Melissa 243-001 User Manual

Size:
172.01 Kb
Download

STEEL SERIES

243-001

 

 

 

 

 

2

DK

Brødrister ................................................................

SE

Brödrost ....................................................................

4

NO

Brødrister ..................................................................

6

FI

Leivänpaahdin ..........................................................

8

UK

Toaster ....................................................................

10

DE

Toaster ..................................................................................

12

PL

Opiekacz do pieczywa

..........................................15

RU

Тостер ..................................................................

18

DK

For at De kan få mest glæde af Deres brødrister, bedes De venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager apparatet i brug. Vi anbefaler Dem endvidere at gemme

brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at genopfriske brødristerens funktioner.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

-Læs hele brugsanvisningen.

-Brødristeren, ledning eller stik må ikke nedsænkes i nogen former for væske.

-Vær altid opmærksom, hvis brødristeren bruges i nærheden af børn.

-Fjern stikket fra stikkontakten ved rengøring eller når brødristeren ikke er i brug. Brødristeren skal afkøles før rengøring.

-Hvis apparatet eller ledning til apparatet er blevet beskadiget, eller hvis produktet ikke fungerer korrekt, skal apparatet indleveres til en fagmand for reparation/gennemsyn, da der skal anvendes special værktøj. Hvis der benyttes uautoriserede reservedele kan det ødelægge brødristeren.

-Brødristeren må kun anvendes indendørs.

-Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord eller røre varme overflader.

-Brødristeren må ikke placeres på eller tæt på gas eller elkomfur.

-Madvarer pakket i folie og meget tykke skiver eller halve stykker brød, må ikke varmes i brødristeren, da det kan resultere i brandfare.

-Sørg altid for at der ikke er brandbart materiale i nærheden af brødristeren når den er i brug.

-Brødristeren må aldrig være tildækket, når den er i brug.

-Forsøg ikke at fjerne brødet, mens brødristeren er aktiveret.

-Brødristeren skal jævnligt tømmes for brødkrummer, da der ellers kan opstå brandfare.

-Benyt kun brødristeren til alm. husholdning.

-Brødristeren må ikke forlades under brug.

-Placér aldrig ledningen over skivekurven, mens brødristeren er varm.

-Vær opmærksom på, at brødristeren under brug, bliver meget varm.

-Anvend aldrig brødristeren uden krummebakke.

FUNKTIONSOVERSIGT

1.Krummebakke

2.Ledningsopbevaring

3.Elektronisk ristnings-kontrol

4."Frossen brød knap" med lys

5.Fortryd knap.

6.Genopvarmnings-knapmed lys

7.Håndtag til brødkurv

8. Åbning for brød.

8

 

7

1

2

3

4

6

 

5

VIGTIGE PUNKTER

-Fjern alt indpakning fra brødet inden det placeres i brødristeren.

-Undgå at riste brød med sukker og/eller glasur på og brød med fyld, såsom sandwichtoasts med ost eller lign.

-Undgå tykke brødskiver, da de kan sætte sig fast i skivekurven.

-Hvis en skive brød skulle sætte sig fast, tages stikket ud af stikkontakten, og brødristeren køles af.

-Før håndtaget op og ned et par gange for at løsne brødet. Hvis brødet stadig sidder fast vendes brødristeren på hovedet og rystes forsigtigt, til brødet løsner sig.

-Brug aldrig metalgenstande til at løsne brødet.

2

BRUG

-Bemærk at der ved brug de første gange kan udvikles en lille smule røg/lugt. Dette er dog ganske ufarligt og vil hurtigt forsvinde.

-Sæt stikket i stikkontakten og tænd for denne.

-Placér brødet i åbningen. Indstil ristningsgraden på den ønskede effekt. Dette gøres ved at dreje på kontrol knappen mod højre, mellem 1 og 8, ristningsgraden stiger i takt med numrene.

-Nedsænk brødkurven. Vær opmærksom på at brødkurven kun kan nedsættes når stikket sidder i stikkontakten og der er tændt for kontakten. De øvrige funktioner på brødristeren kan kun betjenes når brødkurven er nede.

-Når brødet er færdigt vil brødkurven hoppe op i sine originale position. Brødristeren slukker automatisk.

-Efter endt brug tages stikket ud af kontakten. Apparatet opbevares utilgængeligt for børn.

Fortryd knappen

Ristningen kan afbrydes ved at trykke på fortryd knappen. Brødkurven hopper op og man kan evt. checke om brødet har opnået den ønskede ristning/farve.

Optøning

Ved brug af denne funktion kan man tage brød direkte fra fryseren. Brødet placeres i brødkurven og denne trykkes ned. Herefter trykkes straks på optøningsknappen. Lampen ved siden af knappen vil nu lyse og riste-periodenvil nu være lidt længere.

Genopvarmning

Hvis brødet er er blevet ristet færdig og det i mellemtiden er blevet koldt kan man lune det igen ved, at presse brødkurven ned og herefter trykke på genopvarmnings-knappenstraks. Lampen ved siden af knappen vil nu lyse og brødristeren vil nu varme i en kort periode.

GODE TIPS

Mange forskellige typer af brød kan varmes i denne brødrister. Det er dog svært at anbefale ristningsgraden, da det ofte er en smagssag.

Man må prøve sig lidt frem.

Tykke skiver vil kræve længere ristningstid.

RENGØRING

-Tag altid stikket ud af stikkontakten og lad brødristeren afkøle helt.

-Træk krummebakken under brødristeren ud og fjern krummer m.v. Vend brødristeren på hovedet og ryst forsigtigt apparatet til alle brødkrummer er fjernet. Brødristeren skal tømmes for brødkrummer jævnligt.

-Tør ydersiden af med en tør eller hårdt opvreden klud. Anvend ingen former for stærke eller slibende rengøringsmidler. Anvend ikke stålbørste til rengøring.

-Rengør aldrig med en skurebørste. Hår kan brække af og sætte sig på de elektriske dele, og derved ødelægge brødristeren.

-Brødristeren må aldrig nedsænkes i nogen former for væske.

MILJØ TIPS

Et el/elektronik produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du komme af med produktet på din lokale genbrugsstation.

GARANTIEN DÆKKER IKKE

-Hvis ovennævnte ikke iagttages.

-Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

-Hvis apparatet har været udsat for vold eller lidt anden form for overlast.

-For fejl som måtte opstår grundet fejl på ledningsnettet.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktionsog designsiden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR:

Elof Hansson A/S

Adexi AB

Der tages forbehold for trykfejl i brugsanvisningen

3

SE

För att du ska få största möjliga glädje av din brödrost, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning, innan du börjar använda brödrosten.

Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle skulle vilja repetera brödrostens funktioner.

VIKTIGA SÄKERHETSÅFÖRESKRIFTER

-Läs hela bruksanvisningen

-Brödrost, sladd eller kontakt får aldrig sänkas ner i någon form av vätska.

-Var alltid uppmärksam om brödrosten används i närheten av barn.

-Drag ut sladden vid rengöring eller när brödrosten inte används. Brödrosten ska svalna före rengöring.

-Om brödrosten eller sladden har skadats, eller om produkten inte fungerar korrekt, ska den lämnas till fackman för reparation/undersökning, eftersom specialverktyg ska användas. Annat än originalreservdelar kan förstöra brödrosten.

-Brödrosten får bara användas inomhus.

-Låt inte sladden hänga ut över kanten på ett bord eller komma i kontakt med varma ytor.

-Brödrosten får inte placeras på eller i närheten av gaseller elspis.

-Matvaror som är inpackade i folie eller mycket tjocka brödskivor får inte värmas i brödrosten, eftersom de kan utgöra brandfara.

-Se alltid till att det inte finns brännbart material i närheten av brödrosten när den är igång.

-Brödrosten får aldrig vara övertäckt när den används.

-Försök inte att ta ur brödet medan brödrosten är aktiv.

-Avlägsna regelbundet smulor från brödrosten, eftersom de annars kan förorsaka brand.

-Brödrosten får endast användas för vanligt hushållsändamål.

-Lämna inte brödrosten utan uppsikt.

-Rulla aldrig upp sladden omkring brödrosten medan den är varm.

-Var uppmärksam på att brödrosten blir mycket varm.

-Använd aldrig brödrosten utan smulback.

FUNKTIONSÖVERSIKT

1.Smulback

2.Sladdförvaring

3.Elektronisk rostningskontroll

4."Fruset bröd"-knappmed ljus

5.Ångerknapp

6.Genomvärmningsknapp med ljus

7.

Handtag till brödkorg 8

8.

Brödöppning

7

1

2

3

4

6

 

5

VIKTIGA PUNKTER

-Avlägsna all inpackning från brödet innan det placeras i brödrosten.

-Undvik att rosta bröd med socker och/eller glasyr och bröd med fyllning, som t.ex. toasts med ostfyllning.

-Undvik tjocka brödskivor, eftersom de kan fastna i skivkorgen.

-Om en brödskiva fastnar, dra ur sladden och låt brödrosten svalna.

-För handtaget upp och ner ett par gånger för att få ut brödet. Om brödet fortfarande sitter fast, vänd brödrosten upp och ned och skaka försiktigt tills brödet lossnar.

-Använd aldrig metallredskap för att peta ur brödet.

4

ANVÄNDNING

-Det kan uppstå en aning rök/lukt de första gångerna brödrosten används. Detta är dock ofarligt och kommer att försvinna.

-Sätt i kontakten.

-Placera brödet i öppningen. Ställ in rostningsgrad på önskad effekt. Detta gör du genom att vrida på kontrollknappen mot höger, mellan 1 och 8. Ju högre siffra, desto hårdare rostning.

-Sänk ner brödkorgen. Var uppmärksam på att brödkorgen bara kan sänkas ner när kontakten är i. Brödrostens övriga funktioner kan bara utnyttjas när brödkorgen är nere.

-När brödet är färdigt hoppar brödkorgen upp till utgångsposition. Brödrosten stängs av automatiskt.

-När du har använt brödrosten färdigt dras kontakten ur. Brödrosten bör förvaras oåtkomligt för barn.

Ångerknappen

Rostningen kan avbrytas genom tryck på ångerknappen. Brödkorgen hoppar upp och man kan ev. kontrollera om brödet har fått önskad rostning/färg.

Upptining

När denna funktion används, kan man ta bröd direkt från frysen. Brödet placeras i brödkorgen och denna trycks ner. Tryck härefter på upptiningsknappen. Lampan vid sidan av knappen lyser nu och rostningstiden blir nu något längre.

Återuppvärmning

Om brödet rostat färdigt tidigare och det blivit kallt kan man värma upp det igen genom att trycka ner brödkorgen och därefter genast trycka på återuppvärmningsknappen. Lampan vid sidan av knappen lyser nu och brödrosten värmer under en kort period.

GODA TIPS

Många olika typer av bröd kan värmas i denna brödrost. Det är emellertid svårt att rekommendera rostningsgrad, eftersom det ofta är en smaksak. Pröva dig fram.

Tjocka skivor kräver längre rostningstid.

RENGÖRING

-Drag alltid ur kontakten och låt brödrosten svalna helt.

-Drag ut smulbacken under brödrosten och ta bort smulor etc. Vänd brödrosten upp och ned och skaka försiktigt tills alla brödsmulor har avlägsnats. Brödrosten ska regelbundet tömmas på brödsmulor.

-Torka av yttersidan med torr eller hårt urvriden trasa. Använd inga former av starka eller slipande rengöringsmedel. Använd inte stålborste till rengöring.

-Rengör aldrig med skurborste. Borsthår kan brytas av och sätta sig på de elektriska delarna. Därvid förstörs brödrosten.

-Brödrosten får aldrig sänkas ner i någon form av vätska.

MILJÖTIPS

En el-/elektronikproduktbör avfallshanteras med minsta möjliga miljöbelastning när den inte längre är funktionsduglig. Apparaten ska avfallshanteras efter de lokala reglerna i din kommun, men i många fall kan du göra dig av med produkten på din lokala avfallsstation.

GARANTIN GÄLLER INTE

-Om ovanstående inte följs.

-Om det företagits oauktoriserade ingrepp i apparaten.

-Om apparaten har varit utsatt för våld eller tagit annan form av skada.

-Vid fel som uppstått på grund av fel på elnätet.

På grund av konstant utveckling av våra produkter vad gäller funktion och design, förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan föregående avisering.

IMPORTÖR:

Adexi AB

Elof Hansson A/S

Förbehåll för tryckfel i bruksanvisningen.

5

NO

For at du kan få mest mulig glede av din brødrister, ber vi deg vennligst lese gjennom denne bruksanvisningen før den tas i bruk. Dessuten anbefaler vi at du oppbevarer bruksanvisningen for senere bruk.

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

-Les hele bruksanvisningen.

-Brødristeren, ledningen eller støpselet må ikke dyppes i noen form for væske.

-Vær alltid påpasselig når du bruker brødristeren i nærheten av barn.

-Ta støpselet ut av stikkontakten ved rengjøring eller når brødristeren ikke brukes. Avkjøl brødristeren før den gjøres ren.

