Livarno Z31064, Z31064A User Manual [pl, en, de]

LED LIGHT STRIP
LED LIGHT STRIP
Assembly and safety advice
LISTWA OŚWIETLENIOWA LED
Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa
LED-FÉNYSOR
Használati- és biztonsági utasítások
LED-SVETLOBNA LETEV
Navodila za montažo in varnost
LED SVĚTELNÁ LIŠTA
Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny
LED SVETELNÁ LIŠTA
Pokyny pre montáž a bezpečnosť
LED-LICHTLEISTE
Montage- und Sicherheitshinweise
IAN 94520
A
C
12
3 x 1.5 V AA
1
5
4
1 x
(180°)
2
D
approx. 14 cm
3
B
1 6
2 x 2 x
8
9
10
2 x
1
E
11
2 x
2
7
LED LIGHT STRIP
Intended use
This product is only suitable for private use for illuminating dry indoor rooms. This product is not intended for commercial use.
Description of
parts
1
LED light strip
2
Infrared sensor
3
Battery compartment
4
Batteries
5
Battery compartment cover
6
LEDs
7
Switch (ON / OFF / AUTO)
8
Dowel
9
Screw
10
Mounting plate
11
Double tape
Technical data
LEDs: 6 x LED Battery type: 3 x 1.5 V
(included in delivery)
AA
Safety Instructions
KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE!
AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN! Never leave
children unsupervised with
WARN-
ING!
DANGER
OF DEATH
the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the packaging material. This is not a toy.
This appliance can be used
by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
CAUTION! RISK OF
INJURY! Please do not use this device if you find that it is damaged in any way.
Check whether all of the
parts are correctly fitted. If the device is not correctly assembled there is a danger of injury.
Keep the product away from
humidity.
Do not subject the device to
any extreme temperatures or severe mechanical stress. Otherwise this may result in deformation of the product.
The LEDs cannot be replaced!
Battery Safety Instructions
DANGER
TO LIFE! Keep batteries out
of the reach of children. Do not leave batteries lying around. There is a risk of children or animals swallowing them. Consult a doctor immediately if a battery is swallowed.
EXPLOSION
HAZARD!
Never recharge nonrechargeable batteries, short-circuit and / or open batteries. This can cause them to overheat, burn or burst. Never throw batteries into fire or water. The batteries may explode.
Remove spent batteries from
the product immediately. Otherwise there is an increased risk of leakage.
Always replace all batteries
at the same time and only use batteries of the same type.
Check regularly that the
batteries are not leaking.
Leaked or
damaged
batteries can cause chemical burns if they come into contact with the skin; in such cases you must wear suitable protective gloves.
Remove the batteries from
the product if it is not in use for any length of time.
Make sure that the polarity
is correct when you insert the batteries. This is indicated in
the battery compartment. The batteries can otherwise explode.
Remove used batteries from
the device. Very old or used batteries may leak. The chemical fluid can damage the product.
Initial Use
Make sure that the light is
switched off.
Pull the insulating strip out of
the battery compartment.
Mounting the light
See figures D or E.
Note: You should first use the product after 24 hours since the double-sided adhesive tape only reaches its full adhesive strength after this time. If this is not observed, the adhesive strength might be impaired.
Use
The light has three settings
(see Figure B):
1. I (AUTO): Light is
switched on by the infrared detector
2. 0 (OFF): Light
permanently off
3. II (ON): Light
permanently on
In setting “I“ the light is
switched on if a movement is detected (infra-red sensor
GBGBGBGB
approx. 8 cm). The light switches off automatically after 30seconds.
Note: The infrared sensor can be removed, turned 180° and then mounted onto the light strip again (s. Fig. C).
Troubleshooting
This appliance has delicate
electronic components.This means that if it is placed near an object that transmits radio signals, it could cause interference. If interference occurs, move such objects away from it.
Electrostatic charge can lead
to the appliance failing. In cases of the appliance failing to work remove the batteries for a short while and then replace them.
Cleaning and care
Under no circumstances
should you use aggressive detergents or abrasives in order to avoid damaging the material.
Use a dry, lint-free cloth to
clean and take care of the product.
Do not clean the light with
water or other liquids.
Disposal
The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.
To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.
Defective or used batteries have to be recycled in line with Directive 2006 / 66 / EC. Return batteries and / or the device via the recycling facilities provided.
Environmental
damage through incorrect disposal of the batteries!
Batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries at a local collection point.
EMC
LISTWA OŚWIETLENIOWA LED
Zastosowanie
zgodne z przeznaczeniem
Niniejszy produkt nadaje się wyłącznie do oświetlania suchych pomieszczeń wewnętrznych i jest przeznaczony do użytku prywatnego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
Opis elementów
1
Listwa oświetleniowa LED
2
Czujnik podczerwieni
3
Komora na baterie
4
Baterie
5
Pokrywa komory na baterie
6
Diody LED
7
Przełącznik
(ON / OFF / AUTO)
8
Kołek
9
Śruba
10
Płyta montażowa
11
Taśma dwustronnie klejąca
Dane techniczne
Diody LED: 6 x LED Typ baterii: 3 x 1,5 V
AA (dołączone do zestawu)
typ
Wskazówki dotyczące bez­pieczeństwa
NALEŻY ZACHOWAĆ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INSTRUKCJE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA LUB ODNIESIENIA OBRAŻEŃ PRZEZ DZIECI! Nigdy nie należy
pozostawiać dzieci zmateriałem opakowaniowym bez nadzoru. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia materiałem opakowaniowym. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny mieć dostępu do materiału opakowaniowego. Produkt nie jest zabawką.
Niniejsze urządzenie może
być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być bez nadzoru przeprowadzane przez dzieci.
OSTROŻNIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO
OSTRZE-
ŻENIE!
ODNIESIENIA OBRAŻEŃ! Nie należy
używać produktu wprzypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
Sprawdzić, czy wszystkie
części są prawidłowo zamontowane. Nieprawidłowy montaż stwarza niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.
Chronić produkt przed
wilgocią.
Nie narażać urządzenia na
działanie skrajnych temperatur lub silnych obciążeń mechanicznych. Wprzeciwnym wypadku może dojść do zdeformowania produktu.
Wymiana diod LED jest
niemożliwa.
Wskazówki dotyczące bezpieczeń­stwa związane zbateriami
NIEBEZ-
PIECZEŃSTWO UTRATY
ŻYCIA! Baterie nie mogą
dostać się wręce dzieci. Nie należy pozostawiać baterii włatwo dostępnym miejscu. Istnieje niebezpieczeństwo, że zostaną one połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe. Wprzypadku połknięcia baterii należy natychmiast udać się do lekarza.
NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO WYBUCHU!
Nie należy ładować baterii jednorazowego użytku, zwierać biegunów baterii i / lub otwierać ich. Może to spowodować przegrzanie, zagrożenie pożarowe lub pęknięcie baterii. Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia lub wody. Baterie mogą eksplodować.
Zużyte baterie należny
natychmiast wyjąć zurządzenia. Wprzeciwnym razie istnieje podwyższone niebezpieczeństwo wycieku.
Wszystkie baterie należy
wymieniać równocześnie. Nie należy stosować baterii różnych typów lub jednocześnie nowych i zużytych.
Należy regularnie
sprawdzać baterie pod kątem ich szczelności.
Baterie, z których
nastąpił wyciek,
lub baterie uszkodzone mogą wprzypadku kontaktu ze skórą spowodować oparzenie substancją żrącą; dlatego wtakim przypadku należy koniecznie stosować odpowiednie rękawice ochronne!
W przypadku dłuższej
przerwy wużytkowaniu wyjąć baterie zurządzenia.
Podczas wkładania baterii
do urządzenia należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów! Prawidłowe ułożenie jest wskazane wkomorze na baterie.
Wprzeciwnym wypadku baterie mogą eksplodować.
Zużyte baterie należy wyjąć
zurządzenia. Zbardzo starych lub wyczerpanych baterii może nastąpić wyciek. Agresywna chemicznie ciecz może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
Uruchomienie
Upewnić się, że lampa jest
wyłączona.
Zdjąć pasek
zabezpieczający zkomory na baterie.
Mocowanie listwy
Patrz rys. D wzgl. E.
Wskazówka: Produktu należy używać dopiero po upływie 24godzin, ponieważ dwustronnie klejąca taśma dopiero wówczas osiąga pełną siłę klejenia. Zlekceważenie tej wskazówki może negatywnie wpłynąć na siłę klejenia taśmy.
Zastosowanie
Lampa posiada trzy
możli
wości ustawienia (patrz
rys. B):
1. I (AUTO): Lampa
włączana jest czujnikiem podczerwieni
2. 0 (OFF): Lampa
wyłączona na stałe
3. II (ON): Lampa
włączona na stałe
Wpozycji „I” lampa zostaje
załączona, gdy zarejestrowany zostaje ruch (obszar detekcji czujnika podczerwieni ok. 8cm). Światło wyłącza się automatycznie po upływie ok. 30 sekund.
Wskazówka: Czujnik podczerwieni można zdjąć, obrócić o 180°, a następnie ponownie wsunąć na listwę oświetleniową (patrz rys. C).
Usuwanie usterek
Urządzenie zawiera wrażliwe
podzespoły elektroniczne. Znajdujące się wpobliżu urządzenia emitujące fale radiowe mogą powodować zakłócenie jego działania. Wprzypadku wystąpienia zakłόceń należy usunąć tego typu urządzenia zbezpośredniego otoczenia lampy.
Wyładowania elektrostatyczne
mogą powodować zakłócenia wdziałaniu urządzenia. Wrazie pojawienia się takich zakłóceń należy wyjąć baterie ipo chwili włożyć je ponownie.
Czyszczenie i
konserwacja
Aby uniknąć uszkodzenia
materiału, nie należy używać środków
czyszczących owłaściwościach żrących lub powodujących zarysowania.
Do czyszczenia ipielęgnacji
używać wyłącznie suchych, nie strzępiących się szmatek.
Nie należy czyścić lampy
przy użyciu wody lub innych płynów.
Utylizacja
Opakowanie wykonane jest zmateriałów przyjaznych środowisku, które można oddać do utylizacji wmiejscowych punktach przetwarzania materiałów wtórnych.
Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.
W celu ochrony środowiska naturalnego nie należy wyrzucać wyeksploatowanego produktu razem z odpadami domowymi, lecz przekazać go do utylizacji w specjalistycznym zakładzie. Informacje na temat punktów zbiórki odpadów oraz godzin ich otwarcia można uzyskać
wodpowiednim urzędzie.
Uszkodzone lub zużyte baterie należy przekazać do recyklingu zgodnie z dyrektywą 2006 / 66 / EC. Baterie i / lub urządzenie należy pozostawić wlokalnym punkcie zbiórki.
Niewłaściwa
utylizacja baterii stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!
Baterii nie należy wyrzucać razem zodpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie inależy je traktować jako odpady specjalne. Chemiczne symbole metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego zużyte baterie należy pozostawić wkomunalnym punkcie zbiórki.
EMC
LED-FÉNYSOR
Rendeltetésszerű
használat
Ez a termék kizárólag száraz beltéri helyiségekben, privát használatban való világításra alkalmas. A termék nem ipari felhasználásra készült.
A részek
megnevezése
1
LED lámpa
2
Infra szenzor
3
Elemrekesz
4
Elemek
5
Elemrekesz fedél
6
LED-ek
7
ON- / OFF- / AUTO-
kapcsoló
8
Tipli
9
Csavar
10
Szerelőlap
11
Kétoldalú ragasztószalag
Műszaki adatok
LED-ek: 6 x LED Elemtípus: 3 x 1,5 V
(a szállítmány tartalmazza)
AA
Biztonsági figyelmeztetés
ŐRIZZEN MEG VALAMENNYI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓT ÉS UTASÍTÁST A KÉSŐBBI IDŐKRE!
BALESETVESZÉLY
FIGYEL-
MEZTETÉS!
ÉLET- ÉS
KISGYEREKEK ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA!
Sohase hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal. A csomagolóanyagok által fulladásveszély áll fenn. A gyerekek gyakran lebecsülik a veszélyeket. Tartsa a gyerekeket a csomagolóanyagoktól mindig távol. A termék nem játék.
A készüléket 8 éves kor
feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatára vonatkozó felvilágosítás és a lehetséges veszélyek megértése után használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és az ápolást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
VIGYÁZAT!
SÉRÜLÉSVESZÉLY! Ne használja a terméket, ha valamilyen károsodást észlel.
Ellenőrizze, hogy
valamennyi alkatrész szakszerűen van-e összeszerelve. Szakszerűtlen összeszerelésnél sérülésveszély áll fenn.
Tartsa a terméket
nedvességtől távol.
Ne tegye ki a készüléket
szélsőséges
PL GBGB
hőmérsékleteknek, vagy erős mechanikai igénybevételeknek. Ellenkező esetben a termék deformálódhat.
A LED-ek nem kicserélhetők.
Az elemekre vonatkozó biztonsági tudnivalók
ÉLET-
VESZÉLY! Az elemek nem
tartoznak gyerekkézbe. Ne hagyja az elemeket széjjel heverni. Az a veszély áll fenn, hogy azokat gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik. Elem lenyelése esetén forduljon azonnal orvoshoz.
ROBBANÁSVE-
SZÉLY! Sohase
töltse fel a nem feltölthető elemeket, ne zárja rövidre és / vagy ne nyissa azokat fel. Annak a következményei túlhevülés, tűzveszély vagy az elemek kihasadása lehetnek. Sohase dobja az elemeket tűzbe vagy vízbe. Az elemek felrobbanhatnak.
Az elhasznált elemeket
távolítsa el azonnal a termékből. Ellenkező esetben fokozott kifolyásveszély áll fenn.
Mindig egyszerre cserélje ki
az elemeket. Ne használjon különböző tipusú vagy régi és új elemeket együtt.
Vizsgálja meg rendszeresen
az elemeket tömítettség szempontjából.
A kifolyt vagy
sérült elemek a
bőrével való érintkezés esetén marási sérüléseket okozhatnak; ezért viseljen ilyen esetben feltétlenül megfelelő védőkesztyűt!
Hosszabb ideig tartó
használaton kívüliség esetén távolítsa el az elemeket a termékből.
A behelyezésnél ügyeljen a
helyes polarításra! Azt az elemrekeszekben megjelölték. Ellenkező esetben az elemek felrobbanhatnak.
Távolítsa el a készülékből az
elhasznált elemeket. A nagyon régi, vagy az elhasznált elemek kifolyhatnak. A kifolyó vegyi folyadék a készülék megkárosodásához vezethet.
Üzembevétel
Biztosítsa, hogy a lámpa ki
legyen kapcsolva.
Húzza ki a biztosító csíkokat
az elemrekeszből.
Rögzítse a lámpát
Lásd a D ill. E ábrákat.
Tudnivaló: A terméket csak 24 óra elteltével vegye használatba, mert a kétoldalú ragasztószalag csak ennyi idő eltelte után nyeri el a teljes ragasztóerejét. Ha ezt nem veszi figyelembe, akkor csökkenhet a ragasztás ereje.
