Melissa 146-007 User Manual

Size:
857.62 Kb
Download

646-067 /146-007

DK

Minihakker...................................................................

2

SE

Mixer..........................................................................

6

NO

Hurtigmikser..............................................................

10

FI

Tehosekoitin...............................................................

14

UK

Blender.....................................................................

18

DE

Mixer........................................................................

22

PL

Mikser.......................................................................

26

 

 

www.adexi.eu

www.adexi.eu

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Almindelig brug af apparatet

Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.

Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som

følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).

Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.

Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50

Hz.

Brug kun tilbehør, der følger med apparatet eller er anbefalet af producenten.

Apparatet eller ledningen til lysnettet må ikke nedsænkes i vand eller lignende.

Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn, når apparatet anvendes.

Anbring altid apparatet på et plant og stabilt underlag bagest på køkkenbordet.

Apparatet må kun tændes:

o når plastskålen er monteret

o når der er væske eller fødevarer i plastskålen

o når et af de medfølgende knivblade samt det tilhørende låg er monteret.

Apparatets sikkerhedsafbryder forhindrer, at apparatet kan startes, hvis låget ikke er monteret korrekt.

Kom aldrig kogende væske eller fødevarer i plastskålen. Sørg for, at fødevarerne har en temperatur, hvor du kan håndtere dem.

Brug ikke plastskålen eller lågene, hvis de på nogen måde er knækket eller gået i stykker.

Stik aldrig redskaber eller dine hænder ned i plastskålen, mens apparatet er tændt. Vær opmærksom på, at kniven stadig kan køre rundt et stykke tid efter, at du har slukket for apparatet.

Pas på ikke at berøre de skarpe knivblade ved rengøring eller samling af apparatet.

Ledning, stik og stikkontakt

Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og hold den væk fra varme genstande, åben ild og apparatets varme dele.

Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over

apparatets ledning eller en eventuel forlængerledning.

Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis apparatet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.

Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring apparatet.

Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.

Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder garantien.

2

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

1.Motordel

2.Drivaksel

3.Sikkerhedslås

4.Låsetapper til plastskål

5.Ben med sugekopper

6.Tænd/sluk-knap

7.Ledning med stik

8.Låg (til hakkefunktion)

9.Tap til sikkerhedslås

10.Plastskål

11.Knivblad (til hakkefunktion)

12.Nedstopper

13.Låg (til rivefunktion)

14.Rive-/snitteplade

15.Tap på indsatsholder

16.Indsatsholder

17.Langt knivblad

18.Små, buede knivblade

19.Hul til drivaksel

20.Påfyldningshul

21.Tud

FØR FØRSTE ANVENDELSE

Læs sikkerhedsforanstaltningerne grundigt igennem.

Vask alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer, inden du anvender apparatet første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug).

BRUG AF APPARATET

1.Stil motordelen (1) på et plant underlag, f.eks. et køkkenbord, og kontrollér, at den står godt fast på de fire gummiben

(5) med sugekopper.

2.Sæt plastskålen (10) ned over motordelens drivaksel (2), så drivakslen passer op i hullet (19).

o Sørg for, at de to dele passer korrekt sammen, så der ikke er noget mellemrum mellem skålens bund og motordelen.

o Drej plastskålen i retning mod uret, så låsetapperne (4) klikker på plads og holder den fast.

3.Monter delene til enten hakkeeller rivefunktionen som beskrevet nedenfor.

Brug af hakkefunktion

1.Kontrollér, at tænd/slukknappen (6) står på "0" (slukket).

2.Monter knivbladet (11) ned over drivakslen

i midten af plastskålen. Sørg for, at den kommer helt i bund.

3.Kom fødevarerne i apparatet – du bør højst fylde plastskålen ca. 2/3 op.

4.Sæt låget (8) på apparatet, og drej det mod uret, så tappen (9) klikker på plads i sikkerhedslåsen (3).

o Kontrollér, at låget slutter tæt hele vejen rundt.

o BEMÆRK! Sikkerhedslåsen sørger for, at apparatet ikke kan

tændes, hvis låget eller tappen

til sikkerhedslåsen ikke er monteret korrekt.

5.Sæt stikket (7) i stikkontakten, og tænd for strømmen.

6.Tænd for apparatet ved at dreje tænd/sluk-knappentil en af følgende positioner:

o "CHOP" (laveste hastighed)

o "SLICE/SHRED" (højeste hastighed) o "GRIND" (apparatet kører kun, så længe tænd/sluk-knappenholdes i

denne position).

7.Sluk apparatet ved at dreje tænd/slukknappen til positionen "0", og tag stikket ud af stikkontakten.

8.Vent, til kniven står helt stille, inden du tager låget af apparatet.

3

BEMÆRK! Brug kun apparatet i højst tre minutter ad gangen. Hvis apparatet har kørt i tre minutter, skal du lade det køle af, inden du fortsætter brugen.

Brug af rive-/snittefunktion

1.Kontrollér, at tænd/slukknappen står på "0" (slukket).