-Dersom apparatet eller ledningen til apparatet er ødelagt, eller dersom produktet ikke fungerer korrekt, skal apparatet innleveres til en fagmann for reparasjon/inspeksjon, da det er nødvendig å bruke et spesialverktøy. Ved bruk av uautoriserte reservedeler kan brødristeren ødelegges.

-Brødristeren må kun brukes innendørs.

-La ikke ledningen henge ut over bordkanten eller komme i kontakt med varme overflater.

-Brødristeren må ikke settes på en gassovn eller elektrisk komfyr.

-Matvarer pakket i folie og veldig tykke brødskiver eller halve skiver må ikke varmes i brødristeren, da dette kan medføre brannfare.

-Sørg alltid for at det ikke finnes brennbart materiale i nærheten av brødristeren mens den er i bruk.

-Brødristeren må aldri være tildekket når den er i bruk.

-Forsøk ikke å fjerne brødet mens brødristeren er i bruk.

-Brødristeren skal tømmes regelmessig for brødsmuler, da det ellers kan oppstå brannfare.

-Bruk brødristeren kun til alminnelig husholdning.

-Gå ikke fra brødristeren mens den er i bruk.

-Legg aldri ledningen over brødskivekurven mens brødristeren er varm.

-Vær oppmerksom på at brødristeren blir veldig varm under bruk.

-Bruk aldri brødristeren uten smulebrett.

FUNKSJONSOVERSIKT

1.Smulebrett

2.Ledningsopprulling

3.Elektronisk ristingskontroll

4."Frossen brød"-knappmed lysindikator

5.Avbryterknapp

6.Gjenoppvarmingsknapp med lysindikator

7.Håndtak til brødkurv

8.Åpning for brød

8

7

1

2

3

4 6

5

VIKTIGE PUNKTER

-Fjern alt innpakningsmateriale fra brødet før det settes i brødristeren.

-Rist ikke brød med et sukkerog/eller glasurlag eller for brød med fyll, som for eksempel sandwichtoast med ost eller lignende.

-Unngå å riste tykke brødskiver, da de kan sette seg fast i brødskivekurven.

-Hvis en brødskive setter seg fast, ta støpselet ut av stikkontakten og la brødristeren kjøle seg ned.

-Beveg håndtaket noen ganger opp og ned for å få løs brødet. Hvis brødet fortsatt sitter fast, snu brødristeren på hodet og rist forsiktig til brødet løsner.

-Bruk aldri metallgjenstander for å få løs brødet.

6

BRUK

-Legg merke til at det kan utvikle seg litt røyk/lukt ved førstegangsbruk. Dette er dog helt ufarlig og forsvinner raskt igjen.

-Sett støpselet i stikkontakten og slå på denne.

-Legg brødet i åpningen. Still inn risteren på ønsket effekt. Dette gjøres ved å dreie kontrollknappen mot høyre, til mellom 1 og 8. Ristegraden stiger i takt med numrene.

-Senk brødkurven. Vær oppmerksom på at brødkurven kun kan settes ned når støpselet sitter i stikkontakten og kontakten er slått på. Brødristerens andre funksjoner kan kun betjenes når brødkurven er nede.

-Når brødet er ferdig, spretter brødkurven tilbake til sin opprinnelige posisjon. Brødristeren slår seg automatisk av.

-Ta støpselet ut av kontakten etter bruk. Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.

Avbryterknapp

Ristingen kan avbrytes ved å trykke på avbryterknappen. Brødkurven hopper opp og man kan sjekke om brødet har fått den ønskete risting/farge.

Opptining

Med denne funksjonen kan man tine brød som nettopp er tatt ut av fryseren. Sett brødet i brødkurven og trykk den ned. Trykk deretter på opptiningsknappen. Lampen ved siden av knappen lyser, og ristetiden vil vare noe lengre.

Gjenoppvarming

Hvis brødet er ristet ferdig og det i mellomtiden er blitt kaldt, kan man varme det igjen ved å trykke ned brødkurven og deretter straks trykke på gjenoppvarmingsknappen. Lampen ved siden av knappen vil nå lyse og brødristeren vil være varm en kort stund.

GODE TIPS

Du kan varme mange forskjellige typer brød med denne brødristeren. Det er imidlertid vanskelig å anbefale ristegraden, ettersom dette ofte er en smakssak. Man må prøve seg litt frem.

Tykke skiver krever lenger ristetid.

RENGJØRING

-Ta alltid støpselet ut av stikkontakten og la brødristeren avkjøle helt.

-Trekk ut smulebrettet og fjern brødrester, smuler osv. Snu brødristeren på hodet og rist apparatet forsiktig til alle brødsmuler er fjernet. Tøm brødristeren regelmessig for brødsmuler.

-Tørk brødristeren utvendig med en tørr eller hardt vridd klut. Bruk ingen former for sterke eller slipende rengjøringsmidler. Bruk ikke stålbørste til rengjøringen.

-Bruk aldri skurebørste til rengjøringen. Buster fra børsten kan brekke av og sette seg fast i de elektriske deler og dermed ødelegge brødristeren.

-Brødristeren må aldri settes ned i noen form for væske.

MILJØTIPS

Når et elektrisk/elektronisk produkt ikke lenger virker, bør det kastes på en minst mulig miljøbelastende måte. Apparatet skal fjernes i henhold til det kommunale regelverk der du bor, men vanligvis kan produktet leveres på det lokale resirkuleringsstedet.

GARANTIEN GJELDER IKKE

-dersom ovennevnte punkter ikke overholdes,

-dersom det er foretatt uautoriserte inngrep på apparatet,

-dersom apparatet har været utsatt for vold eller annen form for skade,

-dersom det er oppstått feil på grunn av feil på strømnettet.

Som følge av konstant uvikling av våre produkter på funksjonsog designsiden, forbeholder vi oss retten til å foreta produktendringer uten foregående varsel.

IIMPORTØR:

Adexi AB

Elof Hansson A/S

Vi tar forbehold om trykkfeil.

7

FI

Lue tämä käyttöopas ennen kuin otat uuden leivänpaahtimesi käyttöön. Suosittelemme lisäksi käyttöoppaan säilyttämistä mahdollista tulevaa käyttöä varten.

TÄRKEÄT TURVATEKNISET

TOIMENPITEET

-Lue ohjeet kokonaisuudessaan.

-Leivänpaahdinta, sen johtoa tai pistoketta ei saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin.

-Ole aina valppaana, jos leivänpaahdinta käytettäessä on lapsia lähellä.

-Irrota pistoke pistorasiasta puhdistusta varten ja kun leivänpaahdin ei ole käytössä. On aina odotettava kunnes leivänpaahdin on jäähtynyt ennen kuin puhdistusta aloitetaan.

