Omnimount 10050, ULPF-L User Manual

4.89 Mb
Loading...

ULPF-L

ULN #

10050

PN #

ULPF-L = L27-10050-CON-121808vD-CC

Ultra Low Profile Fixed Wall Mount

VERSION D

EN

Instruction Manual

ES

Manual De Instrucciones

FR

Manuel D’instructions

DE

Benutzerhandbuch

NL

Instructiehandleiding

IT

Manuale Di Istruzioni

PL

Instrukcja Obsługi

CZ

Návod K Obsluze

HU

Kezelési Kézikönyv

GK

Εγχειριδιο Οδηγιων

PT

Manual De Instruções

DA

Brugervejledning

FI

Asennusopas

SV

Monteringsanvisning

RO

Manual Cu Instrucţiuni

BL

Ръководство За Работа

ET

Juhend

LV

Lietošanas Pamācība

LT

Naudojimo Instrukcija

SL

Navodila

SK

Návod Na Obsluhu

RU

Руководство По Эксплуатации

TR

Talimat Kilavuzu

NO

Bruksanvisning

AR

تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺐﻴﺘآ

CN

 

JP

 

EN

Images may differ from actual product

ES

El producto real puede variar respecto a la

imagen mostrada.

 

FR

Le produit réel peut différer de l'illustration.

DE

Abbildung weicht möglicherweise von

tatsächlichem Produkt ab.

 

NL

De afbeelding kan verschillend zijn van het

eigenlijke product.

 

IT

L’immagine può non corrispondere al prodotto

effettivo.

 

PL

Rzeczywisty produkt może się różnić od

przedstawionego na ilustracji.

 

CZ

Obrázek se může od skutečného produktu lišit.

HU

A kép eltérhet a tényleges terméktől.

GK

Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από το προϊόν που

 

έχετε.

PT

As imagens poderão divergir do produto real

DA

Billederne kan variere fra det faktiske produkt

 

Maximum screen size: 63”

 

Maximum weight 200 lbs - 90 KG

 

CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED

 

WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY

 

DAMAGE MAY OCCUR!

 

 

FI

Kuvat voivat erota itse tuotteesta

SV

Bilder kan skilja sig från befintlig produkt

RO

Este posibil ca imaginile să difere faţă de produsul real

BL

Възможно е изображенията да се различават от

 

продукта в действителност

ET

Pildid võivad tegelikust tootest erineda

LV

Attēli var atšķirties no pašreizējā izstrādājuma

LT

Paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo produkto

SL

Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka

SK

Obrázky sa môžu od skutočného produktu odlišovať.

RU

Изображение товара, представленное в этом

документе, может отличаться от реального внешнего

 

вида товара.

TR

Resimler, gerçek ürünle farklılık gösterebilir

NO

Bildene kan variere i forhold til det faktiske produktet

AR

ﻲﻠﻌﻔﻟا ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﻋ رﻮﺼﻟا ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺪﻗ

CN

 

JP

 

WARNING! – ENGLISH

WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.

If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer. North America residents can contact OmniMount customer service at 800.668.6848 or info@omnimount.com.

Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing. If you require replacement parts, contact OmniMount Customer Service at 800.668.6848 or Info@omnimount.com. International customers need to contact a local distributor for assistance.

For wall mounted products: This product has been designed for use on a vertical wall constructed of wood studs or masonry (solid concrete). Wood studs being defined as a wall consisting of a minimum of 2 x 4 inch studs with a maximum of 24 inch stud spacing and a minimum of 16 inch stud spacing with a maximum of ¾ inch of wall covering (drywall, lath, plaster). If you don’t know your wall type, or for assistance with other surfaces (metal studs, solid block and brick), contact a qualified installer. For safe installation, the wall you are mounting to must support 4 times the weight of the total load. If not, the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure/surface and the anchors used in the installation will safely support the total load.

This product is not designed to support the load of a CRT

Do not use this product for any application other than those specified by OmniMount.

This product may contain moving parts. Use with caution.

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT.

¡ADVERTENCIA! – ESPAÑOL

¡ADVERTENCIA! LA INSTALACIÓN O EL MONTAJE INAPROPIADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE. ANTES DE COMENZAR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

Si las instrucciones no le resultan claras o si tiene alguna duda o pregunta, comuníquese con un instalador calificado. Los residentes de América del Norte pueden comunicarse con el servicio de Atención al cliente de OmniMount al 800.668.6848 o por escrito a info@omnimount.com.

Si el producto o el hardware está dañado o no se le envió alguna pieza, no realice la instalación ni el montaje. Si necesita piezas de repuesto, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount al 800.668.6848 o por escrito a info@omnimount.com. Los clientes internacionales deberán comunicarse con un distribuidor local para recibir asistencia.

Produits s’installant au mur : Ce produit a été conçu pour une installation sur un mur vertical de maçonnerie (béton massif) ou construit sur une charpente en bois. Une charpente en bois est une structure murale constituée avec des pièces de colombage d’une épaisseur d’au moins 5 cm x 10 cm ayant un espacement de 41 cm à 61 cm et étant recouverte d’un revêtement d’une épaisseur d’au moins 19 mm (cloison sèche, lattes, plâtre). Si vous avez un doute sur la composition de votre mur ou si vous désirez des conseils concernant une autre surface (poutres métalliques, blocs massif et briques), contactez un installateur qualifié. Pour que l'installation soit sécuritaire, le mur d'installation doit pouvoir supporter 4 fois le poids de la charge appliquée. Si tel n'est pas le cas, la surface doit être renforcée en conséquence. L'installateur doit s'assurer que la structure/surface du mur d'installation et les chevilles d'ancrage utilisées peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements.

Ce produit n’est pas conçu pour supporter le poids d’un téléviseur à écran cathodique ou à écran plat.No utilice este producto para ninguna aplicación que OmniMount no haya especificado.

Este producto puede contener componentes móviles. Úselo con precaución.

NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA PARA ESTE PRODUCTO.

AVERTISSEMENT! – FRANÇAIS

AVERTISSEMENT! SI CE PRODUIT N’EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ, IL RISQUE DE

CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.

Si vous ne comprenez pas les instructions, de même que si vous avez un doute ou des questions, veuillez contacter un installateur qualifié. Les personnes qui résident en Amérique du Nord peuvent contacter le service à la clientèle OmniMount au 800.668.6848 ou à info@omnimount.com.

Si vous découvrez que le produit est endommagé ou que des fixations sont manquantes ou endommagées, n’installez pas le produit. Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.668.6848 ou à info@omnimount.com. Les clients habitant hors de l’Amérique du Nord peuvent obtenir de l’aide auprès de leur distributeur local.

Información acerca de los productos que se instalan en la pared: Este producto está diseñado para ser instalado en paredes verticales con paneles de madera o mampostería (hormigón). Se define a los paneles verticales como una pared que consiste de un mínimo de paneles de 5 cm x 10 cm con un espacio entre paneles máximo de 61 cm y un espacio mínimo entre paneles de 41 cm, con un máximo de cobertura de pared (hoja de yeso, listón, yeso) de 19 mm. Si no está seguro acerca del material de su pared o si desea obtener información sobre otras superficies (paneles de metal, bloques sólidos o ladrillo), comuníquese con un instalador calificado. Para realizar una instalación segura, la pared elegida debe ser capaz de soportar 4 veces el peso de la carga total. De lo contrario, deberá reforzar la superficie para que cumpla con este requisito. El instalador es el responsable de comprobar que la estructura/superficie de la pared y los tacos que se utilizan en la instalación soporten la carga total de manera segura.

Este producto no está diseñado para soportar la carga de un televisor CTR o de pantalla plana.Ce produit ne doit pas être utilisé pour un usage autre que ceux spécifiés par OmniMount.

Ce produit peut contenir des pièces mobiles. Veuillez l'utiliser avec prudence.

NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.

P2

WARNUNG! – DEUTSCH

WARNUNG! EINE UNSACHGEMÄSSE MONTAGE BZW. EIN UNSACHGEMÄSSER ZUSAMMENBAU KANN ZU SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN! LESEN SIE VOR BEGINN DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE.

Wenn Sie die Anleitung nicht verstehen oder Bedenken oder Fragen haben, rufen Sie einen qualifizierten Handwerker. Einwohner Nordamerikas können den OmniMount Kundendienst unter der Rufnummer 1.800.668.6848 oder im Internet unter info@omnimount.com erreichen.

Nehmen Sie die Installation nicht vor, wenn das Produkt oder ein Befestigungsteil beschädigt ist oder fehlt. Falls Ersatzteile erforderlich sind, wenden Sie sich an den OmniMount Kundendienst (Nordamerika) unter der Rufnummer 1.800.668.6848 oder im Internet unter info@omnimount.com. Kunden außerhalb Nordamerikas müssen sich an einen lokalen Vertriebshändler wenden.

Bei Wandmontage: Dieses Produkt ist für die Montage an einer senkrechten Wand vorgesehen, die als Holzbalkenkonstruktion oder Mauerwerk (Beton) errichtet wurde. „Holzbalkenkonstruktion“ wird definiert als eine Wand mit mindestens 5 x 10 cm-Balken mit maximal 61 cm und mindestens 41 cm Balkenabstand mit maximal 19 mm Wandbelag (Trockenbauwand, Latten, Putz). Falls Sie sich nicht sicher sind, aus welchem Material Ihre Wand besteht, oder falls Sie Fragen zu anderen Oberflächen (Metallbalken, Vollblock oder Backstein) haben, kontaktieren Sie einen qualifizierten Handwerker. Für eine sichere Installation muss die Tragkraft der Wand, an der die Montage erfolgen soll, mindestens das Vierfache des Gesamtgewichts betragen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Oberfläche verstärkt werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Person, die die Halterung montiert, muss sicherstellen, dass die Struktur/Oberfläche der Wand, an der die Halterung montiert werden soll, und die Dübel, die zur Befestigung verwendet werden, das Gesamtgewicht des Geräts sicher tragen.

Dieses Produkt ist nicht geeignet, um das Gewicht eines Röhrenoder Flachbildfernsehers zu tragen.

Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für die von OmniMount angegebenen Anwendungen.

DIE FÜR DIESES PRODUKT ANGEGEBENE MAXIMALE TRAGKRAFT DARF NIEMALS ÜBERSCHRITTEN WERDEN.

WAARSCHUWING! – NEDERLANDS

WAARSCHUWING! ALS DE BEVESTIGING NIET OP DE JUISTE MANIER WORDT GEÏNSTALLEERD OF IN ELKAAR GEZET, KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN, BESCHADIGINGEN OF ZELFS DE DOOD. LEES VOLGENDE WAARSCHUWINGEN VOOR U MET DE INSTALLATIE BEGINT.

Als u deze instructies niet volledig begrijpt of als u twijfels heeft, dient u contact op te nemen met een erkende installateur. Klanten in Noord-Amerika kunnen contact opnemen met de OmniMount-klantendienst op het nummer 800.668.6848 of via e-mail op info@omnimount.com.

Installeer of monteer het product niet als het product of de bevestigingsmiddelen beschadigd zijn of ontbreken. Als u vervangingsonderdelen nodig heeft, kunt u contact opnemen met de OmniMount-klantendienst op het nummer 800.668.6848 of via e-mail op info@omnimount.com. Internationale klanten dienen contact op te nemen met een plaatselijke leverancier.

Voor op de muur gemonteerde producten: Dit product is bedoeld voor bevestiging op een verticale muur gemaakt uit houten dragers of metselwerk (massief beton). Onder houten dragers wordt verstaan een muur die bestaat uit minimaal 5 x 10 cm dragers met maximaal 61 cm onderlinge afstand en minstens 41 cm onderlinge afstand met maximaal 19 mm wandafdekking (gipsplaat, tegelwerk, pleisterwerk). Als u uw muurtype niet kent of als u hulp nodig heeft voor andere oppervlakken (metalen dragers, massief blok en baksteen), dient u contact op te nemen met een erkende installateur. Voor een veilige installatie moet de muur waarop u het product bevestigt 4 keer het gewicht van de totale belasting kunnen dragen. Als dit niet het geval is, moet het oppervlak voldoende worden versterkt. De installateur moet nagaan of de structuur en het oppervlak van de muur en de ankers die voor de installatie worden gebruikt, de totale last veilig kunnen dragen.

Dit product is niet geschikt voor het ondersteunen van een CRT of televisie met plat scherm.Gebruik deze bevestiging enkel voor de uitdrukkelijk door OmniMount voorgeschreven toepassingen.

Dit product kan bewegende onderdelen bevatten. Wees voorzichtig.

OVERSCHRIJD DE MAXIMALE GEWICHTSCAPACITEIT VOOR DIT PRODUCT NIET.

AVVERTENZA! – ITALIANO

AVVERTENZA! L’INSTALLAZIONE O L’ASSEMBLAGGIO NON CORRETTI DELLA MONTATURA POSSONO CAUSARE DANNI, LESIONI GRAVI E MORTE. LEGGERE LE SEGUENTI AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE.

Se le istruzioni non sono chiare o in caso di dubbi o di domande, rivolgersi ad un installatore qualificato. I residenti dell’America Settentrionale possono rivolgersi all’assistenza clienti OmniMount chiamando il numero 1.800.668.6848 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@omnimount.com.

Non installare o assemblare se il prodotto o le parti sono danneggiati o mancanti. Per richiedere pezzi di ricambio, contattare l’assistenza clienti OmniMont al numero 1.800.668.6848 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@omnimount.com. I clienti non residenti nell’America Settentrionale devono rivolgersi al distributore locale per l’assistenza.

Per i prodotti montati a parete: questo prodotto è stato progettato per essere montato su pareti verticali costruite con montanti di legno o pareti in muratura (calcestruzzo pieno). Per parete con montanti in legno si intende una parete con montanti con dimensioni minime di 5 x 10 cm, e distanza tra i montanti tra un minimo di 41 cm e un massimo di 61 cm, con un rivestimento della parete di uno spessore massimo di 19 mm (cartongesso, incannicciatura o rete, intonaco). Se non si conosce il tipo di parete o se si ha bisogno di assistenza riguardo ad altre superfici (montanti metallici, blocchi pieni o mattoni), rivolgersi a un installatore qualificato. Per un’installazione sicura, la parete usata deve essere in grado di sostenere 4 volte il peso del carico complessivo. In caso contrario, la superficie dovrà essere rinforzata fino a tale livello. L’installatore deve verificare che la struttura/superficie della parete e i tasselli utilizzati per l’installazione siano in grado di sostenere in tutta sicurezza il carico complessivo.

Questo prodotto non è progettato per sostenere il peso di un televisore a tubo catodico o a schermo piatto.Non utilizzare questo prodotto per applicazioni diverse da quelle specificate da OmniMount.

NON SUPERARE IL CARICO MASSIMO PER QUESTO PRODOTTO.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! - РУССКИЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ И СМЕРТЬ ПЕРСОНАЛА. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ О ВОЗМОЖНЫХ ОПАСНОСТЯХ.

Если вы не уверены, что правильно понимаете какой-либо из пунктов данных инструкций или сомневаетесь в надежности конструкции, обратитесь к сертифицированному специалисту по установке. Жители Северной Америки могут обратиться в службу работы с клиентами по телефону: 800.668.6848 или по электронному адресу: info@omnimount.com.

Не устанавливайте оборудование, содержащее бракованные детали, а также если в комплекте не хватает деталей. Если у вас возникла потребность в запасных частях, обращайтесь в службу работы с клиентами по

телефону: 800.668.6848 или по электронному адресу: info@omnimount.com. Клиентам, проживающим за пределами США, необходимо обратиться к местному дистрибьютору.

Для изделий, предназначенных для монтажа на стену. Это изделие предназначено для установки на вертикальные стены из деревянных стоек или бетонных блоков. Под стенами из деревянных стоек понимаются стены, состоящие из стоек с размерами 5 x 10 см, расстояние между которыми составляет не более 61 см и не менее 41 см при толщине обшивки стены (гипсокартон, дранка, штукатурка) не более 19 мм. Если вы не знаете, из каких материалов сделаны стены в вашем доме или вам необходима консультация по поводу установки оборудования на другие поверхности (стойки из тонкостенных профилей, полнотелый камень или кирпичная кладка), обратитесь к квалифицированному специалисту. Для надежного крепления стена, на которую устанавливается оборудование, должна выдерживать вес, в четыре раза превышающий общий вес конструкции. В противном случае поверхность следует усилить, чтобы она соответствовала данному требованию. Специалист по установке обязан проверить, смогут ли стена или иная поверхность, на которую устанавливается оборудование, и используемая система крепления выдержать суммарную нагрузку.

Конструкция этого изделия не позволяет выдерживать вес телевизора с кинескопом или плоским экраном.

P3

Запрещается использование систем крепления в местах установки, не оговоренных компанией OmniMount.

В комплект данного оборудования могут входить подвижные детали. Будьте осторожны при использовании.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕВЫШЕНА.

VAROVÁNÍ! – ČESKY

VAROVÁNÍ! NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ ČI ZNIČENÍ MAJETKU. NEŽ ZAČNETE S INSTALACÍ, PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ.