Használat
A lámpa három beállítással
rendelkezik (lásd a B ábrát):
1. I (AUTO): A lámpát az
infra-szenzor kapcsolja
2. 0 (OFF): A lámpa
állandóan kikapcsolva
3. II (ON): A lámpa
tartósan bekapcsolva
Az „I“ helyzetben a lámpa
bekapcsolásra kerül mozgás érzékelése esetén (az infra­szenzor tartománya kb. 8 cm). A fény automatikusan kikapcsolódik kb. 30 másodperc elteltével.
Tudnivaló: Az infra-szenzort a fénysorról lehúzva 180°-os szögön belül billenteni lehet és azutánismét feldugaszolható a fénysorra (lásd a C ábrát).
Hibaelhárítás
A készülék érzékeny
elektronikus szerkezeti elemeket tartalmaz. Ezért lehetséges, hogy azt a közvetlen közelben levő rádióhullámokat sugárzó készülékek megzavarják. Ha zavarok állnak elő, távolítsa el az ilyen készülékeket a terméke közeléből.
Elektrosztatikus kisülések
működési zavarokhoz vezethetnek. Ilyen működési zavarok előállása esetén távolítsa el a készülékből rövid időre az elemet és
utána helyezze azt újra vissza.
Tisztítás és ápolás
A tisztításhoz, hogy az
anyag károsítását elkerülje, semmiképpen se használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket.
A tisztításhoz és ápoláshoz
száraz, rojtmentes rongyot használjon.
Ne tisztítsa a lámpát vízzel,
vagy más folyadékokkal.
Megsemmisítés
A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, melyeket a helyi újrahasznosító gyűjtőhelyeken tud leadni.
A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről tájékozódjon a községi vagy városi önkormányzatnál.
A környezetvédelem érdekében ne dobja az elhasznált terméket a háztartási szemétbe, hanem juttassa el azt egy szakszerű hulladék megsemmisítőhöz. A gyűjtőhelyeket és azok nyitvatartási diejét az illetékes hivatalánál érdeklődheti meg.
A hibás vagy elhasznált elemeket a 2006 / 66 / EC irányelv
értelmében újra kell hasznosítani. Juttassa vissza az elemeket és / vagy a készüléket az ajánlott gyűjtőcégeken keresztül.
Az elemek
helytelen megsemmisítése miatt előálló környezeti károsodások!
Az elemeket nem szabad a háztartási szeméttel mentesíteni. Mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak és ezért különleges kezelést ígénylő hulladékoknak számítanak. A nehézfémek szimbólumai a következők: Cd = kádmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért juttassa el az elhasznált elemeket egy községi gyűjtőhelyre.
EMC
LED-SVETLOBNA LETEV
Predvidena
uporaba
Ta izdelek je primeren izključno za osvetlitev v suhih notranjih prostorih za zasebne namene. Izdelek ni predviden za poslovno uporabo.
Opis delov
1
LED svetlobna letev
2
Infrardeči senzor
3
Predalček za baterije
4
Baterije
5
Pokrov predalčka za baterije
6
LED-lučke
7
Stikalo (ON / OFF / AUTO)
8
Zidni vložek
9
Vijak
10
Montažna plošča
11
Dvostranski lepilni trak
Tehnični podatki
LED-lučke: 6 x LED-lučk Tip baterije: 3 x 1,5V
AA (del obsega dobave)
Varnostni napotki
VSE VARNOSTNE NAPOTKE IN NAVODILA SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO!
NEVARNOST IN NEVARNOST NESREČ ZA MALČKE IN
OPOZO-
RILO!
SMRTNA
PLPLPLPLPLPL
tip
PL
HU
SIHUHUHUHUHUHU
OTROKE! Otrok z embalažnim materialom nikoli ne pustite nenadzorovanih. Obstaja nevarnost zadušitve z embalažnim materialom. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti. Otrok ne pustite v bližino embalažnega materiala. Izdelek ni igrača.
To napravo lahko
uporabljajo otroci od 8. leta naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in/ ali znanja, če so pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, do katerih lahko pride med uporabo. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja in vzdrževanja.
PREVIDNO!
NEVARNOST POŠKODB! Naprave ne
uporabljajte, če na njej ugotovite kakršne koli poškodbe.
Preverite, ali so vsi deli
ustrezno montirani. V primeru neustrezne montaže obstaja nevarnost poškodb.
Izdelek ne hranite v bližini
vlage.
Naprave ne izpostavljajte
previsokim temperaturam ali močnim mehanskim obremenitvam. V nasprotnem primeru lahko pride do deformiranja izdelka.
LED-lučk ni mogoče zamenjati.
Varnostni napotki za baterije
SMRTNA
NEVARNOST! Baterije ne
sodijo v otroške roke. Baterij ne pustite ležati naokrog. Obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V primeru, da nekdo baterije pogoltne, takoj poiščite zdravniško pomoč.
NEVARNOST
EKSPLOZIJE!
Baterij, ki niso predvidene za ponovno polnjenje, nikoli ne polnite, ne povzročite kratkega stika in / ali jih ne odpirajte. Posledica tega so lahko pregrevanje, nevarnost požara ali razpočenje baterije. Baterij nikoli ne mečite v ogenj ali vodo. Baterije lahko eksplodirajo.
Iztrošene baterije takoj
odstranite iz izdelka. V nasprotnem primeru obstaja povečana nevarnost iztekanja baterij.
Vse baterije vedno
zamenjajte istočasno. Ne uporabite baterij različnih vrst ali izrabljenih in novih baterij skupaj.
Redno preverjajte, ali baterije
ne iztekajo.
Baterije, ki iztekajo
ali so
poškodovane, lahko pri stiku s kožo povzročijo razjede, zaradi tega v takšnih primerih
obvezno nosite primerne zaščitne rokavice!
Kadar izdelka dlje časa ne
uporabljate, baterije vzemite ven.
Pri vstavljanju pazite na
pravilno polarnost! Ta je prikazana v predalčku za baterije. V nasprotnem primeru lahko baterije eksplodirajo.
Iztrošene baterije odstranite
iz naprave. Zelo stare ali iztrošene baterije lahko iztekajo. Kemična tekočina povzroči poškodbe izdelka.
Začetek uporabe
Prepričajte se, da je svetilo
izklopljeno.
Varnostni trak potegnite iz
predalčka za baterije.
Pritrditev svetila
Glejte sliko D oz. E.
Napotek: Izdelek uporabljajte šele po 24 urah, dvostranski lepilni trak šele po tem času doseže svojo popolno lepljivost. Drugače se lahko lepljivost traka poslabša.
Uporaba
Svetilo ima tri nastavitve
(glejte sliko B):
1. I (AUTO): Svetilo se
preklaplja s pomočjo infrardečega senzorja
2. 0 (OFF): Svetilo je
trajno izklopljeno
3. II (ON): Svetilo je
trajno vklopljeno
V položaju „I“ se svetilo
vklopi, ko ugotovi premikanje (območje infrardečega senzorja pribl. 8 cm). Svetilo se po pribl. 30 sekundah samodejno izklopi.
Napotek: Infrardeči senzor lahko snamete, ga obrnete za 180° in ga potemponovno vstavite v svetlobno letev (gl. sliko C).
Odprava napak
Naprava vsebuje občutljive
elektronske elemente. Zato so mogoče motnje v delovanju zaradi radijskih naprav v neposredni bližini. Če se pojavijo motnje, takšne naprave odstranite iz okolice izdelka.
Elektrostatično praznjenje
lahko povzroči motnje v delovanju naprave. V tem primeru za kratek čas odstranite baterije in jih ponovno vstavite.
Čiščenje in nega
Nikoli ne uporabljajte
agresivnih čistilnih sredstev ali grobih čistil, da ne poškodujete materiala.
Za čiščenje in nego
uporabljajte suho krpo, ki ne pušča vlaken.
Svetila ne čistite z vodo ali
drugimi tekočinami.
Odstranitev
Embalaža je sestavljena iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko oddate na krajevnih zbirališčih odpadkov za recikliranje.
O možnostih odstranitve dotrajanega izdelka se pozanimajte pri svoji občinski ali mestni upravi.
Ko je vaš izdelek dotrajan, ga zaradi varovanja okolja ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temveč ga oddajte za strokovno odstranitev. O zbirnih mestih in njihovem odpiralnem času lahko poizveste pri pristojni upravi.
Pokvarjene ali izpraznjene baterije je treba reciklirati v skladu z direktivo 2006 / 66 / EC. Baterije in / ali napravo oddajte na enem od razpoložljivih zbirnih mest.
Škoda za okolje
zaradi napačnega odstranjevanja baterij!
Baterij se ne sme odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Lahko vsebujejo strupene težke kovine in so podvržene predpisom za ravnanje z nevarnimi odpadki. Kemični simboli težkih kovin so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Zato izpraznjene baterije oddajte na komunalnem zbirnem mestu.
EMC
LED SVĚTELNÁ LIŠTA
Použití ke
stanovenému účelu
Tento výrobek je výhradně určen kosvětlení vsuchých vnitřních prostorách pro soukromé použití. Výrobek není určen pro použití k podnikatelským účelům.
Popis dílů
1
Světelná LED lišta
2
Infračervený senzor
3
Schránka na baterie
4
Baterie
5
Víko schránky na baterie
6
LED světla
7
Spínač ( ON / OFF / AUTO)
8
Hmoždík
9
Šroub
10
Montážní deska
11
Oboustranná lepicí páska
Technické údaje
LED: 6 x LED Typ baterie: 3 x 1,5 V
typ AA (jsou součástí dodávky)
Bezpečnostní pokyny
USCHOVEJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NÁVODY PRO BUDOUCNOST!
NEBEZPEČÍ
OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU PRO MALÉ DĚTI A DĚTI! Nikdy
nenechávejte děti bez dozoru
s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Děti často podcení nebezpečí. Obalový materiál neustále chraňte před dětmi. Výrobek není hračka.
Tento přístroj mohou
používat děti starší než 8 let, osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnosti nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o používání přístroje jen tehdy, jestliže byly poučeny o jeho bezpečném používání a porozuměly možným ohrožením. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dohledu.
POZOR! NEBEZPEČÍ
ÚRAZU! Nepoužívejte výrobek, jestliže jste zjistili, že je poškozený.
