Melissa Vacuum Cleaner User Manual

Size:
662.11 Kb
Download

SE

Kompakt dammsugare ............................................

2

DK

Kompakt støvsuger..................................................

5

NO

Kompakt støvsuger ..................................................

8

FI

Pölynimuri ..............................................................

11

UK

Compact Vacuum Cleaner ....................................

14

DE

Kompaktstaubsauger ............................................

17

PL

Odkurzacz r´czny ..................................................

20

RU

Kомпактный пылесос ..........................................

23

SE

För att du ska få största möjliga glädje av dammsugaren, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning, innan du använder dammsugaren första gången.

Vi rekommenderar att du spar bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle skulle vilja informera dig om dammsugarens funktioner.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

-Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan du använder dammsugaren första gången.

-Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget när dammsugaren inte används, eller innan dammsugaren rengörs.

-Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du öppnar dammsugaren.

-Använd aldrig sprit eller andra lösningsmedel till rengöring av dammsugaren.

-Använd inte dammsugaren för att suga upp vatten eller andra vätskor.

-Gå inte från dammsugaren när den är i drift. Håll dammsugaren utom barns räckhåll.

-Dammsugaren är endast avsedd för att användas i bostäder. Använd endast dammsugaren till avsett ändamål enligt bruksanvisningen.

-Starta inte dammsugaren om den verkar defekt.

-Dammsugaren ska lämnas in till en fackman för reparation. Om det är en garantireparation skall återförsäljaren kontaktas.

-Undvik att använda dammsugaren, om elanslutningskabeln är skadad. Lämna in dammsugaren till en fackman för reparation.

-Denna apparat är enbart asedd för vanligt hushållsändamål – inte till industriellt eller kommersiellt bruk.

-När apparaten inte används ska den förvaras oåtkomlig för barn. Håll uppsikt över barnen i närheten, när dammsugaren används.

ÖVERSIKT

1.Lock till dammpås-behållare

2.Slangintag

3.Knapp för kabelupprullning

4.Handtag till öppning av dammsugarpåsens behållare.

5.Mikrofilter i utblåsningen

6.Till-/frånknapp.

7.Indikator för påsbyte. Ritning

8.Bärhandtag

9.Slang med handtag och manuell suginställning

10.Teleskoprör

11.Kombi golvmunstycke

10

9

11

3 6

7 1

2

5

4 8

2

SÅ ANVÄNDER DU DAMMSUGAREN:

-Dra inte ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden eller själva dammsugaren, utan ta tag i stickkontakten.

-Dammsugaren får inte köra över ledningen.

-Använd inte dammsugaren till att suga upp tändstickor, varm aska, cigarettfimpar eller liknande.

-Använd inte dammsugaren på våta ytor.

-Insugs-/utluftskanalerfår inte täppas till.

-Sug inte upp hårda och vassa föremål.

SÅ MONTERAS DAMMSUGAREN:

Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget innan du sätter på eller tar av tillbehör på dammsugaren.

Montering av slang:

Sätt i slangen i inloppshålet. Tryck på knappen i slangänden och sätt i slangen helt i öppningen.

Demontering av slang:

Drag ut stickkontakten ur vägguttaget. Tryck på de två knapparna på slangens ände för att lossa den och drag ut slangen ur öppningen.

MUNSTYCKET

-För rengöring av hårda golv, såsom trägolv, trycks knappen tillbaka så att borstarna är framme.

-För rengöring av mattor trycks knappen på munstycket fram.

ANVÄNDNING AV DAMMSUGNING:

-Dra ut önskad kabellängd och sätt i stickkontakten i vägguttaget. En gul markering på sladden visar den idealiska kabellängden. Dra inte ut kabeln längre än till den röda markeringen.

-För att rulla upp sladden, tryck på upprullningsknappen med ena handen och håll tillbaka sladden med andra handen.

-Tryck på till-/frånknappenför att starta dammsugaren.

BYTE AV DAMMSUGARPÅSAR

-Tag bort slangen från insuglocket. Öppna topplluckan genom att trycka på den breda knappen på dammsugarens framsida.

-Ta ut dammpåshållaren ur dammsugaren genom att dra i handtaget på hållaren.

-Ta ut dammpåsen ur hållaren.

-Sätt i en ny påse

ANVÄND INTE DAMMSUGAREN UTAN ISATT DAMMPÅSE

BYTE AV MOTORFILTER

Motorfiltret är det filtret, som sitter bakom dammsugarpåsen. Gör på följande sätt när filtret ska bytas ut:

Öppna locket på samma sätt som när dammsugarpåsen skall bytas. Ta ut påsen så att filtret blir synligt, ta försiktigt ut filtret, så att det går fritt från hållarna. Montera i det nya filtret i hållarna.

BYTE AV MIKROFILTER:

Mikrofiltret är det filtret, som sitter baktill på dammsugaren. Gör på följande sätt när filtret ska bytas ut:

Tryck på utlösningsknappen på utblåsningsgallret samtidigt med att gallret dras ut. Tag därefter bort mikrofiltret, som sitter bakom gallret. Sätt i det nya filtret och sätt tillbaka utblåsningsgallret igen.

För att filtren skall fungera effektivt i fortsättningen, rekommenderas att sätta i ett nytt filter för var 5:e påse som byts ut. Filtren medföljer originalförpackningarna med dammpåsar.

