Melissa MCM720 User Manual

Size:
519.35 Kb
Download

630-011

SE Automatisk blodtrycksmätare för handled ..................................................................

2

DK Automatisk blodtryksmåler til håndled ..........................................................................

9

NO Automatisk blodtrykksmåler til håndleddet ....................................................................

16

FI Automaattinen verenpainemittari................................................................................

23

UK Automatic Blood Pressure Monitor ............................................................................

30

DE Vollautomatisches Blutdruckmeßgerät ........................................................................

37

PL Automatyczny ciÊnieniomierz do mierzenia ciÊnienia w nadgarstku ..........................

45

RU Аппарат для автоматичского измрния кровяного давлния на запясть ........

52

SE

INTRODUKTION

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din blodtrycksmätare ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder den för första gången. Lägg extra stor vikt vid säkerhetsföreskrifterna. Vi föreslår även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Använd endast blodtrycksmätaren för dess avsedda ändamål.

Använd inte blodtrycksmätaren om den inte fungerar korrekt, eller om den har skadats av ett kraftigt slag eller liknande.

Armbandet får inte dras ut, vridas eller böjas.

Använd inte blodtrycksmätaren på småbarn eller andra som inte kan säga till om armbandet sitter för hårt osv.

Blodtrycksmätaren får inte doppas ned i vatten eller annan vätska.

Använd inte blodtrycksmätaren i närheten av mobiltelefoner eller mikrovågsugnar, eftersom dessa avger elektromagnetisk strålning som kan påverka blodtrycksmätaren.

Utsätt inte mätaren för direkt solljus, höga temperaturer, fukt, höga ljud eller frätande ämnen.

Försök aldrig laga blodtrycksmätaren själv. Om den behöver repareras ska den lämnas till en godkänd reparationsverkstad. Om apparaten utsätts för obehöriga reparationer upphävs garantin. Kontakta säljaren om reparationerna täcks av garantin.

Blodtrycksmätaren får inte användas för att ställa medicinska diagnoser, utan får endast användas som referens. Kontakta en läkare om mätvärdena från blodtrycksmätaren verkar onormala.

Följ alltid tillvägagångssättet som anges i denna bruksanvisning när mätningar görs.

Batterier

Ta bort batterierna från blodtrycksmätaren om den inte ska användas under en längre tid.

Byt ut batterierna direkt när de tar slut.

Använd aldrig olika batterityper, och använd inte heller ett nytt och ett gammalt batteri samtidigt.

Se till att batterierna har polerna vända åt rätt håll när de sätts in i blodtrycksmätaren.

2

BESKRIVNING AV BLODTRYCKSMÄTARENS DELAR

1.Display

2.Skyddslucka

3.Batterilucka

4.Armband

5.Förvaringsask

6.M1/uppåtknapp

7.M2/nedåtknapp

8.T-knapp

9.I/O/Start-knapp

Symboler på displayen

a.Systoliskt tryck

b.Diastoliskt tryck

c.Pulssymbol

d.Batterisymbol

e.Månad och dag

f.Tid/år

g.Puls

h.Minne 1

i.Minne 2

j.Mätningsnummer

k.Hypotoni

l.Normalt

m.Högt normalt n. Hypertoni

3

OM BLODTRYCK Vad är blodtryck?

När hjärtat pumpar runt blod i kroppen utsätter blodet blodkärlens väggar för tryck. Detta kallas för blodtryck.

Blodtrycket skiljer sig mellan olika delar i kroppen och beror på pulsen, hur elastiska blodkärlen är och hur tjockt blodet är.

Trycket som kan mätas när hjärtat pumpar ut blodet i kroppen kallas för systoliskt blodtryck. Trycket som kan mätas när blodet flödar tillbaka från kroppen kallas för diastoliskt blodtryck.

De två blodtryckstyperna anges normalt tillsammans, med det systoliska blodtrycket först. Om blodtrycket anges som "120/70" (läses "120 över 70"), innebär det att det systoliska blodtrycket är 120 och det diastoliska är 70.

Mätenheten för blodtryck är mmHg (millimeter kvicksilver).

Varför varierar blodtrycket?

Blodtrycket varierar under dagen och under en persons liv. Många olika faktorer påverkar ditt blodtryck, något du bör vara medveten om när du mäter ditt blodtryck. Var till exempel medveten om följande:

Blodtrycket är högre under dagen än om natten.

Blodtrycket höjs något precis efter att du har ätit. Ett högt saltintag kan också höja blodtrycket.

Lätt motion (t.ex. promenader eller joggning) får det systoliska blodtrycket att höjas något, medan kraftig motion får det att höjas markant. Det sjunker dock igen när kroppen slappnar av. Brist på motion höjer blodtrycket permanent.

Blodtrycket kan höjas om du är upphetsad, stressad eller spänd.

