Melissa 640-141 User Manual

Size:
823.69 Kb
Download

640-121/141

DK

Støvsuger...........................................................................

2

SE

Dammsugare......................................................................

4

NO

Støvsuger...........................................................................

6

FI

Pölynimuri ..........................................................................

8

UK

Vacuum cleaner................................................................

10

DE

Staubsauger.....................................................................

12

PL

Odkurzacz.........................................................................

14

www.adexi.eu DesignFunction

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Generelt

Apparatet, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand eller lignende.

Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.

Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Hvis apparatet, ledningen eller stikket skal repareres, skal apparatet indleveres til en autoriseret reparatør. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien.

Brug af apparatet

Apparatet er kun til brug inden døre i hjemmet.

Brug aldrig apparatet, hvis selve apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt.

Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller anbefalet af producenten.

Benyt ikke apparatet på våde overflader.

Vær særligt forsigtig ved støvsugning af trapper på grund af risikoen for at falde.

Brug ikke apparatet til at opsuge tændstikker, varm aske, cigaretskod, hårde og skarpe genstande, våde eller fugtige emner, brændbare materialer (benzin, opløsningsmidler e.l.) eller dampe fra disse.

Brug ikke apparatet til fint byggestøv – fra f.eks. gipsplader, murestøv og lign.

Apparatets indsugning og udblæsning må ikke tildækkes.

Sørg for at holde beklædning, hår og kropsdele på afstand af apparatets indsugning og bevægelige dele.

Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før du skifter støvpose eller rengør eller udskifter filtrene.

Forlad ikke apparatet, når det er tændt.

Børn skal være under opsyn, når de bruger apparatet.

Ledning og stik

Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.

Tag fat om stikket ved oprulning af ledningen, så stikket ikke slår ind mod apparatet.

Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

1.Slange

2.Slangekobling

3.Kombinationsmundstykke

4.Gulvmundstykke

5.Børsteomskifterknap

6.Låsemekanisme

7.Teleskoprør

8.Bærehåndtag

9.Knap til automatisk ledningsoprul

10.Tænd/sluk-knap

11.Sugestyrkeregulering

12.Indikator for fuld støvpose

13.Greb til støvposedæksel

14.Bærehåndtag

15.Parkeringsholder

16.Parkeringsholder

BRUG

1.Monter slangen på apparatet ved at sætte slangekoblingen i indsugningsdysen på apparatet, så den klikker på plads.

o Hvis du vil afmontere slangen, skal du trykke knapperne på siden af slangekoblingen ind og tage den ud af apparatet.

2.Monter teleskoprøret i den anden ende af apparatslangen, og monter et mundstykke i bunden af teleskoprøret.

o Se afsnittet Mundstykker for en beskrivelse af, hvad de forskellige mundstykker er beregnet til.

3.Du kan justere længden af teleskoprøret ved at trykke låsemekanismen nedad og trække i eller skubbe på rørets nederste del, indtil længden er passende.

o Ved parkering skal røret forkortes så meget som muligt.

4.Træk ledningen ud af apparatet. Ledningen må ikke trækkes længere ud end til det røde mærke på ledningen.

5.Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.

6.Tryk på tænd/sluk-knappenfor at starte og stoppe apparatet.

7.Under brug kan sugestyrken reguleres ved at åbne og lukke luftspjældet på håndtaget. Sugestyrken kan også justeres elektronisk ved hjælp af sugestyrkereguleringen.

Mundstykker

Apparatet leveres med et gulvmundstykke og et kombinationsmundstykke.

Mundstykke

Anvendelse

Gulvmundstykke

Alle typer gulve med og uden tæpper

Kombinationsmundstykke

Radiatorer, hjørner og kroge, fodpaneler,

 

møbler, persienner, lampeskærme, hylder

 

og bogreoler.

Gulvmundstykket har to indstillinger. Ved rengøring af hårde overflader (trægulve, stengulve, fliser osv.) skal mundstykkets børster være fremme. Ved rengøring af tæpper og måtter skal børsterne være trukket ind i mundstykket. Tryk på børsteomskifterknappen for at skifte mellem de to indstillinger.

Kombinationsmundstykket har to indstillinger. Ved rengøring af radiatorer, hjørner, kroge og fodpaneler skal mundstykkets børster være fremme. Ved rengøring af møbler, persienner, lampeskærme, hylder og bogreoler skal børsterne være foldet ind i mundstykket.

2

Tip:

Hvis du under støvsugningen med gulvmundstykket får brug for at holde pause for at flytte møbler eller lignende, kan du sætte

parkeringsbeslaget på bagsiden af mundstykket i parkeringsholderen på apparatets bagende.

Indikatoren for fuld støvpose er normalt blå. Hvis den skifter til rød ved brug af apparatet, eller hvis sugestyrken nedsættes væsentligt, skal støvposen udskiftes (se nedenfor). Hvis indikatoren stadig er rød, når posen er udskiftet, kan det skyldes en af følgende årsager:

o Slangen eller mundstykket er tilstoppet. o Luftfilteret er beskidt.

Undersøg, hvad det er, der får indikatoren til at være rød, og løs problemet. Apparatet må ikke bruges, hvis indikatoren er rød. Det kan medføre uoprettelig motorskade.

UDSKIFTNING AF STØVPOSE

Hvis apparatets sugestyrke formindskes, kan det skyldes, at posen skal udskiftes.

Løft mundstykket fra gulvet.

Tænd for apparatet, og hold øje med indikatoren for fuld støvpose. Hvis den skifter til rød, skal posen udskiftes.

Sluk for apparatet igen.

Afmonter slangen.

Åbn dækslet til støvposen ved at trykke grebet til støvposedækslet ind, og vip dækslet opad, indtil det låses på plads.

Tag forsigtigt plastskinnerne med støvposen op af apparatets underdel (se billedet).

Afmonter støvposen fra plastskinnerne.

Læg posen i skraldespanden. Pas på, at der ikke går hul på den. Buk ikke posen.

Sæt en ny støvpose i skinnerne, og sæt skinnerne i apparatets underdel. Kontrollér, at posen sidder ordentlig fast og vender rigtigt. Du må aldrig bruge apparatet, når der ikke er en støvpose i.

Luk dækslet, og sørg for, at det låses på plads med et klik.

RENGØRING/UDSKIFTNING AF MOTORFILTER

Motorfilteret er det filter, som sidder bag støvposen. Apparatet må ikke bruges, hvis motorfilteret ikke er monteret.

Åbn støvposedækslet ved at trykke grebet ind.

Fjern støvposen.

Træk filterholderen op (se billedet), og udskift filterpuden, eller rengør den som beskrevet under Rengøring.

Monter filterholderen igen.

Husk at montere støvposen igen.

Vi anbefaler, at du rengør filteret mindst to gange om året, eller når det er snavset.

UDSKIFTNING AF LUFTFILTER

Det bageste luftfilter, som sidder bag udblæsningsgitteret, filtrerer apparatets udblæsningsluft. Apparatet må ikke bruges, hvis luftfilteret ikke er monteret.

Afmonter udblæsningsgitteret ved at trykke udløserknappen fremad og vippe udblæsningsgitteret op.

Udskift eller rengør filterpuden.

Monter udblæsningsgitteret, så det låses på plads med et klik.

Vi anbefaler, at du udskifter luftfilteret efter 4 til 6 måneders brug, når det er snavset, eller hvis apparatets sugestyrke formindskes.

TRANSPORT OG OPBEVARING

Du kan løfte og bære apparatet i et af de to bærehåndtag. Træk eller løft aldrig apparatet i ledningen.

Før apparatet sættes på plads, skal ledningen rulles op. Sluk på stikkontakten, tag stikket ud, og tryk på knappen til automatisk ledningsoprul, indtil ledningen er helt oprullet.

Gulvmundstykket kan parkeres i parkeringsholderen på apparatets underside, når apparatet skal opbevares.

RENGØRING

Rengør apparatet ved at tørre det af med en fugtig klud.

Du må ikke bruge nogen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler.

Filterpuden fra motorfilteret og luftfilteret rengøres ved at skylle den i varmt vand og lade den tørre. Sæt ikke et vådt filter i apparatet.

Udskift filtrene, når de er slidt eller ikke kan rengøres mere.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkter forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivetskal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

hvis ovennævnte ikke iagttages

hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet

hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast

hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktionsog designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi tager forbehold for trykfejl.

3

SE

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Allmänt

Varken dammsugaren, sladden eller stickkontakten får placeras i vatten eller annan vätska.

Rör aldrig maskinen, sladden eller stickkontakten med våta eller fuktiga händer.

Försök aldrig reparera apparaten själv. Om apparaten, sladden eller kontakten behöver lagas ska den skickas till en auktoriserad

serviceverkstad. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.

Använd

Maskinen är avsedd att användas inomhus och enbart för privat bruk.

Använd aldrig dammsugaren om den, sladden eller kontakten är skadade eller om den inte fungerar korrekt.

Använd bara tillbehör som tillverkats eller rekommenderats av tillverkaren.

Använd den inte på våta ytor.

Var extra försiktig när du dammsuger trappor med hänsyn till fallrisken.

Använd inte dammsugaren för att suga upp tändstickor, het aska, cigarettfimpar, hårda eller vassa föremål, våta eller fuktiga föremål, lättantändliga material (bensin och lösningsmedel etc.) eller ångor från dessa.

Använd inte dammsugaren för att suga upp fint byggdamm, från gipsplattor, tegel, mm.

Täck inte över dammsugarens sugeller utblåskanaler.

Se till att varken kläder, hår eller kroppsdelar kommer i närheten av munstycket och apparatens rörliga delar.

Stäng av dammsugaren när den inte används och innan du byter dammpåse eller rengör eller byter filter.

Lämna inte dammsugaren utan tillsyn när den är igång.

Barn bör hållas under uppsikt när den används.

Sladd och stickkontakt

Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.

Håll i kontakten när du drar in sladden, så att den inte slår mot apparaten.

Undvik att ha sladden och dammsugaren i närheten av värmekällor, heta föremål och öppna lågor.

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

1.Slang

2.Slangkoppling

3.Kombimunstycke

4.Golvmunstycke

5.Knapp för byte av borste

6.Låsmekanism

7.Teleskoprör

8.Bärhandtag

9.Knapp för automatisk sladdupprullning

10.On/off-knapp

11.Sugkraftsreglering

12.Indikator för påsbyte

13.Handtag på dammsugarpåsens lock

14.Bärhandtag

15.Förvaringshållare

16.Förvaringshållare

ANVÄNDNING

1.Koppla slangen till dammsugaren genom att trycka in slangkopplingen i sugmunstycket tills du hör ett klick.

o För att ta bort slangen trycker du på knappen vid sidan om slangkopplingen och drar ut den.

2.Koppla ihop teleskopröret i den andra änden av slangen och fäst ett munstycke i änden på röret.

o Se avsnittet om munstycken för en beskrivning av hur du använder de olika munstyckena.

3.Det går att justera längden på teleskopröret genom att trycka ned låsmekanismen och dra ut eller skjuta in den nedre delen av röret till önskad längd.

o Förkorta röret så mycket som möjligt vid förvaring.

4.Dra ut sladden ur apparaten. Sladden får inte dras ut förbi den röda markeringen.

5.Anslut apparaten och slå på strömmen.

6.Tryck på on/off-knappenför att starta eller stänga av apparaten.

7.Vid användning kan sugkraften ändras genom att öppna eller stänga luftventilen på handtaget. Sugkraften kan också justeras elektroniskt genom att använda knappen för sugkraftsreglering.

Munstycken

Dammsugaren levereras med ett golvmunstycke och ett kombimunstycke.

Munstycke

Använd

Golvmunstycke

Alla typer av golv, med eller utan matta

Kombimunstycke

Element, vrår och vinklar, golvlister, möbler,

 

persienner, lampskärmar, hyllor och

 

bokhyllor.

Golvmunstycket har två inställningsmöjligheter. Munstyckets borstar bör dras ut vid rengöring av hårda ytor (stengolv, klinkers osv.). När du dammsuger mattor skall borstarna vara indragna i munstycket.

Tryck på knappen för att byta inställning på borstarna.

Kombimunstycket har två inställningsmöjligheter. Munstyckets borstar bör dras ut vid rengöring av element, vrår och vinklar och golvlister. När du dammsuger möbler, persienner, lampskärmar, hyllor och bokhyllor ska borstarna vara indragna i munstycket.

4

Tips:

Om du behöver göra ett kort uppehåll, för att flytta på möbler eller dylikt när du dammsuger med golvmunstycket, kan du sätta förvaringsfästet på baksidan av munstycket i förvaringshållaren på dammsugarens baksida.

Indikeringen för påsbyte är normalt blå. Om indikeringen visar rött när du dammsuger eller om sugkraften är märkbart försämrad behöver påsen bytas (se nedan). Om indikeringen fortfarande visar rött efter att påsen har bytts ut kan det bero på följande orsaker:

o Slangen eller munstycket är igentäppt. o Luftfiltret är smutsigt.

Undersök vad orsaken är till att indikatorn lyser rött och rätta till problemet. Om indikatorn visar rött skall apparaten inte användas. Det kan orsaka skador på motorn som inte går att reparera.

BYTA DAMMPÅSEN

Om dammsugarens sugkraft försämras kan det bero på att påsen behöver bytas.

Lyft upp munstycket från golvet.

Starta dammsugaren och håll ett öga på indikatorn för påsbyte. Om den visar rött måste påsen bytas.

Stäng av apparaten igen.

Ta bort slangen.

Öppna dammsugarpåsens lock genom att trycka in lockets handtag och trycka upp locket tills det låses fast på plats.

Ta försiktigt ur plastskenorna som håller dammpåsen längst fram i dammsugaren (se bild).

Ta bort dammpåsen från plastskenorna.

Släng påsen i soporna. Försäkra dig om att det inte är några hål i den. Vik inte påsen.

Sätt fast en ny dammpåse på skenorna och sätt in dem längst fram i dammsugaren. Se till att påsen sätts i korrekt och att rätt sida är vänd uppåt. Använd aldrig apparaten utan att en dammpåse sitter i.

Stäng locket och se till att det sätts på plats med ett klickljud.

RENGÖRA/BYTA MOTORFILTRET

Motorfiltret är det filter som sitter bakom dammpåsen. Dammsugaren får inte användas om den inte har ett motorfilter på plats.

Öppna dammsugarpåsens lock genom att trycka in handtaget.

Ta bort dammpåsen.

Tryck upp filterhållaren (se bild) och sätt i en ny filterkudde eller rengör den enligt beskrivningen under avsnittet Rengöring.

Sätt tillbaka filterhållaren.

Kom ihåg att sätta tillbaka dammpåsen.

Vi rekommenderar att filtret rengörs minst två gånger per år, eller när det har blivit smutsigt.

BYTA LUFTFILTRET

Det bakre luftfiltret, som sitter bakom utloppsgallret, filtrerar luften som blåser ut från dammsugaren. Dammsugaren får inte användas om den inte har ett luftfilter på plats.

Ta bort utloppsgallret genom att trycka spärrknappen framåt och dra upp utloppsgallret.

Rengör eller sätt i en ny filterkudde.

Stäng utloppsgallret så att det låses fast med ett klickljud.

Vi rekommenderar att luftfiltret byts ut efter 4 till 6 månaders användning, när det har blivit smutsigt eller om dammsugarens sugkraft har försämrats.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

Du kan lyfta och bära apparaten genom att använda ett av de två bärhandtagen. Dra eller lyft aldrig apparaten i sladden.

Rulla alltid in sladden innan du ställer undan apparaten. Stäng av strömmen, dra ut stickkontakten ur vägguttaget och tryck på

knappen för automatisk sladdupprullning tills sladden är helt inrullad.

Golvmunstycket kan sättas fast i förvaringshållaren på apparatens undersida när apparaten ställs undan.

RENGÖRING

Rengör apparaten genom att torka av den med en fuktig trasa.

Använd aldrig någon form av lösningsmedel eller starka eller slipande rengöringsmedel.

Rengör filterkuddarna från motorfiltret och luftfiltret genom att skölja dem i varmt vatten och låta dem torka. Sätt aldrig i ett blött filter i apparaten.

Byt ut filtren då de är utslitna eller inte längre kan rengöras.

IINFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA APPARAT

Lägg märke till att denna Adexi-produktär märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

ovanstående instruktioner inte följs

apparaten har modifierats,

apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon annan typ av skada,

fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

IMPORTÖR

Adexi Group

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

5

NO

INTRODUKSJON

For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

Generelt

Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann eller annen form for væske.

Ikke ta på apparatet, ledningen eller støpselet med våte eller fuktige hender.

Prøv aldri å reparere maskinen selv. Hvis maskinen, ledningen eller kontakten trenger reparasjon, bør de tas med til et godkjent servicesenter. Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner.

Bruk

Apparatet skal kun brukes innendørs i private husholdninger.

Ikke bruk støvsugeren hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal.

Bruk bare tilbehør som er produsert eller anbefalt av produsenten.

Ikke bruk det på våte flater.

Vær spesielt forsiktig ved støvsuging av trapper, på grunn av faren for å falle.

Ikke bruk støvsugeren til å suge opp fyrstikker, varm aske, sigarettstumper, harde eller skarpe gjenstander, våte eller fuktige stoffer, brennbare materialer (bensin, løsemidler osv.) eller damp fra slike.

Ikke bruk apparatet til å støvsuge fint støv fra byggematerialer som gipsplater, murstein osv.

Innsugingsog utblåsingsåpningen må ikke dekkes til.

Pass på at du holder klær, hår og kroppsdeler unna munnstykket og bevegelige deler på apparatet.

Slå av støvsugeren og dra ut støpselet når den ikke er i bruk, før du skifter støvpose eller før du rengjør eller skifter ut luftfilteret.

Gå aldri fra støvsugeren mens den står på.

Ha alltid oppsyn med barn som bruker sweeperen.

Ledning og støpsel

Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.

Hold i støpselet når du vinder inn ledningen, slik at det ikke slår mot apparatet.

Hold ledningen og støvsugeren unna varmekilder, varme gjenstander og åpen ild.

MASKINENS HOVEDDELER

1.Slange

2.Slangetilkobling

3.Kombimunnstykke

4.Gulvmunnstykke

5.Knapp for børsteskift

6.Låsemekanisme

7.Teleskoprør

8.Bærehåndtak

9.Knapp for automatisk ledningsvinde

10.På/av-bryter

11.Reguleringsknapp for sugeeffekt

12.Indikator for full pose

13.Håndtak på støvsugerposedekslet

14.Bærehåndtak

15.Parkeringsholder

16.Parkeringsholder

BRUKE APPARATET

1.Fest slangen til apparatet ved å skyve slangetilkoblingen i slangeåpningen til den klikker på plass.

o Når du skal fjerne slangen, trykker du på knappene på siden av slangetilkoblingen og trekker den ut.

2.Fest teleskoprøret til den andre enden av slangen, og fest et munnstykke til enden av røret.

o Se beskrivelsen av de forskjellige munnstykkenes bruksområder i munnstykker-delen.

3.Du kan regulere lengden på teleskoprøret ved å trykke inn låsemekanismen og trekke eller skyve i rørets underdel til lengden blir riktig (se bilde).

o Når støvsugeren settes bort, skal røret være så kort som mulig.

4.Dra ledningen ut av apparatet. Ledningen må ikke dras lenger ut enn til det røde merket på ledningen.

5.Plugg i støpselet og slå på strømmen.

6.Apparatet startes og stoppes ved å trykke på av/på-knappen .

7.Mens støvsugeren er i bruk, kan sugeeffekten reguleres ved å åpne og lukke luftventilen på håndtaket. Den kan også reguleres elektronisk ved hjelp av reguleringsknappen.

Munnstykker

Apparatet leveres med ett gulvmunnstykke og et kombimunnstykke.

Munnstykke

Bruk

Gulvmunnstykke

Alle typer gulv, med eller uten teppe

Kombimunnstykke

Radiatorer, kroker og sprekker, gulvlister,

 

møbler, persienner, lampeskjermer, hyller.

Gulvmunnstykket har to innstillingsmuligheter. Ved støvsuging av harde overflater (steingulv, fliser osv.) bør børstene på munnstykket forlenges. Når du støvsuger tepper og matter, skal børstene trekkes inn i munnstykket. Trykk på knappen for børsteskift for å veksle mellom de to innstillingene.

Kombimunnstykket har to innstillingsmuligheter. Ved rengjøring av radiatorer, kroker, sprekker og gulvlister bør børstene på munnstykket forlenges. Ved rengjøring av møbler, persienner, lampeskjermer og hyller bør børstene trekkes inn i munnstykket.

6

Tips:

Hvis du må stanse et øyeblikk og flytte på møbler e.l. mens du støvsuger med gulvmunnstykket, kan du sette parkeringsfestet på baksiden av munnstykket inn i parkeringsholderen (19) på bakdelen av apparatet.

Indikatoren for full pose er vanligvis blå. Hvis indikatoren for full pose begynner å lyse rødt mens du støvsuger, eller hvis sugeeffekten blir merkbart dårligere, må støvposen skiftes ut (se under). Hvis indikatoren fortsatt lyser rødt når du har skiftet pose, kan det skyldes følgende:

o Slangen eller munnstykket er tilstoppet. o Luftfilteret er skittent.

Finn årsaken til at indikatoren lyser rødt, og utbedre problemet. Apparatet må ikke brukes hvis indikatoren lyser rødt. Det kan føre til varig skade på motoren.

SKIFTE STØVPOSE

Hvis apparatets sugestyrke blir dårligere, kan det skyldes at støvposen er full og må skiftes.

Løft munnstykket opp fra gulvet.

Slå på apparatet og følg med på indikatoren for full pose. Hvis den lyser rødt, må posen skiftes.

Slå av apparatet igjen.

Fjern slangen.

Åpne støvposedekslet ved å trykke inn håndtaket (16) og skyve dekslet oppover til det låses på plass.

Fjern forsiktig plastskinnene som holder støvposen fra bunnen av apparatet (se bilde).

Ta støvposen ut av plastskinnene.

Kast posen i søpla. Se etter at det ikke er hull i posen. Støvposen skal ikke brettes.

Træ en ny støvpose på skinnene, og stikk skinnene i undersiden av apparatet. Sjekk at posen er montert ordentlig og med riktig side opp. Ikke bruk apparatet hvis den ikke har støvpose montert.

Lukk dekslet og pass på at det klikker på plass.

RENGJØRING/UTSKIFTING AV MOTORFILTERET

Motorfilteret er filteret som sitter bak støvposen. Apparatet må ikke brukes hvis det ikke er montert noe motorfilter.

Åpne støvposedekslet ved å skyve inn håndtaket.

Fjern støvposen.

Dra filterholderen opp (se bilde) og skift ut filtersvampen, eller rengjør den som forklart under Rengjøring.

Skift ut filterholderen.

Husk å sette støvposen tilbake på plass.

Vi anbefaler at du rengjør filteret minst to ganger i året eller når det er skittent.

SKIFTING AV LUFTFILTER

Luftfilteret på baksiden bakenfor utblåsingsristen filtrerer luften som kommer ut av apparatet. Apparatet må ikke brukes hvis det ikke er montert noe luftfilter.

Ta ut utblåsingsristen ved å trykke utløserknappen frem og utblåsingsristen opp.

Skift ut eller rengjør filtersvampen.

Monter utblåsingsristen slik at den låses på plass med et klikk.

Vi anbefaler at du rengjør luftfilteret etter 4–6måneders bruk, når det er skittent eller når apparatets sugeeffekt blir dårligere.

FRAKT OG OPPBEVARING

Du kan løfte og bære apparatet ved hjelp av et av bærehåndtakene (11 og 17). Ikke trekk eller løft apparatet etter ledningen.

Før apparatet settes bort skal ledningen rulles inn. Trekk støpselet ut av stikkontakten og trykk på knappen for automatisk kabelvinde til hele ledningen er rullet opp.

Gulvmunnstykket kan parkeres i parkeringsholderen under apparatet når apparatet settes bort.

RENGJØRE MASKINEN

Apparatet rengjøres ved å tørke det med en fuktig klut.

Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.

Rengjør filtersvampene i motorfilteret og luftfilteret ved å skylle dem i varmt vann og tørke dem. Sett aldri et vått filter i apparatet.

Skift filtrene straks de blir slitt eller ikke kan rengjøres lenger.

INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET

Vær oppmerksom på at dette Adexi-produkteter merket med følgende symbol:

Det betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall må alltid avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet,må alle medlemsland sørge for riktig innsamling, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husstander i EU kan kostnadsfritt levere brukt utstyr til egne gjenvinningsstasjoner. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med din forhandler, distributøren eller de lokale myndighetene hvis du vil ha mer informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIBETINGELSER

Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:

hvis instruksjonene over ikke følges

hvis apparatet har blitt endret

hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller blitt skadet på en eller annen måte

hvis det har oppstått feil på grunn av feil i strømforsyningen

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.

7

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteen eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Yleistä

Älä aseta laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.

Älä yritä itse korjata laitetta. Jos laite, johto tai virtapistoke on korjattava, vie laite korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.

Käyttö

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja sisätiloihin.

Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai jos laite ei toimi oikein.

Käytä vain valmistajan valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita.

Älä imuroi sillä märkiä pintoja.

Noudata erityistä varovaisuutta imuroidessasi portaita, koska niissä on olemassa kaatumisvaara.

Älä imuroi laitteella tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja, kovia tai teräviä esineitä, märkiä tai kosteita aineita, tulenarkoja aineita (bensiiniä, liuottimia jne.) tai tällaisista aineista vapautuvaa höyryä.

Älä imuroi laitteella hienojakoista rakennuspölyä kipsilevyistä, tiilistä tai muista vastaavista.

Älä peitä laitteen imutai ilmanpoistoaukkoa.

Pidä vaatteet, hiukset ja ruumiinosat poissa laitteen suuttimesta ja liikkuvista osista.

Sammuta pölynimuri ja irrota pistoke pistorasiasta ennen pölypussin vaihtamista, ennen suodattimien puhdistamista tai vaihtamista ja kun laitetta ei käytetä.

Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun sen virta on kytkettynä.

Lasten tulee käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.

Johto ja pistoke

Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.

Pidä kiinni pistokkeesta johdon kelautuessa, jotta pistoke ei kolhi laitetta.

Suojaa virtajohto ja laite lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä ja avotulelta.

LAITTEEN PÄÄOSAT

1.Letku

2.Letkun liitin

3.Yhdistelmäsuulake

4.Lattiasuulake

5.Harjanvaihtopainike

6.Lukitusmekanismi

7.Teleskooppivarsi

8.Kantokahva

9.Johdonkelauspainike

10.Virtakytkin

11.Imutehon säädin

12.Pussinvaihtoilmaisin

13.Pölypussin kannen kahva

14.Kantokahva

15.Parkkipidike

16.Parkkipidike

KÄYTTÖ

1.Kiinnitä letku laitteeseen työntämällä letkun liitintä imusuulakkeeseen, kunnes kuulet naksahduksen.

o Voit irrottaa letkun painamalla letkun liittimen sivussa olevia painikkeita ja vetämällä liittimen ulos.

2.Liitä teleskooppivarsi letkun toiseen päähän ja kiinnitä suulake varren päähän.

o Katso ohjeet eri suulakkeiden käyttötarkoituksista osiosta ”Suulakkeet”.

3.Voit säätää teleskooppivarren pituutta painamalla lukitusmekanismia alas ja vetämällä tai työntämällä varren alaosan sopivan pituiseksi (katso kuva).

o Kun käytät parkkipidikettä, lyhennä varsi lyhimpään mittaansa.

4.Vedä virtajohto ulos laitteesta. Virtajohtoa ei saa vetää ulos punaista merkkiä pidemmälle.

5.Kytke pistoke pistorasiaan..

6.Laite käynnistetään ja sammutetaan painamalla virtakytkintä .

7.Käytön aikana imutehoa voi säätää avaamalla tai sulkemalla kahvassa olevaa ilmaventtiiliä. Tehoa voi säätää myös elektronisesti tehonsäätimellä.

Suulakkeet

Laitteen mukana tulee yksi lattiasuulake ja yksi yhdistelmäsuulake.

Suulake

Käyttö

Lattiasuulake

Lattiapinnat ja matot.

Yhdistelmäsuulake

Patterit, ahtaat paikat, jalkalistat,

 

huonekalut, kaihtimet, lampunvarjostimet,

 

hyllyt ja kaapit.

Lattiasuulakkeessa on kaksi asetusta: Kovia pintoja (esimerkiksi laatoitusta, puutai kivilattiaa) imuroitaessa suulakkeen harjaosan tulee vedettynä ulos. Mattoja imuroitaessa harjaosan tulee olla vedettynä suulakkeen sisään. Voit vaihtaa näiden kahden asetuksen välillä painamalla harjanvaihtopainiketta .

Yhdistelmäsuulakkeessa on kaksi asetusta: Pattereita, ahtaita paikkoja ja jalkalistoja imuroitaessa suulakkeen harjaosan tulee olla vedettynä ulos. Huonekaluja, kaihtimia, lampunvarjostimia, hyllyjä ja kaappeja imuroitaessa suulakkeen harjaosan tulee olla vedettynä sisään.

8

Vinkki:

Jos kesken imuroinnin on pysähdyttävä esimerkiksi siirtelemään huonekaluja, voit asettaa suulakkeen takana olevan parkkikiinnittimen kiinni laitteen takana olevaan parkkipidikkeeseen (19).

Pussinvaihtoilmaisin on yleensä sininen. Jos ilmaisin muuttuu punaiseksi imurin ollessa käytössä tai jos imuvoima heikkenee huomattavasti, pölypussi on vaihdettava (katso alta). Jos ilmaisin on punainen vielä pussin vaihtamisen jälkeenkin, syy voi olla jompikumpi seuraavista:

o Letkussa tai suuttimessa on tukos. o Ilmansuodatin on likainen.

Selvitä, miksi ilmaisin on edelleen punainen, ja poista ongelma. Pölynimuria ei saa käyttää, jos ilmaisin on punainen. Muutoin moottori saattaa vaurioitua korjauskelvottomaksi.

PÖLYPUSSIN VAIHTAMINEN

Pölynimurin heikentynyt imuteho voi johtua siitä, että pölypussi on täyttynyt ja se on vaihdettava.

Nosta suulake lattiasta.

Kytke laitteeseen virta ja katso pussinvaihtoilmaisinta. Jos ilmaisin on punainen, pussi on vaihdettava.

Katkaise laitteen virta uudelleen.

Irrota letku.

Avaa pölypussin kansi painamalla pölypussin kannen kahvaa (16) sisään ja työntämällä kantta ylöspäin, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

Irrota varovasti muovikiskot, jotka pitelevät pölypussia laitteen pohjassa (katso kuva).

Irrota pölypussi muovikiskoilta.

Pane pussi roskiin. Varmista, että pussissa ei ole reikiä. Älä taita sitä.

Liu’uta kiskoille uusi pölypussi ja asenna kiskot takaisin laitteen pohjaan. Tarkista, että pussi on oikein asennettu ja että se on oikein päin. Älä koskaan käytä laitetta ilman pölypussia.

Sulje kansi ja varmista, että se napsahtaa kiinni.

MOOTTORIN SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN/VAIHTAMINEN

Moottorin suodatin on pölypussin takana. Laitetta ei saa käyttää ilman moottorin suodatinta.

Avaa pölypussin kansi painamalla kahvaa sisään päin.

Poista pölypussi.

Vedä suodattimenpidike ylös (katso kuva) ja vaihda suodatintyyny uuteen tai puhdista se kohdan ”Puhdistus” ohjeiden mukaisesti.

Aseta suodattimenpidike takaisin laitteeseen.

Muista asettaa pölypussi takaisin paikalleen.

Suosittelemme, että suodatin vaihdetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina, kun se on likainen.

ILMANSUODATTIMEN VAIHTAMINEN

Ilmanpoistoaukon ritilän takana on ilmansuodatin, joka suodattaa laitteen poistoilman. Laitetta ei saa käyttää ilman ilmansuodatinta.

Irrota ilmanpoistoaukon ritilä painamalla vapautuspainiketta ja napsauttamalla ritilä ylös.

Puhdista tai vaihda suodatintyyny.

Sulje ilmanpoistoaukon ritilä niin, että se napsahtaa paikalleen.

Suosittelemme vaihtamaan ilmansuodattimen 4–6kuukauden käytön jälkeen ja aina, kun se on likainen tai pölynimurin imuteho heikkenee.

KULJETUS JA SÄILYTYS

Voit nostaa ja kantaa laitetta kahden kantokahvan avulla (11 ja 17). Älä koskaan vedä tai nosta laitetta virtajohdosta.

Kelaa virtajohto sisään ennen laitteen siirtämistä säilytyspaikkaan. Sammuta imuri, irrota pistoke ja paina johdonkelauspainiketta , kunnes johto on kelautunut kokonaan sisään.

Kun laite ei ole käytössä, lattiasuulaketta voidaan säilyttää laitteen alla olevassa parkkipidikkeessä .

PUHDISTUS

Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla.

Älä käytä minkäänlaista liuotinta tai vahvaa puhdistustai hankausainetta.

Puhdista moottorin suodattimen ja ilmansuodattimen suodatintyynyt huuhtelemalla ne kuumalla vedellä ja antamalla niiden kuivua. Laitteeseen ei koskaan saa laittaa märkää suodatinta.

Vaihda suodattimet, kun ne ovat kuluneet tai kun niitä ei voi enää puhdistaa.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ

Tämä Adexi-tuoteon merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähköja elektroniikkajäte on hävitettävä erillisesti.

Sähköja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähköja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueenyksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähköja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu

laitteeseen on tehty muutoksia

laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita

syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

Maahantuoja:

Adexi Group

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

9

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your apparatus.

SAFETY MEASURES

General

The appliance, cord or plug must not be placed in water or any other liquid.

Never touch the appliance, cord or plug with wet or damp hands.

Never try to repair the appliance yourself. If the apparatus, cable or plug needs to be repaired, it should be taken to an authorised service centre. Please contact the store where you bought the appliance for repairs under guarantee.

Use

The appliance is for indoor domestic use only.

Never use the appliance if it, the cord or plug is damaged or if the appliance is not functioning correctly.

Only use accessories manufactured or recommended by the manufacturer.

Do not use it on wet surfaces.

Take particular care when vacuuming stairs, due to the risk of falling.

Do not use the appliance to vacuum up matches, hot ashes, cigarette butts, hard or sharp objects, wet or damp substances, combustible materials (petrol, solvents, etc.) or vapour from these.

Do not use the appliance to vacuum up fine building dust – from plasterboard, bricks, etc.

Do not cover the appliance’s suction or exhaust port.

Ensure that you keep clothing, hair and body parts away from the nozzle and moving parts of the appliance.

Switch the appliance off and unplug it when it is not in use, and before you change the dust bag or clean or replace the filters.

Never leave the appliance unattended when it is switched on.

Children should be supervised when using it.

Cord and plug

Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.

Keep hold of the plug when rewinding the cord, so that it does not strike the appliance.

Keep the cord and appliance away from heat sources, hot objects and naked flames.

KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPARATUS

1.Hose

2.Hose connector

3.Combination nozzle

4.Floor nozzle

5.Brush change button

6.Locking mechanism

7.Telescopic tube

8.Carrying handle

9.Button for automatic cord rewind

10.On/off button

11.Suction control

12.Bag change indicator

13.Dust bag cover handle

14.Carrying handle

15.Parking holder

16.Parking holder

USE

1.Attach the hose to the appliance by fitting the hose connector into the suction nozzle until it clicks into place.

o To remove the hose, press the buttons on the side of the hose connector and pull it out.

2.Fit the telescopic tube into the other end of the hose, and attach a nozzle to the end of the tube.

o See the Nozzles section for a description of the intended purposes of the various nozzles.

3.You can adjust the length of the telescopic tube by pushing the locking mechanism down and pulling or pushing on the bottom section of the tube until it reaches a suitable length (see picture). o When parking, shorten the tube as far as possible.

4.Pull the cord out of the appliance. The cord must not be pulled out any further than the red mark on the cord.

5.Plug in and switch the power on.

6.Press the on/off button to start and stop the appliance.

7.While in use, the suction force can be regulated by opening and closing the air valve on the handle. It can also be adjusted electronically using the suction force regulation button.

Nozzles

The appliance comes with one floor nozzle and one combination nozzle.

Nozzle

Use

Floor nozzle

All types of flooring, with or without carpet

Combination nozzle

Radiators, nooks and crannies, skirting

 

boards, furniture, blinds, lampshades,

 

shelves and bookcases.

The floor nozzle has two settings. When cleaning hard surfaces (wooden or stone floors, tiles, etc.), the nozzle brushes should be extended. When cleaning carpets and rugs, the brushes should be retracted into the nozzle. Press the brush change button to switch between the two settings.

The combination nozzle has two settings. When cleaning radiators, nooks and crannies and skirting boards, the nozzle brushes should be extended. When cleaning furniture, blinds, lampshades, shelves and bookcases, the brushes should be retracted into the nozzle.

10

Tip:

If, while vacuuming with the floor nozzle, you need to stop briefly to move furniture or similar items, you can insert the parking fixture on the back of the nozzle into the parking holder (19) on the back end of the appliance.

The bag change indicator will normally be blue. If it changes to red when the appliance is being used, or if the suction strength is significantly reduced, the dust bag must be changed (see below). If the indicator remains red after the bag has been replaced, it may be due to one of the following reasons:

o The hose or nozzle is clogged. o The air filter is dirty.

Investigate what is causing the indicator to remain red and deal with the problem. The appliance must not be used if the indicator is red. This may cause irreparable damage to the motor.

CHANGING THE DUST BAG

If the appliance’s suction strength is reduced, this may be because the bag needs changing.

Lift the nozzle up off the floor.

Switch the appliance on, and keep an eye on the bag change indicator. If it is red, the bag must be changed.

Switch the appliance off again.

Detach the hose.

Open the dust bag cover by pressing the handle (16) in, and flipping the cover upwards until it locks into place.

Carefully remove the plastic rails holding the dust bag from the base of the appliance (see picture).

Remove the dust bag from the plastic rails.

Throw the bag in the bin. Make sure that there are no holes in it. Do not fold it.

Slide a new dust bag onto the rails, and insert the rails in the base of the appliance. Check that the bag is fitted correctly and that it is the right way up. Never use the appliance unless it has a dust bag fitted.

Close the cover and ensure it clicks into place.

CLEANING/REPLACING THE MOTOR FILTER

The motor filter is the filter behind the dust bag. The appliance must not be used if there is no motor filter fitted.

Open the dust bag cover by pressing the handle in.

Remove the dust bag.

Pull the filter holder up (see picture), and replace the filter pad, or clean it as described under Cleaning.

Replace the filter holder.

Remember to replace the dust bag.

We recommend cleaning the filter at least twice a year, or whenever it is dirty.

CHANGING THE AIR FILTER

The air filter at the back, which can be found behind the exhaust grille, filters the appliance’s exhaust air. The appliance must not be used if there is no air filter fitted.

Remove the exhaust grille by pressing the release button forward and flipping the exhaust grille up.

Replace or clean the filter pad.

Fit the exhaust grille so it locks into place with a click.

We recommend replacing the air filter after 4 to 6 months’ use, when it becomes dirty, or if the appliance’s suction strength is reduced.

TRANSPORT AND STORAGE

You can lift and carry the appliance using one of two carrying handles (11 and 17). Never pull or lift the appliance by the cord.

Before putting the appliance away, rewind the cord. Switch off at the socket, unplug, and press the automatic cord rewind button until the cord is fully rewound.

The floor nozzle can be parked in the parking holder underneath the appliance when the appliance is put away.

CLEANING

Clean the appliance by wiping it with a damp cloth.

You must not use any form of solvent, or strong or abrasive cleaning agent.

Clean the filter pads from the motor filter and air filter by rinsing them in hot water and leaving them to dry. Never insert a wet filter into the appliance.

Replace the filters once they become worn or can no longer be cleaned.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

if the above instructions are not followed

if the appliance has been interfered with

if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage

if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

IMPORTER

Adexi Group

We cannot be held responsible for any printing errors.

11

DE

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein

Das Gerät, das Kabel oder der Stecker dürfen nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Berühren Sie Gerät, Stecker oder Kabel nicht mit nassen oder feuchten Händen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Falls Gerät, Kabel oder Stecker repariert werden müssen, hat dies in einem autorisierten Servicecenter zu erfolgen. Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Verwendung

Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.

Bei defektem Kabel oder defektem bzw. nicht ordnungsgemäß funktionierenden Gerät darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

Saugen Sie nicht auf nassen Oberflächen.

Seien Sie beim Staubsaugen von Treppen besonders vorsichtig, um Stürze zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche, Zigarettenstummeln, harten oder scharfen Gegenständen, nassen oder feuchten Stoffen, entzündlichen Stoffen (Benzin, Lösungsmittel usw.) oder deren Dämpfen.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von feinem Baustellenstaub von Gipsplatten, Ziegeln usw.

Die Ansaugund Ausblasöffnungen müssen immer frei sein.

Sorgen Sie dafür, dass Bekleidung, Haare und Körperteile nicht in die Nähe der Düse oder von beweglichen Teilen des Geräts kommen.

Schalten Sie das Gerät ab und stecken Sie es aus, wenn es nicht in Gebrauch ist und bevor Sie den Staubbeutel wechseln oder die Filter reinigen oder ersetzen.

Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.

Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht bedienen.

Kabel und Stecker

Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.

Halten Sie den Stecker beim Aufrollen des Kabels fest, damit er nicht an das Gerät schlägt.

Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenem Feuer aufgestellt und betrieben werden.

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GERÄTETEILE

1.Schlauch

2.Schlauchanschluss

3.Kombi-Düse

4.Bodendüse

5.Bürstenwechseltaste

6.Verriegelungsmechanismus

7.Teleskoprohr

8.Tragegriff

9.Taste für die automatische Kabelaufrollung

10.An/Aus Schalter

11.Saugstärkeregler

12.Beutelwechselanzeige

13.Griff an der Staubbeutelklappe

14.Tragegriff

15.Parkhalterung

16.Parkhalterung

ANWENDUNG

1.Bringen Sie den Schlauch am Gerät an, indem Sie den Schlauchanschluss in die Saugdüse einschieben, bis er einrastet. o Um den Schlauch zu entfernen, müssen Sie auf die Tasten an der Seite des Schlauchanschlusses drücken und ihn herausziehen.

2.Schieben Sie das Teleskoprohr in das andere Ende des Schlauchs, und bringen Sie eine Düse am Ende des Rohrs an.

o In dem Abschnitt über Düsen finden Sie eine Beschreibung des Verwendungszwecks der verschiedenen Düsen.

3.Sie können die Länge des Teleskoprohrs einstellen, indem Sie den Verriegelungsmechanismus nach unten schieben und am unteren Teil des Rohrs ziehen oder schieben, bis es die gewünschte Länge hat (siehe Abbildung).

o Beim Parken sollten Sie das Rohr so stark wie möglich verkürzen.

4.Ziehen Sie das Kabel aus dem Gerät. Das Kabel darf nur bis zu der roten Markierung am Kabel herausgezogen werden.

5.Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es an.

6.Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter ,um das Gerät zu starten und zu stoppen.

7.Während des Gebrauchs kann die Saugkraft durch Öffnen und Schließen des Luftventils am Handgriff geregelt werden. Sie kann

auch elektronisch durch Betätigung des Saugstärkereglers eingestellt werdenDüsen

Das Gerät wird mit einer Bodendüse und einer Kombi-Düsegeliefert.

Düse

Verwendung

Bodendüse

Alle Arten von Böden, mit oder ohne Teppich

Kombi-Düse

Heizkörper, Ecken und Fugen, Fußleisten, Möbel,

 

Jalousien, Lampenschirme, Regale und

 

Bücherschränke.

Die Bodendüse verfügt über zwei Einstellungen. Beim Reinigen von harten Oberflächen (Holzoder Steinböden, Kacheln, usw.) sollte die Düsenbürste ausgefahren sein. Beim Reinigen von Teppichböden und Teppichen sollten die Bürsten wieder in die Düse eingefahren werden. Betätigen Sie die Bürstenwechseltaste , um zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln.

Die Kombi-Düseverfügt über zwei Einstellungen. Beim Reinigen von Heizkörpern, Ecken, Fugen und Fußleisten sollte die Düsenbüste ausgefahren sein. Beim Reinigen von Möbeln, Jalousien, Lampenschirmen, Regalen und Bücherschränken sollten die Bürsten in die Düse eingezogen werden.

12

Tipp:

Wenn Sie beim Saugen mit der Bodendüse kurz anhalten müssen, um Möbel oder andere Gegenstände zu verschieben, können Sie die Parkvorrichtung an der Rückseite der Düse in die Parkhalterung (19) an der Rückseite des Geräts einschieben.

Die Beutelwechselanzeige ist normalerweise blau. Wenn Sie auf Rot wechselt, während das Gerät benutzt wird, oder falls die Saugstärke deutlich reduziert wird, muss der Staubbeutel gewechselt werden (siehe unten). Sollte nach dem Wechsel noch immer Rot angezeigt werden, kann das folgende Gründe haben:

o Rohr/Schlauch oder Düse sind verstopft. o Der Filter ist verschmutzt.

Untersuchen Sie, was die Ursache sein kann und beheben Sie das Problem. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Anzeige rot ist. Dadurch kann der Motor zerstört werden.

WECHSELN DES STAUBBEUTELS

Wenn die Saugstärke des Geräts nachlässt, kann dies bedeuten, dass der Beutel gewechselt werden muss.

Heben Sie die Düse vom Boden.

Schalten Sie das Gerät ein und beobachten Sie dabei die

Beutelwechselanzeige. Falls diese rot ist, muss der Beutel gewechselt werden.

Schalten Sie das Gerät wieder aus.

Nehmen Sie den Schlauch ab.

Öffnen Sie die Staubbeutelabdeckung, indem Sie den Griff (16) eindrücken und die Abdeckung nach oben klappen, bis sie einrastet.

Entfernen Sie vorsichtig die Kunststoffführungen, die den Staubbeutel an der Unterseite des Geräts festhalten (siehe Bild).

Nehmen Sie den Staubbeutel aus den Kunststoffführungen.

Werfen Sie den Beutel in den Müll. Vergewissern Sie sich, dass er keine Löcher hat. Falten Sie ihn nicht.

Schieben Sie einen neuen Staubbeutel in die Führungen, und schieben Sie

die Führungen in die Unterseite des Geräts ein. Vergewissern Sie sich, dass der Beutel richtig sitzt und

mit der richtigen Seite nach oben zeigt. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn sich ein Staubbeutel darin befindet.

Schließen Sie die Abdeckung und sorgen Sie dafür, dass sie einrastet.

REINIGEN BZW. AUSWECHSELN DES MOTORSCHUTZFILTERS

Hierbei handelt es sich um den Filter, der zum Schutz des Motors hinter dem Beutel sitzt. Das Gerät darf nicht ohne Motorschutzfilter verwendet werden.

Öffnen Sie die Staubbeutelabdeckung, indem Sie den Griff eindrücken.

Nehmen Sie den Staubbeutel heraus.

Ziehen Sie die Filterhalterung nach oben (siehe Abbildung), und ersetzten Sie das Filterkissen oder reinigen Sie es wie unter Reinigen beschrieben.

Setzen Sie die Filterhalterung wieder ein.

Denken Sie daran, den Staubbeutel wieder einzusetzen.

Wir empfehlen Ihnen, den Filter mindestens zweimal pro Jahr zu reinigen, bzw. wenn er verschmutzt ist.

WECHSELN DES LUFTFILTERS

Der Luftfilter, der sich an der Rückseite hinter dem Abluftgitter befindet, filtert die Abluft des Geräts. Das Gerät darf nicht ohne Luftfilter verwendet werden.

Entfernen Sie den Abluftfilter, indem Sie die Entriegelungstaste nach vorn schieben und das Abluftgitter nach oben klappen.

Ersetzen oder reinigen Sie das Filterkissen.

Bringen Sie das Abluftgitter so an, dass es einrastet.

Wir empfehlen Ihnen, den Luftfilter nach 4 bis 6 Monaten Gebrauch, wenn er verschmutzt ist oder wenn die Saugstärke nachlässt, auszutauschen.

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

Sie können das Gerät mit den beiden Tragegriffen (11 und 17) anheben und tragen. Ziehen oder heben Sie das Gerät niemals mithilfe des Kabels.

Rollen Sie vor dem Abstellen des Geräts stets das Kabel auf. Schalten Sie den Stecker ab, ziehen Sie ihn heraus und drücken Sie auf die Taste für die Kabelaufrollung , bis das Kabel vollständig aufgerollt ist.

Die Bodendüse kann in der Parkhalterung unter dem Gerät angebracht werden, wenn es abgestellt wird.

REINIGUNG

Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder starke bzw. schmirgelnde Reinigungsmittel.

Reinigen Sie die Filterkissen des Motorschutzfilters und des Luftfilters, indem Sie sie in heißem Wasser ausspülen und trocknen lassen. Niemals einen feuchten Filter in das Gerät einsetzen.

Ersetzen Sie die Filter, wenn sie abgenutzt sind oder nicht mehr gereinigt werden können.

INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS

Dieses Adexi-Produktträgt dieses Zeichen:

Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektround Elektronikmüll gesondert entsorgt werden muss.

Gemäß der WEEE-Richtliniemuss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektround Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei

dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft. Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektround Elektronikmüll zu erfahren

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht,

falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;

falls unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;

falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.

bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

IMPORTEUR

Adexi Group

Druckfehler vorbehalten.

13

Zastosowanie
Wszystkie rodzaje pod∏óg, z dywanem lub bez. Grzejniki, wn´ki i szczeliny, listwy przypod∏ogowe, meble, ˝aluzje, aba˝ury, pó∏ki i biblioteczki.

PL

WST¢P

Aby móc skorzystaç z wszystkich funkcji nowego urzàdzenia, nale˝y najpierw dok∏adnie zapoznaç si´ z poni˝szymi wskazówkami. Radzimy zachowaç t´ instrukcj´, aby w razie koniecznoÊci mo˝na by∏o wróciç do zawartych w niej informacji na temat funkcji urzàdzenia.

WSKAZÓWKIDOTYCZÑCEBEZPIECZE¡STWA

Informacje ogólne

Urzàdzenia oraz jego przewodu i wtyczki nie wolno zanurzaç w wodzie ani jakimkolwiek innym p∏ynie.

Nie wolno dotykaç urzàdzenia, kabla lub wtyczki mokrymi lub wilgotnymi r´kami.

Nie wolno wykonywaç napraw samodzielnie. Je˝eli urzàdzenie, kabel lub wtyczka wymagajà naprawy, powinna ona zostaç przeprowadzona przez autoryzowany punkt serwisowy. Informacje na temat napraw gwarancyjnych mo˝na uzyskaç w sklepie, w którym urzàdzenie zosta∏o zakupione.

U˝ywanie

Urzàdzenie jest przeznaczone tylko do u˝ytku domowego wewnàtrz pomieszczeƒ.

W ˝adnym wypadku nie wolno u˝ywaç urzàdzenia, je˝eli ono, kabel lub wtyczka sà uszkodzone lub je˝eli urzàdzenie nie dzia∏a prawid∏owo.

Mo˝na u˝ywaç tylko akcesoriów wyprodukowanych lub zalecanych przez producenta.

Nie wolno korzystaç z urzàdzenia na mokrej powierzchni.

Ze wzgl´du na ryzyko upadku podczas odkurzania schodów nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç.

Urzàdzenia nie wolno u˝ywaç do zbierania zapa∏ek, goràcego popio∏u, niedopa∏ków, twardych lub ostrych przedmiotów, mokrych lub wilgotnych substancji, materia∏ów ∏atwopalnych (benzyny, rozpuszczalników itp.) lub ich oparów.

Nie stosowaç urzàdzenia do odkurzania drobnego py∏u budowlanego - z p∏yt gipsowych, cegie∏ itp.

Nie wolno zakrywaç otworu wlotowego lub wylotowego urzàdzenia.

Odzie˝, w∏osy i cz´Êci cia∏a nale˝y trzymaç z dala od nasadki i ruchomych cz´Êci urzàdzenia.

Nale˝y wy∏àczyç odkurzacz oraz wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieci elektrycznej, je˝eli nie jest on u˝ywany, a tak˝e przed wymianà worka lub czyszczeniem bàdê wymianà filtrów.

Nie nale˝y pozostawiaç w∏àczonego urzàdzenia bez nadzoru.

Dzieci korzystajàce z urzàdzenia powinny znajdowaç si´ pod opiekà doros∏ych.

Przewód sieciowy i wtyczka

Przy wyciàganiu wtyczki z gniazdka nie nale˝y ciàgnàç za przewód, lecz trzymaç za wtyczk´.

Podczas nawijania przewodu nale˝y go trzymaç za wtyczk´, aby nie uderzy∏a ona w urzàdzenie.

Urzàdzenia i przewodu nie nale˝y nara˝aç na dzia∏anie êróde∏ ciep∏a, goràcych przedmiotów lub ognia.

G¸ÓWNE ELEMENTY SK¸ADOWE URZÑDZENIA

1.Wà˝

2.Z∏àcze w´˝a

3.Nasadka wieloczynnoÊciowa

4.Nasadka do pod∏óg

5.Przycisk zmiany szczotki

6.Mechanizm blokowania

7.Rura teleskopowa

8.Uchwyt do przenoszenia

9.Przycisk automatycznego zwijania przewodu zasilajàcego

10.Przycisk zasilania

11.Regulacja si∏y zasysania

12.Wskaênik wymiany worka

13.Uchwyt pokrywy worka

14.Uchwyt do przenoszenia

15.Wieszak

16.Wieszak

U˚YTKOWANIE

1.Zamocowaç wà˝ do urzàdzenia , wk∏adajàc z∏àcze w´˝a do dyszy ssàcej, a˝ do zatrzaÊni´cia.

o Aby wyjàç wà˝, nale˝y nacisnàç przyciski z boku z∏àcza w´˝a i wyciàgnàç go.

2.Do drugiego koƒca w´˝a zamocowaç rur´ teleskopowà i przymocowaç do koƒca rury nasadk´.

o Przeznaczenie poszczególnych nasadek opisane zosta∏o w rozdziale Nasadki.

3.D∏ugoÊç rury teleskopowej mo˝na regulowaç naciskajàc mechanizm blokujàcy w dó∏ i wyciàgajàc lub wciskajàc dolnà cz´Êç rury na ˝àdanà d∏ugoÊç (patrz rysunek).

o Przechowujàc odkurzacz nale˝y maksymalnie skróciç rur´.

4.Wyciàgnàç przewód z urzàdzenia. Przewodu nie wolno wyciàgaç poza czerwone oznakowanie umieszczone na przewodzie.

5.W∏o˝yç wtyczk´ do gniazdka i w∏àczyç zasilanie.

6.Nacisnàç przycisk zasilania , aby uruchomiç urzàdzenie lub je zatrzymaç.

7.Si∏´ zasysania w trakcie u˝ytkowania mo˝na wyregulowaç otwierajàc lub zamykajàc zawór powietrza w uchwycie. Mo˝na jà równie˝ wyregulowaç elektronicznie za pomocà przycisku regulacji si∏y zasysania.

Nasadki

Do urzàdzenia do∏àczona jest jedna nasadka do pod∏óg i jedna nasadka wieloczynnoÊciowa.

Nasadka

Nasadka do pod∏óg

Nasadka wieloczynnoÊciowa

Nasadka do pod∏óg ma dwa ustawienia. Podczas czyszczenia twardych powierzchni (pod∏óg drewnianych lub kamiennych, terakoty itp.) wysunàç szczotk´ nasadki. Podczas czyszczenia dywanów lub chodników nale˝y wsunàç szczotk´ nasadki. Zmiana tych ustawieƒ nast´pujà po naciÊni´ciu przycisku zamiany szczotki .

Nasadka wieloczynnoÊciowa ma dwa ustawienia. W przypadku czyszczenia grzejników, wn´k, szczelin i listew przypod∏ogowych, szczotki nasadki powinny byç wysuni´te. Podczas czyszczenia mebli, ˝aluzji, aba˝urów, pó∏ek i biblioteczek nale˝y wsunàç szczotki do nasadki.

14

Wskazówka:

Je˝eli w czasie odkurzania przy pomocy nasadki do pod∏óg, konieczna jest krótka przerwa w celu przesuni´cia mebli lub podobnych przedmiotów, mo˝na w∏o˝yç uchwyt znajdujàcy si´ z ty∏u nasadki do wieszaka (19) z ty∏u urzàdzenia.

Wskaênik wymiany worka jest zazwyczaj niebieski. Je˝eli podczas pracy zmieni kolor na czerwony lub znacznie zmniejszy si´ si∏a ssania, nale˝y wymieniç worek (patrz ni˝ej). Je˝eli po wymianie worka wskaênik b´dzie nadal czerwony, mo˝e to byç spowodowane jednà z nast´pujàcych przyczyn:

o Wà˝ lub nasadka sà zapchane. o Filtr powietrza jest brudny.

Sprawdziç, dlaczego wskaênik pozostaje czerwony i usunàç problem. Nie u˝ywaç urzàdzenia, kiedy wskaênik jest czerwony. Mog∏oby to doprowadziç do nienaprawialnego uszkodzenia silnika.

WYMIANA WORKA

Je˝eli si∏a zasysania odkurzacza jest zmniejszona, mo˝e to oznaczaç koniecznoÊç wymiany worka.

PodnieÊç nasadk´ z pod∏ogi.

W∏àczyç urzàdzenie i zwróciç uwag´ na wskaênik wymiany worka. Je˝eli jest on czerwony, nale˝y wymieniç worek.

Ponownie wy∏àczyç urzàdzenie.

Od∏àczyç wà˝.

Otworzyç pokryw´ worka, wciskajàc uchwyt pokrywy (16) i podnoszàc jà do góry, a˝ si´ zablokuje.

Ostro˝nie wyjàç plastikowe prowadnice na spodzie urzàdzenia przytrzymujàce worek (patrz ilustracja).

Zdjàç worek z plastikowych prowadnic.

Wyrzuç worek do Êmietnika. Sprawdê, czy nie ma w nim dziur. Nie zginaj go.

Nasunàç nowy worek na plastikowe prowadnice i w∏o˝yç prowadnice na spód urzàdzenia. Sprawdziç, czy worek jest za∏o˝ony prawid∏owo i odpowiednio ustawiony. Nigdy nie u˝ywaç urzàdzenia bez za∏o˝onego worka.

*Zamknàç pokryw´ i sprawdziç, czy wskoczy∏a na swoje miejsce.

CZYSZCZENIE/WYMIANA FILTRUSILNIKA

Filtr silnika umieszczony jest za workiem. Nie wolno u˝ywaç urzàdzenia bez za∏o˝onego filtru silnika.

Otworzyç pokryw´ worka, naciskajàc uchwyt.

Wyjàç worek.

Pociàgnàç do góry uchwyt filtra (jak pokazano na ilustracji) i wymieniç lub wyczyÊciç wk∏ad filtra zgodnie z opisem zamieszczonym w cz´Êci „Czyszczenie”.

Zamontowaç uchwyt filtra.

• Pami´taç, aby ponownie za∏o˝yç worek.

Zalecamy czyszczenie filtru co najmniej dwa razy w roku lub zawsze, kiedy jest brudny.

WYMIANA FILTRUPOWIETRZA

Filtr powietrza, który znajduje si´ z ty∏u za kratkà wylotowà filtruje powietrze wychodzàce z urzàdzenia. Nie wolno u˝ywaç urzàdzenia bez za∏o˝onego filtru powietrza.

Usunàç kratk´ wylotowà, naciskajàc do przodu przycisk, a nast´pnie wychylajàc kratk´.

Wymieniç lub wyczyÊciç wk∏ad filtra.

Za∏o˝yç klatk´ wylotowà, tak by us∏yszeç zatrzaÊni´cie.

Zalecamy wymian´ filtru powietrza po 4 do 6 miesiàcach u˝ytkowania, gdy b´dzie on brudny lub, gdy zmniejszy si´ si∏a zasysania urzàdzenia.

TRANSPORTIPRZECHOWYWANIE

Urzàdzenie mo˝na podnieÊç i przenieÊç za pomocà jednego z dwóch uchwytów do przenoszenia (11 i 17). Urzàdzenia nie wolno ciàgnàç ani podnosiç za kabel.

Przed od∏o˝eniem urzàdzenia nale˝y zwinàç kabel. Wy∏àcz odkurzacz, wyjmij wtyczk´ z gniazdka oraz naciÊnij i przytrzymaj przycisk automatycznego zwijania przewodu do ca∏kowitego nawini´cia przewodu.

Nasadk´ do pod∏óg mo˝na na czas przechowywania umieÊciç na wieszaku pod urzàdzeniem, kiedy urzàdzenie jest od∏o˝

CZYSZCZENIE

CzyÊciç urzàdzenie wilgotnà szmatkà.

Nie wolno korzystaç z jakichkolwiek rozpuszczalników bàdê Êrodków czyszczàcych o silnym dzia∏aniu lub Êciernych.

OczyÊciç wk∏adki filtrów z filtra silnika i filtra powietrza sp∏ukujàc je goràcà wodà i pozostawiajàc do wysuszenia. Nigdy nie wk∏adaç do urzàdzenia mokrych filtrów.

Zu˝yte lub nienadajàce si´ do wyczyszczenia filtry nale˝y wymieniç na nowe.

INFORMACJEO UTYLIZACJIIRECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Prosimy zauwa˝yç, ˝e ten produkt Adexi oznaczony jest nast´pujàcym symbolem:

Oznacza to, ˝e tego produktu nie nale˝y wyrzucaç razem z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, poniewa˝ zu˝yty sprz´t elektroniczny nale˝y wyrzucaç osobno.

Zgodnie z dyrektywà WEEE (w sprawie zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego), ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie zapewni w∏aÊciwà zbiórk´, odzysk, przetwarzanie i recykling zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego. Prywatne gospodarstwa domowe na obszarze UE mogà nieodp∏atnie oddawaç zu˝yty sprz´t do specjalnych zak∏adów utylizacji odpadów. W niektórych Paƒstwach Cz∏onkowskich mo˝na zwróciç zu˝yty sprz´t sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprz´tu. Aby uzyskaç wi´cej informacji na temat post´powania ze zu˝ytym sprz´tem elektrycznym i elektronicznym, nale˝y zwróciç si´ do sprzedawcy, dystrybutora lub w∏adz miejskich.

WARUNKIGWARANCJI

Gwarancja nie obowiàzuje:

je˝eli nie przestrzegano niniejszej instrukcji;

je˝eli urzàdzenie zosta∏o naruszone przez osoby nieupowa˝nione;

je˝eli urzàdzenie by∏o u˝ytkowane w sposób niew∏aÊciwy, nieostro˝ny lub zosta∏o uszkodzone;

je˝eli uszkodzenie powsta∏o na skutek zak∏óceƒ w dzia∏aniu sieci elektrycznej.

Z uwagi na ciàg∏e doskonalenie naszych produktów pod wzgl´dem ich funkcjonalnoÊci i stylistyki zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

IMPORTER

Adexi Group

Firma nie ponosi odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku.

15

16