Size:
2.5 Mb
Download

UAL

ULN #

10067

PN #

UAL = L27-10067-CON-112408vD-CC

Large Universal Adapter

EN

Instruction Manual

ES

Manual De Instrucciones

FR

Manuel D’instructions

DE

Benutzerhandbuch

NL

Instructiehandleiding

IT

Manuale Di Istruzioni

PL

Instrukcja Obsługi

CZ

Návod K Obsluze

HU

Kezelési Kézikönyv

GK

Εγχειριδιο Οδηγιων

PT

Manual De Instruções

DA

Brugervejledning

FI

Asennusopas

SV

Monteringsanvisning

RO

Manual Cu Instrucţiuni

BL

Ръководство За Работа

ET

Juhend

LV

Lietošanas Pamācība

LT

Naudojimo Instrukcija

SL

Navodila

SK

Návod Na Obsluhu

RU

Руководство По Эксплуатации

TR

Talimat Kilavuzu

NO

Bruksanvisning

CN

 

JP

 

AR

تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺐﻴﺘآ

EN

Images may differ from actual product

ES

El producto real puede variar respecto a la

 

imagen mostrada.

FR

Le produit réel peut différer de l'illustration.

DE

Abbildung weicht möglicherweise von

 

tatsächlichem Produkt ab.

NL

De afbeelding kan verschillend zijn van het

 

eigenlijke product.

IT

L’immagine può non corrispondere al prodotto

 

effettivo.

PL

Rzeczywisty produkt może się różnić od

 

przedstawionego na ilustracji.

CZ

Obrázek se může od skutečného produktu lišit.

HU

A kép eltérhet a tényleges terméktől.

GK

Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από το προϊόν που

 

έχετε.

PT

As imagens poderão divergir do produto real

DA

Billederne kan variere fra det faktiske produkt

FI

Kuvat voivat erota itse tuotteesta

SV

Bilder kan skilja sig från befintlig produkt

RO

Este posibil ca imaginile să difere faţă de produsul real

BL

Възможно е изображенията да се различават от

 

продукта в действителност

ET

Pildid võivad tegelikust tootest erineda

LV

Attēli var atšķirties no pašreizējā izstrādājuma

LT

Paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo produkto

SL

Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka

SK

Obrázky sa môžu od skutočného produktu odlišovať.

RU

Изображение товара, представленное в этом

 

документе, может отличаться от реального внешнего

 

вида товара.

TR

Resimler, gerçek ürünle farklılık gösterebilir

NO

Bildene kan variere i forhold til det faktiske produktet

AR

ﻲﻠﻌﻔﻟا ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﻋ رﻮﺼﻟا ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺪﻗ

CN

 

JP

 

WARNING! – ENGLISH

WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.

If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer. North America residents can contact OmniMount customer service at 800.668.6848 or info@omnimount.com.

Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing. If you require replacement parts, contact OmniMount Customer Service at 800.668.6848 or Info@omnimount.com. International customers need to contact a local distributor for assistance.

For wall mounted products: This product has been designed for use on a vertical wall constructed of wood studs or solid concrete. Wood studs being defined as a wall consisting of a minimum of 2” x 4” studs with a maximum of 24” stud spacing and a minimum of 16” stud spacing with a maximum of ½” inch of wall covering (drywall, lath, plaster). For custom installations please contact a qualified installer. For safe installation, the wall you are mounting to must support 4 times the weight of the total load. If not, the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure/surface and the anchors used in the installation will safely support the total load. This product is not designed to support the load of a CRT. Do not use this product for any application other than those specified by OmniMount.

This product is not designed to support the load of a CRT Television

This product may contain moving parts. Use with caution.

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT.

¡ADVERTENCIA! – ESPAÑOL

¡ADVERTENCIA! LA INSTALACIÓN O EL MONTAJE INAPROPIADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE. ANTES DE COMENZAR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

Si las instrucciones no le resultan claras o si tiene alguna duda o pregunta, comuníquese con un instalador calificado. Los residentes de América del Norte pueden comunicarse con el servicio de Atención al cliente de OmniMount al 800.668.6848 o por escrito a info@omnimount.com.

Si el producto o el hardware está dañado o no se le envió alguna pieza, no realice la instalación ni el montaje. Si necesita piezas de repuesto, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount al 800.668.6848 o por escrito a info@omnimount.com. Los clientes internacionales deberán comunicarse con un distribuidor local para recibir asistencia.

Información acerca de los productos que se instalan en la pared: Este producto está diseñado para ser instalado en paredes verticales con paneles de madera u hormigón. Se define a los paneles verticales como una pared que consiste de un mínimo de paneles de 5 x 10 cm con un espacio entre paneles máximo de 60 cm y un espacio mínimo entre paneles de 41 cm, con un máximo de cobertura de pared (hoja de yeso, listón, yeso) de 13 mm. Para instalaciones a medida contacte a un instalador calificado. Para realizar una instalación segura, la pared elegida debe ser capaz de soportar 4 veces el peso de la carga total. De lo contrario, deberá reforzar la superficie para que cumpla con este requisito. El instalador es el responsable de comprobar que la estructura/superficie de la pared y los tacos que se utilizan en la instalación soporten la carga total de manera segura.

Este producto no está diseñado para soportar la carga de un televisor CTR. Ce produit n’est pas conçu pour supporter le poids d’un téléviseur à écran cathodique ou à écran plat.No utilice este producto para ninguna aplicación que OmniMount no haya especificado.

Este producto puede contener componentes móviles. Úselo con precaución.

NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA PARA ESTE PRODUCTO.

AVERTISSEMENT! – FRANÇAIS

AVERTISSEMENT! SI CE PRODUIT N’EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ, IL RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.

Si vous ne comprenez pas les instructions, de même que si vous avez un doute ou des questions, veuillez contacter un installateur qualifié. Les personnes qui résident en Amérique du Nord peuvent contacter le service à la clientèle OmniMount au 800.668.6848 ou à info@omnimount.com.

Si vous découvrez que le produit est endommagé ou que des fixations sont manquantes ou endommagées, n’installez pas le produit. Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.668.6848 ou à info@omnimount.com. Les clients habitant hors de l’Amérique du Nord peuvent obtenir de l’aide auprès de leur distributeur local.

Produits s’installant au mur : Ce produit a été conçu pour une installation sur un mur vertical de béton massif ou construit sur une charpente en bois. Une charpente en bois est une structure murale constituée avec des pièces de colombage d’une épaisseur d’au moins 5 cm x 10 cm ayant un espacement de 41 cm à 60 cm et étant recouverte d’un revêtement d’une épaisseur d’au moins 13 mm (cloison sèche, lattes, plâtre). Veuillez contacter un installateur qualifié pour les installations spéciales. Pour que l'installation soit sécuritaire, le mur d'installation doit pouvoir supporter 4 fois le poids de la charge appliquée. Si tel n'est pas le cas, la surface doit être renforcée en conséquence. L'installateur doit s'assurer que la structure/surface du mur d'installation et les chevilles d'ancrage utilisées peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements.

Ce produit n’est pas conçu pour supporter le poids d’un téléviseur à écran cathodique ou à écran plat.Este producto no está diseñado para soportar la carga de un televisor CTR.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour un usage autre que ceux spécifiés par OmniMount.

Ce produit peut contenir des pièces mobiles. Veuillez l'utiliser avec prudence. P2NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.

WARNUNG! – DEUTSCH

WARNUNG! EINE UNSACHGEMÄSSE MONTAGE BZW. EIN UNSACHGEMÄSSER ZUSAMMENBAU KANN ZU SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN! LESEN SIE VOR BEGINN DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE.

Wenn Sie die Anleitung nicht verstehen oder Bedenken oder Fragen haben, rufen Sie einen qualifizierten Handwerker. Einwohner Nordamerikas können den OmniMount Kundendienst unter der Rufnummer 1.800.668.6848 oder im Internet unter info@omnimount.com erreichen.

Nehmen Sie die Installation nicht vor, wenn das Produkt oder ein Befestigungsteil beschädigt ist oder fehlt. Falls Ersatzteile erforderlich sind, wenden Sie sich an den OmniMount Kundendienst (Nordamerika) unter der Rufnummer 1.800.668.6848 oder im Internet unter info@omnimount.com. Kunden außerhalb Nordamerikas müssen sich an einen lokalen Vertriebshändler wenden.

Bei Wandmontage: Dieses Produkt ist für die Montage an einer senkrechten Wand (Holzrahmenkonstruktion oder Beton) vorgesehen. „Holzrahmenkonstruktion“ wird definiert als eine Wand mit mindestens 5 x 10cm-Balkenmit maximal 60 cm und mindestens 41 cm Balkenabstand und mit maximal 13 mm Wandbelag (Trockenbauwand, Latten, Putz). Für benutzerspezifische Installationen rufen Sie bitte einen

qualifizierten Handwerker. Für eine sichere Installation muss die Tragkraft der Wand, an der die Montage erfolgen soll, mindestens das Vierfache des Gesamtgewichts betragen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Oberfläche verstärkt werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Person, die die Halterung montiert, muss sicherstellen, dass die Struktur/Oberfläche der Wand, an der die Halterung montiert werden soll, und die Dübel, die zur Befestigung verwendet werden, das Gesamtgewicht des Geräts sicher tragen.

Dieses Produkt ist nicht geeignet, um das Gewicht eines Röhrenoder Flachbildfernsehers zu tragen.

Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für die von OmniMount angegebenen Anwendungen.

DIE FÜR DIESES PRODUKT ANGEGEBENE MAXIMALE TRAGKRAFT DARF NIEMALS ÜBERSCHRITTEN WERDEN.

WAARSCHUWING! – NEDERLANDS

WAARSCHUWING! ALS DE BEVESTIGING NIET OP DE JUISTE MANIER WORDT GEÏNSTALLEERD OF IN ELKAAR GEZET, KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN, BESCHADIGINGEN OF ZELFS DE DOOD. LEES VOLGENDE WAARSCHUWINGEN VOOR U MET DE INSTALLATIE BEGINT.

Als u deze instructies niet volledig begrijpt of als u twijfels heeft, dient u contact op te nemen met een erkende installateur. Klanten in Noord-Amerikakunnen contact opnemen met deOmniMount-klantendienstop het nummer 800.668.6848 of viae-mailop info@omnimount.com.

Installeer of monteer het product niet als het product of de bevestigingsmiddelen beschadigd zijn of ontbreken. Als u vervangingsonderdelen nodig heeft, kunt u contact opnemen met de OmniMount-klantendienstop het nummer 800.668.6848 of viae-mailop info@omnimount.com. Internationale klanten dienen contact op te nemen met een plaatselijke leverancier.

Voor op de muur gemonteerde producten: Dit product is bedoeld voor bevestiging op een verticale muur gemaakt uit houten dragers of massief beton. Onder houten dragers wordt verstaan een muur die bestaat uit minimaal 5 x 10 cm dragers met maximaal 60 cm onderlinge afstand en minstens 41 cm onderlinge afstand met maximaal 13 mm wandafdekking (gipsplaat, tegelwerk, pleisterwerk). Neem voor installaties die door de klant dienen te worden uitgevoerd contact op met een erkende installateur. Voor een veilige installatie moet de muur waarop u het product bevestigt 4 keer het gewicht van de totale belasting kunnen dragen. Als dit niet het geval is, moet het oppervlak voldoende worden versterkt. De installateur moet nagaan of de structuur en het oppervlak van de muur en de ankers die voor de installatie worden gebruikt, de totale last veilig kunnen dragen.Dit product is niet geschikt voor het ondersteunen van een CRT. Gebruik deze bevestiging enkel voor de uitdrukkelijk door OmniMount voorgeschreven toepassingen.

Dit product kan bewegende onderdelen bevatten. Wees voorzichtig.

OVERSCHRIJD DE MAXIMALE GEWICHTSCAPACITEIT VOOR DIT PRODUCT NIET.

AVVERTENZA! – ITALIANO

AVVERTENZA! L’INSTALLAZIONE O L’ASSEMBLAGGIO NON CORRETTI DELLA MONTATURA POSSONO CAUSARE DANNI, LESIONI GRAVI E MORTE. LEGGERE LE SEGUENTI AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE.

Se le istruzioni non sono chiare o in caso di dubbi o di domande, rivolgersi ad un installatore qualificato. I residenti dell’America Settentrionale possono rivolgersi all’assistenza clienti OmniMount chiamando il numero 1.800.668.6848 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@omnimount.com.

