Melissa 753-095 User Manual

Size:
606.24 Kb
Download

753-095/096

SE

Mikrovågsugn med grill.......................................................

2

DK

Mikrobølgeovn med grill......................................................

6

NO

Mikrobølgeovn med grill....................................................

10

FI

Mikroaaltouuni, jossa grillitoiminto....................................

15

UK

Microwave oven with grill................................................

19

DE

Elektronischer Mikrowellenherd mit Grill...........................

23

PL

Elektroniczna kuchenka mikrofalowa z grillem .................

28

1

SE

INTRODUKTION

För att du ska få ut så mycket som möjligt av mikrovågsugnen är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Allmänt

Mikrovågsugnen får endast användas för det den är avsedd, dvs. matberedning för hemmabruk.

Mikrovågsugnen är endast avsedd för inomhusbruk.

Följ alltid anvisningarna i avsnitten ”Tips för tillagning av mat” och ”Att använda redskap vid tillagning av mat”.

Starta inte mikrovågsugnen när den är tom. För att mikrovågsugnen ska kunna absorbera mikrovågor måste det stå någonting (mat) i den, annars kan den skadas. Om du vill testa de olika funktionerna kan du ställa in en kopp vatten i mikrovågsugnen.

Använd inte mikrovågsugnen utan den roterande ringen och glastallriken.

På höger sida av ugnsutrymmet finns en isoleringsplatta (påminner om kartong). Denna platta får inte tas bort.

Använd inte mikrovågsugnen om systemet för säkerhetslåset inte fungerar, eftersom det innebär att mikrovågsugnen kan sättas på även om luckan inte är stängd. Om luckan är öppen riskerar du att utsättas för mikrovågsstrålning.

Använd inte mikrovågsugnen om det finns rester av rengöringsmedel i den.

Barn som befinner sig i närheten av apparaten när den är i bruk bör hållas under uppsikt. Barn får inte använda mikrovågsugnen utan tillsyn från en vuxen.

Försök aldrig att reparera mikrovågsugnen själv.

Om mikrovågsugnen, sladden eller stickkontakten behöver repareras ska de lämnas till en godkänd reparationsverkstad. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar på utrustningen gör garantin ogiltig. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.

Placering av mikrovågsugnen

Blockera eller täck inte några ventilhål på mikrovågsugnen.

Placera inte mikrovågsugnen eller sladden nära varma områden som gasplattor eller elektriska spisplattor.

Ta inte bort mikrovågsugnens fötter.

Ugnen är avsedd att användas fristående. Kontrollera alltid att ventilhålen på ovansidan inte är täckta. Om de är täckta när mikrovågsugnen används finns det risk för överhettning. Mikrovågsugnen kan då inte användas förrän den svalnat.

Använda mikrovågsugnen

Använd inte mikrovågsugnen om sladden eller stickkontakten är skadad, om mikrovågsugnen inte fungerar korrekt eller om den har skadats av tung belastning, slag eller liknande.

Vid tillagning i kombinationsläge kan mikrovågsugnen bli mycket het.

Tillaga aldrig mat direkt på glastallriken; använd alltid ett passande kärl.

Viktiga säkerhetsföreskrifter vid tillagning av mat!

Om du använder mikrovågsugnen för att värma barnmat eller vätska i en nappflaska måste du alltid röra om maten/ vätskan och kontrollera temperaturen innan du matar barnet. På så sätt fördelas värmen jämnt och du undviker skållningsskador.

Locket och/eller nappen måste alltid tas av flaskan när den placeras i mikrovågsugnen.

Om vissa typer av mat värms för länge kan de förkolna och ryka. Om det händer ska du låta ugnsluckan vara stängd och stänga av mikrovågsugnen helt.

En del mat med lågt vatteninnehåll, t.ex. choklad i rutor och bakverk med söt fyllning ska värmas försiktigt så att de, eller behållaren, inte förstörs.

Brandrisk!

Observera följande punkter för att minska risken för brand i ugnsutrymmet:

Tillaga inte maten för länge eller vid för hög temperatur, och lämna inte mikrovågsugnen obevakad om du använt papper, plast eller andra lättantändliga material i mikrovågsugnen i syfte att minska tillagningstiden.

Metallklämmor och lock/plastfilm som innehåller metalltrådar kan orsaka gnistor i mikrovågsugnen och måste därför tas bort.

Värm aldrig olja eller fett i mikrovågsugnen.

Om material börjar brinna i mikrovågsugnen ska du låta dörren vara stängd. Stäng av mikrovågsugnen omedelbart och dra ut kontakten ur eluttaget.

BESKRIVNING AV MIKROVÅGSUGNENS DELAR

1.Låshakar

2.Glastallrik

3.Roterande ring

4.Roterande axel (ej synlig på bild)

5.Stekgaller

6.Magnetronlucka (bakom isoleringsplattan)

7.Display

8.Kontrollpanel

a.Knappen ”Micro” (mikrovågseffekt)

b.Knappen ”Grill”

c.Knappen ”Combination 1” (kombinationsprogram 1)

d.Knappen ”Combination 2” (kombinationsprogram 2)

e.Knappen ”Clock”

f.Knappen ”Wei.Adj” (viktjustering)

g.Knappen ”Stop/Cancel” (”Stopp/Avbryt”)

h.Knappen ”Time/Menu/Start” (Tid/Meny/Start”)

FÖRBEREDA MIKROVÅGSUGNEN

Varje enskild mikrovågsugn kontrolleras på fabriken, men för säkerhets skull bör du, när du har packat upp den, kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontrollera att det inte finns någon synlig skada (t.ex. märken eller liknande), att luckan går att stänga ordentligt samt att gångjärnen fungerar som

de ska. Om mikrovågsugnen verkar skadad, ska du kontakta inköpsstället. Använd inte apparaten förrän den kontrollerats av en auktoriserad specialist.

Innan du använder mikrovågsugnen ser du till att allt förpackningsmaterial tagits bort från den, både på utoch insidan.

Placering av mikrovågsugnen

Mikrovågsugnen måste stå på en jämn yta som orkar bära dess vikt (15,10 kg). Det måste finnas ett fritt utrymme på minst 10,01 cm bakom, 5,00 cm på sidorna och 19,99 cm ovanför mikrovågsugnen för att garantera tillräcklig ventilation.

2

Anslutning av mikrovågsugnen

Mikrovågsugnen måste anslutas till ett 230 volts växelströmsuttag, 50 Hz. Garantin gäller inte om den ansluts till ett uttag med felaktig spänning. När strömmen till ugnen sätts på visar displayen (7) ”1:01”, punkterna mellan siffrorna blinkar och klockindikatorn visas i det övre högra hörnet.

Ställa in klockan

1.Tryck på knappen ”Clock” (e). Klockindikatorn börjar blinka och siffran för timmar visas.

2.Vrid på knappen ”Time/Menu/Start” (h) för att ställa in timmar.

3.Tryck på knappen ”Clock”. Siffran för minuter visas bredvid siffran för timmar.

4.Vrid på knappen ”Time/Menu/Start” för att ställa in minuterna.

5.Tryck på knappen ”Clock” för att slutföra inställningen.

6.De två punkterna mellan siffrorna börjar blinka och klockindikatorn slutar blinka, vilket innebär att klockan är igång.

OBS! Detta är en 24-timmarsklocka.

Installation av den roterande glastallriken

Kontrollera att glastallriken (2) sitter korrekt på den roterande ringen (3) och på axeln (4) innan du använder mikrovågsugnen. Den roterande glastallriken måste ligga på ringen i fördjupningen i mikrovågsugnens botten så att de tre tapparna på axeln passar in i dem som finns på glastallrikens undersida.

ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN

Grundläggande användning

Placera maten som ska tillagas i mikrovågsugnen och stäng ugnsluckan. Välj tillagningsfunktion såsom beskrivs nedan och sätt på mikrovågsugnen. När tillagningstiden är över stannar mikrovågsugnen automatiskt. På displayen visas ”End” och 3 pip hörs.

När displayen visar ”End” kan du inte återställa mikrovågsugnen förrän ugnsluckan har öppnats eller förrän du trycker på knappen ”Stop/Cancel”, så att displayen återgår till klockfunktionen.

Om du inte startar mikrovågsugnen inom ca 20 sekunder efter att du ställt in tillagningsprogram och tillagningstid kommer ugnen att pipa en gång och displayen återgår till klockfunktionen.

Den högsta tillagningstiden som kan ställas in för manuell mikrovågstillagning, grillning eller kombinerad tillagning är 60 minuter.

Under tillagningen kan du öka eller minska den inställda tillagningstiden när som helst genom att vrida på knappen ”Time/Menu/Start” (inte när något av automenyprogrammen används).

Tillagningen kan avbrytas tillfälligt när som helst genom att trycka på knappen ”Stop/Cancel” en gång. Om du trycker på knappen två gånger avbryts tillagningstiden och det program som valts.

Tillagningen kan även avbrytas tillfälligt genom att du öppnar luckan (praktiskt om du behöver vända på maten).

Om tillagningen avbryts tillfälligt visar klockan den återstående tillagningstiden och pausindikatorn på displayens översta rad blinkar. Om du vill sätta igång tillagningen igen stänger du ugnsluckan (om den har öppnats) och trycker

på knappen ”Time/Menu/Start”. Pausindikatorn släcks när tillagningen återupptas.

Du kan kontrollera tiden under tillagning genom att trycka på knappen ”Clock”. Efter några sekunder återgår displayen till att visa återstående tillagningstid.

Snabbtillagning

Snabbtillagning sker vid full mikrovågseffekt i det antal minuter du har angett.

Den längsta tillagningstiden som kan ställas in för snabbtillagning är 12 minuter.

Tryck på knappen ”Time/Menu/Start” upprepade gånger för att ställa in tillagningstiden. Varje gång du trycker ökar tiden med 30 sekunder. Mikrovågsugnen börjar tillaga direkt vid full effekt och displayen visar den återstående tillagningstiden.

Manuell tillagning – välja mikrovågseffektnivå

1.Tryck på knappen ”Micro” (a) upprepade gånger för att välja önskad mikrovågseffektnivå (se de olika effektnivåerna i tabellen nedan). Ett procenttecken visas till höger och en eller flera indikatorer visas längs displayens nederkant.

2.Vrid på knappen ”Time/Menu/Start” tills önskad tillagningstid visas på displayen. Pausindikatorn börjar nu blinka.

3.Tryck på knappen ”Time/Menu/Start” för att börja tillagningen. Paussymbolen slocknar och displayen visar återstående tillagningstid.

Antal knapp-

Indikering på

Mikrovågs-

tryckningar

displayen

effekt

1

100

100 %

2

80

80 %

3

60

60 %

4

40

40 %

5

20

20 %

 

 

 

6

0

0 %

 

 

 

Grillning

Grillprogrammet är perfekt för tunna skivor kött, hamburgare, kotletter, grillspett, korvar eller kycklingbitar. Det kan även användas till grillade smörgåsar eller gratängrätter.

1.Tryck på knappen ”Grill” (b). Grillsymbolen i displayens övre rad börjar blinka.

2.Vrid på knappen ”Time/Menu/Start” tills önskad tillagningstid visas på displayen. Paussymbolen börjar nu blinka.

3.Tryck på knappen ”Time/Menu/Start” för att börja tillagningen. Paussymbolen slocknar och displayen visar återstående tillagningstid.

Tillagning i kombinationsläge

Mikrovågsugnen har två kombinationsprogram, som du kan använda om du vill tillaga mat med en kombination av mikrovågseffekt och grill.

Kombinationsprogram 1

Med detta kombinationsprogram kan mat tillagas med 30 % mikrovågseffekt och 70 % grilleffekt. Detta program är perfekt för fisk, potatis eller gratängrätter.

1.Tryck på knappen ”Combination 1” (c) en gång. ”COMB1” börjar blinka i displayens nedre rad.

2.Vrid på knappen ”Time/Menu/Start” tills önskad tillagningstid visas på displayen. Paussymbolen börjar nu blinka.

3.Tryck på knappen ”Time/Menu/Start” för att börja tillagningen. Paussymbolen slocknar, ”COMB1” slutar blinka och displayen visar återstående tillagningstid.

3

Kombinationsprogram 2

Med kombinationsprogram 2 kan mat tillagas med 55 % mikrovågseffekt och 45 % grilleffekt. Detta program är perfekt för omeletter, bakad potatis och fågel.

1.Tryck på knappen ”Combination 2” (d) en gång. ”COMB2” börjar blinka i displayens nedre rad.

2.Vrid på knappen ”Time/Menu/Start” tills önskad tillagningstid visas på displayen. Paussymbolen börjar nu blinka.

3.Tryck på knappen ”Time/Menu/Start” för att börja tillagningen. Paussymbolen slocknar, ”COMB2” slutar blinka och displayen visar återstående tillagningstid.

Tillagning med hjälp av automenyn

Mikrovågsugnen har 10 automenyprogram som kan användas för olika typer av livsmedel och funktioner (se automenylistan i tabellen nedan).

1.Vrid på knappen ”Time/Menu/Start” medurs tills koden för önskat automenyprogram visas på displayen (se ”Indikering på displayen” i tabellen nedan). I displayens övre vänstra hörn börjar ”AUTO” blinka och siffran för automenyprogrammet visas.

2.Tryck på knappen ”Wei.Adj.” (f) upprepade gånger tills önskad inställning (vikt/siffra) visas på displayen.

Inställningsalternativen varierar beroende på vilket automenyprogram som valts. Mikrovågsugnen beräknar tillagningstiden och effekten själv, baserat på vikten eller siffran du anger. Paussymbolen börjar nu blinka.

oOBS! När du ställer in upptiningsprogrammet använder du knappen ”Time/Menu/Start” för att ställa in vikten.

När displayen visar ”**” och ”100 g” fortsätter du vrida på knappen tills önskad vikt visas på displayen.

3.Tryck på knappen ”Time/Menu/Start” för att börja tillagningen. Paussymbolen slocknar och displayen visar återstående tillagningstid.

