Hyundai MWEGH 281S User Manual

2.17 Mb
Loading...

MWEGH 281S

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD NA POUŽITIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUCTION MANUAL

Mikrovlnná trouba / Mikrovlnná rúra Mikrofalówka / Microwave oven

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu

se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.

Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí

(v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.

Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.

Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).

Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.

Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel zhlediska poškození.

Jestliže přístroj vykazujenějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.

Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře.

Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.

Používejte jen originální příslušenství.

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová, nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

Bezpečnostní opatření pro zabránění možnému vystavení nadměrné mikrovlnné energii

a)Nepokoušejte se pracovat s touto troubou, pokud má otevřená dvířka, mohlo by dojít ke škodlivému vystavení vaší osoby mikrovlnné energii. Je důležité nepoškodit a nijak nemanipulovat s bezpečnostním blokováním.

b)Nepokládejte mezi čelní stěnu trouby a dvířka žádné předměty a dbejte, aby se zbytky špíny nebo čistidla nehromadily na těsnící ploše.

c)VÝSTRAHA: Pokud jsou dvířka trouby poškozena, trouba nesmí být používána, dokud nebude opravena kvalifikovanou osobou.

CZ -

CZ

Důležitá bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ: Pro snížení nebezpečí vzniku požáru, úderu elektrickým proudem, zranění

osob nebo vystavení přílišné mikrovlnné energii se během používání zařízení držte základních bezpečnostních opatření, včetně následujících:

Varování

1)Tekutiny a jiná jídla nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože tyto jsou náchylné explozi.

2)Pro jakoukoliv jinou než kvalifikovanou osobu je nebezpečné odstranit kryt, který poskytuje ochranu před mikrovlnným zářením.

3)Dovolte dětem používat mikrovlnnou troubu, pouze pokud jim byly poskytnuty dostatečné pokyny a dítě je schopno používat troubu bezpečně a rozumí nebezpečím plynoucím

z nesprávného použití.

4)Mikrovlnný ohřev nápojů může vyústit v opožděný eruptivní var, proto buďte opatrní při manipulaci s nádobou.

5)Používejte pouze kuchyňské náčiní vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.

6)Tato trouba by měla být pravidelně čištěna a jakékoliv zbytky jídla by měly být odstraněny.

7)Čtěte a dodržujte specifická BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU

VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII.

8)Pokud ohříváte jídlo v plastikových nebo papírových nádobách, hlídejte troubu vzhledem k možnosti jejich vznícení.

9)Pokud zpozorujete kouř, vypněte zařízení nebo je odpojte od elektrické sítě a ponechejte dvířka zavřená, abyste udusili případné plameny.

10)Nepřevařujte jídlo.

11)Nepoužívejte prostor trouby pro odkládání věcí.

Neskladujte vznětlivé předměty jako např. chléb, sušenky apod. uvnitř trouby.

12)Před vložením do trouby odstraňte z papírových nebo plastikových nádob/sáčků drátěné provázky a kovová držadla.

13)Instalujte a umísťujte tuto troubu pouze podle poskytnutých pokynů.

14)Vejce ve skořápce ani celá natvrdo uvařená vejce by neměla být ohřívána v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat, a to i po skončení mikrovlnného ohřevu.

15)Používejte toto zařízení pouze pro jeho zamýšlené použití, jak je popsáno v manuálu.

16)Nepoužívejte v zařízení korozivní chemikálie nebo páry. Tato trouba je speciálně navržena k ohřevu. Není navržena pro průmyslové nebo laboratorní použití.

17)Obsah lahví pro krmení dětí a nádob s dětským jídlem musí být rozmíchán nebo protřepán a teplota pokrmu před konzumací zkontrolována, aby se předešlo popáleninám.

18)Neudržování trouby v čistém stavu může vést k poškození povrchu, které může nepříznivě ovlivnit životnost zařízení a případně vést k nebezpečné situaci.

19)Nepoužívejte troubu v blízkosti vody, ve vlhkém sklepě ani v blízkosti plaveckého bazénu.

20)Teplota přístupných povrchů může být při provozu zařízení vysoká.

Udržujte kabel od ohřátého povrchu a nezakrývejte žádné otvory na troubě.

21)Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu.

CZ -

Pro snížení rizika zranění osob

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Dotknutí se některých vnitřních součástí může způsobit vážné zranění nebo smrt. Nerozebírejte toto zařízení.

VAROVÁNÍ

Přípojka s dvěma kolíky

a ochranou zdířkou

Nesprávné použití uzemnění může způsobit úder elektrickým proudem.

Nezapojujte zařízení do zásuvky, dokud není správně namontováno a uzemněno.

Toto zařízení musí být uzemněno. V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění riziko úderu elektrickým proudem poskytnutím drátu, po kterém může odtéci elektrický proud. Toto zařízení je vybaveno kabelem s ochranným vodičem připojeným na ochranný kolík. Tato zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně namontována a uzemněna.

Poraďte se s kvalifikovaným elektrotechnikem nebo údržbářem, pokud jste úplně neporozuměli pokynům pro uzemnění, nebo pokud máte pochyby, zda je zařízení správně uzemněno.

Je-li nezbytné použití prodlužovacího kabelu, použijte pouze 3žilový prodlužovací kabel s ochranným vodičem. Zařízení se připojuje do zásuvky se 2 otvory s ochranným kolíkem.

1)Krátký napájecí kabel je dodáván, aby se snížilo riziko zamotání se do nebo zakopnutí o delší kabel.

2)Pokud používáte soupravu s dlouhým kabelem nebo prodlužovací kabel:

-Průřez přívodního nebo prodlužovacího kabelu musí být odpovídající elektrickému příkonu zařízení.

-Prodlužovací kabel musí být 3žilový s ochrannou zdířkou.

-Dlouhý kabel by měl být veden tak, aby nevisel přes pult nebo hranu stolu, kde by za něj mohly tahat děti nebo abyste o něj mohli zakopnout.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí osobního zranění

Pro jakoukoliv jinou než pověřenou osobu je nebezpečné provádět jakékoliv opravy nebo údržbu, které zahrnují odstranění krytu mikrovlnné trouby, jež poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii.

KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ

Viz pokyny k „Materiálům, které můžete použít v mikrovlnné troubě nebo které nesmíte použit v mikrovlnné troubě.“ Používání některého nekovového kuchyňského náčiní není

v mikrovlnné troubě bezpečné. Máte-li pochybnosti, můžete kuchyňské náčiní vyzkoušet níže uvedeným postupem.

Test kuchyňského náčiní:

1)Naplňte microwave-safe nádobu (bezpečnou pro užití v mikrovlnné troubě) 1 šálkem studené vody (250 ml) a vložte jej do trouby spolu se zkoumaným kuchyňským náčiním.

2)Zapněte mikrovlnou troubu na maximální výkon po dobu 1 minuty.

3)Opatrně ohmatejte zkoumané kuchyňské náčiní.

Pokud je prázdné kuchyňské náčiní teplé, nepoužívejte je pro mikrovlnné vaření.

4)Nepřekračujte 1 minutu doby vaření.

5)Vyjměte nádobu z mikrovlnné trouby

CZ -

CZ

DŮLEŽITÉ:

Tento test a následující pokyny platí pro kuchyňské náčiní pro mikrovlnné vaření!

Při kombinovaném vaření a grilování lze použít kuchyňské náčiní vhodné pro pečení a vaření v klasické pečící troubě. Nesmíte použít náčiní, které není odolné vysokým teplotám

(např. plastové, papírové, dřevěné...)

POZOR!

Při kombinovaném vaření jde o kombinaci mikrovlnného a grilování.

V tomto případě je nutné dodržet obě kritéria pro výběr správného kuchyňského náčiní.

Tzn. že použité náčiní musí splňovat kritéria pro mikrovlnné vaření a zároveň musí být odolné vysokým teplotám pro grilování (např, skleněné a porcelánové nádoby na pečení).

Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě

Kuchyňské náčiní Poznámky

 

Pouze na zakrytí. Malé hladké kusy mohou být použity na zakrytí

Hliníková fólie

tenkých částí masa nebo drůbeže, aby se zabránilo jejich převaření.

Pokud je fólie příliš blízko stěn trouby, může dojít k hoření

 

 

el. oblouku. Fólie by měla být nejméně 2,5 cm od stěn trouby.

Stolní nádobí

Pouze Microwave-safe nádobí (bezpečné pro užití v mikrovlnné

troubě). Řiďte se pokyny výrobce stolního nádobí.

 

Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádoby.

Skleněné hrnce

Pouze Microwave-safe nádobí (bezpečné pro užití v mikrovlnné

troubě). Řiďte se pokyny výrobce stolního nádobí.

 

Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádoby.

Skleněné nádobí

Pouze tepelně odolné skleněné nádobí. Ujistěte se, že neobsahuje

železné součásti. Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádoby.

 

Sáčky pro pečení

Řiďte se pokyny výrobce. Neuzavírejte drátěným provázkem.

Perforujte, aby mohla unikat pára.

 

Papírové talíře a šálky

Používejte pouze pro krátkodobé vaření/ohřívání.

Nenechávejte při vaření troubu bez dozoru.

Papírové utěrky

Použijte pro zakrytí jídla pro přihřívání a absorbování tuku.

Bez dozoru používejte pouze pro krátkodobé vaření.

 

Pergamenový papír

Používejte jako ochranu před stříkáním nebo jako obal

pro napařování.

 

 

Plast pouze Microwave-safe (bezpečné pro užití v mikrovlnné

 

troubě). Řiďte se pokyny výrobce. Měl by být označen jako

Plast

„Microwave Safe“ (bezpečný pro užití v mikrovlnné troubě).

Některé plastové nádoby změknou, když se jídlo uvnitř zahřeje.

 

 

„Varné sáčky“ a neprodyšně uzavřené plastové sáčky by měly být

 

proděravěny nebo ventilovány podle doporučení na balení.

Plastový obal

Pouze Microwave-safe (bezpečné pro užití v mikrovlnné troubě).

Použijte pro zakrytí jídla během vaření, aby zůstala zachována

 

vlhkost. Dávejte pozor, aby se plastový obal nedotýkal jídla.

Teploměry

Pouze Microwave-safe (bezpečné pro užití v mikrovlnné troubě)

(teploměry pro určení teploty masa a sladkostí).

 

Voskovaný papír

Použijte pro zakrytí pokrmu pro zabránění stříkání a uchování

vlhkosti.

 

CZ -

Materiály, které se v mikrovlnné troubě nesmí používat

Kuchyňské náčiní

Poznámky

Hliníkový tác

Může dojít k jiskření a elektrickým výbojům. Přemístěte jídlo do

microwave-safe nádoby (bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě)

 

Krabice s kovovým

Může dojít k jiskření a elektrickým výbojům.

Přemístěte jídlo do micro wave-safe nádoby

držadlem

(bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě).

 

Kovové nebo pokove-

Železo brání přístupu mikrovlnné energie k jídlu.

né kuchyňské náčiní

Kov může způsobit hoření elektrického oblouku

Drátové provázky

Mohou způsobit jiskření a elektrický výboj a požár v troubě.

Papírové sáčky

Mohou v troubě způsobit požár.

Plastiková pěna

Plastiková pěna se může rozpustit nebo kontaminovat tekutinu

uvnitř, pokud je vystavena vysoké teplotě.

 

Dřevo

Dřevo při používání v mikrovlnné troubě vysychá a může

se rozštěpit nebo prasknout.

 

Popis ovládacích prvků

Spolu s vaší troubou jste obdrželi

následující příslušenství:

 

Skleněný talíř

1

Kruhová podsada talíře

1

Návod k obsluze

1

A)Ovládací panel

B)Hřídel talíře

C)Kruhová podsada talíře

D)Skleněný talíř

E)Průhledové okénko

F)Dvířka

G)Systém bezpečnostního blokování - vypíná troubu, pokud jsou během provozu otevřena dvířka.

Instalace talíře

a)Otevřete dvířka a vložte na dno kruhovou podsadu talíře. Na něj vložte skleněný talíř tak, aby byl střed talíře usazený na hřídeli na dně mikrovlnné trouby.

b)Nikdy neobracejte skleněný talíř vzhůru nohama.

Skleněný talíř by nikdy neměl být omezován v pohybu.

c)Během vaření musí být používány skleněný talíř i kruhová podsada talíře.

d)Všechno jídlo a nádoby s jídlem musí být pro vaření položeny na skleněném talíři.

e)Pokud skleněný podnos nebo kruhová podsada talíře praskne nebo se rozbije, obraťte se na nejbližšího pověřeného obchodního zástupce.

CZ -

CZ

Pokyny k použití

Instalace

Vyjměte troubu z krabice a odstraňte všechen balící materiál z prostoru mikrovlnné trouby.

Prohlédněte troubu, zda není někde promáčknutá nebo nemá poškozená dvířka.

Neinstalujte, pokud je trouba poškozená.

Kryt: Odstraňte všechnu ochrannou fólii z povrchu krytu trouby. Neodstraňujte světle hnědý

Mica kryt, který je připevněn k otvoru trouby pro ochranu magnetronu.

1)Vyberte vodorovný povrch, který poskytuje dostatek místa pro přívody a vývody vzduchu.

2)Mezi troubou a sousedními stěnami je vyžadována minimální vzdálenost 7,5 cm. Jedna strana musí být volná.

Volný prostor

3)- Ponechejte minimálně 30 cm volného prostoru nad troubou.

-Neodstraňujte ze spodní strany trouby nohy.

-Blokování přívodu a vývodů vzduchu může poškodit troubu.

-Umístěte troubu co nejdále od rozhlasových přijímačů a TV. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení vašeho rozhlasového přijímače nebo TV signálu.

4)Zapojte vaši troubu do standardní domácí zásuvky.

Ujistěte se, že napětí a frekvence je stejná jako napětí a frekvence na štítku přístroje.

VÝSTRAHA: Neinstalujte troubu na horní panel sporáku ani jiné zařízení vydávající teplo. Pokud je trouba nainstalována v blízkosti nebo přímo na zdroji tepla,

může dojít k jejímu poškození a záruka bude zrušena.

Pozor: povrch trouby může být během provozu horký!

Nedotýkejte se!

CZ -

Ovládání

1)Nastavení hodin

Po připojení trouby k elektrické síti se na displeji objeví „0:00” a ozve se pípnutí.

1.Stiskněte „CLOCK/PRE - SET”, číslice pro výběr hodin začnou blikat.

2.Otáčením „” nastavte požadovanou hodnotu hodin, zadaný čas by měl být mezi 0 - 23 (24hodinový formát).

3.Pro potvrzení stiskněte tlačítko „CLOCK/PRE - SET” a začnou blikat číslice minut.

4.Otáčením „” nastavte požadované minuty v rozsahu 0 - 59.

5.Stiskněte tlačítko „CLOCK/PRE - SET” pro dokončení nastavení času. Začne blikat „:“.

Poznámka:

1)Nejsou-li hodiny nastaveny, nebudou po zapnutí pracovat.

2)Stisknete-li během nastavování hodin tlačítko „STOP/CLEAR“, vrátí se trouba automaticky do předchozího stavu.

2)Mikrovlnné vaření

1)Stiskněte jednou tlačítko „MICROWAVE“ na displeji se objeví „P100“.

2)Otáčením „” vyberte požadovaný výkon od 100% do 10%.

Při výběru bude displej zobrazovat „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.