Non installare o assemblare se il prodotto o le parti sono danneggiati o mancanti. Per richiedere pezzi di ricambio, contattare l’assistenza clienti OmniMont al numero 1.800.668.6848 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@omnimount.com. I clienti non residenti nell’America Settentrionale devono rivolgersi al distributore locale per l’assistenza.

Per i prodotti montati a parete: questo prodotto è stato progettato per essere montato su pareti verticali costruite con montanti di legno o pareti in calcestruzzo pieno. Per parete con montanti in legno si intende una parete con montanti con dimensioni minime di 5 x 10 cm, e distanza tra i montanti tra un minimo di 41 cm e un massimo di 60 cm, con un rivestimento della parete di uno spessore massimo di 13 mm (cartongesso, incannicciatura o rete, intonaco). Per le installazioni personalizzate si raccomanda di rivolgersi a un installatore qualificato. Per un’installazione sicura, la parete usata deve essere in grado di sostenere 4 volte il peso del carico complessivo. In caso contrario, la superficie dovrà essere rinforzata fino a tale livello. L’installatore deve verificare che la struttura/superficie della parete e i tasselli utilizzati per l’installazione siano in grado di sostenere in tutta sicurezza il carico complessivo.Questo prodotto non è progettato per sostenere il peso di un televisore a tubo catodico. Non utilizzare questo prodotto per applicazioni diverse da quelle specificate da OmniMount.

NON SUPERARE IL CARICO MASSIMO PER QUESTO PRODOTTO.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! - РУССКИЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКАОБОРУДОВАНИЯМОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗАСОБОЙМАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, РИСК ПОЛУЧЕНИЯТРАВМ И СМЕРТЬ ПЕРСОНАЛА. ПЕРЕДНАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ СПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ О ВОЗМОЖНЫХОПАСНОСТЯХ.

Если вы не уверены, что правильно понимаете какой-либоиз пунктов данных инструкций или сомневаетесь в надежности конструкции, обратитесь к сертифицированному специалисту по установке. Жители Северной Америки могут обратиться в службу работы с клиентами по телефону: 800.668.6848 или по электронному адресу: info@omnimount.com.

Не устанавливайте оборудование, содержащее бракованные детали, а также если в комплекте не хватает деталей. Если у вас возникла потребность в запасных частях, обращайтесь в службу работы с клиентами по

телефону: 800.668.6848 или по электронному адресу: info@omnimount.com. Клиентам, проживающим за пределами США, необходимо обратиться к местному дистрибьютору.

Для изделий, предназначенных для монтажа на стену. Данное изделие предназначено для установки на вертикальные стены из деревянных стоек или бетонных блоков. Под стенами из деревянных стоек понимаются стены, состоящие из стоек с размерами 5 x 10 см, расстояние между которыми составляет не более 60 см и не менее 40 см при толщине обшивки стены (гипсокартон, дранка, штукатурка) не более 13 мм. Монтаж проектов, сделанных по заказу, лучше поручить квалифицированному специалисту.Для надежного крепления стена, на которую устанавливается оборудование, должна выдерживать вес, в четыре раза превышающий общий вес конструкции. В противном случае поверхность следует усилить, чтобы она соответствовала данному требованию. Специалист по установке обязан проверить, смогут ли стена (или иная поверхность, на которую устанавливается оборудование) и используемая система крепления выдержать суммарную нагрузку.Конструкция этого изделия не позволяет выдерживать вес телевизора с кинескопом или плоским экраном. Запрещается и спользование. систем крепления в местах установки, не оговоренных компанией OmniMount.

В комплект данного оборудования могут входить подвижные детали. Будьте осторожны при использовании.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТОМАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКАНАДАННОЕИЗДЕЛИЕНЕПРЕВЫШЕНА.

VAROVÁNÍ! – ČESKY

VAROVÁNÍ! NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ ČI ZNIČENÍ MAJETKU. NEŽ ZAČNETE S INSTALACÍ, PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ.

Pokud pokynům nerozumíte nebo máte nějaké připomínky či dotazy, kontaktujte kvalifikovaného instalačního technika. Zákazníci se sídlem v Severní Americe mohou kontaktovat oddělení služeb zákazníkům společnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 nebo na e-mailovéadrese info@omnimount.com.

V případě, že jsou produkt nebo nástroje poškozeny nebo chybí, instalaci ani montáž neprovádějte. Potřebujete-lináhradní díly, kontaktujte oddělení péče o zákazníky na čísle 800.668.6848 nebo nae-mailovéadrese info@omnimount.com. Zákazníci v zahraničí se musí s žádostí o pomoc obrátit na místního distributora.

Produkty pro připevnění na stěnu: Tento produkt byl navržen pro použití na svislé stěny postavené z dřevěných trámů betonu. Stěna z dřevěných trámů je stěna sestávající z trámů o rozměrech alespoň 5 x 10 cm s rozestupem trámů minimálně 41 cm a maximálně 60 cm, na nichž je upevněno obložení o síle maximálně 13 mm (sádrokartón, laťoví, omítka). V případě vlastní instalace prosím kontaktujte kvalifikovaného montéra. Pro bezpečnou instalaci je třeba, aby stěna, na kterou je produkt připevněn, měla nosnost odpovídající čtyřnásobku hmotnosti celkového zatížení. Pokud tomu tak není, je třeba povrch vyztužit tak, aby tento požadavek splňoval. Instalující osoba je zodpovědná za ověření, zda konstrukce stěny, její povrch a kotvy použité při instalaci bezpečně vydrží celkové zatížení.Tento produkt není určen k nesení televizorů s obrazovkami typu CRT. Nepoužívejte tento produkt pro žádné jiné účely, než pro jaké je určen společností OmniMount.

Tento produkt může obsahovat pohyblivé součásti. Při používání dbejte opatrnosti.

NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ NOSNOST TOHOTO PRODUKTU.

OSTRZEŻENIE! – POLSKI

OSTRZEŻENIE! NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA LUB MONTAŻ MOGĄ SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA, USZKODZENIE WŁASNOŚCI LUB ŚMIERĆ! PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEŻY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE OSTRZEŻENIA.

W przypadku niezrozumienia tych instrukcji lub jakichkolwiek wątpliwości albo pytań należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. Mieszkańcy Ameryki Północnej mogą kontaktować się z działem obsługi klienta firmy OmniMount pod numerem telefonu 800-668-6848lub adreseme-mailinfo@omnimount.com.

Nie instalować, ani nie przeprowadzać montażu, jeśli produkt lub urządzenie jest uszkodzone lub go brakuje. Jeśli potrzebne są części zapasowe, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy

OmniMount pod numerem telefonu 800-668-6848lub adreseme-mailinfo@omnimount.com. Klienci w różnych krajach powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Urządzenia montowane na ścianie: To urządzenie jest przeznaczone do montażu na pionowych ścianach drewnianych lub betonowych. Ściany drewniane definiowane są jako ściany pokryte warstwą o grubości najwyżej 13 mm (płyty okładzinowe, listwy, tynk), składające się ze słupów o rozmiarze co najmniej 5 x 10 cm rozmieszczonych w odstępach41–60cm. W przypadku niestandardowej instalacji należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. W celu zapewnienia bezpiecznego montażu ściana, na której przeprowadzany jest montaż, powinna być w stanie utrzymać wagę czterokrotnie przekraczającą całkowite obciążenie. W przeciwnym razie powierzchnię należy wzmocnić, aby spełniała ten standard. Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie struktury/powierzchni ściany i czy użyte kołki rozporowe będą bezpiecznie podtrzymywać całe urządzenie.Produkt nie jest przeznaczony do podtrzymywania monitora .Niniejszego urządzenia należy używać jedynie do celów jednoznacznie określonych

przez firmę OmniMount.

P3

Urządzenie to może zawierać elementy ruchome. Używać ostrożnie. NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ ŁADOWNOŚC TEGO URZĄDZENIA.

FIGYELEM! – MAGYAR

FIGYELEM! A NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY ÖSSZESZERELÉS SZEMÉLYI, TÁRGYI SÉRÜLÉSHEZ VAGY HALÁLHOZ IS VEZETHET. OLVASSUK EL A KÖVETKEZŐ FIGYELMEZTETÉSEKET, MIELŐTT HOZZÁKEZDENÉNK.

Ha nem értjük az utasításokat vagy kérdésünk van, lépjünk kapcsolatba egy szakemberrel. Észak-Amerikábanaz OmniMount ügyfélszolgálatát a 800.668.6848 telefonszámon vagy az info@omnimount.come-mailcímen érhetjük el.

Ne telepítsük vagy szereljük össze a terméket, ha az vagy a szerszámok sérültek vagy hiányoznak. Ha cserealkatrészre van szükségünk, lépjünk kapcsolatba az OmniMount ügyfélszolgálatával a 800.668.6848 telefonszámon vagy az info@omnimount.com e-mailcímen. A nemzetközi ügyfelek a helyi forgalmazóktól kaphatnak segítséget.

Falra szerelhető termékek: Ez a termék fából vagy betonból készült függőleges falra szerelhető fel. Faanyag esetén a fal legalább 5 x 10 cm méretű gerendákból kell, hogy álljon, amelyek között a távolság nem több, mint 60 cm, és nem kevesebb, mint 41 cm, és amelynek burkolata (szárazfalazat, léc, gipszkarton) nem vastagabb, mint 13 mm. Egyéni felszerelés esetén lépjen kapcsolatba szakemberrel. A biztonságos telepítéshez a falnak, amire a tartót felszereli, el kell bírnia a teljes terhelés súlyának négyszeresét. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a felületet a kívánt mértékben meg kell erősíteni. A szerelést végző személy feladata annak ellenőrzése, hogy a falszerkezet illetve-felületteherbírásaelegendő-eaz elem teljes súlyának biztonságos megtartásához.Jelen terméknek nem célja, hogy képes legyen egy

képcsöves vagy laposképernyős televízió súlyát megtartani.

Ezt a terméket csak az OmniMount által meghatározott célra használjuk.

A termék mozgó alkatrészeket tartalmazhat. Használjunk körültekintéssel.

NE LÉPJÜK TÚL A TERMÉK MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGÉT.

AVISO! – PORTUGUÊS

AVISO! A INSTALAÇÃO OU MONTAGEM INCORRECTA PODERÁ RESULTAR EM GRAVES FERIMENTOS PESSOAIS, DANOS MATERIAIS OU MESMO MORTE. LEIA OS SEGUINTES AVISOS ANTES DE INICIAR.

Se não entender as instruções ou tiver dúvidas ou questões, contacte um técnico de instalação qualificado. Os residentes nos Estados Unidos poderão contactar o Serviço de Assistência ao Cliente da OmniMount através do 800.668.6848 ou do endereço info@omnimount.com.

Não instalar ou montar se o produto ou o equipamento estiver danificado ou em falta. Se necessitar de peças de substituição, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente da OmniMOunt através do 800.668.6848 ou do endereço info@omnimount.com. Clientes internacionais deverão contactar o distribuidor local para obter assistência.

Para produtos montados na parede: Este produto foi concebido para utilização numa parede vertical construída em vigas de parede de madeira ou em betão armado. Vigas de madeira definidas como uma parede consistindo de vigas de 5 x 10 cm com um máximo de 60 cm de espaçamento entre vigas e um mínimo de 41 cm de espaçamento entre vigas com um máximo de 13 mm de cobertura de parede (gesso, paredes em ripas estuque)

Para instalações personalizadas, por favor contactar um técnico de instalação qualificado.

Para uma instalação segura, a parede em que se está a proceder à montagem deverá suportar 4 vezes o peso da carga total. Caso contrário, a superfície deverá ser reforçada de modo a cumprir este requisito. A pessoa que procede à instalação é responsável por assegurar que a estrutura/superfície da parede e os pontos de fixação utilizados na instalação suportam a carga total em segurança.Este produto

não foi concebido para suportar a carga de um ecrã CRT. Não utilizar este produto para qualquer outra aplicação para além das especificadas pela OmniMount.

NÃO EXCEDER A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO PARA ESTE PRODUTO.

ADVARSEL! – DANSK

ADVARSEL! FORKERT INSTALLATION ELLER SAMLING KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE PERSONSKADER, MATERIEL SKADE OG DØDSFALD. LÆS FØLGENDE ADVARSLER, FØR DE STARTER.

Hvis De ikke forstår disse anvisninger, eller hvis De er i tvivl eller har spørgsmål, skal De kontakte en kvalificeret installatør. Personer bosiddende i Nordamerika kan kontakte OmniMount kundeservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com.

Hvis produktet eller hardwaren er beskadiget eller mangler, må produktet ikke installeres eller samles. Hvis De skal bruge reservedele, kan De kontakte OmniMount kundeservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com. Internationale kunder skal kontakte deres lokale forhandler for hjælp.

Til vægmonterede produkter: Dette produkt er designet til brug på en lodret væg af træunderliggere eller fast beton. Træunderliggere defineres som en væg, der består af underliggere på mindst 5 x 10 cm med en afstand på maks. 60 cm og mindst 41 cm afstand mellem underliggerne samt maks. 13 mm vægbeklædning (tørvæg, lægter eller gips). Kontakt en professionel montør, hvis der ønskes specielle installationer.

For sikker installation skal den væg, du monterer på, kunne bære 4 gange den totale vægt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal overfladen forstærkes, så den lever op til denne standard. Installatøren er ansvarlig for at sikre sig, at vægstrukturen-overfladensamt de ankre, der bruges ved installationen, kan bære den totale vægt på sikker vis.Produktet er ikke designet til at kunne bære belastningen af et billedrørs-

eller fladskærmsfjernsyn.Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end de, der angives af OmniMount.

OVERSKRID IKKE DEN MAKSIMALE VÆGTKAPACITET FOR DETTE PRODUKT.

VAROITUS! – SUOMI

VAROITUS! VÄÄRIN SUORITETTU ASENNUS TAI KOKOAMINEN VOI AIHEUTTAA OMAISUUSVAHINKOJA, LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. LUE SEURAAVAT VAROITUKSET ENNEN KUIN ALOITAT.

Jos et ymmärrä ohjeita tai sinulla on muita ongelmia tai kysymyksiä, ota yhteys asiantuntevaan asentajaan. Pohjois-Amerikassaasuvat voivat ottaa yhteyden OmniMountin asiakaspalveluun 800.668.6848 tai info@omnimount.com.

Älä asenna tai kokoa, jos tuote tai osia on vaurioitunut tai puuttuu. Jos tarvitset vaihto-osia,ota yhteys OmniMountin asiakaspalveluun 800.668.6848 tai info@omnimount.com.Pohjois-Amerikanulkopuolella asuvien asiakkaiden tulee ottaa yhteys paikalliseen jälleenmyyjäänsä.

Seinään kiinnitettävät tuotteet: Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi puisilla pystypuilla varustetussa tai umpibetonista valmistetussa pystysuorassa seinässä. Puiset pystypuut ovat kooltaan vähintään 5 x 10 cm ja niiden väli on enintään 60 cm ja vähintään 41 cm ja seinäpinnoitteen (laastiton kiviseinä, listat, rappaus) paksuus on vähintään 13 mm. Mukautetuissa asennuksissa tulee ottaa yhteys asiantuntevaan asentajaan. Jotta asennus olisi turvallinen, seinän täytyy pystyä tukemaan neljä kertaa kokonaiskuormaa suurempi kuormitus. Jos näin ei ole, pinta täytyy vahvistaa tämän vaatimuksen mukaiseksi. Asentajan vastuulla on

varmistaa, että seinärakenne/-pintaja asennukseen käytettävät kiinnikkeet kestävät kokonaiskuorman turvallisesti.Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kestämään litteänäyttöisen tai kuvaputkitelevision painoa.

Älä

käytä tätä tuotetta mihinkään muuhun kuin OmniMountin ilmoittamaan tarkoitukseen.

 

TÄMÄN TUOTTEEN SUURINTA PAINORAJAA EI SAA YLITTÄÄ.

 

VARNING! – SVENSKA

VARNING! OTILLBÖRLIG INSTALLATION ELLER MONTERING KAN RESULTERA I ALLVARLIG PERSONSKADA, DÖDSFALL ELLER MATERIELL SKADA. LÄS FÖLJANDE VARNINGSTEXT INNAN DU BÖRJAR.

Om du inte förstår instruktionerna eller har problem och frågor vänligen kontaka en kvalificerad fackman. Personer som bor i Nordamerika kan kontakta OmniMount kundservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com.

Installera eller montera inte produkten om den är skadad eller delar saknas. Om reservdelar krävs kontakta OmniMount kundservice på 800.668.6848 eller Info@omnimount.com. Internationella kunder måste kontaka en lokal distributör för assistans.

För väggmonterade produkter: Den här produkten har tagits fram för montering på en lodrät vägg med stomme av träreglar eller betong. Vägg med träreglar är en vägg som består av minst 5 x 10 cm reglar med ett avstånd mellan reglarna av max 60 cm och minst 41 cm samt max 13 mm av kallmur, putsunderlag eller murbruk. För specialinstallationer, kontakta en kvalificerad fackman. För att installationen ska vara säker måste väggen kunna bära 4 gånger den totala vikten. Om detta inte är fallet måste ytan förstärkas så att den uppfyller detta krav. Montören ansvarar för att kontrollera väggkonstruktion/yta samt att fästen som används vid installatio klarar den totala belastningen.ÖVERSKRID INTE MAXIMAL BELASTNINGSKAPACITET FÖR DENNA PRODUKT.

Den här produkten är inte utformad för att klara belastningen av en CRT.

ADVARSEL! – NORSK

ADVARSEL! FEIL INSTALLASJON ELLER MONTERING KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE, MATERIELL SKADE OG DØD. LES ADVARSLENE UNDER FØR DU BEGYNNER.

Hvis du ikke forstår instruksjonene, eller har spørsmål eller er bekymret for noe, må du ta kontakt med en kvalifisert installatør. Kunder bosatt i Nord-Amerikakan ta kontakt med OmniMounts kundetjeneste på 800 668 6848 eller info@omnimount.com.

Ikke begynn å installere eller montere hvis produktet eller noen av delene er skadet eller mangler. Hvis du har behov for reservedeler, må du ta kontakt med OmniMounts kundetjeneste på 800 668 6848 eller info@omnimount.com. Internasjonale kunder må kontakte en lokal distributør for å få hjelp.

Angående veggmonterte produkter: Dette produktet er konstruert for bruk på vertikale vegger som er bygd av trestendere eller fast betong. Trestendere defineres som vegg bestående av minimum 5 x 10 cm stendere med maksimalt 60 cm stenderavstand og minimum 41 cm stenderavstand og maksimalt 13 mm veggdekke (tørrvegg, lekter, murpuss). For tilpassede installasjoner, vennligst kontakt en kvalifisert installatør. Veggen må kunne bære 4 ganger vekten av totalbelastningen for at installasjonen skal være trygg. Hvis ikke, må overflaten forsterkes for å oppfylle denne standarden. Installatøren er ansvarlig for å

kontrollere at veggkonstruksjonen/overflaten ogforankringene som brukes i installasjonen, trygt kan bære totalbelastningen.Dette produktet er ikke utformet for å kunne bære vekten av en CRT. Ikke bruk dette produktet til noe annet enn det som er spesifisert av OmniMount.

IKKE OVERSTIG DEN MAKSIMALE VEKTKAPASITETEN FOR DETTE PRODUKTET.

P4

AVERTISMENT! – ROMÂNĂ

AVERTISMENT! ÎN CAZUL UNEI INSTALĂRI SAU ASAMBLĂRI INCORECTE, POT SURVENI RĂNIRI GRAVE ALE PERSOANELOR, PAGUBE MATERIALE ŞI CHIAR MOARTEA. ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEŢI, CITIŢI URMĂTOARELE AVERTISMENTE.

Dacănu înţelegeţi instrucţiunile sau dacă aveţi nelămuriri sau întrebări, contactaţi un instalator calificat. Rezidenţii din America de Nord pot contacta serviciul pentru clienţi OmniMount la 800.668.6848 sau la info@omnimount.com.

Nu începeţi instalarea sau asamblarea dacăprodusul sau structura hardware sunt deteriorate sau au părţi lipsă. Dacăaveţi nevoie de piese de schimb, contactaţi serviciul pentru clienţi OmniMount la 800.668.6848 sau la info@omnimount.com. Clienţii din străinătate trebuie săcontacteze un distribuitor local pentru asistenţă.

Pentru produsele montate pe perete: Acest produs a fost proiectat pentru a fi utilizat pe un perete vertical construit din panouri de lemn sau din beton solid. Panourile de lemn sunt pereţi formaţi din panouri de cel puţin 5 x 10 cm, cu o distanţămaximăîntre panouri de 60 cm şi o distanţăminimă între panouri de 41 cm şi o izolaţie de 13 mm (pereu uscat, şipcă, ipsos). Pentru instalări personalizate, contactaţi un instalator calificat. Pentru instalarea în siguranţă, peretele pe care montaţi produsul trebuie săsuporte de 4 ori greutatea sarcinii totale. În caz contrar, suprafaţa trebuie consolidatăpentru a îndeplini acest standard. Instalatorul este responsabil pentru verificarea faptului căstructura/suprafaţa peretelui şi cârligele utilizate la instalare vor suporta în siguranţăsarcina totală.Acest produs nu este creat pentru a suporta sarcinau nui ecran CRT.Nu utilizaţi acest produs cu alte aparate decât cele specificate de OmniMount.

Este posibil ca acest produs săconţinăpărţi mobile. Utilizaţi-lecu atenţie.

NU DEPĂŞIŢI CAPACITATEA MAXIMĂ DE GREUTATE PENTRU ACEST PRODUS.

HOIATUS! – EESTI

HOIATUS! VALE PAIGALDUS VÕI MONTEERIMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID KEHAVIGASTUSI, VARALIST KAHJU VÕI SURMA. ENNE ALUSTAMISTKui juhised ei ole teie jaoks arusaadavad või teil on paigalduse kohta küsimusi, pöörduge kvalifitseeritud paigaldaja poole. Põhja-Ameerika elanikud võivad ühendust võtta OmniMounti klienditeenindusega telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil info@omnimount.com.

Kui toode on katki või mõni selle osa on puudu, ärge toodet paigaldage ega monteerige. Varuosade saamiseks pöörduge OmniMounti klienditeeninduse poole telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil info@omnimount.com. Muude riikide kliendid saavad abi oma kohalikult edasimüüjalt.

Seinale paigaldatavad tooted: See toode on mõeldud kasutamiseks vertikaalselpuitkarkass-seinalvõi betoonist müüritisel.Puitkarkass-seinon sein, mis koosneb vähemalt 5 cm x 10 cm postidest, mis asuvad üksteisest maksimaalselt 60 cm ja minimaalselt 41 cm kaugusel ja millel on maksimaalselt 13 mm paksune seinakate (kipsplaat, krohvivõrk, krohv). Eritingimustes toimuva paigalduse puhul pöörduge kvalifitseeritud paigaldaja poole. Turvaliseks paigaldamiseks peab sein, kuhu paigaldatakse, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt neli korda suuremat raskust. Kui see nii ei ole, tuleb pinda vastavalt tugevdada. Paigaldaja peab tagama, et seinakonstruktsioon ja-pindning kõik paigaldusel kasutatavad kinnitusvahendid toetavad turvaliselt koguraskust.See toode ei ole mõeldud kandma kineskoopvõi lameekraanteleri raskust.Ärge kasutage seda toodet mõnel muul kui OmniMounti määratletud eesmärgil.

Toode võib sisaldada liikuvaid osi. Olge kasutamisel ettevaatlik.

ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÕIMET.

BRĪDINĀJUMS! – LATVISKI

BRĪDINĀJUMS! NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI MONTĀŽA VAR IZRAISĪT SMAGUS MIESAS BOJĀJUMUS, ĪPAŠUMA BOJĀJUMUS VAI DZĪVĪBAS ZAUDĒŠANU. PIRMS DARBA SĀKŠANAS IZLASIET ŠOS BRĪDINĀJUMUS.

Ja neizprotat norādījumus vai arī rodas kādas šaubas vai jautājumi, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Ziemeļamerikas iedzīvotāji var sazināties ar uzņēmuma OmniMount klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 800 668 6848 vai sūtīt e-pastaziņojumu uz info@omnimount.com.

Neveiciet uzstādīšanu vai monāžu, ja izstrādājums vai aparatūra ir bojāta vai to trūkst. Ja nepieciešamas rezerves detaļas, sazinieties ar OmniMount klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 800 668 6848 vai sūtiet e-pastaziņojumu uz info@omnimount.com. Starptautiskie klienti var saņemt palīdzību, sazinoties ar vietējo preču izplatītāju.

Uz sienas montējamiem izstrādājumiem: Šo izstrādājumu paredzēts izmantot tikai pie vertikālu koka statņu vai monolīta betona sienas. Koka statņu siena ir siena, ko veido statņi ar minimālo izmēru 5 x 10 cm, kas izvietoti ar maksimālo atstarpi 60 cm un minimālo atstarpi 41 cm, un kuras apdare (ģipškartons, latas, apmetums) ir maksimums 13 mm bieza. Individuālai uzstādīšanai sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Lai garantētu drošu uzstādīšanu, sienai, pie kuras veicat montēšanu, jāiztur četrreiz lielāks svars nekā kopējā noslodze. Pretējā gadījumā virsma ir jānostiprina, lai tā atbilstu minētajam standartam. Uzstādītājam ir jāpārbauda, vai sienas struktūra/virsma un uzstādīšanai izmantotie enkuri var droši izturēt kopējo noslodzi.Šis izstrādājums nav konstruēts tam, lai izturētu katodstaru lampas vai plakanā ekrāna televizora svaru. Nelietojiet šo izstrādājumu citiem nolūkiem, nekā norādījis uzņēmums OmniMount.

Šajā izstrādājumā var būt kustīgas detaļas. Lietot piesardzīgi!. SLODZE NEDRĪKST PĀRSNIEGT ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJU.

ĮSPĖJIMAS! – LIETUVIŲ

ĮSPĖJIMAS! NETINKAMAI SUMONTAVĘ ARBA SURINKĘ PRIETAISĄ, GALITE PATIRTI RIMTŲ KŪNO SUŽALOJIMŲ, SUGADINTI NUOSAVYBĘ ARBA NET ŽŪTI. PRIEŠ PRADĖDAMI, ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠIUOS PERSPĖJIMUS.

Jeigu nesuprantate šių instrukcijų, abejojate arba turite klausimų, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Šiaurės Amerikos gyventojai gali kreiptis į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848arba el. paštu: info@omnimount.com.

Nemontuokite ir nesurinkite produkto arba jo aparatūros, jeigu ji yra pažeista arba trūksta dalių. Jeigu reikalingos atsarginės dalys, kreipkitės į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848arba el. paštu: Info@omnimount.com. Tarptautiniai klientai pagalbos turi kreiptis į vietinį platintoją.

Prie sienos montuojamiems gaminiams: Šis gaminys sukurtas tvirtinti vertikaliai prie medinės arba vientiso betono sienos. Medinių statramsčių siena yra tokia siena, kurią sudaro ne mažesni, kaip 5 x 10 cm statramsčiai, tarp kurių yra ne didesni kaip 60 cm tarpai, ne mažesni kaip 41 cm tarpai ir ne storesnė kaip 13 mm sienos danga (sausasis tinkas, lentos, tinkas). Norėdami individualizuoto sumontavimo, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Kad tvirtinimas būtų saugus, siena, prie kurios yra tvirtinama, turi atlaikyti 4 kartus didesnį svorį. Jeigu taip nėra, paviršius turi būti sutvirtintas, kad atitiktų šį standartą. Montuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad sienos struktūra / paviršius ir naudojami tvirtinimo elementai saugiai išlaikytų bendrą apkrovą.Šis gaminys nėra skirtas laikyti televizorius su kineskopais arba plokščiaisiais ekranais. Nenaudokite šio produkto jokiu kitu„OmniMount“.

Šiame produkte gali būti judančių dalių. Būkite atsargūs.

NEVIRŠYKITE MAKSIMALAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO.

OPOZORILO – SLOVENŠČINA

OPOZORILO! NEUSTREZNA PRITRDITEV ALI MONTAŽA LAHKO POVZROČI POŠKODBE, MATERIALNO ŠKODO ALI SMRT. PRED ZAČETKOM PREBERITE NASLEDNJA OPOZORILA.

Če ne razumete navodil ali imate kakršna koli vprašanja ali dvome, se obrnite na strokovnjaka. Prebivalci Severne Amerike se lahko obrnejo na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali e-naslovuinfo@omnimount.com.

Če je izdelek ali orodje poškodovano ali manjka, izdelka ne sestavljajte oz. pritrjujte. Če potrebujete nadomestne dele, se obrnite na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali e-naslovuInfo@omnimount.com. Kupci v drugih državah se morajo za pomoč obrniti na pooblaščene lokalne prodajalce.

Izdelki za pritrditev na steno: Ta izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpični steni, ki je sezidana iz lesa ali iz masivnega betona. Leseni nosilci, opredeljeni kot stene, sestavljeni iz najmanj 5 x 10 cm nosilcev z največ 60 cm razmika in najmanj 41 cm razmika med nosilcema ter z največ 13 mm stenskega opaža (mavčne plošče, letev, omet). Za namestitve po meri se obrnita na strokovnjaka. Za varno pritrditev mora biti nosilnost stene, na katero izdelek pritrjujete, štirikrat večja od teže izdelka. Če nimate take površine, jo morate ojačati, da bo v skladu s to zahtevo. Monter mora preveriti, ali bodo stenska

struktura/površina in sidra varno podpirala celotno breme.Ta izdelek ni zasnovan kot nosilec za katodne televizijske zaslone.Izdelek laho vsebuje premične dele. Bodite previdni pri

uporabi..

NAJVEČJE DOVOLJENE TEŽE ZA TA IZDELEK NE SMETE PREKORAČITI.

 

VAROVANIE! – SLOVENSKY

VAROVANIE! NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO MONTÁŽ MÔŽE SPÔSOBIŤ ŠKODU NA MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ. PRED ZAČIATKOM INŠTALÁCIE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE VAROVANIA.

V prípade, že pokynom nerozumiete, máte nejaké pripomienky alebo otázky, kontaktujte kvalifikovaného technika. Zákazníci so sídlom v Severnej Amerike môžu kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovejadrese info@omnimount.com.

V prípade, že je produkt alebo hardvér poškodený, alebo nejaká časť chýba, nezostavujte a neinštalujte ho. Ak potrebujete náhradné súčasti, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovejadrese Info@omnimount.com. Zákazníci mimo územia Spojených štátov, ktorí chcú získať pomoc, musia kontaktovať miestneho distribútora.

Produkty určené na pripevnenie na stenu: Tento produkt bol navrhnutý pre montáž na zvislé steny z drevených hranolov alebo betónového masívu. Drevené hranoly definované ako stena pozostávajúca z hranolov s rozmermi minimálne 5 x 10 cm s maximálne 60 cm rozstupom a minimálne 41 cm rozstupom s maximálne 13 mm stenovej krytiny (sadrokartón, lata, omietka). Pri iných inštaláciách sa obráťte prosím na kvalifikovaného montéra. Bezpečná montáž vyžaduje, aby mala stena nosnosť zodpovedajúcu štvornásobku hmotnosti celkového zaťaženia. V prípade, že má stena nižšiu nosnosť, musí sa vystužiť tak, aby spĺňala tento štandard. Osoba, ktorá vykonáva montáž, je zodpovedná za overenie, či konštrukcia steny, jej povrch a ukotvenia použité pri montáži, bezpečne vydržia celkové zaťaženie.

Tento produkt nie je určený pre zaťaženie CRT televízorom.Tento produkt môže obsahovať pohyblivé časti. Pri jeho používaní buďte opatrní.

DBAJTE NA TO, ABY STE NEPREKROČILI MAXIMÁLNE POVOLENÉ ZAŤAŽENIE TOHTO PRODUKTU.

UYARI – TÜRKÇE

UYARI! HATALI KURULUM VEYA MONTAJ; CİDDİ KİŞİSEL YARALANMALARA, MAL HASARINA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR. BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI OKUYUN.

Talimatları anlamaz veya soru ya da sorunlarınız olursa, lütfen yetkili bir montajcıya başvurun. Kuzey Amerika'da ikamet edenler 800.668.6848 numaralı telefondan veya info@omnimount.com adresinden OmniMount müşteri hizmetleriyle bağlantıya geçebilir.

Ürün veya donanım hasarlı veya eksikse kurulumu veya montajı yapmayın. Yedek parça gerekirse, 800.668.6848 numaralı telefondan veya Info@omnimount.com adresinden OmniMount Müşteri Hizmetleriyle bağlantı kurun. Uluslararası müşteriler, yardım için yerel bir distribütöre başvurmalıdır.

Duvara monte edilen ürünler için: Bu ürün, ahşap direklerle veya betondan inşa edilmiş dikey bir duvarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Duvar olarak tanımlanan ahşap direkler, maksimum 13 mm duvar kaplamasına (alçıpan, kafes, sıva) sahip en fazla 60 cm, en az 41 cm direk açıklığı olan minimum 5 x 10 inç'lik direklerden oluşur. Özel montaj için lütfen bir montaj uzmanına danışın. Güvenli kurulum için, montajı gerçekleştirdiğiniz duvar toplam yük ağırlığının 4 katını desteklemelidir. Desteklemiyorsa, yüzey bu standardı karşılayacak şekilde kuvvetlendirilmelidir. Montajcı, duvar yapısının/yüzeyinin ve kurulumda kullanılan dayanak noktalarının toplam yük ağırlığını güvenle destekleyeceğini doğrulamakla sorumludur.Bu ürün CRT. Bu ürünü, OmniMount tarafından belirtilenlerden farklı uygulamalar için kullanmayın.

Bu ürün hareketli parçalar içeriyor olabilir. Dikkatle kullanın. BU ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ OLAN MAKSİMUM AĞIRLIK KAPASİTESİNİ AŞMAYIN.

P5

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! – ΕΛΛΗΝΙΚA

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ.

Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή έχετε ερωτήσεις ή απορίες, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης. Οι κάτοικοι Βορείου Αμερικής μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της OmniMount στο τηλέφωνο 1.800.668.6848 ή στη διεύθυνση info@omnimount.com.

Μην προχωρήσετε με την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση αν το προϊόν ή το υλικό εγκατάστασης έχει υποστεί ζημιά ή λείπει. Αν χρειάζεστε ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της OmniMount στο τηλέφωνο 1.800.668.6848 ή στη διεύθυνση info@omnimount.com. Οι διεθνείς πελάτες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον τοπικό διανομέα για βοήθεια.

Για προϊόντα τοίχου: Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε κάθετο τοίχο, με κατασκευή από ξύλινους ορθοστάτες ή συμπαγές τσιμέντο. Οι ξύλινοι ορθοστάτες ορίζονται ως τοίχος που αποτελείται από ορθοστάτες τουλάχιστον 5 x 10 εκατοστών με μέγιστο διάκενο μεταξύ των ορθοστατών 60 εκατοστών και ελάχιστο διάκενο 41 εκατοστών με μέγιστη κάλυψη τοίχου (σοβάς, σανίδα, γύψος) 13 χιλιοστών. Για προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις, επικοινωνήστε με πιστοποιημένο τεχνικό εγκαταστάσεων. Για ασφαλή εγκατάσταση, ο τοίχος επί του οποίου θα στερεωθεί το στήριγμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης τετραπλάσιο φορτίου από το συνολικό βάρος της συσκευής. Αν όχι, η επιφάνεια πρέπει να ενισχυθεί ώστε να ανταποκρίνεται με αυτό το πρότυπο. Ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση είναι υπεύθυνος να επιβεβαιωθεί ότι η δομή/επιφάνεια και τα βύσματα (ούπες) που θα χρησιμοποιήσει για την εγκατάσταση θα υποστηρίξουν ασφαλώς το συνολικό βάρος.Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για στήριξη του φορτίου τηλεόρασης επίπεδης οθόνης ή CRT.Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για καμία άλλη εφαρμογή εκτός από αυτές που αναφέρονται από την

OmniMount.

ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ.

ВНИМАНИЕ! – БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ! AКО ИНСТАЛИРАТЕ ИЛИ СГЛОБЯВАТЕ ПРОДУКТА НЕПРАВИЛНО, МОЖЕ ДА ПРИЧИНИТЕ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ, УВРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВО И СМЪРТ. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

Ако не разбирате инструкциите или имате някакви опасения или въпроси, моля свържете се с квалифицирано техническо лице. Жителите на Северна Америка могат да се свържат с отдела за обслужване на клиенти към OmniMount на тел. 800.668.6848 или имейл info@omnimount.com.

Ако част от хардуера е увредена или липсва, не инсталирайте и не сглобявайте продукта. Ако се нуждаете от резервни части, свържете се с отдела за обслужване на клиенти към OmniMount на тел. 800.668.6848 или имейл info@omnimount.com. Ако се нуждаят от помощ, международните клиенти трябва да се свържат с местния дистрибутор.

