Zoofari Pet Snack Ball User Manual [pl, en, de]

Loading...

Pet Snack Ball

Pet Snack Ball

Instructions for use

Piłeczka z przysmakami

Instrukcja obsługi

Snacklabda

Használati útmutató

Žoga za priboljške

Navodilo za uporabo

Mícek na pamlsky

Návod k obsluze

Lopticka na maškrty

Návod na obsluhu

Snackball

Gebrauchsanleitung

IAN 103952

Congratulations!

With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it. Carefully read the following operating instructions.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Keep these instructions safe.

When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

Contents

1 x Instructions for use

1 x Pet Snack Ball

Correct use

This article is a toy for animals for private use and is not a toy within the meaning of the Toys Safety Directive.

Safety instructions

Not a toy!

Keep away from children!

Only use under supervision.

Supervise pets during play.

Replace product if wear appears. Regularly check for damage.

Care and Storage

Always store the article in a dry, clean and temperature controlled room.

IMPORTANT! Wash with water only, never use aggressive cleaning agents. Then wipe dry with a cleaning cloth.

Disposal

Please dispose of the product and packaging in an environmentally friendly manner, separating different materials for recycling as required! Dispose of this item through an authorised disposal company or through your local waste disposal facilities - ask your local authority for information if further guidance is required. Ensure that you comply with all regulations currently in force.

IAN: 103952

Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720

(£ 0.10/Min.) E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

You can also find spare parts for your product at: www.delta-sport.com, category Service - Lidl Spare Parts Service

Gratulujemy!

Przez Państwa zakup wybraliście produkt o wysokiej jakości. Przed pierwszym użyciem zapoznajcie się z produktem. W tym celu przeczytajcie następującą instrukcję obsługi. Z produktu należy korzystać jedynie jak to zostało opisane i w podanych zakresach zastosowania.

Zachować niniejszą instrukcję. W razie przekazania produktu osobom trzecim dołączyć do niego wszystkie dokumenty.

Zakres dostawy

1 x Instrukcja obsługi

1 x Piłeczka z przysmakami

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt jest zabawką dla zwierząt do użytku prywatnego, ale nie jest zabawką zgodnie z dyrektywą zabawkową.

Wskazówki bezpieczeństwa

Artykuł nie jest zabawką!

Trzymać z daleka od dzieci!

Artykuł używać tylko pod nadzorem.

Zwierzęta należy nadzorować podczas zabawy.

Artykuł należy wymienić przy oznakach zużycia. Należy przeprowadzać regularne kontrole.

Pielęgnacja i przechowywanie

Artykuł należy przechowywać zawsze w stanie suchym i czystym w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. WAŻNE! Czyścić tylko wodą, nigdy przy użyciu agresywnych środków czyszczących. Następnie przetrzeć do sucha ściereczką.

Uwagi odnośnie recyklingu

Opakowanie i artykuł usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Artykuł oddać do utylizacji w

autoryzowanym zakładzie oczyszczania i przetwarzania odpadów lub do odpowiedniej jednostki w gminie. Prosimy stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów.

IAN: 103952

Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996 E-Mail: deltasport@lidl.pl

Części zamienne do Waszego produktu znajdziecie także pod adresem: www.delta-sport.com, Rubryka serwisu - Serwis części zamiennych Lidl

Gratulálunk!

Vásárlásával egy kiváló minőségű termék mellett döntött. Az első használatba vételt megelőzően ismerkedjen meg a termékkel. Ehhez figyelmesen olvassa el a következő használati útmutatót. Csak a leírásnak és csak a megadott felhasználási területeknek megfelelően használja a terméket. Ezt a útmutatót jól őrizze meg. Amennyiben a terméket harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is.

A készlet tartalma

1 x Használati útmutató

1 x Snacklabda

Rendeltetésszerű használat

A termék állatoknak szánt, otthoni használatra készült játék, a játékokról szóló irányelv értelmében nem számít játéknak.

Biztonsági tudnivalók

Nem játékszer!

Gyermekektől távol tartandó!

Csak felügyelet mellett használható.

Az állatokat tartsa felügyelet alatt a játék közben.

A terméket cserélje ki, ha elhasználódás jelei mutatkoznak rajta. Ezt rendszeresen ellenőrizze.

Kezelés és tárolás

A terméket mindig szárazon és tisztán, fűtött helyiségben kell tárolni.

FONTOS! Kizárólag vízzel tisztítsa, ne használjon erős ápolószereket. Majd törölje szárazra egy törlőkendővel.

Tudnivalók a hulladékkezelésről

Kérjük, hogy a terméket és a csomagolást a környezetet kímélve, fajta szerint válogatva kezelje! A terméket csak engedélyezett hulladékkezelő üzemen, vagy a kommunális szemétfeldolgozón keresztül semmisítse meg. Vegye figyelembe az érvényes előírásokat.

IAN: 103952

Szerviz Magyarország

Tel.: 0640 102785 E-Mail: deltasport@lidl.hu

Termékéhez pótalkatrészek itt is találhatók: www.delta-sport.com, Szerviz rubrika - Pótalkatrész-ellátás Lidl

Prisrčne čestitke!

Z Vašim nakupom ste se odločili za kakovosten izdelek. Pred prvo praktično uporabo se seznanite z izdelkom. Zato skrbno preberite naslednja navodila za uporabo.

Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v predviden namen. Ta navodila dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso dokumentacijo.

Obseg dobave

1 x Navodilo za uporabo

1 x Žoga za priboljške

Namenska uporaba

Ta izdelek je igrača za živali za zasebno uporabo in ni igrača v smislu Direktive o varnosti igrač.

Varnostni napotki

Ni igrača!

Ne sme biti na dosegu otrok!

Uporaba samo pod nadzorom.

Živali naj bodo med igro pod nadzorom.

Izdelek ob prvih znakih obrabe nadomestite. Izvajajte redne kontrole.

Nega in shranjevanje

Izdelek vedno hranite suh in čist v ogrevanem prostoru. POMEMBNO! Izdelek čistite le z vodo, nikoli z ostrimi negovalnimi sredstvi. Nato ga do suhega obrišite s krpo za čiščenje.

Napotki za odlaganje v smeti

Embalažo in proizvod odložite v skladu z varovanjem okolja! Proizvod lahko v smeti odložite pri pooblaščenem podjetju za odlaganje ali pri Vaši občinski komunalni službi. Upoštevajte trenutno veljavne predpise.

IAN: 103952

Servis Slovenija Tel.: 080080917

E-Mail: deltasport@lidl.si

Nadomestne dele za Vaš izdelek najdete na: www.delta-sport.com, rubrika servis - servis z rezervnimi deli Lidl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

PL

HU

SI

 

 

 

 

 

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • D-22397 Hamburg

Version: 02/2015

Delta-Sport-Nr.: SB-1752

IAN 103952

+ 1 hidden pages