Melissa 145-016, 645-243, 645-237 User Manual

Size:
7.22 Mb
Download

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 1

645-063 /645-083 /645-243 /645-237 /145-016

SE

Sladdlös vattenkokare ................................................................

2

DK

Ledningsfri el-kedel ......................................................................

5

NO

Ledningsfri vannkoker ..................................................................

8

FI

Johdoton vedenkeitin..................................................................

11

UK

Cordless kettle ............................................................................

14

DE

Kabelloser Wasserkocher ..........................................................

17

PL

Czajnik bezprzewodowy ............................................................

20

RU

Беспроводной..............................................................чайник

23

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 2

SE

INTRODUKTION

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din vattenkokare, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder vattenkokaren för första gången. Lägg extra stor vikt vid säkerhetsföreskrifterna. Vi föreslår även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Normal användning av vattenkokaren

Felaktig användning av vattenkokaren kan orsaka personskador och skador på vattenkokaren.

Använd endast vattenkokaren för dess avsedda ändamål. Tillverkaren har inget ansvar för skador som uppstår på grund av felaktig användning eller hantering (läs mer i Garantivillkor).

Vattenkokaren får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.

Vattenkokaren får inte sättas på om det inte är vatten i den.

Varken vattenkokaren eller sladden får placeras i vatten eller annan vätska.

Låt aldrig vattenkokaren stå obevakad när den är igång och håll barn under uppsikt.

Vattennivån i vattenkokaren får inte överstiga den högsta nivån (MAX 1,5 l) som är markerad på vattennivåmätarna.

Vattenkokaren lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller bruk utomhus.

Placering av vattenkokaren

Placera alltid vattenkokaren längst in på en köksbänk och på säkert avstånd från brännbart material, t.ex. gardiner, dukar och liknande.

Placera alltid vattenkokaren så att pipen är vänd bort från andra ytor, eftersom ångan från kokande vatten kan orsaka skador.

Täck inte över vattenkokaren.

Låt aldrig sladden hänga över kanten på köksbänken och se till att den inte kommer i kontakt med varma föremål eller öppen eld.

Sätt tillbaka vattenkokaren på sockeln efter användning.

Sladd, stickpropp och eluttag

Kontrollera regelbundet att sladden inte är skadad och använd inte vattenkokaren i så fall eller om den tappats eller skadats på något annat sätt.

Om vattenkokaren, sladden eller stickproppen är skadade, måste vattenkokaren undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig att reparera apparaten själv.

Dra ut stickproppen ur vägguttaget vid rengöring.

Undvik att dra i sladden när stickproppen ska dras ut ur vägguttaget. Håll istället i stickproppen.

Kontrollera att det inte går att dra ur eller snubbla över vattenkokaren eller någon förlängningssladd.

BESKRIVNING

2.

5.

4.

8.

 

 

1.

3.

6.

7.

1.Hällpip

2.Lock

3.Vattennivåmätare (en på varje sida)

4.Indikatorlampa

5.På/av-knapp

6.Strömbrytare

7.Sockel

8.Löstagbart kalkfilter

2

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 3

INNAN VATTENKOKAREN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

Innan du använder vattenkokaren för första gången (eller om den har stått oanvänd en längre tid) bör den låtas koka tre gånger.

1.Läs säkerhetsföreskrifterna noga.

2.Se till att sladden har vecklats ut helt.

3.Fyll vattenkokaren med vatten tills vattennivån når den högsta fyllnadsnivån på 1,5 liter.

4.Sätt på vattenkokaren genom på/av-knappen

(5) “1”.

5.Häll ut vattnet efter att det har kokat upp.

6.Upprepa procedurerna i punkterna 3-5tre gånger.

ANVÄNDA VATTENKOKAREN

1.Häll friskt vatten i vattenkokaren. Vattenkokaren måste innehålla minst 0,5 l och högst 1,5l.

2.Placera vattenkokaren på sockeln (7), som bör stå på en fast, plan yta.

3.Sätt på vattenkokaren genom på/av-knappen

(5) “1”.

Lampan (4) tänds och vattnet kokar inom några få minuter, beroende på mängden vatten i vattenkokaren. Om du vill avbryta kokningen kan du göra det när som helst genom att trycka på på/av-knappen(5) “0” eller lyfta upp vattenkokaren från sockeln (7).

När vattnet kokar stängs vattenkokaren av automatiskt, tack vare den inbyggda termostaten. Indikatorlampan slocknar och på/av-knappenåtergår till ursprungsläget.