Pokud pokynům nerozumíte nebo máte nějaké připomínky či dotazy, kontaktujte kvalifikovaného instalačního technika. Zákazníci se sídlem v Severní Americe mohou kontaktovat oddělení služeb zákazníkům společnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 nebo na e-mailové adrese info@omnimount.com.

V případě, že jsou produkt nebo nástroje poškozeny nebo chybí, instalaci ani montáž neprovádějte. Potřebujete-li náhradní díly, kontaktujte oddělení péče o zákazníky na čísle 800.668.6848 nebo na e-mailové adrese info@omnimount.com. Zákazníci v zahraničí se musí s žádostí o pomoc obrátit na místního distributora.

Produkty pro připevnění na stěnu: Tento produkt byl navržen pro použití na svislé stěny postavené z dřevěných trámů nebo zdiva (beton). Stěna z dřevěných trámů je stěna sestávající z trámů o rozměrech alespoň 5 x 10 cm s rozestupem trámů minimálně 41 mm a maximálně 61 cm, na nichž je upevněno obložení o síle maximálně 19 mm (sádrokartón, laťoví, omítka). Pokud si nejste jisti typem stěny nebo potřebujete radu týkající se jiného povrchu (kovové sloupky, cihla nebo kámen), kontaktujte kvalifikovaného instalačního technika. Pro bezpečnou instalaci je třeba, aby stěna, na kterou je produkt připevněn, měla nosnost odpovídající čtyřnásobku hmotnosti celkového zatížení. Pokud tomu tak není, je třeba povrch vyztužit tak, aby tento požadavek splňoval. Instalující osoba je zodpovědná za ověření, zda konstrukce stěny, její povrch a kotvy použité při instalaci bezpečně vydrží celkové zatížení.

Tento produkt není určen k nesení televizorů s obrazovkami typu CRT nebo LCD.Nepoužívejte tento produkt pro žádné jiné účely, než pro jaké je určen společností OmniMount.

Tento produkt může obsahovat pohyblivé součásti. Při používání dbejte opatrnosti.

NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ NOSNOST TOHOTO PRODUKTU.

OSTRZEŻENIE! – POLSKI

OSTRZEŻENIE! NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA LUB MONTAŻ MOGĄ SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA, USZKODZENIE WŁASNOŚCI LUB ŚMIERĆ! PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEŻY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE OSTRZEŻENIA.

W przypadku niezrozumienia tych instrukcji lub jakichkolwiek wątpliwości albo pytań należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. Mieszkańcy Ameryki Północnej mogą kontaktować się z działem obsługi klienta firmy OmniMount pod numerem telefonu 800- 668-6848 lub adresem e-mail info@omnimount.com.

Nie instalować, ani nie przeprowadzać montażu, jeśli produkt lub urządzenie jest uszkodzone lub go brakuje. Jeśli potrzebne są części zapasowe, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy OmniMount pod numerem telefonu 800-668-6848 lub adresem e-mail

info@omnimount.com. Klienci w różnych krajach powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Urządzenia montowane na ścianie: To urządzenie służy do montażu na pionowych ścianach drewnianych lub murowanych (beton zwykły). Ściany drewniane definiowane są jako ściany pokryte warstwą o grubości najwyżej 19 mm (płyty okładzinowe, listwy, tynk), składające się ze słupów o rozmiarze co najmniej 5 x 10 cm, w odstępach 41–61 cm. W razie braku informacji dotyczących typu ściany lub w celu uzyskania pomocy dotyczącej innych powierzchni (słupy metalowe, kamień i cegła) należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. W celu zapewnienia bezpiecznego montażu ściana, na której przeprowadzany jest montaż, powinna być w stanie utrzymać wagę czterokrotnie przekraczającą całkowite obciążenie. W przeciwnym razie powierzchnię należy wzmocnić, aby spełniała powyższe standardy. Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie struktury/powierzchni ściany i czy użyte kołki rozporowe będą bezpiecznie podtrzymywać całe urządzenie.

Produkt nie jest przeznaczony do podtrzymywania monitora lub telewizora płaskoekranowego.Niniejszego urządzenia należy używać jedynie do celów jednoznacznie określonych przez firmę OmniMount.

Urządzenie to może zawierać elementy ruchome. Używać ostrożnie.

NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ ŁADOWNOŚCI DLA TEGO URZĄDZENIA.

FIGYELEM! – MAGYAR

FIGYELEM! A NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY ÖSSZESZERELÉS SZEMÉLYI, TÁRGYI SÉRÜLÉSHEZ VAGY HALÁLHOZ IS VEZETHET. OLVASSUK EL A KÖVETKEZŐ FIGYELMEZTETÉSEKET, MIELŐTT HOZZÁKEZDENÉNK.

Ha nem értjük az utasításokat vagy kérdésünk van, lépjünk kapcsolatba egy szakemberrel. Észak-Amerikában az OmniMount ügyfélszolgálatát a 800.668.6848 telefonszámon vagy az info@omnimount.com e-mail címen érhetjük el.

Ne telepítsük vagy szereljük össze a terméket, ha az vagy a szerszámok sérültek vagy hiányoznak. Ha cserealkatrészre van szükségünk, lépjünk kapcsolatba az OmniMount ügyfélszolgálatával a 800.668.6848 telefonszámon vagy az info@omnimount.com e-mail címen. A nemzetközi ügyfelek a helyi forgalmazóktól kaphatnak segítséget.

Falra szerelhető termékek: Ez a termék oszlopfákra szerelt fából vagy kőből (betonból) készült függőleges falra szerelhető fel. A definíció szerint olyan falakat tekintünk oszlopfára szereltnek, amelyek legalább 5 x 10 cm-es oszlopfákból állnak, amelyek közötti távolság maximum 61 és minimum 41 cm, és amelynek burkolata maximum 19 mm (szárazfal, léc, gipsz). Ha nem tudja, miből készült a fal, illetve ha más faltípusokkal kapcsolatban segítségre van szüksége (például fémvázas, tömör vagy lyukacsos téglából készült fal esetén), forduljon szakemberhez. A biztonságos telepítéshez a falnak, amire a tartót felszereli, el kell bírnia a teljes terhelés súlyának 4-szeresét. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a felületet a kívánt mértékben meg kell erősíteni. A szerelést végző személy feladata annak ellenőrzése, hogy a falszerkezet, illetve -felület teherbírása elegendő-e az elem teljes súlyának biztonságos megtartásához.

Jelen terméknek nem célja, hogy képes legyen egy képcsöves vagy laposképernyős televízió súlyát megtartani.

Ezt a terméket csak az OmniMount által meghatározott célra használjuk.

A termék mozgó alkatrészeket tartalmazhat. Használjunk körültekintéssel.

NE LÉPJÜK TÚL A TERMÉK MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGÉT.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! – ΕΛΛΗΝΙΚA

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ.

Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή έχετε ερωτήσεις ή απορίες, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης. Οι κάτοικοι Βορείου Αμερικής μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της OmniMount

στο τηλέφωνο 1.800.668.6848 ή στη διεύθυνση info@omnimount.com.

Μην προχωρήσετε με την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση αν το προϊόν ή το υλικό εγκατάστασης έχει υποστεί ζημιά ή λείπει. Αν χρειάζεστε ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της OmniMount στο τηλέφωνο

1.800.668.6848 ή στη διεύθυνση info@omnimount.com. Οι διεθνείς πελάτες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον τοπικό

 

διανομέα για βοήθεια.

P4

 

Για προϊόντα τοίχου: Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε κάθετο τοίχο, με κατασκευή από ξύλινους ορθοστάτες ή τούβλα (συμπαγές τσιμέντο). Οι ξύλινοι ορθοστάτες ορίζονται ως τοίχος που αποτελείται από ορθοστάτες τουλάχιστον 5 x 10 εκατοστά με μέγιστο διάκενο μεταξύ των ορθοστατών 61 εκατοστά και ελάχιστο διάκενο 41 εκατοστά με μέγιστη κάλυψη τοίχου (σοβάς, σανίδα, γύψος) 19 χιλιοστά. Αν δεν είστε βέβαιοι για την κατασκευή του τοίχου σας ή για βοήθεια με άλλες επιφάνειες (μεταλλικοί ορθοστάτες, συμπαγής τσιμεντόλιθος ή τούβλο), επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης. Για ασφαλή εγκατάσταση, ο τοίχος επί του οποίου θα στερεωθεί το στήριγμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης τετραπλάσιο φορτίου από το συνολικό βάρος της συσκευής. Αν όχι, η επιφάνεια πρέπει να ενισχυθεί ώστε να ανταποκρίνεται με αυτό το πρότυπο. Ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση είναι υπεύθυνος να επιβεβαιωθεί ότι η δομή/επιφάνεια και τα βύσματα (ούπες) που θα χρησιμοποιήσει για την εγκατάσταση θα υποστηρίξουν ασφαλώς το συνολικό βάρος.

Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για στήριξη του φορτίου τηλεόρασης επίπεδης οθόνης ή CRT.Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για καμία άλλη εφαρμογή εκτός από αυτές που αναφέρονται από την OmniMount.

ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ.

AVISO! – PORTUGUÊS

AVISO! A INSTALAÇÃO OU MONTAGEM INCORRECTA PODERÁ RESULTAR EM GRAVES FERIMENTOS PESSOAIS, DANOS MATERIAIS OU MESMO MORTE. LEIA OS SEGUINTES AVISOS ANTES DE INICIAR.

Se não entender as instruções ou tiver dúvidas ou questões, contacte um técnico de instalação qualificado. Os residentes nos Estados Unidos poderão contactar o Serviço de Assistência ao Cliente da OmniMount através do 800.668.6848 ou do endereço info@omnimount.com.

Não instalar ou montar se o produto ou o equipamento estiver danificado ou em falta. Se necessitar de peças de substituição, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente da OmniMOunt através do 800.668.6848 ou do endereço info@omnimount.com. Clientes internacionais deverão contactar o distribuidor local para obter assistência.

Para produtos montados na parede: Este produto foi concebido para utilização numa parede vertical construída em vigas de parede em madeira ou em alvenaria (betão armado). Definem-se vigas de madeira uma parede que consiste num mínimo de vigas de 5 x 10 cm com um máximo de 61 cm de espaçamento entre vigas e um mínimo de 41 cm de espaçamento entre vigas com um máximo de 19 mm de cobertura de parede (gesso, parede em ripas, estuque). Se não sabe que tipo de parede tem, ou para assistência com outras superfícies (vigas de metal, blocos de construção ou tijolo), contactar um instalador qualificado. Para uma instalação segura, a parede em que se está a proceder à montagem deverá suportar 4 vezes o peso da carga total. Caso contrário, a superfície deverá ser reforçada de modo a cumprir este requisito. A pessoa que procede à instalação é responsável por assegurar que a estrutura/superfície da parede e os pontos de fixação utilizados na instalação suportam a carga total em segurança.

Este produto não foi concebido para suportar a carga de um ecrã CRT ou de uma televisão de ecrã plano.Não utilizar este produto para qualquer outra aplicação para além das especificadas pela OmniMount.

NÃO EXCEDER A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO PARA ESTE PRODUTO.

ADVARSEL! – DANSK

ADVARSEL! FORKERT INSTALLATION ELLER SAMLING KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE PERSONSKADER, MATERIEL SKADE OG DØDSFALD. LÆS FØLGENDE ADVARSLER, FØR DE STARTER.

Hvis De ikke forstår disse anvisninger, eller hvis De er i tvivl eller har spørgsmål, skal De kontakte en kvalificeret installatør. Personer bosiddende i Nordamerika kan kontakte OmniMount kundeservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com.

Hvis produktet eller hardwaren er beskadiget eller mangler, må produktet ikke installeres eller samles. Hvis De skal bruge reservedele, kan De kontakte OmniMount kundeservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com. Internationale kunder skal kontakte deres lokale forhandler for hjælp.

Til vægmonterede produkter: Dette produkt er designet til brug på en lodret væg af træunderliggere eller murværk (fast beton). Træunderliggere defineres som en væg, der består af mindst underliggere på mindst 5 x 10 cm med en afstand på maks. 61 cm og mindst 41 cm afstand mellem underliggerne samt maks. 19 mm vægbeklædning (tørvæg, lægter eller gips). Hvis du ikke kender vægtypen, eller hvis du ønsker hjælp til andre overflader (metalunderliggere, faste blokke og mursten), skal du kontakte en kvalificeret installatør. For sikker installation skal den væg, du monterer på, kunne bære 4 gange den totale vægt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal overfladen forstærkes, så den lever op til denne standard. Installatøren er ansvarlig for at sikre sig, at vægstrukturen/-overfladen samt de ankre, der bruges ved installationen, kan bære den totale vægt på sikker vis.

Produktet er ikke designet til at kunne bære belastningen af et billedrørseller fladskærmsfjernsyn.Dette produkt må ikke anvendes ti l andre formål end de, der angives af OmniMount.

OVERSKRID IKKE DEN MAKSIMALE VÆGTKAPACITET FOR DETTE PRODUKT.

VAROITUS! – SUOMI

VAROITUS! VÄÄRIN SUORITETTU ASENNUS TAI KOKOAMINEN VOI AIHEUTTAA OMAISUUSVAHINKOJA, LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. LUE SEURAAVAT VAROITUKSET ENNEN KUIN ALOITAT.

Jos et ymmärrä ohjeita tai sinulla on muita ongelmia tai kysymyksiä, ota yhteys asiantuntevaan asentajaan. Pohjois-Amerikassa asuvat voivat ottaa yhteyden OmniMountin asiakaspalveluun 800.668.6848 tai info@omnimount.com.

Älä asenna tai kokoa, jos tuote tai osia on vaurioitunut tai puuttuu. Jos tarvitset vaihto-osia, ota yhteys OmniMountin asiakaspalveluun 800.668.6848 tai info@omnimount.com. Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuvien asiakkaiden tulee ottaa yhteys paikalliseen jälleenmyyjäänsä.

Seinään kiinnitettävät tuotteet: Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi puisilla pystypuilla varustetussa tai muuratussa (umpibetoni) pystysuorassa seinässä. Puiset pystypuut ovat kooltaan vähintään 5 x 10 cm ja niiden väli on enintään 61 cm ja vähintään 41 cm ja seinäpinnoitteen (laastiton kiviseinä, listat, rappaus) paksuus on vähintään 19 mm. Jos et tiedä seinän tyyppiä tai tarvitset apua muiden pintojen (metalliset pystytolpat, umpitiili, umpiharkko) kanssa, ota yhteys asiantuntevaan asentajaan. Jotta asennus olisi turvallinen, seinän täytyy pystyä tukemaan neljä kertaa kokonaiskuormaa suurempi kuormitus. Jos näin ei ole, pinta täytyy vahvistaa tämän vaatimuksen mukaiseksi. Asentajan vastuulla on varmistaa, että seinärakenne/-pinta ja asennukseen käytettävät kiinnikkeet kestävät kokonaiskuorman turvallisesti.

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kestämään litteänäyttöisen tai kuvaputkitelevision painoa.Älä käytä tätä tuotetta mihinkään muuhun kuin OmniMountin ilmoittamaan tarkoitukseen.

TÄMÄN TUOTTEEN SUURINTA PAINORAJAA EI SAA YLITTÄÄ.

VARNING! – SVENSKA

VARNING! OTILLBÖRLIG INSTALLATION ELLER MONTERING KAN RESULTERA I ALLVARLIG PERSONSKADA, DÖDSFALL ELLER MATERIELL SKADA. LÄS FÖLJANDE VARNINGSTEXT INNAN DU BÖRJAR.

Om du inte förstår instruktionerna eller har problem och frågor vänligen kontaka en kvalificerad fackman. Personer som bor i Nordamerika kan kontakta OmniMount kundservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com.

Installera eller montera inte produkten om den är skadad eller delar saknas. Om reservdelar krävs kontakta OmniMount kundservice på 800.668.6848 eller Info@omnimount.com. Internationella kunder måste kontaka en lokal distributör för assistans.

För väggmonterade produkter: Den här produkten har tagits fram för montering på en lodrät vägg med stomme av träreglar eller en murad vägg (betong). Vägg med träreglar är en vägg som består av minst 5 x 10 cm reglar med ett avstånd mellan reglarna av max 61 cm och minst 41 cm samt max 19 mm av kallmur, putsunderlag eller murbruk. Kontakta en kvalificerad montör om du inte känner till väggtypen eller om du behöver hjälp med andra ytor (metallreglar, block och tegel). För att installationen ska vara säker måste väggen kunna bära 4 gånger den

totala vikten. Om detta inte är fallet måste ytan förstärkas så att den uppfyller detta krav. Montören är ansvarig för att kontrollera

 

väggkonstruktion/yta samt att fästen som används vid installation klarar den totala belastningen.

P5

ÖVERSKRID INTE MAXIMAL BELASTNINGSKAPACITET FÖR DENNA PRODUKT.

ADVARSEL! – NORSK

ADVARSEL! FEIL INSTALLASJON ELLER MONTERING KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE, MATERIELL SKADE OG DØD. LES ADVARSLENE UNDER FØR DU BEGYNNER.

