Livarno Z30956 User Manual [pl, en, cs, de]

COLLECTOR‘S DISPLAY CABINET
COLLECTOR‘S DISPLAY CABINET
Assembly and safety advice
Használati- és biztonsági utasítások
SBĚRATELSKÁ VITRÍNA
Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny
WITRYNA
Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa
VITRINA ZA ZBIRATELJE
Navodila za montažo in varnost
ZBERATEĽSKÁ VITRÍNA
Pokyny pre montáž a bezpečnosť
SAMMLERVITRINE
Montage- und Sicherheitshinweise
IAN 92077
92077_PL_HU_SK.indd 1 5/15/2013 12:07:17 PM
GB Assembly and safety advice Page 3 PL Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa Strona 3 HU Használati- és biztonsági utasítások Oldal 4 SI Navodila za montažo in varnost Stran 4 CZ Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny Strana 5 SK Pokyny pre montáž a bezpečnosť Strana 5 DE / AT / CH Montage- und Sicherheitshinweise Seite 6
92077_PL_HU_SK.indd 2 5/15/2013 12:07:17 PM
Collector’s Display Cabinet
Witryna
Proper use
The product is intended for private indoor use only.
Safety advice
CAUTION! RISK OF INJURY! Make sure
that all parts are undamaged and assembled correctly. Improper assembly carries a risk of injury. Damaged parts may affect the safety and function of the product.
1 kg
damage to the product.
DANGER OF ELECTRIC SHOCK!
electrical cables, gas or water pipes when you are drilling into the wall. If necessary, check the wall using a suitable detector before you drill.
Examine the wall before installation and choose
suitable installation fixings. We have supplied fixings suitable for an ordinary solid masonry wall. If necessary, seek the advice of a suitable specialist.
Do not subject the product to a load of over 1 kg per shelf. Otherwise there is a danger of injury and / or
DANGER OF WATER DAM­AGE! Ensure that you do not strike
Cleaning and care
Clean this product with a dry lint-free cloth.
Disposal
The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may
dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.
Q
Użycie zgodne z
przeznaczeniem
Nadaje się on wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach wewnętrznych oraz do użytku prywatnego.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO
OBRAŻEŃ! Upewnić się, czy wszystkie
części są nieuszkodzone i prawidłowo zamontowane. W przypadku nieprawidłowego montażu zachodzi niebezpieczeństwo obrażeń. Uszkodzone części mogą wpływać na bezpieczeństwo i funkcje produktu.
1 kg
niebezpieczeństwo obrażeń ciała i / lub uszkodzenia produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
WODĘ! Upewnić się, że podczas wiercenia nie zostaną uszkodzone przewody elektryczne, gazowe lub wodociągowe. W razie potrzeby przed wierceniem użyć przyrządu do odszukiwania przewodów.
Przed montażem na ścianie zasięgnąć informacji
na temat materiałów montażowych odpowiednich do ściany. W komplecie zawarte są materiały do montażu naściennego przeznaczone do typowych grubych murów. W razie potrzeby skonsultować się ze specjalistą.
Nie obciążaj produktu ciężarem powyżej 1 kg przypadającym na każdą szklaną półkę regałową. W przeciwnym razie grozi
PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO! NIEBEZPIECZEŃSTWO SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ
Czyszczenie i pielęgnacja
Czyścić produkt suchą, nie strzępiącą się szmatką.
Q
Usuwanie
Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do
lokalnych punktów recyklingu. Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.
GB
3
PL
92077_PL_HU_SK.indd 3 5/15/2013 12:07:18 PM
Hobbipolc
Vitrina za zbiratelje
Q
Rendeltetésszerű használat
Kizárólag száraz belső helyiségekben történő privát használatra alkalmas.
Biztonsági tudnivalók
VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Biztosítsa,
hogy mindegyik rész sértetlenül és szakszerűen legyen felszerelve. Szakszerűtlen felszerelés esetén sérülésveszély áll fenn. A sérült részek befolyásolhatják a biztonságot és a funkciók ellátását.
1 kg
Egy üveg szekrénylapra ne pakoljon 1 kg-nál többet. Egyéb esetben sérülésveszély áll fenn és / vagy a
termék sérülése következhet be.
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! VÍZKÁR-
VESZÉLY! Bizonyosodjon meg
róla, hogy amikor a falba fúr, nem bukkan elektromos-, gáz- vagy vízvezetékekre. Esetleg mielőtt a falba fúrna, vizsgálja meg a helyet egy vezetékkeresővel.
A falra szerelés előtt informálódjon a falához
alkalmas szerelési anyagokról. A falra szerelés­hez olyan szerelési anyagokat mellékeltünk, amelyek a szokásos szilárd téglafalakhoz alkal­masak. Esetleg érdeklődjön egy szakembernél.
Tisztítás és ápolás
Tisztítsa meg a terméket egy száraz és szösz-
mentes kendővel.
Q
Uporaba v skladu z določili
Primeren izključno za uporabo v suhih notranjih prostorih za privatne namene.
Varnostna navodila
POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Pre-
pričajte se, da so vsi deli nepoškodovani in pravilno montirani. Pri nepravilni montaži obstaja nevarnost poškodb. Poškodovani deli lahko vplivajo na varnost in delovanje.
1 kg
Izdelka ne obremenite z več kot 1 kg na stekleno polico. V naspro­tnem primeru grozita nevarnost
poškodb in / ali povzročitve škode na izdelku.
NEVARNOST UDARA ELEK-
TRIČNEGA TOKA! NEVAR­NOST ŠKODE ZARADI VODE!
Prepričajte se, da ne zadenete v električno, plinsko ali vodovodno napeljavo, kadar vrtate v steno. Preden začnete z vrtanjem v steno, steno po potrebi prekontrolirajte z napravo za iskanje napeljav.
Pred montažo na steno se informirajte o pri-
mernem materialu za montažo za vašo steno. Za montažo na steno smo priložili montažni material, ki je primeren za običajne, trdne zidove. Po potrebi se informirajte pri strokovnjaku.
Čiščenje in nega
Izdelek čistite s suho krpo, ki ne pušča kosmov.
Q
Megsemmisítés
A csomagolás környezetbarát anyagok-A csomagolás környezetbarát anyagok­ból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési
helyeken mentesíthet. A kiszolgált termék leselejtezési lehetőségeiről tájé­kozódjon a községi vagy a városi önkormányzatnál.
HU
4
SI
92077_PL_HU_SK.indd 4 5/15/2013 12:07:18 PM
Q
Odstranitev
Embalaža je sestavljena iz ekoloških materialov, ki jih lahko odlagate na
lokalnim lokacijah za recikliranjem. O možnostih odstranjevanja izrabljenih električnih naprav vprašajte na vaši občinski ali mestni upravi.
Loading...
+ 7 hidden pages