2.Monter indsatsholderen

(16)ned over drivakslen

i midten af plastskålen, så den sekskantede tap (15) vender opad. Sørg for, at

indsatsholderen kommer helt i bund.

3.Monter forsigtigt rive-/snittepladen

(14)ovenpå indsatsholderen med det ønskede knivblad opad.

o Det lange knivblad (17) egner sig til at snitte eller skive fødevarerne, afhængigt af deres konsistens og hårdhed.

o De små buede knivblade (18) egner sig til at rive eller strimle fødevarerne, afhængigt af deres konsistens og hårdhed.

4.Sæt låget (13) på apparatet, og drej det mod uret, så tappen (9) klikker på plads i sikkerhedslåsen (3).

o Kontrollér, at låget slutter tæt hele vejen rundt.

o BEMÆRK! Sikkerhedslåsen sørger for, at apparatet ikke kan

tændes, hvis låget eller tappen

til sikkerhedslåsen ikke er monteret korrekt.

5.Stil en egnet skål under tuden (21) til at opsamle fødevarerne, når de slynges ud af apparatet.

6.Sæt stikket (7) i stikkontakten, og tænd for strømmen.

7.Tænd for apparatet ved at dreje tænd/sluk-knappentil en af følgende positioner:

o "CHOP" (laveste hastighed)

o "SLICE/SHRED" (højeste hastighed) o "GRIND" (apparatet kører kun, så længe tænd/sluk-knappenholdes i

denne position).

8.Kom fødevarerne i apparatet gennem påfyldningstragten (20).

o Brug evt. nedstopperen (12) til at trykke fødevarerne forsigtigt ned i apparatet.

o Nedstopperen kan også bruges som prop, så saft og lignende ikke sprøjter op af apparatet.

9. Sluk apparatet ved at dreje tænd/slukknappen til positionen "0", og tag stikket ud af stikkontakten.

Vent, til rive-/snittepladenstår helt stille, inden du tager låget af apparatet.

BEMÆRK! Brug kun apparatet i højst 3 minutter ad gangen. Hvis apparatet har kørt i tre minutter, skal du lade det køle af, inden du fortsætter brugen.

Opbevaring

Sørg for, at apparatet er rent og tørt, inden det gemmes bort.

Apparatet indeholder skarpe dele og bør opbevares utilgængeligt for børn.

RENGØRING

Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af, før du rengør det.

Motordelen må ikke nedsænkes i nogen form for væske.

BEMÆRK! INGEN af apparatets dele tåler maskinopvask!

Rengør selve apparatet ved at tørre det af med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er meget snavset.

Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler til at rengøre apparatet med, da det kan ødelægge apparatets overflader.

Plastskålen og det øvrige tilbehør kan vaskes i almindeligt opvaskevand.

Pas på ikke at berøre de skarpe knivblade!

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkter forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivetskal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr

til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr.

Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

4

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

hvis ovennævnte ikke iagttages

hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet

hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast

hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktionsog designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret

muligvis på vores hjemmeside www.adexi. dk.

Du finder svaret ved at klikke på

"Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.

På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

IMPORTØR

Adexi Group

www.adexi.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

5

SE

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen så att du kan använda den som referens senare.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Normal användning av apparaten

Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och skador på apparaten.

Använd endast apparaten för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).

Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.

Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.

Använd endast medföljande tillbehör eller sådana som rekommenderas av tillverkaren.

Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.

Håll apparaten under ständig uppsikt under användning. Håll ett öga på barn

inärheten.

Placera alltid apparaten på ett plant och stabilt underlag med ett säkert avstånd till bänken eller bordets kant.

Apparaten får endast startas när:

oPlastskålen sitter på plats

oPlastskålen innehåller livsmedel eller vätska

oEtt av de två knivbladen och locket sitter som det ska.

Apparaten är utrustad med en säkerhetsbrytare som automatiskt bryter strömmen till motorn om locket inte sitter korrekt.

Häll aldrig kokande vätska eller extremt varma livsmedel i plastskålen. Se till att inga livsmedel eller vätskor är för heta eller för kalla för att kunna hanteras.

Använd inte plastskålen eller locken om de skadats på något sätt.

Stoppa aldrig ned redskap eller fingrar

iskålen medan apparaten är på. Observera att knivbladet kan fortsätta att rotera en stund efter att du har stängt av apparaten.

Var noga med att inte vidröra de vassa kanterna på knivbladen vid rengöring eller montering av apparaten.

Sladd, stickkontakt och eluttag

Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord eller en köksbänk och se till att den inte kommer i kontakt med heta föremål eller heta ytor på apparaten.

Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller en eventuell förlängningssladd.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget vid rengöring eller när apparaten inte används. Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.

Sladden får inte snurras eller viras runt apparaten.

Kontrollera regelbundet att inte sladden eller stickproppen är skadade, och använd inte apparaten om någon del är skadad, om den har tappats i golvet, i vatten eller skadats på något annat sätt.

Om apparaten eller stickproppen

är skadad, måste utrustningen undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar gör garantin ogiltig.

