Kenwood TT500 User Manual

Loading...

countdown

TT500/TT505 series

English

2 - 3

Nederlands

4 - 6

Français

7 - 9

Deutsch

10 - 12

Italiano

13 - 15

Português

16 - 18

Español

19 - 21

Dansk

22 - 24

Svenska

25 - 27

Norsk

28 - 30

Suomi

31 - 33

Türkçe

34 - 36

Ïe•tina

37 - 39

Magyar

40 - 42

Polski

43 - 45

Русский

46 - 49

Ekkgmij

50 - 52

´¸∂w

53-55

 

UNFOLD

Kenwood TT500 User Manual

English

safety

Burnt food can catch fire, so:

never leave your toaster on unattended;

keep your toaster away from anything (eg curtains) that could catch fire;

set the browning control lower for thin or dry bread;

never warm food with a topping or filling (eg pizza): if it drips into the toaster, it could catch fire.

To avoid electric shocks, never:

let the toaster, cord or plug get wet; or

put your hand or anything metal, eg a knife or foil, into the toaster.

Always unplug the toaster when not in use, before cleaning or attempting to clear jammed bread.

Never cover your toaster with a plate or anything else - it could overheat and catch fire.

Never let the cord hang down where a child could grab it - clip excess cord into the cord storage clips in the base.

This toaster is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Never touch hot surfaces especially the metal top area.

Never use an unauthorised attachment.

Never use a damaged toaster. Get it checked or repaired: see 'Service'.

This toaster is for domestic use only.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

warming rack

(TT505 series only)

Never set the browning control higher than 4 when using the warming rack.

Never completely cover the warming rack – the toaster could overheat and catch fire.

When using the warming rack, never wrap the food up. Plastic wrapping will melt and could catch fire. Foil will reflect heat, damaging the toaster.

If you’re using the toast slots remove the warming rack so it can’t burn you and never touch the hot areas of the bun warming rack.

before plugging in

Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your toaster.

This toaster complies with European Economic Community Directive 89/336/EEC.

before using for the first time

Remove all packaging and any labels.

Operate the toaster once on setting 3 without bread. (The lever will not stay down unless the toaster is plugged in).

As with all new heating elements, your toaster may emit a slight burning smell when it is first switched on. This is normal and not a cause for concern.

key

removable warming rack (if supplied)

display panel‘reheat’ button

‘defrost’ button 'cancel' button

lever (with 'Hi-Rise™' for extra lift)browning control adjustment

buttonscrumb tray

cord storage

to use your toaster

1Plug in the toaster and setting ‘3’ will be displayed. Use the + and – buttons to increase or decrease the setting. The higher the number the darker the setting. Nine settings are available.

2

2

Insert the bread, muffins, bagels etc.

3

Lower the lever

until it locks. (The

 

lever will not stay down unless the

 

toaster is plugged in).

A graduated LCD bar will appear at the bottom of the display and as the toasting cycle progresses, the bar will gradually reduce in length.

To stop toasting at any stage, press the ‘cancel’ button .

Never lift the lever to cancel toasting.

To toast frozen bread, press the ‘defrost’ setting before lowering the bread carriage. DEFROST will appear in the display.

To warm toast that’s popped up but gone cold, press the 'reheat' button

before lowering the bread carriage. REHEAT will appear in the display.

4Your toast will pop up automatically and an audible sound will be heard. To raise the toast higher, lift the lever

.

If the toaster is connected to the power supply but not used for

approximately 5 minutes the display will remain on but the blue back light will go out. This will come back on when the lever is lowered or a function button is pressed.

hints on using your toaster

Select a lower setting for light browning, for toasting one slice only or for dry bread.

When toasting a single slice of bread, you may notice a variation in toast colour from one side to the other - this is normal.

Dry/stale bread toasts more quickly than fresh bread and thinly sliced bread toasts more quickly than thickly sliced bread. Therefore the browning control should be set at a lower setting than usual.

For best results ensure that the

bread slices are of an even thickness, freshness and size.

In order to achieve uniform browning we recommend you wait a minimum of 30 seconds between each toasting so that the control can automatically reset. Alternatively select a lower setting when additional toasting is carried out.

to use the warming rack

(TT505 series only)

1 Place the warming rack over the centre of the toaster.

2Put your food on the rack (slice thick items in half to stop their outsides burning). Watch to make sure it doesn't burn, and turn it over half way through.

3Set the browning control no higher than 4

4Lower the lever.

5The lever will automatically rise at the end of the warming cycle.

6To remove the warming rack, allow the toaster to cool and unplug. Lift off the warming rack.

care and cleaning

1Before cleaning, unplug your toaster and let it cool down.

2Slide out the crumb tray . Clean, then replace. Do this regularly: crumbs can smoke or even burn.

3Wipe the outside of the toaster with a damp cloth, then dry.

service

If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.

If you need help with:

using your toaster or

servicing or repairs

Contact the shop where you bought your toaster.

3

Nederlands

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar

veiligheid

Verbrand voedsel kan vlam vatten, dus:

laat uw broodrooster nooit onbewaakt achter;

houd uw broodrooster uit de buurt van alle voorwerpen die vlam kunnen vatten (bijv. gordijnen);

stel de instelknop roostertijd lager in voor dun of droog brood;

verwarm nooit voedsel met een bovenlaagje of een vulling (bijv. pizza): als dit in de broodrooster drupt, kan het vlam vatten.

Om elektrische schokken te voorkomen, moet u:

de broodrooster, het snoer of de stekker niet nat laten worden; en

uw hand of metalen voorwerpen zoals een mes of folie, nooit in de broodrooster steken.

Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het broodrooster niet in gebruik is, voordat u het broodrooster schoonmaakt en voordat u vastgeklemd brood probeert te verwijderen.

Leg nooit een plaat of wat dan ook op de broodrooster – hij zou daardoor oververhit kunnen raken en in brand kunnen vliegen.

Laat het snoer nooit naar beneden hangen zodat een kind het kan vastpakken - zet overtollig snoer vast in de snoerhouder aan de onderzijde.

Deze broodrooster mag zonder toezicht niet gebruikt worden door kleine kinderen of zieke personen.

Raak nooit hete oppervlakken aan; dit geldt vooral voor de metalen bovenkant.

Maak nooit gebruik van een hulpstuk dat niet bij de broodrooster hoort.

Gebruik de broodrooster niet als hij beschadigd is. Laat hem dan nakijken of repareren, zie “Klantenservice” op pagina 6.

Deze broodrooster is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Wanneer jonge kinderen het apparaat gebruiken, moeten zij in de gaten worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze er niet mee gaan spelen.

opwarmrek

(alleen bij de TT505-serie)

Zet de regelknop bij gebruik van het opwarmrek nooit hoger dan 4.

Het opwarmrek nooit volledig bedekken – het broodrooster zou oververhit kunnen raken en vlam kunnen vatten.

Bij gebruik van het opwarmrek het voedsel nooit inpakken. Kunststof verpakkingsmateriaal zal smelten en zou vlam kunnen vatten. Folie zal de hitte weerkaatsen, zodat het broodrooster beschadigd raakt.

Als u de gleuven van het broodrooster gebruikt, verwijder dan het opwarmrek zodat u zich er niet aan kunt branden. Raak verder nooit de warme delen van het opwarmrek aan.

voordat u de stekker in het stopcontact steekt

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening overeenkomt met de gegevens op de onderzijde van uw broodrooster.

Deze broodrooster voldoet aan EEGRichtlijn 89/336/EEC.

voordat u de broodrooster de eerste keer gaat gebruiken

Verwijder de gehele verpakking en eventuele labels.

Bedien het broodrooster eenmaal op stand 3 zonder brood. (De broodlift blijft alleen in de lage stand staan, als de stekker zich in het stopcontact bevindt.)

4

Zoals dat voor elk nieuw verwarmingselement geldt, kan het broodrooster een lichte brandlucht verspreiden als het voor het eerst wordt aangezet. Dit is normaal en geen reden om zich zorgen te maken.

verwijderbaar opwarmrek (indien geleverd)

venster

opwarmknop ontdooiknop

uitschakelknop

broodlift (met 'Hi-Rise™' voor een extra hoge stand)

knoppen voor regeling van bruiningsgraad

kruimellade

opbergruimte snoer

gebruik van uw broodrooster

1Steek de stekker in het stopcontact; stand ‘3’ verschijnt dan in het venster. Verhoog of verlaag de stand met de knoppen + en –. Hoe hoger het getal, des te donkerder wordt het brood. Er zijn negen standen.

2Doe het brood erin.

3 Duw de broodlift omlaag tot hij vastzit. (Hij blijft alleen in de lage stand staan, als de stekker zich in het stopcontact bevindt.)

Onder in het venster verschijnt een onderverdeelde lichtbalk. Tijdens het rooster neemt de lichtbalk geleidelijk in lengte af.

Druk op de uitschakelknop , als u het roosteren voortijdig wilt stoppen.

Licht nooit de broodlift op om het roosteren te stoppen.

Druk voor het roosteren van bevroren brood op de ontdooiknop

, voordat u de broodlift omlaagduwt. Er verschijnt dan DEFROST in het venster.

Druk voor het opwarmen van afgekoeld geroosterd brood op de opwarmknop , voordat u de

broodlift omlaagduwt. Er verschijnt dan REHEAT in het venster.

4Het geroosterde brood schiet vanzelf omhoog; daarbij klinkt een signaal.

Licht de broodlift op, als u het brood hoger wilt optillen.

Als het broodrooster ongeveer 5 minuten niet is gebruikt terwijl de stekker nog in het stopcontact zit,

blijft het venster in werking maar gaat de blauwe achtergrondverlichting uit. De achtergrondverlichting gaat weer aan, als de broodlift omlaag wordt geduwd of een functieknop wordt ingedrukt.

tips voor het gebruik van het broodrooster

Zet de regelknop op een lage stand voor licht roosteren, voor het roosteren van slechts één snee brood en in het geval van droog brood.

Na het roosteren van één snee brood ziet u mogelijk dat het brood niet overal even bruin is geworden – dit is normaal.

Droog/oud brood wordt sneller bruin dan vers brood en een dunne snee brood wordt sneller bruin dan een dikke snee brood. Daarom moet in dergelijke gevallen de regelknop lager worden ingesteld dan normaal.

Om optimale resultaten te krijgen moet u sneden van dezelfde dikte, versheid en grootte gebruiken.

Om gelijkmatige bruining te bereiken raden wij u aan tussen het roosteren door minimaal 30 seconden te wachten, zodat de regelknop vanzelf weer in de nulstand kan komen. Als u nog meer brood wil roosteren, kunt u de regelknop ook in een lagere stand zetten.

5

onderhoud en reiniging

1Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact en laat de broodrooster afkoelen.

2Schuif de kruimellade naar buiten , maak hem schoon en plaats hem terug op zijn plaats. Doe dit regelmatig: kruimels kunnen rook veroorzaken of zelfs vlam vatten.

3Veeg de buitenkant van de broodrooster schoon met een vochtige doek en droog hem daarna af.

hoe het opwarmrek

(alleen bij de TT505-serie) moet worden gebruikt

1Breng het opwarmrek boven het midden van het broodrooster aan

2Plaats het brood op het opwarmrek (snijd dikke sneden door midden zodat de buitenzijden niet verbranden). Let op dat het brood niet verbrandt en draai het halverwege om.

3Zet de regelknop niet hoger dan 4

4Breng de broodlift omlaag.

5De broodlift gaat na het opwarmen vanzelf weer omhoog.

6Laat, om het opwarmrek te verwijderen, het broodrooster eerst afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact. Licht dan het opwarmrek op.

klantenservice

Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of een erkende KENWOOD-monteur vervangen worden.

Als u hulp nodig heeft met:

het gebruik van uw broodrooster of

onderhoud en reparaties

neem dan contact op met de winkel waar u uw broodrooster gekocht heeft.

6

Français

Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

sécurité

Les aliments brûlés peuvent prendre feu, aussi:

Ne laissez jamais votre grille-pain sans surveillance;

Eloignez toujours votre grille-pain des matières inflammables (par exemple, des rideaux);

Choisissez la position minimum pour griller une tranche fine ou du pain rassis;

Ne réchauffez jamais des aliments fourrés ou garnis (comme une pizza): ils pourraient couler et prendre feu.

Pour éviter une électrocution, il ne faut jamais:

mouiller le grille-pain, le cordon ou la prise; ou

introduire votre main ou des objets métalliques dans le grille-pain (comme un couteau).

Débranchez toujours votre grille-pain quand vous ne l’utilisez pas et avant de le nettoyer ou de tenter de tenter de dégager une tartine coincée.

Ne couvrez jamais votre grille-pain avec une assiette ou tout autre objet. L’appareil pourrait surchauffer et prendre feu.

Ne laissez jamais pendre le cordon à portée d’un enfant qui pourrait s’en emparer, rangez l’excès de cordon dans les clips de rangement sous l’appareil.

Le grille-pain ne doit pas être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou des personnes infirmes.

Ne touchez jamais les surfaces chaudes, en particulier la partie métallique supérieure.

N’utilisez jamais d’accessoires non recommandés.

N’utilisez jamais un grille-pain endommagé. Faites-le vérifier ou réparer: Voir la section “Entretien” en page 9.

Ce grille-pain est uniquement destiné à un usage domestique.

Il est important de surveiller les enfants en bas âge afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

grille de réchauffage

(série TT505 uniquement)

Ne réglez jamais le contrôle du brunissage à un niveau supérieur à 4 lors de l’utilisation de la grille de réchauffage.

Ne couvrez jamais totalement la grille de réchauffage : votre grille-pain pourrait surchauffer et prendre feu.

Lors de l’utilisation de la grille de réchauffage, n’enveloppez jamais les aliments. Tout emballage plastique fondrait et risquerait de prendre feu. L’aluminium reflète la chaleur et endommagerait ainsi le grille-pain.

En cas d’utilisation des compartiments pour toasts, retirez la grille de réchauffage afin de ne pas vous brûler et ne touchez jamais les surfaces chaudes du système chauffant pour pains au lait.

avant de brancher l’appareil

Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre grille-pain.

Cet grille-pain est conforme à la directive 89/336/CEE de la C. E.

avant d’utiliser votre appareil pour la première fois

Retirez tous les emballages et étiquettes.

Faites fonctionner une fois le grillepain sur le réglage 3 et sans pain. (Le levier ne reste pas abaissé si le grille-pain n’est pas branché).

Comme tout élément chauffant neuf, votre grille-pain est susceptible de dégager une légère odeur de brûlé lorsqu’il est mis en marche pour la première fois. Ce phénomène est normal et ne doit pas vous inquiéter.

7

faites connaissance avec votre grille-pain Kenwood

grille de réchauffage amovible (si fournie)

panneau d’affichagebouton ‘réchauffage’ bouton ‘décongélation’

bouton ‘annulation’

levier (avec fonction de surélévation 'Hi-Rise™')

boutons de contrôle du brunissagetiroir ramasse-miettes

rangement du cordon

utilisation de votre grillepain

1Branchez le grille-pain et le réglage ‘3’ s’affiche. Utilisez les boutons + et

– afin d’augmenter ou de réduire le réglage. Plus le chiffre est élevé, plus le brunissage est important. Neuf niveaux de réglage sont disponibles.

2Introduisez le pain, les muffins, bagels, etc.

3 Abaissez le levier jusqu’à son enclenchement. (Le levier ne reste pas abaissé si le grille-pain n’est pas branché).

Une barre graduée apparaît au bas de l’affichage à cristaux liquides ; au fur et à mesure de la progression du cycle de cuisson, la longueur de la barre diminue progressivement.

Pour interrompre la cuisson à tout moment, appuyez sur le bouton ‘annulation’ .

Ne forcez jamais le levier vers le haut afin d’interrompre la cuisson.

Pour faire griller du pain congelé,

appuyez sur le réglage

‘décongélation’ avant d’abaisser le chariot. DÉCONGÉLATION s’affiche sur

l’écran.

Pour réchauffer du pain qui a été grillé mais a refroidi, appuyez sur le bouton 'réchauffage' avant d’abaisser le chariot.

RÉCHAUFFAGE s’affiche sur l’écran. 4 Le pain grillé remonte

automatiquement avec émission d’un signal sonore. Pour faire davantage ressortir le pain grillé, soulevez le levier .

Si le grille-pain reste branché à la source d’alimentation mais n’est pas

utilisé pendant environ 5 minutes, l’affichage reste en marche mais l’éclairage bleu s’éteint. Ce dernier se rallume lorsque le levier est abaissé ou un bouton de commande enfoncé.

conseils d’utilisation de votre grille-pain

Sélectionnez un niveau de réglage inférieur pour un brunissage léger, pour faire griller une seule tranche ou si le pain est sec.

Si vous faites griller une seule tranche de pain, il est possible que vous constatiez une différence de brunissage entre les deux faces ; cette variation est normale.

Le pain sec/rassis grille plus rapidement que le pain frais et les tranches fines grillent plus rapidement que les tranches épaisses. Par conséquent, le contrôle du brunissage doit alors être réglé à un niveau inférieur à celui habituellement employé.

Pour un résultat optimal, assurezvous que les tranches de pain sont d’épaisseur, de fraîcheur et de taille égale.

8

(série TT505

Afin d’obtenir un brunissage uniforme, nous vous recommandons d’attendre un minimum de 30 secondes entre chaque utilisation du grille-pain, de sorte que le contrôle puisse se remettre automatiquement à l’état initial. Vous pouvez également régler le contrôle du brunissage à un niveau inférieur, si vous faites davantage griller votre pain.

entretien et nettoyage

1Eteignez, débranchez et laissez refroidir votre grille-pain avant de le nettoyer.

2Retirez votre plateau ramassemiettes en glissant. Nettoyez-le et replacez-le. Faites-le régulièrement: les miettes peuvent fumer ou brûler.

3Essuyez l’extérieur du grille-pain avec un chiffon humide et séchez.

utilisation de la grille de réchauffage

uniquement)

1Placez la grille de réchauffage audessus du centre du grille-pain

2Déposez les aliments sur la grille (coupez les aliments épais en deux afin d’éviter qu’ils ne brûlent en surface). Surveillez afin d’éviter que les aliments ne brûlent et retournezles une fois pendant la cuisson.

3Ne réglez pas le contrôle du brunissage à un niveau supérieur à 4

4Abaissez le levier.

5Le levier remonte automatiquement à la fin du cycle de réchauffage.

6Afin de retirer la grille de réchauffage, laissez le grille-pain refroidir et débranchez-le. Retirez la grille de réchauffage en la soulevant.

service après-vente

Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé pour des raisons de sécurité par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood.

Si vous avez besoin d‘assistance pour:

utiliser votre appareil ou

commander un autre élément / accessoire

contactez le magasin où vous avez acheté votre grille-pain.

9

Deutsch

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

Verbranntes Toastgut kann sich entzünden, darum:

den Toaster nie unbeaufsichtigt lassen;

den Toaster von brennbaren Gegenständen, z.B. Vorhängen, fernhalten;

für dünnes oder trockenes Brot eine geringere Bräunungsstufe wählen;

keine Gerichte mit Belag oder Füllung, wie z.B. Pizza, erwärmen - wenn etwas in den Toaster tropft, kann es sich entzünden.

Um Stromschläge zu vermeiden:

Gerät, Netzkabel oder Netzstecker nicht feucht werden lassen

Stecken Sie nie Ihre Hand , oder Metallgegenstände wie Gabel oder Alufolie in den Toaster

Bei Nichtgebrauch, vor dem Reinigen oder vor dem Versuch, festhängende Brotscheiben zu entfernen, immer den Netzstecker des Toasters ziehen.

Den Toaster nie mit einem Teller oder anderen Gegenstand abdecken – er kann dadurch überhitzen und Feuer fangen.

Das Netzkabel nie herunterhängen lassen, - überschüssiges Netzkabel immer auf die Clips im Gehäuseunterteil aufwickeln.

Dieser Toaster ist nicht gedacht für die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder körperbehinderte Personen.

Nie heiße Oberflächen berühren – insbesondere die Metallflächen oben.

Keine nicht zugelassenen Zusatzteile verwenden.

Einen beschädigten Toaster nicht weiter verwenden - lassen Sie ihn reparieren: siehe Seite 12, “Kundendienst”.

Dieser Toaster ist nur für den Gebrauch im Haushalt gedacht.

Kleine Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

Brötchenaufsatz

(nur Serie TT505)

Bei Verwendung des Brötchenaufsatzes den Bräunungsregler nicht höher als Stufe 4 einstellen.

Den Brötchenaufsatz nie vollständig abdecken – der Toaster könnte sich überhitzen und in Brand geraten.

Bei Verwendung des Wärmaufsatzes das Wärmgut nie einwickeln. Plastikfolie kann schmelzen und sich entzünden, Aluminiumfolie reflektiert die Hitze und kann den Toaster beschädigen.

Für die Verwendung der Toastschlitze den Brötchenaufsatz abnehmen, damit Sie sich nicht daran verbrennen, und die heißen Teile des Brötchenaufsatzes nie berühren.

Vor dem Einschalten

Überprüfen, daß die Netzspannung mit der auf dem Typenschild auf der Unterseite des Toasters angegebenen Spannung übereinstimmt.

Dieser Toaster erfüllt die Direktive 89/336/EC der Europäischen Union.

Vor der ersten Verwendung

Alles Verpackungsmaterial und alle Etiketten entfernen.

Den Toaster ein Mal auf Stufe 3 ohne Brot einschalten. (Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster an eine Netzsteckdose angeschlossen ist).

Wie bei allen neuen Heizelementen kann der Toaster beim ersten Einschalten etwas nach Verbranntem riechen. Dies ist völlig normal und kein Grund zur Beunruhigung.

10

Details Ihres Kenwood-

Toasters

abnehmbarer Brötchenaufsatz (sofern mitgeliefert)

Anzeigefeld

Taste ‘Aufwärmen’

Taste ‘Auftauen’

Taste 'Abbruch' Hebel (mit 'Hi-Rise™' für

zusätzlichen Hub)

BräunungsregeltastenKrümelschale

Kabelaufwicklung

Bedienung des Toasters

1Das Netzkabel des Toasters einstecken – im Anzeigefeld wird Bräunungsgrad ‘3’ angezeigt. Mit den Tasten + und – kann ein stärkerer und geringerer Bräunungsgrad eingestellt werden. Je höher der angezeigte Wert, desto stärker die Bräunung. Neun Stufen sind möglich.

2Brot oder ähnliches einsetzen.

3 Den Hebel bis zum Einrasten nach unten drücken. (Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster an eine Netzsteckdose angeschlossen ist).

Unten in der Anzeige erscheint ein LCD-Balken, der mit Fortschreiten des Toastzyklus kürzer wird.

Mit der Taste ‘Abbruch’ kann das Toasten jederzeit abgebrochen werden.

Den Toastvorgang nie durch Anheben des Hebels abbrechen.

Zum Toasten von gefrorenem Brot die Taste ‘Auftauen’ vor dem Absenken des Brothebels drücken. In der Anzeige wird DEFROST angezeigt.

Um fertigen Toast, der kalt geworden ist, wieder aufzuwärmen, die Taste 'Aufwärmen' vor dem Absenken des Brothebels drücken. In der Anzeige wird REHEAT

angezeigt.

4Wenn der Toast fertig ist, springt der Brothebel automatisch nach oben, und es ertönt ein akustisches Signal.

Mit dem Hebel kann der Toast weiter angehoben werden.

Wenn der Toaster an die Steckdose angeschlossen ist, aber nicht benutzt wird, bleibt die Anzeige zwar in Betrieb, aber nach etwa 5 Minuten wird die blaue Hintergrundbeleuchtung der Anzeige abgeschaltet. Sobald der Brothebel

nach unten gedrückt oder eine Taste gedrückt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder ein.

Tips zur Verwendung des Toasters

Für leichte Bräunung, zum Toasten nur einer Scheibe oder für trockenes Brot den Bräunungsregler auf eine niedrige Stufe stellen.

Beim Toasten nur einer Scheibe Brot können die beiden Seiten der Scheibe unterschiedlich stark gebräunt werden – dies ist normal.

Trockenes/altbackenes Brot bräunt schneller als frisches, und dünne Scheiben schneller als dicke. In diesen Fällen sollte deshalb der Bräunungsregler niedriger gestellt werden als gewöhnlich.

Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn die Brotscheiben gleich dick geschnitten, gleich frisch und gleich groß sind.

Für eine einheitliche Bräunung sollten Sie zwischen aufeinanderfolgenden Toastvorgängen mindestens 30 Sekunden warten, oder für folgende Toastvorgänge den Bräunungsregler niedriger einstellen.

11

Verwenden des Brötchenaufsatzes (nur

Serie TT505)

1Den Brötchenaufsatz mittig auf den Toaster aufsetzen.

2Das Wärmgut auf den Aufsatz legen (dicke Stücke der Länge nach halbieren, damit die Außenseiten nicht verbrennen). Das Wärmgut beobachten, um sicherzustellen, dass es nicht verbrennt und nach der Hälfte der Zeit wenden.

3Den Bräunungsregler nicht höher als Stufe 4 einstellen.

4Den Hebel absenken.

5Am Ende des Wärmzyklus wird der Hebel automatisch angehoben.

6Zum Abnehmen des Brötchenaufsatzes den Toaster abkühlen lassen und den Netzstecker ziehen, dann den Brötchenaufsatz abnehmen.

Reinigung und Pflege

1Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen.

2Die Krümelschublade herausziehen, reinigen und wieder einsetzen. Dies sollten Sie regelmäßig tun, denn Krümel können rauchen oder sogar brennen.

3Den Toaster außen mit einem feuchten Tuch abwischen und trocken reiben.

Kundendienst

Ein beschädigtes Netzkabel darf aus Sicherheitsgründen nur von KENWOOD oder einer KENWOODVertragswerkstatt ausgetauscht werden.

Mit Fragen zu

Bedienung des Toasters, oder

für Kundendienst oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren Toaster gekauft haben.

12

Italiano

Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

sicurezza

Gli alimenti che bruciano possono prendere fuoco, quindi:

non allontanarsi mentre l’apparecchio è in funzione;

tenere il tostapane lontano da oggetti infiammabili (per es. tende);

per abbrustolire fette di pane sottili o molto asciutte, selezionare un valore basso con il controllo della doratura.

non porre sulla griglia alimenti con farciture o ripieni (per es. la pizza) perché se questi ultimi colassero nella fessura del tostapane, potrebbero prendere fuoco.

Per evitare scosse elettriche:

non lasciare mai che il tostapane, il cavo o la spina si bagnino.

non inserire mai la mano oppure un oggetto di metallo (per es. un coltello o dei fogli di d’alluminio) nel tostapane.

Disinserire sempre la spina del tostapane dalla presa elettrica quando non lo si usa, prima della pulizia o prima di cercare di estrarre il pane rimasto all’interno.

Non coprire mai il tostapane, né con un piatto né con qualsiasi altra cosa. Esso, infatti, potrebbe surriscaldarsi e prendere fuoco.

Non lasciare pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino. Avvolgere il cavo in eccesso mediante gli appositi supporti alla base dell’apparecchio.

Questo apparecchio non deve essere usato da bambini o da persone inferme in assenza di adeguata supervisione.

Non toccare mai le superfici calde del tostapane, specialmente la parte metallica in alto.

Non usare mai un accessorio non autorizzato.

Non usare mai l’apparecchio se appare danneggiato. Farlo controllare o riparare da personale apposito (vedere a pag. 15 per le informazioni sull’Assistenza Tecnica.)

Questo apparecchio è destinato al solo uso domestico.

Non lasciare mai senza supervisione i bambini, per evitare che giochino con l’apparecchio.

griglia scaldavivande

(solo serie TT505)

Non impostare mai il controllo della doratura oltre la regolazione 4 quando si usa la griglia scaldavivande.

Non coprire mai totalmente la griglia scaldavivande, altrimenti il tostapane potrebbe surriscaldarsi e prendere fuoco.

Quando si usa la griglia scaldavivande, non avvolgere mai i cibi in pellicola o stagnola. Infatti, le pellicole possono prendere fuoco, mentre la carta stagnola riflette il calore, con conseguente danno del tostapane.

Se si desidera inserire il pane all’interno dell’apparecchio nel modo consueto, togliere la griglia scaldavivande per non scottarsi e non toccare mai le aree calde della griglia scaldavivande.

prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica

Assicurarsi che la tensione della vostra rete elettrica sia la stessa di quella indicata sulla targhetta sotto l’apparecchio.

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva Comunitaria 89/336/EEC.

prima dell’uso

Togliere tutto il materiale d’imballaggio e tutte le eventvali etichette.

Utilizzare una sola volta il tostapane senza inserire pane e regolandolo su 3. (La levetta non rimane abbassata se prima non si inserisce la spina del tostapane nella presa elettrica).

13

Come per qualsiasi elemento termico nuovo, quando si accende per la prima volta il tostapane potrà esservi un leggero odore di bruciato. Questo è normale e non occorre preoccuparsi.

per conoscere il vostro tostapane Kenwood

griglia scaldavivande rimovibile (se inclusa)

pannello indicatore

pulsante di riscaldamento ‘reheat’

pulsante di scongelamento ‘defrost’

pulsante di annullamento ‘cancel’

levetta (con dispositivo 'Hi-Rise™' per ulteriore sollevamento)

pulsanti per la regolazione del livello di doratura

vassoio di raccolta per le bricioleavvolgicavo

come usare il vostro tostapane

1Inserire la spina del tostapane nella presa elettrica. Ora il pannello indicatore mostra ‘3’. Usare i pulsanti + e – per alzare o abbassare questa regolazione. Più alto è il livello e più dorato sarà il pane tostato. Il tostapane offre nove diverse regolazioni.

2Inserire il pane, le focaccine, le pizzette ecc. nel tostapane.

3 Abbassare la levetta fino a quando non si blocca in posizione. (La levetta non rimane abbassata se prima non inserisce la spina del tostapane nella presa elettrica).

Sulla parte bassa del pannello indicatore appare una barra graduata, la cui lunghezza diminuisce man mano che il ciclo di tostatura avanza.

Per interrompere in qualunque momento il ciclo di tostatura, premere il pulsante di annullamento ‘cancel’ .

Non sollevare mai la levetta per cancellare il ciclo di tostatura.

Per tostare pane surgelato, premere il pulsante di scongelamento

‘defrost’ prima di abbassare la levetta del tostapane.

Ora il pannello indicatore mostra

DEFROST.

Per riscaldare un toast che si è

raffreddato, premere il pulsante di riscaldamento ‘reheat’ prima di abbassare la levetta del tostapane. Ora il pannello indicatore mostra REHEAT.

4Il toast fuoriesce automaticamente dal tostapane e si udrà un segnale acustico. Per sollevare ulteriormente

il toast, alzare la levetta

.

Se il tostapane è collegato alla rete elettrica ma non viene usato per circa 5 minuti, l’indicatore rimane acceso ma la retroilluminazione blu si spegne. Essa si riaccende non appena si abbassa la levetta

oppure non appena si preme il pulsante di una funzione.

suggerimenti sull’uso del tostapane

Per dorare solo leggermente il pane, per tostare una sola fetta oppure per tostare pane secco, scegliere un livello basso di doratura.

Quando si tosta una singola fetta di pane, esso potrebbe risultare dorato più su un lato che sull’altro, ma questo è normale.

Il pane secco/raffermo si tosta più rapidamente del pane fresco, e il pane tagliato sottile si tosta prima di quello tagliato spesso. Impostare quindi il controllo della doratura più basso del solito.

14

Per i migliori risultati, controllare che le fette di pane da tostare siano di spessore, freschezza e dimensioni uniformi.

Per ottenere una doratura uniforme, si consiglia di attendere almeno 30 secondi tra ciascun azzeramento automatico dell’apparecchio. Alternativamente, abbassare il livello di doratura quando si tosta ulteriormente il pane.

per usare la griglia scaldavivande

(solo serie TT505)

1Appoggiare la griglia scaldavivande sopra il centro del tostapane.

2Appoggiare i cibi sulla griglia scaldavivande (tagliare a metà i cibi spessi, per evitare che si brucino all’esterno). Controllare che i cibi non brucino e girarli per riscaldarli su entrambi i lati.

3Non impostare il controllo della doratura oltre la regolazione 4.

4Abbassare la levetta.

5La levetta si solleva da sola al termine del ciclo di riscaldamento.

6Per togliere la griglia scaldavivande, lasciare prima raffreddare il tostapane e poi togliere la spina dalla presa elettrica. Ora sollevare la griglia scaldavivande e toglierla.

pulizia e cura dell’apparecchio

1Prima di pulire l’apparecchio, staccare la spina e lasciarlo raffreddare.

2Estrarre il vassoio di raccolta delle briciole , pulirlo e rimetterlo a posto. Eseguire questa operazione regolarmente, in quanto le briciole potrebbero provocare fumo e anche prendere fuoco.

3Pulire la parte esterna del tostapane con un panno umido e poi asciugare.

manutenzione e assistenza tecnica

In caso il cavo sia danneggiato, deve essere sostituito solo dal fabbricante oppure da un addetto KENWOOD autorizzato alle riparazioni. Ciò eviterà possibili situazioni di pericolo.

Se si ha bisogno di assistenza riguardo:

l’utilizzo dell’apparecchio

assistenza tecnica o riparazioni Contattare il negozio dove si è acquistato l’apparecchio.

15

Português

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

precauções

Alimentos queimados podem incendiar-se, portanto:

nunca deixe a torradeira ligada sem supervisão.

mantenha a sua torradeira afastada de quaisquer objectos (por ex., cortinas) que possam incendiar-se.

ajuste o selector de intensidade de torragem numa regulação mais baixa para pão fino ou seco.

nunca aqueça alimentos com cobertura ou recheio (por ex. pizza); se este escorrer para dentro da torradeira, esta poderá incendiar-se

Para evitar choques eléctricos:

nunca deixe que a torradeira, o cabo ou a ficha se molhem.

nunca coloque a mão ou qualquer objecto metálico, como por exemplo uma faca ou papel de alumínio, na torradeira.

Desligue sempre a ficha da tomada quando a torradeira não estiver em utilização, antes de a limpar ou antes de tentar retirar pão encravado.

Nunca cubra a torradeira com um prato ou qualquer outro objecto pois o aparelho poderá sobreaquecer e incendiar-se.

Nunca deixe o cabo dependurado num local onde uma criança o possa agarrar - arrume o excesso de cabo em volta do enrolador de cabo na base.

Esta torradeira não se destina a utilização por crianças pequenas ou pessoas doentes sem supervisão.

Nunca toque nas superfícies quentes, especialmente na parte superior metálica.

Nunca utilize qualquer acessório não autorizado.

Nunca utilize uma torradeira danificada. Mande-a verificar ou reparar: veja a secção “serviços de assistência técnica ao cliente”.

Esta torradeira destina-se exclusivamente a utilização doméstica.

Vigie as crianças pequenas para se certificar de que não brincam com o aparelho.

suporte de aquecimento

(apenas na série TT505)

Nunca ajuste o controlo de torragem numa regulação acima de 4 ao utilizar o suporte de aquecimento.

Nunca cubra completamente o suporte de aquecimento – a torradeira poderá sobreaquecer e incendiar-se.

Ao utilizar o suporte de aquecimento, nunca embrulhe os alimentos. Material de embalagem plástico fundirá e poderá incendiarse. O papel de alumínio reflectirá o calor, danificando a torradeira.

Se for utilizar as cavidades das torradas, retire o suporte de aquecimento para que não se queime nele e nunca toque nas áreas quentes do suporte de aquecimento de pãezinhos.

antes de ligar o aparelho

Certifique-se de que a instalação eléctrica em sua casa corresponde à indicada na base da sua torradeira.

Esta torradeira cumpre os requisitos da Directiva 89/336/CEE da Comunidade Económica Europeia.

antes da primeira utilização

Retire todos os materiais de embalagem e todas as etiquetas.

Opere a torradeira uma vez na regulação “3”, sem pão. (A patilha não ficará premida a não ser que a torradeira esteja ligada à tomada de corrente).

16

+ 42 hidden pages