Melissa 638-136-142 User Manual

Size:
207.28 Kb
Download

638-136/142

SE

Näsoch öronhårstrimmer...........................

2

DK

Næseog ørehårstrimmer...........................

3

NO

Nesehårog ørehårklipper ...........................

4

FI

Nenäja korvakarvaleikkuri..........................

5

UK

Nose and ear hair trimmer ..........................

6

DE

Nasenund Ohrhaartrimmer.......................

8

PL

Maszynka do przycinania w∏osów

 

 

w nosie i uszach..........................................

9

RU

Станок для подстригания волосков

 

 

в носу и ушах............................................

11

DesignFunction

INTRODUKTION SE

För att du ska få största möjliga glädje av din näsoch öronhårstrimmer, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder den för första gången. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Felaktig användning av trimmern kan orsaka personskador och skador på trimmern.

Använd endast trimmern för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).

Försök aldrig att reparera trimmern själv.

Trimmerenheten får aldrig nedsänkas i vatten eller annan vätska och ingen vätska får tillåtas tränga in i batterienheten. Trimmerenheten klarar dock av vattenstänk.

Låt aldrig trimmern ligga där det finns risk för att den kan ramla ner i vatten, t.ex. nära ett badkar eller handfat.

Använd alltid på/av-knappenför att stänga av trimmern innan du byter skärblad.

Kontrollera att rätt munstycke sitter på trimmern innan du sätter på den.

Förvara trimmern utom räckhåll för barn.

Trimmern lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller bruk utomhus.

Använd inte trimmern när du badar eller duschar.

Använd inte trimmern om den har ramlat i golvet, tappats i vatten eller om den blivit skadad på något sätt

Förvara trimmern på en sval, torr plats.

Ta ut batteriet om trimmern inte ska

 

användas under en längre tid.

2.

BESKRIVNING

 

3.

1.

Näsoch öronhårstrimmer

 

2.

Polisongtrimmer

 

4.

3.

Trimmerenhet

 

4.

På/av-knapp

5.

1.

5.

Skydd

 

 

6.

Batterilucka

 

 

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

6.

 

Sätt in ett AA-batteri(medföljer ej) i trimmerenheten (3):

Ta tag i batterihylsan (6), vrid den något moturs (sett från undersidan av trimmern) och dra av den.

Sätt i batteriet och kontrollera att polariteten är som på bilden i batterihållaren.

Sätt tillbaka batterihylsan och vrid den något medurs tills den sitter i låst läge.

För bästa resultat, använd alkaliska batterier.

ANVÄNDNING

Trimmern har två utbytbara munstycken: en polisongtrimmer (2) och en öronoch

näshårstrimmer (1). Polisongtrimmern används för att trimma skägg och polisonger.

Öronoch näshårstrimmern används för att trimma hårväxt i öron och näsa.

Ta bort skyddet (5) och sätt på önskat munstycke på trimmerenheten. Vrid munstycket något medurs när du sätter dit det och moturs när du tar av det. På polisongtrimmern finns en silverrand som måste passa ihop med silverranden på trimmerenheten för att säkerställa att munstycket sitter korrekt på plats.

oVarning! När öronoch näshårstrimmern tas av kan den vita plasthållaren som innehåller skärbladet ramla ut. Se till att inte tappa bort den! Plasthållaren kan med lätthet tryckas tillbaka på plats in i munstycket.

Tryck på/av-knappen(4) uppåt för att sätta på trimmern och nedåt för att stänga av den.

RENGÖRING

Rengör trimmerns yttre delar med en fuktig trasa. Använd inget rengöringsmedel.

Skölj av munstyckena i rinnande vatten för att få bort eventuella hårrester. Låt munstyckena torka innan de används igen

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA APPARAT

Lägg märke till att denna Adexi-produktär märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare

2

information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

ovanstående instruktioner inte följs

apparaten har modifierats

apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon annan typ av skada

fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

IMPORTÖR

Adexi Group

Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af din nye næseog ørehårstrimmer, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager trimmeren i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om trimmerens funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Forkert brug af trimmeren kan medføre personskade og beskadige trimmeren.

Anvend kun trimmeren til det, den er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).