6

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

1.Motordel

2.Drivaxel

3.Säkerhetslås

4.Låssprintar för plastskål

5.Sugproppsfötter

6.På/av-knapp

7.Sladd med kontakt

8.Lock för mixerfunktion

9.Säkerhetslåspigg

10.Plastskål

11.Knivblad för mixerfunktion

12.Tryckplatta

13.Lock för rivfunktion

14.Rivtillsats

15.Hållarpigg för tillsats

16.Tillsatshållare

17.Knivblad (riv-/skivfunktion)

18.Knivblad (riv-/strimlingsfunktion)

19.Öppning för drivaxel

20.Öppning för påfyllning

21.Hällpip

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

Läs säkerhetsföreskrifterna noga.

Innan apparaten används för första gången eller efter en lång tids förvaring ska alla delar som kommer i kontakt med livsmedel rengöras.

ANVÄNDNING

1.Placera motordelen (1) på en plan yta, t.ex. en köksbänk och se till att den står stadigt på de fyra

sugproppsfötterna (5) på undersidan.

2.Placera plastskålen (10) över motordelens drivaxel (2), så att drivaxeln passas in i öppningen (19).

o Se till att de två delarna passar ihop ordentligt. Det bör inte finnas något mellanrum mellan skålens botten och motordelen.

o Vrid plastskålen motsols så att låssprintarna (4) klickar och håller skålen på plats.

3.Montera valda delar för mixereller rivfunktion enligt beskrivning nedan.

Använda mixerfunktionen

1.Kontrollera att på/av-knappen(6) är inställd på ”0” (av).

2.Montera knivbladet för mixerfunktionen (11) på drivaxeln i plastskålens mitt. Se till att den är nertryckt så långt det går.

3.Lägg i livsmedel i skålen, men fyll bara skålen till ungefär två tredjedelar.

4.Sätt på locket (8) på apparaten och vrid motsols, så att piggen (9)

klickar på plats i säkerhetslåset (3).

o Se till att locket sitter fast ordentligt. o OBS: Säkerhetslåset förhindrar

att apparaten sätts på om locket och säkerhetslåspiggarna inte sitter rätt.

5.Sätt in kontakten (7) i eluttaget och slå på strömmen.

6.Sätt på apparaten genom att vrida på/ av-knappentill något av följande lägen: o "CHOP" (hacka) (lägsta hastighet) o "SLICE/SHRED" (skiva/strimla)

(högsta hastighet)

o "GRIND" (mala) (apparaten körs bara så länge på/av-knappenhålls i det här läget).

7.Stäng av apparaten genom att vrida på/av-knappentill läge ”o” och dra ut kontakten ur vägguttaget.

8.Vänta tills knivbladet har slutat att rotera helt innan du tar bort locket.

OBS: Använd bara apparaten i max tre minuter i taget. Om apparaten har varit igång i mer än 3 minuter ska du låta den svalna innan den används igen.

7

Använda rivfunktionen

1.Kontrollera att på/av-knappenär inställd på ”0” (av).

2.Montera tillsatshållaren (16) på drivaxeln i plastskålens mitt så att hållarpiggen (15) pekar uppåt. Se till att den

är nertryckt så långt det går.

3.Fäst rivtillsatsen (14) på tillsatshållaren med det valda knivbladet uppåt.

o Det långa knivbladet (17) är avsett för rivning eller skivning av livsmedel, beroende på dess konsistens.

o De små, svängda knivbladen (18) är avsedda för rivning eller strimling av livsmedel, beroende på dess konsistens.

4.Sätt på locket (13) på apparaten och vrid motsols, så att piggen (9) klickar på plats i säkerhetslåset (3).

o Se till att locket sitter fast ordentligt. o OBS: Säkerhetslåset förhindrar

att apparaten sätts på om locket och säkerhetslåspiggarna inte sitter rätt.

5.Placera en skål under hällpipen (21) för att samla upp livsmedlen när de slungas ut ur apparaten.

6.Sätt in kontakten (7) i eluttaget och slå på strömmen.

7.Sätt på apparaten genom att vrida på/ av-knappentill något av följande lägen: o "CHOP" (hacka) (lägsta hastighet) o "SLICE/SHRED" (skiva/strimla)

(högsta hastighet)

o "GRIND" (mala) (apparaten körs bara så länge på/av-knappenhålls i det här läget).

8.Fyll på livsmedel i apparaten genom tratten (20).

o Använd tryckplattan (12) om det behövs för att pressa ned livsmedlet

i apparaten.

oTryckplattan kan även användas som lock för att förhindra att vätskor stänker ut från apparaten.

9.Stäng av apparaten genom att vrida på/av-knappentill läge ”o” och dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vänta tills knivbladet har slutat att rotera helt innan du tar bort locket.

OBS: Använd bara apparaten i max tre minuter i taget. Om apparaten har varit igång i mer än 3 minuter ska du låta den svalna innan den används igen.

Förvaring

Se till att apparaten är ren och torr innan du ställer undan den.

Apparaten innehåller vassa delar

– förvaras utom räckhåll för barn.

RENGÖRING

Dra ut stickproppen ur eluttaget och låt apparaten svalna innan du rengör den.

