Melissa 8446, 8448, 8447 User Manual

Size:
180.96 Kb
Download

Rook

SE

DK

NO

FI

UK

PL

DE

RU

Konservöppnare

Dåseåbner

Boksåpner

Tölkinavaaja

Can Opener

Otwieracz do konserw

Dosenöffner

консервныЙ нож

Model: COH40

Moдeль: COH40

Art. No.: 646023

Aртикль: 646023

SE

INLEDNING

För att du ska få största möjliga glädje av din nya konservöppnare, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning, innan du använder öppnaren första gången.

Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen om du vid ett senare tillfälle skulle behöva repetera hur konservöppnaren fungerar.

(nätspänning: 230 v 50 Hz)

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

1.Läs hela bruksanvisningen.

2.För att undvika elektriska stötar bör du kontrollera att sladd och kontakt är torra.

3.Undvik att rycka i sladden när kontakten dras ur.

4.Om konservöppnaren eller sladden skadas, får den inte användas. Eftersom det krävs specialverktyg för reparation, ska apparaten lämnas till en fackman.

5.Denna apparat är bara för vanligt hushållsändamål, inte till industriellt eller kommersiellt bruk.

6.Drag alltid ur kontakten när apparaten inte används och innan du rengör den.

7.Om apparaten används till annat ändamål än det avsedda, eller om den används felaktigt, bär användaren själv ansvaret för eventuella följder.

8.Använd inte apparaten utomhus.

9.Se till att sladden inte kommer i kläm bakom bord, skåp osv. och att den inte kommer i kontakt med värmekällor som spis, kokplattor och gaslåger.

10.Apparaten får aldrig sänkas ner i någon form av vätska.

11.När konservöppnaren inte används, ska den förvaras oåtkomligt för barn. Håll uppsikt över barnen, när öppnaren används.

ANVÄNDNING

Apparaten ska ställas på en jämn och torr yta. Konservöppnaren ansluts till elnätet (230V 50 Hz)

Armen med kniv och magnet lyfts upp. Burken placeras så att lockets underkant vilar på drivhjulet. Armen sänks ner över burken. Se till att kniven är på lockets insida. Tryck ner armen tills kniven gör ett hål i burken och öppningen börjar. Det är inte nödvändigt att hålla nere armen när öppnaren är igång.

När burken är helt öppen, blir den hängande på konservöppnaren tills dess att armen lyfts upp. Grip fatt i burken och lyft armen för att avlägsna den öppnade burken. Magneten på lyftarmen håller fast locket och tar det med upp från burken.

BUCKLIGA KONSERVBURKAR

Man kan råka ut för att en bucklig burk får konservöppnaren att stanna. Om detta sker ska burken vridas förbi det skadade stället. Härefter fortsätter konservöppnaren runt. Fastlåsta burkar

Man kan råka ut för att burken låser sig fast så att man inte kan forcera igenom den. Om detta sker ska man ta loss burken och försöka att starta på ett annat ställe på burken.

RENGÖRING

Det är viktigt att hålla konservöppnaren ren. Alla metalldelar ska rengöras efter varje användning med en väl urvriden trasa och diskmedel.

Armen kan tas av maskinen genom att man lyfter upp den helt och drar mot vänster samtidigt som utlösningsknappen trycks i pilens riktning. Detta underlättar rengöringen både vid kniven och drivhjulet.

Man kan eventuellt använda en liten borste till att avlägsna den sista smutsen.

Motordelen kan rengöras med en fuktig trasa. Kom ihåg att dra ut sladden ur väggkontakten vid rengöring.

2

MILJÖTIPS

En elektrisk produkt bör när den inte längre är funktionsduglig kasseras med minsta möjliga miljöbelastning. Apparaten skall kasseras efter de lokala regler som gäller där Ni bor, men i de flesta fall kan Ni lämna produkten på Er lokala återvinningscentral.

GARANTI

Garanti gäller enligt konsumentköplagen. Under garantitiden ansvarar generalagenten för fel som uppkommit p.g.a. materialfel eller tillverkningsfel. Skulle dessa fel uppstå kommer konservöppnaren att repareras eller bytas ut beroende på vad generalagenten eller dess ombud anser nödvändigt.

Fel som uppstått p.g.a. felaktigt användande t. ex att konservöppnaren stått påkopplat kontinuerligt, felaktig spänning, överslag eller normal förslitning omfattas inte av garantin. Garantin gäller inte heller om reparationer eller ingrepp gjorts av icke auktoriserade serviceombud.

