Livarno Z30355 User Manual [pl, en, cs]

Loading...

STORAGE BENCH

Assembly  and safety advice

ŁAWKA

Wskazówki  dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

TÁROLÓPAD

Használati - és biztonsági utasítások

KLOP

Navodila  za montažo in varnost

LAVICE

Pokyny  k montáži a bezpečnostní pokyny

LAVIČKA  NA SEDENIE

Pokyny  pre montáž a bezpečnosť

SITZBANK

Montage  - und Sicherheitshinweise

4

Z30355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

Assembly and safety advice

 

 

 

 

Page

3

 

 

 

 

PL

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

 

 

 

 

Strona

4

 

 

 

 

HU

Használatiés biztonsági utasítások

 

 

 

 

Oldal

5

 

 

 

 

SI

Navodila za montažo in varnost

 

 

 

 

Stran

6

 

 

 

 

CZ

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

 

 

 

 

Strana

7

 

 

 

 

SK

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

 

 

 

 

Strana

8

 

 

 

 

DE / AT / CH

Montageund Sicherheitshinweise

 

 

 

 

Seite

9

 

 

Livarno Z30355 User Manual

Storage bench

Intended use

This product is not intended for commercial use.

Safety information

CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all parts are undamaged and correctly assembled. Incorrect assembly poses the risk of injury. Damaged parts may affect safety and function.

Make sure that the maximum load kg on the seat is 100 kg and 10 kg on the base panel. Otherwise the consequences may be injuries and / or damage to

the materials.

It is recommended that this article is assembled by a competent person.

Cleaning and Care

Use a dry, non-fluffing cloth for cleaning and care of the product.

Disposal

The packaging is wholly composed of environmentally friendly materials that can be disposed of at a local recycling centre.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

GB 3

Ławka

QUżycie zgodne

z przeznaczeniem

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Wskazówki dot. bezpieczeństwa

OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE OBRAŻENIEM! Należy upewnić się, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy zostały zamontowane prawidłowo. Nieprawidłowy montaż grozi niebezpieczeństwem zranienia się. Uszkodzone części mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i funkcję produktu.

Proszę zapewnić, aby maksymalne kg obciążenie siedzenia nie przekraczało

ciężaru 100 kg, a płyty dolnej do maksimum 10 kg. Obrażenia oraz / lub uszkodzenie mienia mogą być tego następstwem.

JZaleca się zlecenie montażu produktu osobie posiadającej odpowiednią wiedzę fachową.

Q Czyszczenie i pielęgnacja

jNie stosować pod żadnym pozorem żrących środków czystości. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia materiał produktu.

Q Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów recyklingu.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

4 PL

+ 8 hidden pages