Melissa 740-116 User Manual

Size:
464.29 Kb
Download

®

ART.NR. 740-116

DK

Støvsuger...................................................................

2

SE

Dammsugare..............................................................

5

UK

Vacuum Cleaner..........................................................

8

www.adexi.eu

INTRODUKTION

For at De kan få mest glæde af Deres nye støvsuger, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager støvsugeren i brug. Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at få genopfrisket hvilke funktioner,støvsugeren har.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

-Gennemlæs hele brugsanvisningen grundigt før brug.

-Støvsugeren må kun tilsluttes 230V.

-Tag altid stikket ud af stikkontakten, når støvsugeren ikke er i brug eller før støvsugeren rengøres.

-Benyt aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af støvsugeren.

-Benyt ikke støvsugeren til opsugning af vand eller andre væsker.

-Forlad ikke støvsugeren når den er tændt.

-Støvsugeren er kun til brug i hjemmet. Benyt kun støvsugeren til det, den er beregnet til, som anført i brugsanvisningen.

-Undlad at starte støvsugeren, hvis den forekommer defekt på nogen måde.

-M.h.t. reparation skal støvsugeren indleveres til en fagmand.

-Dette apparat er kun til almindeligt husholdningsbrug - ikke til industrielt eller kommercielt brug.

-Når apparatet ikke benyttes, bør det opbevares udenfor børns rækkevidde. Når apparatet anvendes, skal børn der opholder sig i nærheden, holdes under opsyn.

DK

FUNKTIONSOVERSIGT

1.Låg til støvpose-beholder

2.Indtag til slange

3.Knap til ledningsoprul

4.Håndtag til åbning af støvposebeholder

5.Mikrofilter ved udblæsning

6.On/Off afbryder.

7.Indikator for poseskift

8.Bærehåndtag

9.Slange med håndtag og manuel sugeregulering

10.Teleskoprør, chrombelagt

11.Kombi gulvmundstykke

12.Parkeringsholder

9

10

7

8

3

 

 

 

 

6

4

1

2 12 5

11

BRUG AF STØVSUGEREN:

-Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i selve ledningen eller støvsugeren, men kun ved at trække i selve stikket.

-Støvsugeren må ikke køre hen over ledningen.

-Benyt ikke støvsugeren til at suge tændstikker, varm aske, cigaretskodder eller lignende op med.

-Benyt ikke støvsugeren på våde overflader.

-Indsugnings-/udluftningskanalermå ikke tildækkes.

-Undgå opsugning af hårde og skarpe genstande.

SÅDAN SAMLES STØVSUGEREN

-Påsætning af slange:

Sæt slangen ned til åbningen. Tryk på de to knapper for enden af slangen og sæt slangen helt ned i åbningen.

-Aftagning af slange:

Tryk på de to knapper for enden af slangen for at løsne denne, og træk slangen ud af åbningen.

BRUG AF MUNDSTYKKE

-For at rengøre hårde gulve, såsom trægulve, trykkes på den ene af knapperne således at børsterne er fremme.

-For at rengøre gulvtæpper trykkes der på den anden af knapperne for at trække børsterne ind igen.

BETJENING AF STØVSUGEREN

-Træk den ønskede længde af ledningen ud og sæt stikket i stikkontakten. Et gult mærke på ledningen viser den ideelle ledningslængde. Træk ikke ledningen længere ud end til det røde mærke. Hvis ledningen er rullet ud til det røde mærke anbefales det at rulle den ind til det gule mærke.

-For oprulning af ledningen tryk på oprulnings-knappenmed den ene hånd, og hold igen på ledningen med den anden hånd.

-Tryk på tænd/sluk-knappenfor at starte støvsugeren.

UDSKIFTNING AF STØVPOSER

-Fjern slangen fra indsugningsdækslet. Åbn topdækslet ved at trykke på topdæksel knappen på forsiden af støvsugeren.

-Tag støvposeholderen ud af støvsugeren

-Tag støvposen ud af holderen.

-Indsæt en ny støvpose ved at føre papstykket ind i rillerne på holderen.

-Sæt støvposeholderen fast i støvsugeren igen.

BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN STØVPOSE MONTERET

UDSKIFTNING AF MOTORFILTER

Motorfilteret er det filter, som sidder inde bag ved støvposen. Når dette skal udskiftes gøres følgende:

Åbn topdækslet ligesom når der skiftes støvpose. Tag posen ud så filteret bliver synligt, tag forsigtigt motorfilterholderen af ved, at løfte op i denne. Montér det nye filter i holderen og isæt igen denne.

UDSKIFTNING AF MICROFILTER:

Microfiltret er det filter, som sidder bag på støvsugeren. For at udskifte gøres følgende: tryk ned på udløsningsknappen på udblæsningsgitteret samtidig med at dette trækkes ud. Fjern herefter microfilteret, som sidder inde bag ved dette gitter. Isæt det nye filter og skub udblæsningsgitteret på plads igen.

Når De køber nye originale støvsugerposer, medfølger et klippefilter. Vi anbefaler at bruge de eksisterende filtre som skabelon.

BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN AT ALLE FILTRE MONTERET

SÆRLIGT UDSTYR

Støvsugeren har to baghjul og et svingbart fronthjul, der sikrer let kørsel og manøvredygtighed. Før støvsugeren sættes på plads, skal ledningen rulles op. For at spare plads kan støvsugeren opbevares stående på endedækslet.

RENGØRING

-Tag stikket ud af stikkontakten, og tør støvsugeren af med en let fugtig klud.

-Brug ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler.

-Apparatet eller ledningen må ikke nedsænkes i nogen form for væske.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG

GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkter forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivetskal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIEN GÆLDER IKKE:

-hvis ovennævnte ikke iagttages.

-hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold eller lidt anden form for overlast.

-for fejl som måtte opstå grundet fejl på ledningsnettet.

-hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktionsog designsiden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR:

Adexi Group

Der tages forbehold for trykfejl.

INLEDNING

Börja med att läsa hela bruksanvisningen, innan du använder den nya dammsugaren. Bruksanvisningen innehåller viktig information om användning, säkerhet och underhåll av dammsugaren. Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida behov och visa bruksanvisningen för andra användare om det behövs.

VIKTIGT

-Läs igenom bruksanvisningen noggrant.

-Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med uppgifterna på märkskylten, innan du använder dammsugaren.

-Dra ur stickproppen när dammsugaren inte används eller när du ska rengöra eller serva den.

-Använd inte alkohol eller andra lösningsmedel för rengöring av dammsugaren.

-Använd inte dammsugaren för att suga upp vätskor.

-Lämna inte dammsugaren utan tillsyn när den är igång. Låt inte barn komma åt dammsugaren.

-Dammsugaren är endast avsedd för användning i hemmet. Använd den enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

-Starta inte dammsugaren om den verkar vara felaktig på något sätt.

-För reparation eller reservdelar, kontakta försäljningsstället eller en auktoriserad serviceverkstad.

-Dammsugarslangen innehåller en elkabel.

-Om nätsladden skulle bli skadad på något sätt, får dammsugaren inte användas. Ta den till en serviceverkstad med el-behörighetför reparation.

-Håll dig alltid i närheten, när apparater används av eller nära barn.

SE

BESKRIVNING:

1.Lock till fack för dammsugarpåse

2.Slangingång

3.Pedal för sladdupprullning

4.Öppningsmekanism på lock till fack för dammsugarpåse

5.Mikrofilter vid utblås

6.Fotpedal för ström ON/OFF

7.Dammfyllnadsindikator

8.Bärhandtag

9.Slang med handtag/luftflödeskontroll

10.Teleskopiskt metallrör

11.Kombinationsmunstycke för golv

12.Parkering

9

10

7

8

3

 

 

 

 

6

4

1

2 12 5

11

ANVÄNDNING

-Dra inte ur stickproppen genom att dra i sladden eller i dammsugaren.

-Kör inte över sladden med dammsugaren.

-Sug inte upp brinnande tändstickor, fimpar eller het aska.

-Dammsug inte våta ytor.

-Täpp inte till luftinsug eller luftutsläpp

-Sug inte upp nålar, häftstift eller snören.

HOPSÄTTNING AV DAMMSUGAREN Fastsättning av rör:

-Tryck på knapparna i änden av röret och sätt in röret i luftinloppet.

Borttagning av slangen:

-För att lossa slangen, tryck på knapparna i ändan av slangen och dra slangen hårt från luftinsugningsröret.

Användning av golvmunstycket:

-Tryck på knappen på golvmunstycket så att borsten kommer fram, för damsugning av hårda golv.

-Tryck på den andra knappen för att dra in borsten, för dammsugning av mattor.

ANVÄNDNING

-Innan du börjar dammsuga, dra ut en tillräckligt lång del av sladden och sätt stickproppen i vägguttaget. En gul markering på sladden, visar bästa sladdlängd. Dra inte ut sladden förbi den röda markeringen.

När du vill dra in sladden igen, tryck på inmatningsknappen med en hand och styr sladden med den andra handen, så att den inte ger en pisksnärt och orsakar personeller sakskada.

-Tryck på ON/OFF-knappenför att starta dammsugaren.

BYTE AV DAMMSUGARPÅSE:

Ta av dammsugarslangen, öppna frontkåpan genom att trycka på låsspaken och dra kåpan uppåt.

Ta ur hållaren för dammsugarpåse. Ta ut dammsugarpåsen ur hållaren.

Sätt i en ny dammsugarpåse genom att sticka in kartongdelen av dammsugarpåsen i spåren på hållaren.

BYTE AV MOTORFILTER

Motorfiltret är det filter som sitter bakom dammsugarpåsen:

Öppna frontkåpan och dra försiktigt ut filtret ur hållaren.

Sätt i ett nytt motorfilter.

BYTE AV UTBLÅSETS MIKROFILTER

Utblåsets mikrofilter är det filter som sitter baktill på dammsugaren:

Tryck på spärrknappen på utblåsgallret och dra samtidigt ut det.

Ta bort utblåsfiltret och sätt i ett nytt utblåsfilter.

Sätt tillbaka utblåsgallret.

Når du köper ny originalförpackning av damnsugarpåsar medföljer ett skärfilter. Detta filter kan skäras till så att det passar både motor och utblås. Använd det befintliga filtret som mall.

ÖVRIG UTRUSTNING

Dammsugaren har två bakhjul och ett lättrörligt framhjul, som kan vridas i alla riktningar. Det finns även ett bra bärhandtag.

Rulla först upp sladden, innan du ställer undan dammsugaren. Dammsugaren kan placeras stående, för att spara plats.

UNDERHÅLL

Dra ur stickproppen och rengör dammsugaren vid behov med en fuktig trasa.

Apparaten får inte doppas ner i vatten eller andra vätskor!

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA APPARAT

Lägg märke till att denna Adexi-produktär märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I vissa medlemsländer kan du i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren, om du köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

GARANTIN GÄLLER INTE:

-Om ovanstående inte följs.

-Om apparaten misskötts, varit utsatt för våld eller tagit annan form för skada.

-För fel som uppstått på grund av fel på elnätet.

-Om det företagits ej auktoriserade ingrepp i apparaten.

På grund av konstant utveckling av våra produkter vad gäller funktion och design förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan föregående avisering.

Importör:

Adexi group

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

INTRODUCTION

Please read all instructions before operating your new vacuumcleaner. They contain important information on the operation, safety and maintenance of the appliance. Keep these instructions in a safe place for future reference and show them to other users if necessary.

IMPORTANT

-Read this instruction booklet carefully.

-Before using the appliance, check that the mains power voltage corresponds to the voltage shown on the rating plate.

-Always remove the plug from the power socket when the appliance is not in use and before carrying out any cleaning or maintenance operations.

-Never use methylated spirits or other solvents to clean the appliance.

-Do not use the appliance to vacuum up liquids.

-Never leave the appliance unattended when it is switched on. Keep the

appliance out of the reach of children or the infirm.

-This appliance is for domestic use only. Use as described in this instruction booklet.

-Do not switch on the appliance if it appears to be faulty in any way.

-For repairs or accessories, contact your dealer or an authorised Service Centre.

-The flexible tube contains an electrical wire:

-Should the supply cord become damaged in any way, do not use the vacuum cleaner. Please take it to a professional for repair.

-Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

UK

DESCRIPTION:

1.Dustbag compartment cover

2.Hose inlet

3.Cable rewind pedal

4.Dustbag compartment lid release

5.Exhaust microfilter outlet

6.On/Off power foot pedal

7.Dustbag condition indicator

8.Carrying handle

9.Hose with handle/airflow control

10.Telescopic metal tube

11.Combination floor nozzle

12.Parking

9

10

7

8

3

 

 

 

 

6

4

1

2 12 5

11

OPERATION

-Do not remove the plug from the socket by pulling the cable or the appliance itself.

-Do not run the appliance over the power cable.

-Do not use the appliance to vacuum up lit matches, cigarette ends or hot ashes.

-Do not use the appliance on wet surfaces.

-Do not obstruct the air intake or the air outlet vents.

-Do not use the appliance to vacuum up needles, drawing pins or string.

ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER:

Fitting the tube:

-Press the buttons on the end of the

tube and insert the tube into the airintake.

Removing the hose:

-To release the hose, press the buttons on the end of the hose and pull the hose firmly from the air intake duct.

FLOOR BRUSH USE

-Press the button on the floor brush, so the brush is shown for cleaning hard floors

-Press the other button to withdraw the brush for cleaning carpets.

INSTRUCTIONS FOR USE

-Before using the appliance, unwind a sufficient length of cable and insert the plug into the power socket. A yellow mark on the power cable shows the ideal cable length. Do not extend the cable beyond the red mark.

To rewind the power cable, press the rewind button with one hand, and guide the cable with the other hand to ensure that it does not whip causing damage.

-Press the ON/OFF button to switch the appliance on.

REPLACING THE DUSTBAG:

After removing the hose, open the front cover by pressing the lock lever and pulling upwards.

Remove the dustbag-holder.Remove the dustbag from the holder.

Replace the dustbag by inserting the carton of the dustbag into the grooves of the dustbag-holder.

REPLACING THE MOTORFILTER

The motor-filteris the filter placed behind the dustbag:

Open the front cover, and gently pull out the filter free of the holder.

Insert a new motor-filter.

REPLACING THE EXHAUSTMICROFILTER

The exhaust-filteris the filter placed on the back of the vacuum cleaner:

Press the release-buttonon the exhaust grating and pull it out at the same time.

Remove the exhaust-filterand insert a newexhaust-filter.

Insert the exhaust grating back in place.

When you buy new original dustbags, a cutting-filteris included. This filter can be cut to fit both the motor and the exhaust filter. Please use the existing filter as a template

EXTRA FEATURES

The cleaner has two wheels at the rear and a multi-directionalswivel wheel at the front so that it can be moved easily. It also has a convenient carrying handle.

Before storing your cleaner rewind the supply cord. The cleaner may be stored standing on its end to save space.

MAINTENANCE

Pull out the plug and if necessary clean the appliance on the outside with a damp cloth. Never immerse the appliance into water or other liquids!

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is

marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can in certain cases return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

THE WARRANTY DOES NOT COVER

If the above points have not been observed. If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if it has been damaged in any other

way.

Errors or faults owing to defects in the distribution system.

If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person not properly authorised.

Owing to our constant development of our products on both functionality and

design we reserve the right to change the product without preceding notice.

IMPORTER:

Adexi Group

We take reservations for printing errors.

10