Philips GC 2990/20, GC 2998/80 User manual

EN User manual
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d’emploi
NL Gebruiksaanwijzing
DA Brugervejledning
FI Käyttöopas
NO Brukerhåndbok
SV Användarhandbok
ES Manual del usuario
PT Manual do utilizador
RU Руководство пользователя
TR Kullanım kılavuzu
SR Korisnički priručnik
UK Посібник користувача
KO 사용 설명서
TH คู่มือผู้ใช
SC 用户手册
TC 使用手冊
MS Manual pengguna
VI Hướng dẫn sử dụng
ID Buku Petunjuk Pengguna
KK Пайдаланушы нұсқаулығы
PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele
EL Εγχειρίδιο χρήσης
BG Ръководство за потребителя
HR Korisnički priručnik
ET Kasutusjuhend
HU Felhasználói kézikönyv
LT Vartotojo vadovas
LV Lietotāja rokasgrāmata
SL Uporabniški priročnik
RO Manual de utilizare
SK Príručka užívateľa
3
3
4
4
5
6
1
6
8
2
4
10 11
9
5
1 32
1 2
www.philips.com/support www.philips.com/support
6
www.philips.com/supportwww.philips.com/supportwww.philips.com/support
3
5
6
7
*Use Calc Clean
function once every
1 month to prolong the
life of your iron. Hold
slider at CALC CLEAN
position and shake the
iron until all water
ows out (gure 9).
GC2990 series
1
33 4 5
2
www.philips.com/support
2
2
1
2
3
1
EN Automatic shut o for specic types only (GC2996, GC2997, GC2998, GC2999)
DE Automatische Abschaltung (nur für bestimmte Gerätetypen) FR Fonction
d'arrêt automatique pour certains modèles uniquement NL Automatische
uitschakelfunctie alleen voor bepaalde typen DA Auto-sluk kun for nogle
modeller FI Automaattinen virrankatkaisutoiminto vain tietyissä malleissa
NO Automatisk av-funksjon for kun enkelte typer SV Automatisk avstängning
(endast vissa modeller) IT Spegnimento automatico solo per modelli specici
ES Función de desconexión automática: solo para modelos especícos
PT Desactivação automática apenas para tipos especícos RU
Автоматическое
отключение для некоторых моделей TR Sadece belirli modeller için geçerli olan
otomatik kapanma fonksiyonu KK
Автоматты түрдегi өшірілгенi тек ерекше
түрлерінде ғана PL Automatyczne wyłączanie tylko w przypadku wybranych
modeli CS Funkce automatického vypnutí pouze pro některé typy EL
Αυτόματη
διακοπή λειτουργίας μόνο σε συγκεκριμένους τύπους BG Автоматично
изключване само за определени модели HR Funkcija automatskog isključivanja
samo za neke modele ET Automaatne väljalülitamine ainult teatud tüüpide puhul
HU Automatikus kikapcsolás csak bizonyos típusoknál LT Automatinis išsijungi-
mas yra tik speciniuose modeliuose LV Automātiska izslēgšanās tikai
atsevišķiem modeļiem SL Samodejni izklop samo pri določenih modelih
RO Funcţie de oprire automată numai la anumite modele SK Automatické
vypnutie len pre určité modely SR Funkcija automatskog isključivanja samo za
neke modele UK
Автоматичне вимкнення лише в окремих моделях
KO 자동 전원 차단 기능(특정 모델만 해당) TH
ระบบตัดไฟอัตโนมัติสำหรับบางรุ่นเท่านั้น
SC 自动关熄功能(仅限于特定型号) TC 自動關閉功能僅適用於特殊型號
MS Pematian automatik untuk jenis tertentu sahaja VI
Chức năng tự động ngắt
chỉ cho một số kiểu nhất định IN Fungsi mati otomatis hanya pada tipe tertentu
TR Ütünüzün ömrünü uzatmak için
ayda bir Calc Clean fonksiyonunu
kullanın. Sürgüyü CALC CLEAN
konumunda tutun ve suyun
tamamı dışarı akana kadar ütüyü
sallayın (şekil 9).