Zkontroluje, jestli jsou
všechny díly odborně namontovány. Při neodborně provedené montáži hrozí
nebezpečí zranění. Chraňte výrobek před vlhkostí. Nevystavujte zařízení
extrémním teplotám nebo
silným namáháním. Jinak
může dojít kdeformacím
výrobku. Světla LED nelze vyměnit.
Bezpečnostní pokyny kbateriím
NEBEZPEČÍ
OHROŽENÍ ŽIVOTA!
Baterie nepatří do rukou
dětí. Nenechávejte baterie volně ležet. Existuje nebezpečí, že by je mohly děti nebo domácí zvířata spolknout. Vpřípadě spolknutí okamžitě vyhledejte lékaře.
NEBEZPEČÍ
EXPLOZE!
Nenabíjitelné baterie nikdy znovu nenabíjejte, nezkratujte je a / nebo je neotvírejte. Důsledkem může být přehřátí, nebezpečí požáru nebo prasknutí. Nikdy neházejte baterie do ohně nebo vody. Baterie mohou explodovat.
Opotřebované baterie
neprodleně z výrobku odstraňte. Jinak hrozí nebezpečí, že baterie vytečou.
Vyměňujte vždy všechny
baterie současně. Nepoužívejte společně různé typy baterií nebo nové baterie s použitými dohromady.
Pravidelně kontrolojte
baterie zhlediska netěsnosti.
Vyteklé nebo
poškozené
baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit poleptání; vtomto případě proto bezpodmínečně noste vhodné ochranné rukavice!
Vpřípadě delšího
nepoužívání odstraňte baterie z výrobku.
Při vložení dbejte na
správnou polaritu! Tato je zobrazena na schránce na
baterie. Jinak mohou baterie explodovat.
Opotřebované baterie
odstraňte ze zařízení. Velmi staré nebo opotřebované baterie mohou vytéci. Chemická kapalina způsobí škodu na výrobku.
Uvedení do
provozu
Zajistěte, aby bylo svítidlo
vypnuté.
Vytáhněte pojistný proužek
ze schránky na baterie.
Upevnění svítidla
Viz obr. D resp. E.
Upozornění: Výrobek byste měli začít používat až po 24 hodinách, neboť oboustranná lepicí páska dosáhne svou plnou lepicí sílu až po uplynutí této doby. Vpřípadě nedodržení tohoto upozornění by mohlo dojít komezení lepicí síly.
Použití
Svítidlo disponuje třemi
nastaveními (viz obr. B):
1. I (AUTO): Svítidlo se
zapíná pro­střednictvím infračerve­ného čidla
2. 0 (OFF): Svítidlo je
trvale vypnuté
3. II (ON): Svítidlo je
trvale zapnuté
V poloze „I“ se svítidlo
zapne, zjistí-li se pohyb (rozsah senzoru
infračerveného záření cca 8cm). Světlo se automaticky vypne po cca 30 vteřinách.
Upozornění: Infračervený senzor můžete stáhnout, otočit jej o 180 stupňů a poté jej na světelnou lištu znovu nasadit (viz obr. C).
Odstranění závad
Zařízení obsahuje citlivé
elektronické konstrukční díly. Proto je možné, že je rušeno prostřednictvím zařízení přenášejících radiové signály v bezprostřední blízkosti. Vyskytnou-li se poruchy, odstraňte taková zařízení zokolí výrobku.
Elektrostatické výboje mohou
vést k poruchám funkce. Při poruchách funkce odstraňte krátce baterii a znovu ji vložte.
Čistění a
ošetřování
V žádném případě
nepoužívejte agresivní čisticí nebo drhnoucí prostředky, aby se materiál nepoškodil.
K čistění a ošetřování
používejte suchou tkaninu bez nitek.
Svítidlo nečistěte vodou
nebo jinými kapalinami.
Likvidace
Balení je vyrobeno z ekologických materiálů, které můžete odstranit do odpadu v místních
SISI
sběrnách tříděného odpadu.
O možnostech odstranění výrobku, který Vám dosloužil, do odpadu se informujte u Vaší obecní či městské správy.
Vysloužilý výrobek nevyhazujte v zájmu ochrany životního prostředí do domovního odpadu, ale jej předejte k odbornému zlikvidování. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy.
Defektní nebo vybité baterie se musí recyklovat podle směrnice 2006 / 66 / EC. Baterie a / nebo zařízení odevzdejte do nabízených sběren.
Ekologické škody
v důsledku chybné likvidace baterií!
Baterie se nesmí likvidovat vdomovním odpadu. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a podléhají zpracování zvláštního odpadu. Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte opotřebované baterie u komunální sběrny.
EMC
LED SVETELNÁ LIŠTA
Používanie v
súlade s určením
Tento výrobok je určený výlučne na súkromné účely na osvetlenie v suchých interiéroch. Výrobok nie je určený na podnikateľské účely.
Opis dielov
1
Svetelná lišta s LED diódami
2
Infračervený snímač
3
Priehradka na batérie
4
Batérie
5
Kryt priečinka na batérie
6
LED diódy
7
Prepínač (ON / OFF / AUTO)
8
Hmoždinka
9
Skrutka
10
Montážna doska
11
Dvojitá lepiaca páska
Technické údaje
LED diódy: 6 x LED Typ batérie: 3 x 1,5 V
Typ AA (obsiahnuté v dodávke)
Bezpečnostné upozornenia
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNY USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE!
NIE!
VAROVA-
NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO
ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI! Nikdy
nenechávajte deti bez dozoru manipulovať sobalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom. Deti nebezpečenstvá často podceňujú. Obalový materiál držte vždy mimo dosahu detí. Výrobok nie je na hranie.
Tento prístroj môžu používať
deti od 8 rokov ako aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania prístroja a ak porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.
POZOR!
NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA! Prístroj
nepoužívajte, ak na ňom zistíte známky akéhokoľvek poškodenia.
Skontrolujte, či boli všetky
časti odborne namontované. Ak bola montáž vykonaná neodborne, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
Výrobok chráňte pred
vlhkosťou.
Prístroj nevystavujte
extrémnym teplotám ani silnému mechanickému
namáhaniu. Inak môže dôjsť k deformáciám výrobku.
LED diódy nie je možné
vymeniť.
Bezpečnostné upozornenia k batériám
NEBEZPE-
ČENSTVO OHROZENIA
ŽIVOTA! Batérie nepatria
do rúk deťom. Batérie nenechávajte voľne položené. Vzniká nebezpečenstvo, že ich prehltnú deti alebo domáce zvieratá. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára.
NEBEZPEČEN-
STVO EXPLÓZIE!
Nikdy nedobíjajte batérie, ktoré sa nedajú dobíjať, neskratujte batérie ani ich neotvárajte. Dôsledkom môže byť prehriatie, nebezpečenstvo požiaru alebo explózia. Batérie nikdy nehádžte do ohňa ani do vody. Batérie môžu explodovať.
Vybité batérie ihneď vyberte
z prístroja. V opačnom prípade existuje zvýšené nebezpečenstvo ich vytečenia.
Vymeňte súčasne vždy
všetky batérie. Nepoužívajte rozdielne typy batérií a nekombinujte ani opotrebované batérie s novými.
Pravidelne kontrolujte
netesnosť batérií.
SISISI SI
Vytečené alebo
poškodené
batérie môžu pri styku s pokožkou spôsobiť poleptanie; v takom prípade preto bezpodmienečne noste vhodné ochranné rukavice!
Ak výrobok dlhší čas
nepoužívate, vyberte batérie z výrobku.
Pri vkladaní dbajte na správnu
polaritu! Je znázornená v priečinku na batérie. Inak môžu batérie explodovať.
Vybité batérie vyberte z
prístroja. Veľmi staré alebo vybité batérie môžu vytiecť. Chemická tekutina vedie k poškodeniam výrobku.
Uvedenie do
prevádzky
Zabezpečte, aby bolo
svietidlo vypnuté.
Vytiahnite bezpečnostný
prúžok z priečinka na batérie.
Upevnenie
svietidla
Pozri obr. D prípadne E.
Upozornenie: Výrobok by ste mali začať používať až po 24 hodinách, pretože dvojitá lepiaca páska dosiahne svoju plnú lepivosť až po tomto čase. Pri nedodržaní by sa mohla negatívne obmedziť lepiaca sila.
CZ
Použitie
Svietidlo má k dispozícii tri
nastavenia (pozri obrázok B):
1. I (AUTO): Svietidlo sa
zapína pros­tredníctvom infračerveného snímača
2. 0 (OFF): Svietidlo je
trvalo vypnuté
3. II (ON): Svietidlo je
trvalo zapnuté
V polohe „I“ sa svietidlo
zapne vtedy, keď sa zaznamená pohyb (rozsah snímania infračerveným snímačom cca 8 cm). Svetlo sa automaticky vypne po 30sekundách.
Upozornenie: Infračervený snímač je možné odobrať, otočiť o 180° a následneopäť nasunúť na svetelnú lištu (pozri obr. C).
Odstraňovanie
porúch
Prístroj obsahuje citlivé
elektronické súčiastky. Preto je možné, že bude rušený rádiovými prenosovými zariadeniami v bezprostrednej blízkosti. Ak sa vyskytnú poruchy, odstráňte takéto prístroje z okolia výrobku.
Elektrostatické výboje môžu
viest k funkčným poruchám. Pri takýchto funkčných poruchách vyberte na krátky čas batérie a znova ich vložte.
Čistenie a údržba
V žiadnom prípade
nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškodili materiál.
Na čistenie a údržbu
používajte suchú handru, ktorá nepúšťa vlákna.
Svietidlo nečistite vodou ani
inými kvapalinami.
Likvidácia
Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať prostredníctvom miestnych recyklačných stredísk.
O možnostiach ohľadom odstránenia opotrebovaného výrobku sa dozviete na Vašej verejnej alebo štátnej správe.
Keď produkt doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho nelikvidujte spolu s domácim odpadom, ale zabezpečte, aby bol produkt zlikvidovaný odborným spôsobom. Ozberných miestach aotváracích časoch sa môžete informovať uVášho kompetentného správneho úradu.
Chybné alebo použité batérie sa musia odovzdať na recykláciu
CZCZ
podľa smernice 2006 / 66 / EC. Batérie a/alebo prístroj odovzdajte prostredníctvom dostupných zberných stredísk.