KALKFILTER

Denna vattenkokare har ett löstagbart kalkfilter (8) som filtrerar bort större bitar av kalkavlagringar när vattnet hälls ur vattenkokaren. Filtret sitter vid hällpipen.

Se till att ta bort filtret regelbundet för att avlägsna eventuella kalkavlagringar från det.

Sätt sedan tillbaka filtret.

RENGÖRING

Före rengöring drar du ut stickproppen ur vägguttaget och låter vattenkokaren svalna helt.

Rengör vattenkokarens externa ytor med en fuktig trasa. Vattenkokaren får inte doppas ner i någon form av vätska.

Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel för rengöring av vattenkokaren och tillbehören. Använd aldrig en tvättsvamp med slipverkan eller liknande för att rengöra vattenkokaren, eftersom ytan kan skadas.

Det löstagbara kalkfiltret kan rengöras med en diskborste eller liknande. Se till att du inte skadar filtrets membran.

AVKALKNING

Kalket i vanligt kranvatten gör att avlagringar kan bildas inuti vattenkokaren. Dessa kalkavlagringar kan avlägsnas med ättiksyra (INTE vanlig vinäger) eller avkalkningsmedel som går att köpa i bl.a. livsmedelsbutiker.

1.Blanda 100 ml ättiksyra med 300 ml kallt vatten, eller följ instruktionerna på förpackningen till avkalkningsmedlet.

2.Häll lösningen i vattenkokaren och sätt på den.

3.Låt lösningen koka upp två gånger och häll sedan ut den.

4.För att ta bort de sista resterna av kalk och ättiksyra häller du kallt vatten i vattenkokaren igen (upp till markeringen för högsta vattennivå) och sätter på den.

5.Häll ut vattnet efter att det har kokat upp.

6.Upprepa procedurerna i punkterna 4-5tre gånger.

7.Vattenkokaren kan nu användas igen.

3

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 4

INFORMATION OM KASSERING AV DEN HÄR PRODUKTEN

Lägg märke till att denna Adexi-produktär märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte:

om ovanstående instruktioner inte följs

om apparaten har modifierats

om apparaten har använts på ett felaktigt sätt, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada.

om fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

På grund av konstant utveckling av våra produkter både på funktionsoch designsidan förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

IMPORTÖR

Adexi Group

4

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 5

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af din nye elkedel, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager elkedlen i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske elkedlens funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Almindelig brug af elkedlen

Forkert brug af elkedlen kan medføre personskade og beskadige elkedlen.

Anvend kun elkedlen til det, den er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).

Elkedlen må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.

Elkedlen må kun være tændt, når der er vand i den.

Elkedlen eller ledningen til lysnettet må ikke nedsænkes i vand eller lignende.

Når elkedlen er i brug, bør den holdes under konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn, når elkedlen anvendes.

Vandstanden i elkedlen må ikke overstige det maksimale påfyldningsniveau (MAX 1,5L), der er markeret på vandstandsmålerne.

Elkedlen er ikke egnet til erhvervsbrug eller udendørs brug.

Placering af elkedlen

Anbring altid elkedlen bagest på køkkenbordet og i sikker afstand fra brændbare genstande såsom gardiner, duge eller lignende.

Anbring altid elkedlen, så tuden vender væk fra eventuelle andre overflader, da dampen fra det kogende vand kan beskadige disse.

Elkedlen må ikke tildækkes.

Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og hold den væk fra varme genstande og åben ild.

Sæt elkedlen tilbage på basen efter endt brug.

Ledning, stik og stikkontakt

Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke elkedlen, hvis

dette er tilfældet, eller hvis den har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde.

Hvis elkedlen, ledningen eller stikket er beskadiget, skal elkedlen efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere elkedlen selv.

Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring.

Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.

Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over elkedlens ledning eller en eventuel forlængerledning.

OVERSIGT

2.

5.

4.

8.

 

 

1.

3.

6.

7.

1.Hældetud

2.Låg

3.Vandstandsmåler (en på hver side)

4.Kontrollampe

5.Tænd/sluk-knap

6.Kontakt

7.Base

8.Aftageligt kalkfilter

5

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 6

FØR FØRSTE ANVENDELSE

Inden du anvender elkedlen første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug), bør elkedlen koges igennem 3 gange.

1.Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem.

2.Sørg for, at ledningen til elkedlen er rullet helt ud.

3.Fyld elkedlen med vand, til vandstanden når det maksimale påfyldningsniveau på 1,5 liter.

4.Tænd for elkedlen ved at trykke på tænd/slukknappen (5).

5.Hæld vandet ud, når det har kogt.

6.Gentag den proces, der er beskrevet under punkt 3-5,3 gange.