-Älä käytä laitetta jos laite, pistoke tai johto vahingoittuu tai jos laite ei toimi tarkoituksenmukaisesti. Älä itse yritä korjata laitetta. Toimita laite ammattilaisen tutkittavaksi/korjattavaksi, korjaukseen tarvitaan erikoistyökaluja. Ei hyväksyttyjen varaosien käyttö saattaa vahingoittaa leivänpaahdinta.

-Leivänpaahdinta on sallittu käyttää vain sisätiloissa.

-Älä koskaan anna laitteen johdon roikkua pöydän reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.

-Leivänpaahdinta ei saa sijoittaa kaasutai sähkölieden päälle tai niiden välittömään läheisyyteen.

-Palovaaran takia folioon käärittyä ruokaa ja erittäin paksuja leipäviipaleita ja puolikkaita leipiä ei saa lämmittää leivänpaahtimessa.

-Pidä huolta, ettei leivänpaahtimen lähellä ole helposti syttyviä aineita tai esineitä kun leivänpaahdin on käytössä.

-Leivänpaahdinta ei koskaan saa peittää kun se on käytössä.

-Älä yritä poistaa leipää kun leivänpaahdin yhä on päällä.

-Palovaaran takia leivänpaahdinta on tyhjennettävä säännöllisin väliajoin.

-Käytä leivänpaahdinta vain tavalliseen talouskäyttöön.

-Älä koskaan jätä leivänpaahdinta päälle ja valvomatta kun poistut huoneesta.

-Älä koskaan sijoita johtoa aukkojen päälle kun leivänpaahdin on lämmin.

-Huomaa, että leivänpaahdin on erittäin kuuma kun se on käytössä.

-Älä koskaan käytä leivänpaahdinta ilman murutarjotinta.

TOIMINNOT

1.Murutarjotin

2.Johdon kelain

3.Elektroninen paahdon tunnistin

4.Sulatuspainike valolla

5.

Keskeytyskytkin.

8

6.

Lämmityspainike valolla

 

7.

Leipäkorin kahva

 

8. Aukko

7

 

 

1

 

 

 

3

2

 

 

 

4

6

 

 

5

TÄRKEÄÄ

-Poista pakkaukset leivästä ennen kuin laitat sen leivänpaahtimeen.

-Älä paahda leipää, jonka pinnalla on sokeria ja/tai kuorutus tai leipää, jossa on täyte, kuten esimerkiksi juustokuorutettuja leipiä tai täytettyjä sandwich-leipiä.

-Vältä paksujen leipäviipaleiden paahtamista, ne saattavat jumittua laitteeseen.

-Jos leipä jumittuu pistoke irrotetaan pistorasiasta ja leivänpaahtimen annetaan jäähtyä.

-Nosta kahva ylös ja laske alas pari kertaa, jotta leipä irtoaisi. Jos tämä ei auta leivänpaahdin käännetään ylösalas ja ravistellaan varovasti kunnes leipäviipale irtoaa.

-Älä koskaan irrota leipää metallisilla väleineillä.

8

KÄYTTÖ

-Huomaa, että ensimmäisillä käyttökerroilla saattaa syntyä hieman savua ja pahaa hajua. Tämä on täysin vaaratonta ja häviää/lakkaa nopeasti.

-Laita pistoke pistorasiaan ja kytke päälle.

-Laita leipä aukkoon. Säädä paahtotaso mieluiseksi kiertämällä näppäintä oikealle, 1 ja 8 väliin. Paahtoaste nousee lukujen mukana.

-Laske kori alas. Huomaa, että koria on mahdollista laskea alas vain kun pistoke on pistorasiassa ja on kytkettynä. Leivänpaahtimen muita toimintoja voi käyttää ainoastaan kun kori on alhaalla.

-Kun leipä on valmis kori nousee itsestään ylös. Leivänpaahdin sammuu automaattisesti.

-Käytön päätyttyä pistoke irrotetaan pistorasiasta. Laite säilytetään lasten ulottumattomilla.

Paahdon kesketyskytkin

Paahtoa voi keskeyttää paahdon kesketyskytkintä painamalla. Kori nousee ylös.

Sulatus

Tällä toiminnolla voi sulattaa leipää suoraan pakastimesta. Leipä laitetaan koriin, joka painetaan alas. Tämän jälkeen painetaan välittömästi sulatuspainiketta. Painikkeen viereessä oleva lamppu syttyy, paahto-aikaon pitkä.

Lämmitys

Jos leipää jo on paahdettu valmiiksi mutta on jäähtynyt sitä voi lämmittää uudestaan. Kori painetaan alas ja painetaan välittömästi lämmityspainiketta. Painikkeen viereessä oleva lamppu syttyy, paahto-aikaon lyhyt.

HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ

Tällä leivänpaahtimella voi paahtaa ja lämmittää useita erillaisia leipiä. Paahtoasteesta on vaikea antaa suosituksia, koska mieltymykset ovat henkilökohtaiset. Kokeilemalla selviää mieluinen paahtoaste.

Paksut palat on kuitenkin paahdettava pitempään kuin ohuet palaset.

PUHDISTUS

-Irrota aina pistoke pistorasiasta ja anna leivänpaahtimen jäähtyä.

-Vedä leivänpaahtimen alla sijaitseva murutarjotin ulos ja poista muruset jne. Käännä leivänpaahdin ylösalaisin ja ravista varovasti kunnes kaikki leivänmurut ovat poistuneet. Leivänpaahdinta on tyhjennettävä säännöllisesti.

-Pyyhi ulkokuori puhtaaksi kuivalla tai kostealla liinalla. Älä käytä minkäänlaisia voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita. Älä käytä teräksistä harjaa puhdistukseen.

-Älä koskaan käytä harjaa puhdistukseen. Harjat saattavat katketa ja tarttua elektronisiin osiin ja täten vahingoittaa leivänpaahdinta.

-Leivänpaahdinta ei koskaan saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin.

YMPÄRISTÖVINKKEJÄ

Kun elektroninen laite ei enää ole toimintakunnossa, se tulee hävittää ympäristöä mahdollisimman vähän vahingoittavalla tavalla. Laite tulisi toimittaa paikallisten viranomaisten (ympäristövirasto / tekninen virasto) ohjeiden mukaan asianmukaiseen keräyspisteeseen.

TAKUU EI KATA

-Jos yllämainittuja ohjeita ei ole noudatettu.

-Jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti, jos sitä on käsitelty väkivalloin tai jos sitä on vaurioitettu jollain muulla tavalla.

-Jos laitetta on jollain tavalla korjannut tai muuttanut tai muunnellut henkilö, jolla ei ole siihen asianmukaista valtuutusta.