ANVÄND INTE DAMMSUGAREN UTAN ATT ALLA FILTER ÄR MONTERADE

3

EXTRA UTRUSTNING

Dammsugaren har två bakhjul och ett vridbart framhjul, som underlättar förflyttning och manövrering. Innan dammsugaren sätts på plats igen, ska sladden rullas upp. För att spara plats kan dammsugaren förvaras stående på ändhöljet.

RENGÖRING

-Tag ut stickkontakten ur vägguttaget och torka av dammsugaren med en fuktig trasa.

-Använd inga starka, aggressiva eller slipande rengöringsmedel.

-Apparaten eller sladden får aldrig doppas i någon form av vätska.

MILJÖTIPS

En el-/elektronikproduktbör avfallshanteras med minsta möjliga miljöbelastning när den inte längre är funktionsduglig. Apparaten skall avfallshanteras enligt de lokala reglerna i din kommun, men i många fall kan du göra dig av med produkten på din lokala avfallsstation.

GARANTIN GÄLLER INTE:

-Om ovanstående inte följs.

-Om apparaten misskötts, varit utsatt för våld eller tagit annan form för skada.

-För fel som uppstått på grund av fel på elnätet.

-Om det företagits ej auktoriserade ingrepp i apparaten.

På grund av konstant utveckling av våra produkter vad gäller funktion och design förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan föregående avisering.

Importör:

Adexi AB

Adexi A/S

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

4

DK

INTRODUKTION

For at De kan få mest glæde af Deres støvsuger, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager støvsugeren i brug.

Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for information om støvsugerens funktioner.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

-Gennemlæs hele brugsanvisningen grundigt før brug.

-Støvsugeren må kun tilsluttes 230V. (Standard i Danmark)

-Tag altid stikket ud af stikkontakten, når støvsugeren ikke er i brug eller før støvsugeren rengøres.

-Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden De åbner støvsugeren.

-Benyt aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af støvsugeren.

-Benyt ikke støvsugeren til opsugning af vand eller andre væsker.

-Forlad ikke støvsugeren, når den er tændt. Hold støvsugeren udenfor børns rækkevidde.

-Støvsugeren er kun til brug i hjemmet. Benyt kun støvsugeren til det, den er beregnet til, som anført i brugsanvisningen.

-Undlad at starte støvsugeren, hvis den forekommer defekt på nogen måde.

-M.h.t. reparation skal støvsugeren indleveres til en fagmand. Hvis der er tale om en garantireparation skal købsstedet kontaktes.

-Hvis ledningen på støvsugeren skulle blive beskadiget, undlad da venligst at anvende støvsugeren. Indlevér støvsugeren til en fagmand til reparation.

-Dette apparat er kun til almindeligt husholdningsbrug - ikke til industriel eller kommerciel brug.

-Når apparatet ikke benyttes bør det opbevares udenfor børns rækkevidde. Når apparatet anvendes, skal børn der opholder sig i nærheden, holdes under opsyn.

FUNKTIONSOVERSIGT

1.Låg til støvpose-beholder

2.Indtag til slangen

3.Knap til ledningsoprul

4.Håndtag til åbning af støvposebeholder

5.Mikrofilter (ved udblæsning)

6.Tænd/sluk knap

7.Indikator for poseskift

8.Bærehåndtag

9.Slange med håndtag og manuel sugeregulering

10.Teleskoprør

11.Kombi gulvmundstykke

10

9

11

3 6

7 1

2

5

4 8

5

BRUG AF STØVSUGEREN:

-Træk ikke stikket ud af stikkontakten, ved at trække i ledningen eller støvsugeren, men kun ved at trække i selve stikket.

-Støvsugeren må ikke køre hen over ledningen.

-Benyt ikke støvsugeren til at suge tændstikker, varm aske, cigaretskodder eller lignende op med.

-Benyt ikke støvsugeren på våde overflader.

-Indsugnings-/udluftningskanalermå ikke tildækkes.

-Undgå opsugning af hårde og skarpe genstande.

SÅDAN SAMLES STØVSUGEREN:

Tag altid stikket ud af stikkontakten inden De påsætter eller fjerner tilbehør på støvsugeren.

Påsætning af slange:

Sæt slangen ned til åbningen. Tryk på de to knapper for enden af slangen og sæt slangen helt ned i åbningen.

Aftagning af slange:

Træk stikket ud af stikkontakten. Tryk på de to knapper for enden af slangen for at løsne denne, og træk slangen ud af åbningen.

BRUG AF MUNDSTYKKE

-For at rengøre hårde gulve, såsom trægulve, trykkes knappen tilbage således at børsterne er fremme.

-For at rengøre gulvtæpper, trykkes knappen på mundstykket frem.

BETJENING AF STØVSUGEREN:

-Træk den ønskede længde af ledningen ud og sæt stikket i stikkontakten. Et gult mærke på ledningen viser den ideelle ledningslængde. Træk ikke ledningen længere ud end til det røde mærke.

-Oprulning af ledningen tryk på oprulnings-knappenmed den ene hånd, og hold igen på ledningen med den anden hånd.

-Tryk på tænd/sluk-knappenfor at starte støvsugeren.

UDSKIFTNING AF STØVPOSER

-Fjern slangen fra indsugningsdækslet. Åbn topdækslet ved at trykke på topdæksel knappen på forsiden af støvsugeren.