Motordelen får inte doppas ned i någon form av vätska.

OBS: Diska inte någon av apparatens delar i diskmaskinen!

Rengör apparaten genom att torka av den med en fuktig trasa. Lite rengöringsmedel kan användas om apparaten är mycket smutsig.

Använd aldrig en slipsvamp, stålull eller någon form av starka lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten, eftersom de kan skada apparatens utsida.

Plastskålen och tillsatserna kan diskas med vanligt vatten och diskmedel.

Var noga med att inte vidröra de vassa kanterna på knivbladen!

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produktär märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar

åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser.

I vissa medlemsstater kan begagnade apparater återlämnas till återförsäljaren mot att du köper nya produkter. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

ovanstående instruktioner inte följs

apparaten har modifierats

apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller

fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

8

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se.

Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren.

Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer och reservdelar.

IMPORTÖR

Adexi Group

www.adexi.se

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

9

NO

INNLEDNING

For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

Normal bruk av apparatet

Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet.

Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig

for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også garantibetingelsene.)

Apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk.

Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50

Hz.

Bruk bare tilbehør som følger med, eller som anbefales av produsenten.

Legg aldri apparatet i vann eller annen form for væske.

Hold apparatet under oppsyn når det er

ibruk. Hold barn under oppsikt.

Apparatet skal alltid plasseres på et jevnt og stabilt underlag i god avstand fra kanten på kjøkkenbenken eller bordet.

Apparatet må bare slås på når:

oplastbollen er på plass

oplastbollen inneholder matvarer eller væske

oen av de to knivene og lokket er satt riktig på plass

Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsbryter som automatisk bryter strømtilførselen til motoren hvis lokket ikke er satt skikkelig på plass.

Det må aldri helles kokende væske eller svært varme matvarer i plastbollen. Pass på at matvarene eller væsken ikke er for kald eller for varm til at du kan håndtere dem.

Ikke bruk plastbollen eller lokkene hvis de er skadet på noen som helst måte.

Stikk aldri redskaper eller hender ned

ibollen når apparatet er slått på. Vær oppmerksom på at kniven kan rotere en stund etter at apparatet er slått av.

Ikke ta på de skarpe knivene når du rengjør apparatet eller tar det fra hverandre.

Ledning, støpsel og stikkontakt

La ikke ledningen bli hengende over kanten på bordet/benken, og hold den unna varme gjenstander og apparatets varme overflater.

Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen eller en eventuell skjøteledning.

Ta støpselet ut av stikkontakten ved rengjøring eller når apparatet ikke er i bruk. Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.

Ledningen skal ikke vris eller vikles rundt apparatet.

Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er ødelagt. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være

tilfelle, eller dersom det har falt i bakken eller er skadet på annen måte.

Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må lampen kontrolleres og om nødvendig repareres av autorisert servicepersonale. Hvis så ikke skjer, foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å reparere apparatet selv.

Kontakt forretningen der du kjøpte apparatet ved garantireparasjoner. Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder lenger.

10

OVERSIKT OVER APPARATETS DELER

1.Motordel

2.Knivsokkel

3.Sikkerhetslås

4.Låsetapper til plastbolle

5.Føtter med sugekopper

6.Av/på-knapp

7.Ledning med støpsel

8.Lokk til hurtigmiksfunksjon

9.Sikkerhetslåsetapp

10.Plastbolle

11.Kniv til hurtigmiksfunksjon

12.Presseredskap (tamper)

13.Lokk til rivefunksjon

14.Tilbehør til riving

15.Festetapp til tilbehør

16.Tilbehørsholder

17.Kniv (rive/skive-funksjon)

18.Kniv (rive/strimle-funksjon)

19.Åpning til knivsokkel

20.Påfyllingsåpning

21.Tut

FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG

Les nøye gjennom sikkerhetsreglene.

Før du tar apparatet i bruk første gang, eller etter at det ikke har vært i bruk på en stund, skal du vaske alle delene som kommer i direkte kontakt med mat.

BRUK AV APPARATET

1.Sett motordelen (1) på et plant underlag, f.eks. en kjøkkenbenk, og pass på at apparatet står støtt på de fire sugeføttene (5) på undersiden.

2.Sett plastbollen (10) på åpningen til knivsokkelen på motordelen (2) slik at knivsokkelen passer i åpningen (19). o Pass på at de to delene er satt

riktig sammen. Det skal ikke være noe mellomrom mellom bunnen av bollen og motordelen.

o Drei plastbollen mot klokken slik at låsetappene (4) klikker på plass og holder bollen fast.

3.Fest de valgte hurtigmikseller rivedelene som beskrevet nedenfor.

Bruk av hurtigmiksfunksjon

1.Pass på at av/ på-knappen(6) står på "0" (av).

2.Sett hurtigmikskniven (11) på knivsokkelen midt på plastbollen.

Kontroller at den er trykket så langt ned som mulig.

3.Hell i matvarer i bollen. Bollen må bare fylles ca. 2/3 full.