-Jakelukanavien virheistä ja puutteista johtuvia virheitä ja vikoja.

Koska jatkuvasti kehitämme sekä tuotteidemme toimivuutta että niiden muotoilua, varaamme oikeuden tuotteen muuttamiseen ilman edeltävää ilmoitusta.

MAAHANTUOJA:

Adexi AB

Elof Hansson A/S

Valmistaja ei vastaa painovirheistä.

9

UK

Please read all instructions before operating your new toaster. We suggest you save the instruction manual for later use.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

IMPORTANT SAFEGUARDS

-Read all instructions thoroughly before use.

-Do not touch hot surfaces. This toaster is equipped with "Cool Walls" which makes you able touch the sides as well as the handles.

-To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or toaster in water or other liquid during use or when cleaning.

-Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

-WARNING: Children must be made aware of the possible danger of electrical appliances if used incorrectly.

-Unplug from outlet when not in use and before cleaning.

-Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after appliance malfunctions, or if it has been damaged in any manners. Return appliance to an authorised service dealer for examination, repair, or adjustment.

-Do not use outdoors or in a bathroom.

-Do not let cord hang over edge of table or worktop or touch hot surface.

-Do not place on or near a hot gas or electric burner.

-To disconnect; remove plug from wall outlet.

-Do not use appliance for other than intended use.

-Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electrical shock.

-A fire may occur if toasters are covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when

in operation.

-Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.

-Do not place anything on top of the toaster when in use.

-This appliance must not be left unattended during use.

-Never use the toaster without the crumb tray.

-Empty the crumb tray often, otherwise there will be a risk of fire.

LIST OF COMPONENTS

1.Crumb tray

2.Cord storage

3.Electronic Variable browning control

4.Frozen bread button with neon

5.Cancel button

6.Re-heatbutton with neon

7.Bread Carriage lever/high lift feature

8. Bread slots

8

7

1

2

3

4

6

 

5

IMPORTANT POINTS

-Remove all packaging material from the bread before inserting in the toaster.

-Do not toast bread with sugar or glaze, or bread with stuffing.

-Do not toast thick pieces of bread, they can get stuck in the toaster.

-If the bread gets stuck in the toaster, remove the plug from the power outlet and let the toaster cool off.

-Move the carriage up and down a couple of times to release the bread. Do never use metal objects to remove the bread.

10

INSTRUCTIONS FOR USE

Before using for the first time, run for a few minutes without bread. Some smoke may appear at first, this is normal and will disappear after a short while.

-Plug into a power outlet and turn the power outlet to on position.

-Place the bread in the openings. Adjust the selector knob to your desired toast colour position. Turn the selector knob to the right between 1 and 8. The browning level will increase in relation to the numbers. Push down the carriage. Be aware that the carriage will not latch down unless the plug is in the power outlet and turned on.

-When toasting is done, the carriage returns to its initial position and the toast will appear at the openings. The toaster automatically switches off. If the bread becomes stuck inside the toaster, switch it off and unplug, allow cooling and removing the bread.

-Do not use the toaster if the crumb-trayis not in its correct position.

Use of Cancel button

When pressing the Cancel button, the automatic cycle stops and ejects the bread. You can interrupt the toasting process by pressing the cancel button. The toaster is ready for immediate re-use.

Use of Defrost button

To toast frozen bread, you do not have to adjust the browning control, place the bread normally in the bread slots,depress the bread carriage lever and press the defrost button. The red light next to the button will illuminate and the toaster will automatically toast for extended periode.

Use of Re-heatbutton

If your toast has popped up and gone cold, the toaster offers a re-heatfacility. To use depress the bread carriage lever and press there-heatbutton immediately, the red indicator will illuminate next to the button and the toaster will operate for a short period,re-heatingthe bread.

After use unplug the appliance and store in a place out of reach for children.

CLEANING

-Ensure that the toaster is unplugged before cleaning.

-Never place in water or any other liquid.

-To clean, unplug and allow to cool, then remove the crumb-trayby pulling it outward.

-Clean off remains of bread, burns, etc.

-Never insert any object, even a cloth, in the toaster.

-Once the crumbs have been removed, refit the tray, ensuring that it is in the correct position.

ENVIRONMENTAL TIP

An electronic appliance should, when it is no longer capable of functioning be disposed with least possible environmental damage. The appliance should be disposed according to the local regulations in your municipality, in most cases you can discharge the appliance at your local recycling center.

THE WARRENTY DO NOT COVER

-If the above points have not been observed.

-If the appliance has not been properly maintained. If force has been used against it or if it has been damaged in any other way.

-Errors or faults owing to defects in the distribution system.

-If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person not properly authorised.

Owing to our constant development of our products on both functionality and design we reserve the right to change the product without preceding notice.

Importer:

Elof Hansson A/S

Adexi AB

We take reservations for printing errors.

11

DE

Um möglichst viel Freude an Ihrem Toaster zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

-Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung durch.

-Kabel, Stecker oder das Gerät selbst auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen.

-Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird.

-Stecker bei Nichtgebrauch und vor dem Reinigen abziehen. Gerät vor dem Reinigen abkühlen lassen.

-Falls Gerät oder Kabel beschädigt sind oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es von einem Fachmann reparieren oder prüfen zu lassen, da Spezialwerkzeug erforderlich ist. Keine unautorisierten Ersatzteile anwenden, da dies das Gerät beschädigen könnte.

-Das Gerät nicht im Freien benutzen.

-Kabel nicht von einer Tischkante herunterhängen und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen lassen.

-Das Gerät nicht auf oder nahe an einem Gasoder Elektroherd anbringen.

-Folienverpackte Lebensmittel, sehr dicke Brotscheiben oder größere Brotstücke nicht im Gerät wärmen, da dies zu Bränden führen kann.

-Sicherstellen, daß sich kein brennbares Material in der Nähe des Gerätes befindet, während es in Betrieb ist.

-Das Gerät darf bei Betrieb niemals zugedeckt sein.

-Nicht versuchen, das Brot zu entfernen, während das Gerät in Betrieb ist.

-Brotkrümel regelmäßig aus dem Gerät entfernen, da andernfalls Brände entstehen können.

-Das Gerät nur für übliche Haushaltszwecke einsetzen.

-Ein in Betrieb befindliches Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.

-Das Kabel vom Scheibenkorb fernhalten, während das Gerät heiß ist.

-Bitte beachten, daß das Gerät bei Gebrauch sehr heiß wird.

-Das Gerät niemals ohne Krümelschublade benutzen.

