NordicTrack NETL998101, NETL998100 Owner's Manual

Modelnr. NETL99810.0 Serienr.
Noteer het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.
Sticker met
serienummer
VRAGEN?
Als u nog vragen hebt of er zijn on­derdelen die ontbreken of bescha­digd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.
GEBRUIKSAANWIJZING
Bezoek onze website: www.iconsupport.eu
OPGELET
Lees voor gebruik van dit appa­raat alle instructies en voor­zorgsmaatregelen in deze hand­leiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
M
HOE DE BORSTKAS-POLSSENSOR TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
De hier getoonde sticker(s) met waarschu­wing is/zijn op de aangegeven plaats(en) ge­plakt. Bel, wanneer een sticker ontbreekt of
niet leesbaar is, het nummer op de omslag van deze handleiding en vraag om een ver­vangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Opmerking: de sticker(s)
worden niet op ware grootte weergegeven.
NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING: lees, om het risico van ernstig letsel te verminderen, alle be-
langrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw
oopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade
l door het gebruik van dit product.
1. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bij­zonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de eige­naar om zich ervan te vergewissen dat allen die de loopband gebruiken voldoende inge­licht zijn over alle voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.
3. Gebruik de loopband alleen zoals voorge­schreven.
4. Gebruik de loopband enkel binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loop­band niet in een garage, op een overdekt ter­ras of bij water.
5. Plaats de loopband op een vlakke onder­grond met minstens 2,4 m ruimte achter de loopband en 60 cm ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loop­band geen luchtopeningen of luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbedekking te bescher­men.
6. Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof toegevoegd wordt.
7. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.
8. De loopband kan alleen door mensen die niet meer dan 150 kg wegen gebruikt worden.
9. Laat nooit meer dan één persoon tegelijk de loopband gebruiken.
10. Draag geschikte kleding wanneer u de loop­band gebruikt; draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kunnen raken. Draag
altijd gymschoenen om uw voeten tijdens het trainen te beschermen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, op sokken of met san­dalen.
11. Steek het snoer alleen in een geaard stop­contact (zie pagina 16). Geen elk ander appa­raat moet op dezelfde groep aangesloten zijn.
12. Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-draadig, 1 mm snoer dat niet langer is dan 1,5 m.
13. Houd de stekker bij hete oppervlaktes van­daan.
14. Loop nooit op de loopband wanneer de elek­triciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loop­band niet wanneer het elektrische snoer of de stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als deze niet goed werkt. (Zie PROBLE­MEN OPLOSSEN op pagina 25 als de loop­band niet goed werkt.)
15. Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband ge­bruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 18).
16. Start de loopband nooit wanneer u op de band staat. Houd u altijd aan de handleunin­gen vast wanneer u de loopband gebruikt.
17. De loopband kan hoge snelheden bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om plotselinge stoten van de versnelling te voorkomen.
18. De polssensor is geen medisch instrument. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de nauwkeurigheid van de metingen aantas­ten. De polssensor dient slechts om een alge­mene hartslag te meten, als hulpmiddel bij uw workouts.
2
(maat 14)
3
19. Laat de loopband nooit zonder toezicht draaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en zet de aan/uitschakelaar in de uitstand wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 om te zien waar de aan/uitschakelaar zit.)
20. Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOP­BAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 24.) U moet in staat zijn om 20 kg veilig op te kunnen tillen om de loopband in te klappen, uit te klappen of te verplaatsen.
21. Bij het inklappen of verplaatsen van de loop­band dient u erop te letten dat de opbergver­grendeling het onderstel stevig in de opberg­stand houdt.
22. Steek geen enkel voorwerp in welke opening van de loopband dan ook.
23. Controleer alle onderdelen regelmatig en draai ze goed vast.
24. GEVAAR: trek altijd direct na gebruik
van de loopband het snoer uit het stopcon-
act. Doe dit ook bij het schoonmaken van de
t loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het bijstellen zoals beschreven in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap ten­zij een servicemonteur dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding moeten uitsluitend uitgevo­erd worden door een erkende servicemon­teur.
25. Deze loopband is alleen voor huiselijk ge­bruik bedoeld. Gebruik de loopband niet com­mercieel, voor verhuur of in een instelling.
26. Teveel oefenen kan leiden tot ernstig letsel of tot de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
4
VOORDAT U BEGINT
Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire
ordicTrack
N biedt een reeks aan indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke
oopband opvouwen, waardoor deze minder dan de
l helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de
®
9.1 loopband. Deze T 9.1 loopband
T
Bakje
Handleuning
Staander
omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt.
oteer het productnummer en het serienummer voor-
N dat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding
angegeven.
a
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Bedieningspaneel
Polssensor
Sleutel/Klip
Loopband
Voetlrail
Bijstelbouten van de Ruststandrol
Schakelaar
Platform van het Kussen
5
MONTAGE
Tussenstuk van de
Basispoot (94)–2
#8 x 3/4" Schroef
(1)–10
3/8" Sterring
(11)–6
#8 x 1" Tekschroef
(5)–4
3/8" Moer (10)–3
5/16" Sterring
(13)–2
#10 Sterring
(12)–4
#8 x 1" Schroef
(53)–4
#10 x 3/4" Schroef
(2)–4
3/8" x 1 1/2" Hechtbout
(3)–2
5/16" x 1" Hechtbout
met Platte Kop
(14)–4
3/8" x 4" Hechtbout (7)–4
1/4" x 1"
Hechtbout (9)–4
3/8" x 2" Bout (8)–3
5/16" x 1"
Hechtbout (4)–2
Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemon-
eerd. Opmerking: de onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een
t
smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de ver-
akkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de loopband. Als
p er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.
Voor de montage heeft u de meegeleverde inbussleutels en uw eigen kruiskopschroeven­draaier , verstelbare sleutel , smalle nijptang en schaar nodig .
Gebruik de onderstaande tekeningen om te weten hoe u de metalen onderdelen moet monteren. Het nummer tus­sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal achter de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Opmerking:
sommige kleine onderdelen zijn al vooraf gemonteerd. Om schade aan onderdelen te vermijden, moet u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
6
. Zorg dat het snoer niet in het stopcontact zit.
1
erwijder de 3/8" Moer (10), de 3/8" x 2" Bout
V (8), en de verzendbeugel (A) van de Basis (95).
Herhaal deze stap voor de andere kant van de loopband.
De 3/8" Moeren (10) en de 3/8" x 2" Bouten (8) worden in montagestap 3 en 6 gebruikt. Gooi de verzendbeugels weg.
1
95
A
2. Leg, met hulp van een tweede persoon, de loop­band voorzichtig op zijn linkerkant. Klap het Onderstel (55) gedeeltelijk in zodat de loopband stabieler is; klap het Onderstel nog niet hele-
maal in.
Verwijder de twee aangegeven bouten (B) en de verzendbeugel (C) en gooi deze weg.
Snij de draadband die de Draad van de Staander (87) aan de Basis (95) vastmaakt los. Zoek naar een plastic draadband in het aangegeven gat in de Basis, en gebruik de draadband om de Draad van de Staander uit het gat te trekken.
Maak twee Basispoten (90) aan de Basis (95) in de aangegeven plaatsen vast met twee #8 x 1" Tekschroeven (5) en twee Tussenstukken voor de Basispoot (94)
Gat
87
5
8
C
B
90
5
95
90
5
10
2
94
55
90
Maak dan de twee andere Basispoten (90) vast met twee #8 x 1" Tekschroeven (5).
90
94
5
7
3. Maak een Wiel (96) aan de Basis (95) vast met de 3/8" x 2" Bout (8) en de 3/8" Moer (10) die u in montagestap 1 verwijderd heeft. Draai de
oer niet te vast. Het wiel moet vrij kunnen
M draaien.
3
89
Druk een Basiskapje (89) in de Basis (95).
4. Zoek naar de Rechter Stander (85), aangegeven met een sticker “Right” (L of Left geeft links aan; R of Right geeft rechts aan). Houd de Rechter Staander bij de Basis (95) vast zoals afgebeeld.
Bekijk de inzet-tekening. Maak de draadband in de Rechter Staander (85) stevig rond het uiteinde van de Draad van de Staander (87) vast. Trek dan aan het andere uiteinde van de draadband totat de Draad van de Staander goed door de Rechter Staander ligt.
8
95
96
10
4
85
87
Draadband
85
87
95
5. Houd de Rechter Staander (85) tegen de Basis (95) vast. Zorg ervoor dat de Draad van de Staander (87) niet bekneld raakt. Steek twee 3/8" x 4" Hechtbouten (7) en een 3/8" x 1 1/2" Hechtbout (3) met drie 3/8" Sterringen (11) in de Rechter Staander.
Draai de 3/8" x 4" Hechtbouten (7) en de 3/8" x 1 1/2" Hechtbout (3) totdat de koppen van de Hechtbouten de Rechter Staander (85) raken;
draai de Hechtbouten nog niet te vast.
Draad-
band
87
5
85
3
11
7
11
87
95
8
6. Leg, met hulp van een tweede persoon, de loop­band voorzichtig op zijn rechterkant. Klap het Onderstel (55) gedeeltelijk in zodat de loopband
tabieler is; klap het Onderstel nog niet hele-
s
maal in.
Verwijder de twee aangegeven bouten (B) en de verzendbeugel (C) en gooi deze weg.
Maak een Wiel (96) aan de Basis (95) vast met de 3/8" x 2" Bout (8) en de 3/8" Moer (10) die u in montagestap 1 verwijderd heeft. Draai de
Moer niet te vast. Het wiel moet vrij kunnen draaien.
6
C
B
89
8
55
Druk een Basiskapje (89) in de Basis (95).
7. Houd de Linker Staander (84) tegen de Basis (95) vast. Steek twee 3/8" x 4" Hechtbouten (7) en een 3/8" x 1 1/2" Hechtbout (3) met drie 3/8" Sterringen (11) in de Linker Staander.
Draai de 3/8" x 4" Hechtbouten (7) en de 3/8" x 1 1/2" Hechtbout (3) totdat de koppen van de Hechtbouten de Linker Staander (84) raken.
Draai de Hechtbouten nog niet te vast.
Leg, met hulp van een tweede persoon, de loop­band zodanig neer dat de Basis (95) plat op de vloer ligt.
95
96
7
7
11
95
3
11
10
84
9
8. Zoek naar de Linker Basiskap (88) en de Rechter Basiskap (91). Schuif de Linker Basiskap op de Linker Staander (84) en de Rechter Basiskap op de Rechter Staander (85).
8
84
85
88
91
9. Zoek naar de Linker Basiskap (80). Schuif de Linker Basiskap op de Linker Staander (84).
Zoek naar de Linker Handleuning (82). Verwijder de draadband van de beugel op de Linker Handleuning. Druk, indien nodig, de 5/16" Vierkante Borgmoer (38) terug op zijn plaats.
Maak de Linker Handleuning (82) op de Linker Staander (84) vast met twee 5/16" x 1" Hechtbouten met Platte Kopen (14), een 5/16" x 1" Hechtbout (4), en een 5/16" Sterring (13) zoals afgebeeld. Draai de Hechtbouten nog
niet vast.
9
4
38
13
82
14
84
80
10
10. Schuif de Rechter Staanderkap (86) op de Rechter Staander (85). Verwijder de draadband van de beugel op de Rechter Handleuning (83).
ruk, indien nodig, de 5/16" Vierkante
D Borgmoer (38) terug op zijn plaats.
Houd de Rechter Handleuning (83) bij de Rechter Staander (85) vast. Steek de Draad van de Staander (87) door de beugel aan de on­derkant van de Rechter Handleuning. Trek de Draad van de Staander uit het uiteinde van de Rechter Handleuning.
Maak de Rechter Handleuning (83) aan de Rechter Staander (85) vast met twee 5/16" x 1" Hechtbouten met Platte Koppen (14), een 5/16" x 1" Hechtbout (4), en een 5/16" Sterring (13) zoals afgebeeld. Draai de Hechtbouten nog
niet vast.
10
83
14
eugel
B
7
8
8
3
4
13
86
85
11. Plaats het bedieningspaneel met de bovenkant op een zachte oppervlakte zodat het bedien­ingspaneel niet bekrast wordt. Verwijder de twee #8 x 3/4" Schroeven (1). Pak de Dwarsstang (107) af.
11
Bedienings-
paneel
1
107
11
Loading...
+ 25 hidden pages