KENWOOD TT375, TT377, TT370 User Manual

Loading...

TT370 series

TT380 series

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

2 - 3

Nederlands

4 - 6

Français

7 - 9

Deutsch

10 - 12

Italiano

13 - 15

Português

16 - 18

Español

19 - 21

Dansk

22 - 24

Svenska

25 - 26

Norsk

27 - 28

Suomi

29 - 31

Türkçe

32 - 34

Ïe•tina

35 - 37

Magyar

38 - 40

Polski

41 - 43

Русский

44 - 46

Ekkgmij

47 - 49

´¸∂w

50-51

 

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

UNFOLD

KENWOOD TT375, TT377, TT370 User Manual

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

English

safety

Burnt food can catch fire, so:

never leave your toaster on unattended;

keep your toaster away from anything (eg curtains) that could catch fire;

set the browning control lower for thin or dry bread;

set the browning control no higher than when using the warming rack; and

never warm food with a topping or filling (eg pizza): if it drips into the toaster, it could catch fire.

To avoid electric shocks, never:

let the toaster, cord or plug get wet; or

put your hand or anything metal, eg a knife or foil, into the toaster.

Always unplug the toaster when not in use, before cleaning or attempting to clear jammed bread.

Never cover your toaster with a plate or anything else - it could overheat and catch fire. For the same reason, never completely cover the warming rack.

When using the warming rack, never wrap the food up. Plastic wrapping will melt and could catch fire. Foil will reflect heat, damaging the toaster.

Never let the cord hang down where a child could grab it - clip excess cord into the cord storage clips in the base.

This toaster is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Never touch hot surfaces especially the metal top area and the warming rack. If you're using the toast slots, remove the warming rack so it can't burn you.

Never use an unauthorised attachment.

Never use a damaged toaster. Get it checked or repaired: see 'Service'.

This toaster is for domestic use only.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

before plugging in

Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your toaster.

This toaster complies with European Economic Community Directive 89/336/EEC.

before using for the first time

Remove all packaging and any labels.

Operate the toaster once on setting 3 without bread. (The lever will not stay down unless the toaster is plugged in).

As with all new heating elements, your toaster may emit a slight burning smell when it is first switched on. This is normal and not a cause for concern.

key

browning control(s)

lever(s) (with 'Hi-Rise™' for extra lift)‘reheat’ button with neon light

'cancel' button

‘defrost’ button with neon light removable warming rack

crumb traycord storage

to use your toaster

Note TT380 series only

This is a four slot toaster having one set of buttons for the defrost, cancel and reheat functions, but 2 separate browning controls, each covering 2 bread slots.

1Set the browning control. (Use a low setting for thin or dry bread.)

2Insert the bread, muffins, bagels etc.

3Lower the lever until it locks. (The lever will not stay down unless the toaster is plugged in).

2

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

To toast frozen bread, press the ‘defrost’ button. Its light will come on.

To warm toast that’s popped up but gone cold, press the 'reheat' button. Its light will come on.

To stop toasting at any stage, press

the ‘cancel’ button.

Never lift the lever to cancel toasting.

4Your toast will pop up automatically. To raise it higher, lift the lever.

hints on using your toaster

Select a lower setting for light browning, for toasting one slice only or for dry bread.

When toasting a single slice of bread, you may notice a variation in toast colour from one side to the other - this is normal.

Dry/stale bread toasts more quickly than fresh bread and thinly sliced bread toasts more quickly than thickly sliced bread. Therefore the browning control should be set at a lower setting than usual.

For best results ensure that the bread slices are of an even thickness, freshness and size.

In order to achieve uniform browning we recommend you wait a minimum of 30 seconds between each toasting so that the control can automatically reset. Alternatively select a lower setting when additional toasting is carried out.

to use the warming rack

1Place warming rack on top of toaster.

2Put your food on the rack (slice thick items in half to stop their outsides burning). Watch to make sure it doesn’t burn, and turn it over half way through.

3Set the browning control to 1, 2 or

- but no higher than .

4Lower the lever.

5The lever will automatically rise at the end of the warming cycle.

6To remove the warming rack, allow the toaster to cool and unplug. Lift off the warming rack.

care and cleaning

1Before cleaning, unplug your toaster and let it cool down.

2Slide out the crumb tray. Clean, then replace. Do this regularly: crumbs can smoke or even burn.

3Wipe the outside of the toaster with a damp cloth, then dry.

service

If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.

If you need help with:

using your toaster or

servicing or repairs

Contact the shop where you bought your toaster.

3

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Nederlands

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar

veiligheid

Verbrand voedsel kan vlam vatten, dus:

laat uw broodrooster nooit onbewaakt achter;

houd uw broodrooster uit de buurt van alle voorwerpen die vlam kunnen vatten (bijv. gordijnen);

stel de instelknop roostertijd lager in voor dun of droog brood;

stel de instelknop roostertijd niet hoger in dan wanneer u gebruik maakt van het opwarmrekje; en

verwarm nooit voedsel met een bovenlaagje of een vulling (bijv. pizza): als dit in de broodrooster drupt, kan het vlam vatten.

Om elektrische schokken te voorkomen, moet u:

de broodrooster, het snoer of de stekker niet nat laten worden; en

uw hand of metalen voorwerpen zoals een mes of folie, nooit in de broodrooster steken.

Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het broodrooster niet in gebruik is, voordat u het broodrooster schoonmaakt en voordat u vastgeklemd brood probeert te verwijderen.

Bedek uw broodrooster nooit met een bord of een ander voorwerp - de broodrooster zou overhit kunnen raken en vlam kunnen vatten. Daarom moet u ook het opwarmrekje nooit volledig afdekken.

Als u gebruik maakt van het opwarmrekje, moet u het voedsel nooit ergens in wikkelen. Plastic verpakkingen zullen gaan smelten en kunnen vlam vatten. Folie zal warmte terugkaatsen, waardoor de broodrooster beschadigd kan raken.

Laat het snoer nooit naar beneden hangen zodat een kind het kan vastpakken - zet overtollig snoer vast in de snoerhouder aan de onderzijde.

Deze broodrooster mag zonder

toezicht niet gebruikt worden door kleine kinderen of zieke personen.

Raak nooit hete oppervlaktes aan, met name het metalen bovengedeelte en het opwarmrekje. Als u gebruik maakt van de roostergleuven, moet u het opwarmrekje verwijderen zodat u zich er niet aan kunt branden.

Maak nooit gebruik van een hulpstuk dat niet bij de broodrooster hoort.

Gebruik de broodrooster niet als hij beschadigd is. Laat hem dan nakijken of repareren, zie “Klantenservice”.

Deze broodrooster is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Wanneer jonge kinderen het apparaat gebruiken, moeten zij in de gaten worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze er niet mee gaan spelen.

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening overeenkomt met de gegevens op de onderzijde van uw broodrooster.

Deze broodrooster voldoet aan EEGRichtlijn 89/336/EEC.

Voordat u de broodrooster de eerste keer gaat gebruiken

Verwijder de gehele verpakking en eventuele labels.

Bedien het broodrooster eenmaal op stand 3 zonder brood. (De broodlift blijft alleen in de lage stand staan, als de stekker zich in het stopcontact bevindt.)

Zoals dat voor elk nieuw verwarmingselement geldt, kan het broodrooster een lichte brandlucht verspreiden als het voor het eerst wordt aangezet. Dit is normaal en geen reden om zich zorgen te maken.

4

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

knop(pen) voor regeling van bruiningsgraad

broodlift(en) (met ‘Hi-Rise™’ voor een extra hoge stand)

instelknop ‘opnieuw verwarmen’ met indicatielampje

instelknop ‘opheffen’

instelknop ‘ontdooien’ met indicatielampje Verwijderbaar opwarmrekje.

kruimelladesnoerhouder

gebruik van uw broodrooster

Opmerking voor alleen de TT380-serie

Dit is een broodrooster met vier gleuven en één serie knoppen voor ontdooien, voortijdig stoppen en opwarmen maar twee afzonderlijke knoppen voor regeling van de bruiningsgraad, elk voor twee gleuven.

1Stel de instelknop roostertijd in (Kies een lage stand voor dun of droog brood).

2Plaats het brood, de muffins, bagels, enz. in de broodrooster.

3Beweeg de liftknop naar beneden totdat hij vastklikt (De knop blijft alleen vastzitten als de stekker in het stopcontact zit).

Voor het roosteren van bevroren brood, moet u de instelknop ‘ontdooien’ indrukken. Het bijbehorende lampje zal gaan branden.

Voor het verwarmen van brood dat al uit de broodrooster is gekomen, maar dat weer is afgekoeld, moet u de instelknop ‘opnieuw verwarmen’ indrukken. Het bijbehorende lampje zal gaan branden.

Om het roosteren tussentijds te beëindigen, moet u op de instelknop ‘opheffen’ drukken.

Licht nooit de broodlift op om het roosteren te stoppen.

4Uw geroosterd brood zal automatisch naar boven springen. Om het verder naar boven te halen, moet u de liftknop omhoog bewegen.

tips voor het gebruik van het broodrooster

Zet de regelknop op een lage stand voor licht roosteren, voor het roosteren van slechts één snee brood en in het geval van droog brood.

Na het roosteren van één snee brood ziet u mogelijk dat het brood niet overal even bruin is geworden – dit is normaal.

Droog/oud brood wordt sneller bruin dan vers brood en een dunne snee brood wordt sneller bruin dan een dikke snee brood. Daarom moet in dergelijke gevallen de regelknop lager worden ingesteld dan normaal.

Om optimale resultaten te krijgen moet u sneden van dezelfde dikte, versheid en grootte gebruiken.

Om gelijkmatige bruining te bereiken raden wij u aan tussen het roosteren door minimaal 30 seconden te wachten, zodat de regelknop vanzelf weer in de nulstand kan komen. Als u nog meer brood wil roosteren, kunt u de regelknop ook in een lagere stand zetten.

Gebruik van het opwarmrekje

1Plaats het opwarmrekje bovenop de broodrooster.

2Plaats uw voedsel in het rekje (snijd dikke stukken brood doormidden zodat de buitenkant niet kan verbranden). Houd het brood in de gaten zodat het niet verbrandt en draai het halverwege even om.

5

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3Zet de bruiningsinstelling op 1, 2 of

- maar nooit hoger dan .

4Haal de liftknop naar beneden.

5De liftknop zal automatisch naar boven komen aan het einde van de verwarmingscyclus.

6Laat, om het opwarmrek te verwijderen, het broodrooster eerst afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact. Licht dan het opwarmrek op.

onderhoud en reiniging

1Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact en laat de broodrooster afkoelen.

2Schuif de kruimellade naar buiten, maak hem schoon en plaats hem terug op zijn plaats. Doe dit regelmatig: kruimels kunnen rook veroorzaken of zelfs vlam vatten.

3Veeg de buitenkant van de broodrooster schoon met een vochtige doek en droog hem daarna af.

klantenservice

Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of een erkende KENWOOD-monteur vervangen worden.

Als u hulp nodig heeft met:

het gebruik van uw broodrooster of

onderhoud en reparaties

neem dan contact op met de winkel waar u uw broodrooster gekocht heeft.

6

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Français

Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

sécurité

Les aliments brûlés peuvent prendre feu, aussi:

Ne laissez jamais votre grille-pain sans surveillance;

Eloignez toujours votre grille-pain des matières inflammables (par exemple, des rideaux);

Choisissez la position minimum pour griller une tranche fine ou du pain rassis;

Ne dépassez pas le niveau lorsque vous utilisez la grille

chauffante; et

Ne réchauffez jamais des aliments fourrés ou garnis (comme une pizza): ils pourraient couler et prendre feu.

Pour éviter une électrocution, il ne faut jamais:

mouiller le grille-pain, le cordon ou la prise; ou

introduire votre main ou des objets métalliques dans le grille-pain (comme un couteau).

Débranchez toujours votre grille-pain quand vous ne l’utilisez pas et avant de le nettoyer ou de tenter de tenter de dégager une tartine coincée.

Ne couvrez jamais votre grille-pain avec une assiette ou autre chose, il pourrait surchauffer et prendre feu. Pour la même raison, ne recouvrez jamais complètement la grille chauffante.

Lorsque vous utilisez la grille chauffante, ne couvrez jamais les aliments. Un emballage en plastique peut fondre et prendre feu. Le papier d’aluminium reflète la chaleur et endommagera le grille-pain.

Ne laissez jamais pendre le cordon à portée d’un enfant qui pourrait s’en emparer, rangez l’excès de cordon dans les clips de rangement sous l’appareil.

Le grille-pain ne doit pas être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou des personnes infirmes.

Ne touchez jamais les surfaces chaudes surtout la partie supérieure en métal et la grille chauffante. Si vous utilisez les ouvertures pour griller le pain, enlevez la grille chauffante pour ne pas vous brûler.

N’utilisez jamais d’accessoires non recommandés.

N’utilisez jamais un grille-pain endommagé. Faites-le vérifier ou réparer: Voir la section “Entretien”.

Ce grille-pain est uniquement destiné à un usage domestique.

Il est important de surveiller les enfants en bas âge afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

avant de brancher l’appareil

Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre grille-pain.

Cet grille-pain est conforme à la directive 89/336/CEE de la C. E.

avant d’utiliser votre appareil pour la première fois

Retirez tous les emballages et étiquettes.

Faites fonctionner une fois le grillepain sur le réglage 3 et sans pain. (Le levier ne reste pas abaissé si le grille-pain n’est pas branché).

Comme tout élément chauffant neuf, votre grille-pain est susceptible de dégager une légère odeur de brûlé lorsqu’il est mis en marche pour la première fois. Ce phénomène est normal et ne doit pas vous inquiéter.

7

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

faites connaissance avec votre grille-pain Kenwood

contrôle(s) du brunissagelevier(s) (avec fonction de relèvement ‘Hi-Rise™’)

commande de réchauffage avec voyant lumineux ‘reheat’

commande d’annulation ‘cancel’commande de décongélation avec

voyant lumineux ‘defrost’ Grille chauffante amovibleplateau ramasse-miettes

rangement du cordon

utilisation de votre grillepain

Remarque série TT380 uniquement

Il s’agit d’un grille-pain à quatre compartiments doté d’une série de boutons pour les fonctions décongélation, annulation et réchauffage, mais de 2 contrôles du brunissage distincts, couvrant chacun 2 compartiments pour toasts.

1Sélectionnez la température sur votre bouton de contrôle (basse pour du pain sec ou une tranche fine)

2Introduisez le pain de votre choix (pain rond etc.)

3Baissez le levier jusqu’à ce qu’il s’enclenche. (il ne se mettra pas en position si le grille-pain n’est pas sous tension).

Pour griller du pain congelé, appuyez la commande ‘defrost’ . Le voyant s’allumera. Pour réchauffer du pain qui a été grillé mais a refroidi, appuyez la commande ‘reheat’. Le voyant s’allumera.

Pour arrêter le grille-pain, appuyez la commande ‘cancel’.

Ne relevez jamais le levier pour interrompre le fonctionnement du grille-pain.

4Votre pain ressortira automatiquement. Pour le retirer, remontez le levier.

conseils d’utilisation de votre grille-pain

Sélectionnez un niveau de réglage inférieur pour un brunissage léger, pour faire griller une seule tranche ou si le pain est sec.

Si vous faites griller une seule tranche de pain, il est possible que vous constatiez une différence de brunissage entre les deux faces ; cette variation est normale.

Le pain sec/rassis grille plus rapidement que le pain frais et les tranches fines grillent plus rapidement que les tranches épaisses. Par conséquent, le contrôle du brunissage doit alors être réglé à un niveau inférieur à celui habituellement employé.

Pour un résultat optimal, assurezvous que les tranches de pain sont d’épaisseur, de fraîcheur et de taille égale.

Afin d’obtenir un brunissage uniforme, nous vous recommandons d’attendre un minimum de 30 secondes entre chaque utilisation du grille-pain, de sorte que le contrôle puisse se remettre automatiquement à l’état initial. Vous pouvez également régler le contrôle du brunissage à un niveau inférieur, si vous faites davantage griller votre pain.

8

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

utilisation de la grille chauffante

1Placez la grille chauffante sur le dessus du grille-pain.

2Placez vos aliments sur la grille (trancher les éléments épais en deux pour empêcher les bords de brûler). Surveillez pour qu’ils ne brûlent pas et retournez-les à mi-cuisson.

3Positionnez le bouton de contrôle sur 1, 2 ou mais pas plus haut que .

4Baissez le levier.

5Le levier remontera automatiquement à la fin du cycle de réchauffage.

6Afin de retirer la grille de réchauffage, laissez le grille-pain refroidir et débranchez-le. Retirez la grille de réchauffage en la soulevant.

service après-vente

Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé pour des raisons de sécurité par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood.

Si vous avez besoin d‘assistance pour:

utiliser votre appareil ou

commander un autre élément / accessoire

contactez le magasin où vous avez acheté votre grille-pain.

entretien et nettoyage

1Eteignez, débranchez et laissez refroidir votre grille-pain avant de le nettoyer.

2Retirez votre plateau ramassemiettes en glissant. Nettoyez-le et replacez-le. Faites-le régulièrement: les miettes peuvent fumer ou brûler.

3Essuyez l’extérieur du grille-pain avec un chiffon humide et séchez.

9

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Deutsch

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

Verbranntes Toastgut kann sich entzünden, darum:

den Toaster nie unbeaufsichtigt lassen;

den Toaster von brennbaren Gegenständen, z.B. Vorhängen, fernhalten;

für dünnes oder trockenes Brot eine geringere Bräunungsstufe wählen;

bei Verwendung des Brötchenröstaufsatzes die Bräunung nicht höher stellen als ; und

keine Gerichte mit Belag oder Füllung, wie z.B. Pizza, erwärmen - wenn etwas in den Toaster tropft, kann es sich entzünden.

Um Stromschläge zu vermeiden:

Gerät, Netzkabel oder Netzstecker nicht feucht werden lassen

Stecken Sie nie Ihre Hand , oder Metallgegenstände wie Gabel oder Alufolie in den Toaster

Bei Nichtgebrauch, zum Reinigen oder um verkantete Brotscheiben heauszunehmen, immer den Netzstecker des Toasters ziehen.

Den Toaster nicht mit einem Teller oder ähnlichem abdecken - er könnte sich überhitzen und Feuer fangen. Aus dem gleichen Grunde nie den Brötchenröster ganz abdecken.

Bei Verwendung des Brötchenröstaufsatzes die Brötchen o.ä. nicht einwickeln. Plastikfolie schmilzt und kann sich entzünden. Alufolie reflektiert die Hitze und führt dadurch zu Beschädigung des Toasters.

Das Netzkabel nie herunterhängen lassen, - überschüssiges Netzkabel immer auf die Clips im Gehäuseunterteil aufwickeln.

Dieser Toaster ist nicht gedacht für die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder körperbehinderte Personen.

Nie heiße Flächen berühren, insbesondere das Metalloberteil und den Brötchenröstaufsatz. Bei Gebrauch der Brotschlitze zur Vermeidung von Verbrennungen Brötchenröstaufsatz entfernen.

Keine nicht zugelassenen Zusatzteile verwenden.

Einen beschädigten Toaster nicht weiter verwenden - lassen Sie ihn reparieren: siehe “Kundendienst”.

Dieser Toaster ist nur für den Gebrauch im Haushalt gedacht.

Kleine Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

Vor dem Einschalten

Überprüfen, daß die Netzspannung mit der auf dem Typenschild auf der Unterseite des Toasters angegebenen Spannung übereinstimmt.

Dieser Toaster erfüllt die Direktive 89/336/EC der Europäischen Union.

Vor der ersten Verwendung

Alles Verpackungsmaterial und alle Etiketten entfernen.

Den Toaster ein Mal auf Stufe 3 ohne Brot einschalten. (Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster an eine Netzsteckdose angeschlossen ist).

Wie bei allen neuen Heizelementen kann der Toaster beim ersten Einschalten etwas nach Verbranntem riechen. Dies ist völlig normal und kein Grund zur Beunruhigung.

Details Ihres Kenwood-

Toasters

Bräunungsregler

Hebel (mit ‘Hi-Rise™’ für zusätzliche Höhe)

Taste ‘Aufwärmen’ mit Leuchtanzeige

Taste ‘Abbruch’

Taste ‘Auftauen’ mit Leuchtanzeige Abnehmbarer Brötchenröstaufsatz

Krümelschublade

Kabelaufwicklung

10

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Bedienung des Toasters

Hinweis – nur Serie TT380

Dieser 4-Scheiben-Toaster hat einen Satz Tasten für die Funktionen Auftauen, Abbruch und Aufwärmen, aber 2 Bräunungsregler für jeweils zwei Brotschlitze.

1Den Bräunungsregler einstellen (für dünnes oder trockenes Brot einen geringeren Bräunungsgrad wählen).

2Toastbrot einlegen.

3Den Hebel nach unten drücken, bis er einrastet. (Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster an das Stromnetz angeschlossen ist.)

Zum Toasten von gefrorenem Brot die Taste ‘Auftauen’ drücken. Die Anzeige in der Taste leuchtet.

Zum Erwärmen von Toast, der wieder kalt geworden ist, die Taste ‘Aufwärmen’ drücken. Die Anzeige in der Taste leuchