Melissa 635-107 User Manual

Size:
494.37 Kb
Download

635-107

DK

Fladjern.......................................................................

2

SE

Plattång......................................................................

4

NO

Rettetang....................................................................

6

FI

Suoristusrauta..............................................................

8

UK

Hair straightener.........................................................

10

DE

Haarglätter................................................................

12

PL

Prostownica do włosów..............................................

14

www.adexi.eu

www.adexi.eu

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Almindelig brug af apparatet

Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.

Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som

følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).

Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.

Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.

Apparatet har ingen tænd/slukknap. Tag derfor altid stikket ud af stikkontakten, så snart du er færdig med at bruge apparatet.

Vær opmærksom på, at apparatet stadig er varmt et stykke tid efter, at du har slukket for det. Lad altid apparatet køle helt af, før du lægger det væk eller rengør det.

Hvis du lægger apparatet fra dig, skal det placeres på et varmebestandigt underlag i sikker afstand fra brændbare genstande såsom gardiner, duge eller lignende.

Apparatet må ikke lægges eller opbevares i nærheden af andre varmekilder eller i fugtige omgivelser.

Apparatet må ikke tildækkes.

Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i det.

Når apparatet er i brug, skal det holdes under konstant opsyn. Børn skal altid holdes under opsyn, når apparatet anvendes.

Pas på! Apparatets keramiske varmeplader bliver meget varme og må ikke komme i kontakt med huden, da det kan medføre forbrændinger.

Ledning, stik og stikkontakt

Hold ledningen væk fra varme genstande og åben ild.

Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets ledning.

Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.

Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet.

Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.

Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder garantien.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

1.Ledning med stik

2.Ophængsøje

3.Keramiske varmeplader

BRUG AF APPARATET

1.Rul ledningen (1) helt ud, sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.

2.Vent 3-5minutter, indtil de keramiske varmeplader (3) er varmet op til brugstemperatur, inden du begynder at bruge apparatet.

3.Brug apparatet til at sætte håret i den frisure, du ønsker.

4.Sluk for apparatet ved at tage stikket ud af stikkontakten.

5.Lad altid apparatet køle helt af, før du rengør det eller lægger det væk. Apparatet kan hænges op i ophængsøjet (2).

Tips til styling

Red håret igennem, før du sætter det. Opdel håret i mindre lokker, og behandl dem enkeltvis stykke for stykke som beskrevet nedenfor, indtil det ønskede resultat er opnået. Håret bør være rent og tørt, før du sætter det med apparatet.

Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og klem de keramiske varmeplader sammen om lokken ved hovedbunden. Pas på ikke at berøre hovedbunden med det varme apparat.

Træk langsomt apparatet lige ned mod hårspidserne i én flydende bevægelse.

Hold håret helt stramt, så du undgår buk midtvejs. Hvis du vil have mere løft i håret, kan du nøjes med at glatte den yderste del af hårlokkerne.

Afslut eventuelt med at bukke hårspidserne indad eller udad, hvis du vil have hår med svip eller buk.

Afslut eventuelt med at med at vikle hårlokken op omkring apparatet, og holde den der i nogle sekunder, hvis du vil have løse krøller.

RENGØRING

Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af, før du rengør det.

Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i det.

Rengør apparatet ved at tørre det af med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er meget snavset.

Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler til at rengøre apparatet med, da det kan ødelægge apparatets udvendige overflader.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkter

forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivetskal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr

til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

hvis ovennævnte ikke iagttages

hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet

hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast

hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktionsog designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret

muligvis på vores hjemmeside www.adexi. dk.

Du finder svaret ved at klikke på

"Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.

På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

IMPORTØR

Adexi Group

www.adexi.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

SE

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen så att du kan använda den som referens senare.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Normal användning av apparaten

Felaktig användning av apparaten kan leda till personskador och skador på apparaten.

Använd endast apparaten för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).

Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. Apparaten måste vara jordad.

Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.

Apparaten har ingen på/av-knapp.Koppla därför alltid ur stickkontakten från vägguttaget när du har använt apparaten färdigt.

Observera att apparaten fortfarande är varm en stund efter att du har stängt av den. Låt den alltid svalna helt innan du lägger undan den eller rengör den.

Om du ska lägga ifrån dig apparaten, lägg den alltid på ett värmetåligt underlag och håll den på säkert avstånd från brännbara föremål som t.ex. gardiner, bordsdukar och liknande.

Placera eller förvara inte apparaten nära andra värmekällor eller i fuktig miljö.

Får ej övertäckas.

Sänk aldrig ned apparaten i vatten och vatten får heller inte tränga in i den.

Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång och håll barn under uppsikt.

Försiktigt! Plattorna blir mycket heta. De får inte komma i kontakt med huden eftersom det kan orsaka brännskador.

Sladd, stickkontakt och eluttag

Håll sladden på avstånd från heta föremål och öppen eld.

Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller råka dra i den.

Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.

Linda inte sladden runt apparaten.

Kontrollera regelbundet att inte sladden eller kontakten är skadad, och använd inte apparaten om någon del är skadad, om den har tappats i golvet, i vatten eller skadats på något annat sätt.

Om apparaten, sladden eller kontakten har skadats ber du en auktoriserad reparationstekniker inspektera dem och vid behov reparera dem. Försök aldrig reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar på apparaten gör garantin ogiltig.

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

1.Sladd med kontakt

2.Upphängningsögla

3.Keramiska värmeplattor

ANVÄNDA APPARATEN

1.Rulla ut sladden (1) helt, anslut den till ett eluttag och slå på strömmen.

2.Vänta 3-5minuter tills de keramiska värmeplattorna (3) har uppnått erforderlig temperatur, innan du använder apparaten.

3.Använd apparaten till att styla håret i önskad frisyr.

4.Stäng av apparaten genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

5.Låt alltid apparaten svalna helt innan du lägger undan den eller rengör den. Du kan hänga upp apparaten i upphängningsöglan (2).

Stylingtips

Borsta först igenom håret ordentligt. Dela upp håret i mindre delar och använd apparaten på varje del för sig enligt beskrivningen nedan tills önskat resultat

har uppnåtts. Håret ska vara rent och torrt innan du använder apparaten.

Börja med en hårlock som är cirka 5 cm bred, och tryck ihop de keramiska plattorna runt håret nära hårbotten. Undvik att nudda hårbottnen med den heta plattången.

För apparaten långsamt mot hårtopparna i en mjuk rörelse. Håll håret sträckt så det inte trasslar sig. Om du vill ha mer volym i håret, gör du endast den yttersta delen av håret slätt.

Om du vill kan du avsluta med att vika hårtestarna inåt eller utåt.

Du kan även avsluta genom att sno hårtestarna runt apparaten och hålla kvar dem några sekunder för att åstadkomma lösa lockar.

RENGÖRING

Dra ut stickproppen ur eluttaget och låt apparaten svalna innan du rengör den.

Sänk aldrig ned apparaten i vatten och vatten får heller inte tränga in i den.

Rengör apparaten genom att torka av den med en fuktig trasa. Lite rengöringsmedel kan användas om apparaten är mycket smutsig.

Använd aldrig en slipsvamp, stålull eller någon form av starka lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten, eftersom de kan skada apparatens utsida.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produktär

märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser.

I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering

av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

ovanstående instruktioner inte följs

apparaten har modifierats

apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller

fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

På grund av konstant utveckling av våra produkter, både på funktionsoch designsidan, förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www. adexi.se.

Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren.

Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer och reservdelar.

IMPORTÖR

Adexi Group

www.adexi.se

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

NO

INNLEDNING

For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

Normal bruk av apparatet

Feil bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet.

Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig

for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også garantibetingelsene.)

Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz. Apparatet må være jordet.

Apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk.

Apparatet har ikke en av/på-knapp.Derfor skal støpselet trekkes ut av stikkontakten når du er ferdig med å bruke apparatet.

Vær oppmerksom på at tangen fortsatt er varm en stund etter at du har slått den av. Vent til det er helt kalt før du setter det bort eller rengjør det.

Hvis du setter fra deg apparatet, skal det alltid plasseres på en varmebestandig overflate og holdes i trygg avstand fra brennbare gjenstander som gardiner, duker el.l.

Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares i nærheten av andre varmekilder eller i fuktige omgivelser.

Må ikke tildekkes.

Apparatet må ikke dyppes i vann. Pass på så det ikke trenger vann inn i apparatet.

Ikke forlat apparatet mens det er på, og hold øye med barn i nærheten.

Forsiktig! Platene blir svært varme. De må ikke komme i kontakt med huden, da dette kan føre til forbrenninger.

Ledning, støpsel og stikkontakt

Hold ledningen unna varme gjenstander og åpen ild.

Påse at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen.

Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.

Ikke surr ledningen rundt apparatet.

Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være

tilfelle, eller dersom det har falt i bakken eller er skadet på annen måte.

Dersom apparatet, ledningen eller støpselet er skadet, skal disse undersøkes og repareres av en autorisert reparatør. Prøv aldri å reparere apparatet selv. Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner. Uautoriserte

reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder.

OVERSIKT OVER APPARATETS DELER

1.Ledning med støpsel

2.Opphengsring

3.Keramiske varmeplater

SLIK BRUKER DU APPARATET

1.Rull ut ledningen (1) helt, sett i støpselet og slå på apparatet.

2.Vent 3–5minutter til de keramiske varmeplatene (3) har nådd ønsket temperatur før du bruker apparatet.

3.Bruk apparatet til å forme håret slik du ønsker.

4.Slå straks av apparatet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.

5.Vent til det er helt kaldt før du setter det bort eller rengjør det. Apparatet kan henges opp i opphengsringen (2).

Stylingtips

Børst håret grundig før bruk. Del håret opp i små lokker og behandle dem en etter en som beskrevet nedenfor, til du har oppnådd ønsket resultat. Håret bør være rent og tørt før apparatet tas i bruk.

Begynn med en om lag 5 cm bred hårlokk, og klem de keramiske varmeplatene sammen rundt lokken ved hodebunnen. Pass på å ikke komme borti hodebunnen med det varme apparatet.

La tangen gli sakte nedover mot tuppene i en jevn bevegelse. Hold håret stramt for å unngå "knekker" i håret. Håret kan få mer løft hvis du kun lar tangen gli over de ytre hårlokkene.

Du kan avslutte ved å forme lokkene innover eller utover.

Ønsker du løse krøller kan du avslutte ved å sno krøllene rundt apparatet og holde dem der i noen sekunder.

RENGJØRING

Trekk støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles før rengjøring.

Apparatet må ikke dyppes i vann. Pass på så det ikke trenger vann inn i apparatet.

Apparatet rengjøres ved å tørke det med en fuktig klut. Bruk litt

vaskemiddel hvis apparatet er svært skittent.

Bruk aldri skuresvamp, stålull eller andre former for sterke eller slipende rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet. Slike midler kan ripe opp og

ødelegge apparatets overflate.

MILJØINFORMASJON

Vær oppmerksom på at dette Adexiproduktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal kastes separat.

I henhold til WEEE-direktivetskal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og

elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av

nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIVILKÅR

Garantien gjelder ikke hvis

instruksene ovenfor ikke følges

apparatet er blitt endret

apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet

det har oppstått feil som følge av feil i strømforsyningen

Vi prøver hele tiden å utvikle våre produkters funksjon og utforming, derfor forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av rengjøringssettet, som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du forsøke våre nettsider www.adexi.eu.

Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål.

Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

IMPORTØR

Adexi Group

www.adexi.eu

Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa,

niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Laitteen normaali käyttö

Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.

Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista

henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso myös kohta Takuuehdot).

Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz. Laite tulee maadoittaa.

Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön.

Laitteessa ei ole virtakytkintä. Irrota siksi aina pistoke pistorasiasta, kun olet lopettanut laitteen käytön.

Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet sammuttanut sen. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen säilytykseen laittamista tai puhdistamista.

Jos lasket laitteen alas, aseta se aina kuumuutta kestävälle alustalle ja riittävän kauas herkästi syttyvistä materiaaleista, kuten verhoista ja pöytäliinoista.

Älä aseta laitetta muiden lämmönlähteiden läheisyyteen tai kosteaan ympäristöön äläkä säilytä laitetta kyseisissä ympäristöissä.

Älä peitä laitetta.

Älä koskaan upota laitetta veteen, sillä laitteeseen ei saa päästä yhtään vettä.

Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät lapset pääse käytössä olevan laitteen lähelle.

Varoitus! Levyt kuumenevat voimakkaasti. Älä kosketa niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa palovammoja.

Johto, pistoke ja pistorasia

Pidä johto loitolla lämmönlähteistä ja avotulesta.

Varmista, ettei laitteen johtoon voi kompastua.

Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.

Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.

Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei virtajohto tai pistoke ole vahingoittunut, äläkä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.

Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut, tarkastuta ne ja korjauta tarvittaessa valtuutetulla korjaajalla. Älä yritä itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia.

LAITTEEN PÄÄOSAT

1.Virtajohto

2.Ripustuslenkki

3.Keraamiset levyt

LAITTEEN KÄYTTÖ

1.Kierrä johto (1) kokonaan auki ja kytke virta työntämällä pistoke pistorasiaan.

2.Odota 3–5minuuttia ennen laitteen käyttöä, jotta keraamiset levyt (3) kuumenevat riittävästi.

3.Käytä laitetta haluamasi kampauksen muotoiluun.

4.Sammuta laite irrottamalla pistoke pistorasiasta.

5.Anna laitteen jäähtyä täysin ennen puhdistamista tai säilytykseen laittamista. Laite voidaan ripustaa ripustuslenkistä (2).

Muotoiluvinkkejä

Harjaa hiukset ennen muotoilua. Jaa hiuksesi pieniin osiin ja käsittele jokainen osio erikseen seuraavien ohjeiden mukaan, kunnes saavutat haluamasi tuloksen. Käytä laitetta puhtaisiin, kuiviin hiuksiin.

Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen hiussuortuva ja sulje suoristusraudan keraamiset levyt hiusten ympärille lähellä hiusjuurta. Vältä koskemasta päänahkaa kuumalla laitteella.

Liu'uta laitetta hitaasti ja tasaisesti latvaa kohti. Pidä hiussuortuva tiukkana, jottei se taitu. Jos haluat hiuksiin runsautta, suorista ainoastaan päällimmäiset hiukset.

Jos haluat taivutetut latvat, voit lopuksi taivuttaa suortuvaa sisääntai ulospäin.

Jos haluat hiuksiin loivat kiharat, voit lopuksi kiertää suortuvaa laitteen ympärille ja pitää siinä hetken.

PUHDISTUS

Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.

Älä koskaan upota laitetta veteen, sillä laitteeseen ei saa päästä yhtään vettä.

Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla. Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman pesuainetta.

Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaussientä, teräsvillaa, vahvoja liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen ulkopintaa.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuoteon merkitty seuraavalla

symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähköja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähköja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähköja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EUalueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty

laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille

jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähköja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu

laitteeseen on tehty muutoksia

laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai laite on kärsinyt muita vaurioita

syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä löydä vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile kotisivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.

Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon(asiakaspalvelu) kohdasta ”Question & Answer”.

Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

Maahantuoja:

Adexi Group

www.adexi.eu

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance.

SAFETY MEASURES

Normal use of the appliance

Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage to the appliance.

Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).

For connection to 230 V, 50 Hz only. The appliance must be earthed.

For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.

The appliance does not have an on/off button. Therefore, always remove the plug from the socket once you have finished using the appliance.

Please note that the appliance will remain hot for a while after you switch it off. Always allow it to cool completely before you put it away or clean it.

If you put the appliance down, always place it on heat resistant surface

and keep it at a safe distance from flammable objects such as curtains, tablecloths or the like.

Do not place or store near other heat sources or in a damp environment.

Do not cover.

Never submerge the appliance in water, and no water must be allowed to get into it.

Never leave unattended when in use, and keep an eye on children.

Caution! The plates get very hot. They must not come into contact with the skin, as this can cause burns.

Cord, plug and mains socket

Keep cord away from hot objects and open flame.

Check that it is not possible to pull or trip over the cord of the appliance.

Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.

Do not wind the cord around the appliance.

Check regularly that neither the cord nor plug is damaged and do not use if there is any damage, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in any other way.

If the appliance, cord or plug have been damaged, have them inspected and if necessary repaired by an authorised repair engineer. Never try to repair the appliance yourself. Please contact

the store where you bought the appliance for repairs under guarantee.

Unauthorised repairs or modifications to the appliance will invalidate the guarantee.

KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE

1.Cord with plug

2.Hanging loop

3.Ceramic hot plates

USING THE APPLIANCE

1.Fully unroll the cord (1), plug in and switch the power on.

2.Wait 3-5minutes until the ceramic hot plates (3) have reached the required temperature, before using the appliance.

3.Use the appliance to set your hair as desired.

4.Turn off the appliance by removing the plug from the wall socket.

5.Always allow it to cool completely before you clean it or put it away. The appliance can be hanged in the hanging loop (2).

Styling tips

Brush hair thoroughly before setting. Divide your hair up into small sections, and deal with them separately piece by piece as described below until the desired result

is achieved. Hair should be clean and dry before using the appliance.

Start with a lock of hair about 5 cm wide and close the ceramic plates around the hair near the scalp. Avoid touching the scalp with the hot appliance.

10

Slowly slide the appliance towards the hair ends in one fluent movement. Keep the hair tight to avoid kinks. For more lift in the hair, smooth only the outer part of the hair lock.

You can finish by folding the locks inward or outward, if you want the ends to fold.

You can finish by twisting the locks around the appliance and holding them for a few seconds to achieve loose curls.

CLEANING

Remove plug from the mains socket, and allow the appliance to cool down before cleaning it.

Never submerge the appliance in water, and no water must be allowed to get into it.

Clean the appliance by wiping it with a damp cloth. A little detergent can be

added if the appliance is heavily soiled.

Never use a scouring pad, steel wool or any form of strong solvents or abrasive cleaning agents to clean the appliance, as those may damage the outside surfaces of the appliance.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is

marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

if the above instructions are not followed

if the appliance has been interfered with

if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage

If faults have arisen because of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without warning.

QUESTIONS AND ANSWERS

If you have any questions regarding use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu.

Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions.

You can also see contact details if you need to contact us for technical issues, repairs, accessories and spare parts.

IMPORTER

Adexi Group

www.adexi.eu

We cannot be held responsible for any printing errors.

11

DE

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die

Sicherheitsvorkehrungen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.

SICHERHEITSHINWEISE

Normaler Gebrauch des Geräts

Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen und zu Beschädigungen des Geräts führen.

Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).

Nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz. Das Gerät MUSS geerdet werden.

Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.

Dieses Gerät hat keine An-/Aus-Taste.Ziehen Sie daher jedes Mal den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.

Bitte beachten Sie, dass das Gerät noch eine Weile heiß bleibt, nachdem es abgeschaltet wurde. Lassen Sie es stets vollständig abkühlen, bevor Sie es weg legen oder reinigen.

Legen Sie das Gerät nur auf hitzebeständigen Oberflächen ab und halten Sie stets einen

Sicherheitsabstand zu entzündlichen Objekten wie Vorhängen, Tischtüchern und dergleichen ein.

Nicht in der Nähe anderer Hitzequellen oder in einer feuchten Umgebung aufstellen oder lagern.