За продукти за монтиране на стена: Този продукт е предназначен за употреба с окачване на вертикална стена от дървени греди или зидария (твърд бетон). Под дървени греди в случая се има предвид стена, изградена от греди с минимален размер 5 x 10 см и максимум 60 см разстояние между гредите и минимум разстояние между гредите 41 см при максимум 13 мм стенна облицовка (суха зидария, летви, гипс). За поръчкови инсталации се свържете с квалифициран майстор. За да осигурите безопасна инсталация, стената, на която ще монтирате уреда, трябва да може да издържи 4 пъти общия товар на продукта. Ако не е така, повърхността трябва да се укрепи, за да отговаря на стандартите. Лицето, което инсталира, носи отговорност за това да провери дали стената/повърхността и използваните стоманени връзки са в състояние да издържат на натоварването и безопасно да поддържат общия товар на продукта.продукта.

Не използвайте продукта за цели, различни от целите, указани от OmniMount.

Възможно е продуктът да съдържа подвижни части. Използвайте предпазливо. НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ТОВАРА

,ВЪЗМОЖЕН ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ.

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا - ﺮﻳﺬﺤﺗ

ﻲﻓ عوﺮﺸﻟا ﻞﺒﻗ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﺮﻳﺬﺤﺘﻟا أﺮﻗا .ةﺎﻓﻮﻟا وأ ،تﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟﺎﺑ راﺮﺿأ قﺎﺤﻟإ وأ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺔﺑﺎﺻإ ثوﺪﺣ ﻰﻟإ يدﺆﻳ نأ ﺢﻴﺤﺼﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻴﻤﺠﺘﻟا وأ ﺐﻴآﺮﺘﻟا نﺄﺷ ﻦﻣ – !ﺮﻳﺬﺤﺗ

.ﺐﻴآﺮﺘﻟا

ءﻼﻤﻋ ﺔﻣﺪﺨﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟا ﺎﻜﻳﺮﻣأ ﻲﻓ ﻦﻴﻤﻴﻘﻤﻟا ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ .ﻞهﺆﻣ ﺐﻴآﺮﺗ ﻞﻣﺎﻌﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﻰﺟﺮﻳ ،تارﺎﺴﻔﺘﺳا وأ ﻖﻠﻘﻠﻟ ﺚﻋاﻮﺑ ﻚﻳﺪﻟ ﺖﻧﺎآ وأ تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻢﻬﻔﺗ ﻻ ﺖﻨآ اذإ ﻒﺗﺎﻬﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻧوﺎﻤﻴﻨﻣوأ 800.668.6848 ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﺪﻳﺮﺒﻟا ﻰﻠﻋ وأ info@omnimount.com.

ﻒﺗﺎﻬﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻧوﺎﻤﻴﻨﻣوأ ءﻼﻤﻋ ﺔﻣﺪﺨﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﻰﺟﺮﻳ رﺎﻴﻏ ﻊﻄﻗ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺖﻨآ اذإ .ﻪﺗﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ وأ ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻧ وأ ﻒﻠﺗ دﻮﺟو ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻊﻴﻤﺠﺘﻟا وأ ﺐﻴآﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ مﺪﻘﺗ ﻻ 800.668.6848 ﻦﻣ وأ ﺔﻴﺒﺸﺧ ﻢﺋاﻮﻗ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺼﻣ ﺔﻳدﻮﻤﻋ ﻂﺋاﻮﺣ ﻰﻠﻋ ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺞﺘﻨﻤﻟا اﺬه ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻢﺗ :ﻂﺋﺎﺤﻟﺎﺑ ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﺪﻳﺮﺒﻟا ﻰﻠﻋ وأ ﻊﻣ ﻢﺳ 41 ﻦﻋ ﻞﻘﻳ ﻻو ﻢﺳ 60 ﻰﻠﻋ ﺮﺧﻵاو ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﻞﺻﺎﻔﻟا ﺪﻳﺰﻳ ﻻو ﻢﺳ 10 × 5 ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ﻢﺋاﻮﻗ ﻦﻣ ﺔﻧﻮﻜﻣ ﻂﺋاﻮﺣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻲه ﺔﻴﺒﺸﺨﻟا ﻢﺋاﻮﻘﻟاو .ﺔﺒﻠﺻ ﺔﻧﺎﺳﺮﺧ ﻂﺋﺎﺤﻟا نﻮﻜﻳ نأ ﺐﺠﻳ ،ﻦﻣﻵا ﺐﻴآﺮﺘﻠﻟو .ﻞهﺆﻣ ﺐﻴآﺮﺗ ﻞﻣﺎﻌﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﻰﺟﺮﻳ ،ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا تﺎﺒﻴآﺮﺘﻠﻟ .(ﺺﺟ ،ﺔﻴﺒﺸﺧ ﺢﺋاﺮﺷ ،فﺎﺟ ﻂﺋﺎﺣ) ﻢﻣ 13 ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻻ ﻲﻄﺋﺎﺣ ءﺎﻄﻏ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﺺﺨﺸﻟا ﻖﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗو .ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻠﻟ ﺎﻴﻓﻮﺘﺴﻣً ﺢﺒﺼﻳ ﻰﺘﺣ ﺢﻄﺴﻟا ﻢﻴﻋﺪﺗ ﺐﺠﻳ ،ﻚﻟذ فﻼﺨﺑ .ﻲﻠﻜﻟا ﻞﻤﺤﻟا نزو فﺎﻌﺿأ 4 ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ اردﺎﻗً ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻴﺒﺜﺘﻟﺎﺑ مﻮﻘﺗ يﺬﻟا يﺎﻌﻤﻠﻟ.نﺎﻣﺄﺑ ﻲﻠﻜﻟا ﻞﻤﺤﻠﻟ ﺐﻴآﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﺘﺒﺜﻤﻟاو ﻂﺋﺎﺤﻟا ﺢﻄﺳ/ﺔﻴﻨﺑ ﻞﻤﺤﺗ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻣ ﺐﻴآﺮﺘﻟﺎﺑ ﺐﻴآﺮﺘﻟﺎﺑ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﺺﺨﺸﻟا ﻖﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ .ﺮﻳ

.نﺎﻣﺄﺑ ﻲﻠﻜﻟا ﻞﻤﺤﻠﻟ ﺐﻴآﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﺘﺒﺜﻤﻟاو ﻂﺋﺎﺤﻟا ﺢﻄﺳ/ﺔﻴﻨﺑ ﻞﻤﺤﺗ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻣ

ﺮﻳ ﺎﺷ ﻞﻤﺣ ﻢﻋﺪﻟ ﻢﻤﺼﻣ ةCRT.ﺔﺤﻄﺴﻣ ﺔﺷﺎﺷ يذ نﻮﻳﺰﻔﻠﺗ وأ ﺖﻧوﺎﻤﻴﻨﻣوأ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ةدﺪﺤﻤﻟا تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﻴﻏ ﺮﺧﺁ ﻖﻴﺒﻄﺗ يأ ﻲﻓ ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻚﻟذ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻻ

.رﺬﺤﺑ ﻪﻣﺪﺨﺘﺳا .ﺔآﺮﺤﺘﻣ ءاﺰﺟأ ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺪﻗ

.ﺞﺘﻨﻤﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا نزﻮﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ

800.668.6848 info@omnimount.com OmniMount

800.668.6848 Info@omnimount.com OmniMount

5 cm x 10 cm 60 cm 41 cm 13 mm4 /

CRT OmniMount

! –

!

OmniMount( : 1-800-668-6848 :info@omnimount.com)

場合は、OmniMount ( :1-800-668-6848 :info@omnimount.com)

は、5 × 10 cm 60 cm 41 cm 13 mm 4

CRT

 

P6

WEIGHT CAPACITY

MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

POUNDS (LBS) / KILOGRAMS (KG)

MAXIMUM SCREEN SIZE

MÁXIMA CAPACIDAD DE PESO

LIBRAS (LB) / KILOGRAMOS (KG)

TAMAÑO DE PANTALLA MÁXIMO

CAPACITE DE CHARGE MAXIMALE

LIVRES (LB) / KILOGRAMMERS (KG)

TAILLE D’ÉCRAN MAXIMALE

 

 

 

COMPLETE UNIT

200 (LBS) / 90 (KG)

63 in. (160cm)

 

 

 

CAUTION!

63”

 

MAXIMUM SCREEN SIZE

 

 

 

 

USE WITH PRODUCTS LARGER THAN THE MAXIMUM WEIGHT AND SIZE MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING

EN

POSSIBLE INJURY. USER MUST REMOVE TELEVISION OR OBJECT OFF THE BRACKET BEFORE ADJUSTING. IF

 

THE PRODUCT IS A TELEVISION MAXIMUM WEIGHT CAPACITY SUPERSEDES / OUTPLACES RECOMMENDED

 

 

DIAGONAL MEASURED TELEVISION SIZE!!

 

 

EL USO CON EL PRODUCTOS MÁS GRANDE QUE EL PESO MÁXIMO Y TAMAÑO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD

ES

Y POSIBLEMENTE HERIDAS. EL USUARIO DEBE QUITAR LA TELEVISIÓN U OBJETO DEL SOPORTE ANTES DEL

 

AJUSTE. SI EL PRODUCTO ES UNA TELEVISIÓN, LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA REEMPLAZA EL TAMAÑO

 

 

DIAGONAL RECOMENDADO DE LA TELEVISIÓN

 

 

NE PAS UTILISER DES PRODUITS QUI SONT PLUS GRANDS DE LA CAPACITÉ DE CHARGE OU DES DIMENSIONS

FR

MAXIMALES – CELA POURRAIT PROVOQUER L’INSTABILITÉ DE PRODUIT ET DES BLESSURES. AVANT TOUT

 

AJUSTEMENT, IL FAUT DÉMONTER LE TÉLÉVISEUR OU L’AUTRE PRODUIT ÉLÉCTRONIQUE. SI LE PRODUIT EST

 

UN TÉLÉVISEUR, LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE SE SUBSTITUE AU GRANDEUR DIAGONALE

 

 

RECOMMANDÉ DU TÉLÉVISEUR.

 

 

 

 

DE

ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE MAXIMALE TRAGKRAFT FÜR DIESES PRODUKT!

 

NL

OVERSCHRIJDT HET MAXIMALE DRAAGVERMOGEN VOOR DIT PRODUCT NIET!

 

IT

NON SUPERARE IL CARICO MASSIMO PER QUESTO PRODOTTO!

 

PL

NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ ŁADOWNOŚCI DLA TEGO URZĄDZENIA!

 

CZ

NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ TOHOTO PRODUKTU!

 

HU

NE LÉPJÜK TÚL A TERMÉK MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGÉT!

 

GK

ΜΗΝΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟΓΙΑΤΟ ΠΑΡΟΝΠΡΟΪΟΝ!

 

PT

NÃO EXCEDER A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO PARA ESTE PRODUTO!

 

DA

OVERSKRID IKKE DEN MAKSIMALE VÆGTKAPACITET FOR DETTE PRODUKT!

 

FI

TÄMÄN TUOTTEEN SUURINTA PAINORAJAA EI SAA YLITTÄÄ!

 

SV

ÖVERSKRID INTE MAXIMAL BELASTNINGSKAPACITET FÖR DENNA PRODUKT!

 

RO

NU DEPĂŞIŢI CAPACITATEA MAXIMĂDE GREUTATE PENTRU ACEST PRODUS!

 

BL

НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНИЯ КАПАЦИТЕТНАТОВАРА, ВЪЗМОЖЕНЗАТОЗИ ПРОДУКТ!

 

ET

ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÕIMET!

 

LV

SLODZE NEDRĪKST PĀRSNIEGT ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJU!

 

LT

NEVIRŠYKITE MAKSIMALAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO!

 

SL

NAJVEČJE DOVOLJENE TEŽE ZA TA IZDELEK NE SMETE PREKORAČITI!

 

SK

DBAJTE NA TO, ABY STE NEPREKROČILI MAXIMÁLNE POVOLENÉ ZAŤAŽENIE TOHTO PRODUKTU!

 

RU

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКАНАДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ВКГ НЕ ПРЕВЫШЕНА!

 

TR

BU ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ OLAN MAKSİMUM AĞIRLIK KAPASİTESİNİ AŞMAYIN!

 

NO

IKKE OVERSTIG DEN MAKSIMALE VEKTKAPASITETEN FOR DETTE PRODUKTET!