BRUG AF ELKEDLEN

1.Hæld frisk koldt vand i elkedlen. Elkedlen skal som minimum indeholde 0,5 l og må maksimalt indeholde 1,5 l.

2.Anbring elkedlen på basen (7), der skal stå på en fast, plan overflade.

3.Tænd for elkedlen ved at trykke på tænd/slukknappen (5).

Kontrollampen (4) lyser nu, og vandet vil koge i løbet af få minutter alt efter mængden af vand i kedlen. Hvis du ønsker at afbryde kogningen, kan du altid gøre dette ved at slukke på tænd/slukknappen (5) eller ved at løfte elkedlen op fra basen (7).

Når vandet er i kog, slukker elkedlen automatisk ved hjælp af den indbyggede termostat. Kontrollampen slukkes, og tænd/sluk-knappenvender tilbage til udgangspositionen.

KALKFILTER

Elkedlen er forsynet med et aftageligt kalkfilter (8), der skal filtrere større kalkstykker fra, når vandet hældes ud af kedlen. Filteret sidder foran ved hældetuden.

Sørg for at tage filteret af med jævne mellemrum for at rengøre det for kalkaflejringer.

Monter derefter filteret igen.

RENGØRING

Før rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, og elkedlen skal køle af.

Elkedlens udvendige overflader rengøres bedst med en let fugtig klud. Elkedlen må ikke nedsænkes i nogen form for væske!

Brug ikke nogen form for stærke eller slibende rengøringsmidler på elkedlen eller tilbehøret. Brug aldrig en skuresvamp eller lignende til rengøring af elkedlen, da overfladen kan tage skade.

Det aftagelige kalkfilter rengøres med en opvaskebørste eller lignende. Pas på ikke at beskadige filtermembranen.

AFKALKNING

Da der er kalk i almindeligt postevand, vil der med tiden aflejres kalk i selve elkedlen. Denne kalk kan løsnes ved hjælp af eddikesyre (IKKE almindelig husholdningseddike) eller kalkfjerner, der bl.a. fås i supermarkeder.

1.Bland 1 dl eddikesyre med 3 dl koldt vand, eller følg anvisningerne på kalkfjerneremballagen.

2.Hæld opløsningen i elkedlen, og tænd for elkedlen på tænd/sluk-knappen.

3.Lad opløsningen koge op 2 gange, og hæld den derefter ud.

4.For at fjerne de sidste rester af kalk og eddikesyre skal du hælde koldt vand i elkedlen igen (op til maksimummærket), og tænde for den.

5.Hæld vandet ud, når det har kogt.

6.Gentag den proces, der er beskrevet under punkt 4-5,3 gange.

7.Elkedlen er nu klar til brug igen.

6

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 7

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkter forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivetskal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

hvis ovennævnte ikke iagttages

hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet

hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast

hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktionsog designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

IMPORTØR

Adexi Group

7

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 8

NO

INNLEDNING

For å få mest mulig glede av den nye vannkokeren din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

Normal bruk av vannkokeren

Feilaktig bruk av vannkokeren kan føre til personskader og skader på vannkokeren.

Ikke bruk vannkokeren til andre formål enn den er beregnet til. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes feilaktig bruk eller håndtering (se også garantibestemmelsene).

Vannkokeren skal kun kobles til 230 V, 50 Hz.

Vannkokeren må ikke slås på uten vann.

Ikke legg vannkokeren eller ledningen i vann eller annen væske.

Ikke forlat vannkokeren mens den er på, og hold øye med barn.

Vannivået i vannkokeren må ikke overskride maks.-nivået(MAX 1,5 L) angitt på vannstandsmålerne.

Vannkokeren er ikke egnet for kommersiell eller utendørs bruk.

Plassering av vannkokeren

Plasser alltid vannkokeren innerst på kjøkkenbenken i sikker avstand fra brennbare gjenstander som gardiner, duker og lignende.

Plasser alltid vannkokeren slik at tuten er vendt bort fra andre gjenstander, da damp fra det kokende vannet kan ødelegge dem.

Vannkokeren må ikke tildekkes.

Ikke la ledningen henge over benkekanten og hold den unna varme gjenstander og åpen ild.

Sett vannkokeren på plass i sokkelen etter bruk.

Leding, støpsel og stikkontakt

Kontroller regelmessig at ledningen ikke er ødelagt. Ikke bruk vannkokeren dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom den har falt i bakken eller er skadet på annen måte.