4.Sett på lokket (8) og drei det mot klokken til tappen (9) klikker på plass i sikkerhetslåsen (3).

o Pass på at lokket sitter godt på. o MERK: Sikkerhetslåsen sikrer at apparatet ikke kan slås på hvis

lokket eller sikkerhetslåsetappene ikke er satt riktig på.

5.Sett støpselet (7) inn i stikkontakten og slå på strømmen.

6.Slå på apparatet ved å dreie av/påknappen til en av følgende innstillinger: o "CHOP" (kutte) (laveste hastighet) o "SLICE/SHRED" (skjære/strimle)

(høyeste hastighet)

o "GRIND" (male) (apparatet kjører bare så lenge du holder av/påknappen inne når denne innstillingen brukes).

7.Slå av apparatet ved å dreie av/påknappen til "0", og ta støpselet ut av stikkontakten.

8.Vent til kniven har stoppet helt før du tar av lokket.

MERK: Apparatet skal bare brukes i maks.

3 minutter om gangen. Hvis apparatet har gått i mer enn 3 minutter, skal det avkjøles før det brukes igjen.

11

Bruk av rivefunksjon

1.Pass på at av/påknappen står på "0" (av).

2.Sett tilbehørsholderen

(16)på knivsokkelen midt på plastbollen med festetappen

(15)pekende oppover.

Kontroller at den

er trykket så langt ned som mulig.

3.Sett på tilbehøret til riving (14) på tilbehørsholderen med den valgte kniven pekende opp.

o Den lange kniven (17) er ment

til riving eller kutting av matvarer, avhengig av konsistensen på matvaren.

o De små buede knivene (18) er ment til riving eller strimling av matvarer, avhengig av konsistensen på matvaren.

4.Sett på lokket (13) og drei det mot klokken til tappen (9) klikker på plass i sikkerhetslåsen (3).

o Pass på at lokket sitter godt på. o MERK: Sikkerhetslåsen sikrer at apparatet ikke kan slås på hvis

lokket eller sikkerhetslåsetappene ikke er satt riktig på.

5.Sett en bolle under tuten (21) for å samle opp matvarer som kommer ut av apparatet.

6.Sett støpselet (7) inn i stikkontakten og slå på strømmen.

7.Slå på apparatet ved å dreie av/påknappen til en av følgende innstillinger: o "CHOP" (kutte) (laveste hastighet) o "SLICE/SHRED" (skjære/strimle)

(høyeste hastighet)

o "GRIND" (male) (apparatet kjører bare så lenge du holder av/påknappen inne når denne innstillingen brukes).

8.Du kan tilføre matvarer i apparatet gjennom trakten (20).

o Ved behov kan du bruke presseredskapet (12) til å presse matvarer ned i apparatet.

o Presseredskapet kan også brukes som en plugg for å unngå at saft spruter ut av apparatet.

9.Slå av apparatet ved å dreie av/påknappen til "0", og ta støpselet ut av stikkontakten.

Vent til kniven har stoppet helt før du tar av lokket.

MERK: Apparatet skal bare brukes i maks.

3 minutter om gangen. Hvis apparatet har gått i mer enn 3 minutter, skal det avkjøles før det brukes igjen.

Oppbevaring

Kontroller at apparatet er rent og tørt før du setter det bort til oppbevaring.

Apparatet inneholder skarpe deler

– oppbevares utilgjengelig for barn.

RENGJØRE APPARATET

Trekk støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles før rengjøring.

Motordelen må ikke legges i noen form for væske.

MERK: Ingen av apparatets deler kan vaskes i oppvaskmaskin!

Apparatet rengjøres ved å tørke det med en fuktig klut. Bruk litt vaskemiddel hvis apparatet er svært skittent.

Bruk aldri skuresvamp, stålull eller andre former for sterke eller slipende rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet. Slike midler kan ripe opp og

ødelegge apparatets overflate.

Plastbollen og tilbehøret kan vaskes i vanlig oppvaskvann.

Vær forsiktig så du ikke tar på de skarpe knivene!

MILJØINFORMASJON

Merk deg at dette Adexi-produkteter merket med følgende symbol:

Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig

husholdningsavfall, siden elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes for seg.

I henhold til WEEE-direktivetskal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I

enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt hvis du kjøper nye produkter på dette stedet. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon

om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIVILKÅR

Garantien gjelder ikke hvis

instruksene ovenfor ikke følges

apparatet er blitt endret

apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet

det har oppstått feil som følge av feil på strømnettet

12

På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis du har spørsmål om bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu.

Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål.

Se også kontaktinformasjonen hvis du

ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

IMPORTØR

Adexi Group

www.adexi.eu

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

13

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa,

niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET Laitteen normaali käyttö

Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.

Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista

henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso myös kohta Takuuehdot).

Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.

Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz.

Käytä vain laitteen mukana toimitettuja tai valmistajan suosittelemia lisävarusteita.

Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Valvo aina laitteen käyttöä. Pidä lapsia silmällä, kun he käyttävät laitteita.

Sijoita laite aina vakaalle, tasaiselle alustalle turvallisen välimatkan päähän pöydän/tason reunasta.