3)Stiskněte tlačítko „MICROWAVE” pro potvrzení.

4)Otáčením „” upravte dobu vaření.(Nastavitelná doba vaření je v rozsahu 0:05 - 95:00 minut.)

5)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start vaření.

POZNÁMKA: Hodnota kroku při nastavování času v různém rozsahu je následující (různá):

0

- 1

minuta

:

5

sekund

 

 

 

 

 

 

 

 

1

- 5

minut

:

10

sekund

 

 

 

 

 

 

 

 

5

- 10

minut

:

30

sekund

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- 30

minut

:

1

minuta

 

 

 

 

 

 

 

 

30

- 95

minut

:

5

minut

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 11 stupňů výkonů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň

 

10

9

 

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Mikrovlnný výkon

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazuje se

P100

P90

P80

P70

P60

P50

P40

P30

P20

P10

P00

CZ -

CZ

3) Grilování

1)Stiskněte jedenkrát tlačítko „GRILL/CONV./COMBI.” pro výběr funkce grilování, na displeji se zobrazí „G - 1”.

2)Stiskněte tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” pro potvrzení.

3)Otáčením „” upravte dobu grilování. (Nastavitelná doba je v rozsahu 0:05 - 95:00).

4)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start grilování.

Poznámka: Po uplynutí poloviny doby času grilování se ozve dvojí pípnutí, což je normální.

Pro dosažení lepšího výsledku grilování jídla doporučujeme v tento okamžik jídlo otočit. Poté uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK“ pro pokračování.

Pokud v tento okamžik neprovedete přerušení grilování a otočení jídla, mikrovlnná trouba bude pokračovat v činnosti dál.

4) Kombinované vaření (mikrovlny + gril)

1)Stiskněte jedenkrát tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” na displeji se zobrazí „G - 1“.

2)Otáčením „” vyberte funkci kombinovaného vaření, zastavte otáčení u volby „G - 2“ nebo „G - 3“.

3)Stiskněte tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” pro potvrzení.

4)Otáčením „” upravte dobu vaření. (Nastavitelná doba je v rozsahu 0:05 - 95:00).

5)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start vaření.

Tabulka pro volby mikrovlny + gril.

Volba

Zobrazuje se

Mikrovlnný

Výkon Grilu

výkon

 

 

 

1

G - 1

0 %

100 %

2

G - 2

36 %

64 %

3

G - 2

55 %

45 %

Poznámka:

Po uplynutí poloviny doby času grilování se ozve dvojí pípnutí, což je normální.

Pro dosažení lepšího výsledku grilování jídla doporučujeme v tento okamžik jídlo otočit. Poté uzavřete dvířka a mikrovlnná trouba bude pokračovat v činnosti.

5) Kombinované vaření (mikrovlny + horký vzduch)

1)Stiskněte jedenkrát tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” na displeji se zobrazí „G - 1“.

2)Otáčením „” vyberte funkci kombinovaného vaření, zastavte otáčení u volby „C - 1“, „C - 2“, „C-3“ nebo „C - 4“.

3)Stiskněte tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” pro potvrzení.

4)Otáčením „” upravte dobu vaření. (Nastavitelná doba je v rozsahu 0:05 - 95:00).

5)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start vaření.

Tabulka pro volby mikrovlny + horký vzduch

Volba

Zobrazuje se

Mikrovlnný

Výkon horký vzduch

výkon

 

 

 

1

C - 1

60 %

40 %

2

C - 2

50 %

50 %

3

C - 2

40 %

60 %

4

C - 4

27 %

73 %

CZ -

6)Horkovzdušné vaření (předhřívání)

Při horkovdušném vaření můžete tuto troubu používat stejně jako klasickou troubu na pečení. Mikrovlnný ohřev není zapnutý. Tento režim se doporučuje, pokud chcete

předehřát troubu na požadovanou teplotu před samotným vložením potravin do trouby.

1)Stiskněte jedenkrát tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” na displeji se zobrazí „G - 1“.

2)Otáčením „” vyberte horkovzdušné vaření.

Poznámka: Teplota může být nastavena v rozsahu 50 - 240°C.

3)Stiskněte tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” pro potvrzení teploty.

4)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start předehřívání. Po dosažení teploty zazní dvakrát zvukový signál, oznamující okamžik vložení potravin do trouby.

Teplota předehřívání bude blikat na displeji.

7)Horkovzdušné vaření (bez předhřívání)

1)Stiskněte jedenkrát tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” na displeji se zobrazí „G - 1“.

2)Otáčením „” vyberte horkovzdušné vaření.

Poznámka: Teplota může být nastavena v rozsahu 50 - 240 °C.

3)Stiskněte tlačítko „GRILL/CONV./COMBI” pro potvrzení teploty.

4)Otáčením „” upravte dobu vaření. (Maximální doba vaření 95 minut).

5)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start vaření.

8) Vaření ve více etapách

Současně můžete nastavit maximálně tři etapy vaření. V případě použití etapy rozmrazování, by tato měla být jako první. Jeden zvukový signál oznámí konec etapy a následující etapou bude vaření pokračovat. Volba automatického vaření a předehřívání nelze použít pro vaření ve více etapách.

Příklad: Chcete-li rozmrazit 500 g jídla, poté jídlo vařit na 80 % mikrovlnného výkonu po dobu

7 minut, proveďte následující:

1)Stiskněte jednou tlačítko „DEFROST”, displej zobrazí „dEF1“.

2)Otáčením „” nastavte hmotnost na 500 g.

3)Stiskněte jednou tlačítko „MICROWAVE”.

4)Otočením „” zvolte mikrovlnný výkon na 80%, displej bude zobrazovat „P80“.

5)Stiskněte tlačítko „MICROWAVE” pro potvrzení.

6)Otáčením „” zvolte čas vaření 7 minut.

7)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start vaření.

CZ - 10

CZ

9) Funkce časové předvolby

1)Nejprve nastavte hodiny. (Podívejte se do pokynů o nastavení hodin.)

2)Zadejte program vaření. Mohou být zvoleny nejvíce 3 etapy vaření.

V tomto případě nelze zvolit rozmrazování.

Volba automatického vaření lze nastavit pouze jako jednu etapu.

Příklad: Požadujete vařit na 80% mikrovlnného výkonu po dobu 7 minut.

-Stiskněte jednou tlačítko „MICROWAVE

-Otáčením „” zvolte mikrovlnný výkon na 80%, displej bude zobrazovat „P80“.

-Stiskněte tlačítko „MICROWAVE” pro potvrzení.

-Otáčením „” zvolte čas vaření 7 minut.

Po těchto krocích prosím nestiskněte „START/QUICK COOK”.

Pokračujte dle následujících kroků.

3)Stiskněte CLOCK/PRE-SET” pro nastavení času, ve kterém má začít vaření. Číslice hodin budou blikat.

4)Otáčením „” nastavte hodiny, zadaný čas by měl být mezi 0 - 23 (24hodinový formát)

5)Stiskněte tlačítko „CLOCK/PRE - SET” a začnou blikat číslice minut.

6)Otáčením „” upravte minuty v rozsahu 0 - 59.

7)Stiskněte „START/QUICK COOK” pro ukončení nastavení.

Po dosažení nastaveného času se ozve zvukový signál a spustí se automatické vaření.

Poznámka: nejprve musí být nastaven čas.

V jiném případě časová předvolba nebude fungovat

10) Rychlé vaření

1) V klidovém stavu trouby stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro spuštění vaření potravin na plný mikrovlnný výkon po dobu 1 minuty. Při každém dalším stisknutí tlačítka

START/QUICK COOK” se doba vaření prodlouží o 1 minutu. Maximální doba nastavení je 95 minut.

Poznámka: tato funkce nefunguje v režimech rozmrazování, automatické vaření a vaření ve více etapách.

11) Rozmrazování podle hmotnosti

1) Stiskněte tlačítko „DEFROST”, na displeji se zobrazí „dEF1”.

2) Otáčením „” vyberte hmotnost potravin v rozsahu 100 až 2000 g

3) Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro spuštění rozmrazování. Na displeji se bude zobrazovat zbývající doba.

12) Nabídka automatického vaření

1)Stiskněte tlačítko „AUTO MENU”, na displeji se zobrazí „A - 1“.

2)Otáčejte ovladačem „” doprava, pro zvolení z nabídky „A - 1” až „A - 9”.

3)Stiskněte tlačítko „AUTO MENU” pro potvrzení vaší volby.

Poznámka: Pokud zvolíte menu „A - 3“, na displeji se zobrazí „P - 1“.

Otáčejte ovladačem „” pro výběr volby „P - 1“, „P - 2“, „P - 3“ ...... „P - 8“.

Pro potvrzení stiskněte „AUTO MENU“

4)Otáčením „” vyberte hmotnost dle tabulky, „g“ bude zobrazeno na displeji.

Pokud jste zvolily „A - 3“ v tento okamžik stiskněte „AUTO MENU“ pro volbu množství.

5)Stiskněte tlačítko „START/QUICK COOK” pro start vaření.

CZ - 11

Volba

Potravina

Hmotnost

Výkon

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

250

 

A-1

Maso

 

350

100 %

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

210

 

A-2

Ohřev

 

280

100 %

 

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

 

 

 

 

 

500

 

 

 

P-1

 

125

 

 

 

Špagetky

 

250

 

 

 

P-2

 

125

 

 

 

Makarony

 

250

 

 

 

P-3

 

125

 

 

 

Vřetena

 

250

 

 

 

P-4

 

125

 

A-3

Těstoviny

Špagety

 

250

100 %

P-5

 

125

 

 

Fusilli

 

250

 

 

 

P-6

 

125

 

 

 

Penne

 

250

 

 

 

P-7

 

125

 

 

 

Rigatoni

 

250

 

 

 

P-8

 

125

 

 

 

Farfalle

 

250

 

 

 

 

1

(okolo 170 g)

 

A-4

Polévka

2

(okolo 250 g)

100 %

 

 

 

3

(okolo 340 g)

 

 

 

 

1

(okolo 250 g)

 

A-5

Nápoj

2

(okolo 500 g)

100 %

 

 

 

3

(okolo 750 g)

 

A-6

Pizza

 

300

Mikrovlny +

 

400

horký vzduch

 

 

 

 

 

 

 

1

(okolo 200 g)

 

A-7

Brambory

2

(okolo 400 g)

100 %

 

 

 

3

(okolo 600 g)

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

200

 

A-8

Zelenina

 

300

100 %

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

100

(+ 270 ml vody)

 

A-9

Rýže

150

(+ 330 ml vody)

100 % / 70 %

200

(+ 380 ml vody)

 

 

 

250

(+ 450 ml vody)

 

CZ - 12

CZ

13) Funkce zobrazení informací

1)Při probíhajícím vaření stiskněte tlačítko „MICROWAVE” nebo „GRILL/CONV./COMBI“, na 3 sekundy se zobrazí aktuální výkon. Poté se zobrazení vrátí do předchozího stavu.

2)Při nastavení časové předvolby stiskněte „CLOCK/PRE - SET” pro zobrazení zbývajícího času do spuštění vaření. Předvolený čas se zobrazí na 3 sekundy.

3)Při probíhajícím vaření stiskněte tlačítko „CLOCK/PRE - SET” pro zobrazení aktuálního

času. Čas se bude zobrazovat 3 sekundy.

14)Funkce dětského zámku

Zamknutí: V klidovém stavu stiskněte na 3 sekundy tlačítko „STOP/CLEAR”.

Ozve se dlouhý tón označující aktivaci dětského zámku a na displeji se zobrazí indikátor

“.

Zrušení zámku: V uzamknutém stavu stiskněte na 3 sekundy tlačítko „STOP/CLEAR”. Ozve se dlouhý tón označující deaktivaci dětského zámku a indikátor „“ zhasne.

15)Specifikace

1)Při otáčení přepínačem zaznívá jednou zvukový signál.

2)Pokud během vaření otevřete dveře pro pokračování stiskněte „START/QUICK COOK”.

3)Pokud po nastavení požadované volby nestiskněte do 5 minut tlačítko „START/QUICK COOK“ bude volba zrušena a zobrazí se čas.

4)Při dostatečném stisku tlačítek se ozve zvukový signál.

5)Po ukončení vaření zazní zvukový signál pětkrát.

Čištění

Ujistěte se, že jste troubu odpojili od zdroje napájení.

1)Vyčistěte po použití vnitřek trouby lehce navlhčeným hadříkem.

2)Omyjte příslušenství obvyklým způsobem v mýdlové vodě.

3)Dveřní rám, izolace a sousední části musí být, jsou-li znečištěny, opatrně očištěny vlhkým hadříkem.

CZ - 13

Odstraňování problémů

Normální

 

Příjem rozhlasového a TV signálu může být

Mikrovlnná trouba ruší příjem televizního

při provozu mikrovlnné trouby rušen.

Je to obdobné rušení malých elektrických

signálu.

zařízení jako mixéru, vysavače nebo fénu.

 

 

Je to normální.

Slabé světlo trouby.

Při mikrovlnném vaření o nízkém výkonu se

může světlo zeslabit. Je to normální.

 

 

Při vaření se může z jídla uvolňovat pára.

Na dveřích se akumuluje pára, z ventilačních

Většina je odvedena ventilačními otvory.

otvorů vychází horký vzduch.

Některá se ovšem může akumulovat na

chladnějším místě jakým jsou např. dvířka

 

 

trouby. Je to normální.

Trouba byla omylem spuštěna bez jídla uvnitř. Nikdy nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. Může dojít ke zničení spotřebiče.

Problém

Možná příčina

Odstranění

 

(1) Napájecí kabel není pevně

Odpojte jej. Po 10 sekundách

 

zapojen.

jej opět zapojte.

Troubu nelze zapnout.

(2) Vypadla pojistka nebo se

Nahraďte pojistku nebo

vypnul jistič proudu.

zapněte jistič proudu.

 

 

(3) Problémy se zásuvkou.

Vyzkoušejte zásuvku s jinými

 

elektrickými zařízeními.

 

 

Trouba nehřeje

(4) Dvířka nejsou dovřena.

Dovřete dvířka.

Skleněný talíř vydává při pro-

(5) Špinavé válečky ložisek na

Viz. kapitola „Čištění“ pro

vozu trouby hluk.

spodní část trouby.

očištění špinavých částí.

Technická specifikace

- Mikrovlnná trouba celonerezová - 3 v 1

- Časovač 95 min.Otočný talíř 315 mm

-

Nerezová

-

24 h. hodiny

- Kapacita trouby 28 l

-

Nerezový vnitřní prostor

- Mikrovlnný výkon 900 W, výkon grilu 1100

-

Nerez provedení

 

W, výkon horkého vzduchu 2500 W

-

Příkon 2500 W

- Elektronické ovládání, 10 stupňů výkonu

- Hlučnost < 60 dB

-

Funkce rozmrazování

- Napětí 230 V ~ 50 Hz

- 9 nastavení automatického menu

- Rozměry 52 x 33,5 x 50 cm

-

Rychlý start

- Hmotnost (NETTO): 19,3 kg

-

Dětská pojistka

 

 

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

CZ - 14

CZ

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE

PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY

SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED

OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS.

PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení

na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje,

že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení

životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena)

v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní

prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá

k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie/akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce,

na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.

Firma HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r.o. je registrovaná u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. pod číslem 01819/06-ECZ (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

CZ - 15

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely.

Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie.

