Livarno Z29964A, Z29964B User Manual [pl, en, de]

Loading...
Livarno Z29964A, Z29964B User Manual

LED DESK LAMP

Operation and Safety Notes

LAMPKA STOŁOWA - LED

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

1

LED ASZTALI LÁMPA

 

 

Kezelési és biztonsági utalások

 

2

NAMIZNA LED SVETILKA

 

 

Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

 

 

STOLNÍ LED LAMPA

 

3

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

 

4

 

 

5

STOLNÁ LAMPA S LED-DIÓDOU

 

 

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

 

 

 

9

6

LED-TISCHLEUCHTE

 

4

4

Bedienungsund Sicherheitshinweise

 

8

 

 

Z29964A

4

Z29964B

LED Desk Lamp

Introduction

The instructions for use are to be considered as part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for

use. The product must only be used as described and for the stated fields of application. If you pass the product on to third parties, please give them all of the documentation as well.

Intended Use

This lamp is intended for use indoors only, in dry and enclosed rooms. Other forms of use or changes to the product are deemed to be contrary to the intended use and may result in risks such as the danger of death, injuries and damage. The manufacturer does not accept any liability for injury or damage resulting from use of this product contrary to its intended use. The product is not intended to be used for commercial purposes.

Description of parts

7

ON / OFF switch

1

2

Lamp head

3

Screw

4

Hexagonal key

5

Rod

6

Screw

7

Plug-in mains adapter

8

Lamp base

9Screw

Technical information

Operating voltage:

230–240 V ~, 50 Hz

Output:

12 V

 

,150 mA

Bulb:

LED (non-replaceable)

GB

Operating current for LED:

approx. 21 mA, 0.063 W

Protection class:

 

Z29964A:

matt

Z29964B:

polished

Included items

Check that all the items and accessories are present and that the lamp is in perfect condition immediately after unpacking.

1 LED Desk Lamp

1 Lamp base

1 Hexagonal key

1Screw

1Operating instructions

Safety

Safety Information

In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the guarantee claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions, no liability is accepted!

DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of su ocation.

Children frequently underestimate the dangers. Please keep children away from the device at all times.

This device is not a toy and should not be played by children. Children are not able to understand the dangers that can occur when handling this device.

Children or other individuals who do not know or have no experience of handling this device, or whose physical, sensory or mental abilities are restricted, must not use the device without supervision or instruction by an individual responsible for their safety. Children must be supervised in order to ensure that they do not play with the device.

GB

This light is designed for use indoors only, in dry and enclosed rooms.

If the lamp is not to be used for an extended period, e.g. while you are away on holiday, then it must be pulled out of the mains socket.

The LED becomes hot during operation. Allow the lamp and bulb to cool before you touch them.

The LED cannot be replaced.

Avoid risk of loss of life from electric shock!

RISK OF ELECTRIC SHOCK! Always check the device for damage before plugging it into a mains outlet socket. A damaged device presents a risk of loss of life from electric shock.

Before use, ensure that the mains voltage available is the same as the required operating voltage for the device (230–240 V~).

Do not use the device if you find any damage.

Dispose of the lamp if you discover any damage to the mains lead, mains adapter or lamp.

The supply cord of the lamp cannot be replaced. If the cord is damaged, the device should be scrapped.

Never open any of the electrical equipment or insert any objects into it. Such interventions represent the danger of death from electric shock.

It is essential that the device does not come into contact with water or other liquids. Never use the device in the immediate vicinity of a bathtub, shower or swimming pool. Never touch the mains plug 7 with damp or wet hands.

Assembly

Screw the screw

3

out of the lamp head and place it carefully to one side.

Insert the lamp head

 

2

into the rod

5

. Carefully pull on the cable while doing so.

Align the thread and the notch-out for the screw with one another. Using the hexagonal

key

4

, screw the screw

 

3

 

su ciently far into the lamp head

2

so that the latter is

flush with the housing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unscrew the screw

 

6

,

9

from the lamp base

8

and place it carefully to one side.

Attach the rod

5

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insert the screw

 

6

,

9

through the lamp base

8

and screw it firmly into the rod

5

by using the hexagonal key

 

4

.

 

 

 

 

 

Your lamp is now ready for operation.

 

 

 

 

 

GB

Use

Set up the lamp on a horizontal, even surface.