Škody na
životnom prostredí v dôsledku nesprávnej likvidácie batérií!
Batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a podliehajú manipulácii ako nebezpečný odpad. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Spotrebované batérie preto odovzdajte v komunálnej zberni.
EMC
LED-LICHTLEISTE
Bestimmungsge-
mäße Verwendung
Dieses Produkt ist ausschließlich zur Beleuchtung in trockenen Innenräumen für den privaten Einsatz geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
Teilebeschreibung
1
LED-Lichtleiste
2
Infrarot-Sensor
3
Batteriefach
4
Batterien
5
Batteriefachdeckel
6
LEDs
7
Schalter (ON / OFF / AUTO)
8
Dübel
9
Schraube
10
Montageplatte
11
Doppel-Klebeband
Technische Daten
LEDs: 6 x LED Batterietyp: 3 x 1,5 V
Typ AA (im Lieferumfang enthalten)
Sicherheits­hinweise
BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!
UNFALLGEFAHR FÜR
WAR-
NUNG!
LEBENS- UND
CZ CZCZ
KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder
niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät kann von
Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
VORSICHT!
VERLETZUNGSGEFAHR! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
Kontrollieren Sie, ob alle
Teile sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr.
Halten Sie das Produkt von
Feuchtigkeit fern.
Setzen Sie das Gerät keinen
extremen Temperaturen oder
starken mechanischen Beanspruchungen aus. Andernfalls kann es zu Deformierungen des Produkts kommen.
Die LEDs sind nicht
austauschbar.
Sicherheits­hinweise zu Batterien
LEBENS-
GEFAHR! Batterien
gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie Batterien nicht herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.
EXPLOSIONS-
GEFAHR! Laden
Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie Batterien nicht kurz und / oder öffnen Sie Batterien nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein. Werfen Sie Batterien niemals in Feuer oder Wasser. Die Batterien können explodieren.
Entfernen Sie verbrauchte
Batterien umgehend aus dem Produkt. Andernfalls besteht erhöhte Auslaufgefahr.
Tauschen Sie immer alle
Batterien gleichzeitig aus. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.
Prüfen Sie die Batterien
regelmäßig auf Undichtigkeit.
Ausgelaufene
oder beschädigte
Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
Entfernen Sie bei längerer
Nichtverwendung die Batterien aus dem Produkt.
Achten Sie beim Einlegen
auf die richtige Polarität! Diese wird im Batteriefach angezeigt. Andernfalls können die Batterien explodieren.
Entfernen Sie verbrauchte
Batterien aus dem Gerät. Sehr alte oder gebrauchte Batterien können auslaufen. Die chemische Flüssigkeit führt zu Schäden am Produkt.
Inbetriebnahme
Stellen Sie sicher, dass die
Leuchte ausgeschaltet ist.
Ziehen Sie den
Sicherungsstreifen aus dem Batteriefach.
Leuchte befestigen
Siehe Abb. D bzw. E.
Hinweis: Sie sollten das Produkt erst nach 24 Stunden benutzen, da das Doppel­Klebeband erst nach dieser Zeit seine volle Klebkraft erreicht. Bei Nichtbeachtung könnte die Klebkraft beeinträchtigt werden.
SKSK
Gebrauch
Die Leuchte verfügt über drei
Einstellungen (siehe Abbildung B):
1. I (AUTO): Leuchte wird
über den Infrarot­Sensor geschaltet
2. 0 (OFF): Leuchte
dauerhaft aus
3. II (ON): Leuchte
dauerhaft an
In Stellung „I“ wird die
Leuchte angeschaltet, wenn eine Bewegung festgestellt wird (Infrarot- Sensorbereich ca. 8 cm). Das Licht schaltet sich automatisch nach ca. 30Sekunden ab.
Hinweis: Der Infrarot-Sensor kann abgezogen, um 180° gewendet und anschließend wieder an die Lichtleiste gesteckt werden (s. Abb. C).
SK SK SK SK
Reinigung
und Pflege
Verwenden Sie keinesfalls
aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, um das Material nicht zu beschädigen.
Verwenden Sie zur Reinigung
und Pflege ein trockenes, fusselfreies Tuch.
Reinigen Sie die Leuchte
nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
Entsorgung
Die Verpackung
besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde­oder Stadtverwaltung.
Richtlinie 2006 / 66 / EC recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.
Umweltschäden
durch falsche Entsorgung der Batterien!
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.
EMC
Fehlerbehebung
Werfen Sie Ihr Produkt,
Das Gerät enthält
empfindliche elektronische Bauteile. Daher ist es möglich, dass es durch Funkübertragungsgeräte in unmittelbarer Nähe gestört wird. Treten Störungen auf, entfernen Sie solche Geräte aus der Umgebung des Produkts.
Elektrostatische Entladungen
können zu Funktionsstörungen führen. Entfernen Sie bei solchen Funktionsstörungen kurzzeitig die Batterien und setzen Sie sie erneut ein.
Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß
wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.
IAN 94520
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1 D-74167 Neckarsulm
Model no.: Z31064 / Z31064A Version: 11 / 2013
4
SK
DE/AT/CH
DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CHDE/AT/CHDE/AT/CH
Loading...