Nepoužívajte ho v otvorenom priestore (s výnimkou prístroja, ktorý je pre používanie vonku určený). Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou

(v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami.

Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou.

Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie

za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy.

Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).

Ak chcete ochrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli.

Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky.

Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vždy vyhľadajte autorizovaného opravára. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť káblom z rovnakými hodnotami a to len výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.

Používajte len originálne príslušenstvo.

Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), čím fyzická, zmyslová, nebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiče, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaný ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrať.

Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj“.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj

Bezpečnostné opatrenia pre zabránenie možnému vystaveniu nadmernej mikrovlnnej energie

a)Nepokúšajte sa pracovať s touto rúrou, pokiaľ má otvorené dvierka, mohlo by dôjsť

k škodlivému vystaveniu vašej osoby mikrovlnnej energii. Je dôležité nepoškodiť a nijak nemanipulovať s bezpečnostným blokovaním.

b)Nepokladajte medzi čelnú stenu rúry a dvierka žiadne predmety a dbajte, aby sa zvyšky

špiny alebo čistidla nehromadili na tesniacej ploche.

c)VÝSTRAHA: Pokiaľ sú dvierka rúry poškodené, rúra nesmie byť používaná, dokiaľ nebude opravená kvalifikovanou osobou.

SK - 16

SK

Dôležité bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE: Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru, úderu elektrickým prúdom, zraneniu osôb alebo vystaveniu prílišnej mikrovlnnej energii sa v priebehu používania zariadenia držte základných bezpečnostných opatrení, vrátane nasledujúcich:

Varování

1)Tekutiny a iná jedlá nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože tieto sú náchylné k explózii.

2)Pre akúkoľvek inú než kvalifikovanú osobu je nebezpečné odstrániť kryt, ktorý poskytuje ochranu pred mikrovlnným žiarením.

3)Dovoľte deťom používať mikrovlnnú rúru, iba pokiaľ im boli poskytnuté dostatočné pokyny a dieťa je schopné používať rúru bezpečne a rozumie nebezpečenstvám plynúcim

z nesprávneho použitia.

4)Mikrovlnný ohrev nápojov môže vyústiť do oneskoreného varu, preto buďte opatrný pri manipulácii s nádobou.

5)Používajte iba kuchynské náradie vhodné pre použitie v mikrovlnných rúrach.

6)Táto rúra by mala byť pravidelne čistená a akékoľvek zvyšky jedla by mali byť odstránené.

7)Čítajte a dodržujte špecifická BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE PRE ZABRÁNENIE

MOŽNÉMU VYSTAVENIU NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII.

8)Pokiaľ ohrievate jedlo v plastikových alebo papierových nádobách, venujte im zvýšenú pozornosť vzhľadom k možnosti ich vznietenia.

9)Pokiaľ spozorujete dym, vypnite zariadenie alebo ho odpojte od elektrickej siete a ponechajte dvierka zavreté, aby ste udusili prípadné plamene.

10)Neprevárajte jedlo.

11)Nepoužívajte priestor rúry pre odkladanie vecí.

Neskladujte vznetlivé predmety ako napr. chlieb, sušienky apod. vnútri rúry.

12)Pred vložením do rúry odstráňte z papierových alebo plastikových nádob/sáčkov drôty a kovové držadlá.

13)Inštalujte a umiesťujte túto rúru iba podľa poskytnutých pokynov.

14)Vajcia v škrupine ani celé natvrdo uvarené vajcia by nemali byť ohrievané v mikrovlnných rúrach, pretože môžu explodovať, a to i po skončení mikrovlnného ohrevu.

15)Používajte toto zariadenie iba pre jeho zamýšľané použitie, ako je popísané v manuáli.

16)Nepoužívajte v zariadení korozívne chemikálie alebo pary. Táto rúra je špeciálne navrhnutá k ohrevu. Nie je navrhnutá pre priemyselné alebo laboratórne použitie.

17)Obsah fliaš pre kŕmenie detí a nádob s detským jedlom musí byť rozmiešaný alebo pretrepaný a teplota pokrmu pred konzumáciou skontrolovaná, aby sa predišlo popáleninám.

18)Neudržovanie rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a prípadne viesť k nebezpečnej situácii.

19)Nepoužívajte rúru v blízkosti vody, v vlhkej pivnici ani v blízkosti plaveckého bazénu.

20)Teplota prístupných povrchov môže byť pri prevádzke zariadenia vysoká. Udržujte kábel od ohriateho povrchu a nezakrývajte žiadne otvory na rúre.

21)Nenechávajte kábel visieť cez hranu stolu alebo pultu.

SK - 17

Pre zníženie rizika zranenia osôb

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

Dotknutie sa niektorých vnútorných súčastí môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Nerozoberajte toto zariadenie.

VAROVÁNIE

Zástrčka s dvoma kolíkmi

a ochranným otvorom

Nesprávne použitie uzemnenia môže spôsobiť úder elektrickým prúdom.

Nezapojujte zariadenie do zásuvky, dokiaľ nie je správne namontované

a uzemnené. Toto zariadenie musí byť uzemnené. V prípade elektrického skratu znižuje uzemnenie riziko úderu elektrickým prúdom poskytnutím drôtu, po ktorom môže „odtiecť“ elektrický prúd. Toto zariadenie je vybavené káblom s ochranným vodičom pripojeným na ochranný kolík. Táto zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne namontovaná a uzemnená.

Poraďte sa s kvalifikovaným elektrotechnikom alebo údržbárom, pokiaľ ste úplne neporozumeli pokynom pre uzemnenie, alebo pokiaľ máte pochyby,

či je zariadenie správne uzemnené. Ak je nevyhnutné použitie predlžovacieho káblu, použite iba 3žilový predlžovací kábel s ochranným vodičom. Zariadenie sa pripojuje do zásuvky s 2 otvormi s ochranným kolíkom.

1)Krátky napájací kábel je dodávaný, aby sa znížilo riziko zamotania sa alebo zakopnutia o dlhší kábel.

2)Pokiaľ používate súpravu s dlhým káblom alebo predlžovací kábel:

-Prierez prívodného alebo predlžovacieho káblu musí byť odpovedajúci elektrickému príkonu zariadenia.

-Predlžovací kábel musí byť 3žilový s ochranným otvorom.

-Dlhý kábel by mal byť vedený tak, aby nevisel cez pult alebo hranu stola, kde by za neho mohli ťahať deti alebo abyste o neho mohli zakopnúť.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo osobného zranenia

Pre akúkoľvek inú než poverenú osobu je nebezpečné robiť akékoľvek opravy alebo údržbu, ktoré zahrňujú odstránenie krytu mikrovlnnej rúry, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.

KUCHYŇSKÉ NÁRADIE

Viď pokyny k „Materiálom, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre alebo ktoré sa v mikrovlnnej rúre nesmú použivať.“ Používanie niektorého nekovového kuchynského náradia nie je v mikrovlnnej rúre bezpečné. Ak máte pochybnosti, môžete kuchynské náradie vyskúšať nižšie uvedeným postupom.

Test kuchynského náradia:

1)Naplňte microwave-safe nádobu (bezpečnú pre užitie v mikrovlnnej rúre) 1 šálkou studenej vody (250 ml) a vložte ju do rúry spolu so skúmaným kuchynským náradím.

2)Zapnite mikrovlnnú rúru na maximálny výkon 1 minútu.

3)Opatrne ohmatajte skúmané kuchynské náradie.

Pokiaľ je kuchynské náradie teplé, nepoužívajte ho pre mikrovlnné varenie.

4)Neprekračujte 1 minútu doby varenia.

5)Vyberte nádobu z mikrovlnnej rúry.

SK - 18

SK

DÔLEŽITÉ:

Tento test a nasledujúce pokyny platia pre kuchynský riad pre mikrovlnné varenie!

Pri kombinovanom varení a grilovaní je možné použiť kuchynský riad vhodný pre pečenie a varenie v klasickej rúre na pečenie. Nesmiete použiť riad, ktorý nie je odolný vysokým teplotám (napr. plastový, papierový, drevený...)

POZOR!

Pri kombinovanom varení ide o kombináciu mikrovlnného varenia a grilovanie.

V tomto prípade je nutné dodržať obe kritériá pre výber správneho kuchynského riadu.

Tzn. že použitý riad musí splňovať kritériá pre mikrovlnné varenie a zároveň musí byť odolný vysokým teplotám pre grilovanie (napr. sklenené a porcelánové nádoby na pečenie)

Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre

Kuchyňské

Poznámky

náradie

 

 

Iba na zakrytie. Malé hladké kusy môžu byť použité na zakrytie

Hliníková fólie

tenkých častí mäsa alebo hydiny, aby sa zabránilo ich prevareniu.

Pokiaľ je fólia príliš blízko stien rúry, môže dôjsť k horeniu

 

 

el. oblúku. Fólia by mala byť najmenej 2,5 cm od stien rúry.

Stolný riad

Iba Microwave-safe riad (bezpečné pre užitie v mikrovlnnej rúre).

Riaďte sa pokynmi výrobca stolného riadu.

 

Nepoužívajte prasknutý alebo naštiepeny riad.

Sklenené hrnce

Vždy dajte dolu pokrievku. Používajte iba pre ľahké ohriatie jedla.

Väčšina sklenených hrncov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.

 

Sklenený riad

Pouze tepelně odolné skleněné nádobí. Ujistěte se, že neobsahuje

železné součásti. Nepoužívejte prasklé nebo naštípnuté nádoby.

 

Sáčky pro pečení

Iba tepelne odolný sklenený riad. Uistite sa, že neobsahuje železné

súčasti. Nepoužívajte prasknuté alebo naštiepené nádoby.

 

Papierové taniere a

Používajte iba pre krátkodobé varenie/ohrievanie.

šálky

Nenechávajte pri varení rúru bez dozoru.

Papierové utierky

Použite pre zakrytie jedla pre prihrievanie a absorbovanie tuku.

Bez dozoru používajte iba pre krátkodobé varenie.

 

Pergamenový papír

Používejte jako ochranu před stříkáním nebo jako obal

pro napařování.

 

 

Iba Microwave-safe (bezpečné pre užitie v mikrovlnnej rúre).

 

Riaďte sa pokynmi výrobcu. Mal by byť označený ako „Microwave

Plast

Safe“ (bezpečný pre užitie v mikrovlnnej rúre). Niektoré plastové

nádoby zmäknú, keď sa jedlo vnútri zahreje. „Varné sáčky“

 

 

a vzduchotesne uzavreté plastové sáčky by mali byť prederavené

 

alebo ventilované podľa doporučení na balení.

 

Iba Microwave-safe (bezpečné pre užitie v mikrovlnnej rúre).

Plastový obal

Použite pre zakrytie jedla v priebehu varenia, aby zostala

zachovaná vlhkosť. Dávajte pozor, aby sa plastový obal nedotýkal

 

 

jedla.

Teplomery

Iba Microwave-safe (bezpečné pre užitie v mikrovlnnej rúre)

(teplomery pre určenie teploty mäsa a sladkostí).

 

Voskovaný papier

Použite pre zakrytie pokrmu pre zabránenie striekaniu a uchovanie

vlhkosti.

 

 

 

SK - 19

Materiály, ktoré sa v mikrovlnnej rúre nesmú použivať

Kuchyňské

Poznámky

náradie

 

Hliníková tácka

Môže dôjsť k jiskrenie a elektrickému výboju. Premiestite jedlo do

microwave-safe nádoby (bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre).

 

Krabice s kovovým

Môže dôjsť k jiskrenie a elektrickému výboju. Premiestite jedlo do

držadlom

microwave-safe nádoby (bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre).

Kovové alebo

Železo bráni prístupu mikrovlnnej energie k jedlu.

pokovované

Kov môže spôsobiť jiskrenie a elektrický výboj.

kuchynské náradie

 

Drôtiky

Môžu spôsobiť jiskrenie, elektrický výbo a požiar v rúre.

Papierové sáčky

Môžu v rúre spôsobiť požiar.

Plastiková pena

Plastiková pena sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu

vnútri, pokiaľ je vystavená vysokej teplote.

 

Drevo

Drevo pri používaní v mikrovlnnej rúre vysychá a môže sa rozštiepiť

alebo prasknúť.

 

Popis Ovládacích prvkov

Spolu s vašou rúrou ste dostali

nasledujúce príslušenstvo:

 

Sklenený tanier

1

Kruhová podsada taniera

1

Návod na použitie

1

A)Ovládací panel

B)Osa taniera

C)Kruhová podsada taniera

D)Sklenený tanier

E)Pozorovacie okienko

F)Dvierka

G)Systém bezpečnostného blokovania - vypína rúru, pokiaľ sú v priebehu prevádzky otvorené dvierka.

Inštalácia taniera

a)Otvorte dvierka a vložte na dno rúry kruhový podstavec taniera. Naň vložte sklenený tanier tak, aby bol stred taniera usadený na hriadeľ na dne mikrovlnnej rúry.

b)Nikdy neobracajte sklenený tanier hore nohami.

Sklenený tanier by nikdy nemal byť obmedzovaný v pohybu.

c)V priebehu varenia musí byť používaný sklenený tanier i kruhová podsada taniera.

d)Všetko jedlo a nádoby s jedlom musia byť pri varení položené na sklenenom taniere.

e)Pokiaľ sklenený podnos alebo kruhová podsada taniera praskne alebo sa rozbije, obráťte sa na najbližšieho povereného obchodného zástupca.

SK - 20

SK

Pokyny na použitie

Inštalácie

Vyberte rúru z krabice. Odstráňte baliaci materiál a príslušenstvo z priestoru rúry.

Prehliadnite rúru, či nie je niekde pretlačená alebo nemá poškodené dvierka.

Neinštalujte, pokiaľ je rúra poškodená.

Skriňa: Odstráňte všetku ochrannú fóliu z povrchu skrine rúry. Neodstraňujte svetlo hnedý Mica kryt, ktorý je pripevnený k otvoru rúry pre ochranu magnetronu.

1)Vyberte vodorovný povrch, ktorý poskytuje dostatok miesta pre prívody a/alebo vývody vzduchu.

2)Medzi rúrou a susednými stenami je vyžadovaná minimálna vzdialenosť 7,5 cm. Jedna strana musí byť voľná.

Voľný priestor

3)- Ponechajte minimálne 30 cm voľného priestoru nad rúrou.

-Neodstraňujte zo spodnej strany rúry nohy.

-Blokovanie prívodu a/alebo vývodov vzduchu môže poškodiť rúru.

-Umiestite rúru čo najďalej od rozhlasových prijímačov a TV. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie vášho rozhlasového prijímaču alebo TV signálu.

4)Zapojte vašu rúru do štandardnej domácej zásuvky.

Uistite sa, že napätie a frekvencia je rovnaká ako napätie a frekvencia na štítku.

VÝSTRAHA: Neinštalujte rúru na horný panel sporáku ani iné zariadenie vydávajúce teplo.

Pokiaľ je rúra nainštalovaná v blízkosti alebo priamo na zdroji tepla, môže dôjsť k jej poškodeniu a záruka bude zrušená.

Pozor: povrch rúry môže byť v priebehu prevádzky horúci.

Nedotýkajte sa!

SK - 21

OVLÁDANIE

1)NASTAVENIE HODÍN

Po pripojení rúry k elektrickej sieti sa na displeji objaví „0:00“ a ozve sa pípnutie.

