NordicTrack CEL45043 Owner's Manual

0 (0)
NordicTrack CEL45043 Owner's Manual

ǀƸǤƾƁǍŽȚ ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ ȝƾƉƴű ȴǞƁǎƱƴů ȜNjŲȶ

ȝȚȤƾƉƱƄŴǽȚ

ȳǎƄƴſ ȆFreeMotion Fitness Ǡź ƾƸƯŴȹ ǀƴžƾƳƄž ǀžNjų ǛƁNjƲƄŮ ȢǞűȶ ǀŽƾŲ Ǡź .ȔǾƵƯŽȚ ȔƾǤȤȘ ȔȚȤȶ Ȕǎű ǍƮſȚ ȆǙƁNjŽ ǀƴƂŴȖ ȸȖ "ȔǾƵƯŽȚ ǀžNjƈŮ ȲƾƫůǽȚ ǀƸƱƸż"

.ǚƸŽNjŽȚ ȚnjƷŽ ǠƱƴƈŽȚ ȯǾưŽȚ ǟƴŸ

 

 

 

 

 

ǝƸƃƶů

 

 

ȝƾŶƾƸƄŲǽȚ ǕƸƵű ȜȔȚǍŻ ǟƴŸ ȨǍŲȚ

ȳNjƈƄƉƵŽȚ ǚƸŽȢ

 

 

ǚƸŽNjŽȚ Țnjƀ Ǡź ȜȢȤȚǞŽȚ ȝƾƵƸƴƯƄŽȚȶ

 

 

ǔƱƄŲȚ .ȥƾƷƆŽȚ Țnjƀ ȳȚNjƈƄŴȚ ǚƃŻ

 

 

ȬǞűǍƴŽ ǜžȕ ȴƾƳž Ǡź ǚƸŽNjŽȚ ȚnjƷŮ

 

 

Ȼ.ǚƃƲƄƉƵŽȚǠźǝƸŽȘ

ǀƸǤƾƁǍŽȚ ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ ȝƾƉƴű ȴǞƁǎƱƴů ȜNjŲȶ

ȝƾƁǞƄƇƵŽȚ ȲȶNjű

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ǀƵƷž ȝȚǍƁnjƇů 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ǀƸǤƾƁǍŽȚ ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ ȥƾƷű ǚƸǧǞů ǀƸƱƸż

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ǀƸǤƾƁǍŽȚ ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ ȝƾƉƴű ȴǞƁǎƱƴů ȜNjŲȶ ȳȚNjƈƄŴȚ ǀƸƱƸż

11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƾƷŲǾǧȘȶ ȝǾƳƪƵŽȚ ȯƾƪƳƄŴȚȶ ǀſƾƸƫŽȚ ǠƱƴƈŽȚ ȯǾưŽȚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ȔǾƵƯŽȚ ǀžNjƈŮ ȲƾƫůǽȚ ǀƸƱƸż

2

ǀƵƷž ȝȚǍƁnjƇů

ȝȚǍƁnjƇƄŽȚ ȜȔȚǍŻ ǟƴŸ ȨǍŲȚ ȆȜǍƸƭų ǀŮƾǧȁ ȩǍƯƄŽȚ ȜȤǞƭų ǚƸƴƲƄŽ :ǍƁnjƇů

.ǀƸǤƾƁǍŽȚ ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ ȝƾƉƴű ȴǞƁǎƱƴů ȜNjŲȶ ǚƸưƪů ǚƃŻ ǀƸŽƾƄŽȚ ǀƵƷƵŽȚ ȝƾžǞƴƯƵŽȚȶ

ȆǀƸŮǍƷż ǀžNjƫŽ ȩǍƯƄŽȚ ȜȤǞƭų ǚƸƴƲƄŽ .6 ȴǞƁǎƱƴů ȜNjŲȶ ȔƾƭŹ ǀŽȚȥƼŮ ǛƲů ǽ

.ƾƷƄƸƱƴų ȶȖ ǀƸǤƾƁǍŽȚ ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ ȝƾƉƴű ǜƳƵƁ ȜNjŲǞŽȚ ȵnjƀ ǚųȚȢ ȔȚǎűȖ NjűǞů Ǿź ǗŷǞƵŮ ǜƯƄŴȚ .ƾƷƄſƾƸǧ ȳNjƈƄƉƵƴŽ

.ǀſƾƸƫŽȚ ȳƾƷž ȔȚȢLj ǚƀƻž ǀſƾƸǧ

ȠǾǧȘ ȶȖ ǀſƾƸǧ ȲƾƵŸȖ ȸȖ ȳƾƵůȘ NjƶŸ .7 ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ ȝƾƉƴű ȴǞƁǎƱƴů ȜNjŲǞŽ

