Liebherr ICBN 3356, ICN 3366 User Manual [cz]

Loading...

Návod k montáži

Kombinované vestavné chladničky s mrazničkou

CZ

191212 7085634 - 00

IC.../ ICB.../ ICU... ... LC/ LP

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Obsah

 

1

Všeobecné bezpečnostní pokyny ....................................

2

2

Přeprava spotřebiče ..........................................................

2

3

Umístění spotřebiče ..........................................................

2

4

Rozměry zařízení ...............................................................

3

5

Rozměry kuchyňské skříňky (výklenku)..........................

3

6

Dvířka nábytku ...................................................................

4

7

Přívod a odvod vzduchu v kuchyňském nábytku ...........

4

8

Změna směru otevírání dvířek ..........................................

5

9

Připojení vody*...................................................................

5

10

Vestavba zařízení do skříňky (výklenku) .........................

6

11

Nakládání s obalovým materiálem ...................................

6

12

Montáž zařízení ..................................................................

6

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Proto prosíme o pochopení, že si vyhrazujeme právo na změny tvaru, vybavení a technického provedení.

Abyste se seznámili se všemi přednostmi svého nového zařízení, přečtěte si prosím pečlivě pokyny v tomto návodu. Návod je určený pro více modelů, a tak se mohou vyskytnout odchylky. Části návodu, které odkazují pouze na určité typy zařízení, jsou označeny hvězdičkou (*).

Pokyny pro činnosti jsou označeny pomocí B, výsledky činností jsou označeny pomocí G.

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Zařízení instalujte a připojujte pouze dle údajů v návodu. Věnujte zvýšenou pozornost kapitolám „5 Rozměry kuchyňské skříňky (výklenku)“ a „7 Přívod a odvod vzduchu v kuchyňském nábytku“.

Zásuvka musí být snadno přístupná, aby mohlo být zařízení v případě nouze rychle odpojeno od napětí. Nesmí se nacházet za zadní stěnou přístroje.

 

 

 

NEBEZPEČÍ

označuje bezprostředně

 

 

 

 

 

 

 

nebezpečnou situaci, která, pokud

 

 

 

 

se jí nezamezí, může způsobit úmrtí

 

 

 

 

 

 

 

 

nebo vážná tělesná zranění.

 

 

 

VAROVÁNÍ

označuje nebezpečnou situaci,

 

 

 

 

 

 

která, pokud se jí nevyvarujeme,

 

 

 

 

může mít za následek smrt nebo

 

 

 

 

 

 

 

 

těžké tělesné poranění.

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

označuje nebezpečnou situaci,

 

 

 

 

 

 

která, pokud se jí nezamezí, může

 

 

 

 

způsobit lehká nebo středně těžká

 

 

 

 

 

 

 

 

zranění.

 

 

 

POZOR

označuje nebezpečnou situaci,

 

 

 

 

která, pokud se jí nezamezí, může

 

 

 

 

způsobit hmotné škody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka

označuje užitečné poznámky a tipy.

2 Přeprava spotřebiče

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění a poškození v důsledku chybné přepravy! B Zařízení přepravujte zabalené.

B Zařízení přepravujte ve svislé poloze. B Zařízení nepřepravujte sami.

3 Umístění spotřebiče

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru způsobeného zkratem!

Pokud se přívodní kabel či zástrčka přístroje nebo nějakého jiného spotřebiče dotýká zadní strany přístroje, může v důsledku vibrací přístroje dojít k poškození přívodního kabelu či zástrčky a ke vzniku zkratu.

B Postavte přístroj tak, aby se ho nedotýkala žádná zástrčka ani přívodní síťový kabel.

B K zásuvkám za přístrojem nepřipojujte tento ani žádný jiný spotřebič.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru v důsledku vlhkosti!

Pokud budou součásti vedoucí proud nebo přívodní síťové vedení vlhké, může dojít ke zkratu.

B Přístroj je navržen pro provoz v uzavřených prostorech. Přístroj neprovozujte v exteriéru, ve vlhkém prostředí ani v dosahu stříkající vody.

B Zařízení provozujte pouze jako vestavěné.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru způsobeného chladicím médiem!

Chladicí médium R 600a obsažené v zařízení je šetrné k životnímu prostředí, ale hořlavé. Unikající chladicí médium se může vznítit. B Nepoškoďte potrubí chladicího okruhu.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru a poškození!

B Nestavte na zařízení žádné přístroje vydávající teplo, např. mikrovlnné trouby, toustovače apod.!

POZOR

Nebezpečí poškození působením kondenzované vody!

B Přístroj nestavte těsně vedle jiné chladničky či mrazničky.

V případě, že zjistíte poškození přístroje, neprodleně, ještě před připojením přístroje, kontaktujte dodavatele.