1.Stlačte „CLOCK/PRE - SET“, číslice pre výber hodín začnú blikať.

2.Otáčaním „” nastavte požadovanú hodnotu hodín, zadaný čas by mal byť medzi 0 - 23 (24hodinový formát).

3.Pre potvrdenie stlačte tlačidlo „CLOCK/PRE - SET“ a začnú blikať číslice minút.

4.Otáčaním „” nastavte požadované minúty v rozsahu 0-59.

5.Stlačte tlačidlo „CLOCK/PRE - SET“ pre dokončenie nastavenia času. Začne blikať „:“.

Poznámka:

1)Ak nie sú hodiny nastavené, nebudú po zapnutí pracovať.

2)Ak stlačíte počas nastavovania hodín tlačidlo „STOP/CLEAR“, vráti sa rúra automaticky do predchádzajúceho stavu.

2)MIKROVLNNÉ VARENIE

1)Stlačte raz tlačidlo „Microwave“ na displeji sa objaví „P100“.

2)Otáčaním „” vyberte požadovaný výkon od 100% do 10%.

Pri výbere bude displej zobrazovať „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.

3)Stlačte tlačidlo „Microwave“ pre potvrdenie.

4)Otáčaním „” upravte dobu varenia. (Nastaviteľná doba varenie je v rozsahu 0:05 - 95:00 minút.)

5)Stlačte tlačidlo „START/QUICK COOK“ pre štart varenia

POZNÁMKA: Hodnota kroku pri nastavovaní času v rôznom rozsahu je nasledujúca (rôzna):

0

- 1

minúta

:

5

sekúnd

 

 

 

 

 

 

 

 

1

- 5

minút

:

10

sekúnd

 

 

 

 

 

 

 

 

5

- 10

minút

:

30

sekúnd

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- 30

minút

:

1

minúta

 

 

 

 

 

 

 

 

30

- 95

minút

:

5

minút

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 11 stupňov výkonu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň

 

10

9

 

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Mikrovlnný výkon

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazuje sa

P100

P90

P80

P70

P60

P50

P40

P30

P20

P10

P00

SK - 22

SK

3) GRILOVANIE

1)Stlačte jedenkrát tlačidlo „GRILL/CONV./COMBI.“ Pre výber funkcie grilovanie, na displeji sa zobrazí „G-1“.

2)Stlačte tlačidlo „GRILL/CONV./COMBI“ pre potvrdenie.

3)Otáčaním „” upravte dobu grilovania. (Nastaviteľná doba je v rozsahu 0:05 - 95:00).

4)Stlačte tlačidlo „START/QUICK COOK“ pre štart grilovanie.

Poznámka: Po uplynutí polovice doby času grilovania sa ozve dvojité pípnutie,

čo je normálne. Pre dosiahnutie lepšieho výsledku grilovania jedla odporúčame v tento okamih jedlo otočiť. Potom uzavrite dvierka a stlačte tlačidlo „START/QUICK COOK“ pre pokračovanie. Ak v tento okamih nevykonáte prerušenie grilovania a otočenie jedla, mikrovlnná rúra bude pokračovať v činnosti ďalej..

4) KOMBINOVANÉ VARENIE (MIKROVLNY + GRIL)

1)Stlačte jedenkrát tlačidlo „GRILL/CONV./COMBI” na displeji sa zobrazí „G - 1“.

2)Otáčaním „” vyberte funkciu kombinovaného varenia, zastavte otáčanie u voľby „G - 2“ alebo „G - 3“.

3)Stlačte tlačidlo „GRILL/CONV./COMBI” pre potvrdenie.

4)Otáčaním „” upravte dobu varenia. (Nastaviteľná doba je v rozsahu 0:05 - 95:00).

5)Stlačte tlačidlo „START/QUICK COOK“ pre štart varenia.

Tabuľka pre voľby mikrovlny + gril.

Voľba

Zobrazuje sa

Mikrovlnný

Výkon Grilu

výkon

 

 

 

1

G - 1

0 %

100 %

2

G - 2

36 %

64 %

3

G - 2

55 %

45 %

Poznámka:

Po uplynutí polovice doby času grilovania sa ozve dvojité pípnutie, čo je normálne.

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku grilovania jedla odporúčame v tento okamih jedlo otočiť. Potom uzavrite dvierka a mikrovlnná rúra bude pokračovať v činnosti..

5) KOMBINOVANÉ VARENIE (MIKROVLNY + HORKÝ VZDUCH)

1)Stlačte jedenkrát tlačidlo „GRILL/CONV./COMBI“ na displeji sa zobrazí „G - 1“.

2)Otáčaním „” vyberte funkciu kombinovaného varenia, zastavte otáčania u voľby „C - 1“, „C - 2“, „C - 3“ alebo „C - 4“.

3)Stlačte tlačidlo „GRILL/CONV./COMBI“ pre potvrdenie.

4)Otáčaním „” upravte dobu varenia. (Nastaviteľná doba je v rozsahu 0:05 - 95:00).

5)Stlačte tlačidlo „START/QUICK COOK“ pre štart varenia.

Tabuľka pre volgy mikrovlny + horký vzduch

Voľba

Zobrazuje sa

Mikrovlnný

Výkon horký vzduch

výkon

 

 

 

1

C - 1

60 %

40 %

2

C - 2

50 %

50 %

3

C - 2

40 %

60 %

4

C - 4

27 %

73 %

SK - 23

6)TEPLOVZDUŠNÉ VARENIE (PREDHRIEVANIE)

Pri teplovzdušnom varení môžete túto rúru používať rovnako ako klasickú rúru

na pečenie. Mikrovlnný ohrev nie je zapnutý. Tento režim sa odporúča, ak chcete predhriať rúru na požadovanú teplotu pred samotným vložením potravín do rúry.

1)Stlačte jedenkrát tlačidlo „GRILL/CONV./COMBI“ na displeji sa zobrazí „G - 1“.

2)Otáčaním „” vyberte teplovzdušné varenie.

Poznámka: Teplota môže byť nastavená v rozsahu 50 - 240 °C.

3)Stlačte tlačidlo „GRILL/CONV./COMBI“ pre potvrdenie teploty.

4)Stlačte tlačidlo „START/QUICK COOK“ pre štart predhrievania. Po dosiahnutí teploty

zaznie dvakrát zvukový signál, oznamujúci okamih vloženia potravín do rúry.

Teplota predhrievania bude blikať na displeji.

.

7) TEPLOVZDUŠNÉ VARENIE (BEZ PREDHRIEVANIA)

1) Stlačte jedenkrát tlačidlo „GRILL/CONV./COMBI“ na displeji sa zobrazí „G - 1“.

2) Otáčaním „” vyberte teplovzdušné varenie.

Poznámka: Teplota môže byť nastavená v rozsahu 50 - 240 °C.

3) Stlačte tlačidlo „GRILL/CONV./COMBI“ pre potvrdenie teploty.

4) Otáčaním „” upravte dobu varenia. (Maximálny čas varenia 95 minút). 5) Stlačte tlačidlo „START/QUICK COOK“ pre štart varenia.

8) VARENIE VO VIACERÝCH ETAPÁCH

Súčasne môžete nastaviť maximálne tri etapy varenia. V prípade použitia etapy rozmrazovania, by táto mala byť ako prvá. Jeden zvukový signál oznámi koniec etapy a nasledujúca etapa bude varenie pokračovať. Voľbu automatického varenia a predhrievania nemožno použiť pre varenie vo viacerých etapách.

Príklad: Ak chcete rozmraziť 500 g jedla, potom jedlo variť na 80% mikrovlnného výkonu po dobu 7 minút, vykonajte nasledujúce:

1)Stlačte raz tlačidlo „DEFROST“, displej zobrazí „dEF1“.

2)Otáčaním „” nastavte hmotnosť na 500 g.

3)Stlačte raz tlačidlo „Microwave“.

4)Otočením „” zvoľte mikrovlnný výkon na 80%, displej bude zobrazovať “P80„.

5)Stlačte tlačidlo „Microwave“ pre potvrdenie.

6)Otáčaním „” zvoľte čas varenia 7 minút.

7)Stlačte tlačidlo „START/QUICK COOK“ pre štart varenie.

SK - 24

SK

9) FUNKCIA ČASOVEJ PREDVOLBY

1)Najprv nastavte hodiny. (Pozrite sa do pokynov o nastavení hodín.)

2)Zadajte program varenie. Môžu byť zvolené najviac 3 etapy varenia.

V tomto prípade nemožno zvoliť rozmrazovanie.

Voľbu automatického varenia je možné nastaviť iba ako jednu etapu.

Príklad: Požadujete variť na 80% mikrovlnného výkonu po dobu 7 minút.

-Stlačte raz tlačidlo „Microwave

-Otáčaním „” zvoľte mikrovlnný výkon na 80%, displej bude zobrazovať „P80“.

-Stlačte tlačidlo „Microwave“ pre potvrdenie.

-Otáčaním „” zvoľte čas varenia 7 minút.

Po týchto krokoch prosím nestlačte „START/QUICK COOK“.

Pokračujte podľa nasledujúcich krokov.

3)Stlačte „CLOCK/PRE - SET“ pre nastavenie času, v ktorom má začať varenie. Číslice hodín budú blikať.

4)Otáčaním „” nastavte hodiny, zadaný čas by mal byť medzi 0 - 23 (24hodinový formát)

5)Stlačte tlačidlo „CLOCK/PRE - SET“ a začnú blikať číslice minút.

6)Otáčaním „” upravte minúty v rozsahu 0 - 59.

7)Stlačte „START/QUICK COOK“ pre ukončenie nastavenia.

Po dosiahnutí nastaveného času sa ozve zvukový signál a spustí sa automatické varenie. Poznámka: najprv musí byť nastavený čas. V inom prípade časová predvoľba nebude fungovať.

10) RYCHLÉ VARENIE

1) V pokojnom stave rúry stlačte tlačidlo „START/QUICK COOK“ pre spustenie varenia potravín na plný mikrovlnný výkon po dobu 1 minúty. Pri každom ďalšom stlačení tlačidla

START/QUICK COOK“ sa doba varenia predĺži o 1 minútu.

Maximálna doba nastavenia je 95 minút.

Poznámka: táto funkcia nefunguje v režimoch rozmrazovanie, automatické varenie a varenie vo viacerých etapách.

11) ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI

1) Stlačte tlačidlo „DEFROST“, na displeji sa zobrazí „dEF1“.

2) Otáčaním „” vyberte hmotnosť potravín v rozsahu 100 až 2000 g 3) Stlačte tlačidlo „START/QUICK COOK“ pre spustenie rozmrazovania.

Na displeji sa bude zobrazovať zostávajúca doba..

12) PONUKA AUTOMATICKÉHO VARENIA

1)Stlačte tlačidlo „AUTO MENU“, na displeji sa zobrazí „A - 1“.

2)Otáčajte ovládačom „“ doprava, pre zvolenie z ponuky „A - 1“ až „A - 9“.

3)Stlačte tlačidlo „AUTO MENU“ pre potvrdenie vašej voľby.

Poznámka: Ak zvolíte menu „A - 3“, na displeji sa zobrazí „P - 1“.

Otáčajte ovládačom „” pre výber voľby „P - 1“, „P - 2“, „P - 3 “ ...... „P - 8“. Pre potvrdenie stlačte „AUTO MENU

4)Otáčaním „” vyberte hmotnosť podľa tabuľky, „g“ bude zobrazené na displeji.

5)Ak ste zvolili „A - 3“ v tento okamih stlačte „AUTO MENU“ pre voľbu množstvo.

Stlačte tlačidlo „START/QUICK COOK“ pre štart varenie

SK - 25

Voľba

Potravina

Hmotnosť

Výkon

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

250

 

A-1

Mäso

 

350

100 %

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

210

 

A-2

Ohrev

 

280

100 %

 

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

 

 

 

 

 

500

 

 

 

P-1

 

125

 

 

 

Špagety

 

250

 

 

 

P-2

 

125

 

 

 

Makaróny

 

250

 

 

 

P-3

 

125

 

 

 

Vretená

 

250

 

 

 

P-4

 

125

 

A-3

Cestoviny

Špagety

 

250

100 %

P-5

 

125

 

 

Fusilli

 

250

 

 

 

P-6

 

125

 

 

 

Penne

 

250

 

 

 

P-7

 

125

 

 

 

Rigatoni

 

250

 

 

 

P-8

 

125

 

 

 

Farfalle

 

250

 

 

 

 

1

(okolo 170 g)

 

A-4

Polievka

2

(okolo 250 g)

100 %

 

 

 

3

(okolo 340 g)

 

 

 

 

1

(okolo 250 g)

 

A-5

Nápoj

2

(okolo 500 g)

100 %

 

 

 

3

(okolo 750 g)

 

A-6

Pizza

 

300

Mikrovlny +

 

400

horký vzduch

 

 

 

 

 

 

 

1

(okolo 200 g)

 

A-7

Zemiaky

2

(okolo 400 g)

100 %

 

 

 

3

(okolo 600 g)

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

200

 

A-8

Zelenina

 

300

100 %

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

100

(+ 270 ml vody)

 

A-9

Ryža

150

(+ 330 ml vody)

100 % / 70 %

200

(+ 380 ml vody)

 

 

 

250

(+ 450 ml vody)

 

SK - 26

SK

13) FUNKCIA ZOBRAZENIA INFORMÁCIÍ

1)Pri prebiehajúcom varení stlačte tlačidlo „Microwave“ alebo „GRILL/CONV./COMBI“,

na 3 sekundy sa zobrazí aktuálny výkon. Potom sa zobrazenie vráti do predchádzajúceho stavu.

2)Pri nastavení časovej predvoľby stlačte „CLOCK/PRE - SET“ pre zobrazenie zvyšného času do spustenia varenia. Predvolený čas sa zobrazí na 3 sekundy.

3)Pri prebiehajúcom varení stlačte tlačidlo „CLOCK/PRE - SET“ pre zobrazenie aktuálneho

času. Čas sa bude zobrazovať 3 sekundy.

14)FUNKCIA DETSKÉHO ZÁMKU

Zamknutie: V pokojnom stave stlačte na 3 sekundy tlačidlo „STOP/CLEAR“.

Ozve sa dlhý tón označujúci aktiváciu detského zámku a na displeji sa zobrazí indikátor

“.

Zrušenie zámku: V uzamknutom stave stlačte na 3 sekundy tlačidlo „STOP/CLEAR“. Ozve sa dlhý tón označujúci deaktiváciu detského zámku a indikátor „“ zhasne.

15)SPECIFIKÁCIA

1)Pri otáčaní prepínačom zaznie jedenkrát zvukový signál.

2)Ak počas varenia otvoríte dvere pre pokračovanie stlačte „START/QUICK COOK“.

3)Ak po nastavení požadovanej voľby nestlačíte do 5 minút tlačidlo „START/QUICK COOK“ bude voľba zrušená a zobrazí sa čas.

4)Pri dostatočnom stlačení tlačidiel sa ozve zvukový signál.

5)Po ukončení varenia zaznie zvukový signál päťkrát.

Čistenie

Uistite sa, že ste rúru odpojili od zdroja napájania.

1)Vyčistite po použití vnútrajšok rúry ľahko navlhčenou utierkou.

2)Umyte príslušenstvo obvyklým spôsobom v mydlovej vode.

3)Rám dvierok, izoláciu a susedné časti musia byť, ak sú znečistené, opatrne očistené vlhkou utierkou.

