Livarno Z29970 User Manual [en, pl, cs, de]

0 (0)

Storage Bench

Introduction

Please familiarise yourself with the product prior to assembly. Carefully read the

following assembly instructions and safety tips. Only use the unit as described and for the specified applications. Store these instructions in a safe place. If passing this product on to a third party also include all documents.

Intended use

This product is intended for use as a bench and for the storage of small, lightweight objects in a dry, domestic indoor environment. Any use other than the aforementioned or any product modification is prohibited and can lead to injuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than its intended purpose. This product is not intended for commercial use.

Description of parts

1

Back

 

Front

2

3

Side 1

4

Bottom

5

Side 2

6

Cover (seating surface)

7

Nut

8

Phillips screw (approx. ø 6 x 80 mm)

9

Hinge

10Phillips screw (approx. ø 3 x 12 mm)

11Spring hinge 1

12Phillips screw (approx. ø 4 x 15 mm)

13Spring hinge 2

Introduction / Safety information

Includes

Immediately after unpacking please check the package contents for completeness and if all parts and the product are in good condition. Do not assemble the product if the package contents are incomplete.

1Back

1Front

1Side 1

1Bottom

1Side 2

1Cover (seating surface) 8 Nuts

8 Phillips screws (approx. ø 6 x 80 mm)

3 Hinges

24 Phillips screws (approx. ø 3 x 12 mm)

1 Spring hinge 1

8 Phillips screws (approx. ø 4 x 15 mm)

1Spring hinge 2

1Assembly instructions

Technical specifications

Dimensions:

approx. 88 x 43 x 38 cm

 

(W x H x D)

Max. load:

100 kg

Capacity:

approx. 50 L

Safety information

PLEASE READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE USE! PLEASE KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE!

 

WARNING! RISK OF LIFE

 

AND ACCIDENTS IN INFANTS

 

AND CHILDREN! Never leave

 

children unattended with the packaging materi-

 

al. Risk of su ocation. Keep children away

 

from the product.

CAUTION! RISK OF INJURY! Keep children away from the work area when the product is being assembled. The scope of delivery contains some screws and other small parts.

GB 3

 

 

Safety information / Assembly / Cleaning and Care / Disposal

They could pose a lethal hazard if they are swallowed or inhaled.

CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all parts are undamaged and correctly assembled. Incorrect assembly poses the risk of injury. Damaged parts may a ect safety and function.

CAUTION! Do not leave children without supervision! The product is not a climbing frame or toy! Make sure that nobody stands or pulls themselves up on the product; this applies particularly to children. The product may fall over. This can result in injury and / or damage to property.

Make sure that the product is standing on a solid, even surface. Injury and / or damage to property may otherwise occur.

 

 

CAUTION! FIRE HAZARD! Do

 

 

 

not place the product anywhere

 

 

near an open fire.

 

 

Keep the product away from water and moisture. Damage to property may otherwise occur.

Make sure that the product is only assembled by competent persons.

Make sure that all connections are fitted together securely and check all joints for stability.

 

 

Ensure that the product is not sub-

 

 

100 kg

jected to a load greater than 100 kg.

 

 

Failure to observe this advice could

 

 

result in injury / damage to property.

Remove more stubborn dirt with a slightly dampened, non-flu ng cloth and a mild washing-up liquid.

Never use caustic cleaners. The product material may otherwise be damaged.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Description of product:

Storage Bench

Model no.: Z29970

Version: 05/2011

Assembly

Note: Assemble the product on a scratch-resistant floor that is su ciently large for the purpose. You may have to cover the floor in order to avoid making any scratches.

Assemble the product in line with figures A - F.

Ensure that the side with the groove of front 1 ,

back 2 , side 1 3 and side 2 5 faces inward.

Cleaning and Care

Use a dry, non-flu ng cloth for cleaning and care of the product.

4 GB

 

 

Wstęp / Wskazówki dot. bezpieczeństwa

Ławka skrzynia

Wstęp

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z produktem. W tym celu

należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Produkt używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie instrukcji io jej dobre przechowywanie. W przypadku przekazania produktu w ręce osoby trzeciej, prosimy o przekazanie także wszystkich należących do produktu instrukcji i innych dokumentów.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt przeznaczony jest jako mebel do siedzenia oraz przechowywania małych oraz lekkich przedmiotόw w suchych, prywatych pomieszczeniach wewnętrznych. Produkt służy do użytku prywatnego. Jest on przewidziany do użytku prywatnego wewnątrz mieszkania / domu. Użycie inne niż wyżej opisane lub dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do jego uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Opis części

1 Ściana tylna

2 Ściana przednia

3 Ściana boczna 1

4 Płyta dolna

5 Ściana boczna 2

6 Przykrywa (siedzisko)

7 Nakrętek

8Wkrętόw z rowkiem krzyżowym (ok. ø 6 x 80 mm)

9 Zawiasy

10Wkręty z rowkiem krzyżowym (ok. ø 3 x 12 mm)

11Teleskop 1

12Wkrętόw z rowkiem krzyżowym (ok. ø 4 x 15 mm)

13Teleskop 2

Zakres dostawy

Prosimy o sprawdzenie zawartości - bezpośrednio po rozpakowaniu produktu - pod kątem kompletności i stanu elementów. Nie należy składać produktu, jeżeli zawartość opakowania jest niekompletna.