KK
Үтіктің қызмет мерзімін ұзарту
үшін Calc Clean функциясын айына
1 рет пайдаланыңыз. Жүгірткіні
CALC CLEAN күйінде ұстап,
үтікті барлық су аққанша
шайқаңыз (9-сурет).
PL Aby przedłużyć okres eksploatacji
żelazka, korzystaj z funkcji Calc
Clean raz w miesiącu. Przytrzymaj
suwak w pozycji CALC CLEAN i
potrząsaj żelazkiem do momentu,
gdy cała woda wypłynie (rys. 9).
CS Používejte funkci Calc-Clean
jednou za měsíc a prodloužíte
životnost žehličky. Podržte
posuvník v poloze CALC CLEAN a
zatřeste žehličkou, dokud všechna
voda nevyteče (obrázek 9).
EL Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του
σίδερου, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
καθαρισμού αλάτων (Calc Clean) 1 φορά
το μήνα. Κρατήστε το διακόπτη στη θέση
CALC CLEAN και κουνήστε το σίδερο
μέχρι να εξέλθει όλο το νερό (εικόνα 9).
BG
Използвайте функцията Calc
Clean веднъж на всеки 1 месец, за
да удължите живота на вашата
ютия. Задръжте плъзгача в
положение CALC CLEAN и
разклатете ютията, докато не
изтече цялата вода (фигура 9).
HR Koristite funkciju Calc Clean
jednom mjesečno kako biste
produžili vijek trajanja glačala.
Držite klizni gumb u položaju
CALC CLEAN i tresite glačalo dok
se sva voda ne izlije (slika 9).
ET Kasutage katlakivi eemaldamise
funktsiooni kord iga 1 kuu järel, et
pikendada oma triikraua eluiga.
Hoidke liugurit katlakivi eemaldami-
se asendis ja raputage triikrauda,
kuni kogu vesi voolab välja (joonis 9).
HU Használja a Vízkőmentesítő funkciót
havonta egyszer a vasaló
élettartamának meghosszabbítása
érdekében. Tartsa lenyomva a
csúszkát a CALC CLEAN helyzetben,
és rázogassa a vasalót, amíg az
összes víz ki nem folyik (9. ábra).
NL Gebruik de Calc-Clean-functie elke
maand om de levensduur van uw
strijkijzer te verlengen. Zet de
schuifknop op de Calc-Clean-po-
sitie en schud al het water uit het
strijkijzer (afbeelding 9).
DA Brug Calc Clean-funktion en gang
om måneden for at forlænge dit
strygejerns levetid. Hold skyderen
på positionen CALC CLEAN, og ryst
strygejernet, indtil alt vandet er
løbet ud (gur 9).
FI Voit pidentää silitysraudan
käyttöikää käyttämällä Calc Clean
-toimintoa kerran kuukaudessa.
Pidä liukusäädintä CALC CLEAN
-asennossa ja ravista silitysrautaa,
kunnes kaikki vesi on valunut ulos
(kuva 9).
NO Bruk kalkrensfunksjonen én gang
hver måned for å forlenge
levetiden på strykejernet. Hold
skyvebryteren i posisjonen
CALC CLEAN, og rist strykejernet
til alt vannet renner ut (gur 9).
SV Använd avkalkningsfunktionen en
gång i månaden för att förlänga
strykjärnets livslängd. Håll reglaget
i CALC CLEAN-läget och skaka
strykjärnet tills allt vatten rinner ut
(bild 9).
IT Per prolungare la durata del ferro,
utilizzare la funzione Calc Clean ogni
mese. Tenere premuto il cursore
nella posizione CALC CLEAN e
scuotere il ferro nché non fuoriesce
tutta l'acqua (gura 9).
ES Utilice la función Calc-Clean una
vez al mes para prolongar la vida útil
de la plancha. Mantenga pulsado el
control deslizante en la posición
CALC CLEAN y agite la plancha
hasta que salga el agua (gura 9).