Nicht zudecken.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und verhindern Sie das Eindringen von Wasser.

Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten.

Achtung! Die Platten werden sehr heiß. Sie dürfen nicht mit der Haut in Kontakt kommen, da dies zu Verbrennungen führen kann.

Kabel, Stecker und Steckdose

Das Kabel von heißen Gegenständen und offenem Feuer fernhalten.

Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das Kabel des Geräts stolpern können.

Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie statt dessen am Stecker.

Das Kabel nicht um das Gerät wickeln.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn es auf den Boden oder ins Wasser gefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde.

Wenn Gerät, Kabel oder Stecker beschädigt sind, müssen sie überprüft und ggf. von einem Fachmann repariert werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bei nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen am Gerät erlischt die Garantie.

DIE WICHTIGSTEN TEILE DES GERÄTES

1.Kabel mit Stecker

2.Aufhängeschlaufe

3.Keramische Heizplatten

ANWENDUNG DES GERÄTS

1.Rollen Sie das Kabel (1) vollständig ab, stecken Sie es ein, und schalten Sie den Strom ein.

2.Warten Sie vor dem Gebrauch des Geräts 3-5Minuten, bis die keramischen Heizplatten (3) die

gewünschte Temperatur erreicht haben.

3.Verwenden Sie das Gerät, um Ihr Haar wie gewünscht zu frisieren.

4.Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

5.Lassen Sie es stets vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder weg legen. Das Gerät kann an der Aufhängeschlaufe (2) aufgehängt werden.

12

Stylingtipps

Bürsten Sie Ihr Haar vor der Behandlung gut durch. Teilen Sie Ihr Haar in kleine Bereiche auf und behandeln Sie diese wie nachfolgend beschrieben, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Das Haar muss vor dem Gebrauch des Geräts sauber und trocken sein.

Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm breiten Haarlocke und schließen Sie die Keramikplatten in der Nähe der Kopfhaut um das Haar. Die Kopfhaut nicht mit dem heißen Gerät berühren.

Schieben Sie das Gerät langsam in einer fließenden Bewegung auf die

Haarspitzen zu. Halten Sie das Haar straff, um Knicke zu vermeiden. Wenn Sie dem Haar mehr Fülle geben wollen, glätten Sie nur den äußeren Teil der Haarlocke.

Sie können zum Abschluss die Locken nach innen oder außen drehen, wenn Sie dies wünschen.

Sie können zum Abschluss die Locken um das Gerät wickeln und einige Sekunden halten, um freie Locken einzudrehen.

REINIGUNG

Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass es ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und verhindern Sie das Eindringen von Wasser.

Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab. Wenn es stark verschmutzt ist, kann ein wenig Reinigungsmittel zugegeben werden.

Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm, Stahlwolle oder starke Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen, da diese Oberflächen des

Geräts beschädigen können.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-

Produkt dieses Zeichen trägt: Es bedeutet, dass das Produkt nicht

zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektround Elektronikmüll gesondert entsorgt werden muss.

Gemäß der WEEE-Richtliniehat jeder Mitgliedstaat für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung und Recycling von Elektround Elektronikmüll zu sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an

speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft. Weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektround Elektronikmüll erfahren Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht, wenn ...

die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;

unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;

das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.

bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne Ankündigung vor.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden

können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu).

Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und klicken Sie auf „Question & Answer“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.

Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IMPORTEUR

Adexi Group

www.adexi.eu

Der Hersteller haftet nicht für Druckfehler.

13

PL

WSTĘP

Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWA

Prawidłowe użytkowanie urządzenia

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.

Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także część

„Warunki gwarancji”).

Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Urządzenie musi zostać uziemione.

Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.

Urządzenie nie jest wyposażone w przycisk włączania/wyłączania. W związku z tym, po zakończeniu

korzystania z urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie będzie gorące jeszcze przez jakiś czas po jego wyłączeniu.

Przed schowaniem lub czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.

W przypadku odkładania urządzenia należy zawsze umieszczać je

na powierzchni żaroodpornej i w bezpiecznej odległości od

przedmiotów łatwopalnych, takich jak zasłony, obrusy itp.

Nie wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w pobliżu

źródeł ciepła lub w wilgotnych miejscach.

Nie wolno zakrywać urządzenia.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i uważaj, aby do jego środka nie dostała się woda.

Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeżeli jest włączone lub jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.

Uwaga! Płytki nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Nie wolno dopuścić do ich kontaktu ze skórą, ponieważ może to spowodować oparzenia.

Przewód, wtyczka igniazdko zasilania

Przewód sieciowy nie powinien się znajdować w pobliżu gorących przedmiotów lub otwartego ognia.

Należy upewnić się, że nie ma możliwości potknięcia się o przewód zasilający urządzenie.

Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.

Przewodu sieciowego nie należy owijać wokół urządzenia.

Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli zostały uszkodzone lub urządzenie spadło na podłogę, wpadło do wody bądź zostało w jakikolwiek inny sposób uszkodzone, nie wolno go używać.

Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy poddać je przeglądowi i w razie konieczności naprawie przez

autoryzowanego serwisanta. Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie. Informacje na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji.

GŁÓWNEELEMENTY SKŁADOWEURZĄDZENIA

1.Przewód zasilający z wtyczką

2.Uchwyt do zawieszania

3.Ceramiczne płytki grzewcze

14

KORZYSTANIEZ URZĄDZENIA

1.Odwiń przewód (1) na całą długość, podłącz wtyczkę do gniazdka i włącz zasilanie.

2.Przed użyciem urządzenia należy odczekać 3-5minut, aż ceramiczne płytki grzewcze osiągną właściwą temperaturę.

3.Ułożyć włosy przy pomocy urządzenia.

4.Wyłącz urządzenie wyjmując wtyczkę z gniazdka.

5.Przed schowaniem lub czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie. Urządzenie można zawieszać na uchwycie do zawieszania (2).

Porady dotyczące modelowania

Przed podzieleniem włosy należy dokładnie rozczesać. Podziel włosy na małe pasma

i prostuj je oddzielnie, po kolei, w opisany poniżej sposób, aż do chwili uzyskania żądanego rezultatu. Stosować urządzenie na czyste i suche włosy.

Rozpocząć układanie fryzury od stylizacji jednego pasma włosów o szerokości około 5 cm i zamknąć płytki ceramiczne wokół pasma przy skórze głowy. Nie dotykać skóry głowy gorącą prostownicą.

Powoli, płynnym ruchem przesuwaj urządzenie w kierunku końcówek włosów. Trzymaj włosy mocno, aby uniknąć poskręcania. W celu

podniesienia włosów należy wygładzić tylko zewnętrzną część pasma włosów.

Możesz zakończyć prostowanie podkręcając końce włosów pod spód lub na zewnątrz, jeżeli chcesz mieć podkręcone końce włosów.

Możesz zakończyć układanie włosów okręcając włosy wokół urządzenia i przytrzymując je przez kilka sekund, aby uzyskać luźne loki.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania i pozostawić urządzenie do ostygnięcia.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i uważaj, aby do jego środka nie dostała się woda.

Czyścić urządzenie wilgotną szmatką.

Jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone, można dodać niewielką ilość detergentu.

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie stosować myjek do szorowania, myjek metalowych ani żadnych rozpuszczalników czy silnie działających środków czyszczących, gdyż może to spowodować uszkodzenie zewnętrznych powierzchni urządzenia.

INFORMACJEO UTYLIZACJI IRECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem:

Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty

sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania

ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,

jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;

jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,

jeżeli uszkodzenie nastąpiło na skutek awarii sieci energetycznej.

Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów pod względem ich

funkcjonalności i wzornictwa zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

15

PYTANIA IODPOWIEDZI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.adexi.eu.

Wejdź do menu "Consumer Service", kliknij "Question & Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania.

Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

IMPORTER

Adexi Group

www.adexi.eu

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

16

17