Insert the plug adapter

7

on the mains lead into the socket.

Press the ON / OFF switch

1

to switch the desk lamp on or o .

Turn the lamp head

2

in the desired direction.

Maintenance and Cleaning

Note: The device requires no maintenance.

The LEDs cannot be replaced.

To do this pull the adapter 7 out of the mains socket.

CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! For electrical safety reasons do not clean the lamp with water or other liquids and never immerse it in water. Always use a dry flu -free cloth for cleaning the device.

Do not use any solvents, petrol or similar. This would cause damage to the light.

Service

GB

Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720

(0,10 GBP/Min.) e-mail: milomex@lidl.gb

IAN 64407

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

GB

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Product Information:

LED Desk Lamp

Model no.:

Z29964A

 

Z29964B

Version:

05 / 2011

Last Information Update: 04 / 2011

Ident no.: Z29964A / B042011-4

EMC

GB

Lampka stołowa - LED

Wstęp

Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu proszę zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi

i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować w sposób tu opisany i zgodnie z określonym tu zakresem zastosowania. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsza lampa przeznaczona jest wyłącznie do zastosowania w obszarach wewnętrznych, w suchych oraz zamkniętych pomieszczeniach. Inne zastosowania lub zmiany w produkcie są uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i mogą prowadzić do ryzyka takiego jak zagrożenie życia, obrażenia ciała i uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

 

Opis części

 

Przełącznik ZAŁ. / WYŁ.

1

2

Głowica lampy

3

Śruba

4

Klucz imbusowy

5

Połączenie

6

Śruba

7

Adapter-wtyczka

8

Podstawa lampy

9

Śruba

Dane techniczne

Napięcie robocze:

230–240 V , 50 Hz

Wyjście:

12 V

 

,150 mA

 

PL

Żarówka:

LED (niewymienna)

Pobór prądu dla LED:

ok. 21 mA, 0,063 W

Klasa ochrony:

 

Z29964A:

matowa

Z29964B:

polerowana

Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy zawsze dokonać natychmiastowej kontroli dostawy pod względem kompletności, jak rόwnież pod względem nienagannego stanu niniejszego urządzenia.

1 Lampa stołowa - LED

1 Podstawa lampy

1 Klucz imbusowy

1 Śruba

1 Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku szkód, które zostaną spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi wygasa roszczenie gwarancyjne! Za szkody pośrednie nie będzie przejmowana żadna odpowiedzialność! W przypadku szkód materialnych lub szkód osobowych, które zostaną spowodowane niewłaściwym posługiwaniem się urządzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa nie będzie przejmowana żadna odpowiedzialność!

ZAGROŻENIE ŻYCIA ORAZ NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU W PRZYPADKU W MAŁYCH DZIECI! Nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru dzieci z materiałem opakowaniowym.

Zachodzi niebezpieczeństwo uduszenia się materiałem opakowaniowym. Dzieci często nie doceniają zagrożenia. Należy trzymać dzieci z dala od produktu.

Niniejsze urządzenie nie jest zabawką i należy trzymać je z dala od dzieci. Dzieci nie rozpoznają niebezpieczeństwa związanego z użytkowaniem tego urządzenia. Dzieciom lub osobom, którym brak wiedzy lub doświadczenia w obchodzeniu się z urządzeniem, lub które są ograniczone pod względem ich fizycznych, sensorycznych lub

PL

duchownych zdolności, nie wolno obsługiwać urządzenia bez nadzoru lub wskazówek osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Lampa ta przeznaczona jest wyłącznie do użytku w obszarach wewnętrznych, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.

Jeśli lampy nie używa się przez dłuższy czas (np. podczas urlopu), należy ją usunąć z gniazdka.

Dioda LED nagrzewa się podczas zastosowania. Lampę oraz żarówkę przed dotykiem należy pozostawić, aby ostygła.

Dioda LED nie jest wymienna.

Unikaj zagrożenia życia przez porażenie prądem elektrycznym!

ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Przed każdym podłączeniem do sieci należy sprawdzić urządzenie pod względem ewentualnych uszkodzeń. Uszkodzone urządzenie oznacza zagrożenie życia wywołane przez porażenie prądem elektrycznym.

