Livarno KH 4238 Manual [hu]

0 (0)
Livarno KH 4238 Manual

4

KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com

ID-Nr.: KH4238-01/10-V1

HANDRAIL SET

KH 4238

Handrail Set

Assembly Instructions

Zestaw poręczy

Instrukcja montażu

Kapaszkodó készlet

Összeszerelési utasítás

Stopnišèno oprijemalo – komplet

Navodila za montažo

Madlo zábradlí

Montážní návod

Držadlo zábradlia

Návod na montáž

Set rukohvata

Upute za montažu

Handlauf-Set

Montageanleitung

HANDRAIL SET

2

Carefully read these assembly instructions before the first use and preserve this booklet for later reference. Pass this booklet on to whoever might acquire the appliance at a future date.

ZESTAW PORĘCZY

4

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy przekazać im także instrukcję.

KAPASZKODÓ KÉSZLET

6

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a szerelési útmutatót és őrizze meg arra az esetre, ha később kérdései merülnének fel. A készülék harmadik fél részére történő továbbadásakor adja át a leírást is.

STOPNIŠČNO OPRIJEMALO – KOMPLET 8

Pred montažo ta navodila skrbno preberite in jih shranite za poznejšo uporabo. Pri izročanju naprave tretji osebi je treba predati tudi ta navodila.

MADLO ZÁBRADLÍ

10

Před prvním použitím si pozorně přečtěte montážní návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Při předávání zařízení třetím osobám předejte i tento návod.

DRŽADLO ZÁBRADLIA

12

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na montáž a uschovajte si ho pre prípadné ďalšie použitie. Pri odovzdávaní zariadenia tretej osobe odovzdajte zariadenie spolu s návodom.

SET RUKOHVATA

14

Upute za montažu prije prvog korištenja pažljivo pročitajte, te ih sačuvajte za kasniju uporabu. Ukoliko uređaj dajete trećim osobama, priložite i ove upute.

HANDLAUF-SET

16

Lesen Sie die Montageanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

- 1 -

HANDRAIL SET KH 4238

Intended use

This handrail serves as a holding and guiding opportunity when climbing stairs.

Assembly in commercially or publicly used buildings is considered to be improper use.

Technical Data

Length:

approx. 155 cm

 

(with fitted end caps)

Diameter:

approx. 4,2 cm

Weight :

approx. 2 kg

Items supplied

1 x Handrail

2 x End caps (pre-assembled)

2 x Ball ring holders

2 x S10 Wall plugs

2 x Hanger bolts M8 x 70

4 x Sunken-head screws M5 x 8

Assembly material required

Drill

Drill bit 10 mm

Crosshead screwdriver

Allen key SW4

Assembly

Unpack the individual items, check that all items as listed are available and they are undamaged.

Note: As per DIN 18065, a handrail must be at least 90 cm high.

The measurement is taken at the step front edge.

1.Measure the minimum height for the handrail from the step front edge and mark the two boreholes.

Fig. Handrail minimum height

2.Drill the holes with a 10 mm drill and insert the plugs into them.

3.Screw the ball ring holders to the wall.

Fig. Assembly of the ball ring holders

- 2 -

4.Place the handrail on the ball ring holders and secure it with the sunken-head screws.

Importer / Service

KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Fig. Securing the handrail onto the ball ring holders

Note: By loosening the Allen screw (X) you can adjust the ball ring holders to the incline of the handrail.

On completion of the assembly check all screw connections and, if needs be, tighten them down.

Cleaning and care

For normal cleaning use a cloth and water with some mild detergent.

For stubborn soiling you should additionally use a standard commercial cleaner for stainless steel. Pay heed to the instruction for use given by the manufacturer of the cleaning agent.

Disposal

Dispose of the handrail through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.

Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

- 3 -

ZESTAW PORĘCZY

KH 4238

Użycie zgodne

z przeznaczeniem

Poręcz służy za uchwyt pomocniczy przy wchodzeniu po schodach. Montaż w budynkach wykorzystywanych do celów komercyjnych lub użyteczności publicznej jest niezgodny

z przeznaczeniem.

Dane techniczne

Długość:

ok. 155 cm

 

(z zamontowanymi końcówkami)

Średnica:

ok. 4,2 cm

Masa:

ok. 2 kg

Zakres dostawy

1 x poręcz

2 x końcówki (zamontowane)

2 x uchwyty ścienne

2 x S10 kołki

2 x wkręty M8 x 70

4 x śruby z łbem wpuszczanym M5 x 8

Niezbędne narzędzia do montażu

Wiertarka

Wiertło 10 mm

Śrubokręt do śrub z łbem krzyżowym

Klucz imbusowy SW4

Montaż

Wyjmij z opakowania poszczególne elementy i sprawdź, czy nie brakuje żadnego elementu, i czy ewentualnie żaden element nie uległ uszkodzeniu.

Wskazówka: Poręcz zgodnie z normą DIN 18065 musi być przymocowana na wysokości co najmniej 90 cm. Pomiaru tego dokonuje się od przednich krawędzi stopni.

1.Przy przedniej krawędzi stopni zmierz minimalną wysokość montażu poręczy i wykonaj dwa zaznaczenia otworów.

Ilustr. Minimalna wysokość montażu poręczy

2.Wiertłem o średnicy 10 mm wykonaj otwory i włóż do nich kołki.

3.Przykręć do ściany uchwyty.

Ilustr. Montaż uchwytów do ściany

- 4 -

4.Przyłóż poręcz do uchwytów i przykręć ją śrubami z łbem wpuszczanym.

Importer / Serwis

KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Ilustr. Mocowanie poręczy w uchwytach

Wskazówka: Odkręcając śrubę z łbem wpuszczanym (X) możesz dopasować uchwyty do pochylenia poręczy.

Po zakończeniu montażu sprawdź wszystkie połączenia i ewentualnie dokręć śruby.

Czyszczenie i konserwacja

Do zwykłego czyszczenia używaj szmatki i wody z płynem do mycia. Do usuwania trudniej zabrudzeń używaj dodatkowo specjalnego, dostępnego w sprzedaży, środka do czyszczenia stali nierdzewnej. Przestrzegaj wskazówek producenta podanych na etykiecie używanego środka czyszczącego.

Utylizacja

Urządzenie należy usuwać poprzez akredytowane lub komunalne zakłady utylizacji odpadów. Przestrzegaj obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji skontaktować z najbliższy zakładem utylizacji.

Materiał opakowania oddawaj do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

- 5 -

Loading...
+ 12 hidden pages