Podlaha v místě instalace musí být vodorovná.

Neumísťujte přístroj na přímé sluneční světlo nebo vedle sporáku, topení apod.

Zařízení neinstalujte sami, ale nejlépe společně se dvěma či více dalšími osobami.

Místnost, v níž bude Váš přístroj provozován, musí mít podle normy EN 378 na každých 8 g chladicího média R 600a objem 1 m3. Jestliže je místnost příliš malá, může v případě netěsnosti chladicího okruhu vzniknout vznětlivá směs plynu se vzduchem. Údaj o množství chladiva naleznete na typovém štítku uvnitř přístroje.

2

 

Rozměry zařízení

 

 

Pokud je zařízení instalováno v příliš vlhkém prostředí, může

5 Rozměry kuchyňské skříňky (výklenku)

se na vnější straně zařízení vytvořit kondenzát. Vždy dbejte na

Zařízení je určeno pro úplnou vestavbu, a proto je ze všech stran

dobrý přívod a odvod vzduchu v místě instalace.

obklopeno kuchyňským nábytkem. Příslušný nábytek musí mít

B Vytáhněte červenou přepravní

předepsané rozměry, aby se do něj zařízení vešlo, a také musí

pojistku.

poskytovat dostatečný prostor pro přívod a odvod vzduchu, aby

 

 

byl zaručen řádný provoz zařízení.

CZ

Po umístění:

B Odstraňte všechny ochranné fólie, lepicí pásky, přepravní pojistky apod.

Upozornění

B Čištění zařízení (viz návod k obsluze, kapitola „Čištění zařízení“).

4 Rozměry zařízení

Obr. 1

 

A

B

C

D

E

 

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

ICP 29...

559

544

1572

549

15

ICBP 32...

559

544

1770

549

15

ICU 33.., ICUN 33..,

559

544

1770

695

15

ICP 33.., ICNP 33..,

 

 

 

 

 

(S)ICN 33.., ICBN 33..

 

 

 

 

 

Obr. 2

M1): Pouze pro ICBN3366. (viz 9)

 

F

G

H

J

K

L

 

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

ICP 29...

1574

560

min.

min.

min.

max.

 

550

500

40

19

 

1590

570

 

 

 

 

ICU 33..,

1772

560

min.

min.

min.

max.

ICUN 33..,

550

500

40

19

ICP 33..,

1788

570

 

 

 

 

ICNP 33..,

 

 

 

 

 

 

ICN 33..,

 

 

 

 

 

 

SICN 33..,

 

 

 

 

 

 

ICBP 32..,

 

 

 

 

 

 

ICBN 33..

 

 

 

 

 

 

B Má-li být vedle sebe umístěno několik zařízení, je nutné každé z nich vestavět do samostatné skříňky.

B Zkontrolujte tloušťku stěn kuchyňské skříňky: musí být minimálně 16 mm silná.

B Zařízení vestavte pouze do stabilně umístěného a pevného kuchyňského nábytku. Nábytek zajistěte proti překlopení.

3

Dvířka nábytku

B Kuchyňský nábytek vyrovnejte pomocí vodováhy a úhelníku a v případě potřeby vyrovnejte podložením.

B Ujistěte se, že podlaha a boční stěna skříňky svírají pravý úhel.

6 Dvířka nábytku

Pro kuchyňský nábytek jsou zapotřebí dvoje dvířka: horní pro chladničku a spodní pro mrazničku.

Dvířka musí být silná nejméně 16 mm a maximálně 19 mm.

Jsou-li oboje dvířka zavřená, musí být mezi nimi mezera minimálně 3 mm vysoká.

Mezera mezi dvířky nábytku musí být ve stejné výšce jako mezera mezi dvířky zařízení.

Má-li skříň nábytku dvířka, musí být mezera mezi nimi a dvířky přístroje minimálně 3 mm.

Šířka dvířek nábytku závisí na stylu kuchyně a na velikosti mezery mezi dveřními výplněmi skříňky. Mezi dvířky nábytku a zařízením by měla být ponechána mezera 3 mm.

V případě, že jsou vedle další skříňky, měly by horní okraj horních dvířek a dolní okraj dolních dvířek lícovat s příslušnými okraji dvířek sousedících skříněk.

Dvířka nábytku musí být rovná a musí být namontována bez pnutí.

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku příliš těžkých dvířek nábytku! Pokud jsou dvířka nábytku příliš těžká, může dojít k poškození pantů a vinou toho i k porušení správné funkce zařízení.

B Před montáží dvířek nábytku se ujistěte, že jejich přípustná hmotnost není překročena.

Typ zařízení

Maximální hmotnost dvířek nábytku

 

Dvířka chladničky

Dvířka mrazničky

ICP 29..

13

12

ICU 33.., ICUN 33..,

14

12

ICP 33.., ICN 33..,

 

 

SICN 33.., ICNP 33..

 

 

ICBP 32...

19

12

ICBN 33..

20

12

7Přívod a odvod vzduchu v kuchyňském nábytku

Obr. 3

Jak pro účinný přívod obr. 3 (A), tak pro účinný odvod obr. 3 (B) vzduchu musí být k dispozici větrací otvor nejméně 200 cm2.

Obecně platí: čím větší je průřez větracích otvorů, tím úsporněji přístroj pracuje.

Hloubka profilu větracích otvorů v nábytku musí činit aspoň 38 mm od jeho zadní stěny.

Obr. 4

Horní větrací otvor může být vyveden buď přímo nad zařízením (nejlépe krytý větrací mřížkou) obr. 4 (C), nebo v blízkosti stropu nad nábytkem obr. 4 (D), a nebo do odvětrávaného podhledu obr. 4 (E).

4

Změna směru otevírání dvířek

8 Změna směru otevírání dvířek

9 Připojení vody*

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění, pokud se tlumič zavírání dvířek stáhne! B Opatrně odmontujte tlumič zavírání dvířek.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění, pokud panty sklapnou!

B Panty nechte rozevřené.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění v důsledku pádu dvířek!

Pokud nejsou upevňovací díly dostatečně pevně přišroubovány, mohou dvířka vypadnout. Toto může vést k vážnému poranění. Kromě toho, pokud nejsou dvířka dobře uzavřena, zařízení správně nechladí.

B Panty i kulové čepy tlumiče zavírání dvířek přišroubujte momentem 4 Nm.

B Úchyty tlumiče zavírání dvířek přišroubujte momentem 3 Nm. B Veškeré šrouby zkontrolujte a případně dotáhněte.

Upozornění

Směr otevírání dvířek může být změněn pouze tehdy, je-li možné upevňovací úhelník pantu dvířek odmontovat a na protější straně opět namontovat. To po vestavbě do nábytkové skříňky obvykle již není možné.

B Směr otevírání dvířek změňte předtím, než vestavíte zařízení do skříňky.

Při tomto kroku může dojít ke zranění. Dbejte bezpečnostních upozornění!

Tento návod je platný pro více modelů. Tento krok provádějte pouze, pokud se týká vašeho zařízení.

Vyberte z předložených možností.

Šrouby pouze uvolněte, nevyšroubujte je úplně.

Sešroubování přezkoušejte a v případě potřeby šrouby dotáhněte.

B Během výměny směru otevírání dvířek dbejte jednak výše uvedených bezpečnostních upozornění stejně, jednak symbolů vysvětlivek.

B Směr otevírání dvířek změňte podle ilustrovaného návodu v oddílu na konci brožury.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

B Před připojením vody odpojte zařízení od sítě elektrického

napětí vytažením zástrčky ze zásuvky.

CZ

B Před připojením vodovodního potrubí

k ledovači uzavřete

přívod vody.

 

B Připojení k vodovodní síti s pitnou vodou smí provést pouze kvalifikovaný instalatér.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí otravy!

B Kvalita vody musí splňovat příslušné normy (např. 98/83/ES) země, ve které je zařízení provozováno.

B Ledovač slouží výhradně pro výrobu kostek ledu v množství obvyklém pro spotřebu v domácnosti a může být provozován pouze s vhodnou kvalitou vody.

Obr. 5

Tlak vody musí být mezi 0,15 MPa a 0,6 MPa (1,5 bar – 6 bar).

Přívod vody k zařízení musí být proveden pomocí potrubí pro

studenou vodu, které dokáže odolat požadovanému tlaku a splňuje hygienické požadavky.

Použijte přiloženou nerezovou trubku (délky 1,5 m). Nepoužívejte staré hadice ani staré trubky. Trubka délky 3 m je k dostání v zákaznickém servisu. Trubku musí namontovat specialista. V připojovacím dílu trubky je nainstalováno zachytávací síto

s těsněním.

Mezi trubkou a rozvodem vody v domě musí být uzavírací ventil (kohoutek), kterým v případě potřeby uzavřete přívod vody.

Veškeré vybavení a zařízení, které slouží pro přívod vody, musí být v souladu s předpisy příslušné země.

Přívod vody při instalaci nepoškozujte ani neohýbejte.

Obr. 6

 

 

 

 

 

 

Elektromagnetický

ventil se

nachází dole na zadní straně

přístroje. Má metrický závit R3/4.

 

 

 

B Rovnou

část

trubky

z

nerezové

oceli

připojte

k elektromagnetickému ventilu.

 

 

 

5

+ 11 hidden pages