BESCHREIBUNG

1.Krümelschublade

2.Kabelstauraum

3.Elektronische Röstkontrolle

4.Auftautaste - mit Lampe

5.Abbruchtaste

6.Aufwärmtaste - mit Lampe

7.Griff des Brotkorbes

8.Öffnung für Brot

8

7

1

2

3

4

6

 

5

WICHTIGE HINWEISE

-Verpackung des Brotes vor dem Rösten vollständig entfernen.

-Kein Brot mit Zuckerund/oder Glasurbelag oder gefülltes Brot wie z.B. Käsesandwich rösten.

-Dicke Brotscheiben möglichst vermeiden, da sie sich im Toaster festsetzen können.

-Sollte sich eine Brotscheibe festsetzen, Stecker abziehen und den Toaster abkühlen lassen.

12

-Korbgriff einige Male auf und ab schieben, um das Brot zu lösen. Falls nötig, den Toaster kopfüber umdrehen und vorsichtig schütteln, bis sich das Brot löst.

-Niemals Metallgegenstände zum Lösen des Brotes benutzen.

ANWENDUNG

-Hinweis: Bei den ersten Einsätzen kann sich etwas Rauch/Geruch entwickeln. Dies ist völlig ungefährlich und hört nach wenigen Einsätzen auf.

-Stecker einstecken und Steckdose gegebenenfalls einschalten.

-Brot in die Öffnung einlegen und den gewünschten Röstgrad einstellen. Hierzu den Regler zwischen 1 und 8 nach rechts drehen; der Röstgrad steigt mit den Ziffern.

-Brotkorb nach unten einschieben. Hinweis: Dies ist nur möglich, wenn der Stecker eingesteckt und die Steckdose gegebenenfalls eingeschaltet ist. Die übrigen Funktionen des Toasters lassen sich nur bei eingeschobenem Brotkorb bedienen.

-Nach dem Ende der Röstzeit springt der Brotkorb in seine ursprüngliche Position zurück. Der Toaster schaltet sich automatisch aus.

-Nach dem Gebrauch Stecker abziehen. Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Abbruchtaste

Das Rösten kann durch Drücken der Abbruchtaste unterbrochen werden. Der Brotkorb springt hoch, so daß man z.B. den Röstgrad/die Farbe des Brotes überprüfen kann.

Auftauen

Mit dieser Funktion läßt sich Brot direkt aus dem Gefriergerät rösten. Das Brot in den Brotkorb legen und diesen nach unten einschieben. Sofort danach die Auftautaste drücken. Die Lampe neben der Taste leuchtet auf. Bei dieser Funktion ist die Röstzeit etwas länger.

Aufwärmen

Fertig geröstetes Brot, das zwischenzeitlich kalt geworden ist, läßt sich durch Einschieben des Brotkorbs und sofort anschließendes Drücken

der Aufwärmtaste aufwärmen. Die Lampe neben der Taste leuchtet auf, und der Toaster wärmt das Brot eine kurze Zeitlang.

NÜTZLICHE TIPS

Dieser Toaster eignet sich zum Rösten vieler verschiedener Brotsorten. Der Röstgrad ist eine Frage des persönlichen Geschmacks; die jeweils richtige Einstellung läßt sich durch ein paar Versuche ermitteln. Dicke Scheiben erfordern eine längere Röstzeit.

REINIGUNG

-Stecker stets abziehen und den Toaster vollständig abkühlen lassen.

-Krümelschublade herausziehen und Brotkrümel u.a.m. entfernen. Den Toaster kopfüber umdrehen und vorsichtig schütteln, bis alle Brotkrümel entfernt sind. Der Toaster ist regelmäßig von Brotkrümeln zu leeren.

-Außenseite mit einem trockenen oder hart ausgewrungenen Tuch abwischen. Keine starken oder schleifenden Reinigungsmittel und keine Stahlbürste zum Reinigen verwenden.

-Niemals mit einer Scheuerbürste reinigen. Es können Borsten abbrechen und sich an den elektrischen Teilen festsetzen und den Toaster dadurch beschädigen.

-Der Toaster darf auf keinen Fall in Flüssigkeiten getaucht werden.

UMWELTTIPS

Ein Elektro-/Elektronikproduktist nach Ablauf seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung zu entsorgen. Dabei sind die örtlichen Vorschriften Ihrer Wohngemeinde zu befolgen. In den meisten Fällen können Sie das Produkt bei Ihrer örtlichen Recyclingstation abgeben.

DIE GARANTIE GILT NICHT

-falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;

-bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die nicht von uns autorisiert sind;

13

-falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig Schaden zugefügt worden ist;

-bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht zur Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

IMPORTEUR:

Elof Hansson A/S

Adexi AB

Irrtümer und Fehler vorbehalten

14

PL

AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z nowego opiekacza firmy, prosimy Was o dok∏adne przeczytanie instrukcji obs∏ugi zanim zaczniecie go u˝ywaç.

Zalecamy równie˝ zachowanie niniejszej instrukcji w razie potrzeby przypomnienia funkcji opiekacza w przysz∏oÊci.

WA˚NE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZE¡STWA

-Przeczytaj ca∏à instrukcj´ obs∏ugi.

-Urzàdzenie, przewód elektryczny oraz wtyczka nie mogà byç zanu˝ane w jakimkolwie p∏ynie.

-Podczas pracy urzàdzenia zwróç uwag´ na znajdujàce si´ w pobli˝u dzieci.

-Wyciàgnij wtyczk´ z gniazdka sieciowego gdy nie u˝ywasz opiekacza oraz przed jego czyszczeniem. Poczekaj do wystygni´cia opiekacza zanim rozpoczniesz jego czyszczenie.

-W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego urzàdzenia lub samego urzàdzenia, bàdê stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu opiekacza nale˝y oddaç urzàdzenie do punktu serwisowego albowiem konieczne jest u˝ycie specjalnych narz´dzi w celu dokonania naprawy/przeglàdu. U˝ywanie nieorginalnych cz´Êci przy naprawach urzàdzenia mo˝e byç powodem jego dalszych uszkodzeƒ.

-U˝ywaj urzàdzenie wy∏àcznie w pomieszczeniach zadaszonych.

-Nie pozwól aby przewód elektryczny zwisa∏ poza kant sto∏u na którym ustawiony jest opiekacz lub mia∏ on stycznoÊç z nagrzanymi powierzchniami.

-Nie stawiaj opiekacza na palnikach gazowych/elektrycznych lub w ich pobli˝u.

-Nie wk∏adaj do opiekacza pieczywa zapakowanego w foli´ oraz grubo pokrojonego pieczywa albowiem mo˝e to byç powodem po˝aru.

-Podczas u˝ywania opiekacza nie mogà znajdowaç si´ w pobli˝u materia∏y ∏atwopalne.