Hvis vannkokeren, ledningen eller støpselet er skadet, må vannkokeren kontrolleres og om nødvendig repareres av en autorisert servicemann. Hvis så ikke skjer, foreligger det fare for elektrisk støt. Ikke forsøk å reparere apparatet selv.

Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.

Ikke trekk i ledningen for å fjerne støpselet fra kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.

Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen til vannkokeren eller en ev. skjøteledning.

OVERSIKT

2.

5.

4.

8.

 

 

1.

3.

6.

7.

1.Helletut

2.Lokk

3.Vannstandsmåler (én på hver side)

4.Kontrollampe

5.Av/på-knapp

6.Bryter

7.Sokkel

8.Avtakbart kalkfilter

8

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 9

FØR DU TAR APPARATET I BRUK FØRSTE GANG

Før du bruker vannkokeren første gang (eller dersom den ikke har vært i bruk på lang tid), bør den kokes ut 3 ganger.

1.Les nøye gjennom sikkerhetsreglene.

2.Kontroller at ledningen er trukket helt ut.

3.Fyll vannkokeren med vann opp til maks.- nivået på (1,5 liter).

4.Slå vannkokeren på ved å trykke på av/påknappen (5) “1”.

5.Hell ut vannet når det er kokt.

6.Gjenta fremgangsmåten under punkt 3–5tre ganger.

BRUKE VANNKOKEREN

1.Fyll vannkokeren med friskt vann. Vannkokeren må minst inneholde 0,5 liter og maks. 1,5 liter.

2.Plasser vannkokeren på sokkelen (7), som skal stå på et fast, jevnt underlag.

3.Slå vannkokeren på ved å trykke på av/påknappen (5) "1".

Kontrollampen (4) tennes, og vannet koker i løpet av få minutter, avhengig av hvor mye vann det er i kannen. Hvis du vil avbryte kokingen, kan du gjøre dette når som helst ved å trykke på av/påknappen (5) “0” eller løfte vannkokeren vekk fra sokkelen (7).

Når vannet koker, slås vannkokeren automatisk av takket være den innebygde termostaten. Kontrollampen slukner, og av/på-knappengår tilbake til sin utgangsstilling.

KALKFILTER

Vannkokeren er utstyrt med et avtakbart kalkfilter

(8) som filtrerer vekk større kalkrester når du heller vann fra vannkokeren. Filteret er plassert foran ved helletuten.

Sørg for å ta ut filteret med jevne mellomrom for å fjerne kalkrester.

Deretter setter du filteret på plass igjen.

RENGJØRING

Trekk støpselet ut av kontakten og la vannkokeren avkjøles før rengjøring.

Vannkokerens utside rengjøres med en fuktig klut. Vannkokeren må ikke legges i noen form for væske.

Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler på vannkokeren eller tilbehøret. Ikke bruk grytesvamp eller lignende for å rengjøre vannkokeren, da dette kan ødelegge overflaten.

For å fjerne kalk kan filteret rengjøres med en oppvaskbørste eller lignende. Vær forsiktig så du ikke ødelegger filtermembranen.

AVKALKING

Vannet i springen inneholder kalk som kan føre til kalkavleiringer inne i vannkokeren. Kalkavleiringene kan fjernes ved hjelp av eddiksyre (IKKE vanlig husholdningseddik) eller avkalkingsmiddel som du får kjøpt i supermarked osv.

1.Bland 100 ml eddiksyre med 300 ml kaldt vann, eller følg anvisningene på emballasjen til avkalkingsmiddelet.

2.Hell blandingen over i vannkokeren og slå den på.

3.La blandingen koke opp to ganger og tøm den ut.

4.For å fjerne de siste restene av kalk og eddiksyre fyller du vannkokeren med kaldt vann (opp til maks.-merket)og slår den på.

5.Hell ut vannet når det er kokt.

6.Gjenta fremgangsmåten under punkt 4–5tre ganger.

7.Vannkokeren er nå klar til bruk.

MILJØTIPS

Når et elektronisk apparat ikke fungerer lenger, bør det bortskaffes på en miljøvennlig måte i henhold til lokale forskrifter. I de fleste tilfeller kan slike produkter leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.

9

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 10

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gjelder ikke:

Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt.

Dersom det er foretatt uautoriserte inngrep i apparatet.

Dersom apparatet er blitt uheldig håndtert, utsatt for hard behandling eller skadet på annen måte.

Ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet.

På grunn av den kontinuerlige utviklingen av produktene våre med hensyn til funksjon og design forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

IMPORTØR

Adexi Group

10

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 11

FI

JOHDANTO

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta vedenkeittimestäsi. Lue turvaohjeet erityisen huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä keittimen eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVAOHJEET Vedenkeittimen normaali käyttö

Vedenkeittimen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioittaa laitetta.