PT Utilize a função Calc-Clean 1 vez por
mês para prolongar a vida do seu
ferro. Mantenha o botão deslizante
na posição CALC CLEAN e abane o
ferro até sair toda a água (gura 9).
RU
Выполняйте очистку от накипи
каждый месяц, чтобы продлить
срок службы утюга. Удерживайте
переключатель в положении
CALC CLEAN и встряхивайте
утюг, пока вся вода не вытечет
(рисунок 9).
TH ใช้ฟังก์ชั่นขจัดตะกรันทุก 1
เดือนเพื่อยืดอายุการใช้งานของเตารีดของคุณ
เลื่อนสไลด์ค้างไว้ที่ตำแหน่ง CALC CLEAN
แล้วเขย่าเตารีดจนกระทั่งน้ำไหลออกมาหมด
(รูปที่ 9)
SC 每个月使用一次除垢功能以延长
熨斗的使用寿命。 将滑块按在
CALC CLEAN 位置并晃动熨斗,直
至熨斗里面的水全部流出(图 9)。
TC 每月使用鈣化清洗功能一次可延長
熨斗的使用壽命。將滑蓋推至
CALC CLEAN「鈣化清洗」位置,
然後搖晃熨斗,直到所有儲水流出
(圖 9)。
MS Gunakan fungsi Pembersihan
Kerak sebulan sekali untuk
memanjangkan hayat seterika
anda. Tetapkan gelangsar pada
kedudukan CALC CLEAN dan
goncangkan seterika sehingga
semua air keluar (rajah 9).
VI
Sử dụng chức năng Calc Clean
1 tháng một lần để kéo dài tuổi thọ
bàn ủi của bạn. Giữ nút trượt ở vị trí
CALC CLEAN và lắc bàn ủi cho đến khi
toàn bộ nước bên trong đã chảy ra hết
(hình 9).
IN Gunakan fungsi Calc Clean setiap
1 bulan untuk memperpanjang
masa pakai setrika Anda. Tahan
slider pada posisi CALC CLEAN
dan goyangkan setrika hingga
semua air keluar (gambar 9).
LT Naudokite kalkių valymo funkciją
kartą per 1 mėnesį, kad lygintuvas
veiktų ilgiau. Laikykite slankiklį CALC
CLEAN padėtyje ir kratykite
lygintuvą tol, kol iš jo išbėgs visas
vanduo (9 pav.).
LV Izmantojiet Calc Clean funkciju
vienu reizi mēnesī, lai pagarinātu
gludekļa kalpošanas laiku. Turiet
slīdni CALC CLEAN pozīcijā un
kratiet gludekli, līdz viss ūdens iztek
(9. attēls).
SL Funkcijo za odstranjevanje
vodnega kamna uporabljajte 1-krat
mesečno, da podaljšate življenjsko
dobo likalnika. Drsnik pridržite v
položaju CALC CLEAN (čiščenje
vodnega kamna) in potresite
likalnik, da izteče vsa voda (slika 9).
RO Foloseşte funcţia de detartrare o dată
pe lună pentru a prelungi durata de
viaţă a erului de călcat. Menţine
glisorul la poziţia CALC CLEAN
(DETARTRARE) şi scutură erul de
călcat până când toată apa se scurge
(gura 9).
SK Na predĺženie životnosti svojej
žehličky používajte funkciu
Calc-Clean na odstránenie
vodného kameňa raz za mesiac.
Podržte posuvný ovládač v polohe
CALC CLEAN a traste žehličkou
dovtedy, až kým všetka voda
nevytečie (obrázok 9).
SR Koristite funkciju Calc Clean
jednom mesečno da biste produžili
vek trajanja pegle. Držite klizač na
položaju CALC CLEAN i tresite
peglu dok sva voda ne istekne
(slika 9).
UK Використовуйте функцію очищення від
накипу кожного місяця для подовження
терміну служби праски. Утримуючи
повзунок у положенні CALC CLEAN,
потрусіть праску, поки не витече вся
вода (мал. 9).
KO 석회질 세척 기능을 매달 사용하면
다리미 수명이 연장됩니다.
슬라이더를 CALC CLEAN 위치에
놓고 물이 전부 흘러 나올 때까지
다리미를 흔듭니다(그림 9).
FR Utilisez la fonction Calc Clean 1
fois par mois an de prolonger la
durée de vie de votre fer.
Maintenez le sélecteur sur la
position CALC CLEAN et secouez
le fer jusqu'à ce que l'eau s'écoule
(gure 9).
DE Verwenden Sie die
Calc-Clean-Funktion jeden Monat,
um die Lebensdauer Ihres
Bügeleisens zu verlängern. Halten
Sie den Schieberegler auf der
Position "CALC CLEAN", und
schütteln Sie das Bügeleisen
solange, bis das ganze Wasser
herausgelaufen ist (Abbildung 9).
Fabric
Linen
MAX
LINEN
Cotton
ʀʀʀ
COTTON
Silk
ʀʀ
SILK
Synthetic
ʀ
SYNTHETICS
EN To fully benet from the support that Philips oers, register your product at
www.philips.com/welcome. Read the separate important information leaet and
this user manual carefully before you use the appliance.
DE Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie
Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome. registrieren. Lesen Sie die separate
Broschüre mit wichtigen Informationen und diese Bedienungsanleitung sorgfältig
durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
FR Pour proter pleinement de l'assistance oerte par Philips, enregistrez votre produit
à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome. Veuillez lire la brochure séparée
sur les informations importantes et ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
NL Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning. Lees de afzonderlijke folder met
belangrijke informatie en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken.
DA Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere
dit produkt på www.philips.com/welcome. Læs den separate folder med vigtig
information og denne brugervejledning omhyggeligt, før du tager apparatet i brug.
FI Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome. Lue tämä laitteen käyttöopas ja erillinen tärkeitä tietoja
sisältävä lehtinen ennen laitteen käyttöä.
NO Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt
www.philips.com/welcome. Les det separate heftet med viktig informasjon og
denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke apparatet.
SV Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support. Läs den separata och viktiga informationsbroschyren och användar-
handboken noggrant innan du använder apparaten.
IT Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome. Prima di utilizzare l'apparecchio,
leggere attentamente la brochure informativa e il presente manuale dell'utente.
ES Para poder beneciarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el
producto en www.Philips.com/welcome. Lea atentamente el folleto de información
importante y el manual de usuario antes de utilizar el aparato.
PT Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registe o
seu produto em www.philips.com/welcome. Leia atentamente o folheto das
informações importantes em separado e este manual do utilizador antes de utilizar
o aparelho.
RU Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте продукт
на www.philips.com/welcome. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с
важной информацией в буклете и с данной инструкцией по эксплуатации.
TR Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.Philips.-
com/welcome adresinde kaydettirin. Cihazı kullanmadan önce ayrı olarak bulunan
önemli bilgi broşürünü ve bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.
KK Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында
тіркеңіз. Құрылғыны пайдаланбастан бұрын бөлек маңызды ақпарат парақшасын және осы
пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.
PL Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez rmę Philips, należy zarejestro-
wać zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome. Przed pierwszym
użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z ulotką informacyjną oraz instrukcją
obsługi.
CS Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte
svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome. Před použitím si pečlivě
přečtěte uživatelskou příručku a samostatný letáček s důležitými informacemi.
EL Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν
σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome. Διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο σημαντικών
οδηγιών και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
BG За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта
си на адрес: www.philips.com/welcome. Прочетете внимателно отделната листовка с важна
информация, както и това ръководство за потребителя, преди да използвате уреда.
HR Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na
www.philips.com/welcome. Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte zasebni letak s
važnim informacijama i ovaj korisnički priručnik.
ET Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode
veebilehel www.philips.com/welcome. Lugege enne seadme kasutamist läbi
olulise teabe brošüür ja kasutusjuhend.
HU A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a
terméket a www.philips.com/welcome weboldalon. Kérjük, körültekintően olvassa
el a „Fontos tudnivalók” c. ismertetőt és ezt a felhasználói kézikönyvet, mielőtt
használni kezdené a készüléket.
LT Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu
www.philips.com/welcome. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite atskirą
svarbios informacijos lapelį ir vartotojo vadovą.
LV Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu izstrādājumu
vietnē www.philips.com/welcome. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet atsevišķo
informatīvo bukletu un šo lietotāja rokasgrāmatu.
SL Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.phi-
lips.com/welcome. Pred uporabo aparata preberite letak s pomembnimi informa-
cijami in ta uporabniški priročnik.
RO Pentru a benecia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistrează-ţi
produsul la www.philips.com/welcome. Citeşte broşura separată cu informaţii
importante şi acest manual de utilizare cu atenţie înainte de a utiliza aparatul.
SK Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj
produkt na lokalite www.philips.com/welcome. Pred použitím zariadenia si
pozorne prečítajte samostatný leták s dôležitými informáciami a tento návod na
používanie.
SR Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte
proizvod na www.philips.com/welcome. Pre korišćenja aparata pažljivo pročitajte
brošuru sa važnim informacijama i ovaj korisnički priručnik.
UK Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на
веб-сайті www.philips.com/welcome. Перед тим як користуватися пристроєм, уважно
прочитайте окремий буклет із важливою інформацією і цей посібник користувача.
KO 필립스가 드리는 모든 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.Philips.com/
welcome에서 제품을 등록하십시오. 제품을 사용하기 전에 별도의 중요 정보 책자와 이
사용 설명서를 주의 깊게 읽어 보십시오.
TH เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.-
com/welcome อ่านข้อมูลที่สำคัญในแผ่นพับที่แยกมาต่างหากและคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะใช้เครื่อง
SC 为了充分享受飞利浦提供的支持,请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。
使用本产品前,请仔细阅读随附的重要信息页面和本用户手册。
TC 要享受 Philips 為您提供的全面支援,請在 www.philips.com/welcome 網站註冊您的
產品。使用本產品前請先細閱另外的重要資訊手冊及本用戶手冊。
MS Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan
oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/
welcome. Baca risalah maklumat penting yang berasingan dan manual pengguna
ini sebelum anda menggunakan perkakas ini.
VI Để được hưởng lợi ích đầy đủ từ hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.-
com/welcome. Hãy đọc kỹ tài liệu thông tin quan trọng riêng và tài liệu hướng dẫn sử dụng này
trước khi sử dụng thiết bị.
IN Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome. Bacalah brosur informasi terpisah dan
petunjuk pengguna dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat.
www.philips.com/supportwww.philips.com/supportwww.philips.com/support
1
4
5
2
1
3
2
www.philips.com/support
2
8
2 3
4 5 6
7
1
EN Push and hold DE Drücken und halten FR Appuyez et maintenez
enfoncé NL Ingedrukt houden DA Tryk og hold nede FI Pidä painettuna
NO Hold nede SV Tryck på och håll in IT Tenere premuto ES Mantenga
pulsado PT Manter premido RU Нажмите и удерживайте TR Basılı tutun
KK Басу және ұстап тұру PL Naciśnij i przytrzymaj CS Stiskněte a podržte
EL Πιέστε παρατεταμένα BG Натиснете и задръжте HR Pritisnite i zadržite
ET Vajutage ja hoidke all HU Nyomja le és tartsa lenyomva LT Pastumkite ir
palaikykite LV Nospiediet un turiet nospiestu SL Pritisnite in držite RO Apasă
şi menţine apăsat SK Stlačte a podržte SR Pritisnite i držite UK Натисніть та
утримуйте KO 길게 누르기 TH กดค้างเอาไว้ SC 按住 TC 按住 MS Tolak dan tahan
VI Nhấn và giữ IN Tekan dan tahan
©2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4239 001 05611
Бу үтік
Өндіруші: “Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: "ФИЛИПС" ЖШҚ, Ресей
Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111.
GC2990/20, GC2991/30, GC2992/70, GC2995/30, GC2996/20, GC2997/40, GC2998/80:
2000 Вт - 2400 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц
GC2999/80: 2200 Вт - 2600 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц
Тұрмыстық қажеттiлiктерге арналған
Индонезия жасалған
Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарға қатысты шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға:
«Филипс Казахстан» ЖШС Манас көшесі, 32А, 503-кеңсе, 050008, Алматы қаласы, Қазақстан
Юр. лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории
Респубоики Казахстан: ТОО "Филипс Казахстан" ул. Манаса, 32А офис 503. 050008 Алматы,
Казахстан
Паровой утюг
Изготовитель: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен,
Нидерланды.
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО "ФИЛИПС", Российская
Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
GC2990/20, GC2991/30, GC2992/70, GC2995/30, GC2996/20, GC2997/40, GC2998/80:
2000 Вт - 2400 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц
GC2999/80: 2200 Вт - 2600 Вт, 220-240 В, 50-60 Гц
Для бытовых нужд
Сделано в Индонезии
Импортер на территорию Росии и Таможенного Союза принимает претензии потребителей
в случаях, предусмотренных Законом РФ "О защите прав потребителей" 07.02.1992 N-2300-1,
в отношении товара, приобретённого на территории Росиийской Федерации.
www.philips.com/support
2
*
*
*
Fabric Linen Cotton Silk Synthetic
DE Sto Leinen Baumwolle Seide Kunststo
FR Tissu Lin Coton Soie Synthétique
NL Textiel Linnen Katoen Zijde Kunststof
DA Stof Linned Bomuld Silke Kunststof
FI Kangas Pellava Puuvilla Silkki Tekokuitu
NO Stotype Lin Bomull Silke Syntetiske stoer
SV Material Linne Bomull Siden Syntet
IT Tessuto Lino Cotone Seta Sintetico
ES Tejido Lino Algodón Seda Sintético
PT Tecido Linho Algodão Seda Sintético
RU
ǟǷǭǺȉ ǘDzǺ ǢǸǻǼǻǷ ǥDzǸǷ ǞǵǺǿDzǿǵǷǭ
TR Kumaş Keten Pamuklu İpek Sentetik
KK
Ǚǭǿǭ ǔȈʘȈǽ Ǚǭʚǿǭ ǓȒǮDzǷ ǞǵǺǿDzǿǵǷǭ
PL Tkanina Len Bawełna Jedwab Tkanina syntetyczna
CS Textilie Len Bavlna Hedvábí Syntetická textilie
EL
ſƶơƳƬơ ƌƩƭƜ ƃơƬƢơƪƥƱƜ ƍƥƴơƮƹƴƜ ƓƵƭƨƥƴƩƪƼ
BG
ǟȇǷǭǺǵ ǘDzǺ ǜǭǹȀǷ ǗǻǼǽǵǺǭ ǞǵǺǿDzǿǵǷǭ
HR Tkanina Lan Pamuk Svila Sintetika
ET Kangas Linane Puuvillane Siid Sünteetiline
HU Textil Vászon Pamut Selyem Műanyag
LT Medžiaga Linas Medvilnė Šilkas Sintetika
LV Audums Lins Kokvilna Zīds Sintētika
SL Tkanina Posteljnina Bombaž Svila Sintetika
RO Material In Bumbac Mătase Sintetic
SK Látka Ľan Bavlna Hodváb Syntetická látka
SR Tkanina Lan Pamuk Svila Sintetika
UK
ǟǷǭǺǵǺǭ ǘȉǻǺ ǎǭǯǻǯǺǭ ǥǻǯǷ ǞǵǺǿDzǿǵǷǭ
KO
㖑󰵷ᣭ ⍈㉾ 㠘⅟#⅙⠊
TH
เนื้อผ้า ลินิน ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ใยสังเคราะห์
SC
㏴➖ 󰶗 㐥 ᜽ᱽ󰩧
TC
➇⛃ 㷄ㇲ ᚦㇲ ⚘ㇲ ܐᆓ➇⛃
MS Fabrik Linen Kain kapas Sutera Sintetik
VI
7óJ Lanh Cotton 5êMĵB 5ĥOHIijQ
IN Kain Linen Katun Sutera Sintetis
AR
FA
Loading...