Plötsliga klimatförändringar kan få blodtrycket att höjas.

Det systoliska blodtrycket höjs när man blir äldre.

Kvinnor löper större risk för förhöjt blodtryck efter klimakteriet.

Sömnbrist, rökning, fetma, alkohol och vissa sjukdomar kan få blodtrycket att höjas.

Badning och toalettbesök kan få blodtrycket att höjas.

När är mitt blodtryck för högt eller för lågt?

Högt blodtryck kallas även hypertoni. Lågt blodtryck kallas även hypotoni. Tabellen nedan visar när ditt blodtryck är för högt eller för lågt.

Intervall

Systoliskt

Diastoliskt

Hypertoni

> 140 mmHg

> 90 mmHg

Högt normalt

130-139mmHg

85-89mmHg

Normalt

91-129mmHg

51-84mmHg

Hypotoni

< 90 mmHg

< 50 mmHg

Varför bör jag mäta mitt blodtryck?

Blodtrycket höjs naturligt när man blir äldre, men högt blodtryck kan också vara ett första tecken på sjukdom, att man är överviktig eller att artärerna börjar hårdna, vilket ökar risken för exempelvis blodproppar. Det är därför klokt att hålla ett öga på blodtrycket och kontakta en läkare om det verkar ovanligt högt eller lågt.

4

Viktigt! Blodtrycksmätaren får inte användas för att ställa medicinska diagnoser, utan får endast användas som referens. Kontakta en läkare om mätvärdena från blodtrycksmätaren verkar onormala. Följ alltid tillvägagångssättet som anges i denna bruksanvisning när mätningar görs.

FÖRBEREDA BLODTRYCKSMÄTAREN

Sätta i batterierna

Ta bort batteriluckan (3) genom att skjuta den åt ena sidan.

Sätt i två AAA-batterier.Kontrollera att batterierna sitter i åt rätt håll. Sätt tillbaka luckan.

Byt ut batterierna när batterisymbolen (d) visas på displayen (1).

Observera! Om batterierna byts på kortare tid än 1 minut behöver du inte ställa in klockan igen och eventuella sparade blodtrycksmätningar (se nedan) finns kvar i blodtrycksmätarens minne. Om det tar mer än 1 minut att byta batterierna visar displayen alla symbolerna under ett ögonblick. Blodtrycksmätaren avger en kort ljudsignal och återställs. Eventuella sparade blodtrycksmätningar raderas. Displayen visar sedan den återställda tiden.

Ställa in klockan

Håll T-knappen(8) intryckt tills siffran för år blinkar på displayen. Använd knapparna M1 (6) och M2 (7) för att ställa in året och tryck påT-knappennär inställningen är korrekt.

Månadsnumret blinkar nu på displayen. (Observera! Blodtrycksmätaren visar månaden före dagen.) Ange månadsnumret på samma sätt som årsnumret, och tryck på T-knappennär inställningen är korrekt.

Siffrorna för datum, timmar och minuter blinkar nu i turordning och ställs in på samma sätt som beskrivs ovan.

Displayen visar nu datumet (e) och tiden (f). Om du trycker kort på T-knappenvisas året under en kort stund i stället för tiden.

ANVÄNDA BLODTRYCKSMÄTAREN

Förbereda för en blodtrycksmätning

Sitt eller ligg ned i 5-10minuter för mätningen.

Undvik att äta, röka, motionera, bada eller dricka alkohol, kaffe eller te före mätningen.

Gå inte på toaletten alldeles före mätningen.

Mät inte blodtrycket om du är upphetsad, stressad eller spänd.

Slappna av under mätningen och prata inte.

Mätning av blodtryck

Placera armbandet (4) på en av dina handleder så att blodtrycksmätaren sitter på armens undersida. Dra åt kardborrbandet så att den sitter ordentligt. Det spelar ingen roll om mätningen görs på vänster eller höger handled. Armbandet ska sitta spänt utan att klämma. Den sida av armbandet som är vänd mot handen måste vara 0,5-1cm från handen.

Placera armen som ska mätas på en kudde på bordet med handflatan vänd uppåt och blodtrycksmätaren vid ungefär samma höjd som ditt hjärta.

Tryck på I/O/Start-knappen(9).

En ljudsignal hörs och siffran 0 blinkar på displayen. Kort därefter pumpas armbandet upp till 185 mmHg, medan trycket hela tiden visas på displayen. Blodtrycksmätaren surrar när armbandet pumpas upp.

5

När armbandet har pumpats upp till 185 mmHg sjunker siffran igen och blodtrycksmätningen inleds. Blodtrycksmätaren avger ett antal ljudsignaler när mätningen görs. Pulsen mäts också och pulssymbolen (c) visas på displayen. Armbandet pumpas upp automatiskt om trycket är för lågt.