Käytä vedenkeitintä vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä johtuvista vahingoista (katso myös Takuuehdot).

Vedenkeitin voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V, 50 Hz.

Älä käynnistä vedenkeitintä tyhjänä.

Älä aseta vedenkeitintä tai johtoa veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä jätä vedenkeitintä valvomatta ja huolehdi, etteivät lapset pääse keittimen lähelle silloin, kun se on käynnissä.

Keittimen vesimäärä ei saa ylittää vesimäärän ilmaisimissa näkyvää 1,5 litran maksimirajaa (MAX 1.5L).

Tätä vedenkeitintä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai ulkokäyttöön.

Vedenkeittimen sijoittaminen

Aseta vedenkeitin keittiötason takaosaan riittävän kauas verhoista, pöytäliinoista ja muista syttyvistä materiaaleista.

Aseta vedenkeitin niin, ettei nokka osoita muihin pintoihin. Siitä nouseva vesihöyry saattaa vahingoittaa niitä.

Älä peitä vedenkeitintä.

Älä päästä johtoa roikkumaan tason reunan ylitse, ja pidä se poissa kuumien esineiden ja liekkien läheltä.

Aseta vedenkeitin takaisin alustalle käytön jälkeen.

Johto, pistoke ja pistorasia

• Tarkista virtajohto säännöllisesti, äläkä käytä

vedenkeitintä, jos virtajohto on vaurioitunut tai vedenkeitin on pudonnut tai muuten vaurioitunut.

Jos vedenkeitin, virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuriskin välttämiseksi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava keitin. Älä yritä itse korjata laitetta.

Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen ajaksi.

Älä vedä johdosta, kun irrotat pistoketta pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.

Varmista, ettei vedenkeittimen virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua.

SELITYKSET

2.

5.

4.

8.

 

 

1.

3.

6.

7.

1.Kaatonokka

2.Kansi

3.Vesimäärän ilmaisin (kummallakin puolella)

4.Merkkivalo

5.Virtapainike

6.Käyttökytkin

7.Alusta

8.Irrotettava kalkkisuodatin

11

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 12

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Keitä keittimessä vettä 3 kertaa, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran (tai jos keitin on pitkään ollut käyttämättömänä).

1.Lue nämä turvaohjeet huolellisesti.

2.Varmista, että johto on täysin ojennettuna.

3.Täytä vedenkeitin vedellä 1,5 litran maksimirajaan saakka.

4.Käynnistä vedenkeitin painamalla virtapainike

(5) alas “1”.

5.Kaada kiehunut vesi pois.

6.Toista kohdat 3–5kolme kertaa.

VEDENKEITTIMEN KÄYTTÄMINEN

1.Kaada keittimeen raikasta vettä. Vedenkeittimessä pitää olla vähintään 0,5 l ja enintään 1,5 l vettä.

2.Aseta vedenkeitin alustalle (7), jonka tulee olla tukevalla, tasaisella pinnalla.

3.Käynnistä vedenkeitin painamalla virtapainike

(5) alas “1”.

Merkkivalo (4) syttyy. Veden kiehumiseen kuluu muutama minuutti veden määrästä riippuen. Voit keskeyttää keittämisen milloin tahansa painamalla virtapainiketta (5) “0” tai nostamalla keittimen pois alustalta (7).

Kun vesi kiehuu, vedenkeittimen sisäinen termostaatti sammuttaa keittimen automaattisesti. Merkkivalo sammuu ja virtapainike nousee alkuperäiseen asentoon.

KALKKISUODATIN

Tässä vedenkeittimessä on irrotettava kalkkisuodatin (8), joka suodattaa kalkkihiukkaset, kun keittimestä kaadetaan vettä. Suodatin sijaitsee kaatonokan etuosassa.

Muista poistaa suodattimeen kerääntynyt kalkki säännöllisesti.

Laita puhdistuksen jälkeen suodatin takaisin paikoilleen.

PUHDISTUS

Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että vedenkeitin on täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.

Puhdista keittimen ulkopinnat kostealla liinalla. Älä upota vedenkeitintä mihinkään nesteeseen.

Älä käytä keittimen tai sen lisäosien puhdistuksessa vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita. Älä koskaan puhdista vedenkeitintä hankaussienellä tai vastaavalla, koska keittimen pinta saattaa vaurioitua.

Irrotettavan kalkkisuodattimen voi puhdistaa puhdistusharjalla tai vastaavalla välineellä. Varo, ettet vaurioita suodatinkalvoa.