Forsøg aldrig at reparere trimmeren selv.

Trimmerenheden må ikke nedsænkes i vand eller lignende, og der må ikke trænge væske ind i batterirummet. Trimmerenheden tåler dog stænk af vand.

Anbring ikke trimmeren på et sted, hvor den kan falde ned i vand, f.eks. i nærheden af et badekar eller en håndvask.

Sluk altid trimmerenheden på tænd/slukknappen, før du skifter skærehoved.

Kontrollér, at du har monteret det korrekte skærehoved, før du tænder for trimmeren

Hold trimmeren uden for børns rækkevidde.

• Trimmeren er ikke egnet til erhvervsbrug eller udendørs brug.

• Trimmeren må ikke anvendes i badet.

• Brug ikke trimmeren, hvis den har været tabt på gulvet eller i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.

• Opbevar trimmeren på et tørt og køligt sted.

Tag batteriet ud, hvis trimmeren ikke skal

 

bruges i længere tid.

 

2.

OVERSIGT

 

 

3.

1.

Næse-/ørehårstrimmer

 

2.

Bakkenbarttrimmer

 

 

3.

Trimmerenhed

 

4.

4.

Tænd/sluk-knap

 

5.

1.

5.

Beskyttelseshætte

6.

Batteridæksel

 

 

 

 

 

6.

FØR FØRSTE ANVENDELSE

 

Isæt 1 stk. batteri af typen AA (medfølger ikke) i trimmerenheden (3):

Tag fat om batteridækslet (6), drej let mod uret (set fra trimmerens underside), og træk batteridækslet af.

Isæt batteriet, og kontrollér, at polerne vender som vist på billedet i batteriholderen.

Sæt batteridækslet på igen, og drej det let med uret, til det klikker på plads.

Du opnår det bedste resultat, hvis du bruger et alkalisk batteri.

BRUG

Trimmeren har 2 udskiftelige skærehoveder: bakkenbarttrimmer (2) og næse-/ørehårstrim-mer (1). Bakkenbarttrimmeren anvendes til at trimme skæg og bakkenbarter.

Næse-/ørehårstrimmerenanvendes til at trimme næseog ørehår.

Tag beskyttelseshætten (5) af, og sæt det ønskede skærehoved på trimmerenheden. Drej skærehovedet let med uret, når du sætter det på, og let mod uret, når du tager det af. Bakkenbarttrimmeren har en sølvfarvet stribe, som skal sidde ud for den sølvfarvede stribe på trimmerenheden, for at skærehovedet sidder korrekt.

oBemærk! Når næse-/ørehårstrimmerenafmonteres, kan den hvide plastholder med klingen falde ud. Pas på, at den ikke bliver væk! Plastholderen kan let skubbes på plads i skærehovedet igen.

Skub tænd/sluk-knappen(4) opad for at tænde for trimmeren og nedad for at slukke for den.

3

RENGØRING

Rengør trimmerens dele udvendigt med en klud vredet op i rent vand. Brug ikke rengøringsmidler af nogen art.

Skyl skærehovederne under vandhanen for at fjerne hårrester. Lad skærehovederne tørre, før du bruger dem igen.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkter forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivetskal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

hvis ovennævnte ikke iagttages

hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet

hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast

hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktionsog designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi tager forbehold for trykfejl.

NO

For å få mest mulig ut av nesehårog ørehårklipperen ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

Feil bruk av klipperen kan føre til personskader og skader på klipperen.

Bruk ikke klipperen til andre formål enn det den er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også garantibetingelsene.)

Prøv aldri å reparere klipperen selv.

Klipperenheten må ikke legges i vann eller annen væske, og det må ikke komme væske inn i batteriholderen. Enheten er imidlertid sprutsikker.

Ikke plasser klipperen slik at den kan komme til å falle ned i vann, som for eksempel på kanten av et badekar eller en vaskeservant.

Slå alltid av klipperen med av/på-bryterenfør du skifter klippehodet.

Kontroller at du har festet riktig kuttehode før du slår på klipperen.

Oppbevar klipperen utilgjengelig for barn.

Klipperen er ikke egnet for kommersiell eller utendørs bruk.

Klipperen må ikke brukes i dusjen.