1Ściana tylna

1Ściana przednia

1Ściana boczna 1

1Płyta dolna

1Ściana boczna 2

1Przykrywa (siedzisko) 8 Nakrętek

8 Wkrętόw z rowkiem krzyżowym (ok. ø 6 x 80 mm)

3 Zawiasy

24Wkręty z rowkiem krzyżowym (ok. ø 3 x 12 mm)

1 Teleskop 1

8 Wkrętόw z rowkiem krzyżowym (ok. ø 4 x 15 mm)

1Teleskop 2

1Instrukcja montażu

Dane techniczne

Wymiary:

ok. 88 x 43 x 38 cm

 

(szer. x wys. x gł.)

Maks. obciążenie:

100 kg

Pojemność:

ok. 50 L

Wskazówki dot. bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ! INSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ NALEŻY STARANNIE PRZECHOWAĆ!

PL 5

 

 

Wskazówki dot. … / Montaż / Czyszczenie i pielęgnacja / Usuwanie

 

OSTRZEŻENIE! NIEBEZ-

 

PIECZEŃSTWO WYPADKU I

 

UTRATY ŻYCIA PRZEZ MAŁE

 

DZIECI! W żadnym wypadku nie pozostawiać

 

dzieci bez nadzoru w pobliżu opakowania.

 

Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt prze-

 

chowywać z dala od dzieci.

OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE OBRAŻENIEM! Proszę przestrzegać, aby podczas montażu niniejszego produktu dzieci przebywały z dala od tego miejsca. W zakresie dostawy znajdują się liczne śruby oraz inne małe części składowe. W przypadku ich połknięcia lub wdychania mogą one doprowadzić do zagrożenie życia.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA SIĘ! Należy upewnić się, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy zostały zamontowane prawidłowo. Nieprawidłowy montaż grozi niebezpieczeństwem zranienia się. Uszkodzone części mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i funkcję produktu.

OSTROŻNIE! Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru! Produkt nie nadaje się do wspinaczki ani nie jest zabawką! Należy zapewnić, aby nikt - w szczególności dzieci - nie stawał na produkt ani się na nim nie opierał. W przeciwnym razie produkt może się przewrócić, a skutkiem tego mogą być obrażenia i / lub szkody rzeczowe.

Produkt należy ustawić na stabilnym i płaskim podłożu. W przeciwnym razie należy liczyć się z obrażeniami i / lub szkodami rzeczowymi.

 

 

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃ-

 

 

 

STWO POŻARU! Produktu nie

 

 

ustawiać w pobliżu otwartego ognia.

Produkt trzymać z dala od wody i wilgoci. W przeciwnym razie mogą powstać szkody rzeczowe.

Proszę pamiętać, że produkt powinien zostać zmontowany przez właściwego fachowca.

Należy zapewnić solidne wykonanie wszystkich połączeń i sprawdzić wszystkie miejsca łączenia pod kątem stabilności.

 

 

Proszę zapewnić, aby maks. obcią-

 

 

100 kg

żenie produktu nie przekraczało cię-

 

 

żaru 100 kg. Obrażenia oraz / lub

 

 

uszkodzenie mienia mogą być tego następstwem.

Montaż

Wskazówka: Produkt montować na odpowiednio dużej powierzchni, odpornej na zadrapania. W razie potrzeby powierzchnię okryć, aby uniknąć ewentualnych zadrapań.

Proszę montować niniejszy produkt zgodnie z rysunkami A - F.

Proszę przy tym zwracać uwagę, aby strony z wpustem ściany tylnej 1 , ściany przedniej 2 , ściany bocznej 1 3 oraz ściany bocznej 2 5 wskazywały do wewnątrz.

Czyszczenie i pielęgnacja

Do czyszczenia i pielęgnacji używać suchej, niepozostawiającej strzępków ściereczki,.

W przypadku silniejszych zabrudzeń ściereczkę można lekko zwilżyć wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego.

Nie stosować pod żadnym pozorem żrących środków czystości. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia materiał produktu.

Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów recyklingu.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

Oznaczenie produktu:

Ławka skrzynia

Nr modelu: Z29970 Wersja: 05/2011

6 PL

 

 

Livarno Z29970 User Manual

Tárolópad

Bevezetés

Szerelés előtt ismerje meg a terméket.

Ehhez olvassa el figyelmesen a következő szerelési utasítást és a biztonsági előírásokat. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott

felhasználási területeken alkalmazza. Ezt a szerelési utasítást jól őrizze meg. Amennyiben a terméket harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék ülőbútorként való használatra és kis és könnyű tárgyak száraz, privát helyiségekben való tárolására készült. A leírtaktól eltérő használat, vagy a termék átalakítása nem megengedett és sérülésekhez és / vagy a termék károsodásához vezethet. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A termék nem ipari felhasználásra készült.

Alkatrészleírás

1

hátsó fal

 

elülső fal

2

3

oldalfal 1

4

fenéklap

5

oldalfal 2

6

fedél (ülőfelület)

7

anya

8

kereszthornyos csavar (kb. ø 6 x 80 mm)

9

zsanér

10kereszthornyos csavar (kb. ø 3 x 12 mm)

11rugós zsanér 1

12kereszthornyos csavar (kb. ø 4 x 15 mm)

13rugós zsanér 2

Bevezetés / Biztonsági figyelmeztetés

Csomagolás tartalma

A kicsomagolás után azonnal ellenőrizze a csomagolás tartalmát, annak teljességét, valamint a termék és az elemek kifogástalan állapotát. Semmi esetre se szerelje össze a terméket, ha a csomagolás nem teljes.

1hátsó fal

1elülső fal

1oldalfal 1

1fenéklap

1oldalfal 2

1fedél (ülőfelület) 8 anya

8 kereszthornyos csavar (kb. ø 6 x 80 mm)

3 zsanér

24 kereszthornyos csavar (kb. ø 3 x 12 mm)

1 rugós zsanér 1

8 kereszthornyos csavar (kb. ø 4 x 15 mm)

1rugós zsanér 2

1szerelési útmutató

Műszaki adatok

Méretek:

kb. 88 x 43 x 38 cm

 

(sz x ma x mé)

Max. terhelés:

100 kg

Befogadó képesség:

kb. 50 L

Biztonsági figyelmeztetés

KÉRJÜK OLVASSA EL A HASZNÁLAT ELŐTT AZ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT! ŐRIZZE MEG GONDOSAN AZ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT!

 

FIGYELMEZTETÉS!

 

ÉLET - ÉS BALESETVESZÉLY KIS-

 

GYERMEKEK ÉS GYERMEKEK

 

SZÁMÁRA! Soha ne hagyjon gyermekeket

 

felügyelet nélkül a csomagolási anyagokkal!

 

Fulladás veszélye áll fenn! Tartsa távol a gyer-

 

mekeket a terméktől!

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Tartsa a gyerekeket a termék összeszerelése alkalmával

HU 7

 

 

Biztonsági figyelmeztetés / Összeszerelés / Tisztítás és ápolás / Megsemmisítés

az összeszerelés helyétől távol. A szállítmány több csavart és más kis részeket tartalmaz. Azok életveszélyesek lehetnek ha azokat lenyelik vagy belélegzik.

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Bizonyosodjon meg róla, hogy a darabok sérülésmentesek és az összeszerelés szakszerűen történt. Szakszerűtlen szerelés esetén sérülésveszély áll fenn. A károsodott elemek befolyásolhatják a biztonságot és a működést.

VIGYÁZAT! Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül! A termék nem mászóvagy játékszer! Biztosítsa, hogy személyek, de különösen gyerekek a termékre ne álljanak ill. a termékhez ne támaszkodjanak. A termék felborulhat. A következmények sérülések és / vagy tárgyi károk lehetnek.

Biztosítsa, hogy a termék szilárd, vízszintes alapon álljon. Ellenkező esetben a következmények sérülések és / vagy tárgyi károk lehetnek.

 

 

VIGYÁZAT! TŰZVESZÉLY! Ne

 

 

 

helyezze a terméket nyílt tüzek

 

 

közelébe.

Tartsa a terméket víztől és nedvességtől távol. Ellenkező esetben a következmények tárgyi károk lehetnek.

Ügyeljen arra, hogy a terméket csak szakértő személyek szereljék össze.

Biztosítsa, hogy valamennyi kötőelem szilárdan legyen egymással összekötve és vizsgálja meg rendszeresen a kötési helyeket stabilitás szempontjából.

 

 

Biztosítsa, hogy a terméket max.

 

 

100 kg

100 kg-al terheljék meg. Ellenkező

 

 

esetben a következmények sérülések

 

 

és / vagy tárgyi károsodások lehetnek.

Tisztítás és ápolás

A tisztításhoz és ápoláshoz használjon egy száraz, szöszmentes törlőkendőt.

Erősebb szennyezősdéseknél használjon egy enyhén megnedvesített, szöszmentes törlőkendőt és enyhe mosogatószert.

Semmi esetre se használjon maró tisztítószert. Máskülönben a termék anyaga károsodhat.

Megsemmisítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési helyeken mentesíthet.

A kiszolgált termék leselejtezési lehetőségeiről tájékozódjon a községi vagy a városi önkormányzatnál.

Termékmegnevezés:

Tárolópad

Modell-sz.: Z29970

Verzió: 05/2011

Összeszerelés

Utalás: A terméket megfelelően nagy, karcolásbiztos felületen szerelje össze. Esetleg karcolások elkerülésére terítsen a padlóra egy takarót.

Szerelje össze a terméket az A – F ábrák szerint.

Ügyeljen arra, hogy a hátsó fal 1 , az elülső fal 2 , az oldalfal 1 3 és oldalfal 2 5 hornyai befelé mutassanak.

8 HU

 

 

Loading...
+ 12 hidden pages