Livarno Z29832 User Manual [en, pl, cs, de]

0 (0)

WALL SHELF

Assembly and safety advice

REGAŁ ŚCIENNY

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

FALIPOLC

Használatiés biztonsági utasítások

STENSKI REGAL

Navodila za montažo in varnost

NÁSTĚNNÁ POLICE

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

NÁSTENNÁ POLICA

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

WANDREGAL

Montageund Sicherheitshinweise

Z29832

4

GB

Assembly and safety advice

Page

4

PL

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

Strona

6

HU

Használatiés biztonsági utasítások

Oldal

8

SI

Navodila za montažo in varnost

Stran

10

CZ

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

Strana

12

SK

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

Strana

14

DE / AT / CH

Montageund Sicherheitshinweise

Seite

16

Livarno Z29832 User Manual

Sicherheit / Bedienung

1

6 mm

You need · Potrzebujecie · Szüksége van · Potrebujete · Potřebujete

Budete potrebovať · Sie benötigen:

1x

1

1x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 x

3

5 x

4

2 x

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

1

5 x

4

5 x 3

 

 

C

D

2

5

3

Introduction / Safety advice

Wall shelf

Introduction

Before assembling and using the device for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the

following assembly instructions and safety instructions carefully. Only use the product as described and for the designated areas of application. Please keep these instructions in a safe place. If you hand this product on to a third party, you must also pass on all documents relating to the product.

Proper Use

The product is designed for storing light objects such as books or similar items. It is only intended for private use indoors. This product is designed for storing CDs only. Any use other than previously mentioned or any product modification is prohibited and can lead to injuries and/or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than for the intended purpose. The product is not intended for commercial use.

Description of Parts

1 Wall bracket

2 Shelf

3 Screw

4 Dowel

5Screw

Dimensions / Material

Shelf:

approx. 78 x 4 x 23 cm

 

(W x H x D)

Material:

 

Shelf:

MDF board, plastic

Wall bracket:

metal

Max. load capacity: 10 kg

4GB

Supply Scope

Note: When you are unpacking the components make sure that you do not unintentionally throw away any of the assembly materials.

Please check immediately on unpacking that the delivery is complete and that the product and all parts are in perfect condition. Do not under any circumstances assemble the product if the delivery is incomplete.

1 x Wall bracket

5 x Screws (assembly material)

5 x Dowels (assembly material)

2 x Screws

1 x Shelf

1 x Assembly instructions

Safety advice

KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE!

To avoid the risk of injury!

 

 

 

 

 

 

 

 

DANGER OF

 

 

 

 

WARNING!

 

 

 

LOSS OF LIFE AND ACCIDENT

 

 

 

TO INFANTS AND CHILDREN!

 

 

 

 

Never leave children unsupervised with the

 

packaging materials. Danger of su ocation.

 

Keep out of the reach of children. It is not a toy.

 

 

WARNING!

RISK OF FATAL INJURY!

 

 

During installation keep children away from the

 

 

area in which you are working. The scope of

 

 

supply includes a number of screws and other

 

 

small parts. These may prove life-threatening if

 

 

swallowed or inhaled.

 

 

WARNING!

RISK OF FATAL INJURY!

 

 

Please ensure that you do not drill into any

 

 

electrical wiring, gas or water pipes in the wall.

 

 

If necessary, carry out checks with a wire, pipe

 

 

and stud detector before you drill into a wall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safety advice / Assembly / Cleaning and Care / Disposal

CAUTION! DANGER OF INJURY! Please ensure that no parts are damaged and that all parts are correctly assembled. Incorrect assembly or fitting may lead to injury. Damaged parts can adversely a ect safety and proper function.

CAUTION! Do not leave children unattended. The product is not a climbing frame or toy. Make sure that nobody climbs or leans on the product, particularly children. This may result in injury and / or damage.

Make sure that the product is only assembled by competent persons.

Please check the stability of the product before use.

 

 

Do not subject to a load of more than

 

 

10 kg

10 kg. Otherwise there is a danger of

 

 

injury and / or damage to the product.

 

 

You should perform regular checks to ensure that all connections are intact and tighten the screws at regular intervals.

How to prevent damage to property!

Before wall installation please ensure that the selected wall is suitable for attaching the product. Ask in specialist shops if necessary.

Before installing the product on the wall you should find out about the appropriate installation material for your wall. For wall installation we have enclosed installation material that is suitable for standard masonry.

Push the shelf 2 onto the wall bracket 1 and, using the screws supplied 5 ; fix both together from underneath (see Fig. C, D).

Cleaning and Care

Use a slightly dampened, non-flu ng cloth to clean the product.

Do not under any circumstances use corrosive or abrasive cleaning agents.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Product description:

Wall shelf

Model No.: Z29832

Version:

12 / 2010

Assembly

Hold the wall bracket 1 against the wall and mark where the boreholes should go (see Fig. A).

Drill the boreholes with an appropriate drill

and insert the dowels 4 into the boreholes.

CAUTION! RISK OF INJURY! Consult the operating instructions of your drill.

Attach the wall bracket 1 with the aid of suitable screws 3 (see Fig. B).

GB 5

Wstęp / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Regał ścienny

Wstęp

Przed montażem i uruchomieniem produktu po raz pierwszy zapoznaj się z produktem. W tym celu przeczytaj

uważnie następującą instrukcję montażową oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Używaj produktu wyłącznie tak jak to opisano i do podanych zakresów zastosowania Przechowuj niniejszą instrukcję. Przy przekazywaniu produktu osobom trzecim przekaż wraz z nim również wszystkie podkładki dokumentacyjne.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do umieszczania na nim lekkich przedmiotów, takich jak np. książki itp. Produkt jest przeznaczony tylko do użytku prywatnego w pomieszczeniach wewnętrznych. Użycie inne niż wyżej opisane lub dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do jego uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Uchwyt ścienny: metal

Maks. obciążenie: 10 kg

Zakres dostawy

Wskazówka: Podczas rozpakowywania proszę uważać, aby nieopatrznie nie wyrzucić elementów montażowych.

Prosimy o sprawdzenie zawartości - bezpośrednio po rozpakowaniu produktu - pod kątem kompletności i stanu elementów. Nie należy składać produktu, jeżeli zawartość opakowania jest niekompletna.

1 x Uchwyt ścienny

5 x Śruba (materiał montażowy)

5 x Kołek (materiał montażowy)

2 x Śruba

1 x Półka regału

1 x Instrukcja montażu

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PRZECHOWUJ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ!

 

Opis części

 

 

 

 

Unikać skaleczeń!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Uchwyt ścienny

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE!

ZGROŻE-

 

Półka regału

 

 

 

 

 

 

NIE DLA ŻYCIA I NIEBEZPIE-

 

2

 

 

 

 

3

Śruba

 

 

 

 

 

 

CZEŃSTWO WYPADKU DLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kołek

 

 

 

DZIECI! Ze względu na ryzyko uduszenia się

 

4

 

 

 

 

5

Śruba

 

 

 

nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z

 

 

 

 

 

 

 

materiałem opakowaniowym. Uważać, aby

 

Wymiary / materiał

 

 

artykuł nie znajdował się w zasięgu dzieci. Ten

 

 

 

artykuł nie jest zabawką!

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE!

ZAGROŻENIE ŻYCIA!

 

Półka regału:

ok. 78 x 4 x 23 cm

 

 

Podczas montażu należy pilnować, aby w

 

 

 

 

(szer. x wys. x głęb.)

 

 

pobliżu miejsca pracy nie było dzieci. W zakresie

 

 

 

 

 

 

 

dostawy znajdują się liczne wkręty i inne drobne

 

Materiał:

 

 

 

części. Mogą one stanowić zagrożenie życia

 

Półka regału:

płyta MDF, tworzywo sztuczne

 

 

w razie ich połknięcia przez dzieci lub przedo-

 

 

 

 

 

 

 

stania się do ich dróg oddechowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...
+ 12 hidden pages