 

AR

ﺞﺘﻨﻤﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا نزﻮﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ

 

CN

!

 

JP

!

P7

Contents

M-AM-BM-CM-DM-EM-FM-GM-H

M-I

Monitor Kit L-U-vB

Pouch #

Part #

Qty

Description

M-A

M-A

4

Philips screws M4 x 15mm

M-B

M-B

4

Philips screws M4 x 35mm

M-C

M-C

4

Philips screws M5 x 15mm

M-D

M-D

4

Philips screws M5 x 35mm

M-E

M-E

4

Philips screws M6 x 15mm

M-F

M-F

4

Philips screws M6 x 35mm

M-G

M-G

4

Philips screws M8 x 15mm

M-H

M-H

4

Philips screws M8 x 35mm

M-I

M-I

4

Oval Spacers: 3/4"

10067vA

 

 

 

Pouch #

Part #

Qty

Description

1

P-A

1

Allen Wrench 6mm

2

P-B

4

Square Washers

3

P-C

4

Hex Screw M6 x 3/8"-16x 3/4"

4

P-D

4

Phillips Screw 1/4-20x 1/2"

5

P-E

4

Steel Washer 20.5mm x 10mm x 2mm

Contents

 

 

 

 

1

1

Universal Adapter

 

2

2

Vertical Rails

 

3

6

Rail Covers

P-E

P-D

1

2

P-A

P-C

3

 

3

P-B

3

 

P8

Step 1

EN

Loosen Fastener

GK

Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα

LT

Atlaisvinti tvirtinimo elementą

ES

Afloje el sujetador

PT

Soltar aperto

SL

Zrahljajte objemko

FR

Desserrez l'attache

DA

Løsgør fæstneren

SK

Uvoľnite upevnenie

DE

Lösen Sie die Befestigung

FI

Löysää kiinnitintä

RU

Ослабьте крепление

NL

Draai de bevestiging los

SV

Lossa fäste

TR

Kıskacı Gevşetin

IT

Allentare il dispositivo di fissaggio

RO

Slăbiţi dispozitivul de fixare

NO

Løsne holderen

PL

Poluzuj zapięcie

BL

Разхлабете натегача

AR

ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻞﺣ

CZ

Uvolněte upevnění

ET

Laske kinniti lõdvemaks

CN

 

HU

Lazítsa meg a rögzítőt.

LV

Atbrīvojiet fiksatoru

JP

 

EN

Remove

 

ES

Retire

 

FR

Retirez

 

DE

Entfernen Sie

 

NL

Verwijder

 

IT

Rimuovere

 

PL

Zdejmij

 

CZ

Odstraňte

 

HU

Távolítsa el

 

GK

Αφαιρέστε

 

PT

Desmontar

 

DA

Fjern

 

FI

Poista

1

SV

Ta bort

RO

Scoateţi

 

BL

Отстрани

 

ET

Eemaldage

 

LV

Noņemt

 

LT

Pašalinti

 

SL

Odstranite

 

SK

Odstráňte

 

RU

Удалите

 

TR

Kaldır

 

NO

Fjern

 

AR

لزأ

 

CN

 

 

JP

 

 

x4

2

2

1

2

 

 

P9

Step 2 - Options

2

1

A1

2

2

1

 

A2

2

2

EN

Change rail location to accommodate monitor hole pattern

ES

Cambie la ubicación de los raíles para que coincidan con los agujeros del monitor

FR

Changez la position du rail conformément à la position des trous du moniteur

DE

Passen Sie die Schienenposition dem Bildschirm-Bohrmusteran

NL

Kies een andere plaats voor de rail om die aan te passen aan het gatpatroon van de monitor

IT

Cambiare la posizione della guida per accomodare i fori per lo schermo

PL

Zmień pozycję szyny, aby dostosować rozkład otworów monitora

CZ

Změňte umístění lišt tak, aby vyhovovalo vzoru otvorů monitoru

HU

A sínt igazítsa a monitor lyukelrendezéséhez.

GK

Αλλάξτε τη θέση της ράγας για να ταιριάξετε το σχήμα οπής της οθόνης

PT

Alterar a localização da calha para encaixar o padrão de furos do monitor

DA

Skift skinneplacering alt efter skærmens hulmønster

FI

Vaihda kiskon paikkaa näytön reikien mukaisesti

SV

Ändra position på skena och anpassa till bildskärmshålen

RO

Schimbaţi locaţia şinei pentru a se potrivi cu modelul găurilor pentru monitor

BL

Променете позицията на релсата с цел да напаснете дупката за поставяне на монитора

ET

Muutke raami asukohta, et see sobituks ekraani aukude asetusega

LV

Mainiet sliežu izvietojumu, lai pielāgotu monitora caurumu shēmu

LT

Norėdami suderinti monitoriaus tvirtinimo skyles, pakeiskite takelių padėtį

SL

Spremenite mesto letve, da prilagodite vzorec lukenj za monitor

SK

Zmeňte umiestnenie lišty tak, aby vyhovovalo vzoru otvorov na monitore

RU

Подберите положение направляющей в соответствии с положением отверстий на корпусе

 

монитора

TR

Rayın yerini, monitörün delik düzenine uyacak şekilde değiştirin

NO

Endre plasseringen av tverrstykket til å passe med hullmønsteret til skjermen

AR

بﺎﻗﺮﻤﻟا ﺐﻘﺛ ﻂﻤﻧ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﻠﻟ ﺐﻴﻀﻘﻟا ﻊﺿﻮﻣ ﺮﻴﻏ

CN

 

JP

 

P10

Step 3

EN

Install screws

GK

Τοποθετήστε τους κοχλίες

LT

Įsukite varžtus

ES

Coloque los tornillos

PT

Montar parafusos

SL

Pritrdite vijake

FR

Installez les vis

DA

Isæt skruerne

SK

Nainštalujte skrutky

DE

Drehen Sie die Schrauben ein

FI

Asenna ruuvit

RU

Установите винты

NL

Installeer de schroeven

SV

Montera skruvar

TR

Vidaları takın

IT

Installare le viti

RO

Montaţi şuruburile

NO

Installer skruene

PL

Załóż śruby

BL

Поставяне на винтове

AR

ﺐﻟاﻮﻠﻟا ﺐآر

CZ

Nainstalujte šrouby

ET

Paigaldage kruvid

CN

 

HU

Helyezze be a csavarokat.

LV

Ievietojiet skrūves

JP

 

EN

Tighten

ES

Ajustar

FR

Serrer

DE

Festziehen

NL

Vastdraaien

IT

Serrare

PL

Dokręć

CZ

Utáhnout

HU

Rögzítse

GK

Σφίξτε

PT

Apertar

DA

Stram

FI

Kiristä

SV

Spänn

RO

Strângeţi

BL

Затегнете

ET

Pingutage

LV

Savilkt

LT

Priveržti

SL

Pričvrstite

SK

Utiahnuť

RU

Затягивание

TR

Sıkıştırın

NO

Stram

AR

ﻂﺑرا

CN

 

JP

 

1

2

x4

2

2

 

1

P11

CAUTION! - SCREWS BOTTOMING OUT

**Note**

!

CAUTION

When installing flat panel TV do not overtighten screws and make sure that screws do not bottom out in mounting holes!

!

CAUTION

EN

Attention: If screw "bottoms out" use washers (not included) to take up slack

ES

Atención: Si el tornillo hace tope, utilice arandelas (no se incluyen) para ajustarlo al máximo.

FR

Attention : Si les vis dépassent en dessous, utilisez des rondelles (non incluses) pour compenser

DE

Achtung: Falls sich die Schraube „eingräbt“, verwenden Sie Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), um die

Schraubenkraft auf eine größere Fläche zu verteilen

 

NL

Opgepast: Indien de schroef los zit, gebruik plaatjes (niet inbegrepen) om de ruimte op te vullen

IT

Attenzione: Se la vite "tocca il fondo", utilizzare delle rondelle (non in dotazione) per lo spazio eccedente

PL

Uwaga: Jeśli nie można dokręcić śruby, należy użyć podkładek, aby usunąć luz

CZ

Upozornění: Pokud je šroub příliš dlouhý, použijte podložky (nejsou přibaleny)

HU

Figyelem: Ha a csavar „kiemelkedik”, alátéttel (nem tartozék) szüntesse meg a hézagot

GK

Προσοχή: Αν ο κοχλίας είναι πολύ κοντός χρησιμοποιήστε δακτυλίους (δεν περιλαμβάνονται) για να

 

κερδίσετε απόσταση

PT

Atenção: Se o parafuso "bater no fundo" utilize anilhas (não incluídas) para remover a folga

DA

OBS: Hvis skruens ende stikker ud bruges spændeskiver (ikke vedlagt), så dette ikke sker

FI

Huomautus: Jos ruuvi menee pohjaan, poista välys aluslevyjen (ei mukana) avulla.

SV

Observera: Använd brickor för att minska glapp för skruvar som inte tar ordentligt (ej inkluderade)

RO

Atenţie: Dacă vârfurile şuruburilor „ies afară”, utilizaţi piunişe (nu sunt incluse) pentru a le strânge

BL

Внимание: Ако някои винт "се извади", използвайте промивачка (не се съдържа в комплекта),

 

за да го извадите

ET

Tähelepanu. Kui kruvi tagumine ots ei mahu üleni sisse, kasutage tühja ruumi täitmiseks seibe (pole komplektis)

LV

Uzmanību! Ja caurskrūvējamās skrūves savilkšanai tiek izmantotas starplikas (komplektācijā

neietilpst)

 

LT

Dėmesio: jeigu varžtas „įlenda per giliai“, sutvirtinimui naudokite tarpiklius (nepridedami)

SL

Pozor: Če se vijak odvije, uporabite podložke (niso priložene), da ga lahko dobro privijete

SK

Upozornenie: V prípade, že je skrutka príliš dlhá, použite podložky (nie sú súčasťou balenia).

RU

Внимание! В случае применения винтов типа “гайка внизу”, для затягивания используйте

 

шайбы (не входят в комплект)

TR

Dikkat: Vida "sonuna kadar girerse", boşluğu almak için rondelaları (dahil değildir) kullanın

NO

Obs: Hvis skruene når bunnen, må du bruke skiver (ikke inkludert) til å ta bort slark

CN

 

JP

: ( )

 

 

AR

ﻲﻟﺪﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟا ﻊﻓﺮﻟ (ﺔﻨﻤﻀﻣ ﺮﻴﻏ) ادرِوً مﺪﺨﺘﺳا (ظووﻼﻘﻟا رﺎﻤﺴﻤﻟا) ﺐﻟﻮﻠﻟا "ضﺎﻔﺨﻧا" ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ :ﻪﻴﺒﻨﺗ

 

P12

 

 

Step 4

 

 

 

 

 

EN

Use spacers for recessed mounting holes or to access A/V inputs

 

 

ES

Use los espaciadores para agujeros de montaje empotrados o para acceder a las entradas de A/V

 

 

FR

Utilisez les entretoises sur les trous de montage encastrés ou pour accéder aux entrées A/V

 

 

DE

Verwenden Sie Abstandhalter für zurückversetzte Montagebohrungen oder um A/V-Eingängezu erreichen

 

 

NL

Gebruik afstandshouders voor verzonken montageopeningen of voor toegang tot A/V-ingangen

 

 

IT

Usare distanziatori per i fori di montaggio incassati o per accedere a componenti A/V

 

 

PL

Użyj dystansów w przypadku otworów montażowych lub w celu uzyskania dostępu do wejść A/V

 

 

CZ

Použijte distanční podložky pro zahloubené otvory pro držák a pro přístup k vstupům zvuku a videa

 

 

HU

A süllyesztett szerelőlyukakhoz és A/V-bemenetekhezhasználjon távtartókat.

 

 

GK

Χρησιμοποιήστε διαστολείς για οπές στήριξης σε εσοχή ή για πρόσβαση στις εισόδους A/V

 

 

PT

Utilizar anilhas para furos de montagem em ressaltos ou para aceder às entradas A/V

 

 

DA

Brug afstandsskiver i indfræsede monteringshuller eller til A/V-indgange

 

 

FI

Käytä välilevyjä upotetuissa kiinnitysrei'issä tai A/V-sisääntuloihin

 

 

SV

Använd distansbrickor för infällda monteringshål eller för att komma åt A/V ingångar

 

 

RO

Utilizaţi distanţiere pentru găurile de montare din spaţiile scobite sau pentru acces la intrările A/V

 

 

BL

Използвайте разстоянията за вдлъбнатини по стената или за достъп до A/V входове

 

 

ET

Kasutage nõgusate paigaldusaukude puhul või A/V sisendile ligipääsuks vahepukse

 

 

LV

Lietojiet starplikas padziļinājumā esošajiem montāžas caurumiem vai lai piekļūtu audiovideo ieejām

 

 

LT

Nišos skylėms arba norėdami pasiekti A / V įvestis, naudokite tarpiklius

 

 

SL

Distančnike uporabite za vgreznjene luknje za pritrditev ali za dostop do vhodov A/V

 

 

SK

Použite distančné podložky na zapustené otvory pre držiak a na prístup k vstupom zvuku a videa

 

 

RU

В случае, если крепежные отверстия утоплены, или для доступа к аудио- и видеовходам используйте втулки

 

 

TR

Oyuk montaj delikleri için veya A/V girişlerine erişmek için ara halkalarını kullanın

 

 

NO

Bruk avstandsstykker for innfelte monteringshull eller for å få tilgang til A/V-inngangene

 

 

AR

ﻮﻳﺪﻴﻔﻟاو تﻮﺼﻟا ﻞﺧاﺪﻣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠﻟ وأ ةﺮﺋﺎﻐﻟا ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا بﻮﻘﺛ ﻊﻣ تاﺪﻋﺎﺒﻤﻟا مﺪﺨﺘﺳا

 

 

CN

A/V

 

 

JP

A/V

 

M-I

1

P-B

M-I

2

EN

Televisio

GK

Τηλεόραση

LT

Televizorius

 

n

 

 

 

 

ES

Televisión

PT

Televisão

SL

Televizija

FR

Télévision

DA

TV

SK

Televízia

DE

Fernseher

FI

Televisio

RU

Телевизор

NL

Televisie

SV

TV

TR

Televizyon

IT

Televisore

RO

Televizor

NO

Fjernsynsapp

 

 

 

 

 

arat

PL

Telewizor

BL

Телевизия

AR

نﻮﻳﺰﻔﻴﻠﺗ

CZ

Televize

ET

Televiisor

CN

 

HU

Televízió

LV

Televizors

JP

 

EN

Optional

GK

Προαιρετικό

LT

Pasirinktinis

ES

Opcional

PT

Opcional

SL

Izbirno

FR

Optionnel

DA

Valgfrit

SK

Voliteľné

DE

Optional

FI

Valinnainen

RU

Дополнитель

 

 

 

 

 

но

NL

Optioneel

SV

Valfri

TR

İsteğe Bağlı

IT

Opzionale

RO

Opţional

NO

Valgfritt

PL

Opcjonalne

BL

Допълнителен

AR

يرﺎﻴﺘﺧا

CZ

Volitelné

ET

Valikuline

CN

 

HU

Választható

LV

Pēc izvēles

JP

 

 

 

 

 

 

P13

Step 5

EN

Attach monitor using monitor hardware, M-A,M-B,etc…

 

EN

Television

ES

Coloque la pantalla utilizando los materiales de instalación de la pantalla, M-A,M-B,etc…

 

ES

Televisión

FR

Installer le moniteur avec les fixations de moniteur, M-A,M-B,etc…

 

FR

Télévision

DE

Bringen Sie den Bildschirm mit den Bildschirm-BefestigungsteilenM-A,M-Busw. an.

 

DE

Fernseher

NL

Bevestig monitor via monitor hardware, M-A,M-B,enz…

 

NL

Televisie

IT

Fissare il monitor utilizzando i componenti di montaggio, M-A,M-B,ecc…

 

IT

Televisore

PL

Zamontuj monitor, używając narzędzi dołączonych do monitora, M-A,M-B,itp…

 

PL

Telewizor

CZ

Připevněte monitor pomocí k tomu určených dílů, M-A,M-B,apod.

 

CZ

Televize

HU

Szerelje fel a monitort az M-A,M-Bstb. monitorszerelvénnyel…

 

HU

Televízió

GK

Τοποθετήστε την οθόνη με το υλικό οθόνης, M-A,M-B,κ.λπ…

 

GK

Τηλεόραση

PT

Prender o monitor utilizando o equipamento do monitor, M-A,M-B,etc.…

 

PT

Televisão

DA

Påsæt skærm ved hjælp af skærm-hardware,M-A,M-Bosv...

 

DA

TV

FI

Kiinnitä näyttö käyttämällä näytön osia, M-A,M-Bjne.

 

FI

Televisio

SV

Fäst bildskärm genom att använda bildskärmshårdvara, M-A,M-B,etc...

 

SV

TV

RO

Ataşaţi monitorul utilizând structura hardware pentru monitor, M-A,M-Betc…

 

RO

Televizor

BL

Прикачете монитора, като използвате хардуер за монитор, M-A,M-Bи др.…

 

BL

Телевизия

ET

Kinnitage ekraan ekraani paigaldusosade abil, M-A,M-Bjne…

 

ET

Televiisor

LV

Piestipriniet monitoru,izmantojot monitora detaļas, M-A,M-Butt.

 

LV

Televizors

LT

Pritvirtinti monitorių naudojant monitoriaus aparatūrą, M-A,M-Bir t.t.

 

LT

Televizorius

SL

Pritrdite monitor s pomočjo kovinskih delov za monitor, M-A,M-Bitd.…

 

SL

Televizija

SK

Pripevnite obrazovku pomocou na to určených dielov, M-A,M-Batd.

 

SK

Televízia

RU

Прикрепите монитор с помощью крепежа для монитора, M–A,M–B,и т. д.

 

RU

Телевизор

TR

Monitör donanımı, M-A,M-Bvb. kullanarak monitörü takın…

 

TR

Televizyon

NO

Fest skjermen med skjermdelene M-A,M-Betc...

 

NO

Fjernsynsapparat

AR

بﺎﻗﺮﻤﻟا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ بﺎﻗﺮﻤﻟا ﻂﺑرا، M-A،M-B,ﺦﻟا.

 

AR

نﻮﻳﺰﻔﻴﻠﺗ

CN

M-AM-B

 

CN

 

JP

M-AM-B

 

JP

 

 

M-A-M-H

P-B

EN

Do not over-tighten

 

ES

No ajuste demasiado los tornillos

FR

Évitez tout serrage excessif

DE

Nicht zu fest anziehen

 

NL

Maak niet te vast

 

IT

Non stringere eccessivamente

PL

Nie dokręcaj zbyt mocno

1

CZ

Nedotahujte příliš silně

HU

Ne szorítsa meg túl erősen.

GK

Μη σφίγγετε υπερβολικά

 

PT

Não apertar excessivamente

DA

Må ikke overstrammes

 

FI

Älä kiristä liikaa

 

SV

Fäst ej för hårt

 

RO

Nu strângeţi excesiv

 

BL

Не пренатягайте

 

ET

Ärge liiga kõvasti pingutage

LV

Nesavelciet par ciešu

 

LT

Nepriveržkite per stipriai

 

SL

Ne smete preveč zatesniti

x4

SK

Neuťahujte príliš silno

RU

Не затягивайте с излишним усилием

TR

Fazla sıkıştırmayın

 

NO

Ikke stram for hardt

1

AR

ﻂﺑﺮﻟا ﻲﻓ ﻎﻟﺎﺒﺗ ﻻ

CN

 

 

JP

 

P14

 

 

 

Step 6

 

 

EN

Attach covers

RO

Ataşaţi capacele

 

 

ES

Coloque las cubiertas

BL

Прикрепете капаците

 

 

FR

Fixez les caches

ET

Kinnitage kaaned

 

 

DE

Befestigen Sie die Abdeckungen

LV

Piestipriniet pārsegus

 

 

NL

Bevestig de bedekkingen

LT

Uždėkite dangtelius

 

 

IT

Montare i coperchi

SL

Namestite pokrove

 

 

PL

Zamontuj pokrywy

SK

Pripevnite kryty

 

 

CZ

Připevněte kryty

RU

Установите крышки

 

 

HU

Tegye fel a burkolatokat.

TR

Kapakları takın

 

 

GK

Τοποθετήστε τα καπάκια

NO

Fest dekslene

1

2

PT

Prender as coberturas

AR

ﺔﻴﻄﻏﻷا ﻂﺑرا

DA

Sæt dækplader på

CN

 

 

 

FI

Kiinnitä suojukset

JP

 

 

 

SV

Sätt fast höljen

 

 

 

 

 

 

 

 

x2

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 1

x4

3

1

x4

P15

Step 7 – Option A

A

EN

Options

RO

Opţiuni

ES

Opciones

BL

Опции

FR

Options

ET

Võimalused

DE

Optionen

LV

Iespējas

NL

Opties

LT

Parinktys

IT

Opzioni

SL

Možnosti

PL

Opcje

SK

Možnosti

CZ

Možnosti

RU

Параметры

HU

Beállítások

TR

Seçenekler

GK

Επιλογές

NO

Alternativer

PT

Opções

AR

تارﺎﻴﺧ

DA

Valg

CN

 

FI

Vaihtoehdot

JP

 

SV

Alternativ

 

 

EN

Partially install

ES

Instalación parcial

FR

Installez partiellement

DE

Montieren Sie teilweise

NL

Installeer gedeeltelijk

IT

Installare parzialmente

PL

Częściowo zainstaluj

CZ

Částečně nainstalujte

HU

Részlegesen szerelje fel.

GK

Μερική εγκατάσταση

PT

Instalar parcialmente

DA

Installér delvist

FI

Asenna osaksi

SV

Ofullständig installation

RO

Instalare parţială

BL

Частично инсталиран

ET

Paigaldage osaliselt

LV

Daļēja uzstādīšana

LT

Sumontuokite iš dalies

SL

Delno pritrdite

SK

Čiastočne nainštalujte

RU

Установите частично

TR

Kısmi montaj

NO

Installer delvis

AR

ﺎﻴﺋﺰﺟً

ﺐآر

CN

 

JP

 

1

P-EP-C

1

P16

Step 7 – Option B

 

EN

Options

GK

Επιλογές

LT

Parinktys

 

ES

Opciones

PT

Opções

SL

Možnosti

B

FR

Options

DA

Valg

SK

Možnosti

DE

Optionen

FI

Vaihtoehdot

RU

Параметры

NL

Opties

SV

Alternativ

TR

Seçenekler

IT

Opzioni

RO

Opţiuni

NO

Alternativer

PL

Opcje

BL

Опции

AR

تارﺎﻴﺧ

 

CZ

Možnosti

ET

Võimalused

CN

 

 

HU

Beállítások

LV

Iespējas

JP

 

1

EN

Install screws

RO

Montaţi şuruburile

 

 

ES

Coloque los tornillos

BL

Поставяне на винтове

 

 

FR

Installez les vis

ET

Paigaldage kruvid

 

 

DE

Drehen Sie die Schrauben ein

LV

Ievietojiet skrūves

 

 

NL

Installeer de schroeven

LT

Įsukite varžtus

 

 

IT

Installare le viti

SL

Pritrdite vijake

 

x4

PL

Załóż śruby

SK

Nainštalujte skrutky

 

CZ

Nainstalujte šrouby

RU

Установите винты

 

 

 

HU

Helyezze be a csavarokat.