Garantin gäller endast om inköpsdatum kan styrkas genom datumstämplat kassakvitto.

På grund av konstant utveckling av våra produkter på funktionsoch

designsidan förbehåller vi oss rätten till ändring av produkten utan vidare information.

Importör:

Elof Hansson AB

Elof Hansson A/S

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

DK

INTRODUKTION

For at de kan få mest glæde af deres nye dåseåbner beder vi dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager apparatet i brug.

Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis de på et senere tidspunkt skulle få brug for at opfriske dåseåbnerens funktioner.

(netspænding: 230 v 50 hz)

VIGTIGE

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1.Læs hele brugsanvisningen.

2.For at undgå elektrisk stød skal man kontroller at ledningen og stikket er tørre.

3.Undlad at rykke i ledningen, når stikket tages ud af stikkontakten.

4.Såfremt Dåseåbneren eller ledningen skulle blive beskadiget, undlad da at benytte den. Da der skal anvendes specialværktøj, skal de indlevere apparatet til en fagmand for reparation.

5.Dette apparat er kun til almindeligt husholdningsbrug , ikke til industriel eller kommerciel brug.

6.Tag altid stikket ud af stikkontakten når apparatet ikke er i brug og før De rengør apparatet.

7.Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det forkert, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger heraf.

8.Brug ikke apparatet udendørs.

9.Sørg for at ledningen ikke kommer i klemme bag borde, skabe m.m., og at den ikke kommer i nærheden af varmekilder såsom komfur, kogeplader eller gasblus.

10.Apparatet må ikke nedsænkes i nogen former for væske.

11.Når apparatet ikke benyttes bør det opbevares uden for børns rækkevidde. Når apparatet anvendes, skal børn der opholder sig i nærheden, holdes under opsyn.

3

BRUG

Apparatet skal opstilles på en plan og tør overflade.

Dåseåbneren tilsluttes strømmen (230V 50Hz) Arm med kniv og magnet løftes. Dåsen placeres således at underkanten af låget hviler på drivhjulet. Armen sænkes ned over dåsen, vær sikker på at kniven er på indersiden af låget. Tryk herefter armen ned indtil at dåsen bliver brudt af kniven og åbningen begynder. Det er ikke nødvendigt at holde armen nede under brug.

Når dåsen er helt åbnet, vil den blive hængende på dåseåbneren, indtil at armen løftes. For at fjerne den åbnede dåse taget man fat i dåsen og løfter armen. Magneten på løftearmen vil holde fast på låget og tage det med op af dåsen.

BULEDE DÅSER

Man kan komme ud for at en bulet dåse får dåseåbneren til at stoppe, hvis dette sker skal man dreje dåse forbi det beskadigede sted herefter vil dåseåbneren færdiggøre åbningen. Fastlåste dåser

Man kan komme ud for at dåsen låser fast og man ikke kan forcere den igennem. Hvis dette sker skal man løsne dåsen og prøve at starte et andet sted på dåsen.

RENGØRING

Det er vigtigt at holde dåseåbneren ren. Alle metaldelene skal rengøres efter hver brug med en klud opvreden i sæbevand.

Armen kan fjernes fra maskinen ved at løfte den helt op og trække til venstre samtidig med at udløserknappen trykkes i pilens retning. Dette letter rengøringen både ved kniv og drivhjul.

Der kan eventuelt bruges en lille børste til at fjerne sidste snavs.

Motordelen kan rengøres med en fugtig klud. Husk at fjerne stikket fra stikkontakten under rengøringen

MILJØ TIPS

Et el/elektronik produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du komme af med produktet på din lokale genbrugsstation.

GARANTIEN GÆLDER IKKE

-Hvis ovennævnte ikke iagttages.

-Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold eller lidt anden form for overlast.

-For fejl som måtte opstå grundet fejl på ledningsnettet.

-Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktionsog designsiden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR

Elof Hansson A/S

Elof Hansson AB

4

NO

INNLEDNING

For at du skal få mest mulig glede av din nye boksåpner, ber vi deg vennligst lese gjennom denne bruksanvisningen før apparatet tas i bruk.

Dessuten anbefaler vi at du oppbevarer bruksanvisningen for senere bruk. (nettspenning: 230 V 50 Hz)

VIKTIGE SIKKERHETSHENVISNINGER

1.Les hele bruksanvisningen.