Hvis du ikke forstår instruksjonene, eller har spørsmål eller er bekymret for noe, må du ta kontakt med en kvalifisert installatør. Kunder bosatt i Nord-Amerika kan ta kontakt med OmniMounts kundetjeneste på 800 668 6848 eller info@omnimount.com.

Ikke begynn å installere eller montere hvis produktet eller noen av delene er skadet eller mangler. Hvis du har behov for reservedeler, må du ta kontakt med OmniMounts kundetjeneste på 800 668 6848 eller info@omnimount.com. Internasjonale kunder må kontakte en lokal distributør for å få hjelp.

Angående veggmonterte produkter: Dette produktet er konstruert for bruk på vertikale vegger som er bygd av trestendere eller murverk (fast betong). Trestendere defineres som vegg bestående av minimum 5 x 10 cm stendere med maksimalt 61 cm stenderavstand og minimum 41 cm stenderavstand og maksimalt 19 mm veggdekke (tørrvegg, lekter, murpuss). Hvis du ikke vet hva slags vegg du har eller trenger assistanse til andre typer overflater (metallstendere, faste blokker eller murstein), ta kontakt med en kvalifisert installatør. Veggen må kunne bære 4 ganger vekten av totalbelastningen for at installasjonen skal være trygg. Hvis ikke må overflaten forsterkes for å oppfylle denne standarden. Installatøren er ansvarlig for å kontrollere at veggkonstruksjonen/overflaten og forankringene som brukes i installasjonen, trygt kan bære totalbelastningen.

Dette produktet er ikke utformet for å kunne bære vekten av en CRTeller flatskjerm-tv.Ikke bruk dette produktet til noe annet enn det som er spesifisert av OmniMount.

IKKE OVERSTIG DEN MAKSIMALE VEKTKAPASITETEN FOR DETTE PRODUKTET.

UYARI – TÜRKÇE

UYARI! HATALI KURULUM VEYA MONTAJ; CİDDİ KİŞİSEL YARALANMALARA, MAL HASARINA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR. BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI OKUYUN.

Talimatları anlamaz veya soru ya da sorunlarınız olursa, lütfen yetkili bir montajcıya başvurun. Kuzey Amerika'da ikamet edenler 800.668.6848 numaralı telefondan veya info@omnimount.com adresinden OmniMount müşteri hizmetleriyle bağlantıya geçebilir.

Ürün veya donanım hasarlı veya eksikse kurulumu veya montajı yapmayın. Yedek parça gerekirse, 800.668.6848 numaralı telefondan veya Info@omnimount.com adresinden OmniMount Müşteri Hizmetleriyle bağlantı kurun. Uluslararası müşteriler, yardım için yerel bir distribütöre başvurmalıdır.

Duvara monte edilen ürünler için: Bu ürün, ahşap direklerle veya taştan (saf beton) inşa edilmiş dikey bir duvarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Duvar olarak tanımlanan ahşap direkler, maksimum 19 mm duvar kaplamasına (alçıpan, kafes, sıva) sahip en fazla 61 cm, en az 41 cm direk açıklığı olan minimum 5 x 10 inç'lik direklerden oluşur. Duvarınızın tipini bilmiyorsanız veya diğer yüzeylerle (metal direkler, tuğla veya briket) ilgili yardım almak istiyorsanız yetkili bir montajcıya başvurun. Güvenli kurulum için, montajı gerçekleştirdiğiniz duvar toplam yük ağırlığının 4 katını desteklemelidir. Desteklemiyorsa, yüzey bu standardı karşılayacak şekilde kuvvetlendirilmelidir. Montajcı, duvar yapısının/yüzeyinin ve kurulumda kullanılan dayanak noktalarının toplam yük ağırlığını güvenle destekleyeceğini doğrulamakla sorumludur.

Bu ürün CRT veya düz ekran televizyonları taşıyacak şekilde tasarlanmamıştır.Bu ürünü, OmniMount tarafından belirtilenlerden farklı uygulamalar için kullanmayın.

Bu ürün hareketli parçalar içeriyor olabilir. Dikkatle kullanın.

BU ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ OLAN MAKSİMUM AĞIRLIK KAPASİTESİNİ AŞMAYIN.

AVERTISMENT! – ROMÂNĂ

AVERTISMENT! ÎN CAZUL UNEI INSTALĂRI SAU ASAMBLĂRI INCORECTE, POT SURVENI RĂNIRI GRAVE ALE PERSOANELOR, PAGUBE MATERIALE ŞI CHIAR MOARTEA. ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEŢI, CITIŢI URMĂTOARELE AVERTISMENTE.

Dacă nu înţelegeţi instrucţiunile sau dacă aveţi nelămuriri sau întrebări, contactaţi un instalator calificat. Rezidenţii din America de Nord pot contacta serviciul pentru clienţi OmniMount la 800.668.6848 sau la info@omnimount.com.

Nu începeţi instalarea sau asamblarea dacă produsul sau structura hardware sunt deteriorate sau au părţi lipsă. Dacă aveţi nevoie de piese de schimb, contactaţi serviciul pentru clienţi OmniMount la 800.668.6848 sau la info@omnimount.com. Clienţii din străinătate trebuie să contacteze un distribuitor local pentru asistenţă.

Pentru produsele montate pe perete: Acest produs a fost proiectat pentru a fi utilizat pe un perete vertical construit din panouri de lemn sau din zidărie (beton solid). Panourile de lemn sunt pereţi formaţi din panouri de cel puţin 5 cm x 10 cu o distanţă maximă între panouri de 61 cm şi o distanţă minimă între panouri de 41 cm şi o izolaţie de 19 mm (pereu uscat, şipcă, ipsos). Dacă nu cunoaşteţi tipul peretelui sau pentru asistenţă referitoare la alte suprafeţe (cărămizi şi blocuri solide), contactaţi un instalator calificat. Pentru instalarea în siguranţă, peretele pe care montaţi produsul trebuie să suporte de 4 ori greutatea sarcinii totale. În caz contrar, suprafaţa trebuie consolidată pentru a îndeplini acest standard. Instalatorul este responsabil pentru verificarea faptului că structura/suprafaţa peretelui şi cârligele utilizate la instalare vor suporta în siguranţă sarcina totală.

Acest produs nu este creat pentru a suporta sarcina unui ecran CRT sau a unui televizor cu ecran plat.Nu utilizaţi acest produs cu alte aparate decât cele specificate de OmniMount.

Este posibil ca acest produs să conţină părţi mobile. Utilizaţi-le cu atenţie.

NU DEPĂŞIŢI CAPACITATEA MAXIMĂ DE GREUTATE PENTRU ACEST PRODUS.

ВНИМАНИЕ! – БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ! AКО ИНСТАЛИРАТЕ ИЛИ СГЛОБЯВАТЕ ПРОДУКТА НЕПРАВИЛНО, МОЖЕ ДА ПРИЧИНИТЕ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ, УВРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВО И СМЪРТ. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

Ако не разбирате инструкциите или имате някакви опасения или въпроси, моля свържете се с квалифицирано техническо лице. Жителите на Северна Америка могат да се свържат с отдела за обслужване на клиенти към OmniMount на тел. 800.668.6848 или имейл info@omnimount.com.

Ако част от хардуера е увредена или липсва, не инсталирайте и не сглобявайте продукта. Ако се нуждаете от резервни части, свържете се с отдела за обслужване на клиенти към OmniMount на тел. 800.668.6848 или имейл info@omnimount.com. Ако се нуждаят от помощ, международните клиенти трябва да се свържат с местния дистрибутор.

За продукти за монтиране на стена: Този продукт е предназначен за употреба с окачване на вертикална стена от дървени греди или зидария (твърд бетон). Под дървени греди в случая се има предвид стена, изградена от греди с минимален размер 5 x 10 см и максимум 61 см разстояние между гредите и минимум разстояние между гредите 41 см при максимум 19 мм стенна облицовка (суха зидария, летви, гипс). Ако не сте наясно какъв тип е стената ви или се нуждаете от помощ за други типове повърхност (метални греди, целик и тухли), обърнете се към квалифицирано лице по монтажа. За да осигурите безопасна инсталация, стената, на която ще монтирате уреда, трябва да може да издържи 4 пъти общия товар на продукта. Ако не е така, повърхността трябва да се укрепи, за да отговаря на стандартите. Лицето, което инсталира, носи отговорност за това да провери дали стената/повърхността и използваните стоманени връзки са в състояние да издържат на натоварването и безопасно да поддържат общия товар на продукта.

Този продукт не е предназначен да издържи товара на телевизор с електроннолъчева тръба или плосък екран.

Не използвайте продукта за цели, различни от целите, указани от OmniMount.

Възможно е продуктът да съдържа подвижни части. Използвайте предпазливо.

НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ТОВАРА, ВЪЗМОЖЕН ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ. P6

HOIATUS! – EESTI

HOIATUS! VALE PAIGALDUS VÕI MONTEERIMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID KEHAVIGASTUSI, VARALIST KAHJU VÕI SURMA. ENNE ALUSTAMIST LUGEGE KINDLASTI JÄRGMISI HOIATUSI.

Kui juhised ei ole teie jaoks arusaadavad või teil on paigalduse kohta küsimusi, pöörduge kvalifitseeritud paigaldaja poole. Põhja-Ameerika elanikud võivad ühendust võtta OmniMounti klienditeenindusega telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil info@omnimount.com.

Kui toode on katki või mõni selle osa on puudu, ärge toodet paigaldage ega monteerige. Varuosade saamiseks pöörduge OmniMounti klienditeeninduse poole telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil info@omnimount.com. Muude riikide kliendid saavad abi oma kohalikult edasimüüjalt.

Seinale paigaldatavad tooted: See toode on mõeldud kasutamiseks vertikaalsel puitkarkass-seinal või müüritisel (betoonist). Puitkarkasssein on sein, mis koosneb vähemalt 5 cm x 10 cm postidest, mis asuvad üksteisest maksimaalselt 61 cm ja minimaalselt 41 cm kaugusel ja millel on maksimaalselt 19 mm paksune seinakate (kipsplaat, krohvivõrk, krohv). Kui te ei tea, mis tüüpi sein teil on, või kui vajate abi mõnd muud tüüpi pinnale paigaldamisel (metallkarkass, ehitusplokk ja tellis), võtke ühendust kvalifitseeritud paigaldajaga. Turvaliseks paigaldamiseks peab sein, kuhu paigaldatakse, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt neli korda suuremat raskust. Kui see nii ei ole, tuleb pinda vastavalt tugevdada. Paigaldaja peab tagama, et seinakonstruktsioon ja -pind ning paigaldusel kasutatavad kinnitusvahendid toetavad turvaliselt koguraskust.

See toode ei ole mõeldud kandma kineskoopvõi lameekraanteleri raskust.Ärge kasutage seda toodet mõnel muul kui OmniMounti määratletud eesmärgil.

Toode võib sisaldada liikuvaid osi. Olge kasutamisel ettevaatlik.

ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÕIMET.

BRĪDINĀJUMS! – LATVISKI

BRĪDINĀJUMS! NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI MONTĀŽA VAR IZRAISĪT SMAGUS MIESAS BOJĀJUMUS, ĪPAŠUMA BOJĀJUMUS VAI DZĪVĪBAS ZAUDĒŠANU. PIRMS DARBA SĀKŠANAS IZLASIET ŠOS BRĪDINĀJUMUS.

Ja neizprotat norādījumus vai arī rodas kādas šaubas vai jautājumi, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Ziemeļamerikas iedzīvotāji var sazināties ar uzņēmuma OmniMount klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 800 668 6848 vai sūtīt e-pasta ziņojumu uz info@omnimount.com.

Neveiciet uzstādīšanu vai monāžu, ja izstrādājums vai aparatūra ir bojāta vai to trūkst. Ja nepieciešamas rezerves detaļas, sazinieties ar OmniMount klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 800 668 6848 vai sūtiet e-pasta ziņojumu uz info@omnimount.com. Starptautiskie klienti var saņemt palīdzību, sazinoties ar vietējo preču izplatītāju.

Uz sienas montējamiem izstrādājumiem: šo izstrādājumu paredzēts izmantot tikai pie vertikālu koka statņu vai mūra (monolīta betona) sienas. Koka statņu siena ir siena, ko veido 5 x 10 cm statņi, kas izvietoti ar maksimālo vai minimālo atstarpi 61 cm un 41 cm, un kuras apdare (ģipškartons, latas, apmetums) nepārsniedz 19 mm. Ja nezināt sienas veidu vai arī ir nepieciešama informācija par citām virsmām (metāla statņu, vienlaidu paneļu vai ķieģeļu), sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Lai garantētu drošu uzstādīšanu, sienai, pie kuras veicat montēšanu, jāiztur četrreiz lielāks svars nekā kopējā noslodze. Pretējā gadījumā virsma ir jānostiprina, lai tā atbilstu minētajam standartam. Uzstādītājam ir jāpārbauda, vai sienas struktūra/virsma un uzstādīšanai izmantotie enkuri var droši izturēt kopējo noslodzi.

Šis izstrādājums nav konstruēts tam, lai izturētu katodstaru lampas vai plakanā ekrāna televizora svaru.

Nelietojiet šo izstrādājumu citiem nolūkiem, nekā norādījis uzņēmums OmniMount.

Šajā izstrādājumā var būt kustīgas detaļas. Lietot piesardzīgi!

SLODZE NEDRĪKST PĀRSNIEGT ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJU.

ĮSPĖJIMAS! – LIETUVIŲ

ĮSPĖJIMAS! NETINKAMAI SUMONTAVĘ ARBA SURINKĘ PRIETAISĄ, GALITE PATIRTI RIMTŲ KŪNO SUŽALOJIMŲ, SUGADINTI NUOSAVYBĘ ARBA NET ŽŪTI. PRIEŠ PRADĖDAMI, ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠIUOS PERSPĖJIMUS.

Jeigu nesuprantate šių instrukcijų, abejojate arba turite klausimų, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Šiaurės Amerikos gyventojai gali kreiptis į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848 arba el. paštu: info@omnimount.com.

Nemontuokite ir nesurinkite produkto arba jo aparatūros, jeigu ji yra pažeista arba trūksta dalių. Jeigu reikalingos atsarginės dalys, kreipkitės į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848 arba el. paštu: Info@omnimount.com. Tarptautiniai klientai pagalbos turi kreiptis į vietinį platintoją.

Prie sienos montuojamiems gaminiams: Šis gaminys sukurtas tvirtinti vertikaliai prie medinės arba mūrinės sienos (vientiso betono). Medinių statramsčių siena yra siena, kurią sudaro ne mažesni, kaip 5 x 10 cm statramsčiai, tarp kurių yra ne didesni kaip 61 cm tarpai, ne mažesni kaip 41 cm tarpai ir ne storesnė kaip 19 mm sienos danga (sausasis tinkas, lentos, tinkas). Jeigu nežinote sienos tipo, arba reikalinga pagalba, norint atpažinti kitus paviršius (metaliniai statramsčiai, vientisi blokai arba plytos), kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Kad tvirtinimas būtų saugus, siena, prie kurios yra tvirtinama, turi atlaikyti 4 kartus didesnį svorį. Jeigu taip nėra, paviršius turi būti sutvirtintas, kad atitiktų šį standartą. Montuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad sienos struktūra / paviršius ir naudojami tvirtinimo elementai saugiai išlaikytų bendrą apkrovą.

Šis gaminys nėra skirtas laikyti televizorius su kineskopais arba plokščiaisiais ekranais.Nenaudokite šio produkto jokiu kitu tikslu nei nurodyta „OmniMount“.

Šiame produkte gali būti judančių dalių. Būkite atsargūs.

NEVIRŠYKITE MAKSIMALAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO.

OPOZORILO – SLOVENŠČINA

OPOZORILO! NEUSTREZNA PRITRDITEV ALI MONTAŽA LAHKO POVZROČI POŠKODBE, MATERIALNO ŠKODO ALI SMRT. PRED ZAČETKOM PREBERITE NASLEDNJA OPOZORILA.

Če ne razumete navodil ali imate kakršna koli vprašanja ali dvome, se obrnite na strokovnjaka. Prebivalci Severne Amerike se lahko obrnejo na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali e-naslovu info@omnimount.com.

Če je izdelek ali orodje poškodovano ali manjka, izdelka ne sestavljajte oz. pritrjujte. Če potrebujete nadomestne dele, se obrnite na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali e-naslovu Info@omnimount.com. Kupci v drugih državah se morajo za pomoč obrniti na pooblaščene lokalne prodajalce.

Izdelki za pritrditev na steno: Ta izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpični steni, ki je sezidana na leseni ali pa na zidani konstrukciji (iz masivnega betona). Leseni nosilci, opredeljeni kot stene, sestavljeni iz najmanj 5 x 10 cm nosilcev z največ 61 cm razmika in najmanj 41 cm razmika med nosilcema ter z največ 19 mm stenskega opaža (mavčne plošče, letev, omet). Če ne veste, kakšna je stena, ali pa potrebujete pomoč glede drugih vrst površin (masivnih blokov in opeke), se obrnite na strokovnjaka. Za varno pritrditev mora biti nosilnost stene, na katero izdelek pritrjujete, štirikrat večja od teže izdelka. Če nimate take površine, jo morate ojačati, da bo v skladu s to zahtevo. Montažer mora preveriti, ali bodo stenska struktura/površina in sidra varno podpirala celotno breme.

Ta izdelek ni zasnovan kot nosilec za katodne televizijske zaslone ali LCD-zaslone.Izdelek laho vsebuje premične dele. Bodite previdni pri uporabi..

NAJVEČJE DOVOLJENE TEŽE ZA TA IZDELEK NE SMETE PREKORAČITI.

P7

VAROVANIE! – SLOVENSKY

VAROVANIE! NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO MONTÁŽ MÔŽE SPÔSOBIŤ ŠKODU NA MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ. PRED ZAČIATKOM INŠTALÁCIE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE VAROVANIA.

V prípade, že pokynom nerozumiete, máte nejaké pripomienky alebo otázky, kontaktujte kvalifikovaného technika. Zákazníci so sídlom v Severnej Amerike môžu kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovej adrese info@omnimount.com.

V prípade, že je produkt alebo hardvér poškodený, alebo nejaká časť chýba, nezostavujte a neinštalujte ho. Ak potrebujete náhradné súčasti, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovej adrese Info@omnimount.com. Zákazníci mimo územia Spojených štátov, ktorí chcú získať pomoc, musia kontaktovať miestneho distribútora.

Produkty určené na pripevnenie na stenu: Tento produkt bol navrhnutý pre montáž na zvislé steny z drevených hranolov alebo na zvislé murované steny (na betónovom masíve). Drevené hranoly definované ako stena pozostávajúca z hranolov s rozmermi minimálne 5 x 10 cm s maximálne 61 cm rozstupom a minimálne 41 cm rozstupom s maximálne 19 mm stenovej krytiny (sadrokartón, lata, omietka). V prípade, že si nie ste istí typom steny alebo potrebujete radu v prípade iných povrchov (kovových trámov, plných kvádrov a tehiel), kontaktujte kvalifikovaného technika. Bezpečná montáž vyžaduje, aby mala stena nosnosť zodpovedajúcu štvornásobku hmotnosti celkového zaťaženia. V prípade, že má stena nižšiu nosnosť, musí sa vystužiť tak, aby spĺňala tento štandard. Osoba, ktorá vykonáva montáž, je zodpovedná za overenie, či konštrukcia steny, jej povrch a ukotvenia použité pri montáži, bezpečne vydržia celkové zaťaženie.

Tento produkt nie je určený pre zaťaženie CRT televízorom alebo televízorom s plochou obrazovkou.Tento produkt môže obsahovať pohyblivé časti. Pri jeho používaní buďte opatrní.

DBAJTE NA TO, ABY STE NEPREKROČILI MAXIMÁLNE POVOLENÉ ZAŤAŽENIE TOHTO PRODUKTU.

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا - ﺮﻳﺬﺤﺗ

عوﺮﺸﻟا ﻞﺒﻗ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﺮﻳﺬﺤﺘﻟا أﺮﻗا .ةﺎﻓﻮﻟا وأ ،تﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟﺎﺑ راﺮﺿأ قﺎﺤﻟإ وأ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺔﺑﺎﺻإ ثوﺪﺣ ﻰﻟإ يدﺆﻳ نأ ﺢﻴﺤﺼﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻴﻤﺠﺘﻟا وأ ﺐﻴآﺮﺘﻟا نﺄﺷ ﻦﻣ – !ﺮﻳﺬﺤﺗ

.ﺐﻴآﺮﺘﻟا ﻲﻓ

ﺔﻣﺪﺨﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟا ﺎﻜﻳﺮﻣأ ﻲﻓ ﻦﻴﻤﻴﻘﻤﻟا ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ .ﻞهﺆﻣ ﺐﻴآﺮﺗ ﻞﻣﺎﻌﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﻰﺟﺮﻳ ،تارﺎﺴﻔﺘﺳا وأ ﻖﻠﻘﻠﻟ ﺚﻋاﻮﺑ ﻚﻳﺪﻟ ﺖﻧﺎآ وأ تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻢﻬﻔﺗ ﻻ ﺖﻨآ اذإ ﻒﺗﺎﻬﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻧوﺎﻤﻴﻨﻣوأ ءﻼﻤﻋ 800.668.6848 ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﺪﻳﺮﺒﻟا ﻰﻠﻋ وأ info@omnimount.com.

ﻰﻠﻋ ﺖﻧوﺎﻤﻴﻨﻣوأ ءﻼﻤﻋ ﺔﻣﺪﺨﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﻰﺟﺮﻳ رﺎﻴﻏ ﻊﻄﻗ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺖﻨآ اذإ .ﻪﺗﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ وأ ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻧ وأ ﻒﻠﺗ دﻮﺟو ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻊﻴﻤﺠﺘﻟا وأ ﺐﻴآﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ مﺪﻘﺗ ﻻ ﻒﺗﺎﻬﻟا800.668.6848 ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﺪﻳﺮﺒﻟا ﻰﻠﻋ وأ Info@omnimount.com .ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟا عزﻮﻤﻟﺎﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﻦﻴﻴﻟوﺪﻟا ءﻼﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ .

ﺔﻴﺒﺸﺨﻟا ﻢﺋاﻮﻘﻟاو .(ﺔﺒﻠﺻ ﺔﻧﺎﺳﺮﺧ) ءﺎﻨﺑ داﻮﻣ ﻦﻣ وأ ﺔﻴﺒﺸﺧ ﻢﺋاﻮﻗ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺼﻣ ﺔﻳدﻮﻤﻋ ﻂﺋاﻮﺣ ﻰﻠﻋ ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺞﺘﻨﻤﻟا اﺬه ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻢﺗ :ﻂﺋﺎﺤﻟﺎﺑ ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ﻢﺋاﻮﻗ ﻦﻣ ﺔﻧﻮﻜﻣ ﻂﺋاﻮﺣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻲه5 ﻢﺳ x 10 ﻰﻠﻋ ﺮﺧﻵاو ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﻞﺻﺎﻔﻟا ﺪﻳﺰﻳ ﻻو ﻢﺳ 61 ﻦﻋ ﻞﻘﻳ ﻻو ﻢﺳ 41 ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻻ ﻲﻄﺋﺎﺣ ءﺎﻄﻏ ﻊﻣ ﻢﺳ 19 ﺔﺒﻠﺼﻟا ﺐﻟاﻮﻘﻟاو ،ﺔﻴﻧﺪﻌﻤﻟا ﻢﺋاﻮﻘﻟا) ىﺮﺧﻷا ﺢﻄﺳﻷا نﺄﺸﺑ ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ وأ ،ﻚﻳﺪﻟ ﻂﺋﺎﺤﻟا عﻮﻧ ﻢﻠﻌﺗ ﻻ ﺖﻨآ اذإ .(ﺺﺟ ،ﺔﻴﺒﺸﺧ ﺢﺋاﺮﺷ ،فﺎﺟ ﻂﺋﺎﺣ) ﻢﺳ ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ اردﺎﻗً ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻴﺒﺜﺘﻟﺎﺑ مﻮﻘﺗ يﺬﻟا ﻂﺋﺎﺤﻟا نﻮﻜﻳ نأ ﺐﺠﻳ ،ﻦﻣﻵا ﺐﻴآﺮﺘﻠﻟ .ﻞهﺆﻣ ﺐﻴآﺮﺗ ﻞﻣﺎﻌﺑ ﻞﺼﺗا ،(بﻮﻄﻟاو4 ،ﻚﻟذ فﻼﺨﺑ .ﻲﻠﻜﻟا ﻞﻤﺤﻟا نزو فﺎﻌﺿأ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﺘﺒﺜﻤﻟاو ﻂﺋﺎﺤﻟا ﺢﻄﺳ/ﺔﻴﻨﺑ ﻞﻤﺤﺗ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻣ ﺐﻴآﺮﺘﻟﺎﺑ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﺺﺨﺸﻟا ﻖﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ .ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻠﻟ ﺎﻴﻓﻮﺘﺴﻣً ﺢﺒﺼﻳ ﻰﺘﺣ ﺢﻄﺴﻟا ﻢﻴﻋﺪﺗ ﺐﺠﻳ

.نﺎﻣﺄﺑ ﻲﻠﻜﻟا ﻞﻤﺤﻠﻟ ﺐﻴآﺮﺘﻟا

ﺔﺷﺎﺷ ﻞﻤﺣ ﻢﻋﺪﻟ ﻢﻤﺼﻣ ﺮﻴﻏ ﺞﺘﻨﻤﻟا اﺬهCRT .ﺔﺤﻄﺴﻣ ﺔﺷﺎﺷ يذ نﻮﻳﺰﻔﻠﺗ وأ

ﺖﻧوﺎﻤﻴﻨﻣوأ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ةدﺪﺤﻤﻟا تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﻴﻏ ﺮﺧﺁ ﻖﻴﺒﻄﺗ يأ ﻲﻓ ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻚﻟذ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻻ

.رﺬﺤﺑ ﻪﻣﺪﺨﺘﺳا .ﺔآﺮﺤﺘﻣ ءاﺰﺟأ ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺪﻗ

.ﺞﺘﻨﻤﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا نزﻮﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ0

800.668.6848 info@omnimount.com OmniMount

800.668.6848 Info@omnimount.com OmniMount

5 cm x 10 cm 61 cm 41 cm 19 mm

4/

CRT OmniMount

! –

!

OmniMount ( : 1-800-668-6848 : info@omnimount.com)

交換部品をお求めの場合は、OmniMount ( : 1-800-668-6848 : info@omnimount.com)

( )5 × 10 cm 61 cm 41 cm19 mm 4

CRT

 

P8

WEIGHT CAPACITY

MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

POUNDS (LBS) / KILOGRAMS (KG)

MAXIMUM SCREEN SIZE

MÁXIMA CAPACIDAD DE PESO

LIBRAS (LB) / KILOGRAMOS (KG)

TAMAÑO DE PANTALLA MÁXIMO

CAPACITE DE CHARGE MAXIMALE

LIVRES (LB) / KILOGRAMMERS (KG)

TAILLE D’ÉCRAN MAXIMALE

 

 

 

COMPLETE UNIT

200 (LBS) / 93 (KG)

63” in (160 cm)

 

 

 

CAUTION!

63”

 

MAXIMUM SCREEN SIZE

 

 

 

 

USE WITH PRODUCTS LARGER THAN THE MAXIMUM WEIGHT AND SIZE MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING

EN

POSSIBLE INJURY. USER MUST REMOVE TELEVISION OR OBJECT OFF THE BRACKET BEFORE ADJUSTING. IF

 

THE PRODUCT IS A TELEVISION MAXIMUM WEIGHT CAPACITY SUPERSEDES / OUTPLACES RECOMMENDED

 

 

DIAGONAL MEASURED TELEVISION SIZE!!

 

 

EL USO CON EL PRODUCTOS MÁS GRANDE QUE EL PESO MÁXIMO Y TAMAÑO PUEDE CAUSAR

 

ES

INESTABILIDAD Y POSIBLEMENTE HERIDAS. EL USUARIO DEBE QUITAR LA TELEVISIÓN U OBJETO DEL

 

 

SOPORTE ANTES DEL AJUSTE. SI EL PRODUCTO ES UNA TELEVISIÓN, LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA

 

 

REEMPLAZA EL TAMAÑO DIAGONAL RECOMENDADO DE LA TELEVISIÓN

 

 

NE PAS UTILISER DES PRODUITS QUI SONT PLUS GRANDS DE LA CAPACITÉ DE CHARGE OU DES DIMENSIONS

FR

MAXIMALES – CELA POURRAIT PROVOQUER L’INSTABILITÉ DE PRODUIT ET DES BLESSURES. AVANT TOUT

 

AJUSTEMENT, IL FAUT DÉMONTER LE TÉLÉVISEUR OU L’AUTRE PRODUIT ÉLÉCTRONIQUE. SI LE PRODUIT EST

 

UN TÉLÉVISEUR, LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE SE SUBSTITUE AU GRANDEUR DIAGONALE

 

 

RECOMMANDÉ DU TÉLÉVISEUR.

 

 

 

 

 

DE

ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE MAXIMALE TRAGKRAFT FÜR DIESES PRODUKT!

 

 

NL

OVERSCHRIJDT HET MAXIMALE DRAAGVERMOGEN VOOR DIT PRODUCT NIET!

 

 

IT

NON SUPERARE IL CARICO MASSIMO PER QUESTO PRODOTTO!

 

 

PL

NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ ŁADOWNOŚCI DLA TEGO URZĄDZENIA!

 

 

CZ

NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ TOHOTO PRODUKTU!

 

 

HU

NE LÉPJÜK TÚL A TERMÉK MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGÉT!

 

 

GK

ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ!

 

 

PT

NÃO EXCEDER A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO PARA ESTE PRODUTO!

 

 

DA

OVERSKRID IKKE DEN MAKSIMALE VÆGTKAPACITET FOR DETTE PRODUKT!

 

 

FI

TÄMÄN TUOTTEEN SUURINTA PAINORAJAA EI SAA YLITTÄÄ!

 

 

SV

ÖVERSKRID INTE MAXIMAL BELASTNINGSKAPACITET FÖR DENNA PRODUKT!

 

 

RO

NU DEPĂŞIŢI CAPACITATEA MAXIMĂ DE GREUTATE PENTRU ACEST PRODUS!

 

 

BL

НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ТОВАРА, ВЪЗМОЖЕН ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ!

 

 

ET

ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÕIMET!

 

 

LV

SLODZE NEDRĪKST PĀRSNIEGT ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJU!

 

 

LT

NEVIRŠYKITE MAKSIMALAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO!

 

 

SL

NAJVEČJE DOVOLJENE TEŽE ZA TA IZDELEK NE SMETE PREKORAČITI!

 

 

SK

DBAJTE NA TO, ABY STE NEPREKROČILI MAXIMÁLNE POVOLENÉ ZAŤAŽENIE TOHTO PRODUKTU!

 

 

RU

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ В КГ НЕ ПРЕВЫШЕНА!

 

 

TR

BU ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ OLAN MAKSİMUM AĞIRLIK KAPASİTESİNİ AŞMAYIN!

 

 

NO

IKKE OVERSTIG DEN MAKSIMALE VEKTKAPASITETEN FOR DETTE PRODUKTET!

 

 

AR

ﺞﺘﻨﻤﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا نزﻮﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ

 

 

CN

!

 

 

JP

!

 

P9

SYMBOL KEY

EN

Drill

 

EN

Level

 

EN

Caution

 

EN]

Hammer

 

EN

Optional

ES

Agujerear

 

ES

Nivel

 

ES

Precaución

 

ES

Martillo

 

ES

Opcional

FR

Percer

 

FR

Niveau

 

FR

Attention

 

FR

Marteau

 

FR

Optionnel

DE

Bohren

 

DE

Wasserwaage

 

DE

Vorsicht

 

DE

Hammer

 

DE

Optional

NL

Boor

 

NL

Waterpas

 

NL

Voorzichtig

 

NL

Hamer

 

NL

Optioneel

IT

Forare

 

IT

Livellare

 

IT

Attenzione

 

IT

Martello

 

IT

Opzionale

PL

Wywierć

 

PL

Poziomnica

 

PL

Przestroga

 

PL

Młotek

 

PL

Opcjonalne

CZ

Vrtat

 

CZ

Vodováha

 

CZ

Pozor

 

CZ

Kladivo

 

CZ

Volitelné

HU

Készítsen furatot

 

HU

Szintező

 

HU

Figyelmeztetés

 

HU

Kalapács

 

HU

Választható

GK

Διατρήστε

 

GK

Αλφάδι

 

GK

Προσοχή

 

GK

Χτυπήστε με σφυρί

 

GK

Προαιρετικό

PT

Furar

 

PT

Nível

 

PT

Cuidado

 

PT

Martelo

 

PT

Opcional

DA

Bor

 

DA

Vaterpas

 

DA

Pas på

 

DA

Hammer

 

DA

Valgfrit

FI

Poraa

 

FI

Vesivaaka

 

FI

Varoitus

 

FI

Vasara

 

FI

Valinnainen

SV

Borra

 

SV

Pass

 

SV

Försiktighet

 

SV

Hammare

 

SV

Valfri

RO

Burghiu

 

RO

Nivelă

 

RO

Atenţie

 

RO

Ciocan

 

RO

Opţional

BL

Пробив

 

BL

Ниво

 

BL

Внимание

 

BL

Чук

 

BL

Допълнителен

ET

Puurige

 

ET

Lood

 

ET

Hoiatus.