Ikke bruk klipperen hvis den har falt i bakken eller er skadet på annen måte.

Oppbevar klipperen på et tørt og kjølig sted.

Ta ut batteriet hvis klipperen ikke skal brukes i en lengre periode.

OVERSIKT OVER APPARATETS DELER

1.

Nesehårog ørehårklipper

2.

2.

Kinnskjeggklipper

3.

3.

Klipperenhet

 

4.

Av/på-bryter

4.

5.

Beskyttelseshette

6.

Batterideksel

5. 1.

6.

FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG

Sett i ett AA-batteri(følger ikke med) i klipperenheten (3).

Ta tak i batteridekselet (6), vri det litt i retning mot urviseren (når du ser på klipperen nedenfra) og dra det av.

4

Sett i batteriet og kontroller at plussog minuspolene ligger i samme retning som symbolene i batteriholderen viser.

Sett på batteridekselet igjen og vri det litt i retning med urviseren til det klikker på plass.

Vi anbefaler at du bruker et alkalisk batteri.

BRUK

Klipperen har to utskiftbare klippehoder: En kinnskjeggklipper (2) og en nesehårog

ørehårklipper (1). Kinnskjeggklipperen brukes til å klippe skjegg og kinnskjegg.

Nesehårog ørehårklipperen brukes til å klippe nesehår og ørehår.

Ta av beskyttelseshetten (5) og fest ønsket klippehode på klipperenheten. Vri klippehodet litt i retning mot urviseren når du monterer det og litt i motsatt retning når du demonterer det. På kinnskjeggklipperen er det en sølvstripe som må være på linje med sølvstripen på klipperen for å sikre at klippehodet er festet riktig.

oForsiktig! Når nesehårog ørehårklipperen er demontert, kan den hvite plastholderen med knivbladet falle ut. Pass på at du ikke mister den! Plastikkholderen kan på en enkel måte skyves tilbake på plass i klippehodet.

Skyv av/på-bryteren(4) oppover for å slå på klipperen og nedover for å slå den av.

RENGJØRING

Rengjør klipperdelene utvendig med en klut godt oppvridd i rent vann. Ikke bruk rengjøringsmidler.

Skyll klippehodene under rennende vann for å fjerne hårrester. La klippehodene tørke før du bruker dem igjen.

INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV DETTE PRODUKTET

Legg merke til at dette Adexi-produkteter merket med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivetmå det enkelte

medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private

husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige

myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIBETINGELSER

Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:

Hvis instruksjonene ovenfor ikke følges

Hvis apparatet har blitt endret

Hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.

FI

JOHDANTO

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Niin saat parhaan hyödyn uudesta nenäja

korvakarvaleikkuristasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä karvaleikkurin toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSOHJEET

Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.

Käytä leikkuria vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot).

Älä yritä itse korjata laitetta.

Leikkuria ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen, eikä paristokoteloon saa päästä vettä. Leikkuri on kuitenkin roiskeenkestävä.

Älä koskaan laita karvaleikkuria paikkaan, josta se voi pudota veteen, esimerkiksi kylpyammeen tai pesualtaan lähelle.

Sammuta leikkuri aina virtakytkintä painamalla, ennen kuin vaihdat ajopään.

Tarkista, että olet kiinnittänyt leikkuriin oikean ajopään, ennen kuin käynnistät leikkurin.

Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta.

Leikkuria ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai ulkokäyttöön.

Älä käytä nenäja korvakarvaleikkuria kylvyssä.

Älä käytä leikkuria, jos se on pudonnut tai muuten vaurioitunut.

Säilytä nenäja korvakarvaleikkuri kuivassa ja viileässä paikassa.

5

Poista paristot, jos laite on pitkään

 

käyttämättä.

 

2.

OSAT

 

 

3.

1.

Nenäja korvakarvaleikkuri

2.

Pulisonkileikkuri

 

 

3.

Runko-osa

 

4.

4.

Virtakytkin

 

5.

1.

5.

Suojus

6.

Paristokotelon kansi

 

 

6.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Aseta runko-osaan(3) yksiAA-paristo(ei kuulu toimitukseen):

Ota kiinni paristokotelon kannesta (6), kierrä sitä hieman vastapäivään (leikkurin alaosasta katsottuna) ja vedä se irti.

