Zoofari Travel Pet Food Bowl User Manual [pl, en, cs, de]

Loading...

Travel Pet Food Bowl

Travel Pet Food Bowl

Instructions for use

Podrózny pojemnik na pokarm

Instrukcja obsługi

Etetőedény utazáshoz

Használati útmutató

Potovalna posodica za hrano

Navodilo za uporabo

Miska na krmivo

Návod k obsluze

Cestovná miska na krmivo

Návod na obsluhu

Reise-Futternapf

Gebrauchsanleitung

IAN 103952

Congratulations!

With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it. Carefully read the following operating instructions.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Keep these instructions safe.

When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

Contents

1 x Instructions for use

1 x Travel Pet Food Bowl

Correct use

This article was developed exclusively as an animal article for private use.

Safety instructions

Not a toy!

Keep away from children!

Only use under supervision.

Replace product if wear appears. Regularly check for damage.

Care and Storage

Always store the article in a dry, clean and temperature controlled room.

IMPORTANT! Wash with water only, never use aggressive cleaning agents. Then wipe dry with a cleaning cloth.

The article is also dishwasher safe!

Disposal

Please dispose of the product and packaging in an environmentally friendly manner, separating different materials for recycling as required! Dispose of this item through an authorised disposal company or through your local waste disposal facilities - ask your local authority for information if further guidance is required. Ensure that you comply with all regulations currently in force.

IAN: 103952

Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720

(£ 0.10/Min.) E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

You can also find spare parts for your product at: www.delta-sport.com, category Service - Lidl Spare Parts Service

Gratulujemy!

Przez Państwa zakup wybraliście produkt o wysokiej jakości. Przed pierwszym użyciem zapoznajcie się z produktem. W tym celu przeczytajcie następującą instrukcję obsługi. Z produktu należy korzystać jedynie jak to zostało opisane i w podanych zakresach zastosowania.

Zachować niniejszą instrukcję. W razie przekazania produktu osobom trzecim dołączyć do niego wszystkie dokumenty.

Zakres dostawy

1 x Instrukcja obsługi

1 x Podrózny pojemnik na pokarm

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten artykuł został opracowany wyłącznie dla zwierząt i jest przeznaczony do użytku prywatnego.

Wskazówki bezpieczeństwa

Artykuł nie jest zabawką!

Trzymać z daleka od dzieci!

Artykuł używać tylko pod nadzorem.

Artykuł należy wymienić przy oznakach zużycia. Należy przeprowadzać regularne kontrole.

Pielęgnacja i przechowywanie

Artykuł należy przechowywać zawsze w stanie suchym i czystym w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. WAŻNE! Czyścić tylko wodą, nigdy przy użyciu agresywnych środków czyszczących. Następnie przetrzeć do sucha ściereczką. Produkt można myć także w zmywarce!

Uwagi odnośnie recyklingu

Opakowanie i artykuł usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Artykuł oddać do utylizacji w

autoryzowanym zakładzie oczyszczania i przetwarzania odpadów lub do odpowiedniej jednostki w gminie. Prosimy stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów.

IAN: 103952

Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996 E-Mail: deltasport@lidl.pl

Części zamienne do Waszego produktu znajdziecie także pod adresem: www.delta-sport.com, Rubryka serwisu - Serwis części zamiennych Lidl

Gratulálunk!

Vásárlásával egy kiváló minőségű termék mellett döntött. Az első használatba vételt megelőzően ismerkedjen meg a termékkel. Ehhez figyelmesen olvassa el a következő használati útmutatót. Csak a leírásnak és csak a megadott felhasználási területeknek megfelelően használja a terméket. Ezt a útmutatót jól őrizze meg. Amennyiben a terméket harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is.

A készlet tartalma

1 x Használati útmutató

1 x Etetőedény utazáshoz

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag privát használatra, állatoknak való játéknak készült.

Biztonsági tudnivalók

Nem játékszer!

Gyermekektől távol tartandó!

Csak felügyelet mellett használható.

A terméket cserélje ki, ha elhasználódás jelei mutatkoznak rajta. Ezt rendszeresen ellenőrizze.

Kezelés és tárolás

A terméket mindig szárazon és tisztán, fűtött helyiségben kell tárolni.

FONTOS! Kizárólag vízzel tisztítsa, ne használjon erős ápolószereket. Majd törölje szárazra egy törlőkendővel. A termék mosogatógépben is tisztítható.

Tudnivalók a hulladékkezelésről

Kérjük, hogy a terméket és a csomagolást a környezetet kímélve, fajta szerint válogatva kezelje! A terméket csak engedélyezett hulladékkezelő üzemen, vagy a kommunális szemétfeldolgozón keresztül semmisítse meg. Vegye figyelembe az érvényes előírásokat.

IAN: 103952

Szerviz Magyarország

Tel.: 0640 102785 E-Mail: deltasport@lidl.hu

Termékéhez pótalkatrészek itt is találhatók: www.delta-sport.com, Szerviz rubrika - Pótalkatrész-ellátás Lidl

Prisrčne čestitke!

Z Vašim nakupom ste se odločili za kakovosten izdelek. Pred prvo praktično uporabo se seznanite z izdelkom. Zato skrbno preberite naslednja navodila za uporabo.

Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v predviden namen. Ta navodila dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso dokumentacijo.

Obseg dobave

1 x Navodilo za uporabo

1 x Potovalna posodica za hrano

Namenska uporaba

Ta izdelek je razvit izključno kot izdelek za živali za zasebno uporabo.

Varnostni napotki

Ni igrača!

Ne sme biti na dosegu otrok!

Uporaba samo pod nadzorom.

Izdelek ob prvih znakih obrabe nadomestite. Izvajajte redne kontrole.

Nega in shranjevanje

Izdelek vedno hranite suh in čist v ogrevanem prostoru. POMEMBNO! Izdelek čistite le z vodo, nikoli z ostrimi negovalnimi sredstvi. Nato ga do suhega obrišite s krpo za čiščenje. Izdelek je primeren tudi za pranje v pomivalnem stroju!

Napotki za odlaganje v smeti

Embalažo in proizvod odložite v skladu z varovanjem okolja! Proizvod lahko v smeti odložite pri pooblaščenem podjetju za odlaganje ali pri Vaši občinski komunalni službi. Upoštevajte trenutno veljavne predpise.

IAN: 103952

Servis Slovenija Tel.: 080080917

E-Mail: deltasport@lidl.si

Nadomestne dele za Vaš izdelek najdete na: www.delta-sport.com, rubrika servis - servis z rezervnimi deli Lidl

GB

PL

HU

SI

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • D-22397 Hamburg

Version: 02/2015

Delta-Sport-Nr.: FN-1751

IAN 103952

+ 1 hidden pages