Zoofari Cat See-Saw Z29571A User Manual [en, pl, cs, de]

Loading...

page size: A5 done by Mukade Technical Documentation

 

 

 

SCRATCHING POST

 

 

 

 

Assembly and safety advice

 

 

 

 

DRAPAK DLA KOTA

 

 

 

 

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

 

 

 

 

KAPARÓFA

 

 

 

 

Használatiés biztonsági utasítások

 

 

 

 

DREVO ZA MUCE

 

 

 

 

Navodila za montažo in varnost

 

 

 

 

ŠKRABADLO

 

 

 

 

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

 

 

 

 

ŠKRABADLO

 

IAN 68675

 

 

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

 

 

 

 

 

 

Milomex Ltd.

 

 

 

 

 

c /o Milomex Services

 

KRATZBAUM

 

Hilltop Cottage

 

 

 

Barton Road

 

 

Montageund Sicherheitshinweise

 

 

 

 

 

 

Pulloxhill

 

 

 

 

 

Bedfordshire

 

 

 

 

 

MK45 5HP

 

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

Model No.:

Z29571A

4

4

Z29571A

 

Version:

11/2011

 

page size: A5 done by Mukade Technical Documentation

GB

Assembly and safety advice

Page

3

PL

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

Strona

3

 

 

 

 

HU

Használatiés biztonsági utasítások

Oldal

4

 

 

 

 

SI

Navodila za montažo in varnost

Stran

4

 

 

 

 

CZ

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

Strana

5

 

 

 

 

SK

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

Strana

5

 

 

 

 

DE/AT/CH

Montageund Sicherheitshinweise

Seite

6

 

 

 

 

page size: A5 done by Mukade Technical Documentation

Scratching post

Proper use

The product is not intended for commercial use.

Safety advice

KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE! THIS IS NOT A CHILD’S TOY.

 

 

WARNING!

DANGER OF LOSS OF

 

 

LIFE AND ACCIDENT TO INFANTS

 

 

AND CHILDREN! Never leave children

 

 

unsupervised with the packaging materials.

 

 

Danger of suffocation. Keep out of the reach

 

 

of children. It is not a toy.

 

 

CAUTION! Do not leave children

 

 

unattended. The product is not a climbing

 

 

frame or toy. Make sure that nobody,

 

 

especially a child, climbs or lifts themselves up

 

 

by the product. This may result in injury and /

 

 

or damage.

 

 

Do not subject the product to a load

 

 

 

 

 

of over 6 kg, otherwise there is a

 

 

 

damage of injury and/or damage to

 

the product.

Cleaning and care

Do not clean the item with strong cleaning

agents, vacuum only.

Drapak dla kota

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa

PRZECHOWUJ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ! NIE

JEST TO ZABAWKA DLA DZIECI.

 

 

OSTRZEŻENIE!

ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA

 

 

I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU DLA

 

 

DZIECI! Ze względu na ryzyko uduszenia się

 

 

nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z

 

 

materiałem opakowaniowym. Uważać, aby

 

 

artykuł nie znajdował się w zasięgu dzieci. Ten

 

 

artykuł nie jest zabawką!

 

 

UWAGA! Nie pozostawiać dzieci bez

 

 

nadzoru! Produkt nie jest zabawką ani drabinką

 

 

do wspinaczek! Należy upewnić się, czy nikt, a

 

 

szczególnie dzieci, nie wspinają się na produkt,

 

 

bądź się na nim zawieszają! Następstwem

 

 

czego mogą być urazy i / lub szkody materialne.

 

 

Nie przeciążaj produktu ciężarem

 

 

 

 

 

powyżej 6 kg. W przeciwnym razie

 

 

 

grozi niebezpieczeństwo obrażeń

 

ciała i / albo uszkodzenia produktu.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Czyszczenie i pielęgnacja

Artykułu nie czyścić nigdy ostrymi środkami

czystości, lecz jedynie odkurzyć.

Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów recyklingu.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

GB

3

PL

+ 5 hidden pages