Size:
2 Mb
Download

NC200-T

OM #

OM1004463

PN #

NC200-T=L27-OM11004463-CON-071409vA

Large Tilt Flat Panel Mount

VERSION A

EN

Instruction Manual

ES

Manual De Instrucciones

FR

Manuel D’instructions

DE

Benutzerhandbuch

NL

Instructiehandleiding

IT

Manuale Di Istruzioni

PL

Instrukcja Obsługi

CZ

Návod K Obsluze

HU

Kezelési Kézikönyv

GK

Εγχειριδιο Οδηγιων

PT

Manual De Instruções

DA

Brugervejledning

FI

Asennusopas

SV

Monteringsanvisning

RO

Manual Cu Instrucţiuni

BL

Ръководство За Работа

ET

Juhend

LV

Lietošanas Pamācība

LT

Naudojimo Instrukcija

SL

Navodila

SK

Návod Na Obsluhu

RU

Руководство По Эксплуатации

TR

Talimat Kilavuzu

NO

Bruksanvisning

AR

تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺐﻴﺘآ

CN

 

JP

 

EN

Images may differ from actual product

ES

El producto real puede variar respecto a la

imagen mostrada.

 

FR

Le produit réel peut différer de l'illustration.

DE

Abbildung weicht möglicherweise von

tatsächlichem Produkt ab.

 

NL

De afbeelding kan verschillend zijn van het

eigenlijke product.

 

IT

L’immagine può non corrispondere al prodotto

effettivo.

 

PL

Rzeczywisty produkt może się różnić od

przedstawionego na ilustracji.

 

CZ

Obrázek se může od skutečného produktu lišit.

HU

A kép eltérhet a tényleges terméktől.

GK

Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από το προϊόν που

 

έχετε.

PT

As imagens poderão divergir do produto real

DA

Billederne kan variere fra det faktiske produkt

 

 

Maximum screen size: 63”

 

 

 

Maximum weight 200 lbs – 90.7 KG

 

 

 

CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT

 

 

 

CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY

 

 

 

OCCUR!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

Kuvat voivat erota itse tuotteesta

SV

Bilder kan skilja sig från befintlig produkt

RO

Este posibil ca imaginile să difere faţă de produsul real

BL

Възможно е изображенията да се различават от

 

продукта в действителност

ET

Pildid võivad tegelikust tootest erineda

LV

Attēli var atšķirties no pašreizējā izstrādājuma

LT

Paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo produkto

SL

Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka

SK

Obrázky sa môžu od skutočného produktu odlišovať.

RU

Изображение товара, представленное в этом

документе, может отличаться от реального внешнего

 

вида товара.

TR

Resimler, gerçek ürünle farklılık gösterebilir

NO

Bildene kan variere i forhold til det faktiske produktet

AR

ﻲﻠﻌﻔﻟا ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﻋ رﻮﺼﻟا ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺪﻗ

CN

 

JP

 

WARNING! – ENGLISH

WARNING! SEVERE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE CAN RESULT FROM IMPROPER INSTALLATION OR ASSEMBLY. READ THE FOLLOWING WARNINGS BEFORE BEGINNING.

If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer. North America residents can contact OmniMount customer service at 800.668.6848 or info@omnimount.com.

Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing. If you require replacement parts, contact OmniMount Customer Service at 800.668.6848 or Info@omnimount.com. International customers need to contact a local distributor for assistance.

For wall mounted products: This product has been designed for use on a vertical wall constructed of wood studs or solid concrete. Wood studs being defined as a wall consisting of a minimum of 2” x 4” studs with a maximum of 24” stud spacing and a minimum of 16” stud spacing with a maximum of ½” inch of wall covering (drywall, lath, plaster). For custom installations please contact a qualified installer. For safe installation, the wall you are mounting to must support 4 times the weight of the total load. If not, the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure/surface and the anchors used in the installation will safely support the total load. Do not use this product for any application other than those specified by OmniMount.

This product is not designed to support the load of a CRT Television

This product may contain moving parts. Use with caution.

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY FOR THIS PRODUCT.

¡ADVERTENCIA! – ESPAÑOL

¡ADVERTENCIA! LA INSTALACIÓN O EL MONTAJE INAPROPIADOS PUEDEN PROVOCAR LESIONES, DAÑOS MATERIALES O INCLUSO LA MUERTE. ANTES DE COMENZAR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

Si las instrucciones no le resultan claras o si tiene alguna duda o pregunta, comuníquese con un instalador calificado. Los residentes de América del Norte pueden comunicarse con el servicio de Atención al cliente de OmniMount al 800.668.6848 o por escrito a info@omnimount.com.

Si el producto o el hardware está dañado o no se le envió alguna pieza, no realice la instalación ni el montaje. Si necesita piezas de repuesto, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount al 800.668.6848 o por escrito a info@omnimount.com. Los clientes internacionales deberán comunicarse con un distribuidor local para recibir asistencia.

Información acerca de los productos que se instalan en la pared: Este producto está diseñado para ser instalado en paredes verticales con paneles de madera u hormigón. Se define a los paneles verticales como una pared que consiste de un mínimo de paneles de 5 x 10 cm con un espacio entre paneles máximo de 60 cm y un espacio mínimo entre paneles de 41 cm, con un máximo de cobertura de pared (hoja de yeso, listón, yeso) de 13 mm. Para instalaciones a medida contacte a un instalador calificado. Para realizar una instalación segura, la pared elegida debe ser capaz de soportar 4 veces el peso de la carga total. De lo contrario, deberá reforzar la superficie para que cumpla con este requisito. El instalador es el responsable de comprobar que la estructura/superficie de la pared y los tacos que se utilizan en la instalación soporten la carga total de manera segura.

Este producto no está diseñado para soportar la carga de un televisor CTR. Ce produit n’est pas conçu pour supporter le poids d’un téléviseur à écran cathodique ou à écran plat.No utilice este producto para ninguna aplicación que OmniMount no haya especificado.

Este producto puede contener componentes móviles. Úselo con precaución.

NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA PARA ESTE PRODUCTO.

AVERTISSEMENT! – FRANÇAIS

AVERTISSEMENT! SI CE PRODUIT N’EST PAS CORRECTEMENT INSTALLÉ OU ASSEMBLÉ, IL RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS. AVANT DE COMMENCER, LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.

Si vous ne comprenez pas les instructions, de même que si vous avez un doute ou des questions, veuillez contacter un installateur qualifié. Les personnes qui résident en Amérique du Nord peuvent contacter le service à la clientèle OmniMount au 800.668.6848 ou à info@omnimount.com.

Si vous découvrez que le produit est endommagé ou que des fixations sont manquantes ou endommagées, n’installez pas le produit. Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.668.6848 ou à info@omnimount.com. Les clients habitant hors de l’Amérique du Nord peuvent obtenir de l’aide auprès de leur distributeur local.

Produits s’installant au mur : Ce produit a été conçu pour une installation sur un mur vertical de béton massif ou construit sur une charpente en bois. Une charpente en bois est une structure murale constituée avec des pièces de colombage d’une épaisseur d’au moins 5 cm x 10 cm ayant un espacement de 41 cm à 60 cm et étant recouverte d’un revêtement d’une épaisseur d’au moins 13 mm (cloison sèche, lattes, plâtre). Veuillez contacter un installateur qualifié pour les installations spéciales. Pour que l'installation soit sécuritaire, le mur d'installation doit pouvoir supporter 4 fois le poids de la charge appliquée. Si tel n'est pas le cas, la surface doit être renforcée en conséquence. L'installateur doit s'assurer que la structure/surface du mur d'installation et les chevilles d'ancrage utilisées peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements.

Ce produit n’est pas conçu pour supporter le poids d’un téléviseur à écran cathodique ou à écran plat.Este producto no está diseñado para soportar la carga de un televisor CTR.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour un usage autre que ceux spécifiés par OmniMount.

Ce produit peut contenir des pièces mobiles. Veuillez l'utiliser avec prudence. P2NE DÉPASSEZ JAMAIS LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE DE CE PRODUIT.

WARNUNG! – DEUTSCH

WARNUNG! EINE UNSACHGEMÄSSE MONTAGE BZW. EIN UNSACHGEMÄSSER ZUSAMMENBAU KANN ZU SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN, SACHSCHÄDEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN! LESEN SIE VOR BEGINN DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE.

Wenn Sie die Anleitung nicht verstehen oder Bedenken oder Fragen haben, rufen Sie einen qualifizierten Handwerker. Einwohner Nordamerikas können den OmniMount Kundendienst unter der Rufnummer 1.800.668.6848 oder im Internet unter info@omnimount.com erreichen.

Nehmen Sie die Installation nicht vor, wenn das Produkt oder ein Befestigungsteil beschädigt ist oder fehlt. Falls Ersatzteile erforderlich sind, wenden Sie sich an den OmniMount Kundendienst (Nordamerika) unter der Rufnummer 1.800.668.6848 oder im Internet unter info@omnimount.com. Kunden außerhalb Nordamerikas müssen sich an einen lokalen Vertriebshändler wenden.

Bei Wandmontage: Dieses Produkt ist für die Montage an einer senkrechten Wand (Holzrahmenkonstruktion oder Beton) vorgesehen. „Holzrahmenkonstruktion“ wird definiert als eine Wand mit mindestens 5 x 10cm-Balkenmit maximal 60 cm und mindestens 41 cm Balkenabstand und mit maximal 13 mm Wandbelag (Trockenbauwand, Latten, Putz). Für benutzerspezifische Installationen rufen Sie bitte einen

qualifizierten Handwerker. Für eine sichere Installation muss die Tragkraft der Wand, an der die Montage erfolgen soll, mindestens das Vierfache des Gesamtgewichts betragen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Oberfläche verstärkt werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Person, die die Halterung montiert, muss sicherstellen, dass die Struktur/Oberfläche der Wand, an der die Halterung montiert werden soll, und die Dübel, die zur Befestigung verwendet werden, das Gesamtgewicht des Geräts sicher tragen.

Dieses Produkt ist nicht geeignet, um das Gewicht eines Röhrenoder Flachbildfernsehers zu tragen.

Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für die von OmniMount angegebenen Anwendungen.

DIE FÜR DIESES PRODUKT ANGEGEBENE MAXIMALE TRAGKRAFT DARF NIEMALS ÜBERSCHRITTEN WERDEN.

WAARSCHUWING! – NEDERLANDS

WAARSCHUWING! ALS DE BEVESTIGING NIET OP DE JUISTE MANIER WORDT GEÏNSTALLEERD OF IN ELKAAR GEZET, KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN, BESCHADIGINGEN OF ZELFS DE DOOD. LEES VOLGENDE WAARSCHUWINGEN VOOR U MET DE INSTALLATIE BEGINT.

Als u deze instructies niet volledig begrijpt of als u twijfels heeft, dient u contact op te nemen met een erkende installateur. Klanten in Noord-Amerikakunnen contact opnemen met deOmniMount-klantendienstop het nummer 800.668.6848 of viae-mailop info@omnimount.com.

Installeer of monteer het product niet als het product of de bevestigingsmiddelen beschadigd zijn of ontbreken. Als u vervangingsonderdelen nodig heeft, kunt u contact opnemen met de OmniMount-klantendienstop het nummer 800.668.6848 of viae-mailop info@omnimount.com. Internationale klanten dienen contact op te nemen met een plaatselijke leverancier.

Voor op de muur gemonteerde producten: Dit product is bedoeld voor bevestiging op een verticale muur gemaakt uit houten dragers of massief beton. Onder houten dragers wordt verstaan een muur die bestaat uit minimaal 5 x 10 cm dragers met maximaal 60 cm onderlinge afstand en minstens 41 cm onderlinge afstand met maximaal 13 mm wandafdekking (gipsplaat, tegelwerk, pleisterwerk). Neem voor installaties die door de klant dienen te worden uitgevoerd contact op met een erkende installateur. Voor een veilige installatie moet de muur waarop u het product bevestigt 4 keer het gewicht van de totale belasting kunnen dragen. Als dit niet het geval is, moet het oppervlak voldoende worden versterkt. De installateur moet nagaan of de structuur en het oppervlak van de muur en de ankers die voor de installatie worden gebruikt, de totale last veilig kunnen dragen.Dit product is niet geschikt voor het ondersteunen van een CRT. Gebruik deze bevestiging enkel voor de uitdrukkelijk door OmniMount voorgeschreven toepassingen.

Dit product kan bewegende onderdelen bevatten. Wees voorzichtig.

OVERSCHRIJD DE MAXIMALE GEWICHTSCAPACITEIT VOOR DIT PRODUCT NIET.