KALKINPOISTO

Tavallisesta vesijohtovedestä voi irrota kalkkia kerrokseksi vedenkeittimen sisäpintoihin. Kalkkikerros voidaan irrottaa etikkahapolla (EI tavallisella etikalla) tai kaupoissa myytävällä kalkinpoistoaineella.

1.Sekoita 100 ml etikkahappoa 300 ml:aan kylmää vettä tai noudata kalkinpoistoainepakkauksessa olevia ohjeita.

2.Kaada seos vedenkeittimeen ja käynnistä keitin.

3.Kiehauta seos kahdesti ja kaada se pois keittimestä.

4.Poista kalkin ja etikkahapon jäämät kaatamalla uudelleen kylmää vettä vedenkeittimeen (maksimirajaan saakka) ja käynnistämällä keitin.

5.Kaada kiehunut vesi pois.

6.Toista kohdat 4–5kolme kertaa.

7.Vedenkeitin on taas käyttövalmis.

12

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 13

IETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ

Tämä Adexi-tuoteon merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähköja elektroniikkajäte on hävitettävä erillisesti.

Sähköja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähköja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EUalueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähköja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

edellä olevia ohjeita ei noudateta

laitteeseen on tehty muutoksia

laitetta on käsitelty väärin tai rajusti, tai se on kärsinyt muita vaurioita

syntyneet viat johtuvat häiriöistä sähköverkossa.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

MAAHANTUOJA

Adexi Group

13

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 14

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new kettle, please read through these instructions carefully before using it for the first time. Pay particular attention to the safety measures. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of the kettle.

SAFETY MEASURES

Normal use of the kettle

Incorrect use of the kettle may cause personal injury and damage to the kettle.

Use the kettle for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).

The kettle may only be connected to 230 V, 50 Hz.

The kettle should not be switched on unless there is water in it.

The kettle or cord must not be placed in water or any other liquid.

Never leave the kettle unattended when in use and keep an eye on children.

The water level in the kettle must not exceed the maximum filling level (MAX 1.5L) marked on the water level gauges.

This kettle is not suitable for commercial or outdoor use.

Positioning the kettle

Always place the kettle at the back of a kitchen counter and at a safe distance from flammable objects such as curtains, tablecloths or similar.

Always place the kettle so that the spout is turned away from any other surfaces as the steam from boiling water may damage them.

Do not cover the kettle.

Do not allow the cord to hang over the edge of the counter, and keep it away from hot objects and naked flames.

Return the kettle to its base after use.

Cord, plug and mains socket

Check regularly that the cord is not damaged and do not use the kettle if it is, or if it has been dropped or damaged in any other way.

If the kettle, cord or plug is damaged, it must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the appliance yourself.

Remove the plug from the socket for cleaning.

Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.

Check that it is not possible to pull or trip over the kettle or any extension cord.

KEY

2.

5.

4.

8.

 

 

1.

3.

6.

7.

1.Pouring spout

2.Lid

3.Water level gauge (one on each side)

4.Indicator light

5.On/off button

6.Switch

7.Base

8.Removable limescale filter

14

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 15

PRIOR TO FIRST USE

Before using the kettle for the first time (or following a long period without use), the kettle should be boiled 3 times.

1.Read the safety instructions through carefully.

2.Ensure that the cord is fully extended.

3.Fill the kettle with water until the water level reaches the maximum filling level of 1.5 litres.

4.Switch on the kettle by pressing the on/off button (5) “1”.

5.Pour out the water once it has boiled.

6.Repeat the process described under points 3- 5 three times.

USING THE KETTLE

1.Pour fresh water into the kettle. The kettle must contain at least 0.5 l and no more than 1.5 l.

2.Place the kettle on its base (7), which should be placed on a fixed, flat surface.

3.Switch the kettle on by pressing the on/off button (5) “1”.

The indicator light (4) will now light up and the water will boil within a few minutes, depending on the amount of water in the kettle. If you want to interrupt the boiling, you can do this at any time by pressing the on/off button (5) “0” or by lifting the kettle from its base (7).

When the water is boiling, the kettle will automatically switch off thanks to the integrated thermostat. The indicator light goes off and the on/off button returns to the original position.

LIMESCALE FILTER

This kettle is equipped with a removable limescale filter (8) that filters larger pieces of limescale when water is poured from the kettle. The filter is located at the front by the pouring spout.

Make sure you remove the filter regularly to clean any limescale deposits from it.

Then refit the filter.

CLEANING

Before cleaning, remove the plug from the wall socket and allow the kettle to cool down.

