Livarno LED ANGLED TORCH User Manual [pl, en, cs, de]

Loading...
Livarno LED ANGLED TORCH User Manual

[1]

[2] [3]

- - [4]

+

+

[5] - +

[6]

[7]

Service address/Adres serwisu/

A szerviz címe/Naslov servisne službe/ Adresa servisu/Serviceadresse:

Mellert SLT GmbH & Co. KG D-75015 Bretten Langenmorgen 2

Tel.: +49 (0) 7252 - 505 - 58

Fax: +49 (0) 7252 - 505 - 10 www.mellert-slt.com

E-Mail: kundenservice@mellert-slt.com

TL217W Made in China to Mellert SLT quality standards

V 1.0/05/12/2014

 

 

4

 

IAN 107110

 

 

 

 

 

1 - 4

 

Guarantee:

obudowę i zamknąć ją przez obrócenie. Na głowicy

LED ANGLED TORCH

This product has a 3 year guarantee from the date of

latarki znajduje się przycisk [7], który należy nacisnąć,

purchase, for time and materials. This guarantee does not

aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

 

 

 

Operating instructions

apply to products which are used incorrectly, modified,

Czyszczenie i konserwacja:

 

 

 

Intended use:

 

 

 

neglected (including normal wear), damaged by accident

 

 

 

Congratulations on the purchase of your new device.

or abnormal operating conditions, or are handled

Produkt czyścić tylko suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

You have acquired a high-quality product. The

incorrectly. For a claim under guarantee, the appliance

Ochrona środowiska/usuwanie:

 

 

operating instructions are a component of this product.

together with proof of purchase and a brief description of

Produkt oddać do punktu zbiorczego zużytego sprzętu

They contain important information on safety, use and

the fault are to be sent to Mellert SLT. If there is no proof

elektrycznego. Baterii/akumulatorów nie wyrzucać do

disposal. Familiarise yourself with all operating and

of guarantee, repairs will be carried out only against

śmieci domowych! Baterie/akumulatory i/lub urządzenie

safety information before using the product. Only use the

payment.

usunąć do odpowiedniego pojemnika zbiorczego.

product as described and for the declared uses. If you

 

Zużytych urządzeń nie zwraca się do punktów sprzedaży.

give the product to a third party, also provide them with

 

Gwarancja:

 

 

 

 

 

 

 

all documents. This LED lamp is not suitable for household

LATARKA KĄTOWA LED

 

 

 

 

 

 

 

room lighting. This LED lamp is suitable for extreme

Produkt posiada 3 letnią gwarancję od daty zakupu, która

temperatures below -20°C.

Instrukcja obsługi

obejmuje wyprodukowanie i materiały. Gwarancja nie

Safety instructions and warnings:

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:

obejmuje produktów, które są niewłaściwie użytkowane,

modyfikowane,

zaniedbane

(w

tym

normalnego

LED: Do not look directly into the light, or direct the torch

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia.

zużycia), uszkodzonych w wypadkach, użytkowanych

into the eyes of other people. Switch the product off when

Zdecydowaliście się Państwo na produkt wysokiej jakości.

it is not in use. Do not immerse the product in water or other

Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona

w nietypowych warunkach lub produktów, z którymi

liquids. Always keep the product, batteries, and packaging

ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania

obchodzono się niewłaściwie. W razie reklamacji

out of the reach of children. The product is not a toy.

i usuwania. Przed użyciem produktu prosimy zapoznać

gwarancyjnej należy odesłać urządzenie wraz z

We accept no liability for personal or material damage

się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi

dowodem zakupu i krótkim opisem uszkodzenia do firmy

caused by incorrect use or by failure to comply with these

i bezpieczeństwa. Produkt należy używać zgodnie z

Mellert SLT. Bez dokumentu gwarancyjnego naprawa

operating instructions. In such cases, any guarantee claim

podanym opisem i w podanych obszarach zastosowania.

może być wyłącznie odpłatna.

 

 

 

 

is nullified.

Przy przekazaniu produktu stronie trzeciej wręczyć jej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

całą dokumentację. Ta latarka LED nie jest przeznaczona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical details and scope of delivery:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym.

LED SAROKZSEBLÁMPA

 

 

 

3 x batteries/Micro/AAA/LR03/1,5 V;

Ta latarka diodowa dostosowana jest do ekstremalnych

 

 

 

1 x operating instructions

temperatur poniżej -20 °C.

Használati utasítás

 

 

 

 

 

Illuminant: 9 x LED/approx. 50 lumen/lifespan approx.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia:

Rendeltetésszerű használat:

 

 

 

50 000 hrs

 

 

Ezzel

Battery life: approx. 4 hrs (at 20% of the original

LED: Nie patrzeć bezpośrednio w światło ani nie kierować

Gratulálunk

új készülékének

megvásárlásához!

lampy w oczy innych osób. Wyłączyć latarkę, jeśli nie

minőségi termék

mellett döntött. A

használati

utasítás

illuminance)

używa się jej. Produktu nie zanurzać do wody ani do innych

a

termék

része.

Fontos

tudnivalókat tartalmaz a

Splashproof as per IP44

płynów. Dzieci nie dopuszczać do produktu, baterii ani

biztonsággal, használattal és selejtezéssel kapcsolatban.

Initial operation:

do opakowania. Produkt nie jest zabawką. Nie bierzemy

A termék használata előtt ismerje meg az összes kezelési

Unscrew the end cap [1] of the flashlight, remove the

odpowiedzialności za szkody rzeczowe lub osobowe

és biztonsági előírást. A terméket csak a leírt módon és

battery cage [2], and insert the three batteries [4] into the

powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się lub

a megadott célra használja. Ha a terméket továbbadja,

cage. Ensure that the polarity of the batteries is correct.

nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. W takich

adja vele az összes dokumentumot is. Helyiségvilágításra

Insert the battery cage with the direction of the arrow [3]

przypadkach następuje utrata gwarancji.

nem alkalmas. Szélsőséges, -20 °C alatti hőmérséklethez

facing downwards into the housing [6]. Please ensure that

Dane techniczne i zakres dostawy:

nem alkalmas.

 

 

 

 

 

 

 

the battery cage is only inserted in the position indicated

Biztonsági előírások és figyelmeztetések:

[5]. Put the end cap back on the top of the housing and

3 x baterie/Micro/AAA/LR03/1,5 V;

close it by turning. There is a push-button [7] on the light

1 x instrukcja obsługi

LED: Ne nézzen bele közvetlenül a fénybe, és ne

head, press the push-button to switch the flashlight on or

Źródło światła: 9 x LED/ok. 50 lumenów/trwałość

irányítsa másik személyre. Használaton kívül kapcsolja ki

off.

ok. 50 000 h

az elemlámpát. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba

Czas świecenia: ok. 4 h (przy 20 % początkowego

a

terméket.

Tartsa

távol

a

gyerekektől

a terméket,

Cleaning and care:

natężenia oświetlenia)

az elemeket és a csomagolást. A

termék

nem játék.

Clean the product only with a dry lint-free cloth.

Zabezpieczona przed wodą rozpryskową według IP44

A szakszerűtlen kezelésből, ill. a használati utasítás

Environmental protection / disposal

Uruchomienie:

figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért és

anyagi károkért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetben

instructions:

Odkręcić pokrywkę latarki [1], wyjąć pojemnik na baterie

Hand in the product only at a collection point for electrical

[2] i włożyć trzy baterie [4]. Przestrzegać polaryzacji

megszűnik a garanciánk.

 

 

 

 

 

refuse. Batteries do not belong in household waste! Please

baterii. Włożyć pojemnik na baterie do obudowy [6] tak,

Műszaki adatok és a csomag tartalma:

 

hand in batteries and/or the appliance via available

aby strzałka [3] skierowana była w dół. Prosimy zwrócić

3 x elemet/Micro/AAA/LR03/1,5 V;

 

 

 

collection facilities. The disposal of old equipment does

uwagę na to, że pojemnik na baterie może być włożony

1 x használati utasítás

 

 

 

 

 

not take place via the sales outlet.

tylko w pokazanym położeniu [5]. Założyć pokrywkę na

Fényforrás: 9 x LED/kb. 50 Lumen/élettartam

 

 

[1]

[2] [3]

- - [4]

+

+

[5] - +

[6]

[7]

Service address/Adres serwisu/

A szerviz címe/Naslov servisne službe/ Adresa servisu/Serviceadresse:

Mellert SLT GmbH & Co. KG D-75015 Bretten Langenmorgen 2

Tel.: +49 (0) 7252 - 505 - 58

Fax: +49 (0) 7252 - 505 - 10 www.mellert-slt.com

E-Mail: kundenservice@mellert-slt.com

TL217W Made in China to Mellert SLT quality standards

V 1.0/05/12/2014

 

 

4

 

IAN 107110

 

 

 

 

 

2 - 4

kb. 50 000 óra

 

 

 

1. A jótállási idő a Magyar Köztársaság területén, Lidl

használatból, átalakításból, helytelen tárolásból, vagy a

Világítási idő: kb. 4 óra (az eredeti fényerő 20%-ig)

Magyarország Kereskedelmi Bt. üzletében történt vásárlás

használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a

Freccsenő víztől védett IP44

 

 

 

napjától számított 3 év.

 

 

 

 

 

 

 

 

vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta,

Használatba vétel:

 

 

 

2. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A

és azt a forgalmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás

Csavarja le a lámpa zárósapkáját [1] és vegye ki az

jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának

nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek,

elemtartót [2], és helyezze bele a 3 db elemet [4].

elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás

gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A

Ügyeljen az elemek megfelelő polaritására. A elemtartót

érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és

szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a

a nyíllal lefelé [3] helyezze a lámpa házába [6]. Ügyeljen

időpontjának

bizonyítására

őrizze

meg

a

pénztári

terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által

arra, hogy az elemtartót csak a jelzett helyzetben [5]

fizetésnél kapott jótállási jegyet (nyugtát).

 

 

 

 

tárolt adatokért vagy beállításokért.

 

 

 

 

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági

helyezze be. Csavarja vissza a zárósapkát a lámpa

3. A vásárlástól számított három napon belül érvényesített

házára. A lámpa beés kikapcsolásához nyomja meg a

csereigény esetén a forgalmazó köteles a terméket

jogait és azok érvényesíthetőségét nem érinti.

lámpafejen levő nyomógombot [7].

kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű használatot

 

Tisztítás és ápolás:

 

 

 

akadályozza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi

 

 

 

A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó

A terméket kizárólag száraz, nem szöszölő ronggyal

időpontja:

érvényesítheti

az

áruházakban,

valamint

a

jótállási

 

tisztítsa.

 

 

 

tájékoztatóban feltüntetett szervizekben.

 

 

 

 

 

Környezetvédelem/hulladékba helyezés:

 

 

 

 

 

A fogyasztó jótállási kifogásáról a forgalmazó (szerviz)

 

A terméket adja le egy elektronikai hulladékokat begyűjtő

jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell

 

helyen. Az elemek ill. akkumulátor nem kerülhetnek a

a fogyasztó nevét, címét, a fogyasztási cikk (termék)

 

háztartási szemétbe! Az elemeket, akkumulátort és/vagy

megnevezését,

vételárát,

a

vásárlás

időpontját, a

hiba

 

A hiba oka:

a terméket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen. A használt

bejelentésének időpontját, a hiba leírását, a fogyasztó

 

termékek megsemmisítése nem az eladási helyen történik.

által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének

 

Garancia:

 

 

 

módját.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó

 

A termék anyag és gyártási hibáira a vásárlás dátumától

igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben

 

kezdődően 3 év garanciát vállalunk. A garancia nem

meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak

 

vonatkozik a szakszerűtlenül használt, módosított,

át kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének

 

elhanyagolt (a normál kopást is beleértve), balesetben

teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

sérült vagy a normálistól eltérő körülmények között

nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon

 

használt termékre. Garanciális esetben küldje el a

belül köteles értesíteni a fogyasztót.

 

 

 

 

 

 

készüléket a hiba leírásával és a vásárlási számlával

A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék

 

együtt a Mellert SLT címére. A garancia igazolása

 

nélkül kizárólag számla

ellenében végzünk javítást.

kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható

 

 

 

 

 

vagy

cserélhető,

árleszállítást

kérhet,

vagy

elállhat

 

 

 

 

 

a szerződéstől és visszakérheti a vételárat. Ha a

 

 

 

 

 

forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő

A hiba javításának módja:

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a hibát a forgalmazó költségére kijavíthatja, vagy mással

 

A termék megnevezése:

 

Gyártási szám:

 

 

 

 

kijavíttathatja. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész

 

LED SAROKZSEBLÁMPA

 

IAN 107110

 

 

 

 

kerülhet beépítésre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A fogyasztó a hiba felfedezésé után a lehető

 

A termék típusa: TL217

 

A termék azonosításra

 

 

 

 

alkalmas részeinek

 

legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a

 

 

 

meghatározása:

 

terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A

A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása:

 

 

Termék címkéjén

 

hiba felfedezésétől számított két hónapon belül bejelentett

 

A gyártó cégneve, címe

 

A szerviz neve, címe és

 

jótállási igényt

időben közöltnek

kell

tekinteni. A közlés

 

 

 

elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási

 

és email címe:

 

telefonszáma:

 

 

 

 

igény

érvényesíthetőségének

határideje

a termék,

vagy

 

Mellert SLT GmbH &

 

Mellert SLT GmbH &

 

 

 

 

fődarabjának

kicserélése,

kijavítása

esetén

a

kicserélt,

 

Co. KG

 

Co. KG

 

 

 

 

vagy kijavított termékre, illetve alkatrészre újra kezdődik.

 

Langenmorgen 2

 

Langenmorgen 2

 

 

 

 

5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy

 

D-75015 Bretten

 

D-75015 Bretten

 

A javításra tekintettel a jótállás új határideje:

E-Mail: kundenservice@

 

Tel.: +49(0)7252-505-58

 

tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az

 

mellert-slt.com

 

 

 

üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben,

 

 

 

 

 

ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki-

 

 

 

 

 

 

Az importáló és forgalmazó cégneve és címe: Lidl

 

és

visszaszereléséről,

valamint

szállításáról

a

 

Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest,

 

forgalmazónak kell gondoskodnia.

 

 

 

 

 

 

Rádl árok 6.

 

 

 

6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű

 

 

 

 

 

 

+ 2 hidden pages