Pokiaľ sklenený podnos alebo kruhová podsada taniera praskne alebo sa rozbije, obráťte sa na najbližšieho povereného obchodného zástupca.

SK - 20

+ 44 hidden pages