Kytke laitteen virta vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

o Muovikulho on paikallaan.

o Muovikulho sisältää ruoka-aineitatai nestettä.

o Jompikumpi kahdesta terästä ja kansi ovat oikein paikoillaan.

Laite on varustettu turvakytkimellä, joka katkaisee virransyötön automaattisesti, ellei kantta ole kiinnitetty kunnolla.

Älä koskaan kaada kiehuvaa nestettä tai erittäin kuumia ruoka-aineitamuovikulhoon. Varmista, etteivät ruokaaineet tai nesteet ole liian kuumia tai kylmiä käsiteltäviksi.

Älä käytä muovikulhoa tai kansia, jos ne ovat jollain tavalla vaurioituneita.

Älä koskaan laita työvälineitä tai käsiäsi kulhoon laitteen virran ollessa kytkettynä. Muista, että terä saattaa pyöriä vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet sammuttanut laitteen.

Älä koske terän teräviin reunoihin laitteen puhdistuksen tai kokoamisen aikana.

Johto, pistoke ja pistorasia

Älä anna virtajohdon riippua pöydän/ tason reunojen yli ja pidä se poissa kuumien esineiden ja laitteen kuumien pintojen luota.

Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua.

Irrota virtapistoke pistorasiasta, kun laite täytyy puhdistaa tai kun sitä ei käytetä. Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.

Virtajohtoa ei saa vääntää tai kiertää laitteen ympärille.

Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei virtajohto tai pistoke ole vahingoittunut, äläkä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.

Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia.

14

LAITTEEN PÄÄOSAT

1.Moottoriosa

2.Käyttöakseli

3.Turvalukko

4.Muovikulhon lukitustapit

5.Imukuppijalusta

6.Virtapainike

7.Virtajohto

8.Sekoitintoiminnon kansi

9.Turvalukitustappi

10.Muovikulho

11.Sekoitintoiminnon terä

12.Työnnin

13.Raastintoiminnon kansi

14.Raastinosa

15.Lisälaitteen kiinniketappi

16.Lisälaitteen kiinnike

17.Terä (raastin-/viipalointitoiminto)

18.Terä (raastin-/suikalointitoiminto)

19.Käyttöakselin aukko

20.Täyttöaukko

21.Nokka

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Lue nämä turvaohjeet huolellisesti.

Pese kaikki laitteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin ruoka-aineidenkanssa, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun laitetta käytetään pitkän käyttötauon jälkeen.

LAITTEEN KÄYTTÖ

1.Aseta moottoriosa (1) tasaiselle alustalle, esimerkiksi keittiötasolle, ja varmista, että laite seisoo tukevasti imukuppijalustan (5) päällä.

2.Aseta muovikulho (10) moottoriosan käyttöakselin (2) päälle siten, että käyttöakseli sopii aukkoon (19).

o Varmista, että kaksi osaa sopivat hyvin yhteen. Kulhon alaosan ja moottoriosan välillä ei tule olla lainkaan rakoa.

o Käännä muovikulhoa vastapäivään siten, että lukitustapit (4) naksahtavat paikoilleen ja pitävät muovikulhon paikallaan.

3.Asenna sekoitintai raastintoiminnon osat seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Sekoitintoiminnon käyttäminen

1.Varmista, että virtapainike (6) on asennossa ”0” (off).

2.Asenna sekoitintoiminnon terä (11) käyttöakseliin muovikulhon keskelle. Varmista, että se on painettu mahdollisimman alas.

3.Lisää ruokaaineet kulhoon

− täytä kulho

korkeintaan 2/3 täyteen.

4.Aseta kansi (8) laitteeseen ja käännä kantta vastapäivään siten, että tappi (9) naksahtaa paikalleen

turvalukkoon (3).

o Varmista, että kansi on tukevasti paikallaan.

o HUOM.: Turvalukko varmistaa, ettei laitetta voi käynnistää, jos kansi tai turvalukitustapit eivät ole oikein paikoillaan.

5.Kiinnitä virtajohto (7) pistorasiaan.

6.Kytke laitteen virta siirtämällä virtapainike johonkin seuraavista asennoista:

o ”CHOP” (hitain nopeus).

o ”SLICE/SHRED” (suurin nopeus). o ”GRIND” (laite toimii niin kauan

kuin virtapainiketta pidetään tässä asennossa).

7.Sammuta laite kääntämällä virtapainike asentoon ”o” ja irrota sitten virtapistoke pistorasiasta.

8.Odota, kunnes terä on täysin pysähtynyt, ennen kuin irrotat kannen.

15

HUOM.: Käytä laitetta korkeintaan kolme minuuttia yhtäjaksoisesti. Jos laite on käynyt 3 minuuttia, anna sen jäähtyä, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Raastintoiminnon käyttäminen

1.Varmista, että virtapainike on asennossa ”0” (off).

2.Asenna lisälaitteen kiinnike (16) käyttöakseliin muovikulhon keskelle

niin, että kiinniketappi

(15)osoittaa ylöspäin. Varmista, että se on painettu mahdollisimman alas.