 

ET

Haamer

 

ET

Valikuline

LV

Urbis

 

LV

Līmenis

 

LV

Brīdinājums

 

LV

Āmurs

 

LV

Pēc izvēles

LT

Gręžti

 

LT

Lygis

 

LT

Dėmesio

 

LT

Kalti

 

LT

Pasirinktinis

SL

Izvrtajte

 

SL

Vodna tehtnica

 

SL

Previdno

 

SL

Kladivo

 

SL

Izbirno

SK

Vŕtať

 

SK

Vodováha

 

SK

Pozor

 

SK

Kladivo

 

SK

Voliteľné

RU

Сверление

 

RU

Уровень

 

RU

Предостережение

 

RU

Молоток

 

RU

Дополнительно

TR

Delin

 

TR

Aynı Seviyeye Getir

 

TR

Dikkat

 

TR

Çekiç

 

TR

İsteğe Bağlı

NO

Bormaskin

 

NO

Vater

 

NO

Forsiktig

 

NO

Hammer

 

NO

Valgfritt

AR

ﺮﻔﺣا

 

AR

ناﺰﻴﻣ

 

AR

ﻪﻴﺒﻨﺗ

 

AR

ﺔﻗﺮﻄﻣ

 

AR

يرﺎﻴﺘﺧا

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

EN

Pencil Mark

 

EN

Phillips Screwdriver

 

EN

Allen Wrench

ES

Marque con lápiz

 

ES

Destornillador Phillips

 

ES

Llave Allen

FR

Marque de crayon

 

FR

Tournevis Phillips

 

FR

Clé hexagonale

DE

Bleistiftmarkierung

 

DE

Kreuzschlitzschraubendreher

 

DE

Inbusschlüssel

NL

Potloodmarkering

 

NL

Phillips schroevendraaier

 

NL

Inbussleutel

IT

Segno di matita

 

IT

Cacciavite a croce

 

IT

Chiave esagonale

PL

Znak wykonany ołówkiem

 

PL

Śrubokręt krzyżakowy

 

PL

Klucz do wkrętów z gniazdem sześciokątnym

CZ

Poznamenejte si polohu tužkou

 

CZ

Křížový šroubovák

 

CZ

Klíč imbus

HU

Jelölő ceruza

 

HU

Keresztfejes csavarhúzó

 

HU

Imbuszkulcs

GK

Σημειώστε με μολύβι

 

GK

Σταυροκατσάβιδο

 

GK

Κλειδί Άλεν

PT

Marcar a lápis

 

PT

Chave-de-fendas Phillips

 

PT

Chave Allen

DA

Blyantsmærke

 

DA

Philips skruetrækker

 

DA

Unbrakonøgle

FI

Lyijykynämerkki

 

FI

Ristipääruuvitaltta

 

FI

Kuusiotappiavain

SV

Märke med penna

 

SV

Philips skruvmejsel

 

SV

Insexnyckel

RO

Marcaj de creion

 

RO

Şurubelniţă Phillips

 

RO

Cheie Allen

BL

Обозначаване с молив

 

BL

Отвертка Phillips

 

BL

Шестостепенен ключ за винтове

ET

Pliiatsimärge

 

ET

Ristkruvikeeraja

 

ET

Kuuskantpesapeakruvi võti

LV

Atzīme ar zīmuli

 

LV

Phillips skrūvgriezis

 

LV

Sešstūra stieņatslēga

LT

Pažymėti pieštuku

 

LT

Kryžminis atsuktuvas

 

LT

Šešiakampis raktas

SL

Oznaka s svinčnikom

 

SL

Križni izvijač Phillips

 

SL

Imbus ključ

SK

Poznamenajte si polohu ceruzkou

 

SK

Krížový skrutkovač

 

SK

Imbusový kľúč

RU

Карандашная пометка

 

RU

Крестовая отвертка

 

RU

Торцовый ключ

TR

Kalem İşareti

 

TR

Yıldız Tornavida

 

TR

Allen Anahtarı

NO

Blyantmerke

 

NO

Stjerneskrujern

 

NO

Sekskantnøkkel

AR

صﺎﺻﺮﻟا ﻢﻠﻘﻟﺎﺑ ﺔﻣﻼﻋ

 

AR

ﺔﺒﻴﻠﺻ ﻚﻔﻣ

 

AR

ﻲﺳاﺪﺳ ﻂﺑر حﺎﺘﻔﻣ

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

P10

SYMBOL KEY

EN

Remove

 

EN

Adjust

 

EN

Cable Management

ES

Retire

 

ES

Ajuste

 

ES

Sistema de organización de cables

FR

Retirez

 

FR

Ajustez

 

FR

Gestion des câbles

DE

Entfernen Sie

 

DE

justieren Sie

 

DE

Kabelführung

NL

Verwijder

 

NL

Regel

 

NL

Kabelgoten

IT

Rimuovere

 

IT

Regolare

 

IT

Passacavi

PL

Zdejmij

 

PL

Wyreguluj

 

PL

Pokrywa na przewody

CZ

Odstraňte

 

CZ

Upravte polohu

 

CZ

Kryty kabelů

HU

Távolítsa el

 

HU

Igazítsa helyére.

 

HU

Kábelkezelés

GK

Αφαιρέστε

 

GK

Προσαρμόστε

 

GK

Διαχείριση καλωδίου

PT

Desmontar

 

PT

Ajustar

 

PT

Gestão de cabos

DA

Fjern

 

DA

Justér

 

DA

Kabelstyring

FI

Poista

 

FI

Säädä

 

FI

Kaapelien hallinta

SV

Ta bort

 

SV

Justera

 

SV

Kabelhantering

RO

Scoateţi

 

RO

Reglaţi

 

RO

Gestionarea cablurilor

BL

Отстрани

 

BL

Регулирайте

 

BL

Управление на кабели

ET

Eemaldage

 

ET

Sättige paika

 

ET

Kaablite korraldamine

LV

Noņemt

 

LV

Pielāgojiet

 

LV

Kabeļu penāļi

LT

Pašalinti

 

LT

Nustatykite

 

LT

Kabelio tvarkymas

SL

Odstranite

 

SL

Prilagodite

 

SL

Držalo za kable

SK

Odstráňte

 

SK

Upravte polohu

 

SK

Kryty káblov

RU

Удалите

 

RU

Отрегулируйте

 

RU

Монтаж кабелей

TR

Kaldır

 

TR

Ayarlayın

 

TR

Kablo İdaresi

NO

Fjern

 

NO

Juster

 

NO

Kabelorganisering

CN

 

 

AR

ﻂﺒﺿا

 

AR

تﻼﺒﻜﻟا ةرادإ

JP

 

 

CN

 

 

CN

 

AR

لزأ

 

JP

 

 

JP

 

EN

Hand tighten

 

EN

Tighten Fastener

 

EN

Loosen Fastener

ES

Ajuste manual

 

ES

Ajuste el sujetador

 

ES

Afloje el sujetador

FR

Serrer avec les doigts

 

FR

Serrez l'attache

 

FR

Desserrez l'attache

DE

Mit der Hand festziehen

 

DE

Ziehen Sie die Befestigung fest

 

DE

Lösen Sie die Befestigung

NL

Met de hand vastdraaien

 

NL

Draai de bevestiging vast

 

NL

Draai de bevestiging los

IT

Serrare a mano

 

IT

Serrare il dispositivo di fissaggio

 

IT

Allentare il dispositivo di fissaggio

PL

Dokręć ręcznie

 

PL

Zaciśnij łącznik

 

PL

Poluzuj zapięcie

CZ

Utáhnout rukou

 

CZ

Utáhněte upevnění

 

CZ

Uvolněte upevnění

HU

Kézi rögzítés

 

HU

Szorítsa meg a rögzítőt.

 

HU

Lazítsa meg a rögzítőt.

GK

Σφίξτε με το χέρι

 

GK

Βιδώστε τον σφιγκτήρα

 

GK

Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα

PT

Apertar à mão

 

PT

Apertar aperto

 

PT

Soltar aperto

DA

Stram med hånden

 

DA

Stram fæstneren

 

DA

Løsgør fæstneren

FI

Kiristä käsin

 

FI

Kiristä kiinnitin

 

FI

Löysää kiinnitintä

SV

Handspänn

 

SV

Spänn fäste

 

SV

Lossa fäste

RO

Strâns cu mâna

 

RO

Strângeţi dispozitivul de fixare

 

RO

Slăbiţi dispozitivul de fixare

BL

Затегнете с ръка

 

BL

Затегнете натегача

 

BL

Разхлабете натегача

ET

Pingutage käsitsi

 

ET

Pingutage kinnitit

 

ET

Laske kinniti lõdvemaks

LV

Savilkšana ar roku

 

LV

Savelciet fiksatoru

 

LV

Atbrīvojiet fiksatoru

LT

Priveržti ranka

 

LT

Priveržti tvirtinimo elementą

 

LT

Atlaisvinti tvirtinimo elementą

SL

Privijte z roko

 

SL

Pričvrstite objemko

 

SL

Zrahljajte objemko

SK

Utiahnite rukou

 

SK

Utiahnite upevnenie

 

SK

Uvoľnite upevnenie

RU

Затяжка вручную

 

RU

Затяните крепление

 

RU

Ослабьте крепление

TR

Elle sıkıştırın

 

TR

Kıskacı Sıkıştırın

 

TR

Kıskacı Gevşetin

NO

Stram for hånd

 

NO

Stram holderen

 

NO

Løsne holderen

AR

ﺪﻴﻟﺎﺑ ﻂﺑرا

 

AR

ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻂﺑرا

 

AR

ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻞﺣ

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

P11

TOOLS NEEDED

EN

Tools Needed

ES

Herramientas necesarias

FR

Outils requis

DE

Benötigte Werkzeuge

NL

Benodigde gereedschappen

IT

Strumenti necessari

PL

Potrzebne narzędzia

CZ

Potřebné nástroje

HU

Szükséges eszközök

GK

Απαιτούμενα εργαλεία

PT

Ferramentas necessárias

DA

Nødvendigt værktøj

FI

Tarvittavat työkalut

SV

Verktyg som krävs

RO

Instrumente necesare

BL

Необходими уреди

ET

Vajalikud tööriistad

LV

Nepieciešamie rīki

LT

Reikalingi įrankiai

SL

Potrebno orodje

SK

Potrebné náradie

RU

Необходимые инструменты

TR

Gerekli Aletler

NO

Nødvendige verktøy

AR

ﺔﻣزﻼﻟا تاودﻷا

CN

 

JP

 

Not included

No se incluye

Non inclus

Nicht im Lieferumfang enthalten

Niet inbegrepen

Non incluso

Nie należy do zestawu

Není součástí

Nem tartalmazza

Δεν περιλαμβάνεται

Não incluído

Ikke vedlagt

Ei mukana

Ej inkluderad

Nu sunt incluse

Не е в ключен

Pole komplektis

Nav iekļauts

Nepridedama

Ni priloženo

Nie je súčasťou balenia

В комплект не входит

Dahil değildir

Ikke inkludert

ﻦﻤﻀﻣ ﺮﻴﻏ

P12

CONTENTS

2

4

 

5

3

7

1

8

6

9

 

10050vA

Pouch #

Part #

Qty

Description

1

P-A

4

Square Washers

Contents

 

 

 

 

1

1

Vertical Rail Right

 

2

1

Vertical Rail Left

 

3

2

Vertical Rails Kick Stands

N/A

4

1

Large Cover (Top)

5

2

Small Cover (Bottom)

 

6

1

Wall Plate

 

7

2

Locking Screw

 

8

2

Security Clip

 

9

1

Mounting Template

P13

HARDWARE

M-A M-B M-C M-D M-E M-F M-G M-H

W-B

W-A

W-C

M-I

P-A

Monitor Kit L-U-vB

Pouch #

Part #

Qty

Description

M-A

M-A

4

Philips screws M4 x 15mm

M-B

M-B

4

Philips screws M4 x 35mm

M-C

M-C

4

Philips screws M5 x 15mm

M-D

M-D

4

Philips screws M5 x 35mm

M-E

M-E

4

Philips screws M6 x 15mm

M-F

M-F

4

Philips screws M6 x 35mm

M-G

M-G

4

Philips screws M8 x 15mm

M-H

M-H

4

Philips screws M8 x 35mm

M-I

M-I

4

Oval Spacers: 3/4"

Wall Kit 38-4

 

 

Pouch #

Part #

Qty

Description

W-A

W-A

4

Lag Bolts

W-B

W-B

4

Wall Anchor

W-C

W-C

4

Steel Washer

P14

WOOD STUD INSTALLATION

STEP 1

STUD

Good

No Good

STEP 2

STUD

 

EN

Find stud(s) and mark edge and center locations.

 

ES

Ubique el panel y marque las ubicaciones de los bordes y el centro.

 

FR

Repérez l'emplacement d'une poutre, puis marquez l'emplacement des bords et du centre de cette poutre.

 

DE

Suchen Sie den Balken und markieren Sie Ränder und Mitte.

 

NL

Zoek de drager en markeer de randen middenlocaties.

 

IT

Individuare il montante e segnare la posizione dei bordi e del centro del montante stesso.

 

PL

Znajdź belkę i zaznacz jej krawędzie oraz środek.

 

CZ

Najděte dřevěný trám a vyznačte jeho okraje a střed.

 

HU

Keressük meg a gerendát, és jelöljük meg a szélét és a közepét.

 

GK

Εντοπίστε τον ορθοστάτη και σημειώστε τις άκρες του και τα κεντρικά σημεία.

 

PT

Encontrar a viga e marcar os locais extremos e centrais.

 

DA

Find underligger og markér kant og midt.

 

FI

Etsi pystypuu ja merkitse reunat ja keskikohta.

 

SV

Hitta stiftet och markera kant och mittenposition.

 

RO

Găsiţi panoul şi marcaţi locaţiile de pe margine şi din centru.

 

BL

Открийте преграда и обозначете ръба и централната й позиция.

 

ET

Otsige üles sõrestikupost ning märkige selle servad ja keskkoht.

 

LV

Atrodiet statni un atzīmējiet malas un centra atrašanās vietas

 

LT

Surasti varžtą ir pažymėti kraštines bei centrinę padėtj.

 

SL

Najdite steber ter označite robove in sredino.

 

SK

Nájdite drevený trám a vyznačte jeho okraje a stred.

 

RU

Найдите стойку и отметьте ее центр и края.

 

TR

Direği bulun, kenarını ve ortasını işaretleyin.

 

NO

Finn stenderen og marker kantene og midten.

 

AR

.ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻂﻴﺳﻮﺘﺑ ﻢﻗو ﺔﻓﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿو ﻞﺻﺎﻔﻟا نﺎﻜﻣ دﺪﺣ

 

CN

 

 

JP

 

P15

WOOD STUD INSTALLATION

STEP 3

STEP 4

 

Good

No Good

 

 

 

EN

Use wall plate to mark mounting location

 

ES

Use la placa de pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación

FR

Utilisez la plaque murale pour marquer l'emplacement de montage

 

DE

Verwenden Sie die Wandplatte, um die Montagestelle zu markieren

 

NL

Gebruik de wandplaat om de montageplaats af te tekenen

 

IT

Utilizzare la piastra a muro per segnare la posizione di montaggio

 

PL

Użyj płyty ściennej do oznaczenia miejsca montażu

 

CZ

Pomocí nástěnné desky označte místo uchycení

 

HU

A szerelési hely megjelöléséhez használja a fali lemezt.

 

GK

Χρησιμοποιήστε την πλάκα τοίχου για να σημειώσετε τη θέση τοποθέτησης

PT

Utilizar a placa da parede para marcar o local de montagem

 

DA

Brug vægpladen til at markere beslagets placering

 

FI

Merkitse asennuskohta seinälevyn avulla

 

SV

Använd väggplatta för att markera monteringsposition

 

RO

Utilizaţi placa pentru perete pentru a marca locaţia de montare

 

BL

Използвайте плоскост на стената, за да отбележите позицията на окачването

ET

Märkige seinaplaadi abil paigalduskoht

 

LV

Izmantojiet sienas plāksni, lai atzīmetu montēšanas vietu

 

LT

Montavimo vietai pažymėti naudokite sieninę plokštę

 

SL

S ploščico za pritrditev na steno označite mesto pritrditve

 

SK

Pomocou nástennej dosky označte miesto upevnenia

 

RU

Для разметки места крепежа используйте стеновую пластину

 

TR

Montaj yerini işaretlemek için duvar plakasını kullanın

 

NO

Bruk veggplaten til å markere monteringsstedet

 

AR

ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ﻊﺿﻮﻤﻟ تﺎﻣﻼﻋ ﻊﺿﻮﻟ ﻂﺋﺎﺤﻟا حﻮﻟ مﺪﺨﺘﺳا

 

CN

 

 

JP

 

 

P16

WOOD STUD INSTALLATION

STEP 5

 

STUD

 

 

 

Wood Pilot

Pilot Hole Size

Pilot Drill Depth

9/32” inch

3 ½” inch

7 mm

90 mm

EN

Wood Stud Wall Installation

ES

Instalación en pared con paneles de madera

FR

Installation murale sur poteau de cloison en bois

DE

Montage an Holzbalken an der Wand

NL

Installatie op muur met houten dragers

IT

Installazione su muro con montanti in legno

PL

Instalacja ścienna z wykorzystaniem słupów drewnianych

CZ

Instalace na stěnu s dřevěnými trámy

HU

Falra szerelés fagerendánál

GK

Εγκατάσταση επιτοίχιου ξύλινου ορθοστάτη

PT

Instalação numa parede de vigas de madeira

DA

Installation på trævæg

FI

Asennus pystypuiseen seinään

SV

Träfackverksmontering

RO

Instalarea pe un perete din panouri din lemn

BL

Монтиране на дървена преграда на стена

ET

Paigaldus puidust sõrestikupostidele ehitatud seinale

LV

Uzstādīšana pie koka statņu sienas

LT

Tvirtinimas prie medinės sienos

SL

Stenska pritrditev na lesen steber

SK

Inštalácia na drevenú stenu

RU

Установка на стену с деревянными стойками

TR

Ahşap Direkli Duvara Montaj

NO

Installasjon på vegg med trestendere

AR

ﺔﻴﺒﺸﺨﻟا ﻢﺋاﻮﻘﻟا تاذ ﻂﺋاﻮﺤﻟا ﻲﻓ ﺐﻴآﺮﺘﻟا

CN

 

JP

 

Drill pilot hole

Realice el agujero piloto

Percez le trou de guidage

Bohren Sie die Vorbohrung

Boor een montagegat

Trapanare il foro pilota

Wywierć otwór pilotowy

Vyvrtejte vodicí otvor

Fúrja ki a vezetőlyukat.

