Melissa N-A User Manual

Size:
1.85 Mb
Download

®

ART.NR. 743-199

SE DK NO FI UK PL DE

Riskokare ................................................

2

Riskoger..................................................

4

Riskoker..................................................

6

Riisikeitin ................................................

8

Rice cooker ..........................................

10

Gotowarka ry˝u ....................................

12

Reiskocher............................................

15

www.ideline.com

SE

INLEDNING:

Innan riskokaren används första gången, ber vi dig läsa igenom bruksanvisningen. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle skulle vilja informera dig om riskokarens funktioner. (Nätspänning: 230V ~ 50 Hz)

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER:

När elektriska apparater används, bör dessa enkla säkerhetsåtgärder följas noga:

1.Läs igenom hela bruksanvisningen.

2.Rör aldrig de varma ytorna på riskokaren, medan den används. Använd handtagen.

3.Kokaren, kontakten och sladden får INTE sänkas ned i någon form av vätska.

4.Små barn ska hållas under uppsikt om de befinner sig nära riskokaren när den används.

5.Låt aldrig sladden hänga ut över kanten så barn kan få tag i den. Riskokaren innehåller kokande vatten, vilket betyder att det finns risk för skållning.

6.Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget när apparaten inte används, eller innan den rengörs.

7.Undvik att rycka i sladden när kontakten dras ut.

8.Om apparaten eller sladden skadas, får den inte användas. Lämna in den till en fackman för reparation.

9.Använd inte riskokaren utomhus.

10.Låt inte sladden hänga ut över bordskanten och se till att den inte kommer i kläm i lådor etc.

11.Eftersom riskokaren bildar och avleder ånga, bör locket alltid användas när apparaten används. Detta bör följas för att undvika risk för skållning, brand eller annan skada.

12.När riskokaren används bör den vara under konstant uppsikt.

13.Apparaten får endast användas till privat bruk.

14.Sätt aldrig ner innerskålen på varma ytor som t.ex. spis, gaslåga o.s.v.

15.Lufthålet för ånga i locket får aldrig täppas till.

FUNKTIONER

3

1

5

6

1 7

410

11

12

9

8

 

1.Lock

2.Värmeenhet

3.Handtag

4.På-/avknapp.

5.Innerskål

6.Värmeplatta

7.Mätbägare

8.Skrapa

9.Sladd

10."Warm" indikator

11."Cook" indikator

12.Sladdens intag

INNAN ANVÄNDNING:

1.Skölj innerskålen, locket, mätbägaren och skrapan i varmt vatten och diskmedel och torka därefter av delarna noga.

2.Torka av värmeenheten med en ren och fuktig trasa.

OBS! Flytta ej apparaten när den används, eftersom det finns fara för skållning.

SÅ KOKAR DU RIS:

Innan du börjar måste du se till att innerskålens utsida samt värmesensorn i värmeenheten är rena och torra. Repa inte behållaren eftersom det kan påverka resultatet av kokningen.

1.Tillsätt den önskade mängden ris och vatten i innerskålen. (se diagram för mått) TILLSÄTT ALDRIG NÅGON FORM AV VÄTSKA I VÄRMEENHETEN. Det finns många åsikter om, om riset ska sköljas eller inte innan kokningen, men generellt uppnås det bästa resultatet om riset sköljs först.

2.Placera innerskålen i värmeenheten och lägg på locket. Se till att behållaren sitter fast ordentligt.

3.Sätt i stickkontakten i vägguttaget. Apparaten är nu på och kommer att vara på tills strömmen avbryts.

2

4.Tryck på ON/OFFknappen för att börja kokningen. När kokningen är färdig slår kontakten automatiskt över på värmeläget. Vänta nu i ca 10 min tills riset är färdigkokt. Vänd därefter riset med skrapan. Riset kan nu serveras.

5.Ta ut stickkontakten ur vägguttaget, INNAN du tar bort innerskålen och locket.

6.Om du vill hålla riset varmt, så låt locket ligga på och låt riskokaren vara på.

OBS! Riset kan hållas varmt i upp till 5 timmar.

MÅTTFÖRHÅLLANDE:

(mätbägare inkl.)

Vatten

2 koppar rå ris

3-3,5koppar

4 koppar rå ris

5-5,5koppar

6 koppar rå ris

7-7,5koppar

8 koppar rå ris

9-9,5koppar

10 koppar rå ris

11-11,5koppar

12 koppar rå ris

12-12,5koppar

14 koppar rå ris

14-14,5koppar

15 koppar rå ris

15-15,5koppar

TIPS:

Om du använder den automatiska värmefunktionen, bör det vara minst 3 koppar kokt ris i behållaren. Observera att måttförhållandena ris/vatten först blir 1/1 vid 12-12,5koppar kokt ris eller över. (se ovanstående tabell)

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:

Innerskålen, locket, mätbägaren och skrapan diskas efter användning i varmt diskvatten. Använd aldrig hårda diskmedel, slipmedel eller metallsvampar. Torka av noga efteråt. Värmeenheten torkas av med en lätt fuktad trasa. OBS! Om riset har kokat fast i bottnen, fyll behållaren med varmt vatten och diskmedel och låt stå i ca 10 min. Därefter är det lätt att rengöra innerskålen.

OBS! Sänk ALDRIG ner värmeenheten, sladden eller stickkontakten i någon form av vätska. Om vatten kommer i kontakt i med kontakten eller det värmeenhetens insida, ta då omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget. Låt apparaten torka noga innan den används igen.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA APPARAT

Lägg märke till att denna Adexi-produktär märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I vissa medlemsländer kan du i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren, om du köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

ovanstående instruktioner inte följs

om apparaten har modifierats.

apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada.

fel kan ha uppstått till följd av fel på nätspänningen

På grund av konstant utveckling av våra produkter både på funktionsoch designsidan förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

IMPORTÖR

Adexi Group

www.adexi.se

Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

3

DK

INTRODUKTION:

Før De tager Deres nye Riskoger i brug beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at opfriske Riskogerens funktioner.

