Zoofari Cat Playset User Manual [pl, en, de]

Loading...

Cat Playset

Cat Playset

Instructions for use

Zestaw do zabawy dla kotów

Instrukcja obsługi

Macska játékszett

Használati útmutató

Igralni komplet za mačke

Navodilo za uporabo

Sada na hraní pro kočky

Návod k použití

Súprava na hranie pre mačky

Návod na použitie

Katzen-Spielset

Gebrauchsanleitung

Congratulations!

With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it. Carefully read the following instructions for use. Use the product only as described and only for the given areas of application. Keep these instructions safe. When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

Scope of delivery

1 x sisal ball

2 x toy fish

1 x toy mouse with catnip filling

2 x hedgehog ball

1 x toy fishing rod

1 x instructions for use

Intended use

The following items are animal toys for private use and not toys as defined under the toys directive: sisal ball and hedgehog ball.

The articles toy fish, toy mouse with catnip filling and toy fishing rod are toys for private use as defined under the toys directive.

Safety instructions for animal toys

Not children’s toys!

Keep away children!

Only use under supervision.

Supervise animals at play.

Replace articles when signs of wear appear. Perform regular checks.

Attention! Cat fishing game poses risk of strangulation!

Safety instructions for toys as defined under the toys directive

Attention! All packaging and fastening materials are not part of the toy and should be removed for safety reasons before the article is given to children to play with.

Children may only play with the articles under supervision.

Care, storage

Always store the article clean and dry in a temperature-controlled room.

IMPORTANT! Clean only with water, never with caustic cleaning agents. Then dry wipe with a cleaning cloth.

Disposal

Please dispose of the product and packaging in an environmentally friendly manner, separating different materials for recycling as required!

Dispose of this item through an authorised disposal company or through your local waste disposal facilities - ask your local authority for information if further guidance is required. Ensure that you comply with all regulations currently in force.

IAN: 21659

Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720

(£ 0.10/Min.) E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

You can also find spare parts for your product at: www.delta-sport.com, category Service - Lidl Spare Parts Service

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6

D-22397 Hamburg

Version: 06/2014

Delta-Sport-Nr.: KS-1871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAN 21659

 

 

 

 

 

 

IAN 21659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

GB

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy!

Przez Państwa zakup wybraliście produkt o wysokiej jakości. Przed pierwszym użyciem zapoznajcie się z produktem. W tym celu przeczytajcie następującą instrukcję obsługi.

Z produktu należy korzystać jedynie jak to zostało opisane i w podanych zakresach zastosowania. Zachować niniejszą instrukcję.

W razie przekazania produktu osobom trzecim dołączyć do niego wszystkie dokumenty.

Zestaw kompletu

1 x Piłka sizalowa

2 x Ryba do zabawy

1 x Mysz do zabawy z kocimiętką

2 x Piłka z kolcami

1 x Wędka do zabawy

1 x Instrukcja obsługi

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Następujące artykuły są zabawkami dla zwierząt i do prywatnego użytku a nie zabawkami w myśl zasad wytycznych dot. zabawek: piłka sizalowa i piłka z kolcami.

Artykuły takie jak ryba, mysz z kocimiętką i wędka są zabawkami w myśl zasad wytycznych dot. zabawek do prywatnego użytku.

PL

Wskazówki bezpieczeństwa dla zabawek dla zwierząt

Nie jest zabawką dla dzieci!

Trzymać z dala od dzieci!

Używać tylko pod nadzorem.

Nadzorować zwierzęta podczas zabawy.

Artykuł wymienić przy oznakach zużycia. Przeprowadzać regularne kontrole.

Uwaga! Podczas zabawy z wędką istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

Wskazówki bezpieczeństwa dla zabawek zgodne z wytycznymi

Uwaga! Opakowanie i materiały mocujące nie są elementami należącymi do zabawki i dlatego ze względów bezpieczeństwa powinny zostać usunięte zanim artykuł zostanie przekazany dzieciom do zabawy.

Dzieci mogą bawić się artykułem tylko pod nadzorem.

Konserwacja, magazynowanie

Artykuł przechowywać w suchym i czystym pomieszczeniu z wyregulowaną temperaturą. WAŻNE! Czyścić tylko wodą, nigdy ostrymi środkami czyszczącymi. Następnie przetrzeć szmatką na sucho.

PL

Uwagi odnośnie recyklingu

Opakowanie i artykuł usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Artykuł oddać

do utylizacji w autoryzowanym zakładzie oczyszczania i przetwarzania odpadów lub do odpowiedniej jednostki w gminie.

Prosimy stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów.

IAN: 21659

Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996 E-Mail: deltasport@lidl.pl

Części zamienne do Waszego produktu znajdziecie także pod adresem: www.delta-sport.com, Rubryka serwisu - Serwis części zamiennych Lidl

PL

Gratulálunk!

Vásárlásával egy kiváló minőségű termék mellett döntött.

Az első használatba vételt megelőzően ismerkedjen meg a termékkel. Ehhez figyelmesen olvassa el a következő használati útmutatót. Csak a leírásnak és csak a megadott felhasználási területeknek megfelelően használja

a terméket. Ezt a útmutatót jól őrizze meg. Amennyiben a terméket harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is.

A csomag tartalma

1 x szizál labda

2 x játékhal

1 x játékegér macskamenta töltettel

2 x sünilabda

1 x horgászbotjáték

1 x használati útmutató

Rendeltetésszerű használat

A következő termékek magáncélú használatra szánt állatjátékok, a játékokról szóló irányelv értelmében nem minősülnek játéknak: szizál labda és sünilabda.

A játékhal, a macskamenta töltetű játékegér és a horgászbotjáték a játékokról szóló irányelv értelmében magáncélú használatra szánt játék.

HU

Állatjátékokra vonatkozó biztonsági tudnivalók

Nem gyerekjáték!

Gyermekektől távol tartandó!

Csak felügyelet mellett használható.

Felügyelje az állatokat játék közben.

Cserélje le a termékeket, ha azokon elhasználódás jelei láthatók. Ellenőrizze rendszeresen a termékeket.

Figyelem! A horgászbotos macskajáték esetében fojtás veszélye áll fenn!

A játékokról szóló irányelv értelmében vett játékokra vonatkozó biztonsági tudnivalók

Figyelem! Mielőtt a gyermekek játszani kezdenek a termékkel, biztonsági okokból el kell távolítani az összes csomagolóés rögzítőanyagot, mivel ezek nem részei a játékterméknek.

A gyermekek csak felügyelet mellett játszhatnak a termékkel.

Ápolás, tárolás

A terméket mindig tisztán és szárazon, állandó hőmérsékleten tartott helyiségben kell tárolni. FONTOS! Csak vízzel szabad tisztítani, erős ápolószerekkel tilos. A tisztítás után törlőkendővel törölje szárazra a terméket.

HU

Tudnivalók a hulladékkezelésről

Kérjük, hogy a terméket és a csomagolást a környezetet kímélve, fajta szerint válogatva kezelje! A terméket csak engedélyezett hulladékkezelő üzemen, vagy a kommunális szemétfeldolgozón keresztül semmisítse meg. Vegye figyelembe az érvényes előírásokat.

IAN: 21659

Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: deltasport@lidl.hu

Termékéhez pótalkatrészek itt is találhatók: www.delta-sport.com, Szerviz rubrika - Pótalkatrész-ellátás Lidl

HU

+ 1 hidden pages