Aseta paristo paikalleen. Varmista, että navat osoittavat paristokotelossa olevan kuvan mukaisiin suuntiin.

Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja kierrä sitä hieman myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Suosittelemme alkaliparistojen käyttöä.

KÄYTTÖ

Leikkuriin kuuluu kaksi vaihdettavaa ajopäätä:

pulisonkileikkuri (2) ja nenäja korvakarvaleikkuri (1). Pulisonkileikkurilla siistit parran ja pulisongit.

Nenäja korvakarvaleikkurilla siistit nenäja korvakarvat.

Poista suojus (5) ja kiinnitä tarvitsemasi ajopää runko-osaan.Kierrä ajopäätä hieman myötäpäivään kiinnittäessäsi sitä ja hieman vastapäivään irrottaessasi sitä. Pulisonkileikkurissa on hopeinen raita, jonka täytyy olla kohdakkainrunko-osanhopeisen raidan kanssa, jotta ajopää olisi paikallaan oikein.

oVaroitus! Kun irrotat nenäja korvakarvaleikkuria runko-osasta,muovinen pidike, jossa terä on, voi pudota. Varo, ettei se häviä! Muovinen pidike on helppo työntää takaisin paikalleen ajopäähän.

Kytke leikkuri päälle työntämällä virtakytkintä

(4) ylöspäin ja sammuta laite työntämällä sitä alaspäin.

PUHDISTUS

Puhdista leikkurin osien ulkopinta puhtaaseen veteen kastetulla liinalla, josta ylimääräinen vesi on puristettu pois. Älä käytä mitään puhdistusainetta.

Poista karvajäämät huuhtelemalla ajopää vesihanan alla. Anna ajopäiden kuivua, ennen kuin käytät niitä uudelleen.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ

Tämä Adexi-tuoteon merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähköja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähköja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähköja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueenyksityiset

kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähköja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu

laitteeseen on tehty muutoksia

laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita

syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

MAAHANTUOJA

Adexi Group

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the most from your new nose and ear hair trimmer, please read through these

instructions carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your nose and ear hair trimmer.

6

SAFETY MEASURES

• Incorrect use of the trimmer may cause personal injury and damage to the trimmer.

• Use the trimmer for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).

• Never try to repair the trimmer yourself.

• The trimmer unit must not be immersed in water or any other liquid, and no liquid must be allowed to get into the battery

compartment. The unit is, however, resistant to water splashes.

• Never leave the trimmer where it could fall into water, e.g. near a bathtub or washbasin.

• Always use the on/off button to turn the trimmer unit off before switching cutting heads.

• Check you have attached the correct cutting head before switching the trimmer on.

• Keep the trimmer out of the reach of children.

• The trimmer is not suitable for commercial or outdoor use.

• The trimmer must not be used in the bath.

• Do not use the trimmer if it has been dropped on the floor or in water, or has been damaged in any other way.

• Keep the trimmer in a cool, dry place.

• Remove the battery if the trimmer is not to be used for a prolonged period.2.

KEY

1.

Nose/ear hair trimmer

 

3.

2.

Sideburn trimmer

 

 

3.

Trimmer unit

 

4.

4.

On/off button

 

5.

 

5.

Protective cap

1.

6.

Battery cover

 

 

6.

PRIOR TO FIRST USE

Insert one AA battery (not included) in the trimmer unit (3):

Take hold of the battery cover (6), turn it slightly in an anticlockwise direction (as viewed from the underside of the trimmer), and pull it off.

Insert the battery and check the polarity is as shown on the image inside the battery holder.

Replace the battery cover and turn it slightly in a clockwise direction until it clicks into place.

For best results, use an alkaline battery.

USE

The trimmer has two exchangeable cutting heads: a sideburn trimmer (2) and a nose/ear hair trimmer (1). The sideburn trimmer is used to trim your beard and sideburns.

The nose/ear hair trimmer is used to trim nose and ear hair.