Automenyprogram

Indikering på

Livsmedel

 

displayen

 

 

 

 

1

1

Kaffe/soppa

2

2

Ris

3

3

Pasta

4

4

Potatis

5

5

Värmning

6

6

Fisk

7

7

Kyckling

8

8

Nötkött/lamm

9

9

Grillspett

10

** och 100 g

Upptining

OBS! Du kan behöva vända på maten efter halva tillagningstiden för att se till att den blir jämnt tillagad.

BARNSÄKERHETSLÅS

Barnsäkerhetslåset förhindrar att småbarn använder mikrovågsugnen. Mikrovågsugnen kan inte användas när barnsäkerhetslåset är aktiverat. Om du vill aktivera

barnsäkerhetslåset håller du knappen ”Stop/Cancel” intryckt i 3 sekunder. Ett pip hörs och en låssymbol visas på displayen. Om du vill avaktivera barnsäkerhetslåset igen håller du knappen

”Stop/Cancel” intryckt i 3 sekunder. Symbolen försvinner därefter från displayen.

TIPS FÖR TILLAGNING AV MAT

När du lagar mat i mikrovågsugnen gäller följande grundregler:

Tillagningstid

Mindre mängder mat tillagas snabbare än större mängder. Om mängden mat dubblas måste tillagningstiden ökas motsvarande, till minst dubbelt så lång tid.

Mindre bitar kött och fisk, och hackade grönsaker tillagas mycket snabbare än större bitar. Därför rekommenderar vi att du skär köttet i bitar som inte är större än 2 x 2 cm om du t.ex. ska göra gulasch, grytor eller liknande.

Matens fasthet är också viktig för tillagningstiden. Ju fastare maten är desto längre tid tar det att tillaga den.

Hela stekar har längre tillagningstid än grytor. En stek tar längre tid än en rätt med köttfärs.

Ju kallare maten är, desto längre blir tillagningstiden. Mat som är rumstempererad tillagas därför snabbare än mat från kylen eller frysen.

Vid tillagning av grönsaker beror tillagningstiden på hur färska grönsakerna är. Kontrollera därför hur grönsakerna verkar och lägg till eller dra ifrån tid.

En kortare tillagningstid i mikrovågsugnen innebär att maten inte tillagas för länge.

Om det behövs kan du tillsätta lite vatten.

När du lagar fisk och grönsaker behöver du bara använda mycket lite vatten.

Mikrovågseffekt

Effektinställningen beror på vilken sorts mat som ska lagas. I de flesta fall lagas maten på full effekt.

Full effekt används bland annat då man värmer upp mat snabbt, kokar vatten eller liknande.

Låg effekt används huvudsakligen för att tina mat och tillaga rätter som innehåller ost, mjölk och ägg. (Hela ägg med skal får inte kokas i mikrovågsugnen eftersom de kan explodera.) Dessutom används låg effekt när sista handen läggs vid tillagningen eller för att en rätt ska få behålla en särskild arom.

Allmän information om tillagning

Om hela måltiden ska tillagas i mikrovågsugnen, rekommenderar vi att du börjar med de mest kompakta livsmedlen, som potatis. Täck över dem när de är klara och tillaga resten av måltiden.

De flesta typer av mat bör vara övertäckta. Ett tättslutande lock gör att ånga och fukt stannar kvar, vilket förkortar tillagningstiden. Det gäller särskilt vid tillagning av grönsaker, fiskrätter och grytor. Genom att täcka över maten fördelas värmen bättre och tillagningen går snabbare och resultatet blir bättre.

För att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt att maten placeras korrekt eftersom mikrovågorna är starkast mitt i mikrovågsugnen. Om du t.ex. bakar potatis bör potatisarna placeras längs med glastallrikens kant så att de tillagas jämnt.

För att laga kompakta rätter som kött och fågel jämnt är det viktigt att vända på köttet några gånger.

Det går att baka i mikrovågsugnen, men inte med recept som innehåller jäst.

När du tillagar mat med ett tjockt skal, t.ex. potatis, äpplen, hela squashfrukter eller kastanjer, bör du nagga skalet för att förhindra att maten exploderar under tillagningen.

När du lagar mat i en vanlig ugn, försöker du normalt att öppna ugnsluckan så sällan som möjligt. Det behövs inte med mikrovågsugnen: ingen energi eller särskilt mycket värme försvinner. Det går alltså att öppna ugnsluckan och kontrollera maten hur många gånger som helst.

ANVÄNDA REDSKAP VID TILLAGNING AV MAT

Innan du börjar tillaga mat i kärl bör du se till att de kärl du vill använda är tillverkade av lämpligt material, eftersom viss sorts plast kan bli mjuk och deformerad, och en del typer av keramik kan gå sönder (särskilt vid tillagning av små mängder mat).

Så här gör du för att testa om ett kärl är lämpligt att använda i mikrovågsugnen:

Placera kärlet i mikrovågsugnen.

Placera samtidigt ett halvfullt glas vatten i kärlet.

Starta mikrovågsugnen och kör den i 15-30sekunder på full effekt.

4

Om kärlet blir väldigt varmt att vidröra bör det inte användas i mikrovågsugnen.

Lämpliga redskap och material

När du tillagar mat i mikrovågsugnen bör du helst använda följande redskap och material:

Glas och glasskålar

Stengods (glaserat eller oglaserat). Maten håller sig varm längre i glaserat stengods än i något annat kärl.

Plastkärl Kan användas för olika slags uppvärmning. Varning! Det går INTE att använda plastkärl som är tillverkade av melamin, polyetylen och fenol.

Porslin. Allt porslin kan användas i mikrovågsugnar, dock helst eldfast porslin.

Eldfasta täckta kärl. Glaskärl med lock som sluter så tätt att ingen ånga kommer ut är perfekta för grönsaker och frukt som du inte lägger till något vatten till (tillagningstiden får dock inte överskrida 5 minuter).

Stekkärl. Du måste vara mycket försiktig när du använder den här typen av kärl. Värm inte stekkärlet mer än 5 minuter på glastallriken. Lämplig isolering, såsom en värmetestad platta bör läggas mellan stekkärlet och glastallriken för att undvika att glastallriken överhettas.

Plastfolie för mikrovågsugn kan användas, särskilt till soppor, såser, stuvningar eller till mat som tinas. Plastfolie kan också användas för att löst täcka maten och förhindra att fett o.d. stänker ner ugnsutrymmet.

Hushållspapper är idealiskt eftersom det absorberar vätska och fett. Till exempel kan man lägga bacon i lager med hushållspapper mellan varje lager. Baconet blir då helt knaperstekt eftersom det inte tillagas i sitt eget fett. Hembakat bröd kan tas direkt från frysen, packas in i hushållspapper och värmas i mikrovågsugnen.

Blött hushållspapper kan användas till fisk eller grönsaker. Om maten täcks över hindras den från att torka ut. Smörgåspapper Fisk, stora grönsaker, såsom blomkål, majskolvar och liknande kan packas i smörgåspapper. Stekpåsar är perfekta till kött, fisk och grönsaker. De får dock aldrig tillslutas med metallklämmor. Istället kan du använda bomullstråd. Gör små hål i påsen och placera den på en tallrik eller ett glaskärl i mikrovågsugnen.

Olämpliga redskap och material

När du tillagar mat i mikrovågsugnen ska du inte använda följande redskap och material:

Förslutna glas/flaskor med små öppningar, då de kan explodera. Vanliga termometrar

Metallfolie/folielådor, eftersom mikrovågorna inte kan tränga igenom materialet och då tillagas inte maten.

Återvunnet papper, eftersom det kan innehålla små metallflisor som kan orsaka gnistor och/eller brand.

Slutna burkar/behållare med tättslutande lock, eftersom övertryck kan orsaka att burken/behållaren exploderar.

Metallklämmor och lock/folie som innehåller metalltrådar. De kan orsaka gnistor i mikrovågsugnen och måste därför tas bort. Skålar/behållare och förpackningsmaterial i metall, såvida de inte är särskilt utformade för att användas i mikrovågsugn. Mikrovågorna reflekteras och kan inte tränga igenom metallen. Tallrikar, kärl och skålar/behållare med metall-,guldoch silverdekorationer. De kan gå sönder och/eller orsaka gnistor i ugnsutrymmet.

RENGÖRING

När du rengör mikrovågsugnen bör du tänka på följande:

Stäng av mikrovågsugnen och dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du rengör mikrovågsugnen.

Använd aldrig skurpulver, stålborstar eller andra starka rengöringsmedel för att rengöra ineller utsidan av mikrovågsugnen då de kan lämna märken.

Använd istället en trasa fuktad med varmt vatten, och använd rengöringsmedel om mikrovågsugnen är väldigt smutsig.

Se till att inget vatten rinner ner i ventilationshålen.

Den roterande ringen och mikrovågsugnens golv måste göras rent regelbundet så att glastallriken kan snurra fritt.

Glastallriken och den roterande ringen kan diskas i diskmaskin.

Ta inte bort magnetronluckan (6) på insidan av ugnen!

Tips: När mikrovågsugnen har varit i bruk under en längre tid kan ugnsutrymmet börja lukta. Om lukten inte försvinner genom vanlig rengöring kan du lägga några citronklyftor i en kopp och tillaga dem i mikrovågsugnen vid full effekt i 2-3minuter. Detta är ett effektivt sätt att ta bort lukten.

INNAN DU GÅR TILL EN REPARATÖR

Om mikrovågsugnen inte startar:

Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt på plats i eluttaget. Om den inte gör det, ta ur stickkontakten, vänta i 10 sekunder och sätt i den i uttaget igen.

Kontrollera om en säkring har gått eller om säkringsrelät har stängts av. Om allt verkar fungera som det ska kan du testa eluttaget genom att ansluta en annan enhet.

Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd. Är den inte det säkerställer det automatiska säkerhetssystemet genom låshakarna (1) att mikrovågsugnen inte kan starta.

Se efter om timern är aktiverad.

Om mikrovågsugnen fortfarande inte fungerar bör du kontakta en reparatör.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produktär märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

ovanstående instruktioner inte följs

apparaten har modifierats

apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller

fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

IMPORTÖR

Adexi Group

Med reservation för tryckfel.

5

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af din nye mikrobølgeovn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager mikrobølgeovnen i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske mikrobølgeovnens funktioner.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Generelt

Mikrobølgeovnen må kun bruges til det, den oprindeligt er konstrueret til, dvs. til tilberedning af fødevarer til husholdningsbrug.

Mikrobølgeovnen må kun bruges inden døre.

Følg altid samtlige anvisninger i afsnittene ”Gode råd om tilberedning af mad” og ”Brug af tilbehør ved tilberedning af mad”.

Tænd ikke for mikrobølgeovnen, når den er tom. For at mikrobølgeovnen skal kunne absorbere mikrobølgerne, skal der være noget i den (fødevarer), ellers kan den tage skade. Hvis du gerne vil øve dig i at bruge mikrobølgeovnen, kan du sætte en kop vand i mikrobølgeovnen og afprøve de forskellige funktioner på den.

Anvend ikke mikrobølgeovnen, hvis drejeringen og glasdrejetallerkenen ikke er monteret.

I højre side af ovnrummet sidder en Mica-plade(paplignende stykke); denne må ikke fjernes.

Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis dørens sikkerhedslåsesystem ikke fungerer, og mikrobølgeovnen dermed kan tændes, selvom døren ikke er lukket. Hvis døren er åben, kan du risikere at blive udsat for mikrobølgestråler.

Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis der er rester af rengøringsmiddel inden i den.

Når mikrobølgeovnen anvendes, skal børn, der opholder sig i nærheden af den, altid holdes under opsyn. Børn må ikke selv anvende mikrobølgeovnen uden opsyn af en voksen.

Forsøg aldrig at reparere mikrobølgeovnen selv.

Hvis mikrobølgeovnen, ledningen eller stikket skal repareres, skal mikrobølgeovnen indleveres til en autoriseret reparatør. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder garantien. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien.

Placering af mikrobølgeovnen

Bloker eller tildæk ikke nogen ventilationsåbninger på mikrobølgeovnen.

Anbring ikke mikrobølgeovnen eller ledningen i nærheden af varme områder som f.eks. gasblus og elektriske kogeplader.

Afmonter ikke mikrobølgeovnens fødder.

Mikrobølgeovnen er ikke beregnet til indbygning, og du skal kontrollere, at ventilationsåbningerne på bagsiden af kabinettet ikke tildækkes. Hvis de tildækkes, mens mikrobølgeovnen er i brug, er der risiko for, at den overophedes. Mikrobølgeovnen vil herefter ikke kunne bruges, før den er kølet ned igen.

Brug af ovnen

Brug ikke mikrobølgeovnen, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis mikrobølgeovnen ikke fungerer korrekt, eller hvis den f.eks. er blevet beskadiget pga. kraftige slag el. lign.

Når der anvendes kombinationstilberedning, kan mikrobølgeovnen blive meget varm.

Tilbered aldrig fødevarer direkte på glasdrejetallerkenen; anvend altid en egnet beholder.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger ved tilberedning af mad!

Hvis du bruger mikrobølgeovnen til opvarmning af babymad eller væsker i en sutteflaske, skal du altid røre rundt i maden/ væsken og kontrollere temperaturen grundigt før servering.

Hermed sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og undgår skoldningsskader.

Låget og/eller sutten må ikke være sat på sutteflasken, når denne sættes ind i mikrobølgeovnen.

Ved for lang opvarmningstid kan nogle fødevarer forkulle og udvikle røg. Hvis det sker, skal du lade ovndøren være lukket og slukke helt for mikrobølgeovnen.

Nogle fødevarer med lavt vandindhold, f.eks. chokolade i blokke og bagværk med sødt fyld, skal varmes forsigtigt. Ellers kan de blive ødelagt eller ødelægge beholderen.

Brandfare!

For at reducere risikoen for, at der opstår ild i ovnrummet, skal du være særligt opmærksom på følgende punkter:

Tilbered ikke fødevarerne i for lang tid eller ved for høj temperatur, og efterlad ikke mikrobølgeovnen uden opsyn, hvis du har anbragt papir, plastic eller andre brændbare materialer i mikrobølgeovnen med henblik på at reducere tilberedningstiden.

Metalklemmer og låg/folier, der indeholder metaltråde, kan danne gnister i mikrobølgeovnen og skal derfor fjernes.