-Tag støvposeholderen ud af støvsugeren ved at trække i håndtaget på holderen.

-Tag støvposen ud af holderen.

-Indsæt ny pose

BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN STØVPOSE MONTERET

UDSKIFTNING AF MOTORFILTER

Motorfilteret er det filter, som sidder inde bag ved støvposen. Når dette skal udskiftes, gøres følgende:

Åbn topdækslet som når der skiftes støvpose. Tag posen ud så filteret bliver synligt, tag forsigtigt filteret ud, så det kommer fri af holderne. Montér det nye filter i holderne.

UDSKIFTNING AF MICROFILTER:

Mikrofiltret er det, som sidder bag på støvsugeren. Når det skal udskiftes, gøres følgende:

Tryk på udløsningsknappen på udblæsningsgitteret samtidig med at dette trækkes ud. Fjern herefter mikrofiltret, som sidder inde bag ved dette gitter. Isæt det nye filter og skub udblæsningsgitteret på plads igen.

For at filtrene skal blive ved med at virke effektivt, anbefales det at isætte et nyt filter for hver 5 poser, der udskiftes. Filtrene findes i de originale forpakninger med støvposerne.

BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN ALLE FILTRE MONTERET

6

SÆRLIGT UDSTYR

Støvsugeren har to baghjul og et svingbart fronthjul, der sikrer let kørsel og manøvredygtighed. Før støvsugeren sættes på plads, skal ledningen rulles op. For at spare plads kan støvsugeren opbevares stående på endedækslet.

RENGØRING

-Tag stikket ud af stikkontakten, og tør støvsugeren af med en let fugtig klud.

-Brug ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler.

-Apparatet eller ledningen må ikke nedsænkes i nogen form for væske.

MILJØ TIPS

Et el/elektronik produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning.

Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du komme

af med produktet på din lokale genbrugsstation.

GARANTIEN GÆLDER IKKE:

-hvis ovennævnte ikke iagttages.

-hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold eller lidt anden form for overlast.

-for fejl som måtte opstå grundet fejl på ledningsnettet.

-hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktionsog designsiden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR:

Adexi A/S

Adexi AB

Der tages forbehold for trykfejl.

7

8. Bærehåndtak
9. Slange med håndtak og manuell sugeregulering
10. Teleskoprør
11. Kombinert gulvmunnstykke
10
9
11

NO

For at du skal få mest mulig glede av

FUNKSJONSOVERSIKT

støvsugeren, ber vi deg lese gjennom denne

1.

Lokk til støvposebeholder

bruksanvisningen før støvsugeren tas i bruk.

2.

Inntak til slange

Vi anbefaler ellers at du oppbevarer

3.

Knapp for ledningsopprulling

bruksanvisningen til senere bruk, i tilfelle du

4.

Håndtak til åpning av støvposebeholder

skulle få bruk for å minne deg om

5.

Mikrofilter ved utblåsning

støvsugerens funksjoner.

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

6.

På/av-knapp

7.

Indikator for skifting av pose

 

-Les hele bruksanvisningen nøye før bruk.

-Ta alltid støpselet ut av stikkontakten når støvsugeren ikke er i bruk, og før den rengjøres.

-Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før du åpner støvsugeren.

-Benytt aldri sprit eller andre oppløsningsmidler til rengjøring av støvsugeren.

-Bruk ikke støvsugeren til oppsuging av vann eller annen væske.

-Gå ikke fra støvsugeren når den er på. Hold støvsugeren utenfor barns rekkevidde.

-Støvsugeren er kun til bruk i hjemmet. Benytt kun støvsugeren til det den er beregnet til, som oppgitt i bruksanvisningen.

-Unngå å starte støvsugeren hvis den synes å være defekt på noen måte.

-Når støvsugeren skal repareres, skal den leveres inn til en fagperson. Hvis det er snakk om en garantireparasjon, skal kjøpestedet kontaktes.

-Ikke ta støvsugeren i bruk hvis ledningen skulle bli skadet. Lever den til en fagmann for reparasjon.

-Dette apparatet må kun brukes til vanlig husholdningsformål - ikke til industriell eller kommersiell bruk.

-Når apparatet ikke brukes, bør det oppbevares utenfor barns rekkevidde. Hold barn som befinner seg i nærheten under oppsyn mens apparatet brukes.

3 6

7 1

2

5

4 8

BRUK AV STØVSUGEREN:

-Trekk ikke støpselet ut av stikkontakten ved å trekke i selve ledningen eller støvsugeren, men kun ved å trekke i selve støpselet.

-Støvsugeren må ikke kjøres over ledningen.

-Bruk ikke støvsugeren til å suge opp fyrstikker, varm aske, sigarettstumper eller lignende.

8

-Bruk ikke støvsugeren på våte overflater.

-Innsugings-/utluftningskanalermå ikke dekkes til.

-Unngå oppsuging av harde og skarpe gjenstander.

SLIK MONTERES STØVSUGEREN:

Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før du setter på eller fjerner tilbehør på støvsugeren.

Montering av slange:

Sett slangen ned mot åpningen. Trykk på de to knappene ved enden av slangen og sett den helt ned i åpningen.