Ανοίξτε οπή οδηγό

Executar um furo piloto

Bor styrehul

Poraa ohjausreikä

Borra styrhål

Gaură de ghidare a burghiului

Пробиване на основна дупка

Puurige esialgne auk

Izveidojiet priekšurbumu

Išgręžkite bandomąją skylę

Navrtajte začetno luknjo

Vyvŕtajte vodiacu dieru

Просверлите направляющее отверстие

Kılavuz delik açın

Drill pilothull

ﻲﻠﻴﻟﺪﻟا ﺐﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا

P17

MASONRY INSTALLATION

Good

No Good

 

Solid Concrete Only

 

Do Not Drill Into Mortar

 

 

 

 

 

 

 

EN

Use wall plate to mark mounting location

 

ES

Use la placa de pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación

 

FR

Utilisez la plaque murale pour marquer l'emplacement de montage

 

DE

Verwenden Sie die Wandplatte, um die Montagestelle zu markieren

 

NL

Gebruik de wandplaat om de montageplaats af te tekenen

 

IT

Utilizzare la piastra a muro per segnare la posizione di montaggio

 

PL

Użyj płyty ściennej do oznaczenia miejsca montażu

 

CZ

Pomocí nástěnné desky označte místo uchycení

 

HU

A szerelési hely megjelöléséhez használja a fali lemezt.

 

GK

Χρησιμοποιήστε την πλάκα τοίχου για να σημειώσετε τη θέση τοποθέτησης

 

PT

Utilizar a placa da parede para marcar o local de montagem

 

DA

Brug vægpladen til at markere beslagets placering

 

FI

Merkitse asennuskohta seinälevyn avulla

 

SV

Använd väggplatta för att markera monteringsposition

 

RO

Utilizaţi placa pentru perete pentru a marca locaţia de montare

 

BL

Използвайте плоскост на стената, за да отбележите позицията на окачването

 

ET

Märkige seinaplaadi abil paigalduskoht

 

LV

Izmantojiet sienas plāksni, lai atzīmetu montēšanas vietu

 

LT

Montavimo vietai pažymėti naudokite sieninę plokštę

 

SL

S ploščico za pritrditev na steno označite mesto pritrditve

 

SK

Pomocou nástennej dosky označte miesto upevnenia

 

RU

Для разметки места крепежа используйте стеновую пластину

 

TR

Montaj yerini işaretlemek için duvar plakasını kullanın

 

NO

Bruk veggplaten til å markere monteringsstedet

 

AR

ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ﻊﺿﻮﻤﻟ تﺎﻣﻼﻋ ﻊﺿﻮﻟ ﻂﺋﺎﺤﻟا حﻮﻟ مﺪﺨﺘﺳا

 

CN

 

 

JP

 

 

P18

MASONRY INSTALLATION

Masonry Pilot

Pilot Hole Size

Pilot Drill Length

½” inch

3 ½” inch

14 mm

90 mm

W-B

EN

Concrete Wall Installation

 

Drill pilot hole

 

Solid Concrete

ES

Instalación en pared de hormigón

 

Realice el agujero guía

 

Concreto sólido

FR

Installation sur mur en béton

 

Percez le trou de guidage

 

Béton massif

DE

Montage an Betonwand

 

Bohren Sie die Vorbohrung

 

Beton

NL

Installatie op betonnen muur

 

Boor een montagegat

 

Massief beton

IT

Installazione su muro di cemento

 

Trapanare il foro pilota

 

Calcestruzzo pieno

PL

Instalacja na ścianach betonowych

 

Wywierć otwór pilotowy

 

Beton zwykły

CZ

Instalace na betonovou stěnu

 

Vyvrtejte vodicí otvor

 

Beton

HU

Falra szerelés betonnál

 

Fúrja ki a vezetőlyukat

 

Tömör beton

GK

Εγκατάσταση σε τοίχο σκυροδέματος

 

Ανοίξτε οπή οδηγό

 

Συμπαγές τσιμέντο

PT

Instalação numa parede de betão armado

 

Executar um furo piloto

 

Betão armado

DA

Installation på betonvæg

 

Bor styrehul

 

Fast beton

FI

Asennus betoniseinään

 

Poraa ohjausreikä

 

Betoni

SV

Betongmontering

 

Borra styrhål

 

Betong

RO

Instalarea pe un perete din beton

 

Gaură de ghidare a burghiului

 

Beton solid

BL

Монтиранебетонна плоча на стена

 

Пробиване на основна дупка

 

Плътен бетон

ET

Paigaldus betoonseinale

 

Puurige esialgne auk

 

Betoon

LV

Uzstādīšana pie betona sienas

 

Izveidojiet priekšurbumu

 

Vienlaidus betons

LT

Tvirtinimas prie betoninės sienos

 

Išgręžkite bandomąją skylę

 

Vientisas betonas

SL

Pritrditev na betonsko steno

 

Izvrtajte začetno luknjo

 

Masivni beton

SK

Inštalácia na murovanú stenu

 

Vyvŕtajte vodiacu dieru

 

Betón

RU

Установка на бетонную стену

 

Просверлите направляющее отверстие

 

Для стен из бетонныхблоков

TR

Beton Duvara Montaj

 

Kılavuz delik açın

 

Saf Beton

NO

Installasjon på betongvegg

 

Drill pilothull

 

Fast betong

AR

ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺨﻟا ﻂﺋاﻮﺤﻟا ﻲﻓ ﺐﻴآﺮﺘﻟا

 

ﻲﻠﻴﻟﺪﻟا ﺐﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا

 

ﺔﺒﻠﺻ ﺔﻧﺎﺳﺮﺧ

CN

 

 

 

 

 

JP

 

 

 

 

 

P19

Step 1

6

4

5

5

EN

Remove

 

GK

Αφαιρέστε

 

LT

Pašalinti

ES

Retire

 

PT

Desmontar

 

SL

Odstranite

FR

Retirez

 

DA

Fjern

 

SK

Odstráňte

DE

Entfernen Sie

 

FI

Poista

 

RU

Удалите

NL

Verwijder

 

SV

Ta bort

 

TR

Kaldır

IT

Rimuovere

 

RO

Scoateţi

 

NO

Fjern

PL

Zdejmij

 

BL

Отстрани

 

AR

لزأ

CZ

Odstraňte

 

ET

Eemaldage

 

CN

 

HU

Távolítsa el

 

LV

Noņemt

 

JP

 

Remove covers for later installation.

P20

Step 2

6

6

W-A

X 4

 

 

6

W-C

EN

Mount wall plate

 

Hand tools only

 

ES

Coloque la placa de pared

 

Herramientas de mano solamente

 

FR

Montez la plaque murale

 

Outils manuels uniquement

 

DE

Montieren Sie die Wandplatte

 

Nur Handwerkzeuge

 

NL

Monteer de wandplaat

 

Gebruik alleen handgereedschap

 

IT

Montare la piastra a muro

 

Serrare esclusivamente a mano

 

PL

Zamontuj płytę ścienną

 

Wyłącznie narzędzia ręczne

 

CZ

Připevněte nástěnnou desku

 

Používejte pouze ruční nástroje

 

HU

Szerelje fel a fali lemezt.

 

Csak kéziszerszámot használjon.

 

GK

Τοποθετήστε την πλάκα τοίχου

 

Μόνο εργαλεία χειρός (όχι ηλεκτρικά)

 

PT

Placa de montagem na parede

 

Apenas ferramentas manuais

 

DA

Montér vægpladen

 

Brug kun håndværktøj

 

FI

Seinäasennuslevy

 

Vain käsikäyttöisiä työkaluja

 

SV

Montera väggplatta

 

Endast handverktyg

 

RO

Montaţi placa pentru perete

 

Numai instrumente de mână

 

BL

Окачете стенната плоскост

 

Използвайте само ръчни уреди

 

ET

Paigaldage seinaplaat

 

Vaid käsitööriistad

 

LV

Montēt sienas plāksni

 

Tikai rokas darbarīki

 

LT

Pritvirtinkite sieninę plokštę

 

Tik rankiniai įrankiai

 

SL

Ploščica za pritrditev na steno

 

Uporabljajte le ročno orodje

 

SK

Pripevnite nástennú dosku

 

Používajte iba ručné náradie

 

RU

Установите стеновую пластину

 

Используйте только ручной инструмент

 

TR

Duvar plakasını monte edin

 

Sadece el aletleri

 

NO

Fest veggplaten

 

Bruk bare håndverktøy

 

AR

ﻲﻄﺋﺎﺤﻟا حﻮﻠﻟا ﺖﺒﺛ

 

ﻂﻘﻓ ﺔﻳوﺪﻴﻟا تاودﻷا

 

CN

 

 

 

 

JP

 

 

 

P21

 

 

 

 

Step 3

4

6

EN

Attach cover

 

Top

ES

Coloque la cubierta

 

Superior

FR

Fixez le cache

 

Haut

DE

Befestigen Sie die Abdeckung

 

Oben

NL

Bevestig de bedekking

 

Boven

IT

Montare il coperchio

 

Superiore

PL

Zamontuj pokrywę

 

Góra

CZ

Připevněte kryt

 

Horní

HU

Tegye fel a burkolatot.

 

Felső

GK

Τοποθετήστε το καπάκι

 

Πάνω

PT

Prender a cobertura

 

Topo

DA

Sæt dækplade på

 

Top

FI

Kiinnitä suojus

 

Ylöosa

SV

Sätt fast hölje

 

Topp

RO

Ataşaţi capacul

 

Sus

BL

Прикрепете капака

 

Горна част

ET

Kinnitage kaas

 

Ülemine pool

LV

Piestipriniet pārsegu

 

Augša

LT

Uždėkite dangtelį

 

Viršus

SL

Namestite pokrov

 

Zgoraj

SK

Pripevnite kryt

 

Horný

RU

Установите крышку

 

Верхняя

TR

Kapağı takın

 

Üst

NO

Fest dekselet

 

Topp

AR

ءﺎﻄﻐﻟا ﻂﺑرا

 

ﻰﻠﻋأ

CN

 

 

 

JP

 

 

P22

CAUTION! - SCREWS BOTTOMING OUT

**NOTE**

!WHEN INSTALLING FLAT PANEL TV DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS AND MAKE SURE THAT SCREWS DO NOT BOTTOM

OUT IN MOUNTING HOLES!

CAUTION

EN

Attention: If screw "bottoms out" use washers (not included) to take up slack

 

ES

Atención: Si el tornillo hace tope, utilice arandelas (no se incluyen) para ajustarlo al máximo.

 

FR

Attention : Si les vis dépassent en dessous, utilisez des rondelles (non incluses) pour compenser

 

DE

Achtung: Falls sich die Schraube „eingräbt“, verwenden Sie Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), um die

 

Schraubenkraft auf eine größere Fläche zu verteilen

 

 

 

NL

Opgepast: Indien de schroef los zit, gebruik plaatjes (niet inbegrepen) om de ruimte op te vullen

 

IT

Attenzione: Se la vite "tocca il fondo", utilizzare delle rondelle (non in dotazione) per lo spazio eccedente

 

PL

Uwaga: Jeśli nie można dokręcić śruby, należy użyć podkładek, aby usunąć luz

 

CZ

Upozornění: Pokud je šroub příliš dlouhý, použijte podložky (nejsou přibaleny)

 

HU

Figyelem: Ha a csavar „kiemelkedik”, alátéttel (nem tartozék) szüntesse meg a hézagot

 

GK

Προσοχή: Αν ο κοχλίας είναι πολύ κοντός χρησιμοποιήστε δακτυλίους (δεν περιλαμβάνονται) για να

 

 

κερδίσετε απόσταση

 

PT

Atenção: Se o parafuso "bater no fundo" utilize anilhas (não incluídas) para remover a folga

 

DA

OBS: Hvis skruens ende stikker ud bruges spændeskiver (ikke vedlagt), så dette ikke sker

 

FI

Huomautus: Jos ruuvi menee pohjaan, poista välys aluslevyjen (ei mukana) avulla.

 

SV

Observera: Använd brickor för att minska glapp för skruvar som inte tar ordentligt (ej inkluderade)

 

RO

Atenţie: Dacă vârfurile şuruburilor „ies afară”, utilizaţi piunişe (nu sunt incluse) pentru a le strânge

 

BL

Внимание: Ако някои винт "се извади", използвайте промивачка (не се съдържа в комплекта),

 

 

за да го извадите

 

ET

Tähelepanu. Kui kruvi tagumine ots ei mahu üleni sisse, kasutage tühja ruumi täitmiseks seibe (pole komplektis)

 

LV

Uzmanību! Ja caurskrūvējamās skrūves savilkšanai tiek izmantotas starplikas (komplektācijā

 

neietilpst)

 

 

 

LT

Dėmesio: jeigu varžtas „įlenda per giliai“, sutvirtinimui naudokite tarpiklius (nepridedami)

 

SL

Pozor: Če se vijak odvije, uporabite podložke (niso priložene), da ga lahko dobro privijete

 

SK

Upozornenie: V prípade, že je skrutka príliš dlhá, použite podložky (nie sú súčasťou balenia).

 

RU

Внимание! В случае применения винтов типа “гайка внизу”, для затягивания используйте

 

 

шайбы (не входят в комплект)

 

TR

Dikkat: Vida "sonuna kadar girerse", boşluğu almak için rondelaları (dahil değildir) kullanın

 

NO

Obs: Hvis skruene når bunnen, må du bruke skiver (ikke inkludert) til å ta bort slark

 

AR

ﻲﻟﺪﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟا ﻊﻓﺮﻟ (ﺔﻨﻤﻀﻣ ﺮﻴﻏ) ًادرِو مﺪﺨﺘﺳا (ظووﻼﻘﻟا رﺎﻤﺴﻤﻟا) ﺐﻟﻮﻠﻟا "ضﺎﻔﺨﻧا" ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ :ﻪﻴﺒﻨﺗ

 

CN

 

 

JP

: ( )

 

 

 

 

 

P23

 

SPACERS

M-A – M-H

M-I

Spacer

1

2

EN

Use spacers for recessed mounting holes or to access A/V inputs

 

ES

Use los espaciadores para agujeros de montaje empotrados o para acceder a las entradas de A/V

 

FR

Utilisez les entretoises sur les trous de montage encastrés ou pour accéder aux entrées A/V

 

DE

Verwenden Sie Abstandhalter für zurückversetzte Montagebohrungen oder um A/V-Eingänge zu erreichen

 

NL

Gebruik afstandshouders voor verzonken montageopeningen of voor toegang tot A/V-ingangen

 

IT

Usare distanziatori per i fori di montaggio incassati o per accedere a componenti A/V

 

PL

Użyj dystansów w przypadku otworów montażowych lub w celu uzyskania dostępu do wejść A/V

 

CZ

Použijte distanční podložky pro zahloubené otvory pro držák a pro přístup k vstupům zvuku a videa

 

HU

A süllyesztett szerelőlyukakhoz és A/V-bemenetekhez használjon távtartókat.

 

GK

Χρησιμοποιήστε διαστολείς για οπές στήριξης σε εσοχή ή για πρόσβαση στις εισόδους A/V

 

PT

Utilizar anilhas para furos de montagem em ressaltos ou para aceder às entradas A/V

 

DA

Brug afstandsskiver i indfræsede monteringshuller eller til A/V-indgange

 

FI

Käytä välilevyjä upotetuissa kiinnitysrei'issä tai A/V-sisääntuloihin

 

SV

Använd distansbrickor för infällda monteringshål eller för att komma åt A/V ingångar

 

RO

Utilizaţi distanţiere pentru găurile de montare din spaţiile scobite sau pentru acces la intrările A/V

 

BL

Използвайте разстоянията за вдлъбнатини по стената или за достъп до A/V входове

 

ET

Kasutage nõgusate paigaldusaukude puhul või A/V sisendile ligipääsuks vahepukse

 

LV

Lietojiet starplikas padziļinājumā esošajiem montāžas caurumiem vai lai piekļūtu audiovideo ieejām

 

LT

Nišos skylėms arba norėdami pasiekti A / V įvestis, naudokite tarpiklius

 

SL

Distančnike uporabite za vgreznjene luknje za pritrditev ali za dostop do vhodov A/V

 

SK

Použite distančné podložky na zapustené otvory pre držiak a na prístup k vstupom zvuku a videa

 

RU

В случае, если крепежные отверстия утоплены, или для доступа к аудио- и видеовходам используйте втулки

TR

Oyuk montaj delikleri için veya A/V girişlerine erişmek için ara halkalarını kullanın

 

NO

Bruk avstandsstykker for innfelte monteringshull eller for å få tilgang til A/V-inngangene

 

AR

ﻮﻳﺪﻴﻔﻟاو تﻮﺼﻟا ﻞﺧاﺪﻣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠﻟ وأ ةﺮﺋﺎﻐﻟا ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا بﻮﻘﺛ ﻊﻣ تاﺪﻋﺎﺒﻤﻟا مﺪﺨﺘﺳا

 

CN

A/V

 

JP

A/V

P24

IMPORTANT!

It is important that the vertical rails are installed with the kickstands to the inside.

1

2

3

3

3

3

 

EN

Important

 

GK

Σημαντικό

 

LT

Svarbu

ES

Importante

 

PT

Importante

 

SL

Pomembno

FR

Important

 

DA

Vigtigt

 

SK

Dôležité

DE

Wichtig

 

FI

Tärkeää

 

RU

ВНИМАНИЕ!

NL

Belangrijk

 

SV

Viktigt

 

TR

Önemli

IT

Importante

 

RO

Important

 

NO

Viktig

PL

Ważne

 

BL

Важно

 

AR

مﺎه

CZ

Důležité

 

ET

NB!

 

CN

 

HU

Fontos

 

LV

Svarīgi

 

JP

 

P25

Step 4

X 4

1

2

 

 

 

 

P-A

 

Flat Panel

 

 

 

 

 

Monitor TV

M-A – M-H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

EN Attach to monitor using monitor hardware, M-A, M-B, etc…

ES Coloque la pantalla utilizando los materiales de instalación de la pantalla, M-A, M-B, etc…

FR Installer le moniteur avec les fixations de moniteur, M-A, M-B, etc…

DE Bringen Sie den Bildschirm mit den Bildschirm-Befestigungsteilen M-A, M-B usw. an.

NL Bevestig monitor via monitor hardware, M-A, M-B, enz…

IT Fissare il monitor utilizzando i componenti di montaggio, M-A, M-B, ecc…

PL Zamontuj monitor, używając narzędzi dołączonych do monitora, M-A, M-B, itp…

CZ Připevněte monitor pomocí k tomu určených dílů, M-A, M-B, apod.

HU Szerelje fel a monitort az M-A, M-B stb. monitorszerelvénnyel…

GK Τοποθετήστε την οθόνη με το υλικό οθόνης, M-A, M-B, κ.λπ…

PT Prender o monitor utilizando o equipamento do monitor, M-A, M-B, etc.…

DA Påsæt skærm ved hjælp af skærm-hardware, M-A, M-B osv...

FI Kiinnitä näyttö käyttämällä näytön osia, M-A, M-B jne.

SV Fäst bildskärm genom att använda bildskärmshårdvara, M-A, M-B, etc...

RO Ataşaţi monitorul utilizând structura hardware pentru monitor, M-A, M-B etc…

BL Прикачете монитора, като използвате хардуер за монитор, M-A, M-B и др.…

ET Kinnitage ekraan ekraani paigaldusosade abil, M-A, M-B jne…

LV Piestipriniet monitoru,izmantojot monitora detaļas, M-A, M-B utt.

LT Pritvirtinti monitorių naudojant monitoriaus aparatūrą, M-A, M-B ir t.t.

SL Pritrdite monitor s pomočjo kovinskih delov za monitor, M-A, M-B itd.…

SK Pripevnite obrazovku pomocou na to určených dielov, M-A, M-B atd.

RU Прикрепите монитор с помощью крепежа для монитора, M–A, M–B, и т. д.

TR Monitör donanımı, M-A, M-B vb. kullanarak monitörü takın…

NO Fest skjermen med skjermdelene M-A, M-B etc...

AR بﺎﻗﺮﻤﻟا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ بﺎﻗﺮﻤﻟا ﻂﺑرا، M-A، M-B, ﺦﻟا.

CN M-A M-B

JP M-A M-B

P26

Step 5

EN

Partially Loosen

ES

Parcialmente flojo

FR

Dévisser partiellement

DE

Teilweise lösen

NL

Maak gedeeltelijk los

IT

Allentare parzialmente

PL

Częściowo poluzowane

CZ

Částečně uvolněno

HU

Kicsit lazítsa meg

GK

Ξεβιδώστε εν μέρει

PT

Soltar parcialmente

DA

Løsn delvist

FI

Löysää osaksi

SV

Lossa delvis

RO

Slăbiţi parţial

BL

Разхлаби частично

ET

Laske osaliselt lõdvemaks.

LV

Atslābiniet daļēji

LT

Atlaisvinkite iš dalies

SL

Delno zrahljajte

SK

Čiastočne uvoľnené

RU

Ослабьте частично

TR

Kısmen Gevşetin

NO

Løsne delvis

AR

ﺎﻴﺋﺰﺟً ﻩؤﺎﺧرإ

CN

 

JP

 

1

2

Flat Panel

Monitor TV

X 2

7

P27

Step 6

1

4

6

2

EN

Hang with monitor attached

ES

Cuelgue con el monitor adherido.

FR

Accrochez avec le moniteur installé.

DE

Mit dem befestigten Monitor aufhängen.

NL

Hang op terwijl de monitor is bevestigd.

IT

Appendere con lo schermo attaccato.

PL

Powieś z przymocowanym monitorem.

CZ

Zavěste s připevněným monitorem.

HU

Függessze fel a monitorral együtt.

GK

Κρεμάστε με την οθόνη προσαρτημένη

PT

Suporte com monitor preso

DA

Hæng op med skærm påsat

FI

Ripusta näyttö kiinnitettynä

SV

Häng med bildskärm fastsatt

RO

Agăţaţi cu monitorul ataşat

BL

Закачи с монитора прикрепен

ET

Riputage koos kinnitatud ekraaniga

LV

Piekārt ar pievienoto monitoru

LT

Pakabinti su pritvirtintu monitoriumi

SL

Obesite s pritrjenim monitorjem

SK

Zaveste s pripevnenou obrazovkou.

RU

Навесьте с установленным монитором.

TR

Takılı monitörle asın

NO

Heng med skjermen festet

AR ﺎﻃﻮﺑﺮﻣً

بﺎﻗﺮﻤﻟاو ﻖﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻢﻗ

CN

 

JP

 

P28

Step 7

Flat Panel

Monitor TV

3

STEP 7.1

EN

Pull Gently

ES

Tire suavemente

FR

Tirer délicatement

DE

Behutsam ziehen

NL

Zachtjes trekken

IT

Tirare con cautela

PL

Pociągnąć delikatnie

CZ

Jemně zatáhněte

HU

Húzza óvatosan

GK

Τραβήξτε απαλά

PT

Puxar com cuidado

DA

Træk let

FI

Vedä kevyesti

SV

Dra försiktigt

RO

Trageţi uşor

BL

Дръпни леко

ET

Tõmmake õrnalt.

LV

Velciet uzmanīgi

LT

Traukti švelniai

SL

Nežno potegnite

SK

Jemne potiahnite

RU

Осторожно потяните

TR

Hafifçe Çekin

NO

Trekk forsiktig

AR

ﻖﻓﺮﺑ ﺐﺤﺳا

CN

 

JP

 

7.2

7.3

7.4

6

 

 

 

 

3

Pull down on kick stand latch cords until you hear a

 

click. Gently pull the TV away from the wall until the

 

kickstands are fully extended. Then gently ease the

 

 

Television onto the mount.

 

P29

Step 8

6

2

1

EN

Route Cables

ES

Tienda los cables

FR

Installez les câbles

DE

Verlegen Sie die Kabel

NL

Plaats de kabels

IT

Inserire i cavi

PL

Poprowadź kable

CZ

Natáhněte kabely

HU

Vezesse el a kábeleket.

GK

Δρομολόγηση καλωδίων

PT

Dispor os cabos

DA

Føringskabler

FI

Reititä kaapelit

SV

Lägg kablar

RO

Direcţionaţi cablurile

BL

Маршрутни кабели

ET

Suunake kaablid oma kohale

LV

Virzienu kabeļi

LT

Kabelių išvedžiojimas

SL

Napeljava kablov

SK

Natiahnite káble

RU

Укладка кабелей

TR

Kabloları Düzenleyin

NO

Før kablene

AR

تﻼﺒﻜﻟا ﻪﻴﺟﻮﺗ

CN

 

JP

 

P30

Step 9

9.1

 

 

 

6

A

EN

Pencil Mark

 

 

 

 

 

ES

Marque con lápiz

 

 

FR

Marque de crayon

 

 

DE

Bleistiftmarkierung

 

 

NL

Potloodmarkering

 

 

IT

Segno di matita

 

 

PL

Znak wykonany ołówkiem

 

 

CZ

Poznamenejte si polohu tužkou

Distance = A

 

HU

Jelölő ceruza

 

GK

Σημειώστε με μολύβι

 

 

PT

Marcar a lápis

 

 

DA

Blyantsmærke

 

 

FI

Lyijykynämerkki

 

 

SV

Märke med penna

 

 

RO

Marcaj de creion

 

Distance = A

BL

Обозначаване с молив

 

ET

Pliiatsimärge

 

 

LV

Atzīme ar zīmuli

 

 

LT

Pažymėti pieštuku

 

 

SL

Oznaka s svinčnikom

 

 

SK

Poznamenajte si polohu ceruzkou

 

 

RU

Карандашная пометка

 

 

TR

Kalem İşareti

 

 

NO

Blyantmerke

 

5

AR

صﺎﺻﺮﻟا ﻢﻠﻘﻟﺎﺑ ﺔﻣﻼﻋ

 

CN

 

 

 

JP

 

5

 

 

Tool Not Included

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN

Cut

 

GK

Αποκοπή

 

LT

Pjauti

 

ES

Corte

 

PT

Cortar

 

SL

Odrežite

 

FR

Couper

 

DA

Skær

 

SK

Rez

 

DE

Schneiden

 

FI

Leikkaa

 

RU

Отрежьте

 

NL

Snijden

 

SV

Skär

 

TR

Kesin

 

IT

Tagliare

 

RO

Tăiere

 

NO

Kutt

 

PL

Ciąć

 

BL

Срежи

 

AR

ﻊﻄﻗ

 

CZ

Oříznout

 

ET

Lõigake.

 

CN

 

 

HU

Vágja el

 

LV

Nogrieziet

 

 

 

 

 

JP

 

9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P31

Step 10

4

5

6

5

Attach horizontal rail covers, do not attach covers in between rails.

EN

Attach covers

ES

Coloque las cubiertas

FR

Fixez les caches

DE

Befestigen Sie die Abdeckungen

NL

Bevestig de bedekkingen

IT

Montare i coperchi

PL

Zamontuj pokrywy

CZ

Připevněte kryty

HU

Tegye fel a burkolatokat.

GK

Τοποθετήστε τα καπάκια

PT

Prender as coberturas

DA

Sæt dækplader på

FI

Kiinnitä suojukset

SV

Sätt fast höljen

RO

Ataşaţi capacele

BL

Прикрепете капаците

ET

Kinnitage kaaned

LV

Piestipriniet pārsegus

LT

Uždėkite dangtelius

SL

Namestite pokrove

SK

Pripevnite kryty

RU

Установите крышки

TR

Kapakları takın

NO

Fest dekslene

AR

ﺔﻴﻄﻏﻷا ﻂﺑرا

CN

 

JP

 

P32

Step 11

6

11.1

2

1

11.2

EN

Push In

ES

Empuje hacia adentro

FR

Enfoncer

DE

Einschieben

NL

Induwen

IT

Spingere in dentro

PL

Wepchnąć

CZ

Zatlačit

HU

Tolja be

GK

Ωθήστε προς τα μέσα

PT

Empurrar para dentro

DA

Skub ind

FI

Paina sisään

SV

Tryck in

RO

Împingere

BL

Натикай навътре

ET

Lükake sisse.

LV

Iespiediet

LT

Įstumti

SL

Potisnite navznoter

SK

Vtlačiť

RU

Вставьте

TR

İçeri Bastırın

NO

Skyv inn

AR

ﻊﻓﺪﻟﺎﺑ لﺎﺧدإ

CN

 

JP

 

EN

Pull Gently

ES

Tire suavemente

FR

Tirer délicatement

DE

Behutsam ziehen

NL

Zachtjes trekken

IT

Tirare con cautela

PL

Pociągnąć delikatnie

CZ

Jemně zatáhněte

HU

Húzza óvatosan

GK

Τραβήξτε απαλά

PT

Puxar com cuidado

DA

Træk let

FI

Vedä kevyesti

SV

Dra försiktigt

RO

Trageţi uşor

BL

Дръпни леко

ET

Tõmmake õrnalt.

LV

Velciet uzmanīgi

LT

Traukti švelniai

SL

Nežno potegnite

SK

Jemne potiahnite

RU

Осторожно потяните

TR

Hafifçe Çekin

NO

Trekk forsiktig

AR

ﻖﻓﺮﺑ ﺐﺤﺳا

CN

 

JP

 

11.1

3

11.2

11.3

6

To return TV to low profile position, pull out slightly at the bottom of the flat panel and the kickstands will automatically swing into the retracted position. If the kickstands do not automatically retract, gently push on the base of the TV to fully compress kickstands before pulling outward again.

P33

Step 12

8

Lock

EN

Not included

ES

No se incluye

FR

Non inclus

DE

Nicht im Lieferumfang enthalten

NL

Niet inbegrepen

IT

Non incluso

PL

Nie należy do zestawu

CZ

Není součástí

HU

Nem tartalmazza

GK

Δεν περιλαμβάνεται

PT

Não incluído

DA

Ikke vedlagt

FI

Ei mukana

SV

Ej inkluderad

RO

Nu sunt incluse

BL

Не е в ключен

ET

Pole komplektis

LV

Nav iekļauts

LT

Nepridedama

SL

Ni priloženo

SK

Nie je súčasťou balenia

RU

В комплект не входит

TR

Dahil değildir

NO

Ikke inkludert

AR

ﻦﻤﻀﻣ ﺮﻴﻏ

CN

 

JP

 

For security purposes a lock can be applied to the monitor brackets. The lock is not included with this product.

P34

CAUTION!

The lateral position of the TV can be adjusted to optimize position by CAREFULLY sliding the TV to the left or right.

EN

Caution

ES

Precaución

FR

Attention

DE

Vorsicht

NL

Voorzichtig

IT

Attenzione

PL

Przestroga

CZ

Pozor

HU

Figyelmeztetés

GK

Προσοχή

PT

Cuidado

DA

Pas på

FI

Varoitus

SV

Försiktighet

RO

Atenţie

BL

Внимание

ET

Hoiatus.

LV

Brīdinājums

LT

Dėmesio

SL

Previdno

SK

Pozor

RU

Предостережение

TR

Dikkat

NO

Forsiktig

AR

ﻪﻴﺒﻨﺗ

CN

 

JP

 

P35

Step 13

2

7

EN

Tighten

ES

Ajustar

FR

Serrer

DE

Festziehen

NL

Vastdraaien

IT

Serrare

PL

Dokręć

CZ

Utáhnout

HU

Rögzítse

GK

Σφίξτε

PT

Apertar

DA

Stram

FI

Kiristä

SV

Spänn

RO

Strângeţi

BL

Затегнете

ET

Pingutage

LV

Savilkt

LT

Priveržti

SL

Pričvrstite

SK

Utiahnuť

RU

Затягивание

TR

Sıkıştırın

NO

Stram

AR

ﻂﺑرا

CN

 

JP

 

7

1

Tightening security screw will prevent the kickstand function from working and will fix your mount to the wall plate. To use kickstand function loosen security screws.

P36

OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY

ENGLISH

This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized OmniMount Dealer. OmniMount products are covered against defects in materials and workmanship for 5 years. OmniMount will repair or replace the defective component or product, at its sole discretion.

To obtain warranty service, contact OmniMount customer service at 800.MOUNT.IT (800.668.6848) or info@omnimount.com. You must supply a copy of your original receipt. If your product must be shipped to OmniMount for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid.

OmniMount disclaims any liability for modifications, improper installations, or installations over the specified weight range. To the maximum extent permitted by law, OmniMount disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. OmniMount will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, OmniMount products. OmniMount bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited to, any labor charges for the repair of OmniMount products performed by anyone other than OmniMount.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Specifications are subject to change without prior notice.