-Nigdy nie zakrywaj opiekacza podczas jego u˝ytkowania.

-Nie wyjmuj opiekanego pieczywa podczas pracy opiekacza.

-Szufladka na okruchy musi byç regularnie opró˝niana dla unikni´cia powstania po˝aru.

-U˝ywaj opiekacza wy∏àcznie dla celów gospodarstwa domowego.

-Nie pozostawiaj opiekacza bez nadzoru podczas jego pracy.

-Podczas pracy urzàdzenia zwróç uwag´ aby przewód elektryczny nie styka∏ si´ z rusztem.

-Nie dotykaj cz´Êci metalowych opiekacza gdy jest on w∏àczony albowiem b´dà one bardzo goràce.

-Nie u˝ywaj opiekacza bez szufladki na okruchy.

OPIS BUDOWY

1.Szufladka na okruchy

2.Komora do przechowywania przewodu zasilajàcego

3.Elektroniczny regulator stopnia opiekania

4.Przycisk funkcji rozmra˝ania z lampkà kontrolnà

5.Przycisk przerywania procesu opiekania

6.Przycisk funkcji podgrzewania z lampkà kontrolnà

7.Uchwyt koszyczka na pieczywo

8.Otwór na pieczywo 8

7

 

1

3

2

 

4

6

WA˚NE UWAGI

5

 

-Usuƒ wszelkie opakowanie z pieczywa przed w∏o˝eniem do opiekacza.

-Unikaj opiekania pieczywa z glazurà i/lub cukrem oraz tostów z serem itp.

-Nie wk∏adaj zbyt grubych kromek pieczywa dla unikni´cia ich zablokowania w ruszcie.

15

-W przypadku zablokowania pieczywa w ruszcie, wyjmij wtyczk´ z gniazdka sieciowego i pozostaw opiekacz do wystygni´cia.

-Przesuƒ kilkakrotnie w dó∏ i do góry dêwigni´ rusztu dla odblokowania pieczywa. W przypadku gdyby to nie pomog∏o przekr´ç opiekacz dnem do góry i potrzàÊnij nim ostro˝nie.

-Nie u˝ywaj nigdy przedmiotów metalowych przy wyjmowaniu zablokowanego pieczywa z opiekacza.

U˚YTKOWANIE

-Na poczàtku u˝ytkowania nowego opiekacza mo˝e powstaç nieznaczne dymienie, jest ono niegroêne i ustàpi po up∏ywie krótkiego czasu.

-W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka sieciowego.

-W∏ó˝ pieczywo do opiekacza i ustaw stopieƒ intensywnoÊci opiekania w ˝àdanej pozycji, przekr´cajàc pokr´t∏em w prawo. Wybierz ˝àdany stopieƒ opiekania od 1 - 8, gdzie im wy˝sza cyfra tym silniej opieczone pieczywo.

-OpuÊç ruszt z pieczywem. Zauwa˝ i˝ opuszczenie rusztu jest mo˝liwe tylko gdy wtyczka znajduje si´ w w∏àczonym gniazdku sieciowym. Korzystanie z pozosta∏ych funkcji opiekacza jest mo˝liwe jedynie przy opuszczonym ruszcie.

-Po zakoƒczeniu procesu opiekania opieczone pieczywo zostanie "wypchni´te" do góry z opiekacza. Opiekacz wy∏àcza si´ automatycznie.

-Po zakoƒczeniu u˝ytkowania wyciàgnij wtyczk´ z gniazdka sieciowego. Przechowuj opiekacz w miejscu niedost´pnym dla dzieci.

Przerywanie procesu opiekania

Proces opiekania mo˝e zostaç przerwany poprzez naciÊni´cie przycisku przerywania procesu opiekania. Po naciÊni´ciu przycisku ruszt z opiekanym pieczywem uniesie si´ automatycznie do góry, umo˝liwiajàc sprawdzenie czy pieczywo jest wystarczajàco opieczone.

Funkcja rozmra˝ania

Przy korzystaniu z tej funkcji mo˝liwe jest opiekanie zmro˝onego pieczywa. Zmro˝one pieczywo nale˝y umieÊciç w koszyczku i za pomocà dêwigni opuÊciç koszyczek z pieczywem w dó∏. Nast´pnie wcisnàç przycisk rozmra˝ania,

lampka sygnalizujàca rozmra˝anie zacznie Êwieciç. Proces opiekania zmro˝onego pieczywa b´dzie nieco d∏u˝szy jak przy opiekaniu niezmro˝onego pieczywa.

Podgrzewania wczeÊniej opieczonego pieczywa

W przypadku gdy pieczywo zosta∏o opieczone wczeÊniej i wystyg∏o mo˝na je podgrzaç. W tym celu nale˝y umieÊciç pieczywo w koszyczku i za pomocà dêwigni opuÊciç koszyczek z pieczywem w dó∏. Nast´pnie wcisnàç przycisk podgrzewania, lampka sygnalizujàca podgrzewanie zacznie Êwieciç. Proces podgrzewania pieczywa nie trwa d∏ugo.

KILKA WSKAZÓWEK

Opiekacz mo˝e byç wykorzystawany do opiekania wielu rodzajów Êwie˝ego oraz zmro˝onego pieczywa. Trudno jest doradzaç stopieƒ intensywnoÊci opiekania albowiem jest on uzale˝niony od indywidualnych preferencji i jego wybór musi byç dokonany drogà prób i doÊwiadczeƒ.

Grubsze kromki pieczywa b´dà oczywiÊcie wymaga∏y d∏u˝szego czasu opiekania.

KONSERWACJA

-Wyjmij wtyczk´ z gniazdka sieciowego i pozostaw opiekacz do ca∏kowitego wystygni´cia.

-Wyciàgnij szufladk´ na okruchy i opró˝nij jà. Odwróç opiekacz do góry dnem i lekko potrzàsajàc usuƒ okruchy znajdujàce si´ w opiekaczu. Okruchy z opiekacza nale˝y usuwaç cz´sto.

-Zewn´trzne Êcianki wytrzyj suchà lub lekko wilgotnà Êciereczkà. Nie u˝ywaj tràcych lub Êcierajàcych Êrodków czyszczàcych. Nie u˝ywaj szczotek metalowych do czyszczenia opiekacza.

-Nie u˝ywaj stalowych szczotek/gàbek z powierzchnià Êcierajàcà do czyszczenia opiekacza albowiem drobne metalowe w∏oski mogà pozostaç na elektrycznych cz´Êciach opiekacza i spowodowaç jego uszkodzenie.

-Opiekacza nie mo˝na zanu˝aç w jakimkolwiek p∏ynie.