TR

Vidaları takın

 

 

 

GK

Τοποθετήστε τους κοχλίες

NO

Installer skruene

 

 

 

PT

Montar parafusos

AR

ﺐﻟاﻮﻠﻟا ﺐآر

 

 

 

DA

Isæt skruerne

CN

 

 

 

 

FI

Asenna ruuvit

JP

 

 

 

 

SV

Montera skruvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN Not included

ES No se incluye

FR Non inclus

DE Nicht im Lieferumfang enthalten

NL Niet inbegrepen

IT Non incluso

PL Nie należy do zestawu

CZ Není součástí

HU Nem tartalmazza

GK Δεν περιλαμβάνεται

PT Não incluído

DA Ikke vedlagt

FI Ei mukana

SV Ej inkluderad

RO Nu sunt incluse

BL Не е в ключен

ET Pole komplektis

LV Nav iekļauts

LT Nepridedama

SL Ni priloženo

SK Nie je súčasťou balenia

RU В комплект не входит

TR Dahil değildir

NO Ikke inkludert

AR ﻦﻤﻀﻣ ﺮﻴﻏ

CN

JP

EN

Attach

RO

Ataşaţi

ES

Fijar

BL

Прикрепете

FR

Attacher

ET

Kinnitage

DE

Befestigen

LV

Pievienojiet

NL

Bevestig

LT

Pritvirtinti

IT

Fissare

SL

Pritrdite

PL

Zamontuj

SK

Pripevniť

CZ

Připevnit

RU

Приложить

HU

Szerelje fel

TR

Ekleyin

GK

Προσαρτήστε

NO

Fest

PT

Prender

AR

ﻂﺑرا

DA

Påsæt

CN

 

FI

Kiinnitä

JP

 

SV

Fäst

 

 

1

P-D

EN

Tighten

RO

Strângeţi

ES

Ajustar

BL

Затегнете

FR

Serrer

ET

Pingutage

DE

Festziehen

LV

Savilkt

NL

Vastdraaien

LT

Priveržti

IT

Serrare

SL

Pričvrstite

PL

Dokręć

SK

Utiahnuť

CZ

Utáhnout

RU

Затягивание

HU

Rögzítse

TR

Sıkıştırın

GK

Σφίξτε

NO

Stram

PT

Apertar

AR

ﻂﺑرا

DA

Stram

CN

 

FI

Kiristä

JP

 

SV

Spänn

 

 

P17

Step 8 – Option A

 

 

 

 

EN

Options

GK

 

Επιλογές

 

LT

Parinktys

 

 

 

A-1

 

ES

Opciones

PT

 

Opções

 

SL

Možnosti

 

 

 

 

FR

Options

DA

 

Valg

 

SK

Možnosti

 

 

 

 

DE

Optionen

FI

 

Vaihtoehdot

 

RU

Параметры

 

 

 

NL

Opties

SV

 

Alternativ

 

TR

Seçenekler

 

 

 

IT

Opzioni

RO

 

Opţiuni

 

NO

Alternativer

 

 

 

 

 

PL

Opcje

BL

 

Опции

 

AR

تارﺎﻴﺧ

 

 

 

 

 

 

 

CZ

Možnosti

ET

 

Võimalused

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

Beállítások

LV

 

Iespējas

 

JP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN

Hang with monitor attached

 

 

EN

 

Television

 

 

 

 

EN

Not included

ES

Cuelgue con el monitor adherido.

 

 

ES

 

Televisión

 

 

 

 

ES

No se incluye

FR

Accrochez avec le moniteur installé.

 

 

FR

 

Télévision

 

 

 

 

FR

Non inclus

DE

Mit dem befestigten Monitor aufhängen.

 

 

DE

 

Fernseher

 

 

 

 

DE

Nicht im Lieferumfang enthalten

NL

Hang op terwijl de monitor is bevestigd.

 

 

NL

 

Televisie

 

 

 

 

NL

Niet inbegrepen

IT

Appendere con lo schermo attaccato.

 

 

IT

 

Televisore

 

 

 

 

IT

Non incluso

PL

Powieś z przymocowanym monitorem.

 

 

PL

 

Telewizor

 

 

 

 

PL

Nie należy do zestawu

CZ

Zavěste s připevněným monitorem.

 

 

CZ

 

Televize

 

 

 

 

CZ

Není součástí

HU

Függessze fel a monitorral együtt.

 

 

HU

 

Televízió

 

 

 

 

HU

Nem tartalmazza

GK

Κρεμάστε με την οθόνη προσαρτημένη

 

 

GK

Τηλεόραση

 

 

 

 

GK

Δεν περιλαμβάνεται

PT

Suporte com monitor preso

 

 

 

 

PT

 

Televisão

 

 

 

 

PT

Não incluído

DA

Hæng op med skærm påsat

 

 

 

DA

 

TV

 

 

 

 

DA

Ikke vedlagt

FI

Ripusta näyttö kiinnitettynä

 

 

 

 

FI

 

Televisio

 

 

 

 

FI

Ei mukana

SV

Häng med bildskärm fastsatt

 

 

 

SV

 

TV

 

 

 

 

SV

Ej inkluderad

RO

Agăţaţi cu monitorul ataşat

 

 

 

 

RO

Televizor

 

 

 

 

RO

Nu sunt incluse

BL

Закачи с монитора прикрепен

 

 

 

BL

 

Телевизия

 

 

 

 

BL

Не е в ключен

ET

Riputage koos kinnitatud ekraaniga

 

 

ET

 

Televiisor

 

 

 

 

ET

Pole komplektis

LV

Piekārt ar pievienoto monitoru

 

 

 

LV

 

Televizors

 

 

 

 

LV

Nav iekļauts

LT

Pakabinti su pritvirtintu monitoriumi

 

 

LT

 

Televizorius

 

 

 

LT

Nepridedama

SL

Obesite s pritrjenim monitorjem

 

 

 

SL

 

Televizija

 

 

 

 

SL

Ni priloženo

SK

Zaveste s pripevnenou obrazovkou.

 

 

SK

 

Televízia

 

 

 

 

SK

Nie je súčasťou balenia

RU

Навесьте с установленным монитором.

 

 

RU

 

Телевизор

 

 

 

 

RU

В комплект не входит

TR

Takılı monitörle asın

 

 

 

 

TR

 

Televizyon

 

 

 

 

TR

Dahil değildir

NO

Heng med skjermen festet

 

 

 

 

NO

Fjernsynsapparat

 

 

NO

Ikke inkludert

AR

ﺎﻃﻮﺑﺮﻣً

بﺎﻗﺮﻤﻟاو ﻖﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻢﻗ

 

 

 

 

AR

 

نﻮﻳﺰﻔﻴﻠﺗ

 

 

 

 

AR

ﻦﻤﻀﻣ ﺮﻴﻏ

CN

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

CN

 

JP

 

 

 

JP

 

 

 

 

 

 

JP

 

1

P18

Step 8 – Option A

A-2

EN

Options

 

 

 

 

 

 

 

ES

Opciones

 

 

 

 

 

 

 

FR

Options

 

 

 

 

 

 

 

DE

Optionen

 

 

 

 

 

 

 

NL

Opties

 

 

 

 

 

 

 

IT

Opzioni

 

 

 

 

 

 

 

PL

Opcje

 

 

 

 

 

1

 

CZ

Možnosti

 

 

 

 

 

 

HU

Beállítások

 

 

 

 

 

 

 

GK

Επιλογές

 

 

 

 

 

 

 

PT

Opções

 

 

 

 

 

 

 

DA

Valg

 

 

 

 

 

 

 

FI

Vaihtoehdot

 

 

 

 

 

 

 

SV

Alternativ

 

 

 

 

 

 

 

RO

Opţiuni

 

 

 

 

 

 

 

BL

Опции

 

 

 

 

 

 

 

ET

Võimalused

 

 

 

 

 

 

 

LV

Iespējas

 

 

 

 

 

 

 

LT

Parinktys

 

 

 

 

 

 

 

SL

Možnosti

 

 

 

 

 

 

 

SK

Možnosti

 

 

 

 

 

 

 

RU

Параметры

 

 

 

 

 

 

 

TR

Seçenekler

 

 

 

 

 

 

 

NO

Alternativer

 

 

 

 

 

EN

 

AR

تارﺎﻴﺧ

 

 

 

 

 

Install screws

CN

 

 

 

 

 

 

ES

Coloque los tornillos

JP

 

 

 

 

 

 

FR

Installez les vis

 

EN

Tighten

GK

Σφίξτε

LT

Priveržti

DE

Drehen Sie die Schrauben ein

 

NL

Installeer de schroeven

 

ES

Ajustar

PT

Apertar

SL

Pričvrstite

 

IT

Installare le viti

 

FR

Serrer

DA

Stram

SK

Utiahnuť

 

PL

Załóż śruby

 

DE

Festziehen

FI

Kiristä

RU

Затягивание

 

CZ

Nainstalujte šrouby

 

NL

Vastdraaien

SV

Spänn

TR

Sıkıştırın

 

HU

Helyezze be a csavarokat.

 

IT

Serrare

RO

Strângeţi

NO

Stram

 

GK

Τοποθετήστε τους κοχλίες

 

PL

Dokręć

BL

Затегнете

AR

ﻂﺑرا

 

PT

Montar parafusos

 

CZ

Utáhnout

ET

Pingutage

CN

 

x2

DA

Isæt skruerne

HU

Rögzítse

LV

Savilkt

JP

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

Asenna ruuvit

 

 

 

 

 

 

 

SV

Montera skruvar

 

 

 

 

 

 

 

RO

Montaţi şuruburile

 

 

 

 

 

 

 

BL

Поставяне на винтове

 

 

 

 

 

 

 

ET

Paigaldage kruvid

 

 

 

 

 

 

 

LV

Ievietojiet skrūves

 

 

 

 

 

 

 

LT

Įsukite varžtus

 

 

 

 

 

 

 

SL

Pritrdite vijake

 

 

 

 

 

 

 

SK

Nainštalujte skrutky

 

 

 

 

 

 

 

RU

Установите винты

 

 

 

 

 

 

 

TR

Vidaları takın

 

 

 

 

 

 

 

NO

Installer skruene

 

 

 

 

 

 

 

AR

ﺐﻟاﻮﻠﻟا ﺐآر

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

JP

 

P-C

P-CP-E

P19

B-1

EN

Options

ES

Opciones

FR

Options

DE

Optionen

NL

Opties

IT

Opzioni

PL

Opcje

CZ

Možnosti

HU

Beállítások

GK

Επιλογές

PT

Opções

DA

Valg

FI

Vaihtoehdot

SV

Alternativ

RO

Opţiuni

BL

Опции

ET

Võimalused

LV

Iespējas

LT

Parinktys

SL

Možnosti

SK

Možnosti

RU

Параметры

TR

Seçenekler

NO

Alternativer

AR

تارﺎﻴﺧ

CN

 

JP

 

 

 

Step 8 – Option B

 

 

EN

Hang with monitor attached

ES

Cuelgue con el monitor adherido.

FR

Accrochez avec le moniteur installé.

DE

Mit dem befestigten Monitor aufhängen.

NL

Hang op terwijl de monitor is bevestigd.

IT

Appendere con lo schermo attaccato.

PL

Powieś z przymocowanym monitorem.

CZ

Zavěste s připevněným monitorem.

HU

Függessze fel a monitorral együtt.

GK

Κρεμάστε με την οθόνη προσαρτημένη

PT

Suporte com monitor preso

DA

Hæng op med skærm påsat

FI

Ripusta näyttö kiinnitettynä

SV

Häng med bildskärm fastsatt

RO

Agăţaţi cu monitorul ataşat

BL

Закачи с монитора прикрепен

ET

Riputage koos kinnitatud ekraaniga

LV

Piekārt ar pievienoto monitoru

LT

Pakabinti su pritvirtintu monitoriumi

SL

Obesite s pritrjenim monitorjem

SK

Zaveste s pripevnenou obrazovkou.

RU

Навесьте с установленным монитором.

TR

Takılı monitörle asın

NO

Heng med skjermen festet

AR

ﺎﻃﻮﺑﺮﻣً

بﺎﻗﺮﻤﻟاو ﻖﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻢﻗ

CN

 

JP

 

EN Not included

ES No se incluye

FR Non inclus

DE Nicht im Lieferumfang enthalten

NL Niet inbegrepen

IT Non incluso

PL Nie należy do zestawu

CZ Není součástí

HU Nem tartalmazza

GK Δεν περιλαμβάνεται

PT Não incluído

DA Ikke vedlagt

FI Ei mukana

SV Ej inkluderad

RO Nu sunt incluse

BL Не е в ключен

ET Pole komplektis

LV Nav iekļauts

LT Nepridedama

SL Ni priloženo

SK Nie je súčasťou balenia

RU В комплект не входит

TR Dahil değildir

NO Ikke inkludert

AR ﻦﻤﻀﻣ ﺮﻴﻏ

CN

JP

EN

Install screws

ES

Coloque los tornillos

FR

Installez les vis

DE

Drehen Sie die Schrauben ein

NL

Installeer de schroeven

IT

Installare le viti

PL

Załóż śruby

CZ

Nainstalujte šrouby

HU

Helyezze be a csavarokat.

GK

Τοποθετήστε τους κοχλίες

PT

Montar parafusos

DA

Isæt skruerne

FI

Asenna ruuvit

SV

Montera skruvar

RO

Montaţi şuruburile

BL

Поставяне на винтове

ET

Paigaldage kruvid

LV

Ievietojiet skrūves

LT

Įsukite varžtus

SL

Pritrdite vijake

SK

Nainštalujte skrutky

RU

Установите винты

TR

Vidaları takın

NO

Installer skruene

AR

ﺐﻟاﻮﻠﻟا ﺐآر

CN

 

JP

 

1

x2

P20