AVVERTENZA! – ITALIANO

AVVERTENZA! L’INSTALLAZIONE O L’ASSEMBLAGGIO NON CORRETTI DELLA MONTATURA POSSONO CAUSARE DANNI, LESIONI GRAVI E MORTE. LEGGERE LE SEGUENTI AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE.

Se le istruzioni non sono chiare o in caso di dubbi o di domande, rivolgersi ad un installatore qualificato. I residenti dell’America Settentrionale possono rivolgersi all’assistenza clienti OmniMount chiamando il numero 1.800.668.6848 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@omnimount.com.

Non installare o assemblare se il prodotto o le parti sono danneggiati o mancanti. Per richiedere pezzi di ricambio, contattare l’assistenza clienti OmniMont al numero 1.800.668.6848 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@omnimount.com. I clienti non residenti nell’America Settentrionale devono rivolgersi al distributore locale per l’assistenza.

Per i prodotti montati a parete: questo prodotto è stato progettato per essere montato su pareti verticali costruite con montanti di legno o pareti in calcestruzzo pieno. Per parete con montanti in legno si intende una parete con montanti con dimensioni minime di 5 x 10 cm, e distanza tra i montanti tra un minimo di 41 cm e un massimo di 60 cm, con un rivestimento della parete di uno spessore massimo di 13 mm (cartongesso, incannicciatura o rete, intonaco). Per le installazioni personalizzate si raccomanda di rivolgersi a un installatore qualificato. Per un’installazione sicura, la parete usata deve essere in grado di sostenere 4 volte il peso del carico complessivo. In caso contrario, la superficie dovrà essere rinforzata fino a tale livello. L’installatore deve verificare che la struttura/superficie della parete e i tasselli utilizzati per l’installazione siano in grado di sostenere in tutta sicurezza il carico complessivo.Questo prodotto non è progettato per sostenere il peso di un televisore a tubo catodico. Non utilizzare questo prodotto per applicazioni diverse da quelle specificate da OmniMount.

NON SUPERARE IL CARICO MASSIMO PER QUESTO PRODOTTO.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! - РУССКИЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКАОБОРУДОВАНИЯМОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗАСОБОЙМАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, РИСК ПОЛУЧЕНИЯТРАВМ И СМЕРТЬ ПЕРСОНАЛА. ПЕРЕДНАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ СПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ О ВОЗМОЖНЫХОПАСНОСТЯХ.

Если вы не уверены, что правильно понимаете какой-либоиз пунктов данных инструкций или сомневаетесь в надежности конструкции, обратитесь к сертифицированному специалисту по установке. Жители Северной Америки могут обратиться в службу работы с клиентами по телефону: 800.668.6848 или по электронному адресу: info@omnimount.com.

Не устанавливайте оборудование, содержащее бракованные детали, а также если в комплекте не хватает деталей. Если у вас возникла потребность в запасных частях, обращайтесь в службу работы с клиентами по

телефону: 800.668.6848 или по электронному адресу: info@omnimount.com. Клиентам, проживающим за пределами США, необходимо обратиться к местному дистрибьютору.

Для изделий, предназначенных для монтажа на стену. Данное изделие предназначено для установки на вертикальные стены из деревянных стоек или бетонных блоков. Под стенами из деревянных стоек понимаются стены, состоящие из стоек с размерами 5 x 10 см, расстояние между которыми составляет не более 60 см и не менее 40 см при толщине обшивки стены (гипсокартон, дранка, штукатурка) не более 13 мм. Монтаж проектов, сделанных по заказу, лучше поручить квалифицированному специалисту.Для надежного крепления стена, на которую устанавливается оборудование, должна выдерживать вес, в четыре раза превышающий общий вес конструкции. В противном случае поверхность следует усилить, чтобы она соответствовала данному требованию. Специалист по установке обязан проверить, смогут ли стена (или иная поверхность, на которую устанавливается оборудование) и используемая система крепления выдержать суммарную нагрузку.Конструкция этого изделия не позволяет выдерживать вес телевизора с кинескопом или плоским экраном. Запрещается и спользование. систем крепления в местах установки, не оговоренных компанией OmniMount.

В комплект данного оборудования могут входить подвижные детали. Будьте осторожны при использовании.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТОМАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКАНАДАННОЕИЗДЕЛИЕНЕПРЕВЫШЕНА.

VAROVÁNÍ! – ČESKY

VAROVÁNÍ! NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ ČI ZNIČENÍ MAJETKU. NEŽ ZAČNETE S INSTALACÍ, PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ.

Pokud pokynům nerozumíte nebo máte nějaké připomínky či dotazy, kontaktujte kvalifikovaného instalačního technika. Zákazníci se sídlem v Severní Americe mohou kontaktovat oddělení služeb zákazníkům společnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 nebo na e-mailovéadrese info@omnimount.com.

V případě, že jsou produkt nebo nástroje poškozeny nebo chybí, instalaci ani montáž neprovádějte. Potřebujete-lináhradní díly, kontaktujte oddělení péče o zákazníky na čísle 800.668.6848 nebo nae-mailovéadrese info@omnimount.com. Zákazníci v zahraničí se musí s žádostí o pomoc obrátit na místního distributora.

Produkty pro připevnění na stěnu: Tento produkt byl navržen pro použití na svislé stěny postavené z dřevěných trámů betonu. Stěna z dřevěných trámů je stěna sestávající z trámů o rozměrech alespoň 5 x 10 cm s rozestupem trámů minimálně 41 cm a maximálně 60 cm, na nichž je upevněno obložení o síle maximálně 13 mm (sádrokartón, laťoví, omítka). V případě vlastní instalace prosím kontaktujte kvalifikovaného montéra. Pro bezpečnou instalaci je třeba, aby stěna, na kterou je produkt připevněn, měla nosnost odpovídající čtyřnásobku hmotnosti celkového zatížení. Pokud tomu tak není, je třeba povrch vyztužit tak, aby tento požadavek splňoval. Instalující osoba je zodpovědná za ověření, zda konstrukce stěny, její povrch a kotvy použité při instalaci bezpečně vydrží celkové zatížení.Tento produkt není určen k nesení televizorů s obrazovkami typu CRT. Nepoužívejte tento produkt pro žádné jiné účely, než pro jaké je určen společností OmniMount.

Tento produkt může obsahovat pohyblivé součásti. Při používání dbejte opatrnosti.

NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ NOSNOST TOHOTO PRODUKTU.

OSTRZEŻENIE! – POLSKI

OSTRZEŻENIE! NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA LUB MONTAŻ MOGĄ SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA, USZKODZENIE WŁASNOŚCI LUB ŚMIERĆ! PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEŻY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE OSTRZEŻENIA.

W przypadku niezrozumienia tych instrukcji lub jakichkolwiek wątpliwości albo pytań należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. Mieszkańcy Ameryki Północnej mogą kontaktować się z działem obsługi klienta firmy OmniMount pod numerem telefonu 800-668-6848lub adreseme-mailinfo@omnimount.com.

Nie instalować, ani nie przeprowadzać montażu, jeśli produkt lub urządzenie jest uszkodzone lub go brakuje. Jeśli potrzebne są części zapasowe, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy

OmniMount pod numerem telefonu 800-668-6848lub adreseme-mailinfo@omnimount.com. Klienci w różnych krajach powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Urządzenia montowane na ścianie: To urządzenie jest przeznaczone do montażu na pionowych ścianach drewnianych lub betonowych. Ściany drewniane definiowane są jako ściany pokryte warstwą o grubości najwyżej 13 mm (płyty okładzinowe, listwy, tynk), składające się ze słupów o rozmiarze co najmniej 5 x 10 cm rozmieszczonych w odstępach41–60cm. W przypadku niestandardowej instalacji należy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem. W celu zapewnienia bezpiecznego montażu ściana, na której przeprowadzany jest montaż, powinna być w stanie utrzymać wagę czterokrotnie przekraczającą całkowite obciążenie. W przeciwnym razie powierzchnię należy wzmocnić, aby spełniała ten standard. Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie struktury/powierzchni ściany i czy użyte kołki rozporowe będą bezpiecznie podtrzymywać całe urządzenie.Produkt nie jest przeznaczony do podtrzymywania monitora .Niniejszego urządzenia należy używać jedynie do celów jednoznacznie określonych

przez firmę OmniMount.

P3

Urządzenie to może zawierać elementy ruchome. Używać ostrożnie. NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ ŁADOWNOŚC TEGO URZĄDZENIA.

FIGYELEM! – MAGYAR

FIGYELEM! A NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY ÖSSZESZERELÉS SZEMÉLYI, TÁRGYI SÉRÜLÉSHEZ VAGY HALÁLHOZ IS VEZETHET. OLVASSUK EL A KÖVETKEZŐ FIGYELMEZTETÉSEKET, MIELŐTT HOZZÁKEZDENÉNK.

Ha nem értjük az utasításokat vagy kérdésünk van, lépjünk kapcsolatba egy szakemberrel. Észak-Amerikábanaz OmniMount ügyfélszolgálatát a 800.668.6848 telefonszámon vagy az info@omnimount.come-mailcímen érhetjük el.

Ne telepítsük vagy szereljük össze a terméket, ha az vagy a szerszámok sérültek vagy hiányoznak. Ha cserealkatrészre van szükségünk, lépjünk kapcsolatba az OmniMount ügyfélszolgálatával a 800.668.6848 telefonszámon vagy az info@omnimount.com e-mailcímen. A nemzetközi ügyfelek a helyi forgalmazóktól kaphatnak segítséget.

Falra szerelhető termékek: Ez a termék fából vagy betonból készült függőleges falra szerelhető fel. Faanyag esetén a fal legalább 5 x 10 cm méretű gerendákból kell, hogy álljon, amelyek között a távolság nem több, mint 60 cm, és nem kevesebb, mint 41 cm, és amelynek burkolata (szárazfalazat, léc, gipszkarton) nem vastagabb, mint 13 mm. Egyéni felszerelés esetén lépjen kapcsolatba szakemberrel. A biztonságos telepítéshez a falnak, amire a tartót felszereli, el kell bírnia a teljes terhelés súlyának négyszeresét. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a felületet a kívánt mértékben meg kell erősíteni. A szerelést végző személy feladata annak ellenőrzése, hogy a falszerkezet illetve-felületteherbírásaelegendő-eaz elem teljes súlyának biztonságos megtartásához.Jelen terméknek nem célja, hogy képes legyen egy

képcsöves vagy laposképernyős televízió súlyát megtartani.

Ezt a terméket csak az OmniMount által meghatározott célra használjuk.

A termék mozgó alkatrészeket tartalmazhat. Használjunk körültekintéssel.

NE LÉPJÜK TÚL A TERMÉK MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGÉT.

AVISO! – PORTUGUÊS

AVISO! A INSTALAÇÃO OU MONTAGEM INCORRECTA PODERÁ RESULTAR EM GRAVES FERIMENTOS PESSOAIS, DANOS MATERIAIS OU MESMO MORTE. LEIA OS SEGUINTES AVISOS ANTES DE INICIAR.

Se não entender as instruções ou tiver dúvidas ou questões, contacte um técnico de instalação qualificado. Os residentes nos Estados Unidos poderão contactar o Serviço de Assistência ao Cliente da OmniMount através do 800.668.6848 ou do endereço info@omnimount.com.

Não instalar ou montar se o produto ou o equipamento estiver danificado ou em falta. Se necessitar de peças de substituição, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente da OmniMOunt através do 800.668.6848 ou do endereço info@omnimount.com. Clientes internacionais deverão contactar o distribuidor local para obter assistência.

Para produtos montados na parede: Este produto foi concebido para utilização numa parede vertical construída em vigas de parede de madeira ou em betão armado. Vigas de madeira definidas como uma parede consistindo de vigas de 5 x 10 cm com um máximo de 60 cm de espaçamento entre vigas e um mínimo de 41 cm de espaçamento entre vigas com um máximo de 13 mm de cobertura de parede (gesso, paredes em ripas estuque)

Para instalações personalizadas, por favor contactar um técnico de instalação qualificado.

Para uma instalação segura, a parede em que se está a proceder à montagem deverá suportar 4 vezes o peso da carga total. Caso contrário, a superfície deverá ser reforçada de modo a cumprir este requisito. A pessoa que procede à instalação é responsável por assegurar que a estrutura/superfície da parede e os pontos de fixação utilizados na instalação suportam a carga total em segurança.Este produto

não foi concebido para suportar a carga de um ecrã CRT. Não utilizar este produto para qualquer outra aplicação para além das especificadas pela OmniMount.

NÃO EXCEDER A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO PARA ESTE PRODUTO.

ADVARSEL! – DANSK

ADVARSEL! FORKERT INSTALLATION ELLER SAMLING KAN FORÅRSAGE ALVORLIGE PERSONSKADER, MATERIEL SKADE OG DØDSFALD. LÆS FØLGENDE ADVARSLER, FØR DE STARTER.