3.Asenna raastinosa (14) lisälaitteen kiinnikkeeseen siten, että terä osoittaa ylöspäin.

o Pitkä terä (17) on tarkoitettu ruokaaineiden raastamiseen ja viipalointiin

(ruoka-aineenkoostumuksen mukaan).

o Pienet kaarevat terät (18) on tarkoitettu ruoka-aineidenraastamiseen ja suikalointiin (ruokaaineen koostumuksen mukaan).

4.Aseta kansi (13) laitteeseen ja käännä sitä vastapäivään siten, että tappi (9) naksahtaa paikalleen turvalukkoon (3). o Varmista, että kansi on tukevasti

paikallaan.

o HUOM.: Turvalukko varmistaa, ettei laitetta voi käynnistää, jos kansi tai turvalukitustapit eivät ole oikein paikoillaan.

5.Aseta kulho nokan (21) alle ruokaaineiden keräämiseksi niiden valuessa laitteesta.

6.Kiinnitä virtajohto (7) pistorasiaan.

7.Kytke laitteen virta siirtämällä virtapainike johonkin seuraavista asennoista:

o ”CHOP” (hitain nopeus)

o ”SLICE/SHRED” (suurin nopeus) o ”GRIND” (laite toimii niin kauan kuin virtapainiketta pidetään tässä

asennossa).

8.Lisää ruoka-aineetlaitteeseen suppilon

(20)kautta.

oKäytä tarvittaessa työnnintä

(12) ruoka-aineidenpainamiseksi

laitteeseen.

oTyönnintä voidaan käyttää myös tulppana, joka estää nesteiden roiskumisen laitteesta.

9.Sammuta laite kääntämällä virtapainike asentoon ”o” ja irrota sitten virtapistoke pistorasiasta.

Odota, kunnes terä on täysin pysähtynyt, ennen kuin irrotat kannen.

HUOM.: Käytä laitetta korkeintaan kolme minuuttia yhtäjaksoisesti. Jos laite on käynyt 3 minuuttia, anna sen jäähtyä, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Säilytys

Varmista, että laite on puhdas ja kuiva, ennen kuin laitat sen säilytyspaikkaan.

Laite sisältää teräviä osia - pidä lasten ulottumattomissa.

PUHDISTUS

Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.

Älä upota teholeikkuria mihinkään nesteeseen.

HUOM.: Älä laita mitään tämän laitteen osaa astianpesukoneeseen!

Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla. Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman pesuainetta.

Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaussientä, teräsvillaa, vahvoja liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen ulkopintaa.

Muovikulho ja lisälaitteet voidaan pestä tavallisella saippuavedellä.

Varo koskemasta terien teräviin reunoihin!

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuoteon merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähköja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähköja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähköja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen

yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähköja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

16

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu

laitteeseen on tehty muutoksia

laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai laite on kärsinyt muita vaurioita

syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, vieraile Internetsivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.

Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon(asiakaspalvelu) kohdasta ”Question &

Answer”.

Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

Maahantuoja:

Adexi Group

www.adexi.eu

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

17

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance.

SAFETY MEASURES

Normal use of the appliance

Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage.

Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).

For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.

For connection to 230 V, 50 Hz only.

Use only accompanying accessories or those recommended by the manufacturer.

Do not submerge in water or any other liquid.

Keep the appliance under constant supervision while in use. Keep an eye on children.

Always place the appliance on a level, stable surface safely away from the edge of the counter or table.

Only turn on the appliance when: o The plastic bowl is in place

o The plastic bowl contains foodstuffs or liquid

o One of the two blades and the lid are fitted correctly.

The appliance is equipped with a safety switch, which automatically cuts off the power to the motor if the lid is not correctly fitted.

Never pour boiling liquids or extremely hot foodstuffs into the plastic bowl. Make sure that any foodstuffs or liquids are not too hot or cold to handle.

Do not use the plastic bowl or the lids if they are damaged in any way.

Never put tools or your hands into the bowl while the appliance is turned on. Please note that the blade may still rotate for a while after you switch the appliance off.

Be careful not to touch the sharp edges of the blades when cleaning or assembling the appliance.

Cord, plug and mains socket

Do not allow the cord to hang over the edge of a table/counter, and keep it away from hot objects and the hot surfaces of the appliance.

Check that it is not possible to pull or trip over the cord or any extension cord.

Remove the plug from the socket when cleaning, or when not in use. Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.

The cord must not be twisted or wound around the apparatus.

Check regularly that neither the cord nor plug is damaged and do not use if there is any damage, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in any other way.

If the apparatus or plug is damaged, it must be inspected and if necessary, repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the appliance yourself. Please contact the store where you bought the apparatus for repairs under guarantee.

Unauthorised repairs or modifications will invalidate the guarantee.

18

KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE

1.Motor section

2.Drive shaft

3.Safety lock

4.Lock pins for plastic bowl

5.Suction cup feet

6.On/Off button

7.Cord with plug

8.Lid for blender function

9.Safety lock pin

10.Plastic bowl

11.Blade for blender function

12.Tamper

13.Lid for grater function

14.Grater attachment

15.Attachment holder pin

16.Attachment holder

17.Blade (grate/slice function)

18.Blade (grate/shred function)

19.Drive shaft port

20.Filling port

21.Spout

PRIOR TO FIRST USE

Read through the safety instructions carefully.