ȔȚǍűȘ ǀſƾƸƫŽȚ Ǡƶź ǜž ƿƴŶȚ ȆǀƸǤƾƁǍŽȚ ȜNjŲǞŽȚ ǚƵŸ ǜž NjżƺƄƴŽ ǀžǾƉŽȚ ȨǞƇź

.ƿŴƾƶƵŽȚ ǚƸưƪƄŽȚ ǕǤȶ Ǡź

CATV ȳƾƮſ ƿƸżǍƄŮ ȳǞƲƁ ǜƵŽ ǀƮŲǾž ǁƱƴŽ ǝűǞž ǝƸƃƶƄŽȚ Țnjƀ :(ȱǍƄƪž ȴǞƁǎƱƴů) ȴǞƁǎƱƴů) CATV ȳƾƮſ ƿƸżǍƄŮ ȳǞƲƁ ǜž ȵƾƃƄſȚ ȝƾƱǧȚǞƵŽȚ) NEC ǜž 820-40 ȜȢƾƵƴŽ (ȱǍƄƪž ȝȚȢƾŵȤȘ ǍźǞů ǠƄŽȚ (ǀƸǣƾŮǍƷƳŽȚ ǀƸŴƾƸƲŽȚ ǀǧƾų ǀƱƫŮȶ ljƸƇƫŽȚ ǒƁȤƺƄŽƾŮ ǀǧƾų ȴǞƳƁ ȴȖ ƿƆƁ ǒƁȤƺƄŽȚ ǙƴŴ ȴȖ ȢNjƇů ƾƷſƼź ǀźƾƉž ǟƴŸ ǟƶƃƵƴŽ ǒƁȤƺƄŽȚ ȳƾƮƶŮ ȹǾƫƄž

.ǙƴƉŽȚ ǚųNjž ǀƭƲſ ǜž ȴƾƳžȁȚ ȤNjŻ ǀƃƁǍŻ

ȬǾŶȚ ǜž NjżƺƄŽȚ ǀƸŽȶƻƉž ǙŽƾƵŽȚ ǚƵƇƄƁ .1 ȝƾƉƴű ȴǞƁǎƱƴů ȜNjŲȶ ǠžNjƈƄƉž ǕƸƵű ȝȚǍƁnjƇƄŽȚ ǕƸƵű ǟƴŸ ǀƸǤƾƁǍŽȚ ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ

.ȯƾżȻ ǚƳƪŮ ȝƾŶƾƸƄŲǽȚȶ

Ȼ

ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ ȝƾƉƴű ȴǞƁǎƱƴů ȜNjŲȶ ȳNjƈƄŴȚ .2 Ǡź ǀźǞǧǞƵŽȚ ǀƲƁǍƭŽƾŮ ǓƲź ǀƸǤƾƁǍŽȚ ȥƾƷű ȳNjƈƄƉž ǚƸŽȢ Ǡźȶ ǚƸŽNjŽȚ Țnjƀ

.ǀƸǤƾƁǍŽȚ ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ

ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ ȝƾƉƴű ȴǞƁǎƱƴů ȜNjŲǞŮ ǔƱƄŲȚ .3

.țȚǍƄŽȚȶ ǀŮǞŶǍŽȚ ǜŸ ȚNjƸƯŮȹ ǀƸǤƾƁǍŽȚ ȝƾƉƴű ȴǞƁǎƱƴů ȜNjŲȶ ȳNjƈƄƉů ǽ Ȕƾƶź Ǡź ȶȖ ȟȚǍű Ǡź ǀƸǤƾƁǍŽȚ ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ

.ȔƾƵŽȚ țǍŻ ȶȖ ǟƭưž

ƾžƾŸȹ 12 ǜŴ ȴȶȢ ȲƾƱŶLjȚ ȢƾƯŮȘ ǟƴŸ ȨǍŲȚ .4 ȝƾƶƁǍƵƄŽȚ ȝƾƉƴű ȴǞƁǎƱƴů ȜNjŲȶ ǜŸ

.ȝƾŻȶLjȚ ǕƸƵű Ǡź ǀƸǤƾƁǍŽȚ

Ǡź ǍƫƶŸ ȸȖ ȪƾƲŴȘ ȶȖ ȲƾųȢƼŮ ǛƲů ǽ .5

.ǀƇƄź ȸȖ

3

.ǙƃƸƃŶ ǍƪƄŴȚ ȆǍųȕ ǀƸǤƾƁȤ ȝƾƶƁǍƵů ǃžƾſǍŮ ȸȖ ȶȖ ǃžƾſǍƃŽȚ Țnjƀ ȔNjŮ ǚƃŻ :ǍƁnjƇů ȝǾƳƪž ǜž ȴǞſƾƯƁ ǜƁnjŽȚ ƾžƾŸȹ 35 ǜŴ ȰǞź ȨƾƈŵȀŽ Ȩƾų ǚƳƪŮ ƾƵƷžȹ ȚǍžȖȹ Țnjƀ NjƯƁ ǀżǍŵ ǚƵƇƄů ǽ .ȳȚNjƈƄŴǽȚ ǚƃŻ ȝƾƵƸƴƯƄŽȚ ǕƸƵű ȜȔȚǍŻ ǟƴŸ ȨǍŲȚ .ǀƲŮƾŴ ǀƸƇǧ ǜƸƆůƾſ ȝƾƳƴƄƵƵƴŽ Ǘƴů ȶȖ ǀƸƫƈŵ ȝƾŮƾǧȘ ȸȖ ǜŸ ǀƸŽȶƻƉž ȸȖ FreeMotion Fitness

.ǃƄƶƵŽȚ Țnjƀ ȳȚNjƈƄŴȚ ȲǾų ǜž ȶȖ ǜŸ

ȝƾƵƸƴƯƄŽȚ ȵnjƀ ǔƱŲȚ

4

Loading...
+ 8 hidden pages