När blodtrycksmätningen är färdig hörs en lång ljudsignal och displayen visar det systoliska trycket (a), det diastoliska trycket (b), pulsen (g) och tiden. En symbol visas även för det intervall som det uppmätta blodtrycket ligger inom: hypotoni (k), normalt (l), högt normalt (m) eller hypertoni (n). Resultatet visas på displayen i ca 3 minuter och raderas sedan. Du kan även radera dem genom att trycka på I/O/Start-knappenigen.

Om du behöver göra flera mätningar bör du vänta 5-10minuter mellan varje mätning.

Observera! En enda mätning säger ingenting om ditt hälsotillstånd. Det kan du endast få en antydan om efter ett flertal mätningar.

Spara blodtrycksmätningar

Blodtrycksmätaren kan spara 80 blodtrycksmätningar i två grupper om 40 mätningar. När du har gjort en blodtrycksmätning och resultatet visas på displayen kan du trycka på M1-knappenför att spara mätningen i grupp 1 ellerM2-knappenför att spara mätningen i grupp 2.

Displayen visar MEMO, en ljudsignal hörs och mätningen sparas.

Visa sparade blodtrycksmätningar

Tryck på M1-knappenför att visa de sparade blodtrycksmätningarna i grupp 1 ellerM2-knappenför att visa de sparade blodtrycksmätningarna i grupp 2.

Den första mätningen i den valda gruppen visas i ca 4 sekunder. Displayen visar all information om mätningen tillsammans med mätningens nummer (j).

Tryck på M1/M2 upprepade gånger för att visa efterföljande mätningar i den valda gruppen. Håll knappen intryckt för att bläddra igenom mätningarna. Mätningsnumret visas alltid.

Blodtrycksmätaren ändrar automatiskt tillbaka till tidsvisningen. Vid behov kan du trycka på T-knappenför att ändra tillbaka snabbare.

6

FELMEDDELANDEN

Blodtrycksmätaren registrerar eventuella problem och visar följande felmeddelanden på displayen:

Felmeddelande

Betydelse

Orsak

Lösning

ER-1

Fel vid pumpning

1.

Armbandet har inte satts fast korrekt.

1.

Sätt fast armbandet korrekt.

 

 

2.

Armbandet är trasigt.

2.

Kontakta återförsäljaren.

 

 

3.

Pumpen eller ventilerna är defekta.

3.

Kontakta återförsäljaren.

ER-2

Störningar eller

1.

Användaren flyttar sig eller talar under

1.

Användaren måste sitta still

 

oljud under mätning

mätningen.

och avstå från att tala under

 

 

 

 

mätningen.

 

 

2.

Användaren är för nervös.

2.

Ta hjälp av en läkare för att

 

 

 

 

mäta blodtrycket.

ER-3

Fel vid tömning av

1.

Ventilerna är defekta.

1.

Kontakta återförsäljaren.

 

armbandet

2.

Armbandet har inte satts fast korrekt.

2.

Sätt fast armbandet korrekt.

ER-4

Onormal mätning

Användaren kan ha problem med hjärtat.

Kontakta en läkare.

HI

Trycket i armbandet

Luftslangen är blockerad, pumpmekanismen

Prova att göra en ny mätning

 

är för högt.

är defekt eller tryckövervakaren är defekt.

eller kontakta återförsäljaren.

Batterisymbol

Batterierna är

Batterierna är nästan slut.

Byt ut batterierna.

 

urladdade

 

 

 

 

7

FÖRVARING

När blodtrycksmätaren inte används bör den förvaras i den medföljande förvaringsasken (5). Förvara blodtrycksmätaren på en torr, sval plats. Ta bort batterierna från blodtrycksmätaren om den inte ska användas under en längre tid.

RENGÖRING

När du rengör blodtrycksmätaren bör du tänka på följande:

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra blodtrycksmätaren. Armbandet kan rengöras med en fuktig trasa och lite rengöringsmedel.

Använd inte starka, frätande eller slipande rengöringsmedel för att rengöra blodtrycksmätarens yta, eftersom dessa kan repa ytan.

TIPS FÖR MILJÖN

När elektriska produkter inte längre fungerar, ska de kasseras på det sätt som orsakar minsta möjliga belastning på miljön, enligt de lokala miljöbestämmelserna. Oftast kan du lämna in sådana produkter till din lokala återvinningsstation.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

ovanstående instruktioner inte följs

apparaten har modifierats

apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon annan form av skada.

På grund av konstant utveckling av våra produkter, både på funktionsoch designsidan, förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

IMPORTÖR

Adexi Group

Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.

8

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af din nye blodtryksmåler, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager blodtryksmåleren i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske blodtryksmålerens funktioner.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Brug kun blodtrykmåleren til det, den er beregnet til.

Brug ikke blodtryksmåleren, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis den f.eks. er blevet beskadiget pga. kraftige slag el. lign.

Manchetten må ikke strækkes, vrides eller bøjes.

Brug ikke blodtryksmåleren til målinger på spædbørn eller andre, der ikke kan kommunikere og derfor ikke kan meddele, om manchetten f.eks. sidder for stramt.

Blodtryksmåleren må ikke nedsænkes i vand eller andre former for væske.

Brug ikke blodtryksmåleren i nærheden af mobiltelefoner eller mikrobølgeovne, da disse apparater udsender elektromagnetisk stråling, der kan påvirke blodtryksmålingen.

Udsæt ikke blodtryksmåleren for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.

Forsøg aldrig at reparere blodtryksmåleren selv. Hvis blodtryksmåleren skal repareres, skal blodtryksmåleren indleveres til en autoriseret reparatør. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder garantien. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien.

Blodtryksmåleren må ikke bruges til at stille medicinske diagnoser med, men må kun bruges som reference. Søg læge, hvis blodtryksmålingerne virker unormale.

Følg altid den beskrevne procedure i denne brugsanvisning, når du foretager målinger.

Batterier

Tag batterierne ud af blodtryksmåleren, hvis den ikke skal bruges i længere tid.

Udskift batterierne med det samme, når de er brugt op.

Brug aldrig forskellige typer batterier eller et nyt og et gammelt batteri samtidig.

Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når du sætter dem i blodtryksmåleren.

9

OVERSIGT OVER BLODTRYKSMÅLERENS DELE

1.Display

2.Beskyttelseslåg

3.Batteridæksel

4.Manchet

5.Opbevaringsboks

6.Tasten M1/op

7.Tasten M2/ned

8.Tasten T

9.Tasten I/O/Start

Symboler på displayet

a.Systolisk tryk

b.Diastolisk tryk

c.Pulssymbol

d.Batterisymbol

e.Måned og dato

f.Klokkeslæt/år

g.Puls

h.Hukommelse 1

i.Hukommelse 2

j.Målingsnummer

k.Hypotension

l.Normal

m.Høj normal n. Hypertension

10

OM BLODTRYK Hvad er blodtryk?

Når hjertet pumper blodet rundt i kroppen, udøver blodet et tryk på blodkarrenes vægge. Dette tryk kaldes blodtrykket.

Blodtrykket er forskelligt i forskellige dele af kroppen og afhænger bl.a. af pulsen, hvor elastiske blodkarrene er, og hvor tyktflydende blodet er.

Det tryk, der kan måles, når hjertet pumper blodet ud i kroppen, kaldes det systoliske blodtryk. Det tryk, der kan måles, når blodet løber tilbage fra kroppen, kaldes det diastoliske blodtryk.

De to typer blodtryk nævnes som regel sammen, og det systoliske blodtryk nævnes altid først. Hvis blodtrykket angives til "120/70" (udtales "120 over 70"), betyder det, at det systoliske blodtryk er 120, og det diastoliske er 70.

Måleenheden for blodtryk er mmHg (millimeter kviksølv).

Hvorfor varierer blodtrykket?

Blodtrykket varierer i løbet af døgnet og hele livet. Mange forskellige faktorer påvirker dit blodtryk, hvilket du bør være opmærksom på, når du bruger blodtryksmåleren. Vær f.eks. opmærksom på følgende:

Blodtrykket er højere om dagen end om natten.

Blodtrykket stiger lidt, når du lige har spist. Meget salt i maden kan også øge blodtrykket.

Let motion (f.eks. gang og jogging) får det systoliske blodtryk til at stige lidt, mens hård træning får det til at stige drastisk. Det falder dog igen, når kroppen slapper af. Mangel på motion hæver blodtrykket permanent.

Blodtrykket kan stige, hvis du er ophidset, stresset eller anspændt.

Pludselige klimaændringer kan få blodtrykket til at stige.

Det systoliske tryk stiger med alderen.

Kvinder har større risiko for forhøjet blodtryk efter overgangsalderen.

Søvnmangel, rygning, fedme, alkohol og visse sygdomme får blodtrykket til at stige.

Bad og toiletbesøg kan hæve blodtrykket.

Hvornår er mit blodtryk for højt eller lavt?

Forhøjet blodtryk kaldes også hypertension. Nedsat blodtryk kaldes også hypotension. På nedenstående skema kan du se, hvornår dit blodtryk er for højt eller lavt.

Område

Systolisk

Diastolisk

Hypertension

> 140 mmHg

> 90 mmHg

Høj normal

130-139mmHg

85-89mmHg

Normal

91-129mmHg

51-84mmHg

Hypotension

< 90 mmHg

< 50 mmHg

Hvorfor skal jeg måle mit blodtryk?

Blodtrykket stiger naturligt i takt med, at man bliver ældre, men forhøjet blodtryk kan også være det første tegn på sygdom, overvægt eller på, at arterierne er ved at stivne, hvilket øger risikoen for bl.a. blodpropper. Det er derfor en god idé at holde øje med blodtrykket og søge læge, hvis det virker usædvanligt højt eller lavt.

11

Vigtigt! Blodtryksmåleren må ikke bruges til at stille medicinske diagnoser, men må kun anvendes som reference. Søg læge, hvis blodtryksmålingerne virker unormale. Følg altid den beskrevne procedure i denne brugsanvisning, når du foretager målinger.

KLARGØRING AF BLODTRYKSMÅLEREN

Isætning af batterier

Afmonter batteridækslet (3) ved at skubbe det til side.

Isæt to AAA-batterier.Sørg for, at batterierne vender korrekt. Sæt batteridækslet på igen.

Udskift batterierne, når batterisymbolet (d) vises på displayet (1).

Bemærk! Hvis batterierne udskiftes på under 1 minut, når de er brugt, behøver du ikke indstille uret igen, og eventuelle gemte blodtryksmålinger (se nedenfor) er stadig gemt i blodtryksmålerens hukommelse. Hvis batteriskiftet tager mere end 1 minut, viser displayet samtlige symboler et øjeblik. Blodtryksmåleren afgiver et kort bip og nulstilles. Eventuelle gemte blodtryksmålinger slettes. Displayet viser herefter det nulstillede klokkeslæt.

Indstilling af uret

Hold tasten T (8) nede, til årstallet blinker på displayet. Brug tasterne M1 (6) og M2 (7) til at indstille årstallet, og tryk på tasten T, når det er indstillet korrekt.

Månedstallet blinker nu på displayet. (Bemærk! Blodtryksmåleren viser måneden før datoen). Indstil månedstallet på samme måde som årstallet, og tryk på tasten T, når det er indstillet korrekt.

Datoen, timetallet og minuttallet blinker nu efter tur og indstilles på samme måde som beskrevet ovenfor.

Displayet viser nu dato (e) og klokkeslæt (f). Hvis du trykker kortvarigt på tasten T, vises årstallet kortvarigt i stedet for klokkeslættet.

BETJENING AF BLODTRYKSMÅLEREN

Forberedelse til blodtryksmåling

Sid eller lig ned i 5-10minutter inden målingen.

Undgå at spise, ryge, træne, bade eller drikke alkohol, kaffe eller te inden målingen.

Gå ikke på toilettet umiddelbart inden målingen.

Foretag ikke blodtryksmålinger, hvis du er stresset, ophidset eller spændt.

Slap af under målingen, og undlad at tale.

Blodtryksmåling

Placer manchetten (4) på dit ene håndled, så blodtryksmåleren sidder på undersiden af armen, og fastgør den med velcroremmen. Det er lige meget, om du måler på venstre eller højre håndled. Manchetten skal sidde stramt til, men ikke klemme. Den side af manchetten, der vender mod hånden, skal være 0,5-1cm fra hånden.

Læg den arm, der skal måles på, på en pude på bordet med håndfladen opad og blodtryksmåleren i omtrent samme højde som dit hjerte.

Tryk på tasten I/O/Start (9).

Der lyder et bip, og tallet 0 blinker på displayet. Kort efter pumpes manchetten op til cirka 185 mmHg, mens trykket løbende vises på displayet. Blodtryksmåleren brummer, mens manchetten pumpes op.

12

Når manchetten er pumpet op til 185 mmHg, falder det viste tal igen, og blodtryksmålingen starter. Blodtryksmåleren afgiver en række bip, mens målingen foregår. Pulsen måles også, og pulssymbolet (c) vises på displayet. Manchetten pumpes automatisk op, hvis trykket er for lavt.

Når blodtryksmålingen er gennemført, lyder der et langt bip, og displayet viser det systoliske tryk (a), det diastoliske tryk (b), pulsen (g) samt klokkeslættet. Der vises desuden et symbol for, hvilket område det målte blodtryk hører under: hypotension (k), normal (l), høj normal (m) eller hypertension (n). Resultatet vises på displayet i cirka 3 minutter og slettes herefter. Hvis du trykker på tasten I/O/Start igen, slettes det også.

Hvis du skal foretage flere målinger, skal du vente 5-10minutter mellem hver måling.

Bemærk! En enkelt måling siger ikke noget om din helbredstilstand. Du kan først få et overblik over denne efter en række målinger.

Lagring af blodtryksmålinger

Blodtryksmåleren kan opbevare 80 blodtryksmålinger i to grupper a 40 målinger. Når blodtryksmålingen er gennemført, og resultatet vises på displayet, kan du trykke på tasten M1 for at gemme målingen i gruppe 1 eller på M2 for at gemme den i gruppe 2.

Displayet viser MEMO, der lyder et bip, og målingen er gemt.

Visning af gemte blodtryksmålinger

Tryk på tasten M1 for at få vist gemte blodtryksmålinger i gruppe 1 eller på tasten M2 for at få vist gemte blodtryksmålinger i gruppe 2.

Den første måling i den valgte gruppe vises i cirka 4 sekunder. Displayet viser samtlige data for målingen samt målingens nummer (j).

Tryk gentagne gange på M1/M2 for at få vist de følgende målinger i den valgte gruppe. Hold tasten nede for at bladre hurtigt gennem målingerne. Målingens nummer vises hele tiden.

Blodtryksmåleren skifter automatisk tilbage til klokkeslætsvisning. Tryk evt. på tasten T for at skifte hurtigere.

13

FEJLMEDDELELSER

Blodtryksmåleren registrerer eventuelle problemer og viser følgende fejlmeddelelser på displayet:

Fejlmeddelelse

Betydning

Årsag

ER-1

Fejl under

1.

Manchetten er ikke fastgjort korrekt.

 

oppumpning

2.

Manchetten er i stykker.

 

 

3.

Pumpen eller ventilerne er defekte.

ER-2

Forstyrrelser eller

1.

Brugeren bevæger sig eller taler

 

støj under måling

under målingen.

 

 

2.

Brugeren er for nervøs.

ER-3

Fejl under tømning af

1.

Ventilerne er defekte.

 

manchet

2.

Manchetten er ikke fastgjort korrekt.

ER-4

Unormal måling

Brugeren har muligvis et hjerteproblem.

HI

Trykket i manchetten

Luftslangen er blokeret, pumpemekanismen

 

er for højt.

er defekt, eller trykmåleren er defekt.

Batterisymbol

Flade batterier

Batterierne er næsten brugt op.

Løsning

1.Fastgør manchetten korrekt.

2.Kontakt forhandleren.

3.Kontakt forhandleren.

1.Brugeren skal sidde stille og undlade at tale under målingen.

2.Få taget en blodtryksmåling hos en læge.

1.Kontakt forhandleren.

2.Fastgør manchetten korrekt.

Søg læge.

Forsøg at foretage en måling igen, eller kontakt forhandleren.

Udskift batterierne.

14

OPBEVARING

Når blodtryksmåleren ikke er i brug, bør den opbevares i den medfølgende opbevaringsboks (5). Opbevar blodtryksmåleren tørt og ikke for varmt. Tag batterierne ud af blodtryksmåleren, hvis den ikke skal bruges i længere tid.

RENGØRING

Ved rengøring af blodtryksmåleren bør du være opmærksom på følgende punkter:

Brug en tør, blød klud til rengøring af blodtryksmåleren. Manchetten kan rengøres med en fugtig klud tilsat lidt rengøringsmiddel.

Du må ikke bruge stærke, ætsende eller slibende rengøringsmidler til rengøring af blodtryksmålerens overflade, da disse rengøringsmidler kan ridse fladen.

MILJØTIPS

Når elektronikprodukter ikke længere fungerer, bør de bortskaffes på en måde, så de belaster miljøet mindst muligt og i henhold til de regler, der gælder i din kommune. I de fleste tilfælde kan du komme af med produktet på din lokale genbrugsstation.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

hvis ovennævnte ikke iagttages

hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet

hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktionsog designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi tager forbehold for trykfejl

15

NO

INNLEDNING

For å få mest mulig glede av blodtrykksmåleren ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Ikke bruk blodtrykksmåleren til andre formål enn den er beregnet til.

Ikke bruk blodtrykksmåleren hvis den ikke fungerer på riktig måte, eller hvis den er skadet som følge av kraftig støt eller lignende.

Mansjetten må ikke strekkes, vris eller bøyes.

Ikke bruk blodtrykksmåleren på babyer eller andre som ikke kan si fra hvis mansjetten er for stram e.l.

Ikke legg blodtrykksmåleren i vann eller annen væske.

Ikke bruk blodtrykksmåleren i nærheten av mobiltelefoner eller mikrobølgeovner, da disse sender ut elektromagnetisk stråling som kan påvirke blodtrykksmåleren.

Ikke utsett måleren for direkte sollys, høye temperaturer, fuktighet, støy eller etsende stoffer.

Ikke prøv å reparere blodtrykksmåleren selv. Hvis den må repareres, skal den leveres til et godkjent servicesenter. Hvis apparatet er reparert av uautoriserte personer, opphører garantien. Ta kontakt med forhandleren hvis reparasjonen faller inn under garantien.

Blodtrykksmåleren skal ikke brukes til å stille medisinske diagnoser, men bare brukes som en veiledende referanse. Oppsøk legen din hvis blodtrykksmålingene virker unormale.

Følg alltid den angitte prosedyren i bruksanvisningen når du foretar målinger.

Batterier

Ta ut batteriene fra blodtrykksmåleren hvis den ikke skal brukes over lengre tid.

Skift batteriene umiddelbart når de er tomme.

Bruk aldri forskjellige typer batterier eller ett nytt og ett gammelt batteri.

Påse at du legger batteriene riktig vei i blodtrykksmåleren.

16

OVERSIKT OVER BLODTRYKKSMÅLERENS DELER

1.Display

2.Beskyttelsesdeksel

3.Batterideksel

4.Mansjett

5.Oppbevaringsboks

6.M1/opp-knapp

7.M2/ned-knapp

8.T-knapp

9.I/O/Start-knapp

Displaysymboler

a.Systolisk blodtrykk

b.Diastolisk blodtrykk

c.Pulssymbol

d.Batterisymbol

e.Måned og dato

f.Klokkeslett/år

g.Puls:

h.Minne 1

i.Minne 2

j.Målingstall

k.Hypotensjon

(for lavt blodtrykk)

l.Normalt blodtrykk m.Høyt–normaltblodtrykk

n.Hypertensjon

(for høyt blodtrykk)

17

OM BLODTRYKK Hva er blodtrykk?

Når hjertet pumper blodet rundt i kroppen, trykker blodet på veggene i blodkarene. Dette er det vi kaller blodtrykk.

Blodtrykket er forskjellig i ulike deler av kroppen og avhenger av pulsfrekvensen, elastisiteten i blodkarene og tykkelsen på blodet.

Blodtrykket som måles når hjertet pumper blodet ut i kroppen, kalles systolisk blodtrykk. Blodtrykket som måles når blodet returnerer fra kroppen, kalles diastolisk blodtrykk.

Vi refererer vanligvis til de to blodtrykkstypene samtidig, og det systoliske blodtrykket oppgis først. Hvis blodtrykket oppgis som "120/70" ("120 over 70"), betyr det at det systoliske blodtrykket er 120 og det diastoliske er 70.

Målingsenheten for blodtrykk er mmHg (millimeter kvikksølv).

Hvorfor varierer blodtrykket?

Blodtrykket varierer i løpet av en dag og det endrer seg i løpet av en persons liv. Det er mange ulike faktorer som påvirker blodtrykket, og det bør du være klar over når du foretar målinger. Vær spesielt oppmerksom på følgende:

Blodtrykket er høyere om dagen enn om natten.

Blodtrykket øker noe rett etter at du har spist. Høyt saltinnhold i maten kan også føre til økt blodtrykk.

Lett mosjon (for eksempel gåing og jogging) fører til en lett økning i det systoliske blodtrykket, mens hard mosjon fører til en dramatisk økning i det systoliske blodtrykket. Det vil imidlertid synke igjen når kroppen slapper av.

Mangel på mosjon fører til en vedvarende økning i blodtrykket.

Blodtrykket kan øke hvis du er oppstemt, stresset eller anspent.

Plutselige klimaendringer kan føre til at blodtrykket øker.

Det systoliske blodtrykket øker med alderen.

Kvinner har større risiko for økt blodtrykk etter overgangsalderen.

For lite søvn, røyking, overvekt, alkohol og visse sykdommer fører til økt blodtrykk.

Når du bader eller går på toalettet, kan blodtrykket øke.

Når er blodtrykket for høyt eller for lavt?

Høyt blodtrykk kalles også hypertensjon. Lavt blodtrykk kalles også hypotensjon. I tabellen nedenfor ser du verdiene for for høyt eller for lavt blodtrykk.

Kategori

Systolisk

Diastolisk

 

> 140 mmHg

> 90 mmHg

Høyt–normaltblodtrykk

130–139mmHg

85-89mmHg

Normalt blodtrykk

91-129mmHg

51-84mmHg

Hypotensjon

< 90 mmHg

< 50 mmHg

Hvorfor skal blodtrykket måles?

Blodtrykket øker naturlig med alderen, men høyt blodtrykk kan også være tidlige tegn på sykdom, overvekt eller at blodårene blir trange, som bl.a. øker risikoen for blodpropp. Det er derfor lurt å måle blodtrykket og oppsøke lege hvis det er unormalt høyt eller lavt.

18

Viktig! Blodtrykksmåleren skal ikke brukes til å stille medisinske diagnoser, men bare brukes som en veiledende referanse. Oppsøk legen din hvis blodtrykksmålingene virker unormale. Følg alltid den angitte prosedyren i bruksanvisningen når du foretar målinger.

KLARGJØRE BLODTRYKKSMÅLEREN

Sette i batteriene

Skyv batteridekselet (3) til siden og ta det av.

Sett i to AAA-batterier.Kontroller at batteriene ligger riktig vei. Sett på dekselet igjen.

Batteriene skal skiftes når batterisymbolet (d) vises i displayet (1).

Vær oppmerksom på følgende: Hvis du bruker mindre enn ett minutt på å skifte batteriene, slipper du å stille klokken på nytt, og lagrede blodtrykksmålinger (se nedenfor) bevares i minnet. Hvis du har brukt mer enn ett minutt på å skifte batteriene, vil alle symbolene vises i displayet et lite øyeblikk. Måleren avgir et kort pip og nullstilles. Alle lagrede blodtrykksmålinger slettes. Deretter vises det nullstilte klokkeslettet i displayet.

Stille klokken

Trykk på og hold inne T-knappen(8) til årstallet blinker i displayet. Bruk knappene M1 (6) og M2 (7) til å stille årstallet, og trykk deretter påT-knappennår det er riktig innstilt.

Nå blinker måneden i displayet. (Vær oppmerksom på følgende: Blodtrykksmåleren viser måneden før datoen). Still måneden på samme måten som årstallet, og trykk deretter på T-knappennår den er riktig innstilt.

Datoen, timetallet og minuttallet blinker nå i denne rekkefølgen og stilles på samme måten som beskrevet ovenfor.

Nå vises datoen (e) og klokkeslettet (f) i displayet. Hvis du trykker raskt på T-knappen,vises årstallet et lite øyeblikk istedenfor klokkeslettet.

BRUKE BLODTRYKKSMÅLEREN

Forberedelser før en blodtrykksmåling

Sitt eller ligg i 5–10minutter før målingen.

Unngå å spise, røyke, mosjonere, bade eller drikke alkohol, kaffe eller te før målingen.

Ikke gå på toalettet rett før målingen.

Ikke foreta en blodtrykksmåling hvis du er oppstemt, stresset eller anspent.

Slapp av under målingen og ikke snakk.

Blodtrykksmåling

Fest mansjetten (4) på ett av håndleddene slik at blodtrykksmåleren er på undersiden av armen, og stram den med borrelåsstroppen. Det spiller ingen rolle om du foretar målingen på høyre eller venstre håndledd. Mansjetten skal være stram, men ikke presse. Mansjetten skal være festet 0,5–1cm fra hånden.

Legg armen som måles, på en pute på bordet med håndflaten oppover. Blodtrykksmåleren skal være i omtrent samme høyde som hjertet.

Trykk på I/O/Start-knappen(9).

Du hører et pip og tallet 0 blinker i displayet. Deretter pumpes mansjetten opp til 185 mmHg mens trykket hele tiden vises i displayet. Blodtrykksmåleren avgir en summelyd når mansjetten pumpes opp.

19

Når mansjetten er pumpet opp til 185 mmHg, synker tallet

idisplayet og blodtrykksmålingen starter. Blodtrykksmåleren avgir flere pipelyder under selve målingen. Pulsen måles også, og pulssymbolet (c) vises i displayet. Mansjetten pumpes automatisk opp hvis trykket

iden er for lavt.

Når blodtrykket er målt, avgis et langt pip, og deretter vises det systoliske blodtrykket (a), det diastoliske blodtrykket (b), pulsen (g) og klokkeslettet i displayet. Symbolet for kategorien som blodtrykket faller inn under, vises også: hypotensjon (k), normalt blodtrykk (l), høyt–normaltblodtrykk (m) eller hypertensjon (n). Resultatene vises i displayet i ca. 3 minutter før de slettes. Du kan også slette dem ved å trykke på I/O/Startknappen igjen.

Hvis du vil foreta flere målinger, bør du vente 5–10minutter mellom hver av målingene.

Vær oppmerksom på følgende: En enkelt måling sier ingenting om helsetilstanden din. Først etter flere målinger vil du få et mer korrekt bilde av helsetilstanden.

Lagre blodtrykksmålingene

Blodtrykksmåleren kan lagre opptil 80 blodtrykksmålinger i to grupper på 40 målinger. Når du har foretatt målingen og resultatet vises i displayet, kan du trykke på M1knappen for å lagre målingen i gruppe 1 eller M2-knappenfor å lagre målingen i gruppe 2.

Nå vises MEMO i displayet, måleren piper, og målingen er lagret.

Vise lagrede blodtrykksmålinger

Trykk på M1-knappenfor å vises de lagrede blodtrykksmålingene i gruppe 1 ellerM2-knappenfor å vise de lagrede blodtrykksmålingene i gruppe 2.

Den første målingen i den valgte gruppen vises i ca. 4 sekunder. Alle data for målingen samt målingstallet (j) vises i displayet.

Trykk på M1/M2 gjentatte ganger for å vise de neste målingene i den valgte gruppen. Trykk på og hold inne knappen for å bla gjennom målingene. Målingstallet vises hele tiden.

Blodtrykksmåleren går automatisk tilbake til klokkeslettvisning. Du kan når som helst trykke på T- knappen for å gå tilbake til klokkeslettvisning.

20