2.For å unngå elektriske støt, kontrollér at ledningen og støpselet er tørre.

3.Trekk ikke i ledningen for å ta støpselet ut stikkontakten.

4.Boksåpneren må ikke brukes når enten den eller ledningen er ødelagt. Levér apparatet til en fagmann for reparasjon, fordi et spesialverktøy er nødvendig.

5.Dette apparatet må kun brukes til vanlig husholdningsformål, og ikke til industriell eller kommersiell bruk.

6.Ta alltid støpselet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk og før apparatet rengjøres.

7.Dersom apparatet brukes til andre formål enn de tiltenkte, eller det brukes på feil måte, bærer brukeren selv det fulle ansvaret for eventuelle følger.

8.Bruk ikke apparatet utendørs.

9.Sørg for at ledningen ikke kommer i klem bak bord, skap m.m., og at den ikke kommer i nærheten av varmekilder, så som komfyr, kokeplate eller gassflamme.

10.Apparatet må ikke dyppes i vann eller annen væske.

11.Når apparatet ikke brukes bør det oppbevares utenfor barns rekkevidde. Hold barn som befinner seg i nærheten under oppsyn mens apparatet brukes.

BRUKSANVISNING

Apparatet skal oppstilles på en plan og tørr overflate.

Boksåpneren kobles til strømmen (230V 50Hz) Løft armen med kniven og magneten. Sett boksen slik at lokkets underkant hviler på drivhjulet. Senk armen ned på boksen, sørg for at kniven sitter på lokkets innerside. Trykk deretter armen ned inntil kniven skjærer gjennom lokket, åpningsprosessen begynner. Det er ikke nødvendig å holde armen nede under bruk.

Når boksen er helt åpnet blir den hengende på boksåpneren inntil armen løftes. Ta fatt i boksen og løft armen for å fjerne den åpnete boksen. Magneten på løftearmen holder lokket og løfter det opp fra boksen.

BULETE/UJEVNE BOKSER

En evt. bulet boks kan stoppe boksåpneren. Dersom dette er tilfellet dreies boksen forbi det bulete stedet, deretter fortsetter boksåpneren å åpne boksen.

Fastlåste bokser

Det hender at boksåpneren sitter fast i boksen og ikke beveger seg videre. Dersom dette er tilfellet, løsne dåsen og prøv å starte fra annet sted på boksen.

RENGJØRING

Det er viktig å holde boksåpneren ren. Etter bruk, rengjør alle metalldeler med en klut som er oppvridd i sepevann.

Fjern armen fra maskinen ved å løfte den helt opp og trekk den til venstre samtidig med at utløserknappen trykkes i pilens retning. Dette letter rengjøringen både for kniven og drivhjulet.

Eventuelt kan du bruke en liten børste for å fjerne alle forurensninger.

Rengjør motordelen med en fuktig klut. Husk å trekke støpselet ut av stikkontakten ved rengjøringen.

5

MILJØTIPS

Et elektrisk/elektronisk produkt bør bortskaffes på en minst mulig miljøbelastende måte når det ikke lenger er funksjonsdyktig. Apparatet skal fjernes i henhold til de lokale regler i din kommune, men vanligvis kan produktet leveres hos ditt lokale resirkuleringssted.

GARANTIEN DEKKER IKKE

Dersom de ovenfor nevnte punkter ikke overholdes.

Dersom apparatet ikke er korrekt vedlikeholdt, har vært utsatt for vold, eller er blitt beskadiget på annen måte.

Dersom det er oppstått skader på grunn av feil på strømnettet.

Dersom det er foretatt uautoriserte inngrep på apparatet.

Som følge av en konstant uvikling av våre produkter på funksjonsog designsiden forbeholder vi oss rett til produktforandringer uten forutgående varsel.

IMPORTØR

Elof Hansson AB

Elof Hansson A/S

Vi tar forbehold for trykkfeil.

FI

JOHDANTO

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin otat uuden säilykepurkkiavaajan käyttöösi. Suosittelemme lisäksi, että käyttöohjeet säilytetään mahdollista myöhempää käyttöä varten.

(verkkojännite: 230 V 50 Hz)

TÄRKEÄT TURVATEKNISET TOIMENPITEET

1.Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan.

2.Sähköiskujen välttämiseksi on tarkistettava että johto ja pistoke ovat kuivat.

3.Älä koskaan vedä johdosta - tartu pistokkeeseen ja vedä se varovasti ulos pistorasiasta.

4.Jos laite tai johto on vahingoittunut, laitetta ei tule käyttää. Mikäli laite vahingoittuu se on toimitettava ammattilaisen korjattavaksi, sillä korjaukseen tarvitaan erikoistyökaluja.

5.Kyseinen laite on tarkoitettu tavalliseen kotitalouskäyttöön – ei teolliseen eikä kaupalliseen käyttöön.

6.Irrota pistotulppa pistorasiasta aina kun laite ei ole käytössä ja ennen kuin puhdistat laitteen.

7.Jos laitetta käytetään muuhun kuin suunnittelun mukaiseen tarkoitukseen, tai sitä käytetään määräysten vastaisesti, käyttäjä itse kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista.

8.Älä käytä laitetta ulkotiloissa.

9.Huolehdi, että johto ei joudu puristuksiin pöydän tai kaapin taakse ja että se ei ole liian lähellä lämpölähteitä kuten sähkötai kaasuliettä tai keittolevyjä .

10.Laitetta ei saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin.

11.Kun laite ei ole käytössä se tulee säilyttää lasten ulottumattomilla. Kun laite on käytössä, lähettyvillä olevat lapsin on valvottava.

6

KÄYTTÖ

Sijoita laite tasaiselle ja puhtaalle alustalle. Liitä säilykepurkinavaaja sähköverkkoon (230V 50Hz).

Nosta varsi, jossa on terä ja magneetti ylös. Sijoita säilykepurkki siten, että kannen alareuna lepää vetopyörää vasten. Laske varsi alas säilykepurkin päälle. Varmista, että terä on kannen sisäpuolella. Paina vartta alaspäin kunnes terä painautuu säilykepurkin kanteen ja purkki avautuu. Vartta ei tarvitse pitää alhaalla käytön aikana.

Kun säilykepurkki on täysin auki se jää roikkumaan avaajaan kunnes varsi nostetaan ylös. Poista avattu säilykepurkki tarttumalla siihen ja nostamalla avaajan varsi ylös. Varressa oleva magneetti nostaa kannen pois säilykepurkista.

LOMMOISET SÄILYKEPURKIT

Jos säilykepurkissa on lommoja avaaja saattaa pysähtyä. Tässä tapauksessa säilykepurkkia on kierrettävä käsin lommoisen kohdan ohi. Tämän jälkeen säilykepurkinavaaja jatkaa säilykepurkin avaamista.

Kiinni jumittuvat säilykepurkit

Säilykepurkki saattaa jumittua kiinni avaajaan niin, että avaamista on mahdotonta jatkaa. Tällöin säilykepurkki on irrotettava avaajasta, jonka jälkeen avaaminen voidaan aloittaa uudestaan toisesta kohdasta.

PUHDISTUS

On tärkeää pitää säilykepurkinavaaja puhtaana. Kaikki metalliset osat puhdistetaan joka käyttökerran jälkeen kostealla liinalla – lisää veteen hieman astianpesuainetta.

Vartta voidaan irrottaa koneesta nostamalla se kokonaan ylös ja vetämällä se vasemmalle samalla kun vapautuspainiketta painetaan nuolen suuntaan. Varren irrottamien helpottaa sekä terän että vetopyörän puhdistusta.

Likaa voidaan tarvittaessa poistaa pienellä harjalla.

Moottori voidaan pyyhkiä puhtaaksi kostealla liinalla.

Muista vetää pistoke ulos pistorasiasta puhdistusta varten.

YMPÄRISTÖVINKKI

Kun elektroninen laite ei enää ole toimintakunnossa, se tulee hävittää ympäristöä mahdollisimman vähän vahingoittavalla tavalla. Laite tulisi toimittaa paikallisten viranomaisten (ympäristövirasto / tekninen virasto) ohjeiden mukaan asianmukaiseen keräyspisteeseen

TAKUU EI KATA

Jos yllä mainitut kohdat laiminlyödään.

Jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti, jos sitä on käsitelty väkivalloin tai jos sitä on vaurioitettu jollain muulla tavalla.

Jos virheet ovat sähköverkon virheiden aiheuttamat.

Jos laitetta on jollain tavalla korjannut, muuttanut tai muunnellut henkilö, jolla ei ole siihen asianmukaista valtuutusta.

Koska kehitämme jatkuvasti sekä tuotteidemme toimivuutta että niiden muotoilua, pidätämme oikeuden suorittaa muutoksia tuotteeseen ilman edeltävää ilmoitusta.

MAAHANTUOJA

Elof Hansson AB

Elof Hansson A/S

Valmistaja ei vastaa painovirheistä.

7

UK

INTRODUCTION

Instruction manual:

Please read all instructions before operating your new electrical canopener. We suggest that you save the instruction manual for later use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances basic safety precautions should always be followed, including the following:

1)Read all instructions

2)To protect against risk of electrical shock, do not put power unit in water or other liquid.

3)Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

4)Unplug form outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

5)Avoid contacting moving parts.

6)Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner.

7)Do not use the appliance outdoors.

8)Do not let cord hand over edge of table or counter or touch hot surfaces.

9)Do not use the appliance for other than its intended use.

Raise can opener lever to upright position. Insert can so that the lower edge of the can lid rests on top of the drive wheel. Be certain that the cutting edge is on the inside of the can lid. Push can opener lever down firmly and hold until the can lid is automatically pierced and the cutting action begins. It is not

DENTED CANS

Dented cans may occours and this might stop the canopener in the opening proces if this happens just gently force the can passed the dent, after this the can opener will finish the job.

JAMMED CANS

Jammed can may occour. If the can opener stops and it is not possebly to force the can pass the jamming point, just release the can opener at start at a different point on the can.

ENVIRONMENTAL TIP

An electronic appliance should, when it is no longer capable of functioning be disposed with least possible environmental damage. The appliance should be disposed according to the local regulations in your municipality, in most cases you can discharge the appliance at your local recycling center.

THE WARRENTY DOES NOT COVER:

-If the above points have not been observed.

-If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if it has been damaged in any other way.

-Errors or faults owing to defects in the distribution system.

-If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person not properly authorized.

Owing to our constant development of our products on both functionality and design we reserve the right to change the product without preceding notice.

IMPORTER

Elof Hansson A/S

Elof Hansson AB

8

PL

WPROWADZENIE

AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z Waszego nowego elektrycznego otwieracza puszek, prosimy Was o dok∏adne przeczytanie instrukcji obs∏ugi zanim zaczniecie go u˝ywaç. Zalecamy równie˝ zachowanie niniejszej instrukcji w razie potrzeby przypomnienia funkcji otwieracza w przysz∏oÊci.

( napi´cie pràdu: 230V ~ 50 Hz )

Wa˝ne wskazówki w zakresie

bezpieczeƒstwa

1.Przeczytaj ca∏à instrukcj´ obs∏ugi.

2.Dla unikni´cia spi´cia elektrycznego nale˝y przed przystàpieniem do u˝ytkowania, sprawdziç czy wtyczka oraz przewód elektryczny sà suche.

3.Nigdy nie ciàgnij za przewód elektryczny, zawsze wyjmuj z gniazdka Êciennego chwytajàc za wtyczk´.

4.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu elektrycznego urzàdzenia lub samego urzàdzenia, nie nale˝y kontynuowaç jego u˝ytkowania. Otwieracz do puszek nale˝y oddaç do punktu serwisowego, albowiem konieczne jest u˝ycie specjalnych narz´dzi w celu dokonania naprawy.

5.Otwieracz do puszek jest przeznaczony wy∏àcznie dla celów gospodarstwa domowego, nie jest przeznaczony do u˝ytku komercjalnego lub przemys∏owego.

6.Wyjmuj zawsze wtyczk´ z gniazdka sieciowego gdy nie korzystasz z otwieracza oraz przed przystàpieniem do jego czyszczenia.

7.W przypadku wykorzystywania urzàdzenia do innego celu ni˝ jest ono przeznaczone lub nieprawid∏owego jego u˝ytkowania, odpowiedzialnoÊç za ewentualne nast´pstwa takiego postàpowania spoczywa na u˝ytkowniku.

8.U˝ywaj urzàdzenie wy∏àcznie w pomieszczeniach zadaszonych.

9.Zwróç uwag´, aby przewód elektryczny nie zosta∏ przyciÊni´ty np. szufladà itp. oraz znajdowa∏ si´ w pobli˝u êróde∏ ciep∏a jak np. palniki gazowe lub elektryczne.

10.Obudowa z silnikiem nie mo˝e byç zanu˝ana w jakimkolwiek p∏ynie.

11.Urzàdzenie powinno byç przechowywane w miejscu niedost´pnym dla dzieci. Podczas pracy urzàdzenia zwróç uwag´ na znajdujàce si´ w pobli˝u dzieci.

U˝ytkowanie

Urzàdzenie nale˝y ustawiaç na p∏askiej, suchej powierzchni.

Elektryczny otwieracz do puszek nale˝y pod∏àczaç do sieci elektrycznej ( 230V ~ 50 Hz)

Odchyl do góry rami´ z no˝em i magnesem. Ustaw puszk´ tak, aby dolna kraw´dê spoczywa∏a na kole nap´dowym. OpuÊç nast´pnie rami´ z no˝em, upewnij si´ czy nó˝ znajduje si´ po wewn´trznej stronie kraw´dzi puszki. Naciskaj rami´ z no˝em do momentu powstania otworu w puszce. Po tej czynnoÊci otwieracz sam b´dzie kontynuowa∏ prac´. Podczas pracy otwieracza nie jest konieczne dociskanie ramienia z no˝em. Po zakoƒczeniu procesu otwierania, puszka w dalszym ciàgu b´dzie unieruchomiona w otwieraczu do momentu uniesienia ramienia z no˝em. Dla wyj´cia puszki z otwieracza nale˝y chwyciç za puszk´ i unieÊ rami´ z no˝em do góry. Magnes znajdujàcy si´ w ramieniu uniesie i przytrzyma luêne wieko puszki.

Przy zniekszta∏conych puszkach

Zniekszta∏cenie w puszce mo˝e spowodowaç zatrzymanie pracy otwieracza. W takim przypadku nale˝y przekr´ciç puszkà tak, aby ominàç zniekszta∏cone miejsce, po czym otwieracz b´dzie kontynuowa∏ prac´.

Przy zablokowaniu puszki:

Przy zablokowaniu puszki nale˝y puszk´ odblokowaç i rozpoczàç ponownie proces w innym miejscu wieka puszki.

Konserwacja

Bardzo wa˝nym jest utrzymywanie otwieracza do puszek w czystoÊci. Wszystkie metalowe cz´Êci otwieracza nale˝y czyÊciç wilgotnà Êciereczkà nasàczonà wodà z dodatkiem Êrodka do mycia naczyƒ.

Rami´ mo˝na rozmontowaç poprzez uniesienie do góry i pociàgni´cie w lewà stron´ z równoczesnym przesuni´ciem przycisku

9

wyzwalacza w kierunku strza∏ki. Rozmontowanie ramienia u∏atwia czyszczenie no˝a oraz nap´du ko∏owego.

Mo˝na ewentualnie u˝yç ma∏ej szczoteczki do usuni´cia pozosta∏ych zanieczyszczeƒ.

Obudow´ z silnikiem nale˝y czyÊciç lekko wilgotnà Êciereczkà.

Pami´taj o wyciàgni´ciu wtyczki z gniazdka sieciowego przed rozpocz´ciem czyszczenia.

Wskazówki dotyczàce Êrodowiska naturalnego Urzàdzenia elektrycznego/elektronicznego nie nadajàcego si´ do u˝ytku powinno pozbyç si´ w sposób najmniej szkodliwy dla Êrodowiska naturalnego. Dlatego te˝ urzàdzenia nale˝y pozbyç si´ przestrzegajàc lokalnie obowiàzujàcych przepisów lub dostarczyç do najbli˝szej stacji utylizacji odpadów.

GWARANCJA B¢DZIE UNIEWA˚NIONA W PRZYPADKU:

-JeÊli wy˝ej wymienione nie by∏o przestrzegane.

-JeÊli urzàdzenie by∏o niew∏aÊciwie u˝ytkowane powodujàc uszkodzenia mechaniczne.

-JeÊli uszkodzenie powsta∏o w wyniku uszkodzeƒ w instalacji sieciowej.

-JeÊli zosta∏y dokonywane naprawy urzàdzenia przez osoby nieupowa˝nione.

W zwiàzku ze sta∏ym udoskonalaniem naszych produktów zarówno od strony funkcjonalnej jak i projektowej, zastrzegamy sobie prawo do zmian w produktach bez wczeÊniejszego uprzedzenia.

IMPORTER

Elof Hansson AB

Elof Hansson A/S

DE

EINFÜHRUNG

Um möglichst viel Freude an Ihrem neuen Dosenöffner zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.

(Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz)

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1.Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vollständig durch.

2.Zur Vermeidung von Stromschlägen sicherstellen, daß Kabel und Stecker trocken sind.

3.Zum Abziehen des Steckers nicht am Kabel ziehen.

4.Sollten Gerät oder Kabel beschädigt sein, so benutzen Sie das Gerät bitte nicht. Lassen Sie es von einem Fachmann reparieren, da Spezialwerkzeug erforderlich ist.

5.Dieses Gerät ist nur für den normalen Gebrauch im Haushalt vorgesehen - nicht für industriellen oder kommerziellen Einsatz.

6.Bei Nichtgebrauch und vor dem Reinigen des Geräts stets den Stecker abziehen.

7.Sofern das Gerät zu anderen Zwecken als vorgesehen benutzt oder unsachgemäß bedient wird, haftet der Benutzer selbst in vollem Umfang für etwaige Folgen.

8.Das Gerät nicht im Freien benutzen.

9.Darauf achten, das Kabel nicht hinter Tischen, Schränken u.ä. einzuklemmen. Das Kabel außerdem von Wärmequellen wie Herd, Kochplatten oder Gasflamme fernhalten.

10.Das Gerät darf unter keinen Umständen in Flüssigkeiten getaucht werden.

11.Bei Nichtbenutzung ist das Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren. Beim Betrieb des Gerätes sind Kinder, die sich in der Nähe aufhalten, zu beaufsichtigen.

10

ANWENDUNG

Das Gerät auf einer ebenen, trockenen Oberfläche aufstellen und an das Stromnetz anschließen. (230 V 50 Hz)

Den Arm mit Messer und Magnet anheben. Die Dose so anbringen, daß die Unterkante des Deckels auf dem Antriebsrad aufliegt. Den Arm über die Dose senken. Dabei sicherstellen, daß sich das Messer an der Innenseite des Deckels befindet. Anschließend den Arm nach unten drücken, bis die Dose vom Messer angebrochen wird und der Öffnungsvorgang beginnt. Es ist nicht notwendig, den Arm während des Gebrauchs unten zu halten. Wenn die Dose vollständig geöffnet ist, bleibt sie am Dosenöffner hängen, bis der Arm angehoben wird. Zum Entfernen der geöffneten Dose die Dose fassen und den Arm anheben. Der Magnet am Hebearm hält den Dosendeckel fest und entfernt ihn von der Dose.

VERBEULTE DOSEN

Es kann geschehen, daß eine verbeulte Dose den Dosenöffner zum Halten bringt. In diesem Fall die Dose an der beschädigten Stelle vorbei drehen. Der Dosenöffner setzt den Öffnungsvorgang danach fort.

Festsitzende Dosen

Es kann vorkommen, daß sich eine Dose festsetzt und sich nicht forcieren läßt. In diesem Fall die Dose lösen und den Öffnungsvorgang an einer anderen Stelle an der Dose einleiten.

REINIGUNG

Es ist wichtig, den Dosenöffner sauber zu halten. Sämtliche Metallteile sind nach jedem Gebrauch mit einem in Seifenwasser ausgewrungenen Tuch zu reinigen.

Zum Entfernen des Arms diesen vollständig anheben und nach links ziehen, während die Auslösetaste in Pfeilrichtung gedrückt wird.

Dies erleichtert das Reinigen am Messer und am Antriebsrad.

Die letzten Verunreinigungen gegebenenfalls mit einer kleinen Bürste entfernen.

Die Motoreinheit kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Den Stecker vor dem Reinigen unbedingt abziehen.

UMWELTTIPS

Ein Elektro-/Elektronikproduktist nach Ablauf seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung zu entsorgen. Dabei sind die örtlichen Vorschriften Ihrer Wohngemeinde zu befolgen. In den meisten Fällen können Sie das Produkt bei Ihrer örtlichen Recyclingstation abgeben.

DIE GARANTIE WIRD HINFÄLLIG

-falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;

-falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig Schaden zugefügt worden ist;

-bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind;

-bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die nicht von uns autorisiert sind.

Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht zur Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

IMPORTEUR:

Elof Hansson A/S

Elof Hansson AB

Für etwaige Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

11

RU

ВВЕДЕНИЕ Чтобы Вы смогли правильно пользоваться

Вашим новым консервным ножом, мы настоятельно просим Вас прочитать настоящее руководство по эксплуатации, прежде чем Вы приступите к работе с ним. Мы рекомендуем Вам также сохранить данное руководство по эксплуатации для того, чтобы в последующем иметь возможность освежить в памяти сведения относительно функций консервного ножа.

(Напряжение сети: 230 В, 50 Гц)

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

1.Прочтите всё руководство по эксплуатации.

2.Во избежание электрического удара, убедитесь, что электропровод и вилка аппарата совершенно сухие.

3.Никогда не дёргайте за провод, когда вилка находится в розетке.

4.В случае повреждения самого аппарата или электропровода не пользуйтесь изделием. Для ремонта необходимо сдать аппарат в мастерскую, так как при ремонте требуется применение специальных инструментов.

5.Аппарат предназначен только для домашнего применения, не для использования в коммерческих или промышленных целях.

6.Всегда вынимайте вилку из розетки, когда не пользуетесь аппаратом и перед тем, как приступить к его чистке.

7.В случае применения аппарата в нарушение описанных в данной инструкции правил, в целях, для которых он не предназначен, а также при неправильном обращении с ним, пользователь несёт всю полноту ответственности за все возможные последствия такого применения.

8.Пользуйтесь аппаратом только внутри помещений.

9.Оберегайте электропровод от зажима между краями ящиков стола, шкафа и т.п. и от соприкосновения с горячими поверхностями и источниками тепла

(плитами, кипятильниками, газовыми конфорками и т.п.)

10.Не опускайте аппарат в воду или жидкость иного рода.

11.Аппарат следует хранить в месте, недоступном для детей. Присматривайте за детьми, находящимися рядом с аппаратом во время его работы.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Установите аппарат на ровную и сухую

поверхность.

Подсоедините аппарат к сети переменного тока (230 В, 50 Гц).

Поднимите рычаг с ножом и магнитом. Установите консервную банку так, чтобы нижняя каёмка крышки располагалась на приводном диске. Опустите рычаг на банку так, чтобы нож находился на внутренней стороне ободка крышки. Нажмите на рычаг, чтобы нож прорезал крышку и началось вскрытие банки. Не нужно удерживать рычаг внизу во время вскрытия. После того, как банка полностью вскрыта, она будет продолжать висеть на консервном ноже до тех пор, пока не будет поднят рычаг. Для того, чтобы снять открытую банку, возьмитесь за банку и поднимите рычаг. Магнит на рычаге будет удерживать крышку и, таким образом, крышка будет удалена из банки.

Банки с вмятинами

Вмятины в банках могут привести к застреванию и остановке ножа. В этом случае поверните банку так, чтобы пропустить вмятину, после чего завершите вскрытие банки.

Зажатие ножа в банке

Зажатие ножа в банке приводит к остановке ножа. В этом случае нужно вынуть нож и начать вскрытие в другом месте крышки.

Чистка

Важно поддерживать чистоту консервного ножа. После каждого использования протирайте нож отжатой тряпкой,

12

смоченной в слабом растворе мыла. Рычаг снимается путём поднятия его вверх и оттягивания влево, при этом кнопку рассоединения надавите в сторону, указанную стрелкой. В разобранном состоянии нож легче чистить. Для более тщательной очистки можно пользоваться небольшой щёткой.

Моторную часть можно протирать влажной тряпкой.

Помните о том, что перед началом чистки аппарата нужно вынуть вилку из розетки.

СОВЕТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ

После того, как электрическое (электронное) изделие уже не может быть использовано по назначению, следует утилизировать его с наименьшим вредом для окружающей среды. Аппарат следует утилизировать в соответствии с местными правилами утилизации бытовых приборов, принятых в Вашем районе. В большинстве случаев Вы можете сдать изделие в местную станцию утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕРЯЮТ

СИЛУ В СЛУЧАЕ:

*Невыполнения требований настоящей инструкции.

*Нарушения правил пользования изделием, насильственных и прочих действий, приведших к выходу из строя изделия.

*Выхода из строя изделия в результате сбоев в электрической сети.

*Неавторизованного вскрытия изделия.

По причине постоянного совершенствования наших изделий в области дизайна и конструкции мы оставляем за собой право изменения наших изделий без предупреждения.

ИМПОРТЁР

Элоф Ханссон А/Б Элоф Ханссон А/С

Производитель и импортёр не несут ответственности за возможные опечатки в тексте.

13

14