Demontering av slange:

Trekk støpselet ut av stikkontakten. Trykk på de to knappene ved enden av slangen for å løsne på denne og trekk slangen ut av åpningen.

BRUK AV MUNNSTYKKE

-For å rengjøre harde gulv, for eksempel tregulv, trykkes knappen tilbake slik at børstene er fremst.

-For å rengjøre gulvtepper, trykkes knappen på munnstykket frem.

BETJENING AV STØVSUGEREN:

-Trekk ønsket lengde av ledningen ut og sett støpselet i stikkontakten. Et gult merke på ledningen viser den ideelle ledningslengden. Trekk ikke ledningen lenger ut enn til det røde merket.

-Når ledningen skal rulles opp, trykk på opprullingsknappen med den ene hånden og hold igjen på ledningen med den andre.

-Trykk på på/av-knappenfor å starte støvsugeren.

SKIFTING AV STØVPOSER

-Fjern slangen fra innsugingsdekslet. Åpne toppdekselet ved å trykke på toppdekselknappen på forsiden av støvsugeren.

-Ta støvposeholderen ut av støvsugeren ved å trekke i håndtaket på holderen.

-Ta støvposen ut av holderen.

-Sett i ny pose

BRUK IKKE STØVSUGEREN UTEN STØVPOSE MONTERT.

SKIFTING AV MOTORFILTER

Motorfilteret er det filteret som sitter bak støvposen. Når dette skal skiftes ut, gjøres følgende:

Åpne toppdekslet på samme måte som når det skiftes støvpose. Ta posen ut så filteret blir synlig, ta filteret forsiktig ut så det løsnes fra holderne. Monter det nye filteret i holderne.

UTSKIFTING AV MIKROFILTER:

Mikrofilteret er det som sitter bak på støvsugeren. Når det skal skiftes ut, gjøres følgende:

Trykk på utløserknappen på utblåsningsgitteret samtidig som at dette trekkes ut. Fjern deretter mikrofilteret som sitter på innsiden av dette gitteret. Sett i det nye filteret og skyv utblåsningsgitteret på plass igjen.

For at filteret skal fortsette å virke effektivt, anbefales det å sette i et nytt filter for hver 5. pose som skiftes ut. Filtrene finnes i de originale pakningene med støvposene.

BRUK IKKE STØVSUGEREN UTEN AT ALLE FILTRENE ER MONTERT.

SPESIALUTSTYR

Støvsugeren har to bakhjul og et dreibart fronthjul som sikrer lett kjøring og manøvreringsdyktighet. Før støvsugeren settes på plass, skal ledningen rulles opp. For å spare plass, kan støvsugeren oppbevares stående på endedekslet.

9

RENGJØRING

-Ta støpselet ut av stikkontakten og tørk av støvsugeren med en lett fuktet klut.

-Ikke bruk noen former for sterke, oppløsende eller slipende rengjøringsmidler.

-Apparatet må ikke senkes i noen form for væske.

MILJØTIPS

Når et elektrisk/elektronisk produkt ikke lenger virker, bør det kastes på en minst mulig miljøbelastende måte. Apparatet skal avhendes i henhold til de lokale regler i din kommune, men vanligvis kan

produktet leveres til det lokale resirkuleringsstedet.

GARANTIEN GJELDER IKKE:

-dersom ovennevnte punkter ikke overholdes.

-dersom apparatet ikke er korrekt vedlikeholdt, har vært utsatt for maktbruk eller er blitt beskadiget på annen måte.

-for feil som måtte oppstå på grunn av feil på ledningen.

-hvis det er foretatt uautoriserte inngrep på apparatet.

Som følge av en konstant utvikling av våre produkter på funksjonsog designsiden, forbeholder vi oss retten til produktforandringer uten forutgående varsel.

IMPORTØR:

Adexi AB

Adexi A/S

Vi tar forbehold om trykkfeil.

10

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen kuin otat uuden pölynimurin käyttöösi. Suosittelemme lisäksi, että säilytät käyttöohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten.

TÄRKEÄT TURVATEKNISET

TOIMENPITEET

-Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan ennen kuin otat laitteen käyttöön.

-Pölynimuri on sallittu liittää vain 230V:n. (Standardi Suomessa.)

-Irrota pistotulppa pistorasiasta aina kun pölynimuri ei ole käytössä ja ennen kuin puhdistat pölynimurin.

-Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen kuin avaat pölynimurin.

-Älä puhdista pölynimuria spriillä tai muilla liuottavilla aineilla.

-Älä käytä pölynimuria veden tai muiden nesteiden imemiseen.

-Älä poistu pölynimurin luota sen ollessa päällä. Säilytä pölynimuri lasten ulottumattomilla.

-Pölynimuri on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kotitalouksissa. Käytä pölynimuria vain suunnittelua vastaavaan tarkoitukseen, katso käyttöoppaan ohjeita.

-Älä käynnistä pölynimuria, jos se vaikuttaa vialliselta.

-Pölynimuri on toimitettava ammattilaisen korjattavaksi. Mikäli kyseessä on takuukorjaus myyjään on otettava yhteyttä.

-Jos pölynimurin johto vahingoittuu pölynimuria ei tule käyttää. Toimita pölynimuri ammattilaisen korjattavaksi.

-Kyseinen laite on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön – ei teolliseen eikä kaupalliseen käyttöön.