Opvarm aldrig olie eller fedt i mikrobølgeovnen.

Hvis materialer inde i mikrobølgeovnen skulle bryde i brand, skal du lade ovndøren være lukket. Sluk omgående for mikrobølgeovnen, og tag stikket ud af stikkontakten.

OVERSIGT OVER MIKROBØLGEOVNENS DELE

1.Låsetapper

2.Glasdrejetallerken

3.Drejering

4.Drejeaksel (ikke synlig på billedet)

5.Grillrist

6.Magnetrondæksel (bag Mica-pladen)

7.Display

8.Betjeningspanel

a.Knappen ”Micro” (mikrobølgeeffekt)

b.Knappen ”Grill”

c.Knappen ”Combination 1” (kombinationsprogram 1)

d.Knappen ”Combination 2” (kombinationsprogram 2)

e.Knappen ”Clock” (ur)

f.Knappen ”Wei.Adj.” (indstilling af vægt)

g.Knappen ”Stop/Cancel” (stop/annuller)

h.Knappen ”Time/Menu/Start” (tidsog menuvælger og startknap)

KLARGØRING AF MIKROBØLGEOVNEN

Hver enkelt mikrobølgeovn er kontrolleret på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at mikrobølgeovnen ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontrollér, om den har fået synlige skader (f.eks. i form af buler eller lign.), om ovndøren lukker ordentligt, og om hængslerne er i orden. Hvis det ser ud til, at mikrobølgeovnen er blevet beskadiget, skal du kontakte den butik, hvor du har købt mikrobølgeovnen, og vente med at tage den i brug, til den er blevet efterset af autoriserede fagfolk.

6

Før ibrugtagning skal du kontrollere, at du har fjernet al emballage og alle transportmaterialer fra mikrobølgeovnen indvendigt og udvendigt.

Placering af mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen skal stå på en vandret flade, som kan bære dens vægt (15,1 kg). Der skal være et frirum på mindst 10 cm fra mikrobølgeovnens bagside, 5 cm fra siderne og 20 cm fra oversiden for at sikre tilstrækkelig ventilation.

Tilslutning af mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen skal tilsluttes 230 volt vekselspænding, 50 Hz. Garantien bortfalder ved tilslutning til en forkert spænding. Når strømmen til ovnen tændes, viser displayet (7) ”1:01”, prikkerne mellem tallene blinker, og urindikatoren vises øverst til højre.

Indstilling af ur

1.Tryk på knappen ”Clock” (e). Urindikatoren begynder at blinke, og timetallet vises.

2.Drej på knappen ”Time/Menu/Start” (h) for at indstille timetallet.

3.Tryk på knappen ”Clock”; minuttallet vises ved siden af timetallet.

4.Drej på knappen ”Time/Menu/Start” for at indstille minuttallet.

5.Tryk på knappen ”Clock” for at afslutte indstillingen af uret.

6.De to prikker mellem tallene begynder at blinke, og urindikatoren holder op med at blinke, hvilket betyder at uret går.

NB! Uret er et 24-timersur.

Montering af glasdrejetallerken

Før du tager mikrobølgeovnen i brug, skal du sikre dig, at glasdrejetallerkenen (2) er anbragt korrekt på drejeringen (3) og drejeakslen (4). Glasdrejetallerkenen skal ligge oven på drejeringen i fordybningen i mikrobølgeovnens bund, så de tre

tappe på drejeakslen passer ind mellem de tre tappe i bunden af glasdrejetallerkenen.

BETJENING AF MIKROBØLGEOVNEN

Grundlæggende betjening

Anbring de fødevarer, der skal tilberedes, i mikrobølgeovnen, og luk ovndøren. Vælg tilberedningsfunktion som beskrevet nedenfor, og start mikrobølgeovnen. Når tilberedningstiden er gået, afbrydes mikrobølgeovnen automatisk. Displayet viser ”End”, og der lyder 3 bip.

Når displayet viser ”End”, kan du ikke foretage ny indstilling af mikrobølgeovnen, før ovndøren har været åbnet, eller du har trykket på knappen ”Stop/Cancel”, så displayet går tilbage til urvisning.

Hvis du ikke starter mikrobølgeovnen inden for ca. 20 sekunder efter, at du har indstillet tilberedningsprogram og - tid, bipper mikrobølgeovnen en gang, og displayet går tilbage til urvisning.

Den maksimale tilberedningstid, der kan indstilles med manuel mikrobølgetilberedning, grilltilberedning og kombinati onstilberedning, er 60 minutter.

Under tilberedningen kan du til enhver tid øge eller reducere den indstillede tilberedningstid ved at dreje på knappen ”Time/Menu/Start” (dog ikke ved brug af automenuprogrammerne).

Tilberedningen kan til enhver tid afbrydes midlertidigt ved at trykke 1 gang på knappen ”Stop/Cancel”. Trykkes to gange på knappen, nulstilles den valgte tilberedningstid og det valgte program.

Tilberedningen kan også afbrydes midlertidigt ved at åbne ovndøren (praktisk, hvis maden f.eks. skal vendes under tilberedningen).

Når tilberedningen er afbrudt midlertidigt, viser uret den tilbageværende tilberedningstid, og pauseindikatoren i displayets øverste linje blinker. Tilberedningen genoptages

ved at lukke ovndøren (hvis den har været åbnet) og trykke på knappen ”Time/Menu/Start”. Pauseindikatoren slukkes, når tilberedningen genoptages.

Under tilberedningen kan du få vist klokkeslættet ved at trykke på knappen ”Clock”. Efter nogle sekunder skifter displayet tilbage til visning af den tilbageværende tilberedningstid.

Eksprestilberedning

Eksprestilberedning foregår ved fuld mikrobølgeeffekt i det antal minutter, du indstiller.

Den maksimale tilberedningstid, der kan indstilles ved eksprestilberedning, er 12 minutter.

Tryk på knappen ”Time/Menu/Start” et antal gange for at indstille tilberedningstiden. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Mikrobølgeovnen begynder tilberedningen ved fuld effekt med det samme, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

Manuel tilberedning med valg af mikrobølgeeffekt

1.Tryk på knappen ”Micro” (a) et antal gange for at vælge den ønskede mikrobølgeffekt (se de forskellige effekttrin i tabellen nedenfor). Der vises et procenttegn i højre side og en eller flere indikatorer i displayets nederste linje.

2.Drej knappen ”Time/Menu/Start”, til den ønskede tilberedningstid vises på displayet. Pauseindikatoren begynder at blinke.

3.Tryk på knappen ”Time/Menu/Start” for at begynde tilberedningen. Pausesymbolet slukkes, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

Antal tryk på

Visning på displayet

Mikrobølge-

knappen

effekt

 

1

100

100 %

 

 

 

2

80

80 %

 

 

 

3

60

60 %

 

 

 

4

40

40 %

5

20

20 %

60 0 %

Grilltilberedning

Grillprogrammet er velegnet til tynde stykker kød, bøffer, koteletter, spyd med kødstykker, pølser eller kyllingestykker. Det kan også bruges til varme sandwich og gratinerede retter.

1.Tryk på knappen ”Grill” (b). Grillsymbolet i displayets øverste linje begynder at blinke.

2.Drej knappen ”Time/Menu/Start”, til den ønskede tilberedningstid vises på displayet. Pausesymbolet begynder at blinke.

3.Tryk på knappen ”Time/Menu/Start” for at begynde tilberedningen. Pausesymbolet slukkes, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

Kombinationstilberedning

Mikrobølgeovnen har to kombinationsprogrammer, som du kan bruge, hvis du vil tilberede mad med en kombination af mikrobølgeeffekt og grill.

Kombinationsprogram 1

Med kombinationsprogram tilberedes maden med 30 % mikrobølgeeffekt og 70 % grilleffekt. Dette program er velegnet til fisk, kartofler eller gratinerede retter.

1.Tryk en gang på knappen ”Combination 1” (c). ”COMB1” i displayets nederste linje begynder at blinke.

2.Drej knappen ”Time/Menu/Start”, til den ønskede tilberedningstid vises på displayet. Pausesymbolet begynder at blinke.

7

3.Tryk på knappen ”Time/Menu/Start” for at begynde tilberedningen. Pausesymbolet slukkes, ”COMB1” holder op med at blinke, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

Kombinationsprogram 2

Med kombinationsprogram 2 tilberedes maden med 55 % mikrobølgeeffekt og 45 % grilleffekt. Dette program er velegnet til omeletter, bagte kartofler og fjerkræ.

1.Tryk en gang på knappen ”Combination 2” (d). ”COMB2” i displayets nederste linje begynder at blinke.

2.Drej knappen ”Time/Menu/Start”, til den ønskede tilberedningstid vises på displayet. Pausesymbolet begynder at blinke.

3.Tryk på knappen ”Time/Menu/Start” for at begynde tilberedningen. Pausesymbolet slukkes, ”COMB2” holder op med at blinke, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

Tilberedning med automenu

Mikrobølgeovnen har 10 automenuprogrammer, som anvendes til forskellige fødevaretyper og funktioner (se automenuoversigten i nedenstående skema).

1.Drej knappen ”Time/Menu/Start” med uret, indtil koden for det ønskede automenuprogram vises på displayet (se ”Visning på displayet” i nedenstående skema). I displayets øverste venstre hjørne begynder ”AUTO” at blinke, og nummeret på automenuprogrammet vises.

2.Tryk på knappen ”Wei.Adj.” (f) et antal gange, indtil den ønskede indstilling (vægt/antal) vises på displayet.

Indstillingsmulighederne varierer, alt efter hvilket automenuprogram der er valgt. Mikrobølgeovnen beregner selv tilberedningstid og effekt på grundlag af den vægt eller det antal, du har angivet. Pausesymbolet begynder at blinke.

oNB! Ved indstilling af optøningsprogrammet skal du bruge

knappen ”Time/Menu/Start” til at indstille den ønskede vægt. Når displayet viser ”**” og ”100 g”, skal du fortsætte med at dreje knappen, indtil den ønskede vægt vises på displayet.

3.Tryk på knappen ”Time/Menu/Start” for at starte tilberedningen. Pausesymbolet slukkes, og displayet viser den tilbageværende tilberedningstid.

Automenu-program

Visning på displayet

Fødevare

1

1

Kaffe/suppe

2

2

Ris

3

3

Pasta

4

4

Kartofler

5

5

Genopvarmning

6

6

Fisk

7

7

Kylling

8

8

Oksekød/lam

9

9

Kød på spyd

10

** og 100 g

Optøning

NB! Det kan være nødvendigt at vende maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået, for at opnå et ensartet resultat.

BØRNESIKRING

Børnesikringen forhindrer, at små børn bruger mikrobølgeovnen. Mikrobølgeovnen kan ikke betjenes, så længe børnesikringen er aktiv. Børnesikringen aktiveres ved at holde knappen ”Stop/ Cancel” trykket ind i 3 sekunder. Der lyder et langt bip, og displayet viser et låsesymbol. Børnesikringen deaktiveres igen ved at holde knappen ”Stop/Cancel” trykket ind i 3 sekunder, hvorefter symbolet forsvinder fra displayet.

GODE RÅD OM TILBEREDNING AF MAD

Ved tilberedning af mad i mikrobølgeovn gælder følgende grundlæggende regler:

Tilberedningstid

Mindre mængder mad tilberedes hurtigere end store. Hvis mængden af mad fordobles, øges tilberedningstiden tilsvarende til mere end det dobbelte.

Mindre kødstykker, små fisk og snittede grøntsager tilberedes hurtigere end store stykker. Af samme årsag anbefales det – hvis man f.eks. vil lave gullasch, stuvninger, sammenkogte retter eller lign. – at kødet skæres i stykker på maksimalt 2 x 2 cm.

Fødevarernes kompakthed er ligeledes af stor betydning for tilberedningstiden. Jo mere kompakte fødevarerne er, jo længere tid tager det at tilberede dem.

Hele stege kræver længere tilberedningstid end sammenkogte retter.

En steg kræver længere tid end en ret med hakket kød.

Jo koldere fødevarerne er, jo længere skal tilberedningstiden være. Fødevarer, der har stuetemperatur, tilberedes således hurtigere end fødevarer fra køleskab eller dybfryser.

Ved tilberedning af grøntsager afhænger tilberedningstiden af grøntsagernes friskhed. Kontrollér derfor grøntsagernes tilstand, og læg enten lidt tid til, eller træk lidt fra.

Den korte tilberedningstid ved brug af en mikrobølgeovn bevirker, at maden ikke koger ud.

Der kan eventuelt tilsættes lidt vand.

Ved kogning af fisk og grøntsager er der kun brug for en mindre mængde vand.

Mikrobølgeeffekt

Hvilken effekt der skal vælges, afhænger af tilstanden af de fødevarer, der skal tilberedes.

I de fleste tilfælde skal maden tilberedes på fuld effekt.

Fuld effekt anvendes bl.a. til hurtig opvarmning af mad, kogning af vand eller lignende.

Lav effekt bruges fortrinsvis til optøning samt tilberedning af retter, hvori der indgår ost, mælk og æg. (Hele æg med skal må ikke koges i mikrobølgeovnen, da æggene risikerer at eksplodere). Derudover anvendes de lavere effekttrin også til færdigtilberedning og for at bevare fødevarernes gode aroma.

Generelt om tilberedning

Hvis hele måltidet tilberedes i mikrobølgeovnen, tilrådes det at starte med de mest kompakte fødevarer som f.eks. kartofler. Når disse er kogt, dækkes de til, hvorefter resten af fødevarerne tilberedes.

De fleste fødevarer bør dækkes til. En tæt tildækning holder på damp og fugtighed, hvilket forkorter tilberedningstiden i mikrobølgeovnen. Dette gælder i særdeleshed, når der er tale om grøntsager, fiskeretter og gryderetter. Tildækning af fødevarerne giver også en bedre fordeling af varmen og dermed et hurtigt og godt resultat af tilberedningen.

For at opnå det bedst mulige resultat er det vigtigt at placere fødevarerne på den rigtige måde, da mikrobølgestrålerne er kraftigst i midten af mikrobølgeovnen. Hvis du f.eks. bager kartofler, bør du placere dem langs kanten af glasdrejetallerkenen, så de tilberedes ensartet.

For at få en ensartet tilberedning af kompakte retter som kød og fjerkræ er det vigtigt at vende kødstykkerne nogle gange.

Du kan godt bage i mikrobølgeovnen, blot ikke efter opskrifter, hvori der indgår gær.

Ved tilberedning af fødevarer med tyk skal, f.eks. kartofler, æbler, hele squash eller kastanjer, bør du prikke huller i skallen for at forhindre, at fødevarerne sprækker under tilberedningen.

Når man laver mad i en ”traditionel” ovn, er man vant til så vidt muligt at undgå at åbne ovndøren. Med

mikrobølgeovnen er det anderledes: Her går ingen energi eller væsentlig varme til spilde. Det vil sige, at du kan åbne ovndøren og se til fødevarerne, så tit du vil.

8

BRUG AF TILBEHØR VED TILBEREDNING AF MAD

Inden du går i gang med at tilberede fødevarer i beholdere, bør du kontrollere, at de beholdere, du ønsker at anvende, er lavet af et egnet materiale, da nogle plastarter kan blive ”slatne” og deforme, og da nogle keramiktyper kan sprække (især ved opvarmning af små mængder fødevarer).

For at teste om en beholder er egnet til brug i en mikrobølgeovn, skal du gøre følgende:

Stil beholderen ind i mikrobølgeovnen.

Stil samtidig et glas, der er fyldt halvt op med vand, i beholderen.

Start mikrobølgeovnen, og lad den køre i 15-30sek. på højeste effekt.

Hvis beholderen bliver meget varm at røre ved, bør du undlade at benytte den i mikrobølgeovnen.

Egnede redskaber og materialer

Når du tilbereder mad i mikrobølgeovnen, må du gerne bruge følgende redskaber og materialer:

Glas og glasskåle

Stentøj (uglaseret og glaseret). Fødevarerne holder sig længere varme i glaseret stentøj end i andre fade.

Plastbeholdere. Kan anvendes til mange opvarmningsformål. Bemærk! Plastbeholdere af melamin, polyethylen og phenol kan ikke anvendes.

Porcelæn. Alt porcelæn kan anvendes i mikrobølgeovne, dog er ildfast porcelæn at foretrække.

Ildfaste lågfade. Glasfade, hvis låg lukker så tæt, at der ikke kan slippe damp ud, er ideelle til grøntsager og frugt, der ikke

tilsættes væske (tilberedningstiden må dog ikke overstige 5 min.). Bruningsfade. Man skal være meget varsom med netop

denne slags fade. Opvarm aldrig et bruningsfad i mere end 5 minutter på drejetallerkenen. En passende isolator som f.eks. en varmeprøvet tallerken skal placeres mellem bruningsfadet og drejetallerkenen for at undgå, at drejetallerkenen overophedes. Mikroovnsstegefilm. Anvendes specielt i forbindelse med supper, saucer, sammenkogte retter eller ved optøning. Kan også anvendes som løs overdækning for at forhindre fedt m.v. i at sprøjte ud i ovnrummet.

Køkkenrulle. Er ideelt, da køkkenrulle opsuger fugt og fedt. F.eks. kan bacon lægges lagvist med køkkenrulle mellem hvert lag. Det bliver så helt sprødt, da det ikke ligger i ”sit eget fedt”. Hjemmebagt brød kan tages direkte fra fryseren, pakkes ind i køkkenrulle og opvarmes i mikrobølgeovnen.

Våd køkkenrulle. Kan anvendes i forbindelse med fisk eller grøntsager. Tildækning af fødevarerne forhindrer udtørring. Pergamentpapir. Fisk, store grøntsager som blomkål, majskolber og lign. kan indpakkes i vådt pergamentpapir.

Stegeposer. Er ideelle til kød, fisk og grøntsager. De må imidlertid aldrig lukkes med metalclips, men skal lukkes til med bomuldstråd. Prik små huller i posen, og læg den i mikrobølgeovnen på en tallerken eller et glasfad.

Uegnede redskaber og materialer

Når du tilbereder mad i mikrobølgeovnen, må du ikke bruge følgende redskaber og materialer:

Forseglet glas/flasker med små åbninger, da de kan sprænge. Almindelige termometre

Sølvpapir/foliebakker, da mikrobølgestrålerne ikke kan trænge igennem materialet og dermed ikke kan koge fødevarerne. Genbrugspapir, da det kan indeholde små metalsplinter, der kan forårsage gnister og/eller brand.

Lukkede dåser/beholdere med tætsluttende låg, da der kan opstå et overtryk, som får dåsen/beholderen til at sprænge. Metalklemmer og andre låg/folier, der indeholder metaltråde. De kan danne gnister i mikrobølgeovnen og skal derfor fjernes. Skåle/beholdere og indpakninger af metal, medmindre de er udformet specielt til brug i mikrobølgeovne. Mikrobølgerne reflekteres og kan ikke nå ind til fødevarerne gennem metallet.

Tallerkener, fade og skåle/beholdere med dekorationer af metal, guld og sølv. De kan gå i stykker og/eller medføre, at der dannes gnister i ovnrummet.

RENGØRING

Ved rengøring af mikrobølgeovnen bør du være opmærksom på følgende punkter:

Sluk for mikrobølgeovnen, og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.

Du må ikke bruge skurepulver, stålsvampe eller andre stærke rengøringsmidler til rengøring af mikrobølgeovnens indvendige og udvendige overflader, da disse rengøringsmidler kan ridse fladerne.

Brug i stedet en klud fugtet med varmt vand, og tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel, hvis mikrobølgeovnen er meget beskidt.

Der må ikke trænge vand ind i ventilationsåbningerne.

Drejeringen og mikrobølgeovnens indvendige bund skal rengøres jævnligt, så glasdrejetallerkenen kan dreje uhindret rundt.

Glasdrejetallerkenen og drejeringen kan eventuelt rengøres i en opvaskemaskine.

Afmonter ikke magnetrondækslet (6) på indersiden af ovnrummet!

Tip: Når ovnen har været i brug et stykke tid, kan ovnrummet begynde at lugte. Hvis lugten ikke forsvinder efter almindelig rengøring, kan du anbringe nogle citronskiver i en kop og sætte dem i ovnen ved fuld mikrobølgeeffekt i 2-3minutter. Dette vil få lugten til at forsvinde.

FØR DU HENVENDER DIG TIL EN REPARATØR

Hvis mikrobølgeovnen ikke vil starte:

Undersøg, om stikket er sat korrekt i stikkontakten. Hvis det ikke er tilfældet, skal du tage stikket ud, vente 10 sekunder og derefter sætte stikket i igen.

Undersøg, om der er sprunget en sikring/om sikringsrelæet er slået fra. Hvis det ikke er tilfældet, kan du kontrollere, om stikkontakten fungerer, ved at slutte et andet apparat til den.

Kontrollér, om ovndøren er lukket helt. Hvis den ikke er det, sørger det automatiske sikkerhedssystem via låsetapperne

(1)for, at mikrobølgeovnen ikke kan startes.

Kontrollér, om timeren er aktiveret.

Hvis mikrobølgeovnen stadig ikke fungerer, skal du henvende dig til en reparatør.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkter forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivetskal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

9

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

hvis ovennævnte ikke iagttages

hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet

hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast

hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktionsog designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi tager forbehold for trykfejl.

10

NO

INNLEDNING

For å få best mulig utbytte av den nye mikrobølgeovnen bør du lese nøye gjennom disse instruksjonene før du begynner å

bruke den. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du oppbevarer instruksjonene, slik at du kan lese om funksjonene til mikrobølgeovnen senere.

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Generelt

Mikrobølgeovnen må bare brukes til det opprinnelige formålet, dvs. å tilberede mat til husholdningen.

Mikrobølgeovnen må bare benyttes innendørs.

Følg alltid instruksjonene i delen ”Tips om tilberedning av mat” og ”Kjøkkentøy for tilberedning av mat”.

Ikke slå på mikrobølgeovnen når den er tom. For at mikrobølgeovnen skal kunne absorbere mikrobølger må det være noe (mat) i den. Hvis ikke, kan den bli skadet. Hvis du ønsker å prøve de ulike funksjonene, plasserer du en kopp med vann inne i mikrobølgeovnen.

Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis tallerkenringen og den roterende glasstallerkenen ikke er montert.

På høyre side av ovnsrommet er det en mica-plate(ligner på papp). Denne må ikke fjernes.

Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis sikkerhetssystemet ikke fungerer. Da kan mikrobølgeovnen slås på selv om døren ikke er lukket. Hvis døren er åpen, kan du bli utsatt for mikrobølgestråling.

Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis det er rester av rengjøringsmidler inne i ovnen.

Hold øye med barn som er i nærheten av ovnen når den er i bruk. Barn bør ikke bruke mikrobølgeovnen uten tilsyn av en voksen.

Prøv aldri å reparere mikrobølgeovnen selv.

Hvis mikrobølgeovnen, ledningen eller støpslet må repareres, må artikkelen tas med til et autorisert servicesenter. Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder. Kontakt forretningen du kjøpte ovnen i, ved garantireparasjoner.

Plassere mikrobølgeovnen

Ikke blokker eller dekk til ventilasjonsåpningene på mikrobølgeovnen.

Ikke plasser mikrobølgeovnen eller ledningen i nærheten av svært varme områder, for eksempel elektriske hurtigplater.

Ikke fjern føttene på mikrobølgeovnen.

Denne ovnen skal være frittstående. Pass alltid på at ventilasjonsåpningene oppå kabinettet ikke er tildekket. Hvis de er tildekket mens mikrobølgeovnen er i bruk, er det fare for overoppheting. Hvis dette skulle skje, må mikrobølgeovnen avkjøles før den kan brukes.

Bruke mikrobølgeovnen

Ikke bruk mikrobølgeovnen hvis ledningen eller støpslet er skadet, hvis den ikke fungerer riktig, eller hvis den har blitt skadet av en tung gjenstand som har falt ned på den eller liknende.

Når kombiprogrammer benyttes, kan mikrobølgeovnen bli svært varm.

Tilbered aldri maten direkte på den roterende glasstallerkenen, men bruk en egnet beholder.

Viktige sikkerhetsregler når mat tilberedes!

Hvis du bruker mikrobølgeovnen til å varme opp babymat eller drikke i en tåteflaske, må du alltid røre i maten/drikken og sjekke temperaturen nøye før du gir maten/drikken til barnet. Det gjør at varmen fordeles jevnt, og at skoldeskader unngås.

Lokket og/eller smokken må ikke være satt på en tåteflaske når den settes i mikrobølgeovnen.

Hvis enkelte typer mat varmes opp for lenge, kan de bli

forkullet eller avgi røyk. Hvis dette skjer, bør du la ovnsdøren være lukket og slå av mikrobølgeovnen helt.

Enkelte typer mat med lavt vanninnhold, for eksempel småkaker med sjokolade og terter med søtt fyll, bør varmes opp forsiktig, hvis ikke kan maten eller beholderen bli ødelagt.

Brannfare!

For å redusere risikoen for at det oppstår brann i ovnsrommet, må du være oppmerksom på følgende:

Ikke tilbered mat for lenge ved for høy temperatur, og ikke la mikrobølgeovnen være uten tilsyn hvis papir, plast eller andre brennbare materialer brukes for å redusere tilberedningstiden.

Metallklips og lokk/folie som inneholder metalltråder kan forårsake gnister i mikrobølgeovnen og må derfor fjernes før tilberedning.

Varm aldri opp olje eller fett i mikrobølgeovnen.

Hvis noe i mikrobølgeovnen skulle ta fyr, må du la døren være lukket. Slå av mikrobølgeovnen umiddelbart, og trekk ut støpslet fra veggkontakten.

OVERSIKT OVER DELENE I MIKROBØLGEOVNEN

1.Låsearmer

2.Roterende glasstallerken

3.Roterende ring

4.Tallerkenaksel (vises ikke på bildet)

5.Rist

6.Magnetron-deksel(bakmica-platen)

7.Display

8.Betjeningspanel

a.”Micro”-knapp(mikrobølgeeffekt)

b.”Grill”-knapp

c.”Combination 1”-knapp(kombinasjonsprogram 1)

d.”Combination 2”-knapp(kombinasjonsprogram 2)

e.”Clock”-knapp

f.”Wei.Adj.”-knapp(vektjustering)

g.”Stop/Cancel”-knapp

h.”Time/Menu/Start”-knapp

FORBEREDE MIKROBØLGEOVNEN

Hver enkelt mikrobølgeovn kontrolleres ved fabrikken. Men etter at du har pakket ut ovnen bør du for sikkerhets skyld kontrollere nøye at den ikke har blitt skadet under transport. Se etter om det er noen synlige skader (f.eks. bulker eller liknende), at ovnsdøren kan lukkes helt, og at hengslene er i orden. Hvis det virker som om mikrobølgeovnen har blitt skadet, må du kontakte forretningen der du kjøpte den, og ikke bruke den før den er kontrollert av en godkjent fagmann.

Du må kontrollere at du har fjernet all emballasje både fra innsiden og utsiden av mikrobølgeovnen før du bruker ovnen.

Plassere mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen må stå på en rett overflate som tåler vekten av den (15,10 kg). Det må være en klaring på minst 10,01 cm på baksiden av mikrobølgeovnen, 5,00 cm på sidene og 19,99 cm over ovnen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

11

Koble til mikrobølgeovnen

Mikrobølgeovnen må kobles til en strømforsyning med 230 volt og 50 Hz. Garantien gjelder ikke hvis terrassevarmeren er koblet til feil spenning. Når strømmen til ovnen slås på, viser displayet

(7) ”1:01”, prikkene mellom tallene blinker og klokkeindikatoren vises øverst i høyre hjørne.

Stille klokken

1.Trykk på ”Clock”-knappen(e). Klokkeindikatoren begynner å blinke, og timetallet vises.

2.Drei på ”Time/Menu/Start”-knappen(h) for å angi timetallet.

3.Trykk på ”Clock”-knappen:minuttallet vises ved siden av timetallet.

4.Drei på ”Time/Menu/Start”-knappenfor å angi minuttallet.

5.Trykk på ”Clock”-knappenfor å fullføre innstillingen.

6.De to prikkene mellom tallene begynner å blinke, og klokkeindikatoren slutter å blinke. Dette betyr at klokken går.

NB! Dette er en 24-timersklokke.

Sette inn den roterende glasstallerkenen

Før du begynner å bruke mikrobølgeovnen må du sørge for at den roterende glasstallerkenen (2) er satt riktig på plass på

tallerkenringen (3) og akselen (4). Den roterende glasstallerkenen må ligge oppå tallerkenringen i fordypningen i bunnen på mikrobølgeovnen, slik at de tre stiftene på tallerkenakselen passer inn mellom stiftene under den roterende glasstallerkenen.

BETJENE MIKROBØLGEOVNEN

Enkel betjening

Plasser maten som skal tilberedes, i mikrobølgeovnen, og lukk døren. Velg tilberedningsfunksjon slik det beskrives nedenfor, og start mikrobølgeovnen. Når tilberedningstiden er omme, slås ovnen av automatisk. I displayet står det ”End” (slutt), og ovnen piper 3 ganger.

Når displayet viser ”End” (slutt), kan du ikke tilbakestille mikrobølgeovnen før ovnsdøren er åpnet eller du trykker på ”Stop/Cancel”-knappenslik at displayet går tilbake til klokkefunksjonen.

Hvis du ikke starter mikrobølgeovnen innen ca. 20 sekunder etter at du har angitt tilberedningsprogram og

tilberedningstid, piper ovnen én gang og displayet går tilbake til klokkefunksjon.

Den maksimale tilberedningstiden som kan angis for manuell mikrobølgetilberedning, grilling eller kombinasjonsprogrammer er 60 minutter.

Under tilberedning kan du når som helst øke eller redusere den angitte tilberedningstiden ved å dreie på ”Time/Menu/Start”-knapp(ikke når du bruker et av automenyprogrammene).

Du kan når som helst avbryte tilberedningen midlertidig ved å trykke én gang på ”Stop/Cancel”. Hvis du trykker på knappen to ganger, avbrytes tilberedningstiden og valgt program.

Tilberedning kan også avbrytes midlertidig ved å åpne døren (praktisk hvis maten må snus).

Hvis tilberedningen avbrytes midlertidig, viser klokken gjenværende tilberedningstid, og pauseindikatoren i øverste linje på displayet blinker. Hvis du vil starte tilberedningen på nytt, lukker du ovnsdøren (hvis den er blitt åpnet) og trykker på ”Time/Menu/Start”-knappen.Pauseindikatoren slås av når tilberedningen gjenopptas.

Du kan sjekke tiden under tilberedningen ved å trykke på ”Clock”-knappen.Etter noen sekunder går displayet tilbake til å vise gjenværende tilberedningstid.

Hurtig tilberedning

Hurtig tilberedning gjøres ved full mikrobølgeeffekt i antallet minutter du angir.

Den maksimale tilberedningstiden for hurtig tilberedning er 12 minutter.

Trykk flere ganger på ”Time/Menu/Start”-knappenfor å angi

tilberedningstiden. Hver gang du trykker, øker tiden med 30 sekunder. Mikrobølgeovnen begynner tilberedning på full effekt umiddelbart, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

Manuell tilberedning – velge mikrobølgeeffektnivå

1.Trykk flere ganger på ”Micro”-knappen(a) for å velge ønsket mikrobølgenivå (se de forskjellige effektnivåene i tabellen nedenfor). Et prosenttegn vises på høyre side, og en eller flere indikatorer vises langs bunnlinjen på displayet.

2.Drei på ”Time/Menu/Start”-knappeninntil ønsket tilberedningstid vises i displayet. Pauseindikatoren begynner nå å blinke.

3.Trykk på ”Time/Menu/Start”-knappenfor å starte tilberedningen. Pausesymbolet slås av, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

Ant. ganger knapp

Informasjon på

Mikrobølge-

skal trykkes

skjermen

effekt

1

100

100 %

 

 

 

2

80

80 %

 

 

 

3

60

60 %

 

 

 

4

40

40 %

 

 

 

5

20

20 %

 

 

 

6

0

0 %

Grille

Grillprogrammet er ideelt for tynne kjøttstykker, burgere, koteletter, kebab, pølser eller kyllingbiter. Det kan også brukes til toast og gratinering av retter.

1.Trykk på ”Grill”-knappen(b).Grill-symboletpå øverste linje i displayet begynner å blinke.

2.Drei på ”Time/Menu/Start”-knappeninntil ønsket tilberedningstid vises i displayet. Pausesymbolet begynner nå å blinke.

3.Trykk på ”Time/Menu/Start”-knappenfor å starte tilberedningen. Pausesymbolet slås av, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

Kombiprogrammer

Mikrobølgeovnen har to kombiprogrammer som du kan bruke hvis du vil lage mat ved hjelp av en kombinasjon av mikrobølgeeffekt og grill.

Kombiprogram 1

Ved hjelp av dette kombiprogrammet kan mat tilberedes med 30 % mikrobølgeeffekt og 70 % grilleffekt. Dette programmet er ideelt for fisk, poteter eller gratinerte retter.

1.Trykk en gang på ”Combination 1”-knappen(c). ”COMB1” nederst i displayet begynner å blinke.

2.Drei på ”Time/Menu/Start”-knappeninntil ønsket tilberedningstid vises i displayet. Pausesymbolet begynner nå å blinke.

3.Trykk på ”Time/Menu/Start”-knappenfor å starte tilberedningen. Pausesymbolet slås av, ”COMB1” slutter å blinke og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

Kombiprogram 2

Ved hjelp av kombiprogram 2 kan mat tilberedes med 55 % mikrobølgeeffekt og 45 % grilleffekt. Dette programmet er ideelt til omeletter, bakte poteter og fjærfe.

1.Trykk én gang på ”Combination 2”-knappen(d). ”COMB2” nederst i displayet begynner å blinke.

2.Drei på ”Time/Menu/Start”-knappeninntil ønsket tilberedningstid vises i displayet. Pausesymbolet begynner nå å blinke.

3.Trykk på ”Time/Menu/Start”-knappenfor å starte tilberedningen. Pausesymbolet slås av, ”COMB2” slutter å blinke og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

12

Tilberede ved hjelp av automenyen

Mikrobølgeovnen har 10 automatiske menyprogrammer til forskjellige mattyper og funksjoner (se automatisk menyliste i tabellen nedenfor).

1.Drei ”Time/Menu/Start”-knappenmed klokken til koden for ønsket automatisk menyprogram vises i displayet (se ”Indikasjon i displayet” i tabellen nedenfor). Øverst i venstre

hjørne av displayet begynner ”AUTO” å blinke, og nummeret for det automatiske menyprogrammet vises.

2.Trykk på ”Wei.Adj.”-knappen(f) flere ganger til ønsket innstilling (vekt/nummer) vises i displayet. Innstillingsal

ternativene varierer i henhold til det valgte automatiske menyprogrammet. Mikrobølgeovnen beregner selv tilberedningstiden og effekten på bakgrunn av vekten eller nummeret du angir. Pausesymbolet begynner nå å blinke.

oNB! Når du angir opptiningsprogrammet, bruker du ”Time/

Menu/Start”-knappentil å angi ønsket vekt. Når displayet viser ”**” og ”100 g”, fortsetter du å dreie på knappen til ønsket vekt vises i displayet.

3.Trykk på ”Time/Menu/Start”-knappenfor å starte tilberedningen. Pausesymbolet slås av, og displayet viser gjenværende tilberedningstid.

Automeny-

Informasjon på

Type mat

program

skjermen

 

1

1

Kaffe/suppe

2

2

Ris

3

3

Pasta

4

4

Poteter

5

5

Gjenoppvarming

6

6

Fisk

7

7

Kylling

8

8

Oksekjøtt/lam

9

9

Kebab

10

** og 100 g

Tine opp mat

NB! Det kan være nødvendig å snu maten når halve tilberedningstiden har gått for å sikre jevn tilberedning.

BARNESIKRING

Barnesikringen hindrer små barn i å bruke mikrobølgeovnen. Mikrobølgeovnen kan ikke betjenes så lenge barnesikringen er aktiv. Hvis du vil aktivere barnesikringen, trykker og holder du inne ”Stop/Cancel”-knappeni 3 sekunder. En pipetone høres, og etlås-symbolvises på skjermen. Hvis du vil deaktivere barnesikringen igjen, trykker og holder du inne ”Stop/Cancel”- knappen i 3 sekunder. Symbolet forsvinner da fra displayet.

TIPS OM TILBEREDNING AV MAT

Når du tilbereder mat i mikrobølgeovnen, gjelder følgende grunnleggende regler:

Tilberedningstid

Små mengder mat tilberedes mye hurtigere enn store mengder. Hvis mengden mat dobles, må tilberedningstiden mer enn dobles.

Små kjøttog fiskestykker samt oppdelte grønnsaker tilberedes hurtigere enn store stykker. Derfor anbefales det, hvis du for eksempel ønsker å lage gulasj, lapskaus eller liknende, at du ikke deler opp kjøttet i større stykker enn 2 x 2 cm.

Hvor kompakt maten er, spiller også en viktig rolle når det gjelder tilberedningstiden. Jo mer kompakt maten er, desto lengre tid tar det å tilberede den.

Hele kjøttstykker trenger lengre tilberedningstid enn retter som er oppdelt i små biter.

Et helt kjøttstykke trenger lengre tilberedningstid enn en rett med kjøttdeig.

Jo kaldere maten er, desto lengre tilberedningstid er nødvendig. Mat med romtemperatur blir derfor hurtigere ferdig enn mat fra kjøleskap eller fryser.

Når grønnsaker skal tilberedes, avhenger tilberedningstiden av hvor friske de er. Derfor må du sjekke grønnsakene og eventuelt legge til eller trekke fra litt tid.

En kort tilberedningstid i mikrobølgeovnen betyr at maten ikke tilberedes for lenge.

Litt vann kan tilsettes ved behov.

Når fisk eller grønnsaker tilberedes, trenger du bare å tilsette minimalt med vann.

Mikrobølgeeffekt

Innstilling av mikrobølgeeffekt avhenger av tilstanden til maten som skal tilberedes.

I de fleste tilfeller tilberedes maten ved full effekt.

Full effekt benyttes blant annet til å varme opp mat hurtig, koke vann og liknende.

Lav effekt brukes alltid til å tine opp mat og tilberede retter som inneholder ost, melk eller egg. (Hele egg kan ikke kokes i mikrobølgeovnen, fordi eggene kan eksplodere.) I tillegg brukes

lave effektinnstillinger til å gjøre ferdig og å beholde aromaen i en rett.

Generell informasjon om tilberedning

Hvis hele måltidet skal tilberedes i mikrobølgeovnen, anbefales det at du starter med den mest kompakte maten, for eksempel potetene. Når de er ferdige, dekker du dem til mens resten av maten tilberedes.

De fleste typer mat bør dekkes til. Et lokk som sitter godt, holder på damp og fuktighet. Dette reduserer tilberedingstiden i mikrobølgeovnen. Dette gjelder spesielt når grønnsaker, fisk og gryteretter tilberedes. Når maten

tildekkes, distribueres varmen bedre. Dette gir et hurtigere og bedre resultat.

For å få best mulig resultat er det viktig å plassere maten riktig. Mikrobølgene er sterkest midt i ovnen. Hvis du for eksempel skal bake poteter, bør du plassere dem langs kanten av den roterende glasstallerkenen slik at de tilberedes likt.

Når du skal tilberede kompakte retter, for eksempel kjøtt eller fjærfe, likt, er det viktig å snu kjøttstykkene noen få ganger.

Du kan bake i mikrobølgeovnen, men ikke etter oppskrifter som inneholder gjær.

Når mat med tykt skall tilberedes, for eksempel poteter, epler, hel squash eller kastanjer, bør du stikke hull i skallet for å hindre at de sprekker under tilberedning.

Når du tilbereder mat i en vanlig ovn, vil du vanligvis unngå å åpne døren unødig. Dette gjelder ikke for en mikrobølgeovn på grunn av følgende: Ingen energi eller betydelige mengder varme går tapt. Med andre ord kan du åpne ovnsdøren og se på maten så ofte du ønsker.

KJØKKENTØY FOR TILBEREDNING AV MAT

Før du begynner å tilberede mat i beholdere, bør du sjekke at beholderne du ønsker å bruke, er laget ev egnet materiale. Enkelte typer plast kan bli bløt eller deformert, mens enkelte typer keramikk kan sprekke (spesielt når små mengder mat tilberedes).

Slik tester du om en beholder kan brukes i en mikrobølgeovn:

Sett beholderen i mikrobølgeovnen.

Sett samtidig et halvfullt vannglass i beholderen.

Start mikrobølgeovnen, og la den stå på i 15–30sekunder ved maksimum effekt.

Hvis beholderen er svært varm å ta på, bør du unngå å bruke den i mikrobølgeovnen.

13

Egnede redskaper og materialer

Når du forbereder mat i mikrobølgeovnen, bør du fortrinnsvis bruke følgende redskaper og materialer:

Glass og glassboller

Steintøy (glassert eller uglassert) Maten holder seg lengst varm i glassert steintøy.

Plastbeholdere Kan brukes til mange oppvarmingsformål. Forsiktig! Plastbeholdere som er laget av melamin, polyetylen og fenol, må IKKE brukes.

Porselen Alle typer porselen kan brukes i mikrobølgeovner, men ildfast porselen er å foretrekke.

Ildfaste tallerkener med lokk Glasstallerkener med lokk som er så tette at damp ikke slipper ut, er ideelle for grønnsaker og frukt som ikke tilsettes vann. (Tilberedningstiden må imidlertid ikke overstige 5 minutter.)

“Bruningsfat” for mikrobølgeovn (“browning dish”) Du må være veldig forsiktig når du bruker denne typen fat. Varm aldri opp et bruningsfat i mer enn 5 minutter på den roterende tallerkenen. Egnet isolering, for eksempel en varmetestet tallerken, bør plasseres mellom bruningsfatet og den roterende tallerkenen for å hindre overoppvarming.

Stekefilm for mikrobølgeovn kan benyttes, spesielt for supper, sauser og stuinger, eller til å tine opp mat. Kan også brukes som løst deksel for å forhindre at fett osv. spruter i ovnsrommet. Kjøkkenpapir er ideelt, fordi det absorberer fuktighet og fett. For eksempel bacon kan legges lagvis med kjøkkenpapir mellom hvert lag. Da blir baconet helt sprøtt, og det bader ikke i sitt eget fett. Hjemmebakt brød kan tas rett ut av fryseren, pakkes inn i kjøkkenpapir og varmes i mikrobølgeovnen.

Vått kjøkkenpapir kan benyttes til fisk og grønnsaker. Når maten dekkes til, tørker den ikke ut.

Matpapir kan brukes til å pakke inn fisk og store grønnsaker, for eksempel blomkål, hel mais og liknende.

Stekeposer er ideelle til kjøtt, fisk og grønnsaker. De må imidlertid ikke lukkes med metallklips. Bomullstråd bør brukes i stedet. Stikk små hull i posen, og sett den i mikrobølgeovnen på en tallerken eller glasstallerken.

Uegnede redskaper og materialer

Når du forbereder mat i mikrobølgeovnen, bør du ikke bruke følgende redskaper og materialer:

Forseglet glass/flasker med små åpninger fordi de kan eksplodere.

Termometre til vanlig bruk.

Sølvfolie/foliefat fordi mikrobølgene ikke kan trenge gjennom materialet og maten blir ikke tilberedt.

Resirkulert papir fordi det kan inneholde metallspon som kan forårsake gnister og/eller brann.

Gjenlukkede bokser/beholdere med forseglede lokk fordi det høye trykket kan føre til at boksen/beholderen eksploderer. Metallklips og andre lokk/folier som inneholder metalltråd. Disse kan forårsake gnister i mikrobølgeovnen og må derfor fjernes før tilberedning.

Metallboller/-beholdereog innpakning med mindre de er laget spesielt for bruk i mikrobølgeovner. Mikrobølgene reflekteres og kan ikke trenge gjennom metallet.

Tallerkener, fat og boller/beholdere med dekorasjoner av metall, gold og sølv. De kan bli ødelagt og/eller forårsake gnister i ovnsrommet.

RENGJØRE MASKINEN

Når du rengjør mikrobølgeovnen, bør du være oppmerksom på følgende:

Slå av mikrobølgeovnen umiddelbart, og trekk ut støpslet fra veggkontakten før rengjøring.

Bruk aldri skurepulver, stålull eller andre sterke rengjøringsmidler til å rengjøre innvendige eller utvendige overflater. Det kan lage riper i mikrobølgeovnen.

Bruk i stedet en fuktig klut med varmt vann, og bruk vaskemiddel hvis mikrobølgeovnen er veldig skitten.

Pass på at det ikke kommer vann i luftekanalene.

Tallerkenringen og bunnen i mikrobølgeovnen må rengjøres med jevne mellomrom, slik at den roterende glasstallerkenen kan gå rundt uten problemer.

Den roterende glasstallerkenen og tallerkenringen kan vaskes i oppvaskmaskin.

Ikke fjern magnetrondekslet (6) på innsiden av ovnen!

Tips: Når ovnen har vært brukt en tid, kan det begynne å lukte fra ovnsrommet. Hvis lukten ikke fjernes med vanlig rengjøring, legger du et par sitronskiver i en kopp og lar dem stå i mikrobølgeovnen i 2-3minutter ved full effekt. Dette er en effektiv måte å bli kvitt lukten på.

FØR DU FÅR OVNEN REPARERT

Hvis mikrobølgeovnen ikke vil starte, gjør du dette:

Kontroller at støpslet er skjøvet helt inn i veggkontakten. Hvis den ikke er det, tar du ut støpslet, venter i 10 sekunder og setter det inn igjen.

Kontroller om en sikring har gått. Hvis dette ikke er årsaken, kontrollerer du at selve støpslet fungerer ved å koble til et annet apparat.

Kontroller at ovnsdøren er ordentlig lukket. Hvis den ikke er det, sørger det automatiske sikkerhetssystemet og låsearmene (1) for at mikrobølgeovnen ikke kan startes.

Kontroller om tidsuret er aktivert.

Hvis mikrobølgeovnen fremdeles ikke fungerer, bør du kontakte en servicemann.

INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET

Legg merke til at dette Adexi-produkteter merket med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivetmå det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIBETINGELSER

Garantien gjelder ikke

Hvis instruksjonene over ikke følges

Hvis apparatet har blitt endret

hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet

ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.

14

FI

JOHDANTO

Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät uutta mikroaaltouuniasi. Silloin hyödyt laitteesta eniten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Säilytä nämä ohjeet tulevan tarpeen varalta.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Yleistä

Mikroaaltouunia saa käyttää vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen eli ruoanvalmistukseen kotioloissa.

Mikroaaltouuni on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Noudata aina ohjeita, jotka annetaan kappaleissa "Vinkkejä ruoanvalmistukseen” ja ”Ruoanvalmistuksessa käytettävät välineet”.

Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä. Jotta mikroaaltouuni voi käyttää tuotetut mikroaallot, uunissa täytyy olla jotain (ruokaa) sisällä. Muutoin uuni voi vaurioitua. Jos haluat kokeilla mikroaaltouunin eri toimintoja, aseta uuniin kupillinen vettä.

Älä käytä mikroaaltouunia, jos pyörivä rengas ja lasinen kuumennusalusta eivät ole asennettuina.

Uunin oikealla puolella on kiillelevy (muistuttaa pahvia); sitä ei saa poistaa.

Älä käytä mikroaaltouunia, jos turvalukitusjärjestelmä ei toimi, koska tällöin mikroaaltouuniin voidaan kytkeä virta, vaikka luukku olisi auki. Jos ovi on auki uunin ollessa toiminnassa, voit altistua mikroaaltosäteilylle.

Älä käytä mikroaaltouunia, jos sen sisällä on puhdistusainejäämiä.

Valvo laitteen lähellä olevia lapsia, kun laitetta käytetään. Älä anna lasten käyttää mikroaaltouunia ilman aikuisen valvontaa.

Älä koskaan yritä korjata mikroaaltouunia itse.

Jos mikroaaltouuni, virtajohto tai virtapistoke täytyy korjata, vie uuni valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit uunin.

Mikroaaltouunin sijoittaminen

Älä tuki tai peitä mikroaaltouunin tuuletusaukkoja.

Älä sijoita mikroaaltouunia tai virtajohtoa kuumaan paikkaan, kuten keittolevyjen tai kaasulieden polttimien lähelle.

Älä irrota mikroaaltouunin jalkoja.

Tämä uuni on suunniteltu pysymään itsestään pystyssä. Huolehdi aina, että kotelon päällä olevia tuuletusaukkoja ei ole peitetty. Jos ilma ei pääse virtaamaan vapaasti tuuletusaukoista, uuni voi ylikuumentua. Jos näin käy, mikroaaltouunia ei saa käyttää ennen kuin se on jäähtynyt.

Mikroaaltouunin käyttö

Älä käytä mikroaaltouunia, jos sen virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut, jos uuni ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut esimerkiksi voimakkaan iskun seurauksena.

Yhdistelmätoimintoa käytettäessä mikroaaltouuni saattaa tulla erittäin kuumaksi.

Älä koskaan kypsennä ruokaa pelkän kuumennusalustan päällä, vaan käytä aina sopivaa astiaa.

Tärkeitä ruoan kypsennystä koskevia turvaohjeita!

Jos lämmität mikroaaltouunissa vauvanruokaa tai nestettä tuttipullossa, sekoita aina ruoka tai neste ja tarkista sen lämpötila huolellisesti ennen syöttämistä. Näin lämpö jakautuu ruokaan tai nesteeseen tasaisesti eikä lapsi saa palovammoja.

Älä laita tuttipullon korkkia ja/tai tuttiosaa mikroaaltouuniin.

Jotkin ruoka-aineetvoivat hiiltyä ja savuta, jos niitä kuumennetaan liian kauan. Jos näin käy, pidä luukku suljettuna ja katkaise mikroaaltouunista virta.

Jotkut vähän vettä sisältävät ruoka-aineet,kuten suklaapalat ja makeat täytetyt leivonnaiset, on kuumennettava varovasti. Muutoin ruoka voi mennä pilalle tai rikkoa astian.

Palovaara!

Noudata seuraavia ohjeita, jotta uuni ei syty palamaan:

Älä kypsennä ruokaa liian kauan tai liian suurella teholla. Valvo kypsennystä, jos käytät mikroaaltouunissa paperia, muovia tai muuta syttyvää materiaalia, jonka tarkoitus on lyhentää kypsennysaikaa.

Poista metallisulkimet sekä metallilankoja sisältävät kannet ja kalvot, sillä ne voivat aiheuttaa kipinöitä.

Älä kuumenna öljyä tai rasvaa mikroaaltouunissa.

Jos mikroaaltouunin sisällä olevat materiaalit syttyvät tuleen, pidä luukku suljettuna. Katkaise mikroaaltouunista välittömästi virta ja irrota pistoke pistorasiasta.

MIKROAALTOUUNIN OSAT

1.Lukitustapit

2.Pyörivä lasinen kuumennusalusta

3.Pyörivä rengas

4.Pyörivän kuumennusalustan akseli (ei näy kuvassa)

5.Grilliritilä

6.Mikroaaltoputken suojalevy (kiillelevyn takana)

7.Näyttö

8.Ohjauspaneeli

a.Micro (mikro) -painike(mikroaaltoteho)

b.Grill (grilli) -painike

c.Combination 1 (yhdistelmä 1) -painike(yhdistelmäohjelma 1)

d.Combination 2 (yhdistelmä 2) -painike(yhdistelmäohjelma 2)

e.Clock (kello) -painike

f.Wei.Adj.-painike(painon asettaminen)

g.Stop/Cancel (pysäytä/peruuta) -painike

h.Time/Menu/Start (aika/valikko/käynnistä) -valitsin

MIKROAALTOUUNIN VALMISTELEMINEN

Kaikki mikroaaltouunit on tarkistettu tehtaalla. Kun olet purkanut mikroaaltouunin pakkauksesta, tarkista kuitenkin turvallisuussyistä huolellisesti, ettei uuni ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Tarkista, ettei uunissa ole näkyviä vaurioita (kuten painaumia), että luukku sulkeutuu kunnolla ja että saranat ovat kunnossa. Jos mikroaaltouunissa on vaurioita, ota yhteys liikkeeseen, josta ostit sen. Älä käytä uunia, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on tarkistanut sen kunnon.

Tarkista ennen mikroaaltouunin käyttämistä, että olet poistanut kaikki pakkausmateriaalit sekä uunin sisäettä ulkopuolelta.

Mikroaaltouunin sijoittaminen

Mikroaaltouuni tulee sijoittaa tasaiselle alustalle, joka kestää sen painon (15,10 kg). Mikroaaltouunin ympärillä tulee olla tyhjää tilaa takana vähintään 10,01 cm, sivuilla vähintään 5,00 cm ja yläpuolella vähintään 19,99 cm riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi.

15

Mikroaaltouunin kytkeminen

Kytke mikroaaltouuni 230 voltin sähköverkkoon (vaihtovirtaverkkoon), jonka taajuus on 50 Hz. Jos laite kytketään sähköverkkoon, jossa on väärä jännite, takuu ei ole voimassa. Kun uuni on päällä, näyttöön (7) ilmestyy ”1:01”, numeroiden välissä olevat pisteet vilkkuvat ja kellokuvake ilmestyy oikeaan yläkulmaan.

Kellonajan asettaminen

1.Paina Clock-painiketta(e). Kellokuvake alkaa vilkkua, ja tuntilukema ilmestyy näyttöön.

2.Aseta aika kääntämällä Time/Menu/Start-valitsinta(h).

3.Paina Clock-painiketta;minuuttilukema näkyy tuntilukeman vieressä.

4.Valitse Time/Menu/Start-valitsimellahaluamasi minuuttilukema.

5.Vahvista valinta painamalla Clock-painiketta.

6.Numeroiden välissä olevat kaksi pistettä alkavat vilkkua, ja kellokuvake lakkaa vilkkumasta. Tämä osoittaa, että kello on käynnissä.

HUOM! Laitteessa on 24 tunnin kello.

Lasisen kuumennusalustan asettaminen paikalleen

Ennen kuin käytät mikroaaltouunia, tarkista, että pyörivä lasinen kuumennusalusta (2) on kiinnitetty pyörivän renkaan (3) ja pyöritysakselin (4) päälle. Pyörivän lasisen kuumennusalustan tulee olla pyörivän renkaan päällä mikroaaltouunin pohjassa olevassa syvennyksessä siten, että pyöritysakselin kolme uloketta sopivat lasialustan keskelle.

MIKROAALTOUUNIN KÄYTTÄMINEN

Peruskäyttö

Aseta kypsennettävä ruoka mikroaaltouuniin ja sulje luukku. Valitse lämmitystoiminto alla olevien ohjeiden mukaan ja käynnistä mikroaaltouuni. Uunista katkeaa virta automaattisesti, kun asetettu kypsennysaika on kulunut. Näyttöön ilmestyy ”End”, ja laite antaa kolme äänimerkkiä.

Kun näytössä lukee ”End”, et voi nollata mikroaaltouunia, ennen kuin avaat uunin oven tai ennen kuin painat Stop/ Cancel-painiketta,jolloin kellotoiminto palaa näyttöön.

Jos et käynnistä mikroaaltouunia noin 20 sekuntiin kypsennysohjelman ja kypsennysajan valitsemisen jälkeen, uuni antaa yhden merkkiäänen, ja kellotoiminto palaa näyttöön.

Mikroaalto-,grillija yhdistelmätoimintojen pisin mahdollinen manuaalisesti valittava kypsennysaika on 60 minuuttia.

Kypsennyksen aikana voit milloin tahansa lisätä tai vähentää valittua kypsennysaikaa kääntämällä Time/Menu/Startvalitsinta (ei kuitenkaan auto menu -ohjelmienaikana).

Voit keskeyttää kypsennyksen milloin tahansa painamalla Stop/Cancel-painiketta.Jos painat painiketta kahdesti, valittu kypsennysaika ja ohjelma peruuntuvat.

Voit myös keskeyttää kypsennyksen väliaikaisesti avaamalla oven. (Tämä on käytännöllistä, jos ruokaa täytyy kääntää.)

Jos keskeytät kypsennyksen, kello näyttää jäljellä olevan kypsennysajan, ja näytön ylärivissä oleva tauon ilmaisin vilkkuu. Voit jatkaa kypsennystä sulkemalla uunin oven (jos se on avattu) ja painamalla Time/Menu/Start-valitsinta.Tauon ilmaisin katoaa, kun kypsennys jatkuu.

Saat ajan näkyviin kypsennyksen aikana painamalla Clockpainiketta. Muutaman sekunnin kuluttua jäljellä oleva kypsennysaika ilmestyy takaisin näyttöön.

Pikakypsennys

Pikakypsennystä käytettäessä mikroaaltouuni toimii täydellä teholla asettamasi minuuttimäärän ajan. Pikakypsennysajaksi voi valita enintään 12 minuuttia.

Valitse kypsennysaika painamalla toistuvasti Time/Menu/Startvalitsinta. Jokainen painallus pidentää kypsennysaikaa 30 sekunnilla. Mikroaaltouuni aloittaa välittömästi kypsennyksen

täydellä teholla, ja näyttö ilmoittaa jäljellä olevan kypsennysajan.

Manuaalinen kypsennys − mikroaaltouunin tehotason valinta

1.Valitse haluamasi mikroaaltoteho (eri tehotasot näkyvät jäljempänä olevassa taulukossa) painamalla toistuvasti Micropainiketta (a). Oikeaan reunaan ilmestyy prosenttiluku, ja näytön alariville ilmestyy yksi tai useampi toimintoilmaisin.

2.Käännä Time/Menu/Start-valitsinta,kunnes haluamasi kypsennysaika ilmestyy näyttöön. Tauon ilmaisin alkaa vilkkua.

3.Aloita kypsennys painamalla Time/Menu/Start-valitsinta.Tauon ilmaisin katoaa, ja näyttöön ilmestyy jäljellä oleva kypsennysaika.

Painallusten määrä

Näyttöteksti

Mikroaalto

 

 

teho

1

100

100%

 

 

 

2

80

80%

 

 

 

3

60

60%

 

 

 

4

40

40%

 

 

 

5

20

20%

 

 

 

6

0

0%

 

 

 

Grillitoiminto

Grillitoiminto sopii erinomaisesti lihan, hampurilaisten, kyljysten, kebabien, makkaroiden tai kanapalojen valmistukseen. Sitä voidaan käyttää myös lämpimien voileipien ja kuorrutettujen ruokien valmistukseen.

1.Paina Grill-painiketta(b). Näytön ylärivissä oleva grillitoiminnon ilmaisin alkaa vilkkua.

2.Käännä Time/Menu/Start-valitsinta,kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi kypsennysaika. Tauon ilmaisin alkaa vilkkua.

3.Aloita kypsennys painamalla Time/Menu/Start-valitsinta.Tauon ilmaisin katoaa, ja näyttö ilmoittaa jäljellä olevan kypsennysajan.

Yhdistelmäkypsennys

Mikroaaltouunissa on kaksi yhdistelmäkypsennysohjelmaa, joita voit käyttää, jos haluat käyttää ruoan kypsentämiseen sekä mikroaaltoettä grillitoimintoa.

Yhdistelmäohjelma 1

Tässä yhdistelmäohjelmassa ruoan kypsennyksessä käytetään 30 % mikroaaltotehoa ja 70 % grillitehoa. Ohjelma sopii erinomaisesti kalan, perunoiden ja kuorrutettujen ruokien valmistukseen.

1.Paina kerran Combination 1 -painiketta(c). ”COMB1” alkaa vilkkua näytön alarivissä.

2.Käännä Time/Menu/Start-valitsinta,kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi kypsennysaika. Tauon ilmaisin alkaa nyt vilkkua.

3.Aloita kypsennys painamalla Time/Menu/Start-painiketta.Tauon ilmaisin katoaa, ”COMB1” lakkaa vilkkumasta ja näyttö ilmoittaa jäljellä olevan kypsennysajan.

Yhdistelmäohjelma 2

Yhdistelmäohjelmassa 2 ruoan kypsennyksessä käytettään 55 % mikroaaltotehoa ja 45 % grillitehoa. Ohjelma soveltuu erinomaisesti munakkaiden, uuniperunoiden ja siipikarjan valmistukseen.

1.Paina kerran Combination 2 -painiketta(d). ”COMB2” alkaa vilkkua näytön alarivissä.

2.Käännä Time/Menu/Start-valitsinta,kunnes haluamasi kypsennysaika ilmestyy näyttöön. Tauon ilmaisin alkaa nyt vilkkua.

3.Aloita kypsennys painamalla Time/Menu/Start-painiketta.Tauon ilmaisin katoaa, “COMB2” lakkaa vilkkumasta ja näyttö

16

ilmoittaa jäljellä olevan kypsennysajan.

Kypsennys auto menu -toiminnonavulla

Mikroaaltouunissa on kymmenen auto menu -ohjelmaaeri ruokatyyppejä ja toimintoja varten (katso jäljempänä olevan taulukon auto menu-luettelo).

1.Käännä Time/Menu/Start-valitsintamyötäpäivään, kunnes haluamasi auto menu-ohjelmankoodi ilmestyy näyttöön (katso jäljempänä olevan taulukon kohtaa ”Näyttöteksti”). Näytön vasemmassa yläkulmassa vilkkuu ”AUTO”, ja auto menu-ohjelmannumero ilmestyy näyttöön.

2.Paina Wei.Adj.-painiketta(f) toistuvasti, kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi asetus (paino/numero). Asetusvaihtoehdot

vaihtelevat valitun auto menu -ohjelmanmukaan. Mikroaaltouuni laskee itse kypsennysajan ja tehon antamiesi painoja numerotietojen mukaan. Tauon ilmaisin alkaa nyt vilkkua.

oHUOM! Kun käytät sulatusohjelmaa, valitse Time/Menu/Start-

valitsimella haluttu paino. Kun näytössä on ”**” ja ”100 g”, käännä valitsinta, kunnes haluttu paino ilmestyy näyttöön.

3.Aloita kypsennys painamalla Time/Menu/Start-painiketta.Tauon ilmaisin katoaa, ja näyttö ilmoittaa jäljellä olevan kypsennysajan.

Auto menu -

Näyttöteksti

Ruoka-aines

ohjelma

 

 

1

1

Kahvi/keitto

2

2

Riisi

3

3

Pasta

4

4

Perunat

5

5

Uudelleenlämmitys

6

6

Kala

7

7

Kana

8

8

Pihviliha/lammas

9

9

Kebabit

10

** ja 100 g

Sulatus

HUOM! Ruokaa saattaa joutua kääntämään kerran kypsennyksen puolivälissä, jotta se kypsyisi tasaisesti.

LAPSILUKITUS

Lapsilukituksen avulla voit estää lapsia käyttämästä mikroaaltouunia. Kun lapsilukitus on päällä, mikroaaltouunia ei voida käyttää. Lapsilukitus otetaan käyttöön painamalla ”Stop/ Cancel”-painikettakolmen sekunnin ajan. Kuulet äänimerkin, ja näyttöön ilmestyy avainmerkki. Lapsilukitus poistetaan käytöstä painamalla”Stop/Cancel”-painikettakolmen sekunnin ajan. Merkki häviää sitten näytöstä.

VINKKEJÄ RUOANVALMISTUKSEEN

Noudata seuraavia ohjeita, kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa.

Kypsennysaika

Pieni määrä ruokaa kypsyy nopeammin kuin suuri määrä. Jos kaksinkertaistat ruoan määrän, sitä on kypsennettävä yli kaksi kertaa kauemmin.

Pienet lihapalat, pienet kalat ja pilkotut vihannekset kypsyvät nopeammin kuin suuret palat. Jos valmistat uunissa esimerkiksi gulassia tai lihapataa, liha on hyvä leikata enintään 2 x 2 cm:n paloiksi.

Kypsennysaikaan vaikuttaa myös ruoan rakenteen tiheys. Mitä kiinteämpää ruoka on, sitä kauemmin sitä on kypsennettävä. Kokonainen paisti tarvitsee pidemmän kypsennysajan kuin pataruoka.

Pihvi tarvitsee pidemmän kypsennysajan kuin jauheliharuoka.

Mitä kylmempää ruoka on, sitä kauemmin sitä on kypsennettävä. Huoneenlämpöinen ruoka kypsyy siten nopeammin kuin jääkaapista tai pakastimesta otettu ruoka.

Vihannesten kypsennysaika määräytyy niiden tuoreuden mukaan. Tarkista vihannesten tuoreus ennen kypsennystä ja pidennä tai lyhennä kypsennysaikaa sen mukaan.

Koska kypsennysaika on mikroaaltouunia käytettäessä lyhyt, ruoka ei kypsy liikaa.

Voit tarvittaessa lisätä ruokaan hieman vettä.

Kalaa ja vihanneksia kypsennettäessä vettä tarvitsee lisätä vain hyvin vähän.

Mikroaaltoteho

Teho valitaan kypsennettävän tai lämmitettävän ruoan laadun mukaan.

Tavallisesti ruoka kypsennetään tai lämmitetään täydellä teholla. Täyttä tehoa käytetään esimerkiksi ruoan nopeaan uudelleenlämmitykseen tai veden keittämiseen.

Pientä tehoa käytetään pääasiassa ruoan sulattamiseen sekä juusto-,maitoja munaruokien valmistukseen. (Älä keitä mikroaaltouunissa kokonaisia kuorellisia munia, sillä ne voivat räjähtää.) Pientä tehoa voidaan käyttää myös loppuvaiheen kypsennykseen ja silloin, kun halutaan säilyttää ruoan aromit parhaimmillaan.

Yleistietoja ruoan kypsentämisestä

Jos haluat kypsentää mikroaaltouunissa koko aterian, kypsennä ensin kiinteimmät ruoka-aineet,kuten perunat. Kun kiinteimmätruoka-aineetovat kypsiä, peitä ne muiden ruokaaineiden kypsennyksen ajaksi.

Useimmat ruoat on peitettävä. Tiivis kansi pitää höyryn ja kosteuden kypsennysastiassa ja lyhentää siten

kypsennysaikaa. Tämä koskee ennen kaikkea vihannesten, kalaruokien ja pataruokien kypsennystä. Peitetyn ruoan lämpö jakautuu lisäksi paremmin, joten kypsennysaika lyhenee ja tulos on erinomainen.

Ruoka kypsyy parhaiten, kun se asetetaan uuniin oikein, koska mikroaallot ovat tehokkaimpia uunin keskiosassa. Jos kypsennät esimerkiksi perunoita, aseta ne lasisen kuumennusalustan reunoille, jotta ne kypsyvät tasaisesti.

Jotta kiinteät ruoka-aineet,kuten liha, kypsyisivät tasaisesti, kääntele lihapaloja muutaman kerran.

Voit kypsentää mikroaaltouunissa leivonnaisia, lukuun ottamatta hiivalla kohotettavia leivonnaisia.

Kun kypsennät ruokia, joissa on paksu kuori (esim. perunoita, omenoita, kokonaisia kurpitsoja tai kastanjoita), pistele kuoreen reikiä, jotta ruoka ei halkea kypsennyksen aikana.

Perinteistä uunia käytettäessä uunin avaamista tulee tavallisesti välttää. Mikroaaltouunia käytettäessä tästä ei tarvitse huolehtia: oven avaaminen ei aiheuta merkittävää energiatai lämpöhukkaa. Toisin sanoen voit avata mikroaaltouunin luukun ja tarkistaa ruoan kypsyyden niin usein kuin haluat.

RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET

Varmista ennen ruoanvalmistuksen aloittamista, että astiat on valmistettu oikeasta materiaalista. Jotkut muovityypit voivat pehmetä ja muuttaa muotoaan, ja jotkut keramiikkatyypit voivat haljeta etenkin pieniä ruokamääriä kuumennettaessa.

Näin voit kokeilla, sopiiko astia mikroaaltouuniin:

Aseta astia mikroaaltouuniin.

Aseta astiaan lasi, joka on puolillaan vettä.

Käynnistä mikroaaltouuni ja anna sen käydä 15–30sekuntia täydellä teholla.

Jos astia on kosketettaessa hyvin kuuma, älä käytä sitä mikroaaltouunissa.

Sopivat astiat ja materiaalit

Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, käytä mieluiten seuraavia astioita ja materiaaleja:

Lasit ja lasikulhot.

Keramiikka (lasitettu ja lasittamaton). Ruoka pysyy kauemmin

17

kuumana lasitetussa keramiikka-astiassakuin muissa astioissa. Muoviastiat. Muoviastioita voidaan käyttää moniin lämmitystarkoituksiin. Varoitus! Mikroaaltouunissa EI saa käyttää melamiinista, polyeteenistä tai fenolimuoveista valmistettuja muoviastioita.

Posliini. Mikroaaltouunissa voidaan käyttää kaikenlaista posliinia, mutta suositeltavinta on käyttää tulenkestävää posliinia. Tulenkestävät kannelliset astiat. Lasiastiat, joiden kansi sulkeutuu niin tiiviisti, ettei höyryä pääse ulos, sopivat ihanteellisesti vihanneksille ja hedelmille, joihin ei lisätä vettä. Kypsennysaika saa kuitenkin olla enintään 5 minuuttia.

Paistoastiat. Käytä ruskistavia paistoastioita erittäin varoen. Älä koskaan kuumenna paistoastiaa lasisella kuumennusalustalla kauempaa kuin 5 minuuttia. Aseta paistoastian ja lasialustan väliin sopiva eriste, esimerkiksi kuumuutta kestävä lautanen, jotta lasialusta ei ylikuumene.

Mikroaaltouunin paistokelmua voidaan käyttää etenkin keittoja, kastikkeita tai pataruokia kypsennettäessä tai ruokaa sulatettaessa. Ruoka voidaan myös kääriä löysästi paistokelmuun, jolloin roiskuva rasva tms. ei likaa uunia. Talouspaperi sopii erinomaisesti suojaksi kypsennykseen, sillä se imee kosteutta ja rasvaa. Esimerkiksi pekonia voidaan laittaa kerroksittain talouspaperin väliin. Näin pekoni kypsyy kauttaaltaan rapeaksi, koska se ei kypsy omassa rasvassaan.

Kotona leivottu leipä voidaan ottaa suoraan pakastimesta, kääriä talouspaperiin ja lämmittää mikroaaltouunissa.

Märkä talouspaperi sopii hyvin kalalle tai vihanneksille. Ruoan peittäminen estää sitä kuivumasta.

Rasvatiivis leivinpaperi. Kala ja suuret vihannekset, kuten kukkakaali tai maissintähkät, voidaan kääriä märkään rasvatiiviiseen leivinpaperiin.

Paistopussit sopivat erinomaisesti lihalle, kalalle ja vihanneksille. Älä kuitenkaan sulje paistopussia metallisulkimella. Käytä

sen sijaan puuvillalankaa. Tee pussiin pieniä reikiä ja aseta se mikroaaltouuniin lautasen tai lasiastian päälle.

Ei-sopivatastiat ja materiaalit

Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, älä käytä seuraavia astioita ja välineitä:

Tiiviit lasiastiat tai pullot, joissa on pieni aukko, koska ne voivat räjähtää.

Tavalliset lämpömittarit.

Alumiinifolio tai folioastiat, koska mikroaallot eivät läpäise niitä eivätkä kypsennä ruokaa.

Kierrätyspaperi, sillä se saattaa sisältää pieniä metallisiruja, jotka voivat aiheuttaa kipinöitä ja/tai tulipalon.

Suljetut säilyketölkit tai astiat, joissa on tiiviit kannet, koska syntyvä ylipaine voi saada ne räjähtämään. Metallisulkimet tai muut kannet tai kalvot, jotka sisältävät

metallilankoja. Metallia sisältävät osat voivat aiheuttaa kipinöitä, ja ne on sen vuoksi poistettava.

Metallikulhot, -astiatja-pakkaukset,ellei niitä ei ole erityisesti suunniteltu mikroaaltouuneissa käytettäviksi. Mikroaallot eivät läpäise metalliastioita vaan heijastuvat niistä takaisin, jolloin ruoka ei lämpene.

Lautaset, astiat ja kulhot, joissa on metalli-,kultaja hopeakoristeita. Nämä astiat voivat hajota ja/tai aiheuttaa kipinöitä uunissa.

PUHDISTUS

Puhdista mikroaaltouuni seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Katkaise mikroaaltouunista virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

Älä koskaan puhdista mikroaaltouunin sisätai ulkopintaa teräsvillalla, hankaavilla puhdistusaineilla tai muilla voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat naarmuttaa pintoja.

Puhdista uuni lämpimässä vedessä kostutetulla liinalla. Lisää veteen puhdistusainetta, jos uuni on erittäin likainen.

Huolehdi, ettei tuuletusaukkoihin pääse vettä.

Puhdista mikroaaltouunin pyörivä rengas ja sisäpohja

säännöllisesti, jotta lasialusta pääsee pyörimään esteettä.

Voit puhdistaa pyörivän lasialustan ja renkaan astianpesuaineella.

Älä poista mikroaaltouunin sisätilassa olevaa mikroaaltoputken suojalevyä (6)!

Vinkki: Kun uuni on ollut pitkään käytössä, sen sisätila saattaa alkaa haista. Jos haju ei lähde tavallisella puhdistuksella, laita muutama sitruunaviipale mukiin ja kypsennä niitä uunissa täydellä teholla 2–3minuuttia. Tämä poistaa hajun tehokkaasti.

ENNEN MIKROAALTOUUNIN TOIMITTAMISTA

HUOLTOLIIKKEESEEN

Jos mikroaaltouuni ei käynnisty:

Tarkista, että virtajohdon pistoke on kytketty oikein pistorasiaan. Jos näin ei ole, irrota pistoke, odota 10 sekuntia, ja kytke se uudelleen pistorasiaan.

Tarkista, onko sulake palanut tai automaattisulake (johdonsuojakatkaisin) lauennut. Jos näin ei ole, tarkista pistorasian toiminta kytkemällä siihen toinen laite.

Tarkista, että mikroaaltouunin ovi on kunnolla kiinni. Jos luukku ei ole kiinni, automaattinen turvalukitusjärjestelmä (luukun lukitustapit) (1) estää mikroaaltouunin käynnistämisen.

Tarkista, että ajastin on aktivoitu.

Jos mikroaaltouuni ei vieläkään toimi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA

KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuoteon merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähköja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähköja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähköja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueenyksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa

ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähköja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu

laitteeseen on tehty muutoksia

laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita

syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

Maahantuoja:

Adexi Group

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

18

INTRODUCTION

To get the best out of your new microwave oven, please read through these instructions carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of the microwave oven.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

General

The microwave oven may only be used for its original purpose, i.e. for preparing food for domestic purposes.

The microwave oven is for indoor use only.

Always follow the instructions in the "Tips for food preparation" and "Using utensils when preparing food" sections.

Do not switch the microwave oven on when it is empty. In order for the microwave oven to be able to absorb

microwaves, there must be something in it (food), otherwise it may be damaged. If you would like to practise using the various functions, place a cup of water inside the microwave oven.

Do not use the microwave oven if the turning ring and glass turntable are not installed.

On the right-handside of the oven compartment there is a mica plate (resembles cardboard); this must not be removed.

Do not use the microwave oven if the safety locking system is not functioning, which means that the microwave oven could be switched on even if the door is not closed. If the door is open, you risk being exposed to microwave radiation.

Do not use the microwave oven if there are cleaning agent residues inside it.

Keep an eye on any children in the vicinity of the appliance when it is in use. Children must not be allowed to use the microwave oven unless supervised by an adult.

Never try to repair the microwave oven yourself.

If the microwave oven, cord or plug needs to be repaired, it should be taken to an authorised service centre. Unauthorised repairs or modifications to the appliance will

invalidate the guarantee. Please contact the store where you bought the device for repairs under guarantee.

Positioning the microwave

Do not block or cover any vent holes on the microwave oven.

Do not place the microwave oven or the cord near hot areas, for example gas rings and electric hotplates.

Do not remove the feet of the microwave oven.

This oven is designed to be freestanding. Always ensure the vent holes on top of the cabinet are not covered. If they are covered while the microwave oven is in use, there is a risk of it overheating. The microwave oven cannot then be used until it has cooled down.

Using the microwave oven

Do not use the microwave oven if the cord or plug is damaged, if it is not functioning properly, or if it has been damaged by a heavy impact or similar.

When using combination cooking the microwave oven can get very hot.

Never cook food directly on the glass turntable; always use a suitable container.

Important safety measures when preparing food!

If using the microwave oven to heat baby food or liquids in a feeding bottle, you must always stir the food/liquid and check the temperature thoroughly before serving. This ensures that the heat is evenly distributed and avoids scalding injuries.

The lid and/or teat must not be fitted on a feeding bottle when it is placed in the microwave oven.

If some foods are heated too long, they may char and give off smoke. If this happens, you should leave the oven door closed and switch off the microwave oven completely.

Some foods with low water content, e.g. chocolate in squares and pastries with a sweet filling, should be heated carefully, otherwise they or the container may be ruined.

Fire hazard!

To reduce the risk of fire occurring in the oven compartment, please note the following points:

Do not cook food for too long or at too high a temperature, and do not leave the microwave oven unattended if paper, plastic or other flammable materials have been used in the microwave oven with a view to reducing cooking times.

Metal clips and lids/film containing metallic threads can cause sparks in the microwave oven and must therefore be removed.

Never heat oil or fat in the microwave oven.

If materials in the microwave oven catch fire, leave the door closed. Switch the microwave oven off immediately, and remove the plug from the wall socket.

KEY TO THE MICROWAVE OVEN PARTS

1.Dowels

2.Glass turntable

3.Turning ring

4.Turntable shaft (not visible on picture)

5.Cooking grid

6.Magnetron cover (behind the mica plate)

7.Display

8.Control panel

a.”Micro” button (microwave power)

b.”Grill” button

c.”Combination 1” button (combination program 1)

d.”Combination 2” button (combination program 2)

e.”Clock” button

f.”Wei.Adj.” button (weight adjustment)

g.”Stop/Cancel” button

h.”Time/Menu/Start” button

PREPARING THE MICROWAVE OVEN

Each individual microwave oven is checked at the factory, but for safety’s sake, after unpacking the oven, you should check carefully that the microwave oven has not been damaged during transport. Check whether there is any visible damage (e.g. in the form of dents or similar), that the oven door closes properly, and that the hinges are in order. If it appears that the microwave oven has been damaged, you must contact the shop where you bought it, and do not use it until it has been checked by an authorised specialist.

Before using the microwave oven, you should check that you have removed all packaging from it both inside and outside.

Positioning the microwave

The microwave oven must stand on a flat surface capable of bearing its weight (33.29 lb). There must be a clearance of at least 3.94 in at the rear of the microwave oven, 1.97 in at the

19

sides and 7.87 in above the oven to ensure sufficient ventilation.

Connecting the microwave oven

The microwave oven must be connected to a 230-voltAC current, 50 Hz. The guarantee is not valid if it is connected to the wrong voltage. When the power to the oven is switched on, the display shows (7) “1:01”, the dots between the numbers flash, and the clock indicator appears in the top right corner.

Setting the clock

1.Press the “Clock” button (e). The clock indicator begins to flash, and the hour number is shown.

2.Turn the ”Time/Menu/Start” button (h) to set the hour number.

3.Press the ”Clock” button; the minute number is shown at the side of the hour number.

4.Turn the ”Time/Menu/Start” button to set the minute number.

5.Press the ”Clock” button to complete the setting.

6.The two dots between the numbers begin to flash, and the clock indicator stops flashing, which means the clock is running.

NB! This is a 24-hourclock.

Inserting the glass turntable

Before using the microwave oven, ensure the glass turntable (2) is seated correctly on the turning ring (3) and on its shaft (4). The glass turntable must rest on the turning ring in the recess in the bottom of the microwave oven, so that the three studs on the spindle fit between those on the base of the glass turntable.

OPERATING THE MICROWAVE OVEN

Basic operation

Place the food to be cooked in the microwave oven and close the door. Select cooking function as described below and start the microwave oven. Once the cooking time set has elapsed, the oven will switch off automatically. The display will show "End" and 3 beeps will sound.

When the display shows "End", you cannot reset the microwave oven until the oven door has been opened or until you press the "Stop/Cancel" button, so the display returns to clock function.

If you do not start the microwave oven within approximately 20 seconds of setting the cooking program and cooking time, the oven will beep once and the display will return to clock function.

The maximum cooking time that can be set for manual microwave cooking, grilling or combination cooking is 60 minutes.

During cooking you can increase or reduce the set cooking time at any point by turning the "Time/Menu/Start" button (not when using any of the auto menu programs).

Cooking can be temporarily interrupted at any time by pressing the "Stop/Cancel" button once. If you press the button twice, the cooking time and the program selected will be cancelled.

Cooking can also be temporarily interrupted by opening the door (practical if the food needs turning).

If cooking is temporarily interrupted, the clock shows the remaining cooking time, and the pause indicator in the top line of the display flashes. To restart cooking, close the oven door (if it has been opened) and press the "Time/Menu/Start". The pause indicator goes off when cooking resumes.

You can check the time during cooking by pressing the "Clock" button. After a few seconds the display switches back to showing the remaining cooking time.

Express cooking

Express cooking takes place at full microwave power for the number of minutes you set.

The maximum cooking time that can be set for express cooking is 12 minutes.

Press the ”Time/Menu/Start” button repeatedly to set the cooking time. Each time you press the time increases by 30 seconds. The microwave oven begins cooking at full power immediately, and the display shows the remaining cooking time.

Manual cooking – selecting microwave power level

1.Press the “Micro” button (a) repeatedly to select the required microwave power level (see the various power levels in the table below). A percentage sign appears on the right side and one or more indicators appear along the bottom line of the display.

2.Turn the ”Time/Menu/Start” button until the required cooking time is shown on the display. The pause indicator will now start flashing.

3.Press the ”Time/Menu/Start” button to commence cooking. The pause symbol goes off and the display shows the remaining cooking time.

No. of times to

Indication in the

Microwave

press button

display

power

1

100

100%

 

 

 

2

80

80%

 

 

 

3

60

60%

 

 

 

4

40

40%

 

 

 

5

20

20%

 

 

 

6

0

0%

 

 

 

Grilling

The grill program is ideal for thin pieces of meat, burgers, chops, kebabs, sausages or pieces of chicken. It can also be used for toasted sandwiches and gratin dishes.

1.Press the ”Grill” button (b). The grill symbol on the top line of the display will begin to flash.

2.Turn the ”Time/Menu/Start” button until the required cooking time is shown on the display. The pause symbol will now start flashing.

3.Press the ”Time/Menu/Start” button to commence cooking. The pause symbol goes off and the display shows the remaining cooking time.

Combination cooking

The microwave oven has two combination programs, which you can use if you want to cook food using a combination of microwave power and grill.

Combination program 1

Using this combination program, food can be cooked using 30% microwave power and 70% grill power. This program is ideal for fish, potatoes or gratin dishes.

1.Press the ”Combination 1” button (c) once. ”COMB1” in the display’s bottom line begins to flash.

2.Turn the “Time/Menu/Start” button until the required cooking time is shown on the display. The pause symbol will now start flashing.

3.Press the ”Time/Menu/Start” button to commence cooking. The pause symbol goes off, ”COMB1” stops flashing, and the display shows the remaining cooking time.

Combination program 2

Using combination program 2, food can be cooked using 55% microwave power and 45% grill power. This program is ideal for omelettes, baked potatoes and poultry.

1.Press the ”Combination 2” button (d) once. ”COMB2” in the display’s bottom line begins to flash.

2.Turn the “Time/Menu/Start” button until the required cooking time is shown on the display. The pause symbol will now start flashing.

20