Clean the external surfaces of the kettle with a damp cloth. The kettle must not be submerged in any form of liquid.

Do not use any kind of strong or abrasive cleaning agent on the kettle or accessories. Never use a scouring sponge or similar to clean the kettle, as the surface may be damaged.

The removable limescale filter can be cleaned using a washing-upbrush or similar. Make sure you do not damage the filter membrane.

DESCALING

The lime content of ordinary tap water means limescale may be deposited inside the kettle. This limescale may be loosened using acetic acid (NOT ordinary vinegar) or descaler, available in supermarkets etc.

1.Mix 100 ml acetic acid with 300 ml cold water, or follow the instructions on the descaler packaging.

2.Pour the solution into the kettle and switch it on.

3.Allow the solution to boil twice and then pour it out.

4.To remove the final residues of limescale and acetic acid, pour cold water into the kettle again (up to the maximum mark) and switch it on.

5.Pour out the water once it has boiled.

6.Repeat the process described under points 4-5three times.

7.The kettle is now ready for use again.

15

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 16

FOR UNITED KINGDOM ONLY Plug wiring:

This product is fitted with a BS 1363 13-ampplug. If you have to replace the fuse, only those that are ASTA or BSI approved to BS1362 and with a rated current of 13 amps should be used. If there is a fuse cover fitted, this cover must be refitted after changing the fuse. If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used. You must also check if the socket outlets in your home fit with the plug of the appliance. If the socket outlet in your home does not fit with the plug, the plug must be removed and disposed of safely as insertion of the plug into the socket is likely to cause electric hazard. A replacement plug should be wired according to following description.

Important

This appliance must be earthed. The wires in the cord set are coloured thus:

BLUENeutral, Brown-Live,Green&Yellow-earth(For detachable plug only)

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire that is coloured Green& Yellow must be connected to the terminal in the plug that is marked with the letter E or by the earth symbol, or coloured green& yellow.

The wire that is coloured blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or coloured black.

The wire that is couloured brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or coloured red.

INFORMATION ON DISPOSAL OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

if the above instructions are not followed

if the appliance has been interfered with

if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage

if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

IMPORTER

Adexi Group

16

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 17

DE

EINLEITUNG

Damit Sie an Ihrem Wasserkocher möglichst ungetrübte Freude haben, bitten wir Sie, vor Inbetriebnahme des Geräts diese Gebrauchsanweisung zu studieren. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsmaßnahmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Gebrauchsanweisung aufzubewahren für den Fall, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu den Funktionen des Wasserkochers noch einmal nachlesen wollen.

SICHERHEITSHINWEISE

Normaler Gebrauch des Wasserkochers

Der unsachgemäße Gebrauch des Wasserkochers kann zu Verletzungen und zu Beschädigungen des Wasserkochers führen.

Der Wasserkocher darf nur zu dem ihm zugedachten Zweck eingesetzt werden. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Wasserkochers verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).

Der Wasserkocher darf nur an 230 V, 50 Hz angeschlossen werden.

Der Wasserkocher darf nur eingeschaltet werden, wenn sich darin Wasser befindet.

Der Wasserkocher oder das Kabel dürfen nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Lassen Sie den eingeschalteten Wasserkocher niemals unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder.

Der Wasserstand in der Kanne darf den an der Wasserstandsanzeige markierten maximalen Füllpegel (MAX 1.5L) nicht übersteigen.

Dieser Wasserkocher eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.

Aufstellen des Wasserkochers

Stellen Sie den Wasserkocher immer hinten auf der Küchentheke auf und sorgen Sie für einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen wie Gardinen, Tischdecken usw.

Stellen Sie den Wasserkocher stets so auf, dass die Ausgussöffnung weg von anderen

Oberflächen zeigt, da der Dampf des kochenden Wassers diese beschädigen kann.

Den Wasserkocher niemals zudecken.

Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante der Küchentheke hängen, und lassen Sie es nicht in die Nähe von heißen Gegenständen oder offenem Feuer kommen.

Stellen Sie den Wasserkocher nach dem Gebrauch wieder auf seinen Sockel.

Kabel, Stecker und Steckdose

Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel nicht beschädigt wurde und verwenden Sie den Wasserkocher nicht mehr, wenn dies der Fall ist, oder wenn der Wasserkocher fallengelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde.

Wenn der Wasserkocher, das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, muss der Wasserkocher untersucht und, falls notwendig, durch einen autorisierten Reparaturfachmann repariert werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen besteht. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose.

Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.

Prüfen Sie, ob gewährleistet ist, dass niemand an dem Kabel des Wasserkochers oder an einem Verlängerungskabel ziehen oder darüber stolpern kann.