(Netspænding: 230V ~ 50 Hz)

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

Ved brugen af elektriske apparater bør disse simple sikkerhedsforanstaltninger følges nøje:

1.Læs hele brugsanvisningen igennem.

2.Berør aldrig de varme overflader på Riskogeren, mens den er i brug. Benyt håndtagene.

3.Apparat, stik og ledning må IKKE nedsænkes i nogen former for væske.

4.Små børn bør holdes under opsyn, såfremt de befinder sig i nærheden af Riskogeren, mens den er i brug.

5.Lad ikke ledningen hænge ud over kanten, så børn kan nå den. Riskogeren indeholder kogende vand, hvilket udgør en stor risiko for skoldning.

6.Tag altid stikket ud af stikkontakten når apparatet ikke er i brug eller når det rengøres.

7.Undlad at trække i ledningen, når de tager stikket ud af stikkontakten.

8.Såfremt apparatet eller ledningen skulle blive beskadiget, undlad da at benytte apparatet. Indlevér det da til en fagmand for reparation.

9.Benyt ikke Riskogeren udendørs.

10.Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og sørg for at ledningen ikke kommer i klemme i skuffer eller lign.

11.Da Riskogeren udvikler og afleder damp bør låget altid benyttes når apparatet er i brug. Dette bør iagttages for at undgå risikoen for skoldning, brand eller anden skade.

12.Når Riskogeren er i brug, bør den holdes under konstant opsyn.

13.Apparatet er kun til husholdningsbrug.

14.Sæt aldrig Inderskålen på varme overflader såsom komfur, gasblus mv.

15.Lufthullet i låget til dampen må aldrig blokeres.

Funktions oversigt

3

1

5

6

1 7

410

11

12

9

8

 

1.Låg

2.Varmebase

3.Håndtag

4.Tænd/sluk knap

5.Inderskål

6.Varmeplade

7.Målebæger

8.Spartel

9.Ledning

10."Warm" indikator

11."Cook" indikator

12.Lednings indtag

FØR BRUG:

1.Skyl inderskålen, låg, målebægeret og spartelen i varmt sæbevand og tør dem derefter grundigt af.

2.Aftør varmebasen med en ren fugtig klud.

OBS! Det frarådes at flytte apparatet når det er i brug, p.g.a. skoldningsfare.

SÅDAN KOGER DE RIS:

Før De begynder, sørg da for at ydersiden af inderskålen samt varmesensoren i varmebasen er ren og tør. Vær opmærksom på ikke at ridse beholderen, da dette kan medføre et utilfreds stillende resultat.

1.Tilsæt det afmålte ris og vand i inderskålen. (Se diagram for målestok) TILSÆT ALDRIG NOGEN FORMER FOR VÆSKE I VARME BASEN. Der er delte meninger om hvorvidt ris bør vaskes før kogning eller ej, men generelt opnås det bedste resultat hvis risen skylles først.

2.Placér inderskålen i varmebasen og læg låget på. Sørg for at beholderen er sat ordentligt på plads.

3.Sæt stikket i stikkontakten. Apparatet vil nu være tændt og forblive tændt indtil strømmen afbrydes.

4.Tænd på ON/OFF knappen for at påbegynde kogningen, Når kogningen er færdig slår kontakten automatisk over på varme positionen. Vent nu ca. 10 min. Til risen er kogt færdig. Vend derefter risen med Spartelen. Risen er nu klar til servering.

5.Tag nu stikket ud af stikkontakten, INDEN De fjerner inderskål og låg.

4

6.Ønsker De at holde risen varm, lad da låget blive på plads og lad Riskogeren stå tændt.

OBS! Risen kan holdes varm i op til 5 timer.

MÅLESTOKSFORHOLD:

(Målebæger inkl.)

Vand

2 kopper rå ris

3-3,5kop

4 kopper rå ris

5-5,5kop

6 kopper rå ris

7-7,5kop

8 kopper rå ris

9-9,5kop

10 kopper rå ris

11-11,5kop

12 kopper rå ris

12-12,5kop

14 kopper rå ris

14-14,5kop

15 kopper rå ris

15-15,5kop

TIPS:

 

Benyttes den automatiske varmefunktion, bør der være mindst 3 kopper kogt ris i beholderen. Bemærk at måleforholdene ris/vand, først bliver 1/1 ved 12-12,5kopper kogt ris eller derover. (Se ovenstående tabel)

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Inderskålen, låget, målebægeret og spartelen vaskes efter hver brug i varmt sæbevand. Brug aldrig hårde vaskemidler, slibemidler eller metal svampe. Tør grundigt efter. Varmebasen aftørres med en let fugtig klud. OBS! Er risen kogt fast i bunden, fyld da beholderen med varmt sæbevand og lad stå i ca. 10 min. Hvorefter inderskålen let kan rengøres.

NB! Nedsænk ALDRIG varmebasen, ledning eller stik i nogen former for væske. Skulle det ske at vand kommer i berøring med kontakten eller det indvendige af varmebasen, fjern da omgående stikket fra stikkontakten. Lad nu apparatet tørre grundigt inden De igen benytter det.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkter forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivetskal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

hvis ovennævnte ikke iagttages

hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i mikrobølgeovnen

hvis mikrobølgeovnen har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast

hvis fejl i mikrobølgeovnen er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktionsog designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR

Adexi Group

www.adexi.dk

Vi tager forbehold for trykfejl

5

NO

INNLEDNING:

Før du tar din nye riskoker i bruk ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen. Dessuten anbefaler vi at du oppbevarer bruksanvisningen for senere bruk.

(Nettspenning : 230V ~ 50 Hz)

VIKTIGE SIKKERHETSHENVISNINGER

Ved bruk av elektriske apparater bør du nøye overholde følgende enkle sikkerhetstiltak:

1.Les hele bruksanvisningen.

2.Berør ikke riskokerens varme overflater mens den er i bruk. Bruk håndtakene.

3.Apparatet, støpselet eller ledningen må IKKE dyppes i vann eller annen væske.

4.Hold barn under oppsyn dersom de er i nærheten av riskokeren mens den er i bruk.

5.La ikke ledningen henge ut over kanten for å forhindre at barn kan nå den. Riskokeren inneholder kokende vann som utgjør en stor fare for skålding.

6.Ta alltid støpselet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk eller før det rengjøres.

7.Trekk ikke i ledningen for å ta støpselet ut stikkontakten.

8.Dersom apparatet eller ledningen blir ødelagt må apparatet ikke brukes. Levér det til en fagmann for reparasjon.

9.Bruk ikke riskokeren utendørs.

10.La ikke ledningen henge ut over bordkanten el.l. Sørg for at ledningen ikke kommer i klem i skuffer el.l.

11.Ettersom riskokeren utvikler damp som avledes bør den ikke brukes uten lokk. Overhold denne henvisningen for å unngå fare for skålding, brann eller annen skade.

12.Hold riskokeren under konstant oppsyn så lenge den er i bruk.

13.Apparatet er kun bestemt for bruk i husholdningen.

14.Sett aldri risbeholderen på varme overflater, så som komfyr, gassflamme osv.

15.Lufthullet i lokket for å slippe ut damp må aldri blokkeres.

Funksjonsoversikt

3

1

5

6

1 7

410

11

12

9

8

 

1.Lokk

2.Varmebase

3.Håndtak

4.På-/avknapp

5.Risbeholder

6.Varmeplate

7.Målebeger

8.Slikkepott

9.Ledning

10."Warm" indikator

11."Cook" indikator

12.Ledningsinntak

FØR BRUK:

1.Skyll både risbeholderen, lokket, målebegeret og slikkepotten i varmt sepevann og tørk dem deretter grundig.

2.Tørk varmebasen med en ren og fuktig klut.

OBS! På grunn av skåldingsfare frarådes det å flytte apparatet mens det er i bruk.

SLIK KOKER DU RISEN:

Sørg for at risbeholderens ytre side og varmesensoren i varmebasen er rene og tørre før du starter. Sørg for at du ikke lager skraper i beholderen, dette kan føre til et utilfredsstillende resultat.

1.Tilsett den målte risog vannmengden i risbeholderen. (Vennligst se diagrammet for mengden). TILSETT ALDRI NOEN FORM FOR VÆSKE I VARMEBASEN. Det finnes delte meninger om risen skal vaskes før kokingen, men generelt oppnås det beste resultat når risen skylles først.

2.Plassér risbeholderen i varmebasen og sett på lokket. Sørg for at beholderen sitter korrekt.

3.Sett støpselet i stikkontakten. Nå er apparatet under strøm helt til den igjen avbrytes.

4.Trykk på ON/OFF knappen for å starte kokingen. Når kokingen er ferdig, slår kontakten seg automatisk til varmeposisjonen. Vent nå i ca. 10 minutter til risen er ferdigkokt. Rør deretter risen med slikkepotten. Nå er risen klar til servering.

6

5.Ta støpselet nå ut av stikkontakten FØR du fjerner risbeholderen og tar av lokket.

6.Hvis du ønsker å holde risen varm, la lokket være på og riskokeren stå tent.

OBS! Risen kan holdes varm i opp til 5 timer.

MENGEFORHOLD:

(Målebegeret er inkludert)

Vann

2 kopper rå ris

3-3,5kopper

4 kopper rå ris

5-5,5kopper

6 kopper rå ris

7-7,5kopper

8 kopper rå ris

9-9,5kopper

10 kopper rå ris

11-11,5kopper

12 kopper rå ris

12-12,5kopper

14 kopper rå ris

14-14,5kopper

15 kopper rå ris

15-15,5kopper

RÅD:

For å bruke den automatiske varmefunksjonen bør du ha minst 3 kopper kokt ris i beholderen. Legg merke til måleforholdet ris/vann. Først f.o.m. 12-12,5kopper kokt ris blir forholdet 1:1. (Se tabellen ovenfor)

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Vask risbeholderen, lokket, målebegeret og slikkepotten etter hver bruk i varmt sepevann. Bruk aldri aggressive vaskemidler, slipemidler eller metallsvamper. Tørk alt godt av. Tørk varmebasen med en ren og fuktig klut. OBS! Dersom risen har satt seg fast i bunnen, fyll beholderen med varmt sepevann og la det stå i ca. 10 minutter. Deretter kan risbeholderen lett rengjøres.

FORSIKTIG! Dypp ALDRI varmebasen, ledningen eller støpselet i vann eller annen væske. Dersom vann kommer i berøring med kontakten eller inn i varmebasen, trekk støpselet straks ut av stikkontakten. La apparatet tørke helt før du bruker det på nytt.

INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV DETTE PRODUKTET

Vennligst merk at dette Adexi-produkteter merket med dette symbolet::

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivetmå det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan du i visse tilfeller returnere brukt utstyr til forhandleren der det ble kjøpt hvis du samtidig kjøper nytt utstry. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gjelder ikke:

Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt.

Dersom det er foretatt uautorisert inngrep i apparatet.

Dersom apparatet er blitt uheldig håndtert, utsatt for hard behandling eller skadet på annen måte.

Ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet.

På grunn av den kontinuerlige utviklingen av produktene våre med hensyn til funksjon og design forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

IMPORTØR

Adexi Group

www.adexi.eu

Det tas forbehold om trykkfeil.

7

FI

JOHDANTO:

Lue nämä käyttöohjeet läpi huolellisesti ennen kuin otat uuden riisikeittimesi käyttöön. Suosittelemme lisäksi, että käyttöohjeet säilytetään mahdollista myöhempää käyttöä varten. (Verkkojännite: 230V ~ 50 Hz)

TÄRKEÄT TURVATEKNISET TOIMENPITEET:

Sähkölaitteita käytettäessä on tarkkaan noudatettava seuraavia turvateknisiä toimenpiteitä:

1.Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan.

2.Älä koskaan kosketa riisikeittimen kuumia pintoja sen ollessa käytössä. Käytä kahvoja.

3.Laitetta, pistoketta ja johtoa EI saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin.

4.Pienet lapset on valvottava jos ne sijaitsevat riisikeittimen lähellä sen ollessa käytössä.

5.Älä koskaan anna laitteen johdon roikkua pöydän reunalta siten, että lapset ylettyvät siihen. Riisikeittimessä on kiehuvaa vettä. Se aiheuttaa suuren loukkaantumisvaaran.

6.Irrota pistotulppa pistorasiasta aina kun laite ei ole käytössä ja ennen kuin puhdistat laitteen.

7.Älä koskaan vedä johdosta, vaan tartu pistokkeeseen ja vedä se varovasti ulos pistorasiasta.

8.Jos laite tai sen johto ovat vahingoittuneet, laitetta ei tule käyttää. Toimita se ammattilaisen korjattavaksi.

9.Älä käytä riisikeitintä ulkotiloissa.

10.Älä anna johdon roikkua pöydän reunan yli. Huolehdi, että johto ei joudu puristuksiin esimerkiksi laatikoiden väliin.

11.Kuumasta riisikeittimestä nousee höyryä. Tämän takia kantta on aina käytettävä. Näin vältetään ihon palamiset, tulipalot ja muut loukkaantumiset ja vahingoittumiset.

12.Käytössä olevaa riisikeitintä on aina valvottava.

13.Laite on tarkoitettu pelkästään kotitalouskäyttöön.

14.Älä koskaan aseta sisäkulhoa kuumille alustoille, kuten sähkötai kaasuliedelle tms.

15.Kannessa olevaa höyryaukkoa ei koskaan saa tukkia.

3

1

 

 

 

 

 

5

6

 

 

1

7

4

10

 

 

 

11

 

8

 

12

9

 

 

Toiminnot

1.Kansi

2.Lämpöalusta

3.Kahva

4.Pois/päälle-painike

5.Sisäkulho

6.Lämpölevy

7.Mittakulho

8.Lasta

9.Johto

10."Warm" indikaattori

11."Cook" indikaattori

12.Johdon sisäänvienti

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA:

1.Huuhtele sisäkulho, kansi, mittakulho ja lasta lämpimässä vedessä, johon olet lisännyt hieman astianpesuainetta ja kuivaa lopuksi huolellisesti.

2.Pyyhi lämpöalusta kuivaksi puhtaalla ja kostealla liinalla.

HUOM! Käytössä olevaa laitetta ei tule siirtää turhaan mm. palamisvaaran takia.

RIISIN KEITTÄMINEN:

Varmista, että sisäkulhon ulkopinta ja lämpöalustassa sijaitseva lämpöanturi varmasti ovat puhtaat ja kuivat. Vältä säiliön naarmuttamista, se saattaa vaikuttaa lopputulokseen.

1.Mittaa riisi ja lisää se ja vesi sisäkulhoon. (Tarkista mittasuhteet alla olevasta taulukosta.) ÄLÄ KOSKAAN TÄYTÄ VETTÄ TAI MUUTA NESTETTÄ LÄMPÖALUSTAAN. On olemassa useita eri mielipiteitä riisin huuhtelemisesta ja liuottamisesta ennen keittämistä. Yleisesti voidaan kuitenkin väittää, että paras tulos saavutetaan, kun riisi huuhdellaan ennen keittämistä.

2.Sijoita sisäkulho lämpöalustalle ja laita kansi päälle. Varmista, että säiliö varmasti on paikoillaan.

3.Laita pistoke pistokerasiaan. Laite on nyt päällä ja pysyy päällä kunnes sähkö katkaistaan.

8

4.Käynnistä keittäminen ON/OFF-painikkeella.Keittäminen päättyy automaattisesti ja katkaisija kytkee automaattisesti lämmityksen päälle. Odota noin 10 minuuttia. Sekoita riisi kuohkeaksi lastalla. Riisi on nyt tarjoiluvalmista.

5.Vedä pistoke ulos pistorasiasta ENNEN kuin nostat sisäkulhon ja kannen pois.

6.Riisiä voidaan pitää lämpimänä siten, että kansi

jätetään päälle ja riisikeittimen annetaan olla päällä. HUOM! Riisiä pysyy lämpimänä jopa viisi (5) tuntia.

MITTASUHTEET:

(Mittakulho sis. toimitukseen)

Vettä

2 kupillista keittämätöntä riisiä

3-3,5kupillista

4 kupillista keittämätöntä riisiä

5-5,5kupillista

6 kupillista keittämätöntä riisiä

7-7,5kupillista

8 kupillista keittämätöntä riisiä

9-9,5kupillista

10 kupillista keittämätöntä riisiä

11-11,5kupillista

12 kupillista keittämätöntä riisiä

12-12,5kupillista

14 kupillista keittämätöntä riisiä

14-14,5kupillista

15 kupillista keittämätöntä riisiä

15-15,5kupillista

VINKKI:

Jos automaattista lämmitystoimintoa käytetään, riisikeittimessä on oltava vähintään kolme kupillista riisiä. Huomioi, että mittasuhde riisi/vesi on 1/1 vasta, kun keittävän riisin määrä on 12-12,5tai enemmän. (Katso yllä olevaa taulukkoa)

PUHDISTAMINEN JA KUNNOSSAPITO:

Pese sisäkulho, kansi, mittakulho ja lasta aina käytön jälkeen lämpimässä vedessä, johon on lisätty astianpesuainetta. Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita, hankausaineita tai teräsharjaa. Kuivaa osat huolellisesti. Pyyhki lämpöalusta puhtaaksi kostealla liinalla.

HUOM! Jos pohjaan on tarttunut riisiä, täytä säiliö lämpimällä vedellä, johon on lisätty astianpesuainetta ja anna seistä noin 10 minuuttia. Tämän jälkeen sisäkulhon puhdistaminen käy vaivattomasti.

HUOMIOI! Älä KOSKAAN upota lämpöalustaa, johtoa tai pistoketta minkäänlaisiin nesteisiin. Mikäli pistokkeeseen tai lämpöalustan sisäosiin jostain syystä joutuu vettä, pistoke on välittömästi irrotettava pistorasiasta. Anna laitteen kuivua perusteellisesti ennen kuin taas alat käyttää sitä.

TAKUU EI KATA:

*Jos yllä mainitut kohdat laiminlyödään.

*Jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti, jos sitä on käsitelty väkivalloin tai jos sitä on vaurioitettu jollain muulla tavalla.

*Jos virheet ovat sähköverkon virheiden aiheuttamat.

*Jos laitetta on jollain tavalla korjannut, muuttanut tai muunnellut henkilö, jolla ei ole siihen asianmukaista valtuutusta.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ

Tämä Adexi-tuoteon merkitty seuraavalla symbolilla: :

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähköja elektroniikkajäte on hävitettävä erillisesti.

Sähköja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähköja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueenyksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähköja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

edellä olevia ohjeita ei noudateta

laitteeseen on tehty muutoksia

laitetta on käsitelty väärin, rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita

syntyneet viat johtuvat häiriöistä sähköverkossa.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

MAAHANTUOJA

Adexi Group

www.adexi.eu

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

9

UK

INTRODUCTION:

The Rice Cooker provides a simple, trouble free method for cooking perfect rice. The warm function automatically keeps the rice warm, fluffy and ready to serve for up to 5 hours.

The large capacity of the Rice cooker makes it possible to prepare rice economically for a family, for a party or for bulk cooking for the freezer.

Important: Please read these instructions before using your new Rice cooker and keep it in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS:

When using electrical appliances basic safety precautions should always be followed, including the following:

1.Read all instructions.

2.Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

3.To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plugs or the appliance in water or any other liquid.

4.Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

5.Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off pads.

6.Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to service station for examination, repair or adjustment.

7.The use of accessory attachments not recommended may cause hazard.

8.Do not use outdoors.

9.Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

10.Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

11.Extreme caution must be used when mowing an appliance containing hot liquids.

12.To disconnect, remove plug from wall outlet.

13.CAUTION: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precaution must be taken to prevent the risk of burns, fires or other damage to persons or property.

14.This appliance generates steam. Do not operate uncovered.

15.Do not leave this appliance unattended during use.

16.This appliance is for household use only. Do not use appliance for other than intended use.

17.Do not place the rice Bowl on other heat sources (e.g. Cooking stove) as it may become deformed.

18.Do not block the Steam Vent Hole.

19.During or immediately after cooking, the area near the Steam vent hole is kept at high temperature. To

avoid burns do not touch this area. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Functions:

3

1

5

6

1 7

410

11

12

9

8

 

1.Lid

2.Base

3.Handle

4.Rise cooking switch button

5.Rice bowl

6.Heating plate

7.Measuring cup

8.Spatula

9.Cord

10."Warm" indicator

11."Cook" indicator

12.Cord inlet

BEFORE FIRST USE:

Wash the rice bowl, the lid, the measuring cup and the spatula in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. Wipe the base with a clean, damp cloth. Dry thoroughly. Do not use harsh detergents or abrasive cleaners on any parts of the appliance. Never immerse the base in water or any other liquid.

HOW TO COOK RICE:

Before each use, make sure that the outside of the rice bowl is clean and dry and that the heat sensor in the centre, on the inside of the base, is clean, dry and cool. Handle the rice bowl carefully. Scratching or denting the bowl may result in unsatisfactory performance.

1.Measure rice and water and place evenly in rice bowl. Consult rice cooking chart NEVER PUT ANY LIQUID INTO THE BASE.

NOTE: There are differing opinions about whether rice should be washed before cooking. Drier fluffier rice is obtained by washing rice first.

2.Place rice bowl in base and lid on rice bowl. Make sure the bowl is properly sat onto the base.

3.Plug cord into a 230 Volt AC outlet. The power is now on and remain on while the appliance is plugged in.

4.Press the Switch to start cooking, the COOK indicator will glow. When cooking is complete, the Switch will move automatically to the warm position (Warm). Wait 10 minutes for the rice to finish cooking. Fluff rice with the spatula.

10

5.Unplug the Rice cooker before removing lid and rice bowl from the base.

6.If the rice is to be kept warm leave the Rice cooker plugged in. Reposition lid after fluffing.

NOTE: Rice may be kept warm up to 5 hours. To stop the automatic keep warm cycle, simply unplug from wall outlet.

RICE COOKING CHART:

Standard Measuring Cup

Water

For 2 cups raw rice

3-3,5cups

For 4 cups raw rice

5-5,5cups

For 6 cups raw rice

7-7,5cups

For 8 cups raw rice

9-9,5cups

For 10 cups raw rice

11-11,5cups

For 12 cups raw rice

12-12,5cups

For 14 cups raw rice

14-14,5cups

For 15 cups raw rice

15-15,5cups

HELPFUL HINTS:

When using the automatic keep warm cycle, the rice bowl should contain at least 3 cups of cooked rice. Notice that to obtain 2 cups cooked rice, the quantities of rice and water are not equal. For lager quantities of cooked rice, the quantities are equal. (See Rice Cooking Chart).

If other ingredients have been added to the rice, the keep warm cycle should be on for no longer than 1 hour. This will keep the flavours fresh.

CARE AND CLEANING:

After each use, wash the rice bowl, the lid, the measuring cup and the spatula in warm soapy water. Do not use harsh detergents, abrasive cleansers or metal scouring pads. Rinse and dry thoroughly. Wipe the base with a clean, damp cloth and dry. NOTE: If rice has been cooked onto the bottom of the rice bowl, fill the bowl with hot, soapy water. Let stand for about 10 minutes.

CAUTION:

1.To reduce the risk of electric shock, cook only in removable container.

DO NOT IMMERSE THE BASE, CORD OR PLUG IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

2.If water should accidentally enter the switch mechanism or spill onto the heating plate, carefully unplug the power cord from the wall outlet. Allow drying thoroughly before using the appliance again.

INFORMATION ON DISPOSAL AND

RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can in certain cases return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

if the above instructions are not followed

if the appliance has been interfered with.

if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage

if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

IMPORTER

Adexi Group

www.adexi.eu

We cannot be held responsible for any printing errors

11

PL

WPROWADZENIE

AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z Waszej nowej gotowarki ry˝u, prosimy Was o dok∏adne przeczytanie instrukcji obs∏ugi zanim zaczniecie jà u˝ywaç. Zalecamy równie˝ zachowanie niniejszej instrukcji w razie potrzeby przypomnienia funkcji gotowarki w przysz∏oÊci. ( Napi´cie pràdu: 230V ~ 50 Hz )

WA˚NE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIE-

CZE¡STWA

Podczas u˝ytkowania urzàdzeƒ elektrycznych nale˝y przestrzegaç poni˝szych wskazówek bezpieczeƒstwa:

1.Przeczytaj dok∏adnie ca∏à instrukcj´ obs∏ugi.

2.Nie dotykaj nagrzanych cz´Êci urzàdzenia podczas jego pracy. Korzystaj z uchwytów.

3.Urzàdzenie oraz wtyczka przewodu elektrycznego oraz przewód elektryczny NIE mogà byç zanu˝ane w jakimkolwie p∏ynie.

4.Podczas pracy urzàdzenia, zwróç uwag´ na znajdujàce si´ w pobli˝u dzieci. Urzàdzenie powinno byç przechowywane w miejscu niedost´pnym dla dzieci.

5.Nie umiejscawiaj przewódu elektrycznego tak aby by∏ on dost´pny dla dzieci np. zwisa∏ poza kant sto∏u itp. W gotowarce znajdowaç si´ b´dzie goràca woda, która mo˝e spowodowaç silne poparzenia.

6.Wyjmuj wtyczk´ z gniazdka sieciowego, gdy nie u˝ywasz urzàdzenia oraz przed jego czyszczeniem.

7.Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka sieciowego nie ciàgnij za przewód elektryczny.

8.JeÊli przewód elektryczny, wtyczka przewodu lub urzàdzenie ulegnie uszkodzeniu zaprzestaƒ korzystania z urzàdzenia. Oddaj urzàdzenie do punktu serwisowego dla dokonania naprawy.

9.U˝ywaj urzàdzenie wy∏àcznie w pomieszczeniach zadaszonych.

10.Nie pozwól aby przewód elektryczny zwisa∏ poza kant sto∏u lub zosta∏ czymÊ przyciÊni´ty np. szufladà itp.

11.U˝ywaj zawsze pokrywy podczas korzystania z gotowarki. Powstajàca i wydobywajàca si´ para wodna mo˝e byç powodem poparzeƒ, po˝aru lub innych uszkodzeƒ.

12.Korzystanie z urzàdzenia musi odbywaç si´ pod ciàg∏ym nadzorem osób doros∏ych.

13.U˝ywaj urzàdzenia wy∏àcznie do celów gospodarstwa domowego.

14.Nie stawiaj nigdy misy wewn´trznej na nagrzanych powierzchniach jak np. palnikach kuchenki elektrycznej lub gazowej.

15.Podczas pracy urzàdzenia otwory dla ulatniania si´ pary wodnej w pokrywie nie mogà byç niczym zakrywane.

OPIS BUDOWY:

3

1

 

 

 

 

 

5

6

 

 

1

7

4

10

 

 

 

11

 

8

 

12

9

 

 

1.Pokrywa

2.Baza grzejna

3.Uchwyt

4.Przycisk w∏àcznika

5.Misa wewn´trzna

6.P∏yta grzejna

7.Miarka

8.¸opatka

9.Przewód zasilajàcy

10.Wskaênik "Warm" (utrzymywanie ciep∏a

11.Wskaênik "Cook" (gotowanie)

12.Komora przewodu zasilajàcego

12

PRZED PIERWSZYM U˚YCIEM:

1.Umyj w ciep∏ej wodzie z dodatkiem p∏ynu do mycia naczyƒ mis´ wewn´trznà, pokryw´, miark´ oraz ∏opatk´, po czym sp∏ucz i wytrzyj dok∏adnie do sucha.

2.Baz´ grzejnà wytrzyj lekko wilgotnà Êciereczkà.

UWAGA! Unikaj przestawiania urzàdzenia podczas jego pracy ze wzgl´du na niebezpieczeƒstwo poparzeƒ.

U˚YTKOWANIE:

Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania zadbaj, aby zewn´trzna strona misy oraz sensor grzania w bazie grzejnej by∏y czyste i suche. Uwa˝aj, aby nie zarysowaç pojemnika, albowiem mo˝e to byç powodem uzyskiwania gorszych rezultatów przy wykorzystywaniu urzàdzenia.

1.Odmierz odpowiednie iloÊci ry˝u i wody do misy wewn´trznej. ( Patrz ni˝ej podane proporcje ) NIE WLEWAJ NIGDY JAKICHKOLWIEK P¸YNÓW DO BAZY GRZEJNEJ. Opinie co do sp∏ukiwania ry˝u przed jego gotowaniem sà podzielone, jednak lepszy rezultat osiàga si´ po uprzednim sp∏ukaniu ry˝u.

2.W∏ó˝ mis´ wewn´trznà do bazy grzejnej i zakryj pokrywà. Zadbaj o to, aby pojemnik by∏ ustawiony poprawnie.

3.W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka sieciowego. Od tego momentu urzàdzenie b´dzie w∏àczone a˝ do chwili przerwania dop∏ywu pràdu.

4.WciÊnij przycisk w∏àcznika ON/OFF dla rozpocz´cia gotowania ry˝u. Po zakoƒczeniu procesu gotowania przycisk automatycznie przestawi si´ do pozycji grzania. Po automatycznym przestawieniu przycisku odczekaj ok. 10 min. a˝ ry˝ b´dzie gotowy. Zamieszaj ry˝ przy pomocy za∏àczonej ∏opatki. Ry˝ jest teraz gotowy do spo˝ycia.

5.Wyciàgnij wtyczk´ z gniazdka sieciowego ZANIM wyjmiesz mis´ wewn´trznà i zdejmiesz pokryw´.

6.JeÊli chcesz utrzymywaç ry˝ w cieple przez jakiÊ czas, to pozostaw na∏o˝onà pokryw´ oraz w∏àczonà gotowark´.

Uwaga! Ry˝ mo˝e byç utrzymywany w cieple do 5 godzin.

PROPORCJE RY˚U I WODY:

 

( Miarka w za∏àczeniu )

Woda

2

kubki surowego ryzu

3-31/2 kubka

4

kubki surowego ryzu

5-51/2 kubka

6

kubków surowego ryzu

7-71/2 kubka

8

kubków surowego ryzu

9-91/2 kubka

10

kubków surowego ryzu

11-111/2 kubka

12

kubków surowego ryzu

12-121/2 kubka

14

kubków surowego ryzu

14-141/2 kubka

15

kubków surowego ryzu

15-151/2 kubka

WSKAZÓWKI I RADY:

Przy korzystaniu z automatycznej funkcji grzania, w pojemniku powinno znajdowaç si´ min. zawartoÊç 3 kubków gotowanego ry˝u. Zauwaz iz proporcje ryz/woda wynosza 1:1 dopiero przy ilosci ryzu 12-121/2 kubków oraz powy˝ej.

( Patrz tabela powy˝ej )

KONSERWACJA:

Mis´ wewn´trznà, pokryw´, miark´ oraz ∏opatk´ nale˝y po ka˝dorazowym u˝ytkowaniu myç w ciep∏ej wodzie z dodatkiem p∏ynu do mycia naczyƒ. Nie u˝ywaj nigdy ˝ràcych, Êcierajàcych Êrodków czyszczàcych oraz metalowych gàbek. Po myciu zawsze wycieraj do sucha. Baz´ grzejnà wycieraj lekko wilgotnà Êciereczkà. UWAGA! W przypadku przypalenia ry˝u do dna misy, nape∏nij mis´ ciep∏à wodà z dodatkiem p∏ynu do mycia naczyƒ i pozostaw na 10 min., po czym przystàp do jej czyszczenia.

PAMI¢TAJ! Nie zanu˝aj NIGDY bazy grzejnej, przewodu zasilajàcego oraz wtyczki przewodu w jakimkolwiek p∏ynie. W przypadku zetkni´cia si´ wtyczki przewodu z wodà lub dostania si´ wody do wn´trza bazy grzejnej wciàgnij natychmiast wtyczk´ z gniazdka sieciowego. Pozostaw urzàdzenie do dok∏adnego wyschni´cia zanim skorzystasz z niego ponownie.

13

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Prosimy zauwa˝yç, ˝e ten produkt Adexi oznaczony jest nast´pujàcym symbolem:

Oznacza to, ˝e produktu tego nie nale˝y umieszczaç razem z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, poniewa˝ gromadzeniem zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego zajmujà si´ specjalne instytucje.

Dyrektywa WEEE (w sprawie zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego) zobowiàzuje wszystkie Paƒstwa Cz∏onkowskie do umo˝liwienia w∏aÊciwej zbiórki, odzysku, przetwarzania i recyklingu zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego. Prywatne gospodarstwa domowe na obszarze UE mogà nieodp∏atnie zwracaç zu˝yty sprz´t do wyznaczonych sk∏adowisk. W niektórych Paƒstwach Cz∏onkowskich mo˝na bezp∏atnie zwróciç zu˝yty sprz´t sprzedawcy lub dystrybutorowi, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprz´tu podobnego rodzaju. Aby uzyskaç wi´cej informacji na temat obchodzenia si´ z zu˝ytym sprz´tem elektrycznym i elektronicznym, nale˝y zwróciç si´ do sprzedawcy lub dystrybutora, u którego dokonano zakupu, bàdê do samorzàdu lokalnego.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje nast´pujàcych przypadków:

Je˝eli powy˝sze instrukcje nie by∏y przestrzegane

Je˝eli urzàdzenie poddano modyfikacji bez upowa˝nienia.

Je˝eli korzystano z urzàdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, nieostro˝nie lub uszkodzono je w inny sposób

Je˝eli uszkodzenia powsta∏y na skutek wadliwego dzia∏ania sieci zasilajàcej

W zwiàzku z ciàg∏ym udoskonalaniem dzia∏ania i wzornictwa naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

IMPORTER

Adexi Group

www.adexi.eu

Firma nie ponosi odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku.

14

DE

EINFÜHRUNG

Um möglichst viel Freude an Ihrem neuen Reiskocher zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.

(Netzspannung: 230V ~ 50 Hz)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Anwendung von Elektrogeräten sind die nachstehenden einfachen Sicherheitshinweise sorgfältig zu befolgen:

1.Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung durch.

2.Niemals die heißen Oberflächen eines in Betrieb befindlichen Geräts berühren. An den Griffen fassen.

3.Gerät, Stecker oder Kabel dürfen unter keinen Umständen in Flüssigkeit getaucht werden.

4.Kinder, die sich in der Nähe eines in Betrieb befindlichen Geräts aufhalten, sind zu beaufsichtigen.

5.Das Kabel nicht für Kinder erreichbar von einer Kante herabhängen lassen. Das Gerät enthält kochendes Wasser - hohe Verbrühungsgefahr!

6.Stecker bei Nichtgebrauch und vor dem Reinigen des Geräts stets abziehen.

7.Zum Abziehen des Steckers nicht am Kabel ziehen.

8.Sofern Gerät oder Kabel beschädigt werden, benutzen Sie das Gerät bitte nicht. Lassen Sie es von einem Fachmann reparieren.

9.Das Gerät nicht im Freien benutzen.

10.Kabel nicht von einer Tischkante herunterhängen lassen. Sicherstellen, daß das Kabel nicht in Schubladen o.ä. eingeklemmt wird.

11.Da das Gerät Dampf entwickelt und abgibt, ist der Deckel bei Betrieb des Geräts stets zu benutzen, um Verbrühen, Brand und sonstige Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

12.Ein in Betrieb befindliches Gerät ständig beaufsichtigen.

13.Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch vorgesehen.

14.Den Innentopf niemals auf heiße Unterlagen wie Herd, Gasflamme u.a.m. stellen.

15.Die Dampföffnung im Deckel darf niemals blockiert werden.

Beschreibung

3

1

 

 

 

 

 

5

6

 

 

1

7

4

10

 

 

 

11

 

8

 

12

9

 

 

1.Deckel

2.Heizbasis

3.Griff

4.Ein/Aus-Schalter

5.Innentopf

6.Warmhalteplatte

7.Meßbecher

8.Spatel

9.Kabel

10.Anzeige „Warm"

11.Anzeige „Cook"

12.Kabeleingang

VOR DEM ERSTGEBRAUCH

1.Innentopf, Deckel, Meßbecher und Spatel in warmem Seifenwasser abwaschen und anschließend gründlich abtrocknen.

2.Die Heizbasis mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.

HINWEIS! Aufgrund der Verbrühungsgefahr ein in Betrieb befindliches Gerät nicht versetzen.

SO KOCHEN SIE REIS:

Stellen Sie zunächst sicher, daß die Außenseite des Innentopfes und der Wärmesensor in der Heizbasis sauber und trocken sind. Achten Sie darauf, den Topf nicht zu zerkratzen, da dies zu einem unbefriedigendem Ergebnis führen könnte.

1.Die abgemessenen Mengen Reis und Wasser in den Innentopf geben (siehe Übersicht über die Mengenverhältnisse). NIEMALS FLÜSSIGKEIT IN DIE HEIZBASIS GELANGEN LASSEN. In der Frage, ob Reis vor dem Kochen zu waschen ist, gehen die Meinungen auseinander, im allgemeinen erzielt man jedoch das beste Ergebnis, wenn man den Reis vorher spült.

2.Den Innentopf in die Heizbasis setzen und den Deckel auflegen. Auf ordnungsgemäßen Sitz des Topfs achten.

3.Stecker einstecken. Das Gerät ist jetzt eingeschaltet. Es bleibt eingeschaltet, bis die Stromzufuhr getrennt wird.

15

4.Kochvorgang durch Betätigen des EIN/AUSSchalters in Gang setzen. Bei Beendigung der Kochzeit geht der Schalter automatisch in die Warmhalteposition. 10 Minuten warten, bis der Reis fertig ist. Den Reis anschließend mit einem Holzspatel wenden. Damit ist der Reis servierbereit.

5.Stecker VOR dem Entfernen von Innentopf und Deckel abziehen.

6.Zum Warmhalten des Reises den Deckel nicht entfernen und den Reiskocher eingeschaltet lassen.

HINWEIS! Der Reis kann bis zu 5 Stunden warmgehalten werden.

MENGENVERHÄLTNISSE

Benutzen Sie den

 

mitgelieferten Meßbecher)

Wasser

2 Tassen roher Reis

3-3,5Tassen

4 Tassen roher Reis

5-5,5Tassen

6 Tassen roher Reis

7-7,5Tassen

8 Tassen roher Reis

9-9,5Tassen

10 Tassen roher Reis

11-11,5Tassen

12 Tassen roher Reis

12-12,5Tassen

14 Tassen roher Reis

14-14,5Tassen

15 Tassen roher Reis

15-15,5Tassen

TIPS

Bei Benutzung der automatischen Warmhaltefunktion sollten mindestens 3 Tassen gekochter Reis im Topf vorhanden sein. Bitte beachten Sie, daß das Mengenverhältnis Reis/Wasser erst ab 12-12,5Tassen gekochtem Reis 1:1 ist (siehe vorstehende Tabelle).

REINIGUNG UND WARTUNG

Innentopf, Deckel, Meßbecher und Spatel nach jedem Gebrauch in warmem Seifenwasser abwaschen. Niemals starke Reinigungsmittel, Schleifmittel oder Metallschwämme benutzen. Gründlich nachtrocknen. Die Heizbasis mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. HINWEIS! Ist Reis am Boden festgekocht, so geben Sie warmes Seifenwasser in den Topf und lassen Sie ihn für ca. 10 Min. einweichen. Danach läßt sich der Topf leicht reinigen.

ACHTUNG! Heizbasis, Kabel oder Stecker NIEMALS in Flüssigkeiten tauchen. Sollte Wasser mit dem Kontakt oder dem Innern der Heizbasis in Berührung kommen, so ziehen Sie umgehend den Stecker aus der Steckdose und trocknen Sie das Gerät vor dem erneuten Gebrauch gründlich ab.

INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS

Dieses Adexi-Produktträgt dieses Zeichen:

Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektround Elektronikmüll gesondert entsorgt werden muss.

Gemäß der WEEE-Richtliniemuss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektround Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektround Elektronikmüll zu erfahren

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht,

falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;

falls unbefugte Eingriffe ins Gerät vorgenommen wurden;

falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig Schaden zugefügt worden ist;

bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht zur Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

IMPORTEUR

Adexi Group

www.adexi.eu

Für etwaige Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

16