-Kun laite ei ole käytössä sitä tulee säilyttää lasten ulottumattomilla. Kun laite on käytössä, lähettyvillä olevat lapset on valvottava.

TOIMINNOT

1.Pölypussisäiliön kansi

2.Letkun aukko

3.Johdon takaisinkelauksen painike

4.Kahva, jolla avataan pölypussisäiliö

5.Mikrosuodatin poistoaukolla

6.Pois/päälle painike

7.Pölypussin vaihdon merkkivalo

8.Kantokahva

9.Kahvallinen letku ja manuaalinen imutehonsäätö

10.Teleskooppiputki

11.Yhdistelmälattiasuutin

10

9

11

3 6

7 1

2

5

4 8

11

PÖLYNIMURIN KÄYTTÖ:

-Tartu aina itse pistokkeeseen kun haluat irrottaa sen pistorasiasta - älä koskaan vedä johdosta tai pölynimurista.

-Pölynimuri ei saa kulkea johdon ylitse.

-Älä ime tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja tms. pölynimurilla.

-Älä käytä pölynimuria kosteilla tai märillä pinnoilla tai alustoilla.

-Laitteen imutai tuuletuskanavia ei saa peittää.

-Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä.

PÖLYNIMURIN KOKOAMINEN:

Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen kuin kiinnität tai poistat pölynimurin tarvikkeita.

Letkun kiinnittäminen:

Aseta letku aukolle. Paina letkun päässä olevia painikkeita ja työnnä putki kokonaan sisään aukkoon.

Letkun irrottaminen:

Vedä pistoke irti pistorasiasta. Paina letkun päässä olevia painikkeita ja vedä ulos aukosta.

LATTIAHARJAN KÄYTTÖ

-Paina lattiaharjan painike takaasentoon. Tällöin harja tulee esiin kovapintaisten lattioiden, esim. puulaittoiden, puhdistamista varten.

-Mattojen tai kokolattiamattojen puhdistamista varten painat lattiaharjan päällä olevan painikkeen etuasentoon.

PÖLYNIMURIN KÄYTTÖOHJEET:

-Kelaa ulos tarvittava määrä johtoa ja työnnä pistoke pistorasiaan. Virtajohdossa oleva keltainen merkki osoittaa johdon sopivimman pituuden. Älä vedä johtoa ulos punaista merkintää pitemmälle.

-Kun haluat kelata johdon takaisin sisään, paina takaisinkelauksen painiketta yhdellä kädellä ja ohjaa johtoa toisella kädellä.

-Käynnistä pölynimuri päälle/poispainikkeella.

PÖLYPUSSIN VAIHTAMINEN

-Irrota ensin putki. Avaa sen jälkeen etukansi painamalla pölynimurin etuosassa olevaa painiketta.

-Irrota pölypussin pidin pölynimurista vetämällä pitimen kahvasta.

-Irrota pölypussi pitimestä.

-Aseta uusi pussi.

ÄLÄ KÄYTÄ PÖLYNIMURIA ILMAN PÖLYPUSSIA.

MOOTTORISUODATTIMEN

VAIHTAMINEN

Moottoria suojaava suodatin sijaitsee pölypussin takana. Se vaihdetaan seuravalla tavalla:

Avaa etukansi samalla tavalla kuin pölypussia vaihdettaessa. Vedä pussi ulos niin, että suodatin tulee näkyviin. Vedä varovasti suodatin ulos niin, että vapautuu pitimistä. Aseta uusi suodatin pitimiin.

MIKROSUODATTIMEN VAIHTAMINEN:

Mikrosuodatin on imurin takapuolella oleva suodatin. Se vaihdetaan seuravalla tavalla: Paina ilmanpoistoaukon ritilässä olevaa vapautuspainiketta vetäen sitä samalla ulospäin. Ota tämän ritilän takana oleva mikrosuodatin ulos. Aseta uusi suodatin ja työnnä ilmanpoistoaukon ritilä takaisin paikalleen.

Jotta suodattimet jatkuvasti toimisivat tehokkaasti suositellaan, että suodatin vaihdetaan joka viides kerta kun pölynimuriin vaihdetaan pölypussi. Suodattimet sisältyvät pölypussien alkuperäispakkauksiin.

12

ÄLÄ KÄYTÄ PÖLYNIMURIA ILMAN KAIKKIA SUODATTIMIA.

ERIKOISOMINAISUUKSIA Pölynimurissa on kaksi pyörää takana ja

kääntyvä pyörä edessä, joten sitä on helppo liikutella. Kelaa johto sisään kun olet lopettanut imuroinnin. Imuria voidaan säilyttää pystyasennossa tilan säästämiseksi.

PUHDISTUS

-Irrota pistoke pistorasiasta ja pyyhi pölynimuri puhtaaksi kevyesti kostutetulla liinalla.

-Älä käytä minkäänlaisia voimakkaita, liuottavia tai hankaavia puhdistusaineita.

-Laitetta tai johtoa ei saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin.

YMPÄRISTÖVINKKI

Kun elektroninen laite ei enää ole toimintakunnossa, se tulee hävittää ympäristöä mahdollisimman vähän vahingoittavalla tavalla. Laite tulisi toimittaa paikallisten viranomaisten (ympäristövirasto / tekninen virasto) ohjeiden mukaan asianmukaiseen keräyspisteeseen.