Remove the protective cap (5), and attach the required cutting head to the trimmer unit. Turn the cutting head slightly in a clockwise direction when attaching it and anticlockwise when removing it. The sideburn trimmer has a silver stripe, which must line up with the silver stripe on the trimmer unit to ensure the cutting head is correctly attached.

oCaution! When the nose/ear hair trimmer is removed, the white plastic holder containing the cutting blade may fall out. Take care not to lose it! The plastic holder can be easily pushed back into place in the cutting head.

Push the on/off button (4) upwards to switch the trimmer on and downwards to switch it off.

CLEANING

Clean the exterior of the trimmer components with a well-wrungcloth dampened with clean water. Do not use any kind of cleaning agent.

Rinse the cutting heads under the tap to remove any hair residue. Allow the cutting heads to dry before using them again.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

7

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

if the above instructions are not followed

if the appliance has been interfered with

if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage

if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

IMPORTER

Adexi Group

We cannot be held responsible for any printing errors.

DE

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihren neuen Nasenund Ohrhaartrimmer erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.

SICHERHEITSHINWEISE

Der unsachgemäße Gebrauch des Trimmers kann zu Verletzungen und zu Schäden am Gerät führen.

Der Trimmer darf nur zu dem ihm zugedachten Zweck eingesetzt werden. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).

Versuchen Sie niemals, den Trimmer selbst zu reparieren.

Der Trimmer darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, und es darf kein Wasser in das

Batteriefach gelangen. Das Gerät ist jedoch spritzwasserdicht.

Lassen Sie den Trimmer nie an einer Stelle liegen, wo er ins Wasser fallen könnte, z. B. in der Nähe einer Badewanne oder eines Waschbeckens.

Schalten Sie den Trimmer stets mit

dem An-/Aus-Schalterab, bevor Sie die Schneideköpfe wechseln.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Schneidekopf angebracht haben, bevor Sie den Trimmer einschalten.

Halten Sie den Trimmer außerhalb der Reichweite von Kindern.

Der Trimmer eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.

Der Trimmer darf nicht im Bad benutzt werden.

Verwenden Sie den Trimmer nicht mehr, wenn er zu Boden oder ins Wasser gefallen ist, oder auf andere Weise beschädigt wurde.

Bewahren Sie den Trimmer an einem kühlen, trockenen Platz auf.

Nehmen Sie die Batterie aus dem Trimmer,

 

wenn er für einen längeren Zeitraum nicht

 

benutzt werden soll.

 

2.

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG

 

3.

1.

Nasen-/Ohrhaartrimmer

 

 

 

2.

Kotelettentrimmer

 

 

3.

Trimmer

 

4.

4.

An/Aus Schalter

5.

1.

5.

Schutzkappe

 

 

6.

Batteriefachabdeckung

 

 

VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH 6. Legen Sie eine AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Trimmer (3) ein.

Fassen Sie die Batteriefachabdeckung (6), drehen Sie sie ein wenig gegen den Uhrzeigersinn (von der Unterseite des Trimmers gesehen), und ziehen Sie sie ab.

Legen Sie die Batterie ein und überprüfen Sie die Polarität entsprechend der Abbildung auf der Batteriehalterung.

Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an, und drehen Sie sie ein wenig im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

Wir empfehlen die Verwendung von Alkaline Batterien.

ANWENDUNG

Der Trimmer verfügt über zwei austauschbare Schneideköpfe: Ein Kotelettentrimmer (2) und ein Nasen-/Ohrhaartrimmer(1). Der

Kotelettentrimmer wird verwendet, um den Bart und die Koteletten zu trimmen.

Der Nasen-/Ohrhaartrimmerwird verwendet, um Nasenund Ohrenhaare zu trimmen.

Entfernen Sie die Schutzkappe (5), und bringen Sie den gewünschten Schneidekopf am Trimmer an. Drehen Sie den

8

Schneidekopf ein wenig im Uhrzeigersinn, wenn Sie ihn anbringen, und ein wenig gegen den Uhrzeigersinn, wenn Sie ihn abnehmen. Der Kotelettentrimmer hat einen Silberstreifen, der mit dem Silberstreifen am Trimmer übereinstimmen muss, damit der Schneidekopf richtig angebracht ist.

oVorsicht! Wenn der Nasen-/Ohrhaartrimmerabgenommen wird, kann der weiße Kunststoffhalter mit der Klinge herausfallen. Achten Sie darauf, sie nicht zu verlieren! Der Kunststoffhalter kann leicht wieder an seinen Platz im Schneidekopf zurück geschoben werden.

Schieben Sie den An/Aus-Schalter(4) nach oben, um den Trimmer einzuschalten und nach unten, um ihn auszuschalten.

REINIGUNG

Reinigen Sie die Außenseite des Trimmers mit einem in klarem Wasser eingetauchten und ausgewrungenen feuchten Tuch.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Spülen Sie die Schneideköpfe unter einem Wasserstrahl ab, um Haarrückstände zu entfernen. Lassen Sie die Schneideköpfe trocknen, bevor Sie sie erneut verwenden.

INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS

Dieses Adexi-Produktträgt dieses Zeichen:

Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektround Elektronikmüll gesondert entsorgt werden muss.

Gemäß der WEEE-Richtliniemuss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektround Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft. Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektround Elektronikmüll zu erfahren

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht,

falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;

falls unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;

falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.

bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

IMPORTEUR

Adexi Group

Druckfehler vorbehalten.

PL

WPROWADZENIE

Aby w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci nowej maszynki do przycinania w∏osów w nosie i uszach, przed jej u˝yciem nale˝y dok∏adnie przeczytaç poni˝sze wskazówki. Radzimy zachowaç t´ instrukcj´, by w razie koniecznoÊci mo˝na by∏o wróciç do zawartych w niej informacji na temat funkcji maszynki.

WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA

Niew∏aÊciwe korzystanie z maszynki do przycinania w∏osów mo˝e byç przyczynà uszkodzenia cia∏a lub urzàdzenia.

Z maszynki do przycinania w∏osów nale˝y korzystaç zgodnie z jej przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek obra˝enia lub szkody wynikajàce z niew∏aÊciwego u˝ytkowania bàdê przechowywania urzàdzenia (zobacz tak˝e cz´Êç „Warunki gwarancji”).

Nigdy nie wolno samodzielnie naprawiaç maszynki do przycinania w∏osów.

Maszynki do przycinania w∏osów nie nale˝y zanurzaç w wodzie ani innych p∏ynach; nale˝y zapobiegaç przedostaniu si´ jakiegokolwiek p∏ynu do komory baterii. Urzàdzenie jest jednak odporne na zachlapanie.

Nie wolno pozostawiaç maszynki do przycinania w∏osów w miejscach, w których

9

mog∏aby wpaÊç do wody, np. w pobli˝u wanny lub umywalki.

Przed wymianà g∏owic tnàcych nale˝y zawsze wy∏àczaç maszynk´ do przycinania w∏osów.

Przed w∏àczeniem maszynki do przycinania w∏osów nale˝y sprawdziç, czy zosta∏a za∏o˝ona odpowiednia g∏owica tnàca.

Maszynk´ nale˝y przechowywaç w miejscu niedost´pnym dla dzieci.

Maszynka do przycinania w∏osów nie nadaje si´ do zastosowaƒ komercyjnych ani do u˝ytku na wolnym powietrzu.

Z maszynki nie wolno korzystaç podczas kàpieli.

Nie wolno u˝ywaç maszynki do przycinania w∏osów, je˝eli upad∏a na pod∏og´, wpad∏a do wody lub uleg∏a jakiemukolwiek innemu uszkodzeniu.

Maszynk´ do przycinania w∏osów nale˝y przechowywaç w suchym i ch∏odnym miejscu.

Je˝eli maszynka do przycinania w∏osów nie b´dzie u˝ywana przez d∏u˝szy czas, nale˝y wyjàç z niej baterie.

G¸ÓWNE ELEMENTY

1.G∏owica do przycinania w∏osów w nosie i uszach

2.G∏owica do przycinania bokobrodów

3.Maszynka do przycinania w∏osów 2.

4.

W∏àcznik/wy∏àcznik

3.

5.

Nak∏adka ochronna

 

6.

Pokrywa baterii

4.

 

 

 

5.

1.

6.

PRZED PIERWSZYM U˚YCIEM

W∏ó˝ jednà bateri´ typu AA (niedo∏àczona do zestawu) do maszynki do przycinania w∏osów (3):

Chwyç za pokryw´ baterii (6), przekr´ç w stron´ przeciwnà do ruchu wskazówek zegara (patrzàc od spodu maszynki) i zdejmij jà.

W∏ó˝ bateri´ i sprawdê, czy polaryzacja jest zgodna z rysunkiem, który znajduje si´ w uchwycie baterii.

Za∏ó˝ pokryw´ i przekr´caj jà delikatnie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, kiedy us∏yszysz charakterystyczne klikni´cie.

W celu uzyskania najlepszych wyników zaleca si´ u˝ywanie baterii alkalicznych.

U˚YTKOWANIE

Maszynka do przycinania w∏osów jest wyposa˝ona w dwie wymienne g∏owice tnàce: g∏owic´ do przycinania bokobrodów

(2) i g∏owic´ do przycinania w∏osów w nosie i uszach (1). G∏owica do przycinania bokobrodów s∏u˝y do przycinania brody i bokobrodów.

G∏owica do przycinania w∏osów w nosie i uszach s∏u˝y do przycinania w∏osów w nosie i uszach.

Zdejmij nak∏adk´ ochronnà (5) i na∏ó˝ odpowiednià g∏owic´ tnàcà na maszynk´. Aby przymocowaç g∏owic´, delikatnie przekr´ç g∏owic´ tnàcà w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby zdjàç g∏owic´, przekr´ç jà w kierunku przeciwnym. Na g∏owicy do przycinania bokobrodów znajduje si´ srebrny pasek, który nale˝y ustawiç na równi ze srebrnym paskiem na maszynce, aby upewniç si´, ˝e g∏owica zosta∏a poprawnie zamontowana.

oUwaga! Je˝eli g∏owica do przycinania w∏osów w nosie i uszach jest zdj´ta, bia∏y plastikowy uchwyt, w którym znajduje si´ ostrze, mo˝e wypaÊç. Nale˝y uwa˝aç, aby go nie zgubiç! Uchwyt ten mo˝na z ∏atwoÊcià w∏o˝yç z powrotem do g∏owicy tnàcej.

Przesuƒ prze∏àcznik (4) w gór´, aby w∏àczyç maszynk´, lub w dó∏, aby jà wy∏àczyç.

CZYSZCZENIE

Zewn´trzne powierzchnie cz´Êci maszynki do przycinania w∏osów nale˝y czyÊciç zwil˝onà czystà wodà, wykr´conà szmatkà. Nie nale˝y u˝ywaç ˝adnych Êrodków czyszczàcych.

Aby usunàç pozosta∏oÊci w∏osów, nale˝y op∏ukaç g∏owice tnàce pod bie˝àcà wodà. Przed kolejnym u˝yciem nale˝y odczekaç, a˝ g∏owice wyschnà.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU PRODUKTU

Ten produkt firmy Adexi oznaczony jest nast´pujàcym symbolem:

Oznacza to, ˝e produktu nie wolno sk∏adowaç razem ze zwyk∏ymi odpadami gospodarstwa domowego. Zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny nale˝y sk∏adowaç osobno.

Zgodnie z dyrektywà WEEE (w sprawie zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego), ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie ma obowiàzek zapewniç w∏aÊciwà zbiórk´, odzysk, przetwarzanie i recykling zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE

10

mogà nieodp∏atnie oddawaç zu˝yty sprz´t do specjalnych zak∏adów utylizacji odpadów. W niektórych Paƒstwach Cz∏onkowskich mo˝na zwróciç zu˝yty sprz´t sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprz´tu. Aby uzyskaç wi´cej informacji na temat post´powania ze zu˝ytym sprz´tem elektrycznym i elektronicznym, nale˝y zwróciç si´ do sprzedawcy, dystrybutora lub w∏adz miejskich.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje nast´pujàcych przypadków:

nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji

samodzielna naprawa lub modyfikacja urzàdzenia

u˝ytkowanie urzàdzenia niezgodnie z przeznaczeniem, w sposób nieostro˝ny lub spowodowanie jego uszkodzenia

uszkodzenie urzàdzenia na skutek zak∏óceƒ w dzia∏aniu sieci elektrycznej

Z uwagi na ciàg∏e doskonalenie naszych produktów pod wzgl´dem ich funkcjonalnoÊci i stylistyki zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

IMPORTER

Adexi Group

Firma nie ponosi odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku.

RU

ВВЕДЕНИЕ

С целью максимального использования всех возможностей нового станка для подстригания волосков в носу и ушах внимательно прочитайте данные инструкции перед его первым использованием.

Кроме того, рекомендуется сохранить эту инструкцию, чтобы иметь возможность повторно обратиться к описанию функций данного станка для подстригания волос в носу и ушах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Неправильное использование станка может стать причиной получения травм или его повреждения.

Станок следует использовать только по прямому назначению. Производитель не несет ответственности за травмы

или ущерб, причиненные в связи с неправильной эксплуатацией (см. также раздел «Условия гарантии»).

Запрещается самостоятельный ремонт станка.

Запрещается погружать станок в воду или какую-либодругую жидкость. Кроме того, не допускайте попадания влаги в батарейный отсек.Тем не менее, станок устойчив к воздействию водяных брызг.

Не следует оставлять станок там, где он может упасть в воду, например рядом с ванной или раковиной.

Перед сменой стригущих насадок обязательно выключайте станок с помощью включателя/выключателя.

Перед включением станка обязательно прикрепите нужную насадку.

Храните станок в недоступном для детей месте.

Станок не предназначен для использования в коммерческих целях или вне помещений.

Станком запрещается пользоваться в ванной.

Станок для подстригания волосков нельзя использовать, если он был поврежден в результате падения на пол или в воду, либо каким-либоиным образом.

Храните станок в сухом прохладном месте.

Если вы не планируете пользоваться станком в течение длительного времени, выньте из него батарейку.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

1.Насадка для подстригания волосков в носу и ушах

2.Насадка для стрижки бороды и бакенбард

3.Станок

4.Включатель/выключатель

5.Защитный колпачок

6.Крышка батарейного отсека

2.

3.

4.

5. 1.

6.

11

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Вставьте одну батарейку типа АА (не входит в комплект) в станок (3).

Возьмитесь за крышку (6) батарейного отсека, слегка поверните ее против часовой стрелки (если смотреть на станок снизу) и снимите.

Вставьте батарейку, проверив полярность по рисунку в держателе.

Установите крышку батарейного отсека и слегка поверните ее по часовой стрелке до щелчка.

Для получения оптимальных результатов используйте щелочные батарейки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Станок имеет две сменные насадки: одна

– для стрижки бороды и бакенбард (2), а другая – для удаления волосков в носу и ушах (1).

Насадка для стрижки бороды и бакенбард служит для ухода за бородой и бакенбардами.

Насадка для подстригания волосков в носу и ушах служит для ухода за волосяным покровом носа и ушей.

Снимите защитный колпачок (5) и установите нужную стригущую головку на станок. При установке слегка поверните стригущую головку по часовой стрелке, при снятии – против часовой стрелки. На насадке для стрижки бороды и бакенбард имеется серебристая полоска. Для правильной установки головки эту полоску следует совмещать с серебристой полоской на станке.

oВнимание! При снятии насадки для подстригания волосков в носу и ушах белый пластиковый держатель с режущим лезвием может выпасть. Необходимо проявлять осторожность, чтобы не потерять его! Пластиковый держатель можно легко вставить на место.

Чтобы включить станок, необходимо сдвинуть включатель/выключатель (4) вверх, чтобы отключить – вниз.

ОЧИСТКА

Для очистки внешних поверхностей компонентов станка используйте тщательно отжатую ткань и чистую воду. Не пользуйтесь чистящими средствами.

Для удаления оставшихся волосков промойте стригущие головки струей воды из-подкрана. Перед повторным использованием стригущие головки должны высохнуть.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия теряет свою силу в следующих случаях:

если не выполнялись описанные выше инструкции;

если устройство было вскрыто;

если с устройством обращались ненадлежащим образом, грубо или в случае любого другого повреждения.

В связи с постоянным совершенствованием функциональности и дизайна нашей продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в изделие без предварительного уведомления.

ИМПОРТЕР

Adexi Group

Компания Adexi не несет ответственности за возможные опечатки.

12