16

WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE RODOWISKA NATURALNEGO

Urzàdzenia elektrycznego/elektronicznego nie nadajàcego si´ do u˝ytku powinno pozbyç si´ w sposób najmniej szkodliwy dla Êrodowiska naturalnego. Dlatego te˝ urzàdzenia nale˝y pozbyç si´ przestrzegajàc lokalnie obowiàzujàcych przepisów lub dostarczyç do najbli˝szej stacji utylizacji odpadów.

GWARANCJA B¢DZIE UNIEWA˚NIONA W PRZYPADKU:

-JeÊli wy˝ej wymienione nie by∏o przestrzegane.

-JeÊli zosta∏y dokonywane naprawy urzàdzenia przez osoby nieupowa˝nione.

-JeÊli urzàdzenie by∏o niew∏aÊciwie u˝ytkowane powodujàc uszkodzenia mechaniczne.

-JeÊli uszkodzenie powsta∏o w wyniku uszkodzeƒ w instalacji sieciowej.

W zwiàzku ze sta∏ym udoskonalaniem naszych produktów zarówno od strony funkcjonalnej jak i projektowej, zastrzegamy sobie prawo do zmian w produktach bez wczeÊniejszego uprzedzenia.

Importer

Elof Hansson A/S

Adexi AB

Z zastrze˝eniem ew. b∏´dów w druku

17

RU

Для того, чтобы Вы смогли правильно пользоваться Вашим новым блендером, мы настоятельно просим Вас прочитать настоящее руководство по эксплуатации, прежде чем Вы начнете пользоваться Вашим блендером.

Мы рекомендуем Вам также сохранить данное руководство по эксплуатации для того, чтобы

впоследующем иметь возможность освежить

впамяти сведения относительно функций блендера.

ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-Пожалуйста, прочтите перед использованием инструкцию целиком.

-Используйте аппарат только строго по назначению.

-Никогда не погружайте аппарат ни в какую жидкость.

-Вынимая вилку из розетки, никогда не тяните за провод, а беритесь за корпус вилки и тяните осторожно.

-Не допускайте, чтобы электропровод соприкасался с горячими поверхностями.

-В случае повреждения электропровода, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать его, обратитесь к специалисту по ремонту, указанному изготовителем, так как в этом случае требуются специальные инструменты.

-В случае повреждения самого аппарата обратитесь к специалисту по ремонту. При неавторизованном ремонте аппарата гарантийные обязательства утрачивают свою силу.

-Если Вы пользуетесь аппаратом вблизи от детей, всегда следите за ними с повышенным вниманием. Храните аппарат в месте, недоступном для детей.

-Если Вам необходимо воспользоваться удлинителем, пользуйтесь проводом в 10 амперов. Продумайте, куда поставить удлинитель, чтобы не споткнуться о провод.

-Никогда не пользуйтесь аппаратом, в случае обнаружения на нем видимых повреждений.

-Пользуйтесь аппаратом только внутри помещения.

-Настоящий блендер не предназначен для коммерческого использования.

ОБЗОР ФУНКЦИЙ БЛЕНДЕРА:

1.Поддон для крошек

2.Хранилище для электропровода

3.Электронный регулятор степени поджаривания

4.Кнопка гразмораживание“ с индикатором

5.Кнопка гпрерывание“

6.Кнопка гповторное разогревание“ с индикатором

7.Ручка подъема на контейнере для хлеба

8.Отверстие для подачи хлеба

8

7

1

2

3

4

6

 

5

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Разберите блендер и промойте нижнюю часть (часть с лезвием), а также чашу с крышкой в теплой воде, в которую добавлено моющее средство. Затем вытрите тщательно все части. Основу с мотором ни в коем случае НЕЛЬЗЯ погружать в какую-либожидкость!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1.Убедитесь, что выключатель стоит на 0.

2.Установите чашу на основу с мотором и закрепите на ней, поворачивая по часовой стрелке.

3.Осторожно положите или налейте желаемые ингредиенты в чашу. Во избежание выплескивания, наполняйте чашу не до конца, а максимально до 1000 миллилитров.

4.Тщательно закройте чашу крышкой и включите вилку в штепсель.

18

5.Для того, чтобы включить блендер, поверните диск в желаемое положение:

1:Низкая скорость

2:Высокая скорость

0: Стоп

Pulѕe: ручной режим пульсирования (высокая скорость)

6.Когда содержимое перемешается до желаемой консистенции, поверните кнопку на 0. Не снимайте чаши с основы, пока лезвие не остановится полностью.

Ваш блендер оборудован электрозащитой, которая автоматически выключит мотор, если чаша неправильно насажена.

ВНИМАНИЕ!

-Не включайте блендер больше, чем на 3 минуты за раз. После 3 минут эксплуатации выключите его на несколько минут, а после этого можете снова включить.

-Не снимайте и не насаживайте чашу при включенном моторе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Любой вышедший из строя и не подлежащий ремонту электроприбор должен быть утилизован с минимальным ущербом для окружающей среды. Прибор должен быть утилизован в соответствии с местными правилами, принятыми в Вашем муниципалитете; в большинстве случаев Вы можете сдать его в местный центр по утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕРЯЮТ СИЛУ В СЛУЧАЕ:

-Невыполнения требований настоящей инструкции.

-Если прибор не хранился надлежащим образом, если по отношению к нему применялась сила или если он был повреждён иным образом.

-Выхода из строя изделия в результате сбоев в электрической сети.

-Неавторизованного вскрытия изделия.

По причине постоянного совершенствования

-Если Вы используете блендер для наших изделий в области дизайна и функций

размельчения кусков льда, всегда наливайте в чашу жидкость.

-Помните, что при размельчении льда лезвие может затупиться и/или погнуться. Вдобавок лед может оставить на стенах чаши царапины.

-Ваш блендер не может производить следующие операции:

-превращать картофель в пюре,

-измельчать сырое мясо,

-сбивать яичные белки,

-перемешивать густое/твердое тесто.

Очистка

Для быстрой чистки вытрите чашу и основу с мотором влажной тряпкой, смоченной в горячей воде, затем протрите сухой тряпкой. Для основательной чистки снимите чашу с основы. Промойте части теплой водой, в которую добавлено моющее средство. Высушите части и насадите чашу обратно на основу с мотором.

ВНИМАНИЕ! Лезвие очень острое!

Мы не рекомендуем мыть какие-либочасти блендера в посудомоечной машине.

мы оставляем за собой право изменения наших изделий без предупреждения.

Импортёр

ADEKСИ А/Б Элоф Ханссон А/С

Производитель и импортёр не несут ответственности за возможные опечатки в тексте.

19