TAKUU EI KATA:

-jos yllä mainitut kohdat laiminlyödään.

-jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti, jos sitä on käsitelty väkivalloin tai jos sitä on vaurioitettu jollain muulla tavalla.

-jos virheet ovat sähköverkon virheiden aiheuttamat.

-Jos laitetta on jollain tavalla korjannut, muuttanut tai muunnellut henkilö, jolla ei ole siihen asianmukaista valtuutusta.

Koska kehitämme jatkuvasti sekä tuotteidemme toimivuutta että niiden muotoilua, pidätämme oikeuden suorittaa muutoksia tuotteeseen ilman edeltävää ilmoitusta.

MAAHANTUOJA:

Adexi AB

Adexi A/S

Valmistaja ei vastaa painovirheistä.

13

UK

INTRODUCTION

Please read all instructions before operating your new vacuum cleaner. They contain important information on the operation, safety and maintenance of the appliance, keep these instructions in a safe place for future reference and show them to other users if necessary.

IMPORTANT

-Read this instruction booklet carefully.

-Before using the appliance, check that the mains power voltage corresponds to the voltage shown on the rating plate.

-Always remove the plug from the power socket when the appliance is not in use and before carrying out any cleaning or maintenance operations.

-Always remove the power socket before opening the appliance.

-Never use methylated spirits or other solvents to clean the appliance.

-Do not use the appliance to vacuum liquids.

-Never leave the appliance unattended when it is switched on. Keep the appliance out of the reach of children or the infirm.

-This appliance is for domestic use only. Use as described in this instruction booklet.

-Do not switch the appliance on if it appears to be faulty in any way.

-For repairs or accessories, contact your dealer or an authorised Service Centre.

-Should the supply cord become damaged in any way, do not use the vacuum cleaner. Please take it to a professional for repair.

-Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

DESCRIPTION:

1.Dustbag compartment cover

2.Hose inlet

3.Cable rewind pedal

4.Dustbag compartment lid release

5.Exhaust filter outlet

6.On/Off power

7.Dustbag full indicator

8.Carrying handle

9.Hose with handle/airflow control

10.Telescopic tube

11.Combination floor nozzle

10

9

11

3 6

7 1

2

5

4 8

OPERATION

-Do not remove the plug from the socket by pulling the cable or the appliance itself.

-Do not run the appliance over the power cable.

-Do not use the appliance to vacuum lighted matches, cigarette ends or hot ashes.

-Do not use the appliance on wet surfaces.

-Do not obstruct the air intake or the air outlet vents.

-Do not use the appliance to vacuum needles, drawing pins or string.

ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER:

Always remove the plug from the power socket before fitting or removing accessories.

Fitting the hose:

Press the buttons on the end of the hose and insert the hose into the air-intake.

Removing the hose:

Remove the plug from the power socket. To release the hose, press the buttons on the end of the hose and pull the hose firmly from the air intake duct.

FLOOR BRUSH USE

-Press the button on the floor brush so that the brushes show, use it this way for cleaning hard floors

-Press the button on the floor brush again to withdraw the brushes for cleaning carpets.

INSTRUCTIONS FOR USE

-Before using the appliance, unwind a sufficient length of cable and insert the plug into the power socket. A yellow mark on the power cable shows the ideal cable length. Do not extend the cable beyond the red mark.

To rewind the power cable, press the rewind button with one hand, and guide the cable with the other hand to ensure that it does not whip and cause damage.

-Press the ON/OFF button to switch on the appliance.

REPLACING THE DUSTBAG:

After removing the hose, open the front cover by pressing the lock lever and pulling upwards.

Remove the dustbag-holderby pulling the handle of the holder.

Remove the dustbag from the holder. Replace the filter by inserting the carton of the filter into the grooves of the filter-holder.

REPLACING THE MOTORFILTER

The motorfilter is the filter placed behind the dustbag:

open the front cover, and gently pull the filter free of the holders.

Insert a new motorfilter.

REPLACING THE MICROFILTER

The microfilter is the filter placed on the back of the vacuum cleaner:

Press the release-buttonon the exhaust grating and pull it out at the same time. Remove the microfilter and insert a new microfilter.

Insert the exhaust grating back in place.

EXTRA FEATURES

The cleaner has two wheels at the rear and a multi-directionalswivel wheel at the front so that it can be moved easily. It also has a convenient carrying handle.

Before storing your cleaner rewind the supply cord. The cleaner may be stored standing on its end to save space.

MAINTENANCE

Pull out the plug and if necessary clean the appliance on the outside with a damp cloth. Never immerse the appliance into water and other liquids!

15

ENVIRONMENTAL TIP

An electronic appliance should when it is no longer capable of functioning be disposed of with least possible environmental damage. According to the local regulations in your municipality. In most cases you can discharge the appliance at your local recycling center.

THE WARRENTY DO NOT COVER

-If the above points have not been observed.

-If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if it has been damaged in any other way.

-Errors or faults owing to defects in the distribution system.

-If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person not properly authorised.

Owing to our constant development of our products on both functionality and design we reserve the right to change the product without preceding notice.

IMPORTER:

Adexi A/S

Adexi AB

We take reservations for printing errors.