Hvis De ikke forstår disse anvisninger, eller hvis De er i tvivl eller har spørgsmål, skal De kontakte en kvalificeret installatør. Personer bosiddende i Nordamerika kan kontakte OmniMount kundeservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com.

Hvis produktet eller hardwaren er beskadiget eller mangler, må produktet ikke installeres eller samles. Hvis De skal bruge reservedele, kan De kontakte OmniMount kundeservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com. Internationale kunder skal kontakte deres lokale forhandler for hjælp.

Til vægmonterede produkter: Dette produkt er designet til brug på en lodret væg af træunderliggere eller fast beton. Træunderliggere defineres som en væg, der består af underliggere på mindst 5 x 10 cm med en afstand på maks. 60 cm og mindst 41 cm afstand mellem underliggerne samt maks. 13 mm vægbeklædning (tørvæg, lægter eller gips). Kontakt en professionel montør, hvis der ønskes specielle installationer.

For sikker installation skal den væg, du monterer på, kunne bære 4 gange den totale vægt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal overfladen forstærkes, så den lever op til denne standard. Installatøren er ansvarlig for at sikre sig, at vægstrukturen-overfladensamt de ankre, der bruges ved installationen, kan bære den totale vægt på sikker vis.Produktet er ikke designet til at kunne bære belastningen af et billedrørs-

eller fladskærmsfjernsyn.Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end de, der angives af OmniMount.

OVERSKRID IKKE DEN MAKSIMALE VÆGTKAPACITET FOR DETTE PRODUKT.

VAROITUS! – SUOMI

VAROITUS! VÄÄRIN SUORITETTU ASENNUS TAI KOKOAMINEN VOI AIHEUTTAA OMAISUUSVAHINKOJA, LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN. LUE SEURAAVAT VAROITUKSET ENNEN KUIN ALOITAT.

Jos et ymmärrä ohjeita tai sinulla on muita ongelmia tai kysymyksiä, ota yhteys asiantuntevaan asentajaan. Pohjois-Amerikassaasuvat voivat ottaa yhteyden OmniMountin asiakaspalveluun 800.668.6848 tai info@omnimount.com.

Älä asenna tai kokoa, jos tuote tai osia on vaurioitunut tai puuttuu. Jos tarvitset vaihto-osia,ota yhteys OmniMountin asiakaspalveluun 800.668.6848 tai info@omnimount.com.Pohjois-Amerikanulkopuolella asuvien asiakkaiden tulee ottaa yhteys paikalliseen jälleenmyyjäänsä.

Seinään kiinnitettävät tuotteet: Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi puisilla pystypuilla varustetussa tai umpibetonista valmistetussa pystysuorassa seinässä. Puiset pystypuut ovat kooltaan vähintään 5 x 10 cm ja niiden väli on enintään 60 cm ja vähintään 41 cm ja seinäpinnoitteen (laastiton kiviseinä, listat, rappaus) paksuus on vähintään 13 mm. Mukautetuissa asennuksissa tulee ottaa yhteys asiantuntevaan asentajaan.

Jotta asennus olisi turvallinen, seinän täytyy pystyä tukemaan neljä kertaa kokonaiskuormaa suurempi kuormitus. Jos näin ei ole, pinta täytyy vahvistaa tämän vaatimuksen mukaiseksi. Asentajan vastuulla on varmistaa, että seinärakenne/-pintaja asennukseen käytettävät kiinnikkeet kestävät kokonaiskuorman turvallisesti.Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kestämään litteänäyttöisen tai kuvaputkitelevision painoa. Älä käytä tätä tuotetta mihinkään muuhun kuin OmniMountin ilmoittamaan tarkoitukseen.

TÄMÄN TUOTTEEN SUURINTA PAINORAJAA EI SAA YLITTÄÄ.

VARNING! – SVENSKA

VARNING! OTILLBÖRLIG INSTALLATION ELLER MONTERING KAN RESULTERA I ALLVARLIG PERSONSKADA, DÖDSFALL ELLER MATERIELL SKADA. LÄS FÖLJANDE VARNINGSTEXT INNAN DU BÖRJAR.

Om du inte förstår instruktionerna eller har problem och frågor vänligen kontaka en kvalificerad fackman. Personer som bor i Nordamerika kan kontakta OmniMount kundservice på 800.668.6848 eller info@omnimount.com.

Installera eller montera inte produkten om den är skadad eller delar saknas. Om reservdelar krävs kontakta OmniMount kundservice på 800.668.6848 eller Info@omnimount.com. Internationella kunder måste kontaka en lokal distributör för assistans.

För väggmonterade produkter: Den här produkten har tagits fram för montering på en lodrät vägg med stomme av träreglar eller betong. Vägg med träreglar är en vägg som består av minst 5 x 10 cm reglar med ett avstånd mellan reglarna av max 60 cm och minst 41 cm samt max 13 mm av kallmur, putsunderlag eller murbruk. För specialinstallationer, kontakta en kvalificerad fackman. För att installationen ska vara säker måste väggen kunna bära 4 gånger den totala vikten. Om detta inte är fallet måste ytan förstärkas så att den uppfyller detta krav. Montören ansvarar för att kontrollera väggkonstruktion/yta samt att fästen som används vid installatio klarar den totala belastningen.ÖVERSKRID INTE MAXIMAL BELASTNINGSKAPACITET FÖR DENNA PRODUKT.

Den här produkten är inte utformad för att klara belastningen av en CRT.

ADVARSEL! – NORSK

ADVARSEL! FEIL INSTALLASJON ELLER MONTERING KAN FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE, MATERIELL SKADE OG DØD. LES ADVARSLENE UNDER FØR DU BEGYNNER.

Hvis du ikke forstår instruksjonene, eller har spørsmål eller er bekymret for noe, må du ta kontakt med en kvalifisert installatør. Kunder bosatt i Nord-Amerikakan ta kontakt med OmniMounts kundetjeneste på 800 668 6848 eller info@omnimount.com.

Ikke begynn å installere eller montere hvis produktet eller noen av delene er skadet eller mangler. Hvis du har behov for reservedeler, må du ta kontakt med OmniMounts kundetjeneste på 800 668 6848 eller info@omnimount.com. Internasjonale kunder må kontakte en lokal distributør for å få hjelp.

Angående veggmonterte produkter: Dette produktet er konstruert for bruk på vertikale vegger som er bygd av trestendere eller fast betong. Trestendere defineres som vegg bestående av minimum 5 x 10 cm stendere med maksimalt 60 cm stenderavstand og minimum 41 cm stenderavstand og maksimalt 13 mm veggdekke (tørrvegg, lekter, murpuss). For tilpassede installasjoner, vennligst kontakt en kvalifisert installatør. Veggen må kunne bære 4 ganger vekten av totalbelastningen for at installasjonen skal være trygg. Hvis ikke, må overflaten forsterkes for å oppfylle denne standarden. Installatøren er ansvarlig for å

kontrollere at veggkonstruksjonen/overflaten ogforankringene som brukes i installasjonen, trygt kan bære totalbelastningen.Dette produktet er ikke utformet for å kunne bære vekten av en CRT. Ikke bruk dette produktet til noe annet enn det som er spesifisert av OmniMount.

IKKE OVERSTIG DEN MAKSIMALE VEKTKAPASITETEN FOR DETTE PRODUKTET.

P4

AVERTISMENT! – ROMÂNĂ

AVERTISMENT! ÎN CAZUL UNEI INSTALĂRI SAU ASAMBLĂRI INCORECTE, POT SURVENI RĂNIRI GRAVE ALE PERSOANELOR, PAGUBE MATERIALE ŞI CHIAR MOARTEA. ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEŢI, CITIŢI URMĂTOARELE AVERTISMENTE.

Dacănu înţelegeţi instrucţiunile sau dacă aveţi nelămuriri sau întrebări, contactaţi un instalator calificat. Rezidenţii din America de Nord pot contacta serviciul pentru clienţi OmniMount la 800.668.6848 sau la info@omnimount.com.

Nu începeţi instalarea sau asamblarea dacăprodusul sau structura hardware sunt deteriorate sau au părţi lipsă. Dacăaveţi nevoie de piese de schimb, contactaţi serviciul pentru clienţi OmniMount la 800.668.6848 sau la info@omnimount.com. Clienţii din străinătate trebuie săcontacteze un distribuitor local pentru asistenţă.

Pentru produsele montate pe perete: Acest produs a fost proiectat pentru a fi utilizat pe un perete vertical construit din panouri de lemn sau din beton solid. Panourile de lemn sunt pereţi formaţi din panouri de cel puţin 5 x 10 cm, cu o distanţămaximăîntre panouri de 60 cm şi o distanţăminimă între panouri de 41 cm şi o izolaţie de 13 mm (pereu uscat, şipcă, ipsos). Pentru instalări personalizate, contactaţi un instalator calificat. Pentru instalarea în siguranţă, peretele pe care montaţi produsul trebuie săsuporte de 4 ori greutatea sarcinii totale. În caz contrar, suprafaţa trebuie consolidatăpentru a îndeplini acest standard. Instalatorul este responsabil pentru verificarea faptului căstructura/suprafaţa peretelui şi cârligele utilizate la instalare vor suporta în siguranţăsarcina totală.Acest produs nu este creat pentru a suporta sarcinau nui ecran CRT.Nu utilizaţi acest produs cu alte aparate decât cele specificate de OmniMount.

Este posibil ca acest produs săconţinăpărţi mobile. Utilizaţi-lecu atenţie.

NU DEPĂŞIŢI CAPACITATEA MAXIMĂ DE GREUTATE PENTRU ACEST PRODUS.

HOIATUS! – EESTI

HOIATUS! VALE PAIGALDUS VÕI MONTEERIMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID KEHAVIGASTUSI, VARALIST KAHJU VÕI SURMA. ENNE ALUSTAMISTKui juhised ei ole teie jaoks arusaadavad või teil on paigalduse kohta küsimusi, pöörduge kvalifitseeritud paigaldaja poole. Põhja-Ameerika elanikud võivad ühendust võtta OmniMounti klienditeenindusega telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil info@omnimount.com.

Kui toode on katki või mõni selle osa on puudu, ärge toodet paigaldage ega monteerige. Varuosade saamiseks pöörduge OmniMounti klienditeeninduse poole telefoninumbril 800 668 6848 või meiliaadressil info@omnimount.com. Muude riikide kliendid saavad abi oma kohalikult edasimüüjalt.

Seinale paigaldatavad tooted: See toode on mõeldud kasutamiseks vertikaalselpuitkarkass-seinalvõi betoonist müüritisel.Puitkarkass-seinon sein, mis koosneb vähemalt 5 cm x 10 cm postidest, mis asuvad üksteisest maksimaalselt 60 cm ja minimaalselt 41 cm kaugusel ja millel on maksimaalselt 13 mm paksune seinakate (kipsplaat, krohvivõrk, krohv). Eritingimustes toimuva paigalduse puhul pöörduge kvalifitseeritud paigaldaja poole. Turvaliseks paigaldamiseks peab sein, kuhu paigaldatakse, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt neli korda suuremat raskust. Kui see nii ei ole, tuleb pinda vastavalt tugevdada. Paigaldaja peab tagama, et seinakonstruktsioon ja-pindning kõik paigaldusel kasutatavad kinnitusvahendid toetavad turvaliselt koguraskust.See toode ei ole mõeldud kandma kineskoopvõi lameekraanteleri raskust.Ärge kasutage seda toodet mõnel muul kui OmniMounti määratletud eesmärgil.

Toode võib sisaldada liikuvaid osi. Olge kasutamisel ettevaatlik.

ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÕIMET.

BRĪDINĀJUMS! – LATVISKI

BRĪDINĀJUMS! NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI MONTĀŽA VAR IZRAISĪT SMAGUS MIESAS BOJĀJUMUS, ĪPAŠUMA BOJĀJUMUS VAI DZĪVĪBAS ZAUDĒŠANU. PIRMS DARBA SĀKŠANAS IZLASIET ŠOS BRĪDINĀJUMUS.

Ja neizprotat norādījumus vai arī rodas kādas šaubas vai jautājumi, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Ziemeļamerikas iedzīvotāji var sazināties ar uzņēmuma OmniMount klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 800 668 6848 vai sūtīt e-pastaziņojumu uz info@omnimount.com.

Neveiciet uzstādīšanu vai monāžu, ja izstrādājums vai aparatūra ir bojāta vai to trūkst. Ja nepieciešamas rezerves detaļas, sazinieties ar OmniMount klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 800 668 6848 vai sūtiet e-pastaziņojumu uz info@omnimount.com. Starptautiskie klienti var saņemt palīdzību, sazinoties ar vietējo preču izplatītāju.

Uz sienas montējamiem izstrādājumiem: Šo izstrādājumu paredzēts izmantot tikai pie vertikālu koka statņu vai monolīta betona sienas. Koka statņu siena ir siena, ko veido statņi ar minimālo izmēru 5 x 10 cm, kas izvietoti ar maksimālo atstarpi 60 cm un minimālo atstarpi 41 cm, un kuras apdare (ģipškartons, latas, apmetums) ir maksimums 13 mm bieza. Individuālai uzstādīšanai sazinieties ar kvalificētu uzstādītāju. Lai garantētu drošu uzstādīšanu, sienai, pie kuras veicat montēšanu, jāiztur četrreiz lielāks svars nekā kopējā noslodze. Pretējā gadījumā virsma ir jānostiprina, lai tā atbilstu minētajam standartam. Uzstādītājam ir jāpārbauda, vai sienas struktūra/virsma un uzstādīšanai izmantotie enkuri var droši izturēt kopējo noslodzi.Šis izstrādājums nav konstruēts tam, lai izturētu katodstaru lampas vai plakanā ekrāna televizora svaru. Nelietojiet šo izstrādājumu citiem nolūkiem, nekā norādījis uzņēmums OmniMount.

Šajā izstrādājumā var būt kustīgas detaļas. Lietot piesardzīgi!. SLODZE NEDRĪKST PĀRSNIEGT ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJU.

ĮSPĖJIMAS! – LIETUVIŲ

ĮSPĖJIMAS! NETINKAMAI SUMONTAVĘ ARBA SURINKĘ PRIETAISĄ, GALITE PATIRTI RIMTŲ KŪNO SUŽALOJIMŲ, SUGADINTI NUOSAVYBĘ ARBA NET ŽŪTI. PRIEŠ PRADĖDAMI, ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠIUOS PERSPĖJIMUS.

Jeigu nesuprantate šių instrukcijų, abejojate arba turite klausimų, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Šiaurės Amerikos gyventojai gali kreiptis į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848arba el. paštu: info@omnimount.com.

Nemontuokite ir nesurinkite produkto arba jo aparatūros, jeigu ji yra pažeista arba trūksta dalių. Jeigu reikalingos atsarginės dalys, kreipkitės į „OmniMount“ klientų aptarnavimo skyrių tel.: 800-668-6848arba el. paštu: Info@omnimount.com. Tarptautiniai klientai pagalbos turi kreiptis į vietinį platintoją.

Prie sienos montuojamiems gaminiams: Šis gaminys sukurtas tvirtinti vertikaliai prie medinės arba vientiso betono sienos. Medinių statramsčių siena yra tokia siena, kurią sudaro ne mažesni, kaip 5 x 10 cm statramsčiai, tarp kurių yra ne didesni kaip 60 cm tarpai, ne mažesni kaip 41 cm tarpai ir ne storesnė kaip 13 mm sienos danga (sausasis tinkas, lentos, tinkas). Norėdami individualizuoto sumontavimo, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą. Kad tvirtinimas būtų saugus, siena, prie kurios yra tvirtinama, turi atlaikyti 4 kartus didesnį svorį. Jeigu taip nėra, paviršius turi būti sutvirtintas, kad atitiktų šį standartą. Montuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad sienos struktūra / paviršius ir naudojami tvirtinimo elementai saugiai išlaikytų bendrą apkrovą.Šis gaminys nėra skirtas laikyti televizorius su kineskopais arba plokščiaisiais ekranais. Nenaudokite šio produkto jokiu kitu„OmniMount“.

Šiame produkte gali būti judančių dalių. Būkite atsargūs.

NEVIRŠYKITE MAKSIMALAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO.

OPOZORILO – SLOVENŠČINA

OPOZORILO! NEUSTREZNA PRITRDITEV ALI MONTAŽA LAHKO POVZROČI POŠKODBE, MATERIALNO ŠKODO ALI SMRT. PRED ZAČETKOM PREBERITE NASLEDNJA OPOZORILA.

Če ne razumete navodil ali imate kakršna koli vprašanja ali dvome, se obrnite na strokovnjaka. Prebivalci Severne Amerike se lahko obrnejo na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali e-naslovuinfo@omnimount.com.

Če je izdelek ali orodje poškodovano ali manjka, izdelka ne sestavljajte oz. pritrjujte. Če potrebujete nadomestne dele, se obrnite na OmniMountovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 800.668.6848 ali e-naslovuInfo@omnimount.com. Kupci v drugih državah se morajo za pomoč obrniti na pooblaščene lokalne prodajalce.

Izdelki za pritrditev na steno: Ta izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpični steni, ki je sezidana iz lesa ali iz masivnega betona. Leseni nosilci, opredeljeni kot stene, sestavljeni iz najmanj 5 x 10 cm nosilcev z največ 60 cm razmika in najmanj 41 cm razmika med nosilcema ter z največ 13 mm stenskega opaža (mavčne plošče, letev, omet). Za namestitve po meri se obrnita na strokovnjaka. Za varno pritrditev mora biti

nosilnost stene, na katero izdelek pritrjujete, štirikrat večja od teže izdelka. Če nimate take površine, jo morate ojačati, da bo v skladu s to zahtevo. Monter mora preveriti, ali bodo stenska struktura/površina in sidra varno podpirala celotno breme.Ta izdelek ni zasnovan kot nosilec za katodne televizijske zaslone.Izdelek laho vsebuje premične dele. Bodite previdni pri uporabi..

NAJVEČJE DOVOLJENE TEŽE ZA TA IZDELEK NE SMETE PREKORAČITI.

VAROVANIE! – SLOVENSKY

VAROVANIE! NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO MONTÁŽ MÔŽE SPÔSOBIŤ ŠKODU NA MAJETKU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO SMRŤ. PRED ZAČIATKOM INŠTALÁCIE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE VAROVANIA.

V prípade, že pokynom nerozumiete, máte nejaké pripomienky alebo otázky, kontaktujte kvalifikovaného technika. Zákazníci so sídlom v Severnej Amerike môžu kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovejadrese info@omnimount.com.

V prípade, že je produkt alebo hardvér poškodený, alebo nejaká časť chýba, nezostavujte a neinštalujte ho. Ak potrebujete náhradné súčasti, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti OmniMount na čísle 800.668.6848 alebo na e-mailovejadrese Info@omnimount.com. Zákazníci mimo územia Spojených štátov, ktorí chcú získať pomoc, musia kontaktovať miestneho distribútora.

Produkty určené na pripevnenie na stenu: Tento produkt bol navrhnutý pre montáž na zvislé steny z drevených hranolov alebo betónového masívu. Drevené hranoly definované ako stena pozostávajúca z hranolov s rozmermi minimálne 5 x 10 cm s maximálne 60 cm rozstupom a minimálne 41 cm rozstupom s maximálne 13 mm stenovej krytiny (sadrokartón, lata, omietka). Pri iných inštaláciách sa obráťte prosím na kvalifikovaného montéra. Bezpečná montáž vyžaduje, aby mala stena nosnosť zodpovedajúcu štvornásobku hmotnosti celkového zaťaženia. V prípade, že má stena nižšiu nosnosť, musí sa vystužiť tak, aby spĺňala tento štandard. Osoba, ktorá vykonáva montáž, je zodpovedná za overenie, či konštrukcia steny, jej povrch a ukotvenia použité pri montáži, bezpečne vydržia celkové zaťaženie.

Tento produkt nie je určený pre zaťaženie CRT televízorom.Tento produkt môže obsahovať pohyblivé časti. Pri jeho používaní buďte opatrní.

DBAJTE NA TO, ABY STE NEPREKROČILI MAXIMÁLNE POVOLENÉ ZAŤAŽENIE TOHTO PRODUKTU.

UYARI – TÜRKÇE

UYARI! HATALI KURULUM VEYA MONTAJ; CİDDİ KİŞİSEL YARALANMALARA, MAL HASARINA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR. BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI OKUYUN.

Talimatları anlamaz veya soru ya da sorunlarınız olursa, lütfen yetkili bir montajcıya başvurun. Kuzey Amerika'da ikamet edenler 800.668.6848 numaralı telefondan veya info@omnimount.com adresinden OmniMount müşteri hizmetleriyle bağlantıya geçebilir.

Ürün veya donanım hasarlı veya eksikse kurulumu veya montajı yapmayın. Yedek parça gerekirse, 800.668.6848 numaralı telefondan veya Info@omnimount.com adresinden OmniMount Müşteri Hizmetleriyle bağlantı kurun. Uluslararası müşteriler, yardım için yerel bir distribütöre başvurmalıdır.

Duvara monte edilen ürünler için: Bu ürün, ahşap direklerle veya betondan inşa edilmiş dikey bir duvarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Duvar olarak tanımlanan ahşap direkler, maksimum 13 mm duvar kaplamasına (alçıpan, kafes, sıva) sahip en fazla 60 cm, en az 41 cm direk açıklığı olan minimum 5 x 10 inç'lik direklerden oluşur. Özel montaj için lütfen bir montaj uzmanına danışın. Güvenli kurulum için, montajı gerçekleştirdiğiniz duvar toplam yük ağırlığının 4 katını desteklemelidir. Desteklemiyorsa, yüzey bu standardı karşılayacak şekilde kuvvetlendirilmelidir. Montajcı, duvar yapısının/yüzeyinin ve kurulumda kullanılan dayanak noktalarının toplam yük ağırlığını güvenle destekleyeceğini doğrulamakla sorumludur.Bu ürün CRT. Bu ürünü, OmniMount tarafından belirtilenlerden farklı uygulamalar için kullanmayın.

Bu ürün hareketli parçalar içeriyor olabilir. Dikkatle kullanın. BU ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ OLAN MAKSİMUM AĞIRLIK KAPASİTESİNİ AŞMAYIN.

P5

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! – ΕΛΛΗΝΙΚA

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ.

Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή έχετε ερωτήσεις ή απορίες, επικοινωνήστε με έναν πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης. Οι κάτοικοι Βορείου Αμερικής μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της OmniMount στο τηλέφωνο 1.800.668.6848 ή στη διεύθυνση info@omnimount.com.

Μην προχωρήσετε με την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση αν το προϊόν ή το υλικό εγκατάστασης έχει υποστεί ζημιά ή λείπει. Αν χρειάζεστε ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της OmniMount στο τηλέφωνο 1.800.668.6848 ή στη διεύθυνση info@omnimount.com. Οι διεθνείς πελάτες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον τοπικό διανομέα για βοήθεια.

Για προϊόντα τοίχου: Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε κάθετο τοίχο, με κατασκευή από ξύλινους ορθοστάτες ή συμπαγές τσιμέντο. Οι ξύλινοι ορθοστάτες ορίζονται ως τοίχος που αποτελείται από ορθοστάτες τουλάχιστον 5 x 10 εκατοστών με μέγιστο διάκενο μεταξύ των ορθοστατών 60 εκατοστών και ελάχιστο διάκενο 41 εκατοστών με μέγιστη κάλυψη τοίχου (σοβάς, σανίδα, γύψος) 13 χιλιοστών. Για προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις, επικοινωνήστε με πιστοποιημένο τεχνικό εγκαταστάσεων. Για ασφαλή εγκατάσταση, ο τοίχος επί του οποίου θα στερεωθεί το στήριγμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης τετραπλάσιο φορτίου από το συνολικό βάρος της συσκευής. Αν όχι, η επιφάνεια πρέπει να ενισχυθεί ώστε να ανταποκρίνεται με αυτό το πρότυπο. Ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση είναι υπεύθυνος να επιβεβαιωθεί ότι η δομή/επιφάνεια και τα βύσματα (ούπες) που θα χρησιμοποιήσει για την εγκατάσταση θα υποστηρίξουν ασφαλώς το συνολικό βάρος.Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για στήριξη του φορτίου τηλεόρασης επίπεδης οθόνης ή CRT.Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για καμία άλλη εφαρμογή εκτός από αυτές που αναφέρονται από την

OmniMount.

ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ.

ВНИМАНИЕ! – БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ! AКО ИНСТАЛИРАТЕ ИЛИ СГЛОБЯВАТЕ ПРОДУКТА НЕПРАВИЛНО, МОЖЕ ДА ПРИЧИНИТЕ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ, УВРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВО И СМЪРТ. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

Ако не разбирате инструкциите или имате някакви опасения или въпроси, моля свържете се с квалифицирано техническо лице. Жителите на Северна Америка могат да се свържат с отдела за обслужване на клиенти към OmniMount на тел. 800.668.6848 или имейл info@omnimount.com.

Ако част от хардуера е увредена или липсва, не инсталирайте и не сглобявайте продукта. Ако се нуждаете от резервни части, свържете се с отдела за обслужване на клиенти към OmniMount на тел. 800.668.6848 или имейл info@omnimount.com. Ако се нуждаят от помощ, международните клиенти трябва да се свържат с местния дистрибутор.

За продукти за монтиране на стена: Този продукт е предназначен за употреба с окачване на вертикална стена от дървени греди или зидария (твърд бетон). Под дървени греди в случая се има предвид стена, изградена от греди с минимален размер 5 x 10 см и максимум 60 см разстояние между гредите и минимум разстояние между гредите 41 см при максимум 13 мм стенна облицовка (суха зидария, летви, гипс). За поръчкови инсталации се свържете с квалифициран майстор. За да осигурите безопасна инсталация, стената, на която ще монтирате уреда, трябва да може да издържи 4 пъти общия товар на продукта. Ако не е така, повърхността трябва да се укрепи, за да отговаря на стандартите. Лицето, което инсталира, носи отговорност за това да провери дали стената/повърхността и използваните стоманени връзки са в състояние да издържат на натоварването и безопасно да поддържат общия товар на продукта.продукта.

Не използвайте продукта за цели, различни от целите, указани от OmniMount.

Възможно е продуктът да съдържа подвижни части. Използвайте предпазливо. НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ТОВАРА

,ВЪЗМОЖЕН ЗА ТОЗИ ПРОДУКТ.

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا - ﺮﻳﺬﺤﺗ

ﻲﻓ عوﺮﺸﻟا ﻞﺒﻗ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﺮﻳﺬﺤﺘﻟا أﺮﻗا .ةﺎﻓﻮﻟا وأ ،تﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟﺎﺑ راﺮﺿأ قﺎﺤﻟإ وأ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺔﺑﺎﺻإ ثوﺪﺣ ﻰﻟإ يدﺆﻳ نأ ﺢﻴﺤﺼﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﻴﻤﺠﺘﻟا وأ ﺐﻴآﺮﺘﻟا نﺄﺷ ﻦﻣ – !ﺮﻳﺬﺤﺗ

.ﺐﻴآﺮﺘﻟا

ءﻼﻤﻋ ﺔﻣﺪﺨﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟا ﺎﻜﻳﺮﻣأ ﻲﻓ ﻦﻴﻤﻴﻘﻤﻟا ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ .ﻞهﺆﻣ ﺐﻴآﺮﺗ ﻞﻣﺎﻌﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﻰﺟﺮﻳ ،تارﺎﺴﻔﺘﺳا وأ ﻖﻠﻘﻠﻟ ﺚﻋاﻮﺑ ﻚﻳﺪﻟ ﺖﻧﺎآ وأ تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻢﻬﻔﺗ ﻻ ﺖﻨآ اذإ ﻒﺗﺎﻬﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻧوﺎﻤﻴﻨﻣوأ 800.668.6848 ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﺪﻳﺮﺒﻟا ﻰﻠﻋ وأ info@omnimount.com.

ﻒﺗﺎﻬﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻧوﺎﻤﻴﻨﻣوأ ءﻼﻤﻋ ﺔﻣﺪﺨﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﻰﺟﺮﻳ رﺎﻴﻏ ﻊﻄﻗ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺖﻨآ اذإ .ﻪﺗﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ وأ ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺺﻘﻧ وأ ﻒﻠﺗ دﻮﺟو ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﻊﻴﻤﺠﺘﻟا وأ ﺐﻴآﺮﺘﻟا ﻰﻠﻋ مﺪﻘﺗ ﻻ 800.668.6848 ﻦﻣ وأ ﺔﻴﺒﺸﺧ ﻢﺋاﻮﻗ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺼﻣ ﺔﻳدﻮﻤﻋ ﻂﺋاﻮﺣ ﻰﻠﻋ ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺞﺘﻨﻤﻟا اﺬه ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻢﺗ :ﻂﺋﺎﺤﻟﺎﺑ ﺔﺘﺒﺜﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﺪﻳﺮﺒﻟا ﻰﻠﻋ وأ ﻊﻣ ﻢﺳ 41 ﻦﻋ ﻞﻘﻳ ﻻو ﻢﺳ 60 ﻰﻠﻋ ﺮﺧﻵاو ﻢﺋﺎﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﻞﺻﺎﻔﻟا ﺪﻳﺰﻳ ﻻو ﻢﺳ 10 × 5 ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ﻢﺋاﻮﻗ ﻦﻣ ﺔﻧﻮﻜﻣ ﻂﺋاﻮﺣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻲه ﺔﻴﺒﺸﺨﻟا ﻢﺋاﻮﻘﻟاو .ﺔﺒﻠﺻ ﺔﻧﺎﺳﺮﺧ ﻂﺋﺎﺤﻟا نﻮﻜﻳ نأ ﺐﺠﻳ ،ﻦﻣﻵا ﺐﻴآﺮﺘﻠﻟو .ﻞهﺆﻣ ﺐﻴآﺮﺗ ﻞﻣﺎﻌﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﻰﺟﺮﻳ ،ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا تﺎﺒﻴآﺮﺘﻠﻟ .(ﺺﺟ ،ﺔﻴﺒﺸﺧ ﺢﺋاﺮﺷ ،فﺎﺟ ﻂﺋﺎﺣ) ﻢﻣ 13 ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻻ ﻲﻄﺋﺎﺣ ءﺎﻄﻏ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﺺﺨﺸﻟا ﻖﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗو .ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻠﻟ ﺎﻴﻓﻮﺘﺴﻣً ﺢﺒﺼﻳ ﻰﺘﺣ ﺢﻄﺴﻟا ﻢﻴﻋﺪﺗ ﺐﺠﻳ ،ﻚﻟذ فﻼﺨﺑ .ﻲﻠﻜﻟا ﻞﻤﺤﻟا نزو فﺎﻌﺿأ 4 ﻞﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ اردﺎﻗً ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻴﺒﺜﺘﻟﺎﺑ مﻮﻘﺗ يﺬﻟا يﺎﻌﻤﻠﻟ.نﺎﻣﺄﺑ ﻲﻠﻜﻟا ﻞﻤﺤﻠﻟ ﺐﻴآﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﺘﺒﺜﻤﻟاو ﻂﺋﺎﺤﻟا ﺢﻄﺳ/ﺔﻴﻨﺑ ﻞﻤﺤﺗ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻣ ﺐﻴآﺮﺘﻟﺎﺑ ﺐﻴآﺮﺘﻟﺎﺑ ﻢﺋﺎﻘﻟا ﺺﺨﺸﻟا ﻖﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ .ﺮﻳ

.نﺎﻣﺄﺑ ﻲﻠﻜﻟا ﻞﻤﺤﻠﻟ ﺐﻴآﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﺘﺒﺜﻤﻟاو ﻂﺋﺎﺤﻟا ﺢﻄﺳ/ﺔﻴﻨﺑ ﻞﻤﺤﺗ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﻣ

ﺮﻳ ﺎﺷ ﻞﻤﺣ ﻢﻋﺪﻟ ﻢﻤﺼﻣ ةCRT.ﺔﺤﻄﺴﻣ ﺔﺷﺎﺷ يذ نﻮﻳﺰﻔﻠﺗ وأ ﺖﻧوﺎﻤﻴﻨﻣوأ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ةدﺪﺤﻤﻟا تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﻴﻏ ﺮﺧﺁ ﻖﻴﺒﻄﺗ يأ ﻲﻓ ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻚﻟذ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻻ

.رﺬﺤﺑ ﻪﻣﺪﺨﺘﺳا .ﺔآﺮﺤﺘﻣ ءاﺰﺟأ ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺪﻗ

.ﺞﺘﻨﻤﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا نزﻮﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ

800.668.6848 info@omnimount.com OmniMount

800.668.6848 Info@omnimount.com OmniMount

5 cm x 10 cm 60 cm 41 cm 13 mm4 /

CRT OmniMount

! –

!

OmniMount( : 1-800-668-6848 :info@omnimount.com)

場合は、OmniMount ( :1-800-668-6848 :info@omnimount.com)

は、5 × 10 cm 60 cm 41 cm 13 mm 4

CRT

 

P6

WEIGHT CAPACITY

MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

POUNDS (LBS) / KILOGRAMS (KG)

MAXIMUM SCREEN SIZE

MÁXIMA CAPACIDAD DE PESO

LIBRAS (LB) / KILOGRAMOS (KG)

TAMAÑO DE PANTALLA MÁXIMO

CAPACITE DE CHARGE MAXIMALE

LIVRES (LB) / KILOGRAMMERS (KG)

TAILLE D’ÉCRAN MAXIMALE

 

 

 

COMPLETE UNIT

200 (LBS) / 90.7 (KG)

63” in. (160 cm)

 

 

 

CAUTION!

MAXIMUM SCREEN SIZE

63”

 

USE WITH PRODUCTS LARGER THAN THE MAXIMUM WEIGHT AND SIZE MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING

EN

POSSIBLE INJURY. USER MUST REMOVE TELEVISION OR OBJECT OFF THE BRACKET BEFORE ADJUSTING. IF

 

THE PRODUCT IS A TELEVISION MAXIMUM WEIGHT CAPACITY SUPERSEDES / OUTPLACES RECOMMENDED

 

 

DIAGONAL MEASURED TELEVISION SIZE!!

 

 

EL USO CON EL PRODUCTOS MÁS GRANDE QUE EL PESO MÁXIMO Y TAMAÑO PUEDE CAUSAR INESTABILIDAD

ES

Y POSIBLEMENTE HERIDAS. EL USUARIO DEBE QUITAR LA TELEVISIÓN U OBJETO DEL SOPORTE ANTES DEL

 

AJUSTE. SI EL PRODUCTO ES UNA TELEVISIÓN, LA CAPACIDAD DE PESO MÁXIMA REEMPLAZA EL TAMAÑO

 

 

DIAGONAL RECOMENDADO DE LA TELEVISIÓN

 

 

NE PAS UTILISER DES PRODUITS QUI SONT PLUS GRANDS DE LA CAPACITÉ DE CHARGE OU DES DIMENSIONS

FR

MAXIMALES – CELA POURRAIT PROVOQUER L’INSTABILITÉ DE PRODUIT ET DES BLESSURES. AVANT TOUT

 

AJUSTEMENT, IL FAUT DÉMONTER LE TÉLÉVISEUR OU L’AUTRE PRODUIT ÉLÉCTRONIQUE. SI LE PRODUIT EST

 

UN TÉLÉVISEUR, LA CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE SE SUBSTITUE AU GRANDEUR DIAGONALE

 

 

RECOMMANDÉ DU TÉLÉVISEUR.

 

 

 

 

DE

ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE MAXIMALE TRAGKRAFT FÜR DIESES PRODUKT!

 

NL

OVERSCHRIJDT HET MAXIMALE DRAAGVERMOGEN VOOR DIT PRODUCT NIET!

 

IT

NON SUPERARE IL CARICO MASSIMO PER QUESTO PRODOTTO!

 

PL

NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEJ ŁADOWNOŚCI DLA TEGO URZĄDZENIA!

 

CZ

NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ TOHOTO PRODUKTU!

 

HU

NE LÉPJÜK TÚL A TERMÉK MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉGÉT!

 

GK

ΜΗΝΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟΓΙΑΤΟ ΠΑΡΟΝΠΡΟΪΟΝ!

 

PT

NÃO EXCEDER A CAPACIDADE DE PESO MÁXIMO PARA ESTE PRODUTO!

 

DA

OVERSKRID IKKE DEN MAKSIMALE VÆGTKAPACITET FOR DETTE PRODUKT!

 

FI

TÄMÄN TUOTTEEN SUURINTA PAINORAJAA EI SAA YLITTÄÄ!

 

SV

ÖVERSKRID INTE MAXIMAL BELASTNINGSKAPACITET FÖR DENNA PRODUKT!

 

RO

NU DEPĂŞIŢI CAPACITATEA MAXIMĂDE GREUTATE PENTRU ACEST PRODUS!

 

BL

НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ МАКСИМАЛНИЯ КАПАЦИТЕТНАТОВАРА, ВЪЗМОЖЕНЗАТОЗИ ПРОДУКТ!

 

ET

ÄRGE ÜLETAGE SELLE TOOTE SUURIMAT LUBATUD KANDEVÕIMET!

 

LV

SLODZE NEDRĪKST PĀRSNIEGT ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA MAKSIMĀLO NESTSPĒJU!

 

LT

NEVIRŠYKITE MAKSIMALAUS GALIMO ŠIO PRODUKTO SVORIO!

 

SL

NAJVEČJE DOVOLJENE TEŽE ZA TA IZDELEK NE SMETE PREKORAČITI!

 

SK

DBAJTE NA TO, ABY STE NEPREKROČILI MAXIMÁLNE POVOLENÉ ZAŤAŽENIE TOHTO PRODUKTU!

 

RU

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКАНАДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ВКГ НЕ ПРЕВЫШЕНА!

 

TR

BU ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ OLAN MAKSİMUM AĞIRLIK KAPASİTESİNİ AŞMAYIN!

 

NO

IKKE OVERSTIG DEN MAKSIMALE VEKTKAPASITETEN FOR DETTE PRODUKTET!

 

AR

ﺞﺘﻨﻤﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا نزﻮﻠﻟ ﻰﺼﻗﻷا ﺪﺤﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ

 

CN

!

 

JP

!

P7

SYMBOL KEY

EN

Drill

 

EN

Level

 

EN

Caution

 

EN

Hammer

 

EN

Optional

ES

Agujerear

 

ES

Nivel

 

ES

Precaución

 

ES

Martillo

 

ES

Opcional

FR

Percer

 

FR

Niveau

 

FR

Attention

 

FR

Marteau

 

FR

Optionnel

DE

Bohren

 

DE

Wasserwaage

 

DE

Vorsicht

 

DE

Hammer

 

DE

Optional

NL

Boor

 

NL

Waterpas

 

NL

Voorzichtig

 

NL

Hamer

 

NL

Optioneel

IT

Forare

 

IT

Livellare

 

IT

Attenzione

 

IT

Martello

 

IT

Opzionale

PL

Wywierć

 

PL

Poziomnica

 

PL

Przestroga

 

PL

Młotek

 

PL

Opcjonalne

CZ

Vrtat

 

CZ

Vodováha

 

CZ

Pozor

 

CZ

Kladivo

 

CZ

Volitelné

HU

Készítsen furatot

 

HU

Szintező

 

HU

Figyelmeztetés

 

HU

Kalapács

 

HU

Választható

GK

Διατρήστε

 

GK

Αλφάδι

 

GK

Προσοχή

 

GK

Χτυπήστε με σφυρί

 

GK

Προαιρετικό

PT

Furar

 

PT

Nível

 

PT

Cuidado

 

PT

Martelo

 

PT

Opcional

DA

Bor

 

DA

Vaterpas

 

DA

Pas på

 

DA

Hammer

 

DA

Valgfrit

FI

Poraa

 

FI

Vesivaaka

 

FI

Varoitus

 

FI

Vasara

 

FI

Valinnainen

SV

Borra

 

SV

Pass

 

SV

Försiktighet

 

SV

Hammare

 

SV

Valfri

RO

Burghiu

 

RO

Nivelă

 

RO

Atenţie

 

RO

Ciocan

 

RO

Opţional

BL

Пробив

 

BL

Ниво

 

BL

Внимание

 

BL

Чук

 

BL

Допълнителен

ET

Puurige

 

ET

Lood

 

ET

Hoiatus.

 

ET

Haamer

 

ET

Valikuline

LV

Urbis

 

LV

Līmenis

 

LV

Brīdinājums

 

LV

Āmurs

 

LV

Pēc izvēles

LT

Gręžti

 

LT

Lygis

 

LT

Dėmesio

 

LT

Kalti

 

LT

Pasirinktinis

SL

Izvrtajte

 

SL

Vodna tehtnica

 

SL

Previdno

 

SL

Kladivo

 

SL

Izbirno

SK

Vŕtať

 

SK

Vodováha

 

SK

Pozor

 

SK

Kladivo

 

SK

Voliteľné

RU

Сверление

 

RU

Уровень

 

RU

Предостережение

 

RU

Молоток

 

RU

Дополнительно

TR

Delin

 

TR

Aynı Seviyeye Getir

 

TR

Dikkat

 

TR

Çekiç

 

TR

İsteğe Bağlı

NO

Bormaskin

 

NO

Vater

 

NO

Forsiktig

 

NO

Hammer

 

NO

Valgfritt

AR

ﺮﻔﺣا

 

AR

ناﺰﻴﻣ

 

AR

ﻪﻴﺒﻨﺗ

 

AR

ﺔﻗﺮﻄﻣ

 

AR

يرﺎﻴﺘﺧا

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

EN

Pencil Mark

 

EN

Phillips Screwdriver

 

EN

Allen Wrench

 

EN

Tools Needed

ES

Marque con lápiz

 

ES

Destornillador Phillips

 

ES

Llave Allen

 

ES

Herramientas necesarias

FR

Marque de crayon

 

FR

Tournevis Phillips

 

FR

Clé hexagonale

 

FR

Outils requis

DE

Bleistiftmarkierung

 

DE

Kreuzschlitzschraubendreher

 

DE

Inbusschlüssel

 

DE

Benötigte Werkzeuge

NL

Potloodmarkering

 

NL

Phillips schroevendraaier

 

NL

Inbussleutel

 

NL

Benodigde gereedschappen

IT

Segno di matita

 

IT

Cacciavite a croce

 

IT

Chiave esagonale

 

IT

Strumenti necessari

PL

Znak wykonany ołówkiem

 

PL

Śrubokręt krzyżakowy

 

PL

Klucz do wkrętów

 

PL

Potrzebne narzędzia

CZ

Poznamenejte si polohu tužkou

 

CZ

Křížový šroubovák

 

CZ

Klíč imbus

 

CZ

Potřebné nástroje

HU

Jelölő ceruza

 

HU

Keresztfejes csavarhúzó

 

HU

Imbuszkulcs

 

HU

Szükséges eszközök

GK

Σημειώστε με μολύβι

 

GK

Σταυροκατσάβιδο

 

GK

Κλειδί Άλεν

 

GK

Απαιτούμενα εργαλεία

PT

Marcar a lápis

 

PT

Chave-de-fendasPhillips

 

PT

Chave Allen

 

PT

Ferramentas necessárias

DA

Blyantsmærke

 

DA

Philips skruetrækker

 

DA

Unbrakonøgle

 

DA

Nødvendigt værktøj

FI

Lyijykynämerkki

 

FI

Ristipääruuvitaltta

 

FI

Kuusiotappiavain

 

FI

Tarvittavat työkalut

SV

Märke med penna

 

SV

Philips skruvmejsel

 

SV

Insexnyckel

 

SV

Verktyg som krävs

RO

Marcaj de creion

 

RO

Şurubelniţă Phillips

 

RO

Cheie Allen

 

RO

Instrumente necesare

BL

Обозначаване с молив

 

BL

Отвертка Phillips

 

BL

Шестостепенен ключ

 

BL

Необходими уреди

ET

Pliiatsimärge

 

ET

Ristkruvikeeraja

 

ET

Kuuskantpesapeakruvi võti

 

ET

Vajalikud tööriistad

LV

Atzīme ar zīmuli

 

LV

Phillips skrūvgriezis

 

LV

Sešstūra stieņatslēga

 

LV

Nepieciešamie rīki

LT

Pažymėti pieštuku

 

LT

Kryžminis atsuktuvas

 

LT

Šešiakampis raktas

 

LT

Reikalingi įrankiai

SL

Oznaka s svinčnikom

 

SL

Križni izvijač Phillips

 

SL

Imbus ključ

 

SL

Potrebno orodje

SK

Poznamenajte si polohu ceruzkou

 

SK

Krížový skrutkovač

 

SK

Imbusový kľúč

 

SK

Potrebné náradie

RU

Карандашная пометка

 

RU

Крестовая отвертка

 

RU

Торцовый ключ

 

RU

Необходимые инстру

TR

Kalem İşareti

 

TR

Yıldız Tornavida

 

TR

Allen Anahtarı

 

TR

Gerekli Aletler

NO

Blyantmerke

 

NO

Stjerneskrujern

 

NO

Sekskantnøkkel

 

NO

Nødvendige verktøy

AR

صﺎﺻﺮﻟا ﻢﻠﻘﻟﺎﺑ ﺔﻣﻼﻋ

 

AR

ﺔﺒﻴﻠﺻ ﻚﻔﻣ

 

AR

ﻲﺳاﺪﺳ ﻂﺑر حﺎﺘﻔﻣ

 

AR

ﺔﻣزﻼﻟا تاودﻷا

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

P8

SYMBOL KEY

EN

Find Center Position

ES

Encuentre la posición del centro

FR

Repérez la position centrale

DE

Finden Sie die mittige Position

NL

Midden bepalen

IT

Determinare posizione centrale

PL

Znajdźśrodek

CZ

Najděte středovou pozici

HU

Keresse meg a középső pozíciót

GK

Βρείτε τη θέση κέντρου

PT

Encontrar Posição Central

DA

Find midterposition

FI

Etsi keskiasento

SV

Leta upp en central position

RO

Localizare poziţie centrală

BL

Намерете положението на

ET

Leidke keskkoht

LV

Atrodiet centra stāvokli

LT

Raskite vidurinę padėtį

SL

Poiščite središče

SK

Nájdite stredovú polohu

RU

Найдите центральную точку

TR

Orta Noktayı Bulma

NO

Finn midtpunktet

AR

ًﺎﻳﺰآﺮﻣ ًﺎﻌﺿﻮﻣ دﺪﺣ

CN

 

JP

 

EN

Adjust

 

EN

Socket Wrench

 

EN

Cable Management

ES

Ajuste

 

ES

Llave española

 

ES

Sistema de organización de cables

 

 

 

FR

Ajustez

 

FR

Clé ouverte

 

FR

Gestion des câbles

 

 

 

DE

justieren Sie

 

DE

Gabelschlüssel

 

DE

Kabelführung

 

 

 

 

NL

Regel

 

NL

Open sleutel

 

NL

Kabelgoten

 

 

 

IT

Regolare

 

IT

Chiave a forchetta

 

IT

Passacavi

 

 

 

PL

Wyreguluj

 

PL

Klucz płaski

 

PL

Pokrywa na przewody

 

 

 

 

CZ

Upravte polohu

 

CZ

Klíč – očko

 

CZ

Kryty kabelů

 

 

 

 

HU

Igazítsa helyére.

 

HU

Nyitott villáskulcs

 

HU

Kábelkezelés

 

 

 

GK

Προσαρμόστε

 

GK

Κλειδί ανοιχτού άκρου

 

GK

Διαχείριση καλωδίου

 

 

 

PT

Ajustar

 

PT

Chave de boca aberta

 

PT

Gestão de cabos

 

 

 

DA

Justér

 

DA

Åben nøgle

 

DA

Kabelstyring

 

 

 

FI

Säädä

 

FI

Kiintoavain

 

FI

Kaapelien hallinta

 

 

 

SV

Justera

 

SV

Öppen nyckel

 

SV

Kabelhantering

 

 

 

RO

Reglaţi

 

RO

Cheie cu cap deschis

 

RO

Gestionarea cablurilor

 

 

 

BL

Регулирайте

 

BL

Гаечен ключ без предвари

 

BL

Управление на кабели

 

 

 

ET

Sättige paika

 

ET

Harkvõti

 

ET

Kaablite korraldamine

 

 

 

LV

Pielāgojiet

 

LV

Uzgriežņatslēga ar atvērtu atveri

 

LV

Kabeļu penāļi

 

 

 

LT

Nustatykite

 

LT

Veržliaraktis atviru galu

 

LT

Kabelio tvarkymas

 

 

 

SL

Prilagodite

 

SL

Viličasti ključ

 

SL

Držalo za kable

 

 

 

SK

Upravte polohu

 

SK

Kľúč – očko

 

SK

Kryty káblov

 

 

 

RU

Отрегулируйте

 

RU

Рожковый ключ

 

RU

Монтаж кабелей

 

 

 

TR

Ayarlayın

 

TR

Kurbağacık

 

TR

Kablo İdaresi

 

 

 

NO

Juster

 

NO

Fastnøkkel

 

NO

Kabelorganisering

 

 

 

AR

ﻂﺒﺿا

 

AR

فﺮﻄﻟا حﻮﺘﻔﻣ ﻂﺑر حﺎﺘﻔﻣ

 

AR

تﻼﺒﻜﻟا ةرادإ

 

 

 

 

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

 

 

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN

Remove

 

EN

Tighten Fastener

 

EN

Loosen Fastener

 

EN

Hand tighten

ES

Retire

 

ES

Ajuste el sujetador

 

ES

Afloje el sujetador

 

ES

Ajuste manual

FR

Retirez

 

FR

Serrez l'attache

 

FR

Desserrez l'attache

 

FR

Serrer avec les doigts

DE

Entfernen Sie

 

DE

Ziehen Sie die Befestigung fest

 

DE

Lösen Sie die Befestigung

 

DE

Mit der Hand festziehen

NL

Verwijder

 

NL

Draai de bevestiging vast

 

NL

Draai de bevestiging los

 

NL

Met de hand vastdraaien

IT

Rimuovere

 

IT

Serrare il dispositivo di fissaggio

 

IT

Allentare il dispositivo di

 

IT

Serrare a mano

PL

Zdejmij

 

PL

Zaciśnij łącznik

 

PL

Poluzuj zapięcie

 

PL

Dokręć ręcznie

CZ

Odstraňte

 

CZ

Utáhněte upevnění

 

CZ

Uvolněte upevnění

 

CZ

Utáhnout rukou

HU

Távolítsa el

 

HU

Szorítsa meg a rögzítőt.

 

HU

Lazítsa meg a rögzítőt.

 

HU

Kézi rögzítés

GK

Αφαιρέστε

 

GK

Βιδώστε τονσφιγκτήρα

 

GK

Ξεβιδώστε τονσφιγκτήρα

 

GK

Σφίξτε με το χέρι

PT

Desmontar

 

PT

Apertar aperto

 

PT

Soltar aperto

 

PT

Apertar à mão

DA

Fjern

 

DA

Stram fæstneren

 

DA

Løsgør fæstneren

 

DA

Stram med hånden

FI

Poista

 

FI

Kiristä kiinnitin

 

FI

Löysää kiinnitintä

 

FI

Kiristä käsin

SV

Ta bort

 

SV

Spänn fäste

 

SV

Lossa fäste

 

SV

Handspänn

RO

Scoateţi

 

RO

Strângeţi dispozitivul de fixare

 

RO

Slăbiţi dispozitivul de fixare

 

RO

Strâns cu mâna

BL

Отстрани

 

BL

Затегнете натегача

 

BL

Разхлабете натегача

 

BL

Затегнете с ръка

ET

Eemaldage

 

ET

Pingutage kinnitit

 

ET

Laske kinniti lõdvemaks

 

ET

Pingutage käsitsi

LV

Noņemt

 

LV

Savelciet fiksatoru

 

LV

Atbrīvojiet fiksatoru

 

LV

Savilkšana ar roku

LT

Pašalinti

 

LT

Priveržti tvirtinimo elementą

 

LT

Atlaisvinti tvirtinimo elementą

 

LT

Priveržti ranka

SL

Odstranite

 

SL

Pričvrstite objemko

 

SL

Zrahljajte objemko

 

SL

Privijte z roko

SK

Odstráňte

 

SK

Utiahnite upevnenie

 

SK

Uvoľnite upevnenie

 

SK

Utiahnite rukou

RU

Удалите

 

RU

Затяните крепление

 

RU

Ослабьте крепление

 

RU

Затяжка вручную

TR

Kaldır

 

TR

Kıskacı Sıkıştırın

 

TR

Kıskacı Gevşetin

 

TR

Elle sıkıştırın

NO

Fjern

 

NO

Stram holderen

 

NO

Løsne holderen

 

NO

Stram for hånd

AR

لزأ

 

AR

ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻂﺑرا

 

AR

ﻚﺒﺸﻤﻟا ﻞﺣ

 

AR

ﺪﻴﻟﺎﺑ ﻂﺑرا

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

 

CN

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

 

JP

 

P9

TOOLS NEEDED

Wood Pilot

Pilot Hole Size

Pilot Drill Depth

9/32” inch

3 ½” inch

7 mm

90 mm

Concrete Pilot

Pilot Hole Size

Pilot Drill Length

½” inch

3 ½” inch

14 mm

90 mm

P10

CONTENTS

5

1

3

2

4

 

 

5

 

2

Monitor Kit L-U-vB

Pouch #

 

Part #

Qty

Description

M-A

 

M-A

4

Philips screws M4 x 15mm

M-B

 

M-B

4

Philips screws M4 x 35mm

M-C

 

M-C

4

Philips screws M5 x 15mm

M-D

 

M-D

4

Philips screws M5 x 35mm

M-E

 

M-E

4

Philips screws M6 x 15mm

M-F

 

M-F

4

Philips screws M6 x 35mm

M-G

 

M-G

4

Philips screws M8 x 15mm

M-H

 

M-H

4

Philips screws M8 x 35mm

M-I

 

M-I

4

Oval Spacers: 3/4"

Wall Kit 38-4

 

 

Pouch #

 

Part #

Qty

Description

W-A

 

W-A

4

Lag Bolts

W-B

 

W-B

4

Wall Anchor

W-C

W-C

4

Steel Washer

OM1004463vA

 

 

Pouch #

 

Part #

Qty

Description

1

 

P-A

4

Square Washers

Contents

 

 

 

 

 

1

1

Wall Plate

 

 

2

2

Tilt Rails

N/A

 

3

1

Security Bar

 

4

2

Tension Knob

 

 

 

 

5

2

Covers

 

 

6

1

Wall Template

M-A

M-B

M-CM-D

M-E

M-F

M-G

M-H

M-I

W-AW-BW-C

P-A

P11

WOOD STUD INSTALLATION

EN

Find stud(s) and mark edge and center locations.

 

ES

Ubique el panel y marque las ubicaciones de los bordes y el centro.

 

FR

Repérez l'emplacement d'une poutre, puis marquez l'emplacement des bords et du centre de cette poutre.

 

DE

Suchen Sie den Balken und markieren Sie Ränder und Mitte.

 

NL

Zoek de drager en markeer de randen middenlocaties.

 

IT

Individuare il montante e segnare la posizione dei bordi e del centro del montante stesso.

 

PL

Znajdź belkę i zaznacz jej krawędzie oraz środek.

 

CZ

Najděte dřevěný trám a vyznačte jeho okraje a střed.

 

HU

Keressük meg a gerendát, és jelöljük meg a szélét és a közepét.

 

GK

Εντοπίστε τον ορθοστάτη και σημειώστε τις άκρες του και τα κεντρικά σημεία.

 

PT

Encontrar a viga e marcar os locais extremos e centrais.

 

DA

Find underligger og markér kant og midt.

 

FI

Etsi pystypuu ja merkitse reunat ja keskikohta.

 

SV

Hitta stiftet och markera kant och mittenposition.

 

RO

Găsiţi panoul şi marcaţi locaţiile de pe margine şi din centru.

 

BL

Открийте преграда и обозначете ръба и централната й позиция.

 

ET

Otsige üles sõrestikupost ning märkige selle servad ja keskkoht.

 

LV

Atrodiet statni un atzīmējiet malas un centra atrašanās vietas

 

LT

Surasti varžtą ir pažymėti kraštines bei centrinę padėtj.

 

SL

Najdite steber ter označite robove in sredino.

 

SK

Nájdite drevený trám a vyznačte jeho okraje a stred.

 

RU

Найдите стойку и отметьте ее центр и края.

 

TR

Direği bulun, kenarını ve ortasını işaretleyin.

 

NO

Finn stenderen og marker kantene og midten.

 

AR

.ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻂﻴﺳﻮﺘﺑ ﻢﻗو ﺔﻓﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿو ﻞﺻﺎﻔﻟا نﺎﻜﻣ دﺪﺣ

 

CN

 

P12

JP

 

WOOD STUD INSTALLATION

X4

6

EN

Use wall plate or wall template to mark mounting locations

 

ES

Use la guía o placa de la pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación

 

FR

Utilisez la plaque ou le gabarit mural pour marquer les emplacements de montage

 

DE

Verwenden Sie die Wandplatte oder die Wandschablone, um die Montagestellen zu markieren

 

NL

Wandplaat of wandsjabloon gebruiken om de montageplaatsen af te tekenen

 

IT

Utilizzare la piastra a muro o la guida per segnare le posizioni di montaggio

 

PL

Użyj płyty ściennej lub szablonu ściennego do oznaczenia punktów montażu

 

CZ

Pomocí nástěnné desky nebo šablony označte místa uchycení

 

HU

A szerelési helyek megjelöléséhez használja a fali lemezt vagy fali sablont

 

GK

Χρησιμοποιήστε την πλάκα τοίχου για να σημειώσετε τις θέσεις εγκατάστασης

 

PT

Utilizar placa de parede ou escantilhão de parede para marcar as localizações da armação

 

DA

Tag udgangspunkt i vægpladen eller tværtræet, når du markerer monteringspunkterne

 

FI

Merkitse asennuskohdat seinälevyn tai seinämallin avulla

 

SV

Använd väggplatta eller väggmall när du ska markera monteringsplatser

 

RO

Utilizaţi placa pentru perete sau şablonul pentru perete pentru a marca locaţia de montare

 

BL

Използвайте пластината застена или шаблона за стена, за да отбележите позициите за монтиране

 

ET

Kasutage seinaplaati või seinamalli paigalduskohtade märkimiseks

 

LV

Ar sienas plāksni vai šablonu atzīmējiet montēšanas vietas

 

LT

Montavimo vietai pažymėti naudokite sieninę plokštę arba šabloną

 

SL

Uporabite ploščico ali predlogo za pritrditev na steno, da označite mesta za pritrditev

 

SK

Na označenie upevňovacích miest použite stenovú dosku alebo stenovú šablónu

 

RU

Для разметки места крепежа используйте стеновую пластину

 

TR

Montaj yerlerini işaretlemek için duvar plakası veya duvar şablonu kullanın

 

NO

Ta utgangspunkt i veggplaten eller tverrtreet når du merker av monteringsposisjonene

 

AR

ﺐﻴآﺮﺘﻟا طﺎﻘﻧ ﻢﺳﻮﻟ ﻂﺋﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ةﺮﻳﺎﻌﻣ ﺔﺤﻴﻔﺻ مﺪﺨﺘﺳا

 

CN

 

P13

JP

 

WOOD STUD INSTALLATION

X4

Wood Pilot

Pilot Hole Size

Pilot Drill Depth

9/32” inch

3 ½” inch

7 mm

90 mm

EN

Wood Stud Wall Installation

ES

Instalación en pared con paneles de madera

FR

Installation murale sur poteau de cloison en bois

DE

Montage an Holzbalken an der Wand

NL

Installatie op muur met houten dragers

IT

Installazione su muro con montanti in legno

PL

Instalacja ścienna z wykorzystaniem słupów drewnianych

CZ

Instalace na stěnu s dřevěnými trámy

HU

Falra szerelés fagerendánál

GK

Εγκατάσταση επιτοίχιου ξύλινου ορθοστάτη

PT

Instalação numa parede de vigas de madeira

DA

Installation på trævæg

FI

Asennus pystypuiseen seinään

SV

Träfackverksmontering

RO

Instalarea pe un perete din panouri din lemn

BL

Монтиранена дървена преграда настена

ET

Paigaldus puidust sõrestikupostidele ehitatud seinale

LV

Uzstādīšana pie koka statņu sienas

LT

Tvirtinimas prie medinės sienos

SL

Stenska pritrditev na lesen steber

SK

Inštalácia na drevenú stenu

RU

Установка настенус деревянными стойками

TR

Ahşap Direkli Duvara Montaj

NO

Installasjon på vegg med trestendere

AR

ﺔﻴﺒﺸﺨﻟا ﻢﺋاﻮﻘﻟا تاذ ﻂﺋاﻮﺤﻟا ﻲﻓ ﺐﻴآﺮﺘﻟا

CN

 

JP

 

Drill pilot hole

Realice el agujero piloto

Percez le trou de guidage

Bohren Sie die Vorbohrung

Boor een montagegat

Trapanare il foro pilota

Wywierć otwór pilotowy

Vyvrtejte vodicí otvor

Fúrja ki a vezetőlyukat.

Ανοίξτεοπή οδηγό

Executar um furo piloto

Bor styrehul

Poraa ohjausreikä

Borra styrhål

Gaură de ghidare a burghiului

Пробиваненаосновна дупка

Puurige esialgne auk

Izveidojiet priekšurbumu

Išgręžkite bandomąją skylę

Navrtajte začetno luknjo

Vyvŕtajte vodiacu dieru

Просверлите направляющее отверстие

Kılavuz delik açın

Drill pilothull

ﻲﻠﻴﻟﺪﻟا ﺐﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا

P14

STEP 1 – WOOD STUD INSTALATION

x4

W-C

W-A

P15

CONCRETE INSTALLATION

X4

6

 

Solid Concrete Only

 

 

Do Not Drill Into Mortar

 

 

 

 

EN

Use wall plate or wall template to mark mounting locations

 

ES

Use la guía o placa de la pared para marcar el lugar donde se realizará la instalación

 

FR

Utilisez la plaque ou le gabarit mural pour marquer les emplacements de montage

 

DE

Verwenden Sie die Wandplatte oder die Wandschablone, um die Montagestellen zu markieren

 

NL

Wandplaat of wandsjabloon gebruiken om de montageplaatsen af te tekenen

 

IT

Utilizzare la piastra a muro o la guida per segnare le posizioni di montaggio

 

PL

Użyj płyty ściennej lub szablonu ściennego do oznaczenia punktów montażu

 

CZ

Pomocí nástěnné desky nebo šablony označte místa uchycení

 

HU

A szerelési helyek megjelöléséhez használja a fali lemezt vagy fali sablont

 

GK

Χρησιμοποιήστε την πλάκα τοίχου για να σημειώσετε τις θέσεις εγκατάστασης

 

PT

Utilizar placa de parede ou escantilhão de parede para marcar as localizações da armação

 

DA

Tag udgangspunkt i vægpladen eller tværtræet, når du markerer monteringspunkterne

 

FI

Merkitse asennuskohdat seinälevyn tai seinämallin avulla

 

SV

Använd väggplatta eller väggmall när du ska markera monteringsplatser

 

RO

Utilizaţi placa pentru perete sau şablonul pentru perete pentru a marca locaţia de montare

 

BL

Използвайте пластината застена или шаблона за стена, за да отбележите позициите за монтиране

 

ET

Kasutage seinaplaati või seinamalli paigalduskohtade märkimiseks

 

LV

Ar sienas plāksni vai šablonu atzīmējiet montēšanas vietas

 

LT

Montavimo vietai pažymėti naudokite sieninę plokštę arba šabloną

 

SL

Uporabite ploščico ali predlogo za pritrditev na steno, da označite mesta za pritrditev

 

SK

Na označenie upevňovacích miest použite stenovú dosku alebo stenovú šablónu

 

RU

Для разметки места крепежа используйте стеновую пластину

 

TR

Montaj yerlerini işaretlemek için duvar plakası veya duvar şablonu kullanın

 

NO

Ta utgangspunkt i veggplaten eller tverrtreet når du merker av monteringsposisjonene

 

AR

ﺐﻴآﺮﺘﻟا طﺎﻘﻧ ﻢﺳﻮﻟ ﻂﺋﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا ةﺮﻳﺎﻌﻣ ﺔﺤﻴﻔﺻ مﺪﺨﺘﺳا

 

CN

 

 

JP

 

P16

 

 

CONCRETE INSTALLATION

X4

 

 

 

 

Concrete Pilot

W-B

 

 

 

Pilot Hole Size

Pilot Drill Length

 

 

 

 

½” inch

3 ½” inch

 

 

 

 

14 mm

90 mm

 

 

 

 

 

 

EN

Concrete Wall Installation

 

Drill pilot hole

 

Solid Concrete

 

ES

Instalación en pared de hormigón

 

Realice el agujero guía

 

Concreto sólido

 

FR

Installation sur mur en béton

 

Percez le trou de guidage

 

Béton massif

 

DE

Montage an Betonwand

 

Bohren Sie die Vorbohrung

 

Beton

 

NL

Installatie op betonnen muur

 

Boor een montagegat

 

Massief beton

 

IT

Installazione su muro di cemento

 

Trapanare il foro pilota

 

Calcestruzzo pieno

 

PL

Instalacja na ścianach betonowych

 

Wywierć otwór pilotowy

 

Beton zwykły

 

CZ

Instalace na betonovou stěnu

 

Vyvrtejte vodicí otvor

 

Beton

 

HU

Falra szerelés betonnál

 

Fúrja ki a vezetőlyukat

 

Tömör beton

 

GK

Εγκατάσταση σε τοίχο σκυροδέματος

 

Ανοίξτε οπή οδηγό

 

Συμπαγές τσιμέντο

 

PT

Instalação numa parede de betão armado

 

Executar um furo piloto

 

Betão armado

 

DA

Installation på betonvæg

 

Bor styrehul

 

Fast beton

 

FI

Asennus betoniseinään

 

Poraa ohjausreikä

 

Betoni

 

SV

Betongmontering

 

Borra styrhål

 

Betong

 

RO

Instalarea pe un perete din beton

 

Gaură de ghidare a burghiului

 

Beton solid

 

BL

Монтиранебетонна плоча на стена

 

Пробиване на основна дупка

 

Плътен бетон

 

ET

Paigaldus betoonseinale

 

Puurige esialgne auk

 

Betoon

 

LV

Uzstādīšana pie betona sienas

 

Izveidojiet priekšurbumu

 

Vienlaidus betons

 

LT

Tvirtinimas prie betoninės sienos

 

Išgręžkite bandomąją skylę

 

Vientisas betonas

 

SL

Pritrditev na betonsko steno

 

Izvrtajte začetno luknjo

 

Masivni beton

 

SK

Inštalácia na murovanú stenu

 

Vyvŕtajte vodiacu dieru

 

Betón

 

RU

Установка на бетонную стену

 

Просверлите направляющее отверстие

 

Для стен из бетонныхблоков

TR

Beton Duvara Montaj

 

Kılavuz delik açın

 

Saf Beton

 

NO

Installasjon på betongvegg

 

Drill pilothull

 

Fast betong

 

AR

ﺔﻴﻧﺎﺳﺮﺨﻟا ﻂﺋاﻮﺤﻟا ﻲﻓ ﺐﻴآﺮﺘﻟا

 

ﻲﻠﻴﻟﺪﻟا ﺐﻘﺜﻟا ﺮﻔﺣا

 

ﺔﺒﻠﺻ ﺔﻧﺎﺳﺮﺧ

 

CN

 

 

 

 

 

 

JP

 

 

 

 

 

P17

STEP 1 –CONCRETEINSTALLTION

x4

W-B

W-C

W-A

P18

CAUTION! - SCREWS BOTTOMING OUT

M-A

M-H

P-A

M-I

 

 

Spacer

Steel Washer

 

 

M-I

(Not Included)

 

 

 

**NOTE**

 

 

 

WHEN INSTALLING FLAT PANEL TV DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS

 

 

 

AND MAKE SURE THAT SCREWS DO NOT BOTTOM OUT IN MOUNTING

 

 

 

 

HOLES!

 

 

 

 

 

 

EN

Attention: If screw "bottoms out" use steel washers (not included) to take up slack

ES

Atención: Si el tornillo hace tope, utilice arandelas (no se incluyen) para ajustarlo al máximo.

FR

Attention : Si les vis dépassent en dessous, utilisez des rondelles (non incluses) pour compenser

DE

Achtung: Falls sich die Schraube „eingräbt“, verwenden Sie Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Schraubenkraft auf eine größere

Fläche zu verteilen

 

 

 

 

 

NL

Opgepast: Indien de schroef los zit, gebruik plaatjes (niet inbegrepen) om de ruimte op te vullen

IT

Attenzione: Se la vite "tocca il fondo", utilizzare delle rondelle (non in dotazione) per lo spazio eccedente

PL

Uwaga: Jeśli nie można dokręcić śruby, należy użyć podkładek, aby usunąć luz

CZ

Upozornění: Pokud je šroub příliš dlouhý, použijte podložky (nejsou přibaleny)

HU

Figyelem: Ha a csavar „kiemelkedik”, alátéttel (nem tartozék) szüntesse meg a hézagot

GK

Προσοχή: Ανο κοχλίας είναι πολύ κοντός χρησιμοποιήστε δακτυλίους (δενπεριλαμβάνονται) για να κερδίσετε απόσταση

PT

Atenção: Se o parafuso "bater no fundo" utilize anilhas (não incluídas) para remover a folga

DA

OBS: Hvis skruens ende stikker ud bruges spændeskiver (ikke vedlagt), så dette ikke sker

FI

Huomautus: Jos ruuvi menee pohjaan, poista välys aluslevyjen (ei mukana) avulla.

SV

Observera: Använd brickor för att minska glapp för skruvar som inte tar ordentligt (ej inkluderade)

RO

Atenţie: Dacă vârfurile şuruburilor „ies afară”, utilizaţi piunişe (nu sunt incluse) pentru a le strânge

BL

Внимание: Ако някои винт "се извади", използвайте промивачка (не се съдържа в комплекта), за да го извадите

ET

Tähelepanu. Kui kruvi tagumine ots ei mahu üleni sisse, kasutage tühja ruumi täitmiseks seibe (pole komplektis)

LV

Uzmanību! Ja caurskrūvējamās skrūves savilkšanai tiek izmantotas starplikas (komplektācijā neietilpst)

LT

Dėmesio: jeigu varžtas „įlenda per giliai“, sutvirtinimui naudokite tarpiklius (nepridedami)

SL

Pozor: Če se vijak odvije, uporabite podložke (niso priložene), da ga lahko dobro privijete

SK

Upozornenie: V prípade, že je skrutka príliš dlhá, použite podložky (nie sú súčasťou balenia).

RU

Внимание! В случае применения винтов типа “гайка внизу”, для затягивания используйте шайбы (не входят в комплект)

TR

Dikkat: Vida "sonuna kadar girerse", boşluğu almak için rondelaları (dahil değildir) kullanın

NO

Obs: Hvis skruene når bunnen, må du bruke skiver (ikke inkludert) til å ta bort slark

AR ﻲﻟﺪﺘﻤﻟا ءﺰﺠﻟا ﻊﻓﺮﻟ (ﺔﻨﻤﻀﻣ ﺮﻴﻏ) ًادرِو مﺪﺨﺘﺳا (ظووﻼﻘﻟا رﺎﻤﺴﻤﻟا) ﺐﻟﻮﻠﻟا "ضﺎﻔﺨﻧا" ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ :ﻪﻴﺒﻨﺗ

CN

 

JP

: ( )

P19

SPACERS

M-A

M-H

P-A

M-I

 

Spacer

Steel Washer

 

 

M-I

(Not Included)

 

 

 

 

EN

Use spacers for recessed mounting holes or to access A/V inputs

 

ES

Use los espaciadores para agujeros de montaje empotrados o para acceder a las entradas de A/V

 

FR

Utilisez les entretoises sur les trous de montage encastrés ou pour accéder aux entrées A/V

 

DE

Verwenden Sie Abstandhalter für zurückversetzte Montagebohrungen oder um A/V-Eingängezu erreichen

 

NL

Gebruik afstandshouders voor verzonken montageopeningen of voor toegang tot A/V-ingangen

 

IT

Usare distanziatori per i fori di montaggio incassati o per accedere a componenti A/V

 

PL

Użyj dystansów w przypadku otworów montażowych lub w celu uzyskania dostępu do wejść A/V

 

CZ

Použijte distanční podložky pro zahloubené otvory pro držák a pro přístup k vstupům zvuku a videa

 

HU

A süllyesztett szerelőlyukakhoz és A/V-bemenetekhezhasználjon távtartókat.

 

GK

Χρησιμοποιήστε διαστολείς για οπές στήριξης σε εσοχή ή για πρόσβαση στις εισόδους A/V

 

PT

Utilizar anilhas para furos de montagem em ressaltos ou para aceder às entradas A/V

 

DA

Brug afstandsskiver i indfræsede monteringshuller eller til A/V-indgange

 

FI

Käytä välilevyjä upotetuissa kiinnitysrei'issä tai A/V-sisääntuloihin

 

SV

Använd distansbrickor för infällda monteringshål eller för att komma åt A/V ingångar

 

RO

Utilizaţi distanţiere pentru găurile de montare din spaţiile scobite sau pentru acces la intrările A/V

 

BL

Използвайте разстоянията за вдлъбнатини по стената или за достъп до A/V входове

 

ET

Kasutage nõgusate paigaldusaukude puhul või A/V sisendile ligipääsuks vahepukse

 

LV

Lietojiet starplikas padziļinājumā esošajiem montāžas caurumiem vai lai piekļūtu audiovideo ieejām

 

LT

Nišos skylėms arba norėdami pasiekti A / V įvestis, naudokite tarpiklius

 

SL

Distančnike uporabite za vgreznjene luknje za pritrditev ali za dostop do vhodov A/V

 

SK

Použite distančné podložky na zapustené otvory pre držiak a na prístup k vstupom zvuku a videa

 

RU

В случае, если крепежные отверстия утоплены, или для доступа к аудио- и видеовходам используйте втулки

 

TR

Oyuk montaj delikleri için veya A/V girişlerine erişmek için ara halkalarını kullanın

 

NO

Bruk avstandsstykker for innfelte monteringshull eller for å få tilgang til A/V-inngangene

 

AR

ﻮﻳﺪﻴﻔﻟاو تﻮﺼﻟا ﻞﺧاﺪﻣ ﻰﻟإ لﻮﺻﻮﻠﻟ وأ ةﺮﺋﺎﻐﻟا ﺖﻴﺒﺜﺘﻟا بﻮﻘﺛ ﻊﻣ تاﺪﻋﺎﺒﻤﻟا مﺪﺨﺘﺳا

 

CN

A/V

P20

JP

A/V