ESPAÑOL

Esta garantía tiene validez para los residentes estadounidenses que hayan realizado la compra en un distribuidor autorizado de OmniMount. Esta garantía cubre los productos OmniMount de los defectos de materiales y de mano de obra por un periodo de 5 años. OmniMount, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto o componente defectuoso.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount. Llame al 800. MOUNT.IT (800.668.6848) o escríbanos a info@omnimount.com. Deberá proporcionar el recibo original. Si fuera necesario enviar el producto a OmniMount para revisarlo, los gastos de envío correrán por su cuenta. El producto de reemplazo que se le envíe se le devolverá con los gastos de envío pagos.

OmniMount no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado. En la medida en que la ley lo permita, OmniMount no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de aptitud para un fin determinado o de comercialización. OmniMount no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos OmniMount o por el uso inapropiado de dichos productos. OmniMount no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos OmniMount que no se hayan realizado en OmniMount.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que además tenga otros derechos que varían según el estado.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

FRANÇAIS

Cette garantie s’applique aux résidents des États-Unis qui achètent un produit OmniMount auprès d’un détaillant OmniMount autorisé. Les produits OmniMount sont garantis 5 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication. OmniMount se chargera de réparer ou remplacer, à son entière discrétion, tout produit qui s’avérera défectueux.

Pour obtenir une réparation sous garantie, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.MOUNT.IT (800.668.6848) ou à info@omnimount.com. Vous devrez fournir une copie de votre reçu d’achat original. Si votre produit doit être expédié à un centre de réparation OmniMount pour y être inspecté, vous devrez payer les frais de port. Le produit de remplacement vous sera envoyé en port payé.

OmniMount rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d’un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites de charge. Sous réserve des lois en vigueur, OmniMount réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. OmniMount réfute toute responsabilité pour des dommages résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser des produits OmniMount. OmniMount réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s’applique notamment aux frais de main d’œuvre pour la réparation de produits OmniMount par une personne ne travaillant pas pour OmniMount.

Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d’autres droits selon votre lieu de résidence.

Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

P37

OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY

NOTICE TO CUSTOMERS OUTSIDE THE UNITED STATES: OMNIMOUNT PRODUCT

EN WARRANTY APPLIES ONLY TO PRODUCTS PURCHASED IN THE UNITED STATES. FOR PURCHASES OUTSIDE OF THE UNITED STATES, PLEASE CONTACT YOUR COUNTRIES DISTRIBUTOR FOR COUNTRY SPECIFIC WARRANTY INFORMATION.

AVISO PARA CLIENTES QUE SE ENCUENTREN FUERA DE LOS EE.UU: LA GARANTÍA DEL PRODUCTO DE OMNIMOUNT TIENE VALIDEZ SÓLO PARA LAS COMPRAS REALIZADAS EN

ES LOS EE.UU. SI REALIZÓ LA COMPRAEN EL EXTERIOR, COMUNÍQUESE CON EL DISTRIBUIDOR DE SU PAÍS PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA ACERCA DE LA GARANTÍA EN ESE PAÍS.

AVIS AUX CLIENTS DE L’EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS: CETTE GARANTIE DE PRODUIT OMNIMOUNT S’APPLIQUE UNIQUEMENT AUX PRODUITS ACHETÉS AUX ÉTATS-UNIS. SI

FR VOTRE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ À L’EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, LE DISTRIBUTEUR DE VOTRE PAYS POURRA VOUS RENSEIGNER SUR LES DÉTAILS DE LA GARANTIE APPLICABLE.

HINWEIS AN KUNDEN AUSSERHALB DER USA: DIE VON OMNIMOUNT ERTEILTE PRODUKTGARANTIE GILT NUR FÜR PRODUKTE, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN GEKAUFT WURDEN. BEI PRODUKTEN, DIE AUSSERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN

DE GEKAUFT WURDEN, KONTAKTIEREN SIE DEN VERTRIEBSHÄNDLER IHRES LANDES, UM LANDESSPEZIFISCHE INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

ZU ERHALTEN.

BERICHT VOOR KLANTEN BUITEN DE VERENIGDE STATEN: DE OMNIMOUNTPRODUCTGARANTIE GELDT ENKEL VOOR PRODUCTEN AANGEKOCHT IN DE VERENIGDE

NL STATEN. ALS HET PRODUCT WERD AANGEKOCHT BUITEN DE VERENIGDE STATEN, KUNT U BIJ UW PLAATSELIJKE LEVERANCIER TERECHT VOOR DE VOOR UW LAND GELDENDE GARANTIE.

AVVERTENZA PER GLI UTENTI RESIDENTI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI: LA GARANZIA PER I PRODOTTI OMNIMOUNT È VALIDA SOLO PER I PRODOTTI ACQUISTATI NEGLI STATI

IT UNITI. PER ACQUISTI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI, CONTATTARE IL DISTRIBUTORE PER IL VOSTRO PAESE PER RICHIEDERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DISPONIBILE NEL VOSTRO PAESE.

UWAGA DLA KLIENTÓW SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH: GWARANCJA NA PRODUKTY FIRMY OMNIMOUNT DOTYCZY WYŁĄCZNIE URZĄDZEŃ ZAKUPIONYCH W STANACH

PL ZJEDNOCZONYCH. W PRZYPADKU ZAKUPÓW DOKONANYCH POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYSTRYBUTOREM KRAJOWYM W CELU UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ NA TERENIE DANEGO KRAJU.

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY MIMO SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ: ZÁRUKA SPOLEČNOSTI CZ OMNIMOUNT SE VZTAHUJE POUZE NA PRODUKTY ZAKOUPENÉ VE SPOJENÝCH STÁTECH

AMERICKÝCH. U PRODUKTŮ ZAKOUPENÝCH MIMO SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ ZÍSKÁTE INFORMACE O ZÁRUCE OD DODAVATELE PRO VAŠI ZEMI.

MEGJEGYZÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI ÜGYFELEK RÉSZÉRE: AZ OMNIMOUNT JÓTÁLLÁSA CSAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN VÁSÁROLT TERMÉKEKRE VONATKOZIK.

HU AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜL VÁSÁROLT TERMÉKEK ESETÉBEN A TERMÉKSPECIFIKUS JÓTÁLLÁS-INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN FORDULJUNK A HELYI FORGALMAZÓHOZ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ: Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ

GK OMNIMOUNT ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ.

AVISO PARA CLIENTES FORA DOS ESTADOS UNIDOS: A GARANTIA DOS PRODUTOS

PT OMNIMOUNT APLICA-SE APENAS A PRODUTOS ADQUIRIDOS NOS ESTADOS UNIDOS. PARA COMPRAS FORA DOS ESTADOS UNIDOS, CONTACTE O DISTRIBUIDOR NO SEU PAÍS PARA OBTER INFORMAÇÕES DE GARANTIA ESPECÍFICAS NACIONAIS.

BEMÆRKNING TIL KUNDER UDEN FOR USA: OMNIMOUNTS PRODUKTGARANTI GÆLDER DA KUN FOR PRODUKTER, DER ER KØBT I USA. FOR KØB UDEN FOR USA BEDES DE

KONTAKTE DEN LOKALE FORHANDLER FOR LANDESPECIFIKKE GARANTIOPLYSNINGERP38.

OMNIMOUNT PRODUCT WARRANTY

 

HUOMAUTUS YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA OLEVILLE ASIAKKAILLE: OMNIMOUNT-

FI

TUOTETAKUU KOSKEE VAIN TUOTTEITA, JOTKA ON OSTETTU YHDYSVALLOISSA.

 

YHDYSVALTOJEN ULKOPUOLELLA OSTETTUJEN TUOTTEIDEN MAAKOHTAISET

 

 

 

 

TAKUUTIEDOT SAA PAIKALLISELTA JÄLLEENMYYJÄLTÄ.

 

SV

INFORMATION TILL KUNDER UTANFÖR USA: OMNIMOUNTS PRODUKTGARANTI GÄLLER

ENDAST PRODUKTER SOM ÄR KÖPTA I USA. FÖR INKÖP UTANFÖR USA VÄNLIGEN

 

 

KONTAKTA DISTRIBUTÖREN I DITT LAND FÖR SPECIFIK GARANTIINFORMATION.

 

 

NOTIFICARE PENTRU CLIENŢII DIN AFARA STATELOR UNITE: GARANŢIA PRODUSULUI

 

RO

OMNIMOUNT SE APLICĂ NUMAI LA PRODUSELE ACHIZIŢIONATE ÎN STATELE UNITE.

 

 

PENTRU ACHIZIŢIILE ÎN AFARA STATELOR UNITE, CONTACTAŢI DISTRIBUITORII DE ŢARĂ

 

PENTRU INFORMAŢII DESPRE GARANŢIE SPECIFICE ŢĂRII RESPECTIVE.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА КЛИЕНТИТЕ ИЗВЪН САЩ; ГАРАНЦИЯТА НА ПРОДУКТА OMNIMOUNT СЕ

BL

ОТНАСЯ ЕДИНСТВЕНО ЗА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА САЩ ПРИ

 

ИЗВЪРШЕНИ ПОКУПКИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА САЩ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС

 

 

СЪОТВЕТНИЯ ЗА ВАШАТА СТРАНА ДИСТРИБУТОР, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ СПЕЦИФИЧНА

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ГАРАНЦИЯТА.

 

 

TEAVE VÄLJASPOOL AMEERIKA ÜHENDRIIKE ASUVATELE KLIENTIDELE: OMNIMOUNTI

 

ET

TOOTEGARANTII KEHTIB VAID AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES OSTETUD TOODETELE.

 

 

VÄLJASPOOL AMEERIKA ÜHENDRIIKE OSTETUD TOODETE KOHTA RIIGISISESE GARANTII

 

TEAVET SAATE OMA RIIGI EDASIMÜÜJALT.

 

 

PAZIŅOJUMS KLIENTIEM ĀRPUS AMERIKAS SAVIENOTAJĀM VALSTĪM: OMNIMOUNT

 

LV

IZSTRĀDĀJUMU GARANTIJA ATTIECAS TIKAI UZ IZSTRĀDĀJUMIEM, KAS IEGĀDĀTI ASV.

PIRKUMIEM, KAS VEIKTI ĀRPUS AMERIKAS SAVIENOTAJĀM VALSTĪM: LAI SAŅEMTU

 

 

INFORMĀCIJU PAR JŪSU VALSTĪ PIEMĒROJAMO GARANTIJU, LŪDZU, SAZINIETIES AR

 

 

VIETĒJO PREČU IZPLATĪTĀJU.

 

 

PASTABA KLIENTAMS, KURIE GYVENA NE JUNGTINĖSE VALSTIJOSE: GARANTIJA

 

LT

TAIKOMA TIK JUNGTINĖSE VALSTIJOSE ĮSIGYTIEMS „OMNIMOUNT“ PRODUKTAMS.

 

ĮSIGIJĘ PRODUKTĄ NE JUNGTINĖSE VALSTIJOSE, KREIPKITĖS Į SAVO PLATINTOJĄ IR

 

 

GAUKITE INFORMACIJĄ APIE GARANTIJOS SUTEIKIMĄ ATITINKAMOJE ŠALYJE.

 

 

OPOZORILO ZA KUPCE ZUNAJ ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE: GARANCIJA ZA IZDELKE

 

SL

PODJETJA OMNIMOUNT VELJA LE ZA IZDELKE, KUPLJENE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH

 

 

AMERIKE. ČE STE KUPILI IZDELEK V DRUGI DRŽAVI, SE GLEDE INFORMACIJ O GARANCIJI

 

OBRNITE NA POOBLAŠČENEGA PRODAJALCA V SVOJI DRŽAVI.

 

 

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV MIMO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH: ZÁRUKA

 

SK

SPOLOČNOSTI OMNIMOUNT SA VZŤAHUJE IBA NA PRODUKTY ZAKÚPENÉ V SPOJENÝCH

 

ŠTÁTOCH. INFORMÁCIE O ZÁRUKE NA PRODUKTY ZAKÚPENÉ MIMO SPOJENÝCH ŠTÁTOV

 

AMERICKÝCH ZÍSKATE OD DODÁVATEĽA PRE VAŠU KRAJINU.

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США: ДАННАЯ

 

RU

ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПРОДУКЦИЮ, ПРИОБРЕТЕННУЮ В США.

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ГАРАНТИИ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ ЗА

 

ПРЕДЕЛАМИ США, ОБРАТИТЕСЬ К ДИСТРИБЬЮТОРУ В ВАШЕЙ СТРАНЕ.

 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DIŞINDA İKAMET EDEN MÜŞTERİLERE YÖNELİK

 

TR

BİLDİRİM: OMNIMOUNT ÜRÜN GARANTİSİ YALNIZCA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE

SATIN ALINAN ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİDİR. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN DIŞINDA

 

YAPILAN SATIN ALIMLARLA İLGİLİ OLARAK ÜLKEYE ÖZEL GARANTİ BİLGİLERİNİ

 

 

EDİNMEK İÇİN LÜTFEN ÜLKENİZDEKİ DİSTRİBÜTÖRLERE BAŞVURUN.

 

 

KUNNGJØRING TIL KUNDER UTENFOR USA: OMNIMOUNTS PRODUKTGARANTI GJELDER

NO

BARE FOR PRODUKTER SOM ER KJØPT I USA. FOR KJØP UTENFOR USA, MÅ DU TA

 

 

KONTAKT MED DISTRIBUTØREN I DITT LAND ANGÅENDE GARANTIINFORMASJON

 

 

SPESIFIKT FOR DITT LAND.

 

AR

تﺎﻳﻻﻮﻟا ﻞﺧاد ﻦﻣ ةاﺮﺘﺸﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ﻖﺒﻄﻨﻳ ﺖﻧوﺎﻤﻴﻨﻣوأ تﺎﺠﺘﻨﻣ نﺎﻤﺿ نأ ﺔﻈﺣﻼﻣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا جرﺎﺧ ﻦﻣ ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﻲﻐﺒﻨﻳ

 

 

.كﺪﻠﺑ ﻲﻓ نﺎﻤﻀﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻠﻟ كﺪﻠﺑ ﻲﻓ عزﻮﻤﻟﺎﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﻰﺟﺮﻳ ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا جرﺎﺧ ﻦﻣ ءاﺮﺸﻟا ﺪﻨﻋ .ةﺪﺤﺘﻤﻟا

 

CN

: OMNIMOUNT

 

 

 

: OMNIMOUNT

JP

 

 

 

P39

(EN) English

THANK YOU FOR PURCHASING AN OMNIMOUNT PRODUCT

(ES) Spanish

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO DE OMNIMOUNT

(FR) French

MERCI D’AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT OMNIMOUNT

(DE) Deutsch

VIELEN DANK, DASS SIE EIN OMNIMOUNT-PRODUKT ERWORBEN HABEN

(NL) Netherlands

DANK U VOOR UW AANKOOP VAN EEN OMNIMOUNT-PRODUCT

(IT) Italian

GRAZIE PER AVER PREFERITO UN PRODOTTO OMNIMOUNT

(PL) Polish

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA ZAKUP PRODUKTU FIRMY OMNIMOUNT

(CZ) Czech

DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ PRODUKTU SPOLEČNOSTI OMNIMOUNT

(HU) Hungarian

AZ OMNIMOUNT KÖSZÖNI, HOGY A CÉG TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA

(GK) Greek

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ OMNIMOUNT

(PT) Portuguese

OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO OMNIMOUNT

(DA) Danish

TAK, FORDI DE HAR KØBT ET OMNIMOUNT-PRODUKT

(FL) Finnish

KIITÄMME OMNIMOUNT-TUOTTEEN OSTAMISESTA

(SV) Swedish

TACK FÖR ATT DU KÖPTE EN OMNIMOUNT-PRODUKT

(RO) Romanian

VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS OMNIMOUNT

(BL) Bulgarian

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА OMNIMOUNT

(ET) Estonian

TÄNAME, ET OSTSITE OMNIMOUNTI TOOTE

(LV) Latvian

PATEICAMIES, KA IEGĀDĀJĀTIES OMNIMOUNT IZSTRĀDĀJUMU

(LT) Lithuanian

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „OMNIMOUNT“ PRODUKTĄ

(SL) Slovenian

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP OMNIMOUNTOVEGA IZDELKA

(SK) Slovak

ĎAKUJEME VÁM ZA ZAKÚPENIE PRODUKTU SPOLOČNOSTI OMNIMOUNT

(RU) Russian

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ OMNIMOUNT

(TR) Turkish

OMNIMOUNT ÜRÜNÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

(NO) Norwegian

TAKK FOR AT DU KJØPTE ET OMNIMOUNT-PRODUKT

(AR) Arabic

ﺖﻧوﺎﻤﻴﻨﻣوأ تﺎﺠﺘﻨﻣ ﻚﺋاﺮﺸﻟ اﺮﻜﺷً

(CN) Chinese

OMNIMOUNT

(JP) Japanese

OmniMount

OmniMount Systems, Inc.

8201 South 48th Street

Phoenix, AZ 85044-5355

1-800-MOUNT-IT (1-800-668-6848) www.omnimount.com

All trademarks are the property of their respective companies. OmniMount is a registered trademark of OmniMount Systems, Inc. © 2006

P40