Before using for the first time, or after prolonged storage without use, wash any parts that will come into contact with food.

USING THE APPARATUS

1.Place the motor section (1) on a flat surface, e.g. a kitchen counter, and make sure it stands firmly on the four suction cup feet (5) underneath.

2.Place the plastic bowl (10) down onto the drive shaft of the motor section (2), so that the drive shaft fits into the port

(19).

o Make sure that the two parts fit together properly. There should be no gap between the bottom of the bowl and the motor section.

o Turn the plastic bowl counterclockwise so that the lock pins (4) click into place and hold it fast.

3.Fit the selected blender or grater function components as described below.

Use of blender function

1.Make sure that the On/Off button (6) is set to “0” (off).

2.Mount the blender function blade

(11)onto the drive shaft in the middle of the plastic bowl. Make sure that it is

pressed down as far as it will go.

3.Add foodstuffs to the bowl – only fill the bowl approximately two-thirdsfull.

4.Place the lid (8) on the appliance, and turn counterclockwise, so that the pin

(9)clicks into place in the safety lock

o Make sure that the lid fits tightly. o NOTE: The safety lock ensures that

the appliance cannot be turned on if the lid or the safety lock pins are not fitted correctly.

5.Insert the plug (7) in the mains socket and switch on the power.

6.Switch on the apparatus by switching the on/off button to one of the following settings:

o "CHOP" (lowest speed)

o "SLICE/SHRED" (highest speed) o "GRIND" (the appliance only runs

as long as the On/Off button is held at this setting).

7.Turn off the appliance by turning the On/Off button to “o” and remove the plug from the socket.

8.Wait until the blade has come to a complete stock before removing the lid.

19

NOTE: Only use the appliance for a maximum of three minutes at a time. If the appliance has been running for more than 3 minutes, leave it to cool down before you use it again.

Use of grater function

1.Make sure that the On/Off button is set to “0” (off).

2.Fit the attachment holder (16) onto the drive shaft in the middle of the plastic bowl with the attachment pin

(15)facing upwards. Make sure that it is pressed down as far as it will go.

3.Fit the grater attachment (14) on the attachment holder with the selected blade up.

o The long blade (17) is for grating or slicing foodstuffs depending on their consistency.

o The small curved blades (18) are for grating or shredding foodstuffs depending on their consistency.

4.Place the lid (13) on the appliance, and turn counterclockwise, so that the pin

(9)clicks into place in the safety lock

o Make sure that the lid fits tightly. o NOTE: The safety lock ensures that

the appliance cannot be turned on if the lid or the safety lock pins are not fitted correctly.

5.Place a bowl under the spout (21) to collect the foodstuffs as they are expelled from the appliance.

6.Insert the plug (7) in the mains socket and switch on the power.

7.Switch on the apparatus by switching the on/off button to one of the following settings:

o "CHOP" (lowest speed)

o "SLICE/SHRED" (highest speed) o "GRIND" (the appliance only runs

as long as the On/Off button is held at this setting).

8.Add foodstuffs to the appliance through the funnel (20).

o If necessary, use the tamper (12) to press foodstuffs down into the appliance.

o The tamper can also be used as a plug to keep juices from spraying out of the appliance.

9.Turn off the appliance by turning the On/Off button to “o” and remove the plug from the socket.

Wait until the blade has come to a complete stop before removing the lid.

NOTE: Only use the appliance for a maximum of three minutes at a time. If the appliance has been running for more than 3 minutes, leave it to cool down before you use it again.

Storage

Ensure the appliance is clean and dry before storing.

The appliance contains sharp parts

- keep out of the reach of children.

CLEANING

Remove plug from the mains socket, and allow the appliance to cool down before cleaning it.

The motor section must not be submerged in any form of liquid.

NOTE: Do not put any part of this appliance in the dishwasher!

Clean the appliance by wiping it with a damp cloth. A little detergent can be added if the appliance is heavily soiled.

Never use a scouring pad, steel wool or any form of strong solvents or abrasive cleaning agents to clean the appliance, as those may damage the outside surfaces of the appliance.

The plastic bowl and attachments can be washed with ordinary soapy water.

Be careful not to touch the sharp edges of the blades!

FOR UNITED KINGDOM ONLY

Plug wiring:

This product is fitted with a BS 1363

13-ampplug. If you have to replace the fuse, only those that are ASTA or BSI approved to BS1362 and with a rated current of 13 amps should be used. If there is a fuse cover fitted, this cover must be refitted after changing the fuse. If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used. You must also check if

the socket outlets in your home fit with the plug of the appliance. If the socket outlet in your home does not fit with the plug, the plug must be removed and disposed of safely as insertion of the plug into the socket is likely to cause electric hazard.

As this product is a class II appliance, the pin of BS plug for earth

connection is false.

20