16

DE

Damit Sie an Ihrem Staubsauger möglichst ungetrübte Freude haben, bitten wir Sie, vor Inbetriebnahme des Gerätes diese Gebrauchsanweisung zu studieren.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Gebrauchsanweisung aufzubewahren für den Fall, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu den Funktionen des Staubsaugers noch einmal nachlesen wollen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

-Bitte lesen Sie sich die gesamte Gebrauchsanweisung vor der Verwendung des Gerätes genau durch.

-Bei Nichtgebrauch oder zur Reinigung des Staubsaugers ist stets der Netzstecker zu ziehen.

-Vor dem Öffnen des Staubsaugers ist stets der Netzstecker zu ziehen.

-Niemals Spiritus oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Staubsaugers verwenden.

-Der Staubsauger darf nicht zum Aufsaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten benutzt werden.

-Den Staubsauger während des Betriebs nicht verlassen. Kinder sind vom Staubsauger fernzuhalten.

-Der Staubsauger ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nur zu dem in der Gebrauchsanweisung angeführten Zweck verwendet werden.

-Bei einem vermuteten Defekt ist der Staubsauger nicht in Betrieb zu nehmen.

-Die Reparatur des Staubsaugers ist einer Fachwerkstatt zu überlassen. Handelt es sich um eine Garantiereparatur, wenden Sie sich bitte an die Stelle, an der das Gerät gekauft wurde.

-Im Falle eines beschädigten Kabels sollte der Staubsauger nicht in Betrieb genommen und einem Fachmann zur

Reparatur überlassen werden.

-Dieses Gerät ist nur für den allgemeinen Hausgebrauch bestimmt – und nicht für einen industriellen oder kommerziellen Einsatz.

-Bei Nichtgebrauch das Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während des Betriebs sind sich in der Nähe aufhaltende Kinder unter Aufsicht zu halten.

FUNKTIONSÜBERSICHT

1.Deckel Staubbeutel-Raum

2.Saugschlauchanschluss

3.Taste für die Kabelaufwicklung

4.Öffner Staubbeutel-Raum

5.Mikrofilter Abluft

6.An/Aus Schalter

7.Anzeige Staubbeutelwechsel Zeichnung

8.Tragegriff

9.Saugschlauch mit Griff und manueller Saugregulierung

10.Teleskopsaugrohr

11.Kombi-Bodendüse

10

9

11

3 6

7 1

2

5

4

8

17

GEBRAUCH DES STAUBSAUGERS:

-Zum Ziehen des Netzsteckers niemals das Kabel oder den Staubsauger, sondern den Stecker selbst fassen.

-Das Überfahren des Kabels mit dem Staubsauger vermeiden.

-Den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche, Zigarettenresten o.ä. benutzen.

-Den Staubsauger nicht auf nassen Oberflächen einsetzen.

-Die Ansaug-/und Abluftkanäle dürfen nicht verdeckt sein.

-Keine harten oder scharfkantigen Gegenstände aufsaugen.

VOR DEM GEBRAUCH:

Zum Anbringen oder Entfernen von Zubehör ist stets der Netzstecker zu ziehen.

Anschließen des Saugschlauches:

Setzen Sie den Schlauch in die Saugöffnung. Drücken Sie die beiden Tasten am Schlauchende zusammen und schieben Sie den Schlauch ganz in die Öffnung hinein.

Abnehmen des Saugschlauches

Den Netzstecker ziehen. Die beiden Tasten am Schlauchende zusammen drücken, um den Saugschlauch zu lösen und ihn aus der Saugöffnung herausziehen.

VERWENDUNG DER DÜSE:

-Zur Reinigung von Hartböden, wie etwa aus Holz, die Fußtaste der Bodendüse zum Herausstellen des Borstenkranzes nach hinten drücken.

-Zur Reinigung von Teppichen die Fußtaste der Bodendüse nach vorne drücken.

BEDIENUNG DES STAUBSAUGERS:

-Kabel auf die gewünschte Länge herausziehen und Gerät ans Netz anschließen. Eine gelbe Markierung am Kabel zeigt die ideale Kabellänge an.

Das Kabel nicht weiter als bis zur roten Markierung herausziehen.

-Zum Aufwickeln des Kabels mit der einen Hand auf die Kabelaufwicklungstaste drücken und mit der anderen Hand das Kabel führen.

-Auf den An/Aus-Schalterzum Anschalten des Staubsaugers drücken.

STAUBBEUTEL-WECHSEL

-Den Saugschlauch aus der Saugöffnung entfernen. Durch Druck auf die Entriegelungstaste den Deckel an der Vorderseite des Staubsaugers öffnen.

-Den Staubbeutelhalter durch Ziehen am Griff des Halters herausnehmen.

-Den Staubbeutel aus dem Halter nehmen.

-Neuen Beutel einsetzen.

DEN STAUBSAUGER NIE OHNE

EINGESETZTEN STAUBBEUTEL

BENUTZEN.

AUSTAUSCH DES MOTORFILTERS:

Beim Motorfilter handelt es sich um jenen Filter, der innen hinter dem Staubbeutel sitzt. Sein Austausch geschieht folgendermaßen: Deckel wie zum Staubbeutelwechsel öffnen. Den Staubbeutel entnehmen, worauf der Filter sichtbar wird. Den Filter vorsichtig aus den Halterungen befreien und einen neuen einsetzen.

AUSTAUSCH DES MIKROFILTERS:

Beim Mikrofilter handelt es sich um jenen Filter, der hinten am Staubsauger sitzt. Sein Austausch geschieht folgendermaßen:

Auf die Entriegelungstaste des Abluftgitters drücken und gleichzeitig dieses herausziehen. Hiernach den Mikrofilter entfernen, der innen hinter diesem Gitter sitzt. Den neuen Filter einsetzen und das Abluftgitter wieder einrasten lassen.

Damit der Filter weiter seine Wirkung tut, empfiehlt es sich, ihn nach jeweils fünf verbrauchten Staubbeuteln auszutauschen.

18

Diese Filter liegen den OriginalstaubbeutelPackungen bei.

DEN STAUBSAUGER NIE OHNE ALLE EINGESETZTEN FILTER BENUTZEN

SONDERAUSSTATTUNG

Der Staubsauger ist mit zwei Hinterrädern und einem schwenkbaren Vorderrad ausgestattet, die eine leichte Lenkund Manövrierfähigkeit gewährleisten. Zum Verstauen des Staubsaugers ist das Kabel zuvor einzurollen. Der Staubsauger lässt sich Platz sparend im Stehen aufbewahren.

REINIGUNG

-Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und den Staubsauger mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

-Dazu keinerlei scharfe, lösungsmittelhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden.

-Gerät oder Kabel dürfen in keinerlei Flüssigkeiten getaucht werden.

UMWELTTIPPS

Ein elektrisches/elektronisches Produkt sollte, wenn es nicht mehr funktionstüchtig ist, so umweltschonend wie möglich entsorgt werden. Die Entsorgung des Gerätes hat nach den jeweils örtlich geltenden Bestimmungen zu erfolgen, aber in den meisten Fällen nehmen Ihnen die örtlichen Recyclinghöfe das Produkt ab.

GARANTIEAUSSCHLUSS

-Bei Nichtbeachtung der oben genannten Punkte.

-Bei unsachgemäßer Behandlung des Gerätes, bei Anwendung von Gewalt oder anderweitiger Überbeanspruchung.

-Bei Fehlern, die durch Fehler am Stromnetz entstanden sein können

-Bei Eingriffen in das Gerät durch dazu nicht autorisierte Personen.

Auf Grund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in Funktion und Design behalten wir uns das Recht auf Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

IMPORTEUR

Adexi AB

Adexi A/S

Unter Vorbehalt gegenüber Druckfehlern.

19

PL

AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z Waszego nowego odkurzacza, prosimy Was o dok∏adne przeczytanie instrukcji obs∏ugi zanim zaczniecie go u˝ywaç.

Zalecamy równie˝ zachowanie niniejszej instrukcji w razie potrzeby przypomnienia funkcji odkurzacza w przysz∏oÊci.

WA˚NE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZE¡STWA

-Przeczytaj dok∏adnie ca∏à instrukcj´ przed przystàpieniem do u˝ytkowania.

-Wyjmuj zawsze wtyczk´ z gniazdka sieciowego gdy nie u˝ywasz odkurzacza oraz przed przystàpieniem do jego czyszczeniem.

-Wyjmuj wtyczk´ z gniazdka sieciowego zanim otworzysz pokryw´ odkurzacza.

-Nie u˝ywaj nigdy spirytusu gospodarczego lub innych Êrodków czyszczàcych do czyszczenia odkurzacza.

-Nie u˝ywaj odkurzacza do wsysania wody lub innych cieczy.

-Nie pozostawiaj w∏àczonego odkurzacza bez nadzoru. Podczas pracy urzàdzenia, zwróç uwag´ na znajdujàce si´ w pobli˝u dzieci.

-U˝ywaj urzàdzenia wy∏àcznie dla celów gospodarstwa domowego. Nie u˝ywaj odkurzacza do innych celów ni˝ te, które opisane sà w niniejszej instrukcji obs∏ugi.

-Nie u˝ywaj odkurzacza w przypadku wystàpienia jakichkolwiek uszkodzeƒ.

-Dla dokonania reperacji odkurzacz powinien byç oddany do punktu serwisowego, a w przypadku naprawy w ramach gwarancji nale˝y skontaktowaç si´ z punktem sprzeda˝y, w którym zosta∏ odkurzacz zakupiony.

-W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego oddaj urzàdzenie do punktu serwisowego w celu dokonania naprawy.

-U˝ywaj urzàdzenia wy∏àcznie dla celów gospodarstwa domowego - nie do celów przemys∏owych lub komercjalnych.

-Odkurzacz nale˝y przechowywaç w miejscu niedost´pnym dla dzieci. Podczas pracy odkurzacza zwracaj uwag´ na znajdujàce si´ w pobli˝u dzieci.

OPIS BUDOWY ODKURZACZA:

1.Wieko pojemnika na worek

2.Gniazdo do montowania w´˝a

3.Przycisk zwijacza przewodu

4.Uchwyt do otwierania pojemnika na worek

5.Mikrofiltr powietrza wylotowego

6.Przycisk wy∏àcznika

7.Wskaênik zape∏niania worka Rysunek

8.Uchwyt do przenoszenia

9.Wà˝ z uchwytem i r´cznà regulacjà ssania

10.Rura teleskopowa

11.Uniwersalna ssawka do pod∏ogi

10

9

11

3 6

7 1

2

5

4

8

20