17

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 18

PRODUKTBESCHREIBUNG

2.

5.

4.

8.

1.

3.

6.

7.

1.Ausgussöffnung

2.Deckel

3.Wasserstandsanzeige (auf beiden Seiten)

4.Kontrolllampe

5.An/Aus Schalter

6.Kontakt

7.Sockel

8.Herausnehmbarer Kalkfilter

VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH

Vor dem ersten Gebrauch des Wasserkochers oder nach längerer Zeit des Nichtgebrauchs sollte die Kanne dreimal ausgekocht werden.

1.Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

2.Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ganz ausgerollt ist.

3.Füllen Sie die Kanne, bis der Wasserstand die MAX-Markevon 1,5 Litern erreicht.

4.Schalten Sie den Wasserkocher mit dem An/Aus Schalter (5) ein “1”.

5.Das Wasser, wenn es gekocht hat, wegschütten.

6.Wiederholen Sie den unter 3-5beschriebenen Vorgang3-5Mal.

GEBRAUCH DES WASSERKOCHERS

1.Gießen Sie frisches Wasser in die Kanne. Die Kanne mit mindestens 0,5 l und maximal 1,5 l füllen.

2.Die Kanne auf den Sockel (7) stellen, der seinerseits auf einer festen, ebenen Unterlage stehen muss.

3.Den Wasserkocher mit den An/Aus Schalter (5) einschalten “1”.

Die Kontrolllampe (4) geht nun an, und das Wasser kocht abhängig von der Wassermenge in der Kanne innerhalb weniger Minuten. Sie können den Kochprozess jederzeit unterbrechen, indem Sie den An/Aus Schalter (5) “0” betätigen oder die Kanne vom Sockel (7) heben.

Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab mithilfe des eingebauten Thermostats. Die Kontrolllampe erlischt und der An/Aus Schalter kehrt in seine Ausgangsstellung zurück.

KALKFILTER

Dieser Wasserkocher verfügt über einen herausnehmbaren Kalkfilter (8), der größere Kalkstücke herausfiltert, wenn Wasser aus der Kanne gegossen wird. Der Filter befindet sich vorne an der Ausgussöffnung.

Nehmen Sie den Filter regelmäßig heraus und reinigen Sie ihn von Kalkablagerungen.

Setzen Sie den Filter danach wieder ein.

REINIGUNG

Bevor Sie den Wasserkocher reinigen, vergewissern Sie sich, dass er ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.

Reinigen Sie die äußeren Flächen des Wasserkochers mit einem feuchten Tuch. Der Wasserkocher darf nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Keine starken oder schleifenden Reinigungsmittel zum Reinigen des Wasserkochers oder des Zubehörs verwenden. Niemals einen Scheuerschwamm zum Reinigen des Wasserkochers verwenden, da sonst Oberflächen beschädigt werden können.

Der herausnehmbare Kalkfilter kann mit einer Spülbürste o. ä. gereinigt werden. Achten Sie darauf, die Filtermembran nicht zu beschädigen.

18

IM_645083 25/09/06 10:22 Side 19

ENTKALKEN

Aufgrund von Kalk im Wasser wird sich nach längerem Gebrauch im Wasserkocher selbst Kalk absetzen. Der Kalk kann durch Essigsäure (NICHT durch Haushaltsessig) oder einen handelsüblichen Entkalker gelöst werden.

1.100 ml Essigsäure mit 300 ml kaltem Wasser mischen oder den Anweisungen für den Entkalker folgen.

2.Die Mischung in den Wasserkocher füllen und das Gerät anschalten.

3.Die Lösung zweimal aufkochen lassen und anschließend wegschütten.

4.Zur Entfernung von letzten Kalkresten und der Essigsäure, die Kanne bis auf MAX mit kaltem Wasser füllen und den Wasserkocher anschalten.

5.Das Wasser, wenn es gekocht hat, wegschütten.

6.Wiederholen Sie den unter 4-5beschriebenen Vorgang4-5Mal.

7.Danach ist der Wasserkocher wieder einsatzbereit.

INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

Dieses Adexi-Produktträgt dieses Zeichen:

Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektround Elektronikmüll gesondert entsorgt werden muss.

Gemäß der WEEE-Richtliniemuss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektround Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft. Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektround Elektronikmüll zu erfahren.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht,

falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;

falls unbefugte Eingriffe ins Gerät vorgenommen wurden;

falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig Schaden zugefügt worden ist;

bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht zur Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

IMPORTEUR

Adexi Group

19