Należy sprawdzić przed użyciem, że napięcie w sieci odpowiada wymaganemu napięciu pracy urządzenia (230–240 V ).

Nie należy korzystać z urządzenia w przypadku zauważenia jakichkolwiek szkód.

Należy usunąć lampę, stwierdzając uszkodzenia na przewodzie sieciowym, adapterze lub lampie.

Przewód zasilający lampę nie może zostać zastąpiony innym. Jeżeli jest uszkodzony, produkt należy usunąć.

Nigdy nie należy otwierać sprzętu elektrycznego lub wkładać w niego jakiekolwiek przedmioty. Takie interwencje stwarzają poważne zagrożenie dla życia na skutek porażenia prądem elektrycznym.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami.

Nigdy nie należy używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica lub innych basenów.

Nigdy nie należy dotykać adaptera-wtyczki 7 z wilgotnymi lub mokrymi rękami.

Montaż

Odkręcić śrubę 3 z głowicy lampy i ostrożnie odłożyć na bok.

Włożyć głowicę lampy 2 w połączenie 5 . Należy przy tym ostrożnie pociągnąć za przewód. Gwint oraz otwór na śrubę usytuować względem siebie. Śrubę 3 przykręcić

PL

za pomocą klucza imbusowego 4 tak daleko w głowicę lampy 2 , aby zrównała się z obudową.

Odkręcić śrubę

6

,

9

z podstawy lampy

8

i ostrożnie odłożyć na bok.

Zmontować połączenie

5

.

 

 

 

 

 

 

Przełożyć śruby

6

9

przez podstawę lampy

8

i mocno je wkręcić za pomocą

klucza imbusowego

4

do połączenia

5

.

Państwa lampa gotowa jest do zastosowania.

Zastosowanie

Ustaw lampę na płaskiej, poziomej powierzchni.

Włóż adapter-wtyczkę 7 przewodu sieciowego do gniazdka.

Naciśnij przycisk ZAŁ. / WYŁ. 1 , aby załączyć lub wyłączyć lampę stołową.

Obróć głowicę lampy 2 w żądanym kierunku.

Konserwacja oraz czyszczenie

Wskazόwka: Niniejsze urządzenie nie wymaga konserwacji.

Brak możliwości wymiany żarόwek LED.

Proszę wyciągnąć adapter 7 z gniazdka.

OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w zakresie elektryczności, nie wolno czyścić lampy za pomocą wody lub innych płynόw, ani też zanurzać w wodzie. Do czyszczenia należy stosować jedynie suchej, nie strzępiącej się ścierki.

Proszę nie stosować rozpuszczalnikόw, benzyny lub podobnych. Lampa może ulec zniszczeniu.

Serwis

PL

Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996 e-mail: milomex@lidl.pl

IAN 64407

PL

Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów recyklingu.

O możliwościach usuwania zużytych urządzeń dowiedzą się Państwo w Urzędzie Gminy lub Zarządzie Miasta.

W interesie ochrony środowiska nie wyrzucać produktu, gdy wysłuży się, do śmieci domowych, tylko przekazać go do specjalistycznego punktu utylizacji. Informacje odnośnie punktów zbiórki odpadów przeznaczonych do utylizacji oraz godzin ich otwarcia można uzyskać u lokalnych władz administracyjnych.

Informacja o produkcie:

Lampka stołowa - LED

Nr modelu:

Z29964A

 

Z29964B

Wersja:

05 / 2011

Stan informacji: 04 / 2011

Nr identyfikacyjny: Z29964A / B042011-4

EMC

PL

LED asztali lámpa

Bevezetés

A Használati utasítás alkotó része ennek a terméknek. A biztonságra, a használatára és és a mentesítésére vonatkozó fontos utasításokat tartalmazza. A termék

használata előtt ismerje meg valamennyi használati és biztonsági utasítást. A terméket csak a leírtaknak megfelelően és a megadott alkalmazási területeken használja. A termék harmadik számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a lámpa kizárólag beltéri, száraz és zárt helyiségekben történő használatra készült. Más alkalmazások, vagy a készülék megváltoztatása nem rendeltetésszerűnek számítanak és kockázatokhoz pld. életveszélyes helyzetekhez, sérülésekhez és károsodásokhoz vezethetnek. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal jótállást. A termék nem ipari felhasználásra készült.

A részek megnevezése

1

BE- / KI-kapcsoló

2

lámpafej

3

csavar

4

imbuszkulcs

5

rúd

6

csavar

7

dugós adapter

8

lámpatalp

9csavar

Műszaki adatok

Üzemelési feszültség:

230–240 V ~, 50 Hz

Kimenet:

12 V

 

,150 mA

Világító eszköz:

LED (nem kicserélhetők)

HU

LED-en átfolyó áram:

kb. 21 mA, 0,063 W

Védettségi osztály:

 

Z29964A:

matt

Z29964B:

polírozott

A szállítmány tartalma

Vizsgálja meg mindig közvetlenül a kicsomagolás után a szállítmány tartalmát teljesség, valamint a készülék kifogástalan állapota szempontjából.

1 LED-es asztali lámpa

1lámpatalp

1imbuszkulcs

1csavar

1használati útmutató

Biztonság

Biztonsági tudnivalók

Az olyan károknál, amelyek ennek a kezelési utasításnak a figyelmen kívül hagyása okoz, a garancia érvényét veszti! Következménykárokért nem állunk jót! Az olyan tárgyi és személyi sérülésekért, amelyeket szakszerűtlen kezelés, vagy a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása okoz nem állunk jót!

ÉLETÉS BALESETVESZÉLY KISGYEREKEK ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA! Sohase hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanya-gokkal. A csomagoló anyagok által fulladásveszély áll

fenn. A gyerekek gyakran lebecsülik a veszélyeket. Tartsa a gyerekeket a terméktől mindig távol.

Ez a készülék nem játékszer és nem való gyerekkézbe. A gyerekek nem képesek felismerni a készülékkel való járás alkalmával fellépő veszélyeket.

Gyerekeknek és olyan személyeknek, amelyeknek a készülékkel való járással kapcsolatos tudása vagy tapasztalata hiányos, vagy amelyek fogyatékos testi, szenzórikus vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, a készüléket a biztonságukért felelős személy

HU

útbaigazítása és felügyelete nélkül használni nem szabad. A gyerekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A lámpa kizárólag beltéri, száraz és zárt helyiségekben történő üzemelésre alkalmas.

Ha a lámpát hosszabb ideig nem használja (pld. a szabadság ideje alatt), távolítsa el a dugós adaptert a hálózati csatlakozó dugaljzatból.

A LED üzemelés közben forróvá válik. Hagyja a lámpát és a világító eszközt lehűlni, mielőtt azokat megérintené.

A LED-et nem lehet kicserélni.

Kerülje el az áramütés általi életveszélyeket!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! A hálózathoz való csatlakoztatás előtt vizsgálja meg a készüléket esetleges sérülések szempontjából. Sérült készülék áramütés általi életveszélyt jelent.

A használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a rendelkezésre álló hálózati feszültség azonos e a készülék számára szükséges üzemelési feszültséggel (230–240 V~).

Ne használja a készüléket, ha rajta valamiféle sérüléseket állapit meg.

Mentesítse a lámpát, ha a hálózati kábelen, az adapteren vagy a lámpán sérüléseket állapit meg.

A lámpa hálózati kábelét nem lehet kicserélni. Ha az megsérült, a terméket ki kell selejtezni.

Sohase nyissa fel valamelyik üzemelési eszközt vagy ne dugjon tárgyakat azokba. Az ilyen beavatkozások áramütés általi életveszélyt jelentenek.

Kerülje el feltétlenül a készüléknek vizzel vagy más folyadékokkal való érintkezését. Sohase használja a készüléket fürdőkádak, zuhanyzók vagy úszómedencék közvetlen közelében.

Sohase fogja meg a dugós adaptert 7 nedves vagy vizes kézzel.

Szerelés

Csavarja ki a lámpafejből a csavart 3 és tegye azt gondosan félre.

Dugja a lámpafejet

2

a rúdba

 

5

. Eközben húzza óvatosan a kábelt. Illessze a

menetet és a nyílást a csavar számára egymás fölé. Csavarja az imbuszkulcs

4

 

segítségével a csavart

3

addig a lámpafejbe

 

2

, amíg az hézagmentesen illeszkedik

a házhoz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csavarja ki a lámpatalpból

8

a csavart

6

,

9

és tegye azt gondosan félre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

64407_livx_Tischleuchte_content_LB4.indd

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerelje fel a rúdat 5 .

Dugja a csavart 6 , 9 át a lámpatalpon 8 és csavarja az imbuszkulcs 4 segítségével szorosan a rúdra 5 .

A lámpája most készen áll az üzemelésre.

Használat

Állítsa a lámpát egy egyenes és vízszintes felületre.

Dugja a hálózati kábelen található dugós adaptert 7 egy csatlakozó dugaljzatba.

Az asztali lámpa bevagy kikapcsolásához működtesse a BE- / KI-kapcsolót 1 .

Fordítsa a lámpafejet 2 a kívánt irányba.

Karbantartás és tisztítás

Utalás: A készülék karbantartásmentes.

A LED-eket nem lehet kicserélni.

Húzza ki a dugós adaptert 7 a csatlakozó dugaljzatból.

VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Elektromos biztonsági okok miatt a lámpát sohase szabad vizzel vagy más folyadékkal tisztítani, vagy akár a vízbe meríteni. A tisztításhoz csak egy száraz és szöszmentes kendőt használjon.

Ne használjon erre a célra oldószereket, benzint vagy hasonlókat. A lámpa azok által megkárosodhat.

Szerviz

HU

Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 e-mail: milomex@lidl.hu

IAN 64407

Megsemmisítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési helyeken mentesíthet.

A kiszolgált termék mentesítésének a lehetőségeit a községe vagy városa illetékes hivatalánál tudhatja meg.

A környezetvédelem érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétbe, hanem juttassa azt el egy szakszerű mentesítéshez. A gyűjtőhelyeket és azok nyitvatartási diejét az illetékes hivatalánál érdeklődheti meg.

Termékinformáció:

LED asztali lámpa

Modellszám: Z29964A

 

Z29964B

Verzió:

05 / 2011

Információk állása: 04 / 2011

Ident.-No.: Z29964A / B042011-4

EMC

HU

HU

Namizna LED svetilka

Uvod

Navodilo za uporabo je sestavni del tega izdelka. Vsebuje pomembna navodila za varnost, uporabo in odstranitev. Preden začnete izdelek uporabljati, se sezna-

nite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi navodili. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo v predviden namen. V primeru izročitve izdelka tretjim, jim predajte tudi vso dokumentacijo.

Predvidena uporaba

Ta svetilka je predvidena izključno za uporabo v notranjosti, v suhih in zaprtih prostorih. Uporaba v druge namene ali spreminjanje izdelka nista skladna z določili in lahko vodita do tveganj kot življenjske nevarnosti, poškodb oseb in povzročitve okvar. Za škodo, nastalo zaradi uporabe v nasprotju z navodili, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti. Izdelek ni namenjen profesionalni uporabi.

Opis delov

1

stikalo za VKLOP/IZKLOP

2

glava svetilke

3

vijak

4

šestrobi inbus ključ

5

ogrodje

6

vijak

7

vtični adapter

8

podnožje svetilke

9

vijak

Tehnični podatki

Obratovalna napetost:

230–240 V ~, 50 Hz

Izhod:

12 V

 

,150 mA

Žarnica:

LED (ni zamenljiva)

SI

Delovni tok za LED:

pribl. 21 mA, 0,063 W

Zaščitni razred:

 

Z29964A:

mat

Z29964B:

polirana

Obseg dobave

Takoj po razpakiranju obseg dobave prekontrolirajte, ali je dobava popolna in je naprava v brezhibnem stanju.

1 LED namizna svetilka

1 podnožje svetilke

1 šestrobi inbus ključ

1vijak

1navodilo za uporabo

Varnost

Varnostna opozorila

Pri škodi, povzročeni zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, pravica do garancije ugasne! Za posledično škodo jamstva ne prevzamemo! Pri materialni škodi ali poškodbah oseb, povzročenih zaradi nepravilnega rokovanja ali neupoštevanja varnostnih opozoril, jamstva ne prevzamemo!

ŽIVLJENJSKA NEVARNOST IN NEVARNOST NEZGOD ZA MAJHNE OTROKE IN OTROKE! Otroke nikoli ne puščajte brez nadzora skupaj z embalažnim materialom. Obstaja nevarnost

zadušitve z embalažnim materialom. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnost. Otroci naj ne bodo v bližini izdelka.

Ta naprava ni igrača in ne sodi v otroške roke. Otroci nevarnosti, ki nastanejo pri rokovanju z napravo, ne morejo prepoznati.

Otroci ali osebe, ki jih primanjkuje znanja ali izkušenj v ravnanju z napravo, ali ki so omejeni v telesnih, senzoričnih ali duševnih zmogljivostih, naprave ne smejo uporabljati brez nadzora oziroma samo pod vodstvom druge osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

SI

Svetilka je primerna izključno za uporabo v notranjosti, v suhih in zaprtih prostorih.

Če svetilke dlje časa ne uporabljate (npr. med dopustom), jo odstranite iz vtičnice.

LED se med obratovanjem segreje. Svetilko in žarnico pustite, da se ohladita, preden se ju dotikate.

LED se ne da zamenjati.

Preprečite življenjsko nevarnost zaradi udara električnega toka!

NEVARNOST UDARA ELEKTRIČNEGA TOKA! Pred vsako priključitvijo na omrežje napravo prekontrolirajte, ali kaže znake morebitnih poškodb. Poškodovana naprava predstavlja življenjsko nevarnost zaradi udara električnega toka.

Pred uporabo se prepričajte, da se razpoložljiva omrežna napetost ujema s potrebno obratovalno napetostjo naprave (230 – 240 V ~).

Naprave ne uporabljajte, če ugotovite kakršnekoli poškodbe.

Svetilko zavrzite, če odkrijete kakršnekoli poškodbe na omrežnem kablu, adapterju ali svetilki.

Omrežnega kabla svetilke se ne da zamenjati. Če je poškodovan, je treba izdelek izločiti iz uporabe.

Električnih delov naprave nikoli ne odpirajte in v njih ne vtikajte kakršnihkoli predmetov. Takšni posegi predstavlja življenjsko nevarnost zaradi udara električnega toka. Obvezno preprečite, da bi naprava prišla v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprave nikoli ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, prhe ali plavalnega bazena.

Vtičnega adapterja 7 se nikoli ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.

Montaža

Vijak 3 odvijte iz glave svetilke in ga skrbno dajte na stran.

Glavo svetilke 2 vtaknite v ogrodje 5 . Pri tem previdno vlecite za kabel. Navoj in odprtino za vijak namestite drug nad drugega. Vijak 3 privijte s pomočjo šestrobega

inbus ključa

4

tako daleč v glavo svetilke

2

, da je poravnan z ohišjem.

Vijak

6

,

9

odvijte iz glave svetilke

8

in ga skrbno dajte na stran.

Montirajte ogrodje

5

.

 

 

 

 

Vijak

6

,

9

vtaknite skozi podnožje svetilke

8

in ga s pomočjo šestrobega inbus

ključa

 

4

privijte v ogrodje

5

.

Vaša svetilka je zdaj pripravljena za uporabo.

SI

Uporaba

Svetilko postavite na ravno in vodoravno površino.

Vtični adapter 7 omrežnega kabla vtaknite v vtičnico.

Za vklop ali izklop svetilke pritisnite stikalo za VKLOP / IZKLOP 1 .

Glavo svetilke 2 zavrtite v želeno smer.

Vzdrževanje in čiščenje

Opozorilo: Naprava ne terja vzdrževanja.

LED žarnic se ne da zamenjati.

Vtični adapter 7 potegnite iz vtičnice.

POZOR! NEVARNOST UDARA ELEKTRIČNEGA TOKA! Iz električno varnostnih razlogov se svetilke nikoli ne sme čistiti z vodo ali drugimi tekočinami ali je celo potapljati v vodo. Za čiščenje uporabljajte samo suho krpo, ki ne pušča vlaken.

Ne uporabljajte topil, bencina ipd. Pri tem bi se svetilka poškodovala.

Servis

SI

Servis Slovenija Phone: 080080917

e-mail: milomex@lidl.si

IAN 64407

Odstranitev

Embalaža je sestavljena iz ekoloških materialov, ki jih lahko odlagate na lokalnim lokacijah za recikliranjem.

Vse o možnostih za odstranjevanje odsluženega izdelka boste izvedeli pri vaši občinski ali mestni upravi.

SI

20.04.11 13:49

+ 1 hidden pages