SK - 27

Odstraňovanie problémov

Normálne

 

 

Príjem rozhlasového a TV signálu môže byť

Mikrovlnná rúra ruší príjem televízneho

pri prevádzke mikrovlnej rúry rušen. Je to

obdobné rušenie malých elektrických zaria-

signálu.

 

 

dení ako mixéru, vysávača alebo fénu. Je to

 

 

 

 

normálne.

 

Slabé svetlo rúry.

 

Pri mikrovlnnom varení s nízkym výkonom sa

 

môže svetlo zoslabiť. Je to normálne.

 

 

 

 

Pri varení sa môže z jedla uvoľňovať para.

Na dverách sa akumuluje para, z ventilačných

Väčšina je odvedená ventilačnými otvormi.

otvorov vychádza horúci vzduch.

Niektorá sa však môže akumulovať na chlad-

nejšom mieste akým sú napr. dvierka rúry. Je

 

 

 

 

to normálne.

 

Rúra bola omylom spustená bez jedla vnútri.

Nikdy nezapínajte prázdnu mikrovlnnú rúru.

 

 

Môže dôjsť k zničeniu spotrebiča.

 

 

 

 

Problém

Možná príčina

 

Odstránenie

 

(1) Napájací kábel nie je pev-

Odpojte ho. Po 10 sekundách

 

ne zapojený.

 

ho opäť zapojte.

Rúru nie je možné zapnúť

(2) Vypadla poistka alebo sa

Nahraďte poistku alebo zapni-

vypol istič prúdu.

te istič prúdu.

 

 

(3) Problémy so zásuvkou.

Vyskúšajte zásuvku s inými

 

elektrickými zariadeniami.

 

 

 

Rúra nehreje.

(4) Dvierka nie sú poriadne

Zavrite dvierka.

zavreté.

 

 

 

 

 

Sklenený tanier vydáva pri

(5) Špinavé valčeky ložísk na

Obráťte sa na kapitolu “Čiste-

prevádzke rúry hluk.

spodnej časti rúry.

nie” pre očistenie špinavých

častí.

 

 

 

Technická specifikacia

-Mikrovlnná rúra – 3 v 1, mikrovlny + gril + horúci vzduch

-Nerezová

-Kapacita rúry 28 l

-Mikrovlnný výkon 900 W, Výkon grilu 1100

W, Výkon horúceho vduchu 2500 W

-Elektronické ovládanie, 10 stupňov výkonu

-Funkcia rozmrazovanie

-9 nastavení automatického menu

-Rychlý štart

-Detská poistka

-95 min. časovač, Priemer taniera 315 mm

-24 h. hodiny

-Nerezový vnútorný prostor

-Nerezové provedenie

-Príkon: 2500 W

-Hlučnosť < 60 dB

-Napätie: 230 V ~ 50 Hz

-Rozmery (š x v x h): 52 x 33,5 x 50 cm

-Hmotnosť (NETTO): 19,3 kg

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.

SK - 28

SK

VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE

PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED

OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO

ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.

VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD

NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení

životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné

prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslú-

žené elektrozariadenie a batérie/akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie alebo použité batérie,

či akumulátory zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.sewa.sk.

Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u kolektívneho systému SEWA, a. s. pod registračným číslom EZ 0000213 (pre recykláciu batérií a akumulátorov).

SK - 29

Szanowny kliencie, dziękujemy Ci za zakup naszego produktu. Przed wprowadzeniem tego urządzenia do eksploatacji bardzo uważnie przeczytaj Instrukcję obsługi i wraz z kartą gwarancyjną, paragonem fiskalnym (asygnatą) i według możliwości także z opakowaniem i wewnętrzną zawartością opakowania dobrze schowaj.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Urządzenie to używać wyłącznie dla prywatnego zapotrzebowania i dla określonych celów.

Urządzenie to nie jest przeznaczone dla używania komercyjnego.

Urządzenie chronić przed ciepłem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wilgocią

(w żadnym wypadku nie zanurzać urządzenia do cieczy) i kontaktem z ostrymi krawędziami.

Nie używać urządzenia w wypadku, że mają Państwo wilgotne ręce. Jeżeli dojdzie do zwilżenia lub namoczenia urządzenia, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Strzec się przed kontaktem z wodą.

Wyłączyć urządzenie i zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (ciągnąć tylko wtyczkę, nigdy nie za kabel), jeżeli nie będą Państwo używać urządzenia, jeżeli będą Państwo chcieli zamontować wyposażenie, wyczyścić urządzenie lub w wypadku awarii.

Urządzenie nie może być eksploatowane bez nadzoru. Jeżeli muszą Państwo opuścić miejsce pracy, zawsze wyłączyć urządzenie, ewentualnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka

(zawsze ciągnąć wtyczkę, nigdy nie za kabel).

Aby ochronić dzieci przed ryzykiem połączonym z urządzeniami elektrycznymi, dopilnować, aby kabel nie wisiał na dół i dzieci nie dosięgły na urządzenie.

Regularnie kontrolować urządzenie i kabel doprowadzający z punktu widzenia uszkodzenia. Jeżeli urządzenie wykazuje usterki, nie wprowadzać do eksploatacji.

W wypadku nie zadziałania lub niewłaściwej czynności, wyłączyć urządzenie i nie próbować go naprawiać własnymi siłami. Zwrócić się do autoryzowanego serwisu i zażądać oryginalne części zamienne. Nie dotrzymanie wyżej wymienionych wskazówek może mieć wpływ

na bezpieczeństwo urządzenia odbiorczego.

Używać tylko oryginalne wyposażenie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (dzieci), których psychiczne, fizyczne lub mentalne zdolności są niedostateczne, brak doświadczenia zabrania

w bezpiecznym używaniu urządzenia lub nie były instruowane w związku z używaniem urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być pod nadzorem dorosłych, którzy nie dopuszczą, żeby bawiły się urządzeniem.

Prosimy, aby Państwo respektowali następujący rozdział

„Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dla tego urządzenia“.

SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA TEGO URZĄDZENIA

Środki ostrożności pozwalające uniknąć narażenie na nadmierne działanie energii mikrofalowej

a)Bez względu na okoliczności nie wolno próbować włączać kuchni z otwartymi drzwiczkami.

Mogłoby dojść do szkodliwego narażenia własnej osoby na działanie energii mikrofalowej.

Nie wolno uszkodzić i manipulować przy zatrzaskach drzwiczek

b)Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów między drzwi kuchni a ścianę przednią,

nie dopuszczać do gromadzenia się resztek żywności (brudu) lub środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających.

c)UWAGA: Nie włączać kuchenki mikrofalowej, gdy drzwiczki kuchenki są uszkodzone do czasu aż zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzacją producenta kuchni mikrofalowych.

PL - 30

PL

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Aby obniżyć niebezpieczeństwo powstania pożaru, porażenia prądem elektrycznym, zranienie osób lub wystawienia na zbyt silne promieniowanie energii mikrofalowej, w trakcie używania urządzenia proszę przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, włącznie z poniższymi Ostrzeżeniami.

Ostrzeżenie:

1)Płyny i pozostałe pokarmy nie można podgrzewać w zamkniętych pojemnikach

(naczyniach), ponieważ mają skłonność do eksplozji w skutek nadciśnienia.

2)Obudowę chroniącą przed napromieniowaniem mikrofalowym może zdejmować wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Dla pozostałych osób ta czynność stanowi niebezpie.

3)Dzieci mogą używać kuchenkę mikrofalową wyłącznie pod warunkiem,

że były im udzielone wystarczające wskazówki i dziecko jest w stanie używać kuchenkę mikrofalową w sposób bezpieczny i rozumie niebezpieczeństwom wynikającym z niewłaściwego użycia.

4)Podgrzewanie mikrofalowe napojów może zakończyć się opóźnionym zagotowaniem erupcyjnym, dlatego proszę być ostrożnym przy manipulacji z naczyniem.

5)Proszę używać wyłącznie naczynia kuchenne odpowiednie do zastosowania w kuchenkach mikrofalowych.

6)Omawianą kuchenką mikrofalową należy regularnie czyścić i usuwać jakiekolwiek resztki pokarmu.

7)Proszę przeczytać specyficzne

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ NARAŻENIE NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ.

8)W razie podgrzewania pokarmu w pojemnikach plastikowych lub

papierowych, proszę sprawdzać kuchenkę pod kątem możliwości zapalenia.

9)W razie zaobserwowania dymu, urządzenie należy wyłączyć lub odłączyć od sieci elektrycznej i drzwiczki pozostawić zamknięte w celu zaduszenia ewentualnych płomieni.

10)Pokarm nie wolno przegotowywać.

11)Obszar wewnątrz kuchenki nie używać do przechowywania rzeczy. Przedmioty zapalne nie wolno przechowywać

w kuchence (np. chleb, krakersy, itp.).

12)Przed włożeniem do kuchenki należy usunąć druciane sznurki i uchwyty metalowe z papierowych lub plastikowych pojemników/woreczków.

13)Instalację i umieszczenie kuchenki wykonać wyłącznie zgodnie z instrukcjami.

14)Jajko w skorupce ani jajka ugotowane na twardo nie wolno podgrzewać w kuchence mikrofalowej, ponieważ mają skłonność do eksplozji w skutek nadciśnienia również po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.

15)Omawiany urządzenie należy używać wyłącznie do celu w jakim było skonstruowane i tak jak opisano w instrukcji.

16)W urządzeniu nie wolno używać chemikalia korozyjne lub pary. Omawiana kuchenka mikrofalowa jest specjalnie skonstruowana do podgrzewania. Nie jest skonstruowana do użycia przemysłowego lub laboratoryjnego.

17)Zawartość butelek do karmienia dzieci

i naczyń z pokarmem dla dzieci musi być rozmieszana lub wstrząśnięta i temperatura pokarmu sprawdzona przed jedzeniem w celu uniknięcia oparzeń.

18)Nie utrzymanie kuchenki w czystym stanie może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, które może mieć negatywny wpływ na żywotność urządzenia

i ewentualnie doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

19)Kuchenkę mikrofalową nie wolno używać w pobliżu wody, w wilgotnej piwnicy ani w pobliżu basenu.

20)Temperatura przystępnych powierzchni może być wysoka podczas eksploatacji urządzenia. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od nagrzanej powierzchni i nie wolno zakrywać żadne otwory wentylacyjne na kuchence mikrofalowej.

21)Przewód zasilający nie może zwisać przez kant stołu lub pulpitu

PL - 31

Przyłącze z dwoma wtykami
i gniazdkiem ochronnym

W celu obniżenia ryzyka poranienia osób

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Dotknięcie się niektórych wewnętrznych części może spowodować poważne obrażenia ciała lub

śmierć. Nie wolno demontować tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe zastosowanie uziemienia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Urządzenie nie wolno podłączać do gniazdka aż do momentu, gdy będzie właściwie zainstalowane i uziemione. Omawiana kuchenka mikrofalowa musi być uziemiona. W razie zwarcia elektrycznego, uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym za pośrednictwem drutu, po którym może odciec prąd elektryczny. Omawiane urządzenie posiada kabel z ochronnym przewodem podłączonym do wtyku ochronnego. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które jest właściwie zainstalowane i uziemione.

W razie niezrozumienia instrukcji dotyczących uziemienia lub w przypadku wątpliwości, czy urządzenie jest właściwie uziemione, proszę zwrócić się do elektrotechnika luk konserwatora, który posiada odpowiednie kwalifikacje w tym kierunku.

Jeżeli jest niezbędne użycie przedłużacza, proszę użyć trzyżyłowy przedłużacz z przewodem ochronnym. Urządzenie podłączamy do gniazdka z dwoma otworami z wtykiem ochronnym.

1)Krótki przewód zasilający jest dostarczany z tego względu, aby zapobiec ryzyku zaplątania się lub potknięcia o dłuższy kabel.

2)W przypadku używania zestawu z długim kablem przewodowym lub przedłużacza:

-Przekrój kabla przewodowego lub przedłużacza musi być zgodny z elektrycznym poborem mocy urządzenia.

-Przedłużacz musi być trzyżyłowy z gniazdkiem ochronnym.

-Kabel musi być prowadzony tak, aby nie zwisał przez pulpit lub kant stołu, gdzie dzieci mogłyby pociągnąć za niego lub ktoś mógłby się potknąć o niego.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo osobistego urazu

Jakiekolwiek naprawy lub czynności konserwacyjne, gzie występuje konieczność usunięcia obudowy ochronnej kuchenki mikrofalowe, która daje ochronę przed wystawieniem się

na niepożądane działania energii mikrofalowej, może wykonywać wyłącznie osoba do tego upoważniona - dla wszystkich pozostałych osób wykonywanie tych czynności jest niebezpieczne.

NACZYNIA KUCHENNE

Patrz instrukcje w rozdziale „Materiały, których użycie jest dopuszczalne w kuchence mikrofalowej lub które nie wolno użyć w kuchence mikrofalowej“.Używanie w kuchence mikrofalowej niektórych naczyń kuchennych niemetalowych jest niebezpieczne. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, naczynie można wypróbować w następujący sposób.

PL - 32

PL

Test kuchynského náradia:

1)Naczynie Microwave-safe (bezpieczne do użycia w kuchence mikrofalowej) napełnić

1 kubkiem zimnej wody (250 ml) i włożyć je do mikrofalówki wraz z testowanym naczyniem kuchennym.

2)Włączyć kuchenkę na maksymalną moc przez 1 minutę.

3)Ostrożnie dotknąć testowane naczynie kuchenne. Jeżeli puste naczynie kuchenne jest ciepłe, nie wolno używać go do gotowania w kuchence mikrofalowej.

4)Nie przekraczać czasu 1 minuty gotowania.

5)Naczynie wyjąć z kuchenki mikrofalowej.

WAŻNE:

Ten test i następujące instrukcje odnoszą się do naczyń stosowanych przy gotowaniu mikrofalowym! Podczas grillowania można skorzystać z naczyń nadających się do pieczenia i gotowania w konwencjonalnym piekarniku. Nie można używać naczyń, które nie są odporne na wysokie temperatury (np. z tworzyw sztucznych, papieru, drewna...)

UWAGA

Podczas gotowania kombinowanego chodzi o kombinację gotowania mikrofalowego

i grillowania. W tym przypadku,ae możeszillowania możesznia w niezbędne jest spełnienie dwóch kryteriów przy wyborze odpowiedniego naczynia, tzn., że użyte naczynia muszą spełniać kryteria gotowania w kuchence mikrofalowej, a także muszą być odporne na wysokie temperatury przy grillowaniu (np. naczynia szklane i porcelanowe do pieczenia).

PL - 33

Materiały, które są dopuszczalne do życia w kuchence mikrofalowej

Naczynie kuchenne Uwagi

 

Może być stosowana w małych ilościach na przykrycie.

 

Małe gładkie kawałki mogą być stosowane do przykrycia cienkich

Folia aluminiowa

części mięsa lub drobiu w celu zabezpieczenia niektórych

fragmentów przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt

 

 

blisko ścianek kuchni, mogą wystąpić iskrzenia. Folia powinna

 

być w odległości co najmniej 2,5 cm od ściany kuchenki.

 

Wyłącznie naczynia Microwave-safe (bezpieczne do stosowania

Naczynia stołowe

w kuchenkach mikrofalowych). Proszę kierować się wg instrukcji

producenta naczyń stołowych. Nie wolno stosować pęknięte lub

 

 

ubite naczynia.

 

Wyłącznie naczynia Microwave-safe (bezpieczne do stosowania

Garnki szklane

w kuchenkach mikrofalowych). Proszę kierować się wg instrukcji

producenta naczyń stołowych. Nie wolno stosować pęknięte lub

 

 

ubite naczynia.

Naczynia szklane

Wyłącznie naczynia szklane termoodporne. Należy upewnić się,

że nie posiadają żelazne części. Nie wolno stosować pęknięte

 

lub ubite naczynia.

Torebki do pieczenia

Proszę kierować się instrukcjami producenta. Nie zamykać

sznurkiem drucianym. Proszę je poprzekłuwać, aby para mogła

 

się ulatniać.

Papierowe talerzyki

Stosować tylko do krótkiego gotowania/podgrzewania.

i kubki

Podczas gotowania nie wolno pozostawić kuchenkę bez nadzoru.

Papierowe ręczniczki

Stosować do przykrycia pokarmu w celu podgrzewania

i wchłaniania tłuszczu. Bez nadzoru stosować wyłącznie

 

do krótkookresowego gotowania.

Papier pergaminowy

Stosować do zapobieżenia rozpryskiwania potrawy lub jako

opakowanie do naparzania żywności.

 

 

Wyłącznie tworzywo sztuczne Microwave-safe (bezpieczne do

 

stosowania w kuchenkach mikrofalowych). Proszę kierować się

 

instrukcjami producenta. Tworzywo sztuczne powinno być

Tworzywa sztuczne

oznakowane „Microwave-safe” (bezpieczne do stosowania

w kuchenkach mikrofalowych). Niektóre rodzaje tworzyw mogą ulec

 

 

odkształceniu, gdy pokarm będzie ciepły. „Torebki do mrożonek“

 

i hermetycznie zamknięte torebki powinny być poprzekłuwane lub

 

wentylowane zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu.

Wyłącznie Microwave-safe (bezpieczne do stosowania

Plastikowe opakowania w kuchenkach mikrofalowych). Stosować do utrzymania poziomu wilgotności w żywności. Uważać, aby opakowanie plastikowe nie

dotykało się pokarmu.

Termometry

Wyłącznie Microwave-safe (bezpieczne do stosowania

w kuchenkach mikrofalowych). (Termometry przeznaczone

 

do określenia temperatury mięsa i słodyczy).

Papier woskowy

Stosować do utrzymania poziomu wilgotności w żywności

lub zapobieżenia rozpryskiwania potrawy.

 

PL - 34

PL

Materiały, których użycie w kuchence jest niedopuszczalne

Naczynie kuchenne

Uwagi

Taca aluminiowa

Może dojść do iskrzenia i wyładowań elektrycznych.

Pokarm przemieścić do naczynia Microwave-safe

 

(bezpieczne do stosowania w kuchenkach mikrofalowych).

Pudełko z uchwytem

Może dojść do iskrzenia i wyładowań elektrycznych.

Pokarm przemieścić do naczynia Microwave-safe

metalowym

(bezpieczne do stosowania w kuchenkach mikrofalowych).

 

Naczynia kuchenne

Żelazo zabrania dostępu energii mikrofalowej do pokarmu.

metalowe lub z części-

Metal może spowodować palenie się łuku elektrycznego.

ami metalowymi

 

Sznureczki druciane

Mogą spowodować iskrzenie i wyładowanie elektryczne

oraz pożar w kuchence mikrofalowej.

 

Woreczki papierowe

Mogą spowodować pożar w kuchence mikrofalowej.

Pianka plastikowa

Plastikowa pianka może się roztopić lub skazić płyn wewnątrz,

jeżeli jest wystawiona na działanie zbyt wysokiej temperatury.

 

Drewno

Stosując drewno w kuchence mikrofalowej powodujemy jego

wysychanie i może się rozszczepić lub pęknąć.

 

OPIS ELEMENTÓW STEROWANIA

Wraz z kuchenką mikrofalową otrzymali Państwo następujące akcesoria:

Szklany talerz obrotowy

1

Wózek talerza

1

Instrukcja obsługi

1

A)

Panel sterowania

B)

Wał talerza

C)

Wózek talerza

D)

Szklany talerz obrotowy

E)

Przeźroczysta szyba

F)

Drzwiczki

G)

Zamek drzwiczek - wyłącza kuchenkę mikrofalową

 

w momencie otwarcia drzwiczek w czasie

 

eksploatacji.

INSTALACJA TALERZA

 

a)Otworzyć drzwiczki i umieścić wózek w prowadnicach na dnie talerza. Ułożyć talerz szklany tak, aby środek talerza był osadzony na wale na dnie kuchenki mikrofalowej.

b)Talerz nigdy nie wolno obracać do góry nogami.

Talerz szklany nie może być ograniczany w ruchu.

c)Podczas gotowania musi być użyty talerz szklany wraz z wózkiem talerza.

d)Wszystkie pokarmy i naczynia z pokarmem przeznaczone do gotowania, muszą być umieszczone na szklanym talerzu.

e)Jeżeli szklana taca lub wózek talerza pęknie bądź rozbije się, proszę zwrócić się do najbliższego autoryzowanego przedstawiciela handlowego.

PL - 35

Instrukcja użyći

Instalacja

Kuchenkę mikrofalową wyjąć z pudła i rozpakować. Wyjąć materiał opakunkowy z wnętrza kuchenki mikrofalowej. Proszę wizualnie sprawdzić, czy kuchenka mikrofalowa gdzieś nie jest wgnieciona lub czy nie ma uszkodzone drzwiczki. Kuchenkę nie wolno instalować, jeżeli jest uszkodzona.

Obudowa:

Całą folię ochronną usunąć z powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej. Nie usuwać jasno brązowej ochrony Mica, która jest przymocowana do otworu kuchenki w celu ochrony magnetronu.

1)Proszę wybrać poziomą powierzchnię, gdzie jest wystarczająco dużo miejsca dla doprowadzenia i odprowadzenia powietrza.

2)Minimalna odległość między kuchenką a sąsiadującymi ścianami wynosi 7,5 cm. Jedna strona musi być wolna.

Wolna okolica

3)- Nad kuchenką musi być co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.

-Nóżki, znajdujące się ze spodu kuchenki, nie wolno usuwać.

-Zablokowanie doprowadzenia i odprowadzenia powietrza może skutkować uszkodzeni em kuchenki.

-Kuchenkę należy umieścić jak najdalej od odbiorników radiowych i telewizyjnych.

4)Odbiór sygnału radiowego i telewizyjnego może być zakłócany w trakcie eksploatacji mikrofalówki.

5)Kuchenkę mikrofalową należy podłączyć do standardowego gniazdka domowego.

Proszę upewnić się, że napięcie i częstotliwość w gniazdku elektrycznym jest takie same jak napięcie i częstotliwość na etykietce urządzenia.

Uwaga: Kuchenkę nie wolno instalować na górny panel płyty kuchennej ani na inne urządzenie emitujące ciepło. Jeżeli kuchenka jest zainstalowana w pobliżu lub bezpośrednio na źródle ciepła, może dojść do jej uszkodzenia i nie podlega to gwarancji.

PL - 36

PL

STEROWANIE

1)USTAWIENIE ZEGARA

Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do sieci, na wyświetlaczu pojawi się „0:00“ i usłyszysz sygnał dźwiękowy.

1.Wybierz „CLOCK/PRE - SET”, cyfry godzin zaczną migać.

2.Obracając „” ustawisz żądaną wartość godzin, zadany czas powinien być pomiędzy

0 - 23 (24 godzinowy format).

3.Aby potwierdzić, naciśnij „CLOCK/PRE - SET”, zaczną migać cyfry minut.

4.Obracając „” ustawisz minuty w przedziale 0-59.

5.Naciśnij przycisk „CLOCK/PRE - SET”, aby zakończyć ustawienie czasu. Zacznie migać „:“.

Uwaga:

1)Jeśli zegar nie jest ustawiony, nie będzie działać po włączeniu.

2)Po naciśnięciu przycisku „STOP/CLEAR“ podczas ustawiania godzin, kuchenka wróci automatycznie do poprzedniego stanu.

2)GOTOWANIE W MIKROFALÓWCE

1)Naciśnij jeden raz przycisk „MICROWAVE“ na wyświetlaczu pojawi się „P100“.

2)Obracając „” wybierz wymaganą moc od 100% do 10%.

Przy wybieraniu na wyświetlaczu pojawi się „P100“, „P80“, „P50“, „P30“, „P10“.

3)Naciśnij przycisk „MICROWAVE”, aby potwierdzić.

4)Obracając „” dostosujesz czas gotowania.

(Czas gotowania jest pomiędzy 0:05 - 95:00 minut).

5)Naciśnij przycisk „START/QUICK COOK”, aby rozpocząć gotowanie.

UWAGA: Wartość kroku przy ustawianiu czasu w różnym zakresie jest następująca (różna):

0

- 1

minuta

:

5

sekund

 

 

 

 

 

 

 

 

1

- 5

minut

:

10

sekund

 

 

 

 

 

 

 

 

5

- 10

minut

:

30

sekund

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- 30

minut

:

1

minuta

 

 

 

 

 

 

 

 

30

- 95

minut

:

5

minut

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelka 11 stopni mocy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopień

 

10

9

 

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Moc mikrofal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetla się

P100

P90

P80

P70

P60

P50

P40

P30

P20

P10

P00

PL - 37

3) GRILOWANIE

1)Naciskając jeden raz przycisk „GRILL/CONV./COMBI” wybierzesz funkcję grillowania, na wyświetlaczu pojawi się „G - 1”.

2)Naciśnij przycisk „GRILL/CONV./COMBI”, aby potwierdzić.

3)Obracając „” ustawisz czas grillowania. (Czas jest w zakresie 0:05 - 95:00).

4)Naciśnij przycisk „START/QUICK COOK”, aby rozpocząć grillowanie.

Uwaga: Po upłynięciu połowy czasu grillowania odezwie się piśnięcie, co jest normalne.

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty grillowania zalecamy w tej chwili jedzenie obrócić. Potem należy zamknąć drzwiczki i nacisnąć „START/QUICK COOK“, aby kontynuować. Jeśli

w tym momencie nie przerwiesz grillowania i nie obrócisz jedzenia, kuchenka mikrofalowa będzie nadal pracować.

4) GOTOWANIE KOMBINOWANE (MIKROFALE + GRILL)

1)Naciskając jeden raz przycisk „GRILL/CONV./COMBI” na wyświetlaczu pojawi się „G - 1“.

2)Obracając „” wybierz funkcję kombinowanego gotowania, zatrzymaj przy „G - 2“ lub „G - 3“.

3)Naciśnij przycisk „GRILL/CONV./COMBI”, aby potwierdzić.

4)Obracając „” ustawisz czas grillowania. (Czas jest w zakresie 0:05 - 95:00).

5)Naciśnij przycisk „START/QUICK COOK” aby rozpocząć gotowanie.

Tabelka mikrofale + grill.

Wybór

Wyświetla się

Moc mikrofal

Moc grilla

1

G - 1

0 %

100 %

2

G - 2

36 %

64 %

3

G - 2

55 %

45 %

Uwaga:

Po upłynięciu połowy czasu grillowania odezwie się piśnięcie, co jest normalne. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty grillowania zalecamy w tej chwili jedzenie obrócić. Potem należy zamknąć drzwiczki, aby kontynuować.

5) GOTOWANIE KOMBINOWANE (MIKROFALE + GORĄCE POWIETRZE)

1)Naciśnij jeden raz przycisk „GRILL/CONV./COMBI” na wyświetlaczu pojawi się „G - 1“.

2)Obracając „” wybierz funkcję kombinowanego gotowania, zatrzymaj obracanie przy „C - 1“, „C - 2“, „C - 3“ lub „C - 4“.

3)Naciśnij przycisk „GRILL/CONV./COMBI”, aby potwierdzić.

4)Obracając „” ustaw czas gotowania. (Czas jest w zakresie 0:05 - 95:00).

5)Naciśnij przycisk „START/QUICK COOK”, aby rozpocząć gotowanie.

Tabelka mikrofale + gorące powietrze

Wybór

Wyświetla się

Moc mikrofal

Moc gorącego powietrza

1

C - 1

60 %

40 %

2

C - 2

50 %

50 %

3

C - 2

40 %

60 %

4

C - 4

27 %

73 %

PL - 38

PL

6)GOTOWANIE W GORĄCYM POWIETRZU (PRZEDGRZANIE)

Podczas gotowania w gorącym powietrzu można kuchenkę wykorzystać jako klasyczny piekarnik. Ogrzewanie mikrofalami nie jest włączone. Ten tryb jest zalecany, jeśli chcesz rozgrzać kuchenkę na żądaną temperaturę przed włożeniem żywności do kuchenki.

1)Naciśnij jeden raz przycisk „GRILL/CONV./COMBI” na wyświetlaczu pojawi się „G - 1“.

2)Obracając „” wybierz funkcję gotowania w gorącym powietrzu.

Uwaga: Temperatura może być ustawiona w zakresie 50 - 240°C.

3)Naciśnij przycisk „GRILL/CONV./COMBI”, aby potwierdzić temperaturę.

4)Naciśnij przycisk „START/QUICK COOK”, aby rozpocząć rozgrzewanie. Po osiągnięciu temperatury dwa razy usłyszysz sygnał, oznajmujący moment włożenia żywności

do kuchenki. Temperatura rozgrzania będzie migać na wyświetlaczu.

7)GOTOWANIE W GORĄCYM POWIETRZU (BEZ ROZGRZANIA)

Naciśnij jeden raz przycisk „GRILL/CONV./COMBI” na wyświetlaczu pojawi się „G - 1“.

Obracając „” wybierz funkcję gotowania w gorącym powietrzu. Uwaga: Temperatura może być ustawiona w zakresie 50 - 240°C.

Naciśnij przycisk „GRILL/CONV./COMBI”, aby potwierdzić temperaturę.

Obracając „” ustaw czas gotowania. (Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut).

Naciśnij przycisk „START/QUICK COOK”, aby rozpocząć gotowanie.

8) GOTOWANIE W KILKU ETAPACH

W tym samym czasie jest możliwe ustawić trzy etapy gotowania. W przypadku użycia etapu rozmrażania, ten etap powinien być pierwszy. Jeden sygnał dźwiękowy oznajmia koniec etapu, następnym krokiem będzie gotowanie. Wybór automatycznego gotowania i rozgrzewania nie może być używany do gotowania w kilku etapach.

Przykład: Jeżeli chcesz rozmrozić 500 g pokarmu, a następnie gotować na 80% mocy mikrofali przez 7 minut, wykonaj następujące czynności:

1)Naciśnij jeden raz przycisk „DEFROST”, wyświetlacz wyświetli „dEF1“.

2)Obracając „” ustaw wagę na 500 g.

3)Naciśnij jeden raz przycisk „MICROWAVE”.

4)Obracając „”wybierz mikrofale o mocy 80%, wyświetlacz będzie wyświetlać „P80“.

5)Naciśnij przycisk „MICROWAVE”, aby potwierdzić.

6)Obracając „” wybierz czas gotowania 7 minut.

7)Naciśnij przycisk „START/QUICK COOK”, aby rozpocząć gotowanie.

PL - 39

9)FUNKCJA PRESELEKCJI CZASU

1)Najpierw ustaw zegar. (Patrz instrukcje ustawiania zegara).

2)Wprowadzić program gotowania. Mogą być wybrane najwyżej 3 etapy gotowania. W tym przypadku nie można wybrać rozmrożenia. Wybór automatycznego gotowania można ustawić tylko jako jeden etap.

Przykład: chcesz gotować na 80% maksymalnej mocy mikrofali przez 7 minut.

-Naciśnij jeden raz przycisk „MICROWAVE

-Obracając „” wybierz moc mikrofali na 80%, wyświetlacz będzie wyświetlać „P80“.

-Naciśnij przycisk „MICROWAVE”, aby potwierdzić.

-Obracając „” wybierz czas gotowania 7 minut.

Po tych krokach nie należy naciskać „START/QUICK COOK”.

Kontynuuj według następujących kroków.

3)Naciśnij CLOCK/PRE-SET”, aby ustawić czas, gdy powinno rozpocząć się gotowanie. Cyfry godzin będą migać.

4)Obracając „” ustaw godziny, zadany czas powinien być między 0 - 23 (godzinowy format).

5)Naciśnij przycisk „CLOCK/PRE - SET”, zaczną migać cyfry minut.

6)Obracając „” ustaw minuty w zakresie 0 - 59.

7)Naciśnij „START/QUICK COOK”, aby zakończyć ustawienie. Po określonym czasie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i rozpocznie się gotowanie automatyczne.

Uwaga: najpierw musi być ustanowiony czas. W innym przypadku, preselekcja czasu nie działa.

10) SZYBKIE GOTOWANIE

1) W stanie bezczynności kuchenki, naciśnij „START/ QUICK COOK”, aby rozpocząć gotowanie w kuchence mikrofalowej przy pełnej mocy na 1 minutę. Przy każdym kolejnym naciśnięciu „START/QUICK COOK” czas gotowania wzrośnie o 1 minutę.

Maksymalny czas to 95 minut.

UWAGA: Ta funkcja nie działa w trybie rozmrażania, gotowania automatycznego i gotowania w kilku etapach.

11) ROZMRAŻANIE W ZALEŻNOŚCI OD WAGI

1) Naciśnij przycisk „DEFROST”, na wyświetlaczu pojawi się „dEF1”. 2) Obracając „” wybierz wagę w zakresie 100 do 2000 g.

3) Naciśnij przycisk „START/QUICK COOK”, aby włączyć rozmrażanie. Na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas.

12) PROPOZYCJE GOTOWANIA AUTOMATYCZNEGO

1)Naciśnij przycisk „AUTO MENU”, na wyświetlaczu pojawi się „A - 1“.

2)Obróć sterownikiem „” w prawo, aby wybrać z menu „A - 1” do „A - 9”.

3)Naciśnij przycisk „AUTO MENU”, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Jeżeli wybierzesz menu „A - 3“, na wyświetlaczu pojawi się „P - 1“.

Obróć sterownikiem „“ aby wybrać „P - 1“, „P - 2“, „P - 3“ ...... „P - 8“.

Aby potwierdzić naciśnij „AUTO MENU“.

4)Obracając „” wybierz wagę według tabelki, „g“ będzie wyświetlona na wyświetlaczu. Jeżeli został wybrany „A - 3“ w tym momencie naciśnij „AUTO MENU“, aby wybrać ilość.

5)Naciśnij przycisk „START/QUICK COOK”, aby rozpocząć gotowanie.

PL - 40

PL

Wybór

Potrawy

Waga

Moc

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

250

 

A-1

Mięso

350

100 %

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

210

 

A-2

Rozgrzewanie

280

100 %

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

P-1

125

 

 

 

 

Sphagetii

250

 

 

 

 

P-2

125

 

 

 

 

Makarony

250

 

 

 

 

P-3

125

 

 

 

 

Świderki

250

 

 

 

 

P-4

125

 

A-3

Wyroby

 

Sphagetii

250

100 %

mączne

 

P-5

125

 

 

 

 

 

 

Fusilli

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

P-6

125

 

 

 

 

Penne

250

 

 

 

 

P-7

125

 

 

 

 

Rigatoni

250

 

 

 

 

P-8

125

 

 

 

 

Farfalle

250

 

 

 

 

 

1 (około 170 g)

 

A-4

 

Zupa

2 (około 250 g)

100 %

 

 

 

 

3 (około 340 g)

 

 

 

 

 

1 (około 250 g)

 

A-5

Napój

2 (około 500 g)

100 %

 

 

 

 

3 (około 750 g)

 

A-6

 

Pizza

300

Mikrofale +

 

400

gorące powietrze

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (około 200 g)

 

A-7

Ziemniaki

2 (około 400 g)

100 %

 

 

 

 

3 (około 600 g)

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

200

 

A-8

Warzywa

300

100 %

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

100 (+ 270 ml wody)

 

A-9

 

Ryż

150 (+ 330 ml wody)

100 % / 70 %

 

200 (+ 380 ml wody)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 (+ 450 ml wody)

 

PL - 41

13) FUNKCJA WYŚWIETLANIA INFORMACJI

1)Podczas gotowania naciśnij przycisk „MICROWAVE” lub „GRILL/CONV./COMBI“,

na 3 sekundy pojawi się aktualna moc. Następnie wyświetlacz wróci do poprzedniego stanu.

2)Przy ustawieniu preselekcji czasu naciśnij „CLOCK/PRE - SET”, aby wyświetlić pozostały czas do włączenia gotowania. Wybrany czas pojawi się na 3 sekundy.

3)Podczas gotowania naciśnij przycisk „CLOCK/PRE - SET”, aby wyświetlić aktualny czas.

Czas będzie pojawiał się na 3 sekundy.

14)FUNKCJA BLOKADY DZIECIĘCEJ

Zamknięcie: W stanie bezczynności, naciśnij przez 3 sekundy przycisk „STOP/CLEAR”. Usłyszysz długi ton wskazujący na włączenie blokady, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik

“.

Anulowanie blokady: W stanie blokady, naciśnij przez 3 sekundy przycisk „STOP/CLEAR”. Usłyszysz długi ton wskazujący na wyłączenie blokady i wskaźnik „“ zgaśnie.

15)SPECYFIKACJA

1)Podczas włączania przełącznika zabrzmi jeden raz sygnał dźwiękowy.

2)Jeżeli w czasie gotowania, otworzysz drzwi, aby kontynuować naciśnij „START/QUICK COOK”.

3)Jeżeli po ustawieniu żądanej opcji nie naciśniesz w ciągu 5 minut przycisku „START/QUICK COOK“ będzie wybór anulowany i pojawi się czas.

4)Po dostatecznym naciśnięciu przycisków będzie słyszeć sygnał.

5)Po zakończeniu gotowania zabrzmi sygnał dźwiękowy pięć razy.

CZYSZCZENIE

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.

1)Po użyciu wyczyścić wnętrze kuchenki lekko nawilżoną szmatką

2)Akcesoria umyć zwykłym sposobem w wodzie z mydłem.

3)Jeżeli rama drzwiowa, uszczelki i części sąsiednie są zabrudzone, to muszą być ostrożnie wyczyszczone wilgotną szmatką.

PL - 42

PL

USUWANIE PROBLEMÓW

Normálne

 

 

 

Odbiór sygnału radiowego i telewizyjnego

 

 

 

może być zakłócany w trakcie eksploatacji

 

Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór sygnału

mikrofalówki. Zakłócenia są podobne

 

telewizyjnego.

 

to tych, które są na skutek działania sprzętu

 

 

 

takiego jak mikser, odkurzacz lub suszarka

 

 

 

do włosów. To zjawisko jest normalne.

 

 

 

W trakcie gotowania mikrofalowego o niskiej

 

Słabe światło kuchenki.

 

mocy światło może się zmniejszyć.

 

 

 

To zjawisko jest normalne.

 

 

 

Podczas gotowania para może wydobywać

 

 

 

się z pokarmu. Przeważna część jest

 

Kondensacja pary na drzwiach, gorące powie-

odprowadzana przez otwory wentylacyjne.

 

trze wydobywa się z otworów wentylacyjnych.

Część pary może kondensować się

 

 

 

w chłodniejszym miejscu takim jak np.

 

 

 

drzwiczki kuchenki. To zjawisko jest normalne.

 

Kuchenka mikrofalowa była przypadkowo

Nie wolno włączać pustą (bez obciążenia)

 

kuchenkę mikrofalową.

 

włączona bez jedzenia w środku.

 

Może spowodować uszkodzenie kuchenki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem

Możliwa przyczyna

Naprawa

 

 

(1) Przewód zasilający nie jest

Odłączyć go. Po upływie

 

 

dobrze podłączony.

10 sek. ponownie włączyć.

 

Kuchenka nie działa.

(2) Spalony bezpiecznik lub

Zastąpić bezpiecznik lub

 

wyłączył się wyłącznik prądu.

włączyć wyłącznik prądu.

 

 

 

 

(3) Problemy z gniazdkiem.

Gniazdo zweryfikuj włączając

 

 

inne urządzenia elektryczne.

 

 

 

 

 

Rúra nehreje.

(4) Drzwiczki nie są dokładnie

Dokładnie zamknąć drzwiczki.

 

 

zamknięte.

 

 

 

Sklenený tanier vydáva pri

(5) Brudne wałki łożysk na

Patrz rozdział „Czyszczenie“

 

dot. oczyszczenia brudnych

 

prevádzke rúry hluk.

dole kuchenki.

 

 

 

części.

 

 

 

 

Specyfikacja techniczna

 

 

- Kuchenka mikrofalowa ze stali nierdzewnej

- Timer 95 min.

 

- 3 w 1

 

- Talerz obrotowy 315 mm

- Pojemność kuchenki 28 l

 

- 24 godzinowy

- Moc mikrofal 900 W, moc grillu 1100 W,

- Wnętrze ze stali nierdzewnej

 

moc gorącego powietrza 2500 W

- Obudowa ze stali nierdzewnej

- Sterowanie elektroniczne, 10 stopni mocy

- Moc 2500 W

 

-

Funkcja rozmrażania

 

- Głośność < 60 dB

- 9 ustawień automatycznego menu

- Napięcie 230 V ~ 50 Hz

-

Szybki start

 

- Wymiary 52 x 33,5 x 50 cm

-

Blokada dziecięca

 

- Waga (NETTO): 19,3 kg

Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.

PL - 43

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA

PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE

DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ

Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.

W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE

NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU

SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM

NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielenie na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką.

Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego / elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów

Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy urządzenie lub bateria/akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja.

Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów. Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą

Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami. Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem,

w którym został produkt kupiony.

PL - 44

EN

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including

the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

General Safety Instructions

The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose.

This appliance is not fit for commercial use. Do not use it outdoors (except if it is designed to be used outdoors). Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water.

When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug

from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.

Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).

To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance.

Check the appliance and the cable for damage on a regular basis.

Do not use the appliance if it is damaged.

Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician.

To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.

Use only original spare parts.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical.

Sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions for this unit“.

Special safety instructions for this unit

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

a)Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

b)Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

c)WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

EN - 45

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ADDENDUM: If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Warning

1)Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

2)It is hazardous for anyone other than a competent person to remove a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

3)Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understand

the hazards of improper use.

4)Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take care when handling the container.

5)Only use utensils suitable for use in microwave ovens.

6)The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.

7)Read and follow the specific: ”PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY”.

8)When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9)If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

10)Do not overcook food.

11)Do not use the oven cavity for storage purposes.

Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.

12)Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.

13)Install and locate this oven only in accordance with the installation instructions provided. To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persóna or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

14)Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

15)Use this appliance only for its intended uses as described in manual.

16)Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance.

This oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.

17)The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked efore consumption, in order to avoid burns.

18)Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

19)Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.

20)The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Keep cord away from heated surface, and do not cover any events on the oven.

21)Do not let cord hang over edge of table or counter.

EN - 46

EN

To Reduce the Risk of Injury to Persóna Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Two - round - pin plug

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman

if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3 - wire extension cord.

1)A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

2)If a long cord set or extension cord is used.

-The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

-The extension cord must be a groundingtype 3-wire cord.

-The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or triplex over unintentionally.

Caution

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a compentent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure

to microwave energy.

Utensil

See the instructions on “Materials you can use in microwave oven or to be avoided

in microwave oven.” There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1)Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.

2)Turn on maximum power for 1 minute.

3)Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.

4)Do not exceed 1 minute cooking time.

5)Take out the utensil from the microwave oven.

Important:

This test and following instructions are meant for kitchenware and cooking in the microwave! You can use regular baking and cooking kitchenware for classic owens during combi. cooking or grilling in our microwave. Do not use kitchenware that is not made from heat-resistant materials (such as plastic, paper, wood...)

EN - 47

Caution!

During combination cooking, the microwave cooking takes turnes with grill cooking.

In this case, it is necessarry to choose kitchenware that is acceptable for both cooking methods.

This means, that the kitchenware for combination cooking must be suitable for microwave cooking as well as heat-resistant for grill cooking (for example glass or china kitchenware).

Materials you can use in microwave oven

Utensils

Remarks

 

Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts

Aluminum foil

of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too

close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5 cm) away

 

 

from oven walls.

Browning dish

Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must

be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may

 

cause the turntable to break.

Dinnerware

Microwave-safe only. Follow manufacture´s instrucztions.

Do not use cracked or chipped dishes.

 

Glassjar

Always remove lid. Use only to heat food until just warm.

Most glass jars are not heat resistant and may break.

 

Glassware

Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim.

Do not use cracked or chipped dishes.

 

Oven cooking bags

Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie.

Make slits to allow steam to escape.

Paper plates and

Use for short–term cooking/warming only.

cups

Do not leave oven unattended while cooking.

Paper towels

Use to cover food for reheating and absorbing fat.

Use with pervision for a short-term cooking only.

 

Parchment paper

Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

 

Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be

Plastic

labeled “Microwave Safe”. Some plastic containers soften, as the food

inside gets hot. “Boiling bags” and tightly closed plastic bags should be

 

 

slit, pierced or vented as directed by package.

Plastic wrap

Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain

moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

 

Thermometers

Microwave-safe only (meat and candy thermometers).

Wax paper

Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

EN - 48

EN

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils

Remarks

Aluminum tray

May cause arcing. Transfer food into microwave - safe dish.

Food carton

May cause arcing. Transfer food into microwave - safe dish.

with metal handle

 

Metal or metaltrim-

Metal shields the food from microwave energy.

med utensils

Metal trim may cause arcing.

Metal twist ties

May cause arcing and could cause a fire in the oven.

Paper bags

May cause a fire in the oven.

Plastic foam

Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to

high temperature.

 

Wood

Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or

crack.

 

Description of the controls

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray

1

Turntable ring assembly

1

Instruction Manual

1

A)Control panel

B)Turntable shaft

C)Turntable ring assembly

D)Glass tray

E)Observation window

F)Door assembly

G)Safety interlock system - Shut off oven power if the door is opened during operation.

Turntable Installation

a)Open the oven door and insert the turnable ring.

Put the glass tray on the top of the turntable ring, so that the central point of the glass tray sits on the turntable shaft at the bottom of the oven.

b)Never place the glass tray upside down.

The glass tray should be restricted.

c)Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking,

d)All food and containers of food are always placed on the glass tray for coking.

e)If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact nearest autorized service center.

EN - 49

Instruction for Use

Installation

Take microwave oven out of the box. Remove all packing material and accessories empty the inside of the oven. Examine the oven for any damage such as dents or broken door.

Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

1)Select a level surface that provide enough open space for the intake and outlet vents.

2)minimum clearance of 3.0 inches (7.5cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.

Open

3)- Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.

-Do not remove the legs from the bottom of the oven.

-Blocking the intake and outlet openings can damage the oven.

-Place the oven as far away from radios and TV as possible.

Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

4)Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance.

If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.

Don´t touch on !

EN - 50

EN

Control

1)Clock Setting

When the microwave oven is electrified,the oven will display “0:00“, buzzer will ring once.

1.Press “CLOCK/PRE - SET”, the hour figure flash.

2.Turn ”” to adjust the hour figures, the input time should be within 0 - 23.

3.Press “CLOCK/PRE - SET”, the minute figures will flash.

4.Turn ”” to adjust the minute figures, the input time should be within 0 - 59.

5.Press “CLOCK/PRE - SET” to finish clock setting. “:“ will flash.

Note:

1)If the clock is not set, it would not function when powered.

2)During the process of clock setting, if you press “STOP/CLEAR“, the oven will go back to the previous status automatically.

2)Microwave Cooking

3)Press the “MICROWAVE“ key once, and “P100“ display. Turn ”” to select the microwave power from 100% to 10%. “P100“, “P80“, “P70“, “P60“, “P50“, “P40“, “P30“ “P20“, “P10“ will display in order.

4)Press ”MICROWAVE“ to confirm.

5)Turn ”” to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:0595:00.)

6)Press ”START/QUICK COOK“ to start cooking.

NOTE: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

 

 

0

- 1

min.

:

5

seconds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

- 5

min.

:

10

seconds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

- 10

min.

:

30

seconds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

- 30

min.

:

1

minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

- 95

min.

:

5

minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 power levels are available.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level

 

10

9

 

8

7

6

5

4

3

2

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power

 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

 

10%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display

 

P100

P90

P80

P70

P60

P50

P40

P30

P20

 

P10

P00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN - 51

3) Grill Cooking

1)Press the ”GRILL/CONV./COMBI.” key once, and ”G - 1“ display.

2)Press ”GRILL/CONV./COMBI.” to confirm.

3)Turn ”” to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05 - 95:00.)

4)Press ”START/QUICK COOK” to start cooking.

Note: If half the grill time passes, the oven pause and sound twice to tell you to turn

the food over. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press “START/QUICK COOK“ to continue cooking.

If no operation, the oven will wait one minute and work automatically.

4) Combination Cooking (Microwave+Grill)

1)Press the ”GRILL/CONV./COMBI.” key once, and ”G - 1“ display.

2)Turn ”” to select the combination way. Stop turning when ”G - 2“, “G - 3“ displays.

3)Press ”GRILL/CONV./COMBI.” to confirm.

4)Turn ”” to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05 - 95:00.)

5)Press ”START/QUICK COOK” to start cooking.

Note: instructions

Instructions

Display

Microwave

Grill

1

G - 1

0 %

100 %

2

G - 2

36 %

64 %

3

G - 2

55 %

45 %

5) Combination Cooking (Microwave+Convection)

1)Press the ”GRILL/CONV./COMBI.” key once, and ”G - 1“ display.

2)Turn ”” to select the combination way. Stop turning when ”C - 1“,“C - 2“, “C - 3“ and ”C-4“ displays.

3)Press ”GRILL/CONV./COMBI.” to confirm.

4)Turn ”” to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05 - 95:00.)

5)Press ”START/QUICK COOK” to start cooking.

Note: Combination instructions

Instructions

Display

Microwave

Convection

1

C - 1

60 %

40 %

2

C - 2

50 %

50 %

3

C - 2

40 %

60 %

4

C - 4

27 %

73 %

EN - 52

EN

6)Convection Cooking(With preheating funtion)

The convection cooking can let you to cook the food as a traditional oven.

Microwave is not used. It is recommended that you should preheat the oven to the appropriate temperature before placing the food in the oven.

1)Press the ”GRILL/CONV./COMBI.” key once, ”G - 1“ flash.

2)Turn ”” to select the convection function.

Note: the temperature can be chosen from 50 degrees to 240 degrees.

3)Press the ”GRILL/CONV./COMBI.” to confirm the temperature.

4)Press the ”START/QUICK COOK” to start preheating.

When the preheating temperature arrives, the buzzer will sound twice to remind

you to put the food into the oven. And the preheated temperature is displayed and flash.

7)Convection Cooking (Without pre - heating function)

1)Press the “GRILL/CONV./COMBI.“ key once, “G - 1“ flash.

2)Turn ”” to select the convection function.

Note: the temperature can be chosen from 50 degrees to 240 degrees.

3)Press the ”GRILL/CONV./COMBI.” to confirm the temperature

4)Turn ”” to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)

5)Press the ”START/QUICK COOK” key to start cooking.

8) Multi-Stage Cooking

Three stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

Note: Auto menu and preheating cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food of 500g, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

1)Press ”DEFROST” once, the screen will display ”dEF1“;

2)Turn ”” to adjust the defrost weight of 500g;

3)Press “MICROWAVE“ once;

4)Turn ”” to choose 80% microwave power till ”P80“ display;

5)Press ”MICROWAVE“ to confirm;

6)Turn ”” to adjust the cooking time of 7 minutes;

7)Press ”START/QUICK COOK“ to start cooking.

EN - 53

9) Pre-set Function

1) Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting.)

2) Input the cooking program. Three stages can be set at most.

Defrosting should not be set in preset function.Auto menu can be set single stage only. Example: if you want to cook with 80% microwave power for 7 minutes.

- Press “MICROWAVE“ once;

- Turn ”” to choose 80% microwave power till “P80“ display;

- Press “MICROWAVE“ to confirm;

- Turn ”” to adjust the cooking time of 7 minutes;

After the above steps, please do not press “START/QUICK COOK“. Then do as following:

3) Press ”CLOCK/PRE-SET”, current time displays and the hour figures flash.

4) Turn ”” to adjust the hour figures, the input time should be within 0 - 23.

5) Press ”CLOCK/PRE-SET”, the minute figures will flash.

6) Turn ”” to adjust the minute figures, the input time should be within 0 - 59.

7) Press ”START/QUICK COOK” to finish setting. ”:“ will light, buzzer will ring twice when the time arrives, then cooking will start automatically.

Note: clock must be set first. Otherwise,pre-set function will not work.

10) Speedy Cooking

1) In waiting state, press „START/QUICK COOK“ key to cook with 100% power level for 1 minute. Each press on the same key can increase 1 minute.

The maximum cooking time is 95 minutes.

Note: this function cannot work under defrost, auto menu and multi - stage cooking.

11) Defrost by Weight

1) Press “DEFROST“ pad once,the oven will display “dEF1“.

2) Turn ”” to select the weight of food.At the same time, “g“ will lights.

The weight should be 100 - 2000g.

3) Press “START/QUICK COOK“ key to start defrosting.

12) Auto Menu

1)Press “AUTO MENU“, “A - 1“ displays.

2)Turn ”” right to choose the function wanted, and “A - 1“, “A - 2“, “A - 3“....“A - 9“ will be displayed.

3)Press “AUTO MENU“ to confirm the menu you need.

Note:If the selected menu is A - 3, “P - 1“ displays. Turn „ „ to choose “P - 1“,“P - 2“,

“P - 3“....“P - 8“.Then press “AUTO MENU“ to confirm.

4)Turn ”” to choose the weight of menu,and „g“ indicator will light.

If the selected menu is A - 3, at this time, press “AUTO MENU“ to choose the time of half pipe.

5)Press “START/QUICK COOK“ to start cooking.

EN - 54

EN

Menu

 

Food

Weight (g)

Power

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

250

 

A-1

 

Meat

350

100 %

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

210

 

A-2

 

Reheat

280

100 %

 

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

P-1

125

 

 

 

 

Spaghettini

250

 

 

 

 

P-2

125

 

 

 

 

Macaroni

250

 

 

 

 

P-3

125

 

 

 

 

Shipli

250

 

 

 

 

P-4

125

 

A-3

Pasta

 

Spaghetti

250

100 %

 

P-5

125

 

 

 

Fusilli

250

 

 

 

 

P-6

125

 

 

 

 

Penne

250

 

 

 

 

Rigate

 

 

 

 

 

P-7

125

 

 

 

 

Rigatoni

250

 

 

 

 

P-8

125

 

 

 

 

Farfalle

250

 

 

 

 

 

1 (about 170 g)

 

A-4

 

Soup

2 (about 250 g)

100 %

 

 

 

 

3 (about 340 g)

 

 

 

 

 

1 (about 250 g)

 

A-5

Beverage

2 (about 500 g)

100 %

 

 

 

 

3 (about 750 g)

 

A-6

 

Pizza

300

Micro. + Convec.

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (about 200 g)

 

A-7

 

Potato

2 (about 400 g)

100 %

 

 

 

 

3 (about 600 g)

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

200

 

A-8

Vegetable

300

100 %

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

100 (add 270 ml water)

 

A-9

 

Rice

150 (add 330 ml water)

100 % / 70 %

 

200 (add 380 ml water)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 (add 450 ml water)

 

EN - 55

13) Inquiring Function

1)In cooking state, press “MICROWAVE“ or ”GRILL/CONV./ COMBI.

The current power will be displayed for 2 - 3 seconds.

2)In pre-set state, press ”CLOCK/PRE - SET” to inquire the time for delay start cooking.

The pre-set time will flash for 2 - 3 seconds, then the oven will turn back to the clock display.

3)During cooking state, press ”CLOCK/PRE - SET“ to check the current time.

It will be displayed for 2 - 3 seconds.

14)Lock - out Function for Children

Lock: In waiting state, press “STOP/CLEAR“ for 3 seconds, there will be a long “beep“ denoting entering into the children - lock state and ““ indicator will light.

LED will display current time or 0:00.

Lock quitting: In locked state, press “STOP/CLEAR“ for 3 seconds,

there will be a long „beep“ denoting that the lock is released, and ““ indicator will disapear.

15)Specification

1)The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;

2)START/QUICK COOK“ must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;

3)Once the cooking programme has been set, “START/QUICK COOK“ is not pressed in 5 minutes. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.

4)The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.

5)The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

Cleaning

Be sure to disconnect the oven from the power supply.

1)Clean the inside of the oven after using with a slightly damp cloth.

2)Clean the accessories in the usual way in soapy water.

3)The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

EN - 56

EN

Trouble shooting

Normal

 

 

 

Radio and TV reception may be interfered

 

 

 

when microwave oven operating. It is similar

 

Microwave oven interfering TV reception.

to the interference of small electrical

 

 

 

appliances, like mixer, vaccum cleaner

 

 

 

and electric fan. It is normal.

 

Dim oven light.

 

In low power microwave cooking, oven light

 

 

may become dim. It is normal.

 

 

 

 

 

 

In cooking, steam may come out of food.

 

Steam accumulating on door, hot air out of

Most will get out from vents. But some may

 

vents.

 

accumulate on cool place like oven door. It is

 

 

 

normal.

 

 

Oven stated accidentally with no food in.

It is forbidden to run the unit without any food

 

inside. It is very dangerous.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouble

Possible cause

 

Remedy

 

 

(1) Power cord not plugged

Unplug. Then plug again after

 

 

in tightly.

 

 

10 seconds.

 

Oven can not be started.

(2) Fuse blowing or circuit

Replace fuse or with other

 

breaker works.

 

 

electrical appliances.

 

 

 

 

 

 

(3) Trouble with outlet.

Test outlet with other electrical

 

 

appliances.

 

 

 

 

 

 

Oven does not heat.

(4) Door not closed well.

Close door well.

 

Glass turntable makes

(5) Dirty roller rest and oven

Refer to “Cleaning“ to clean

 

noise when microwave oven

 

operates.

bottom.

 

 

dirty parts.

 

 

 

 

 

Technical specifications

 

 

 

- Microwave oven - 3 in 1, microwaves + grill

-

Children safety fuse

 

+ convection

 

- 95 Min. Timer, turtable diameter 315 mm

-

Stainless steel

 

-

24 - hours clock

- Oven capacity 28 l

 

-

Stainless steel cavity

- Microwave output 900 W, grill output 1100

-

Stainless steel housing

 

W, convection output 2500 W

 

- Power drain: 2500 W

- Electronic operating,10 microwave power

- Noise level < 60 dB

 

levels

 

- Power: 230 V ~ 50 Hz

-

Defrost function

 

- Size (W x H x L): 52 x 33,5 x 50 cm

-

9 automatic menu

 

- Weight (NETTO): 19,3 kg

-

Quick start

 

 

 

 

We reserve the right to change technical specifications.

EN - 57

WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before

a revision. There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer.

Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous atention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal

This symbol appearing on the product, on the product accessories or on

the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible

negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as

a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

EN - 58

CZ

Záruční list

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje spotřebiteli .

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad,

ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.

nesprávné nebo neodborné montáže výrobku

poškození přístroje vlivem živelné pohromy.

používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.

používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.

používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím

nesprávné údržby výrobku

nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.

vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.

mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Dovozce do ČR: HP TRONIC Ústí nad Labem, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín, tel:

577 055 555

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz

Typ výrobku:

MWEGH 281S

Datum prodeje:

 

Výrobní číslo:

 

 

 

Razítko a podpis prodávajícího:

C

SK

Záručný list

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad,

v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.

nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku

poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.

používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.

používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.

používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom

nesprávnej údržby výrobku

nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.

vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.

mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hyundai-electronics.cz

Typ prístroja: MWEGH 281S

Dátum predaja:

 

Výrobné číslo:

 

 

 

Pečiatka a podpis predajca:

C

PL

 

 

 

Karta gwarancyjna

 

WARUNKI GWARANCJI

 

1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI,

 

zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2) Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu uwidocznionej na karcie gwaran-

 

cyjnej.

 

3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwa-

 

ranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym

 

4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/

 

lub defektami produkcyjnymi.

 

5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu

 

Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantują-

 

cym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie

 

wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.)

 

6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta

 

Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą

 

się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu

 

oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.

 

7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład

 

Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez

 

zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku

 

konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .

 

8) Gwarancją nie są objęte:

 

• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub

 

użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa

 

• zużycie towaru nad zakres zwykłego używania (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany

 

do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)

 

• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami

 

atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami

 

termicznymi) i działaniem osób trzecich

 

• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji

 

współpracującej z produktem

 

• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii

 

(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)

 

• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej

 

• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez

 

osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające

 

w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)

 

• kable przyłączeniowe, słuchawki (z zastrzeżeniem pkt. 2), baterie

 

• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia

 

• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar,

 

klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)

 

• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)

 

• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie

 

włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.

 

9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są

 

przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu

 

oraz transportu urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego pokrywa na-

 

bywca.

C

10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład

Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy

odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych

PL

w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.

11)Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.

12)W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.

13)Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.

14)W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.

15)Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).

16)Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

17)W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu uzyskania sprawnych słuchawek bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych:

iRepair, Tel. (071) 7234534, Fax. (071) 7336344, internet: www.irepair.eu, e-mail: info@irepair.eu

 

Nazwa:

MWEGH 281S

 

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer serii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

 

2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

 

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

 

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

 

 

 

 

 

3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

 

4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

C

Poznámky / Notes / NOTATKY: