NordicTrack NETL149091 Owner's Manual

Met universele dock voor iPod
Modelnr. NETL14909.0 Serienr.
Noteer het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.
Sticker met
serienummer
VRAGEN?
Als u nog vragen hebt of er zijn onderdelen die ontbreken of be­schadigd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit pro­duct hebt gekocht.
®
GEBRUIKSAANWIJZING
Bezoek onze website: www.iconsupport.eu
OPGELET
Lees voor gebruik van dit appa­raat alle instructies en voor­zorgsmaatregelen in deze hand­leiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
M
HOE DE BORSTKAS-POLSSENSOR TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
De hier getoonde sticker(s) met waarschu­wing is/zijn op de aangegeven plaats(en) ge­plakt. Bel, wanneer een sticker ontbreekt
of niet leesbaar is, het nummer op de om­slag van deze handleiding en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Opmerking: de
sticker(s) worden niet op ware grootte weer­gegeven.
NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.
iPod is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING: lees, om het risico van ernstig letsel te verminderen, alle be-
angrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw
l loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.
1. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bij­zonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de eige­naar zich te ervan te overtuigen dat alle ge­bruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.
3. Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.
4. Plaats de loopband op een vlakke onder­grond met minstens 2,4 m ruimte rondom, ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen, luchtroosters blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloerbe­dekking te beschermen.
5. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.
6. Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.
7. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij de loopband vandaan.
8. De loopband kan alleen door mensen die 136 kg of minder wegen worden gebruikt.
voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd
trainingsschoenen. Gebruik de loopband nooit met blote voeten, sokken of met san­dalen.
11. Steek de stekker alleen in een geaard stop­contact (zie pagina 13). Geen elk ander appa­raat moet zich op dezelfde groep bevinden.
12. Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3-aansluiting, 1 mm snoer dan niet langer is dan 1,5 meter.
13. Houd de stekker bij hete oppervlaktes van­daan.
14. Loop nooit op de loopband wanneer de elec­triciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loop­band niet wanneer het electrische snoer of stekker beschadigd is.Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op pagina 26 als de loopband niet goed werkt.)
15. Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband ge­bruikt (raadpleeg HOE HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op pagina 15).
16. Start de loopband nooit wanneer u op de loopband staat. Houd u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband ge­bruikt.
17. De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.
2
(maat 14)
9. Laat nooit meer dan één persoon de loop­band gebruiken.
10. Draag de juiste kleding bij gebruik van de loopband. Draag geen losse kleding die ver­strikt kan raken in de loopband. Athlethische ondersteunende kleding wordt aanbevolen
18. De polssensor is geen medisch apparaat. Bepaalde factoren zoals bewegingen, kunnen de juistheid van de metingen aantasten. De polssensor dient slechts om een algemene hartslag te meten, als hulpmiddel bij uw oe­feningen.
3
19. Laat de loopband nooit zonder toezicht rond­draaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en zet de reset/off stroomonderbreker in de uit-positie wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de
ekening op pagina 5 voor de locatie van de
t stroomonderbreker.)
20. Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOP­BAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 24.) U moet op veilige wijze in staat zijn om 20 kg te kunnen optillen, of om de loopband te verplaatsen.
21. Bij het vouwen of verschuiven van de loop­band dient u erop te letten dat de opbergver­grendeling het onderstel stevig in de opslag­stand houdt.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
22. Steek geen enkel onderwerp in welke open­ing dan ook van de loopband.
23. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.
24.
GEVAAR: trek de stekker altijd direct
na gebruik van de loopband uit het stopcon­tact. Eveneens de stekker uit het stopcontact trekken vóór het schoonmaken van de loop­band, voor het plegen van onderhoud en voor het bijregelen zoals beschreven is in deze handleiding. Verwijder nooit de mo­torkap tenzij een technicus dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding moeten uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende onder­houdsvertegenwoordiger.
25. Deze loopband is alleen voor huiselijk ge­bruik bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.
4
VOORDAT U BEGINT
ijn dat u de revolutionaire NordicTrack
F band met Universele iPod
®
-dock heeft gekozen. De
®
12si loop-
T
T12si met Universele docking voor iPod heeft een uit­gebreid scala aan functies waarmee u uw training
lezieriger en effectiever kunt maken. Als u geen oe-
p feningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voordat u de loopband begint te gebruiken.
Accessoire Houder
Handleuning
Staander
aadpleeg de kaft van deze handleiding mocht u nog
R vragen hebben nadat u de handleiding hebt doorgelezen. Voordat u met ons contact opneemt, schrijf het productnummer en serienummer even op.
e plaats waar u beide stickers kunt vinden wordt op
D de kaft van de handleiding aangegeven.
Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen
Bedieningspaneel
Polssensor
Sleutel/Klip
Loopband
Voetkussentje
Bijstelbouten van de Ruststandrol
Reset/off
Stroomonder-
breker
Platform van het Kussen
5
MONTAGE
3/8" Moer (8)–3
Tussenstuk van de
Basisvoet (13)–2
3/8" Sterring
(9)–4
5/16" Sterring
(10)–6
#8 x 1" Tekschroef
(2)–4
3/8" x 4 1/2" Bout (6)–4
5/16" x 1" Bout (7)–6
1/4" x 3/4" Bout
(5)–4
3/8" x 2" Bout (4)–3
Bouttussenstuk (80)–4
Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats de loopband op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u de loopband volledig hebt gemon-
eerd. Opmerking: de onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een
t
smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de ver-
akkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van de loopband. Als
p er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.
Tijdens de montage zult u de meegeleverde inbussleutels , rubber hamer , uw eigen kruiskopschroevendraaier , Engelse sleutels en neuspunt combinatietang nodig hebben .
Gebruik de onderstaande tekeningen om te weten hoe u de metalen onderdelen moet monteren. Het nummer tus­sen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handleiding. Het getal achter de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Opmerking: als
een onderdeel in het onderdelenzakje ontbreekt, controleer dan of het is bevestigd aan een van de onder­delen die gemonteerd moet worden. Om schade aan plastic onderdelen te vermijden, moet u geen elek­trisch gereedschap bij het monteren gebruiken. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
6
1. Zorg dat het stroomsnoer niet op het stop­contact is aangesloten.
erwijder de 3/8" Moer (8), de 3/8" x 2" Bout (4),
V en de verzendbeugel (A) van de Basis (83).
erhaal deze stap voor de andere kant van
H de loopband. Gooi de verzendbeugels weg. De
Bouten en Moeren zullen worden gebruikt in de stappen 3 en 6.
1
83
A
2. Draai de loopband voorzichtig naar de linkerkant met de hulp van een tweede persoon. Vouw het Onderstel (56) gedeeltelijk zodat de loopband stabieler is; vouw het Onderstel nog niet
volledig in.
Verwijder de twee aangegeven bouten (B) en de vervoerbeugel (C) en gooi deze weg.
Snij de banden die de Draad van de Staander (38) aan de Basis (83) bevestigen door. Plaats een draad in het aangegeven gat in de Basis en gebruik het draad om het Draad van de Staander uit het gat te trekken.
Bevestig een Basisvoet (81) aan de Basis (83) op de aangegeven plaats vast met een #8 x 1" Tekschroef (2) en een Tussenstuk voor het Basisvoet (13). Maak dan een ander Basisvoet (81) met slechts één #8 x 1" Tekschroef (2) vast.
8
2
13
56
81
2
4
C
B
38
Gat
81
2
83
3. Bevestig een Wiel (84) met de 3/8" Moer (8) en de 3/8" x 2" Bout (4) die u hebt verwijderd in stap 1. Draai de moer niet te vast; het Wiel
moet vrij kunnen draaien.
3
83
4
84
8
7
. Stel vast wat de Rechter Staander (78) en het
4
Rechter Staandertussenstuk is (79) deze zijn gemarkeerd met ʻRechts”stickers.
teek de Draad van de Staander (38) door het
S Tussenstuk van de Rechter Staander (79) zoals aangegeven. Plaats het Tussenstuk van de Rechter Staander op de Basis (83). Zorg ervoor
at de Draad van de Staander niet bekneld
d raakt.
Laat een tweede persoon de Rechter Staander (78) naast de Basis (83) vasthouden. Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de lange band in de Rechter Staander stevig vast rond het eind van de Draad van de Staander (38). Trek dan aan het andere eind van de lange band totdat de Draad van de Staander helemaal door de Rechter Staander is getrokken.
4
38
38
Lange
Opbinddraad
78
Lange
Opbind
draad
78
38
79
83
5. Houd een Bouttussenstuk (80) in het onderste uiteinde van de Rechter Staander (78). Plaats een 3/8" x 4 1/2" Bout (6) met een 3/8" Sterring (9) in de Rechter staander en het bouttussen­stuk. Herhaal deze stap met een tweede bout-
tussenstuk (80), 3/8" x 4 1/2" Bout (6), en 3/8" Sterring (9). Zet dan de Rechter staander
in het Tussenstuk van de Rechter Staander (79). Zorg ervoor dat de Draad van de
Staander (38) niet bekneld raakt.
Draai de 3/8" x 4 1/2" Bouten (6) gedeeltelijk vast. Draai de Bouten nog niet te vast.
6. Draai de loopband voorzichtig naar de rechterkant met de hulp van een tweede per­soon. Vouw het Onderstel (56) gedeeltelijk zodat de loopband stabieler is; vouw het
Onderstel nog niet volledig in.
5
78
79
6
B
C
6
9
38
80
Verwijder de twee aangegeven bouten (B) en de vervoerbeugel (C) en gooi deze weg.
Bevestig een Basisvoet (81) aan de Basis (83) op de aangegeven plaats vast met een #8 x 1" Tekschroef (2) en een Tussenstuk voor het Basisvoet (13). Maak dan een ander Basisvoet (81) met slechts één #8 x 1" Tekschroef (2) vast.
Bevestig een Wiel (84) met de 3/8" Moer (8) en de 3/8" x 2" Bout (4) die u hebt verwijderd in stap 1. Draai de moer niet te vast; het Wiel
moet vrij kunnen draaien.
83
81
2
13
2
81
56
4
84
8
8
7. Plaats het Tussenstuk van de Linker Staander (76) op de Basis (83). Houd een Bouttussenstuk (80) in het onderste uiteinde van de Linker Staander (74). Plaats een 3/8" x 4 1/2" Bout (6)
et een 3/8" Sterring (9) in de Linker staander
m en het Bouttussenstuk. Herhaal deze stap met
een tweede Bouttussenstuk (80), 3/8" x 4 1/2" Bout (6), en 3/8" Sterring (9). Zet dan de
inker Staander in het Tussenstuk van de Linker
L Staander.
Draai de 3/8" x 4 1/2" Bouten (6) gedeeltelijk vast. Draai de Bouten nog niet te vast.
Leg met de hulp van een tweede persoon de loopband neer zodat de Basis (83) plat op de vloer ligt.
7
74
83
80
6
9
6
7
8. Verwijder de draadbanden uit de handgreep­module. Indien nodig drukt u de 5/16" Kooibeugels (33) op zijn plaats.
Laat een tweede persoon de handleuning bij de Staanders (74, 78) vasthouden. Verbind de Draad van de Staander (38) met de draad van het bedieningspaneel. Raadpleeg de inzet-
tekening. De connectoren zouden makkelijk samen moeten glijden en op hun plaats moeten klikken. Als dit niet gebeurt, dient u
een van de verbindingsstukken te draaien en het nog eens te proberen. ALS DE VERBIND-
INGSSTUKKEN NIET GOED ZIJN VERBON­DEN, KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM WORDT AANGEZET.
Verwijder de draadband uit de Draad van de Staander (38).
8
33
Plastic
bind-
draad
Draad van het
Bedienings-
paneel
38
74
Plastic
bind-
draad
33
Draad van het
Bediening-
spaneel
Opbind-
draad
Handleuning
38
78
9
9. Plaats de handleuningsmodule op de Staanders (74, 78). Zorg dat u de bedrading niet bek-
lemd.
Bevestig de handleuningmodule op de Staanders (74, 78) met twee 5/16" x 1" Bouten (7) en zes 5/16" Sterringen (10) zoals afge­beeld.
Zie montagestappen 5 en 7. Draai de 3/8" x 4 1/2" Bouten (6) stevig vast.
9
Handleuning
10
10
7
74
7
7
10
10
7
78
10. Laat de tweede persoon het bedieningspaneel bij de handleuning vasthouden. Verbind de twee draden van het bedieningspaneel met de twee draden van de handleuningmodule. Zie de
inzettekening in stap 8. De verbind­ingsstukken dienen makkelijk samen te komen en op hun plaats te klikken. Als dit niet
gebeurt, dient u een van de verbindingsstukken te draaien en het nog eens te proberen. ALS
DE VERBINDINGSSTUKKEN NIET GOED ZIJN VERBONDEN, KAN HET BEDIEN­INGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN ALS DE STROOM WORDT AANGEZET.
10
Bedienings-
paneelmodule
Draden
Draden
Handleuning
10
11. Plaats de draden in het bedieningspaneel in de handleuningsmodule.
aak het Bedieningspaneel aan de handleuning
M vast met vier 1/4" x 3/4" Bouten (5). Zorg dat u
de bedrading niet beklemt.
1
1
Handleuning
Bedienings­aneelmodule
p
12. Steek het snoer in (zie pagina 13) en plaats de sleutel in het bedieningspaneel. Druk op de toets Helling verkleinen op het bedieningspa­neel totdat de Helling het minimale hellingsniveau bereikt. Verwijder de sleutel en
trek het stroomsnoer uit het stopcontact.
Breng daarna het Onderstel (56) omhoog, tot de positie die is afgebeeld. Zorg dat een tweede
persoon het Onderstel vasthoudt tot deze stap is voltooid.
Richt de Opbergvergrendeling (53) zo dat de grote loop en de Vergrendelingsknop (54) zich in de afgebeelde posities bevinden.
Bevestig de vergrendeling aan de Opbergvergrendeling (53) aan de Basis (83) met twee 3/8" x 2" Bouten (4) en twee 3/8" Moeren (8).
12
54
Draden
5
56
8
4
53
Grote Loop
14
83
5
Bevestig het bovenste uiteinde van de Opbergvergrendeling (53) in de beugel op het Onderstel (56) met een 3/8" x 2" Bout (4) en een 3/8" Moer (8). Opmerking: het kan nodig zijn om het Onderstel heen en weer te schuiven om de Opbergvergrendeling uit te lijnen met de beugel.
Breng het Onderstel (56) naar beneden (zie DE LOOPBAND LATEN ZAKKEN VOOR GEBRUIK op pagina 25).
13. Zorg dat alle delen goed vastzitten voordat u de loopband gebruikt. Als er zich lagen doorzichtig plastic
op de loopbandstickers bevinden, dient u het plastic te verwijderen. Plaats een mat onder de loopband om de vloer of het vloerkleed te beschermen. Opmerking: er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd. Berg de meegeleverde inbussleutels goed op; een van de inbussleutels wordt gebruikt om de loopband mee af te stellen (zie paginaʼs 27 en 28).
8
4
11
Loading...
+ 25 hidden pages