Livarno Z30701A-BS/ Z30701B-BS/ Z30701C-BS User Manual [pl, cs, en, de]

Loading...

FOLDING CHAIR

Operation  and Safety Notes

KRZESŁO SKŁADANE

 Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

ÖSSZECSUKHATÓ SZÉK

Kezelési  és biztonsági utalások

ZLOŽLJIVI STOL

Navodila  za upravljanje in varnostna opozorila

SKLÁDACÍ ŽIDLE

Pokyny  pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

SKLÁPACIA STOLIČKA

Pokyny  pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

KLAPPSTUHL

Bedienungs - und Sicherheitshinweise

Z30701A / 

 

Z30701B / 

4

Z30701C

GB

Operation and Safety Notes

Page

4

PL

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

Strona

6

HU

Kezelési és biztonsági utalások

Oldal

8

SI

Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

Stran

10

CZ

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

Strana

12

SK

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

Strana

14

DE / AT / CH

Bedienungsund Sicherheitshinweise

Seite

16

Livarno Z30701A-BS/ Z30701B-BS/ Z30701C-BS User Manual

A

1

 

2

C

 

B

3

Introduction / Safety advice

Folding chair

Q Introduction

Before using the item for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the following assembly

instructions and safety instructions carefully. Only use the product as described and for the designated areas of application. Please keep these instructions in a safe place. If you hand this product on to a third party, you must also pass on all documents relating to the product.

Q Intended Use

This article is designed to be sat on in private domestic areas indoors. Any use other than previously mentioned or any product modification is prohibited and can lead to injuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than for the intended purpose. The product is not intended for commercial use.

QDescription of parts and features

1Folding chair

2Locking mechanism

Q Technical data

Dimensions: Folded out: approx. 44 x 80 x 45 cm (w x h x d)

Folded up: approx. 44 x 90 x 5 cm (w x h x d)

Material: Seat/ back: PVC

Frame: Powder-coated steel Upholstery: Foam

Non-slip feet: PE Max. load: 100 kg

Q Scope of delivery

1 Folding chair

1 Set of operating instructions

Safety advice

KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE!

J Warning! RISK OF LOSS

OF LIFE OR ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging

materials. Danger of suffocation.

mCAUTION! DANGER OF INJURY! Make sure that no parts are damaged. Damaged parts could adversely affect safety and proper function.

JCAUTION! DANGER OF

SHEARING OR CRUSHING INJURY! Make sure you do not

trap your fingers when opening or closing the product. A moment of inattention may result in a shearing or crushing injury.

JCAUTION! Do not leave children unattended! The product is not a climbing frame or toy! Make sure that people, especially children, do not climb onto or lean against the product. The product may overbalance and topple over.

JCAUTION! FIRE HAZARD! Do

not position the product near an open fire and / or radiant heaters.

JMake sure that the product is set up on a solid surface at ground level.

JThe product must be evenly loaded in such a way that it cannot tip over.

JMake sure that all welded seams are intact.

JThe safe use of the product can only be ensured if all parts have been correctly folded out and secured.

JDo not move the product when there is a load on it.

4 GB

Safety advice / Care advice / Disposal

JNever load more than 100 kg onto

100kg

the product. Otherwise this may

 

result in damage to the product and/

or injuries.

 

Q

Folding it out/up

j

Fold the chair

 

out. The locking mechanism

1

 

2

will automatically lock the chair

1

when it

 

is folded out.

jPress the locking mechanism 2 in the direction of the frame to release it and fold the chair up 1 (see Fig A-C).

Q Care advice

jNever use petrol, solvent or aggressive cleaning agents to clean the article.

jClean the product with a damp cloth, if necessary with a mild detergent.

Q Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Product Description:

Folding chair

Model No.: Z30701A / Z30701B / Z30701C

Version: 12 / 2010

GB 5

Wstęp / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Krzesło składane

Q Wstęp

Proszę zapoznać się z produktem przed jego pierwszym użyciem. W tym celu należy uważnie przeczytać instrukcję

obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Produkt używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie instrukcji io jej dobre przechowywanie. W przypadku przekazania produktu w ręce osoby trzeciej, prosimy o przekazanie także wszystkich należących do produktu instrukcji i innych dokumentów.

QUżycie zgodne

z przeznaczeniem

Artykuł ten przewidziany jest jako mebel do siedzenia w prywatnych pomieszczeniach wewnętrznych. Użycie inne niż wyżej opisane lub dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do jego uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Q Opis części

1Krzesło składane

2Blokada

Q Dane techniczne

Wymiary:

rozłożone: ok. 44 x 80 x 45 cm

 

(szer. x wys. x głęb.)

 

złożone: ok. 44 x 90 x 5 cm

 

(szer. x wys. x głęb.)

Materiał:

siedzenie / oparcie: PVC

 

Rama: stal lakierowana proszkowo

 

Wypełnienie: pianka

 

Antypoślizgowe stopki: PE

Maks.

 

obciążenie:

100 kg

Q Zakres dostawy

1 Krzesło składane

1 Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przechowuj wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje na przyszłość!

J

Ostrzeżenie! Niebez-

 

pieczeństwo utraty życia

 

i zagrożenie nieszczęśli-

 

wym wypadkiem dla niemowląt

 

i dzieci! Nigdy nie pozostawiaj dzieci z

 

materiałem opakowania bez nadzoru. Istnieje

 

niebezpieczeństwo uduszenia się.

mOSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA! Proszę się upewnić, czy wszystkie części są nieuszkodzone. Uszkodzone części mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcje fotela.

JOSTROŻNIE! Niebezpieczeń-

stwo przygniecenia! Przy składaniu i rozkładaniu krzesła uwa-

żaj na swoje palce. W przypadku nieuwagi istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała wskutek przygniecenia.

JOSTROŻNIE! Proszę nie pozostawić dzieci bez nadzoru! Niniejszy produkt nie jest urządzeniem do wspinania się lub zabawy! Proszę przestrzegać, aby osoby, w szczegόlności dzieci nie wspinały się na produkt względnie się na nim wspierały. Produkt ten może utracić rόwnowagę oraz wywrόcić się.

JOSTROŻNIE! ZAGROŻENIE POŻAREM! Nie należy ustawiać produktu w pobliżu otwartego ognia

oraz grzejnikόw.

JUpewnić się, czy leżak stoi na twardym, równym podłożu.

JLeżak należy obciążać równomiernie tak, by nie uległ wywróceniu.

6 PL

+ 12 hidden pages