X4 Tech Jam Box User guide [cs]

0 (0)
X4 Tech Jam Box User guide

Dětský CD p řehrávač Bobby Joey Jam Box

Obj. č.: 176 26 69

Obj. č.: 176 26 70

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši d ůvěru a za nákup d ětského CD přehráva če Bobby Joey Jam Box.

Tento návod k obsluze je sou částí výrobku. Obsahuje d ůležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek p ředáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znov u kdykoliv přečíst!

1

Popis a ovládací prvky

1. Vypínač | Tlačítko Mode

2. USB připojení

3. Regulátor hlasitosti

4. Předchozí titul

5. Režim p řehrávání nebo pauzy

6. Následující titul

7. LED napájení

8. LCD displej

9. Program | Režim p řehrávání a seznamy pro přehrávání

10. Tlačítko Bluetooth Pairing, tlačítko Stop 11. LED osvětlení | LED zapnutí/vypnutí,

výb ěr barvy

12. Ovladače hlasitosti mikrofonu

13. Regulátor ozv ěny

14. Víko CD

15. Otevření víka CD

16. Mikrofony

17. Zapnutí/vypnutí mikrofonů

18. Držáky mikrofon ů | zapustitelné do pláště

19. Přípojky sluchátek 3,5 mm

20. Přípojky mikrofonů 3,5 mm

21. Síťová p řípojka micro USB 5 V DC 22. Přípojka Line-In

23. Slot na SD kartu

24. GS síťový adaptér

25. Kabel Line-In

Ú čel použití

Přehráva č X4-TECH Bobby Joey Jam Box slouží k p řehrávání audio CD, USB pam ěťových za řízení, SD karet a také přes Bluetooth a Line-In ve vnitřních prostorách. P řístroj disponuje funkcí paměti, díky níž si nap říklad pamatuje poslední přehrávané místo p ři poslechu mluveného slova.

Prostřednictvím mikrofonů mohou být hlasy Vašich d ětí zesíleny a reprodukovány spole čně s hudbou prostřednictvím reproduktorů.

Přístroj není vybavený funkcí nahrávání.

Rozsah dodávky

Bobby Joey Jam Box | 2 odnímatelné mikrofony | USB GS

Síťový adaptér | Kabel Line-In | Sada samolepek | Návo d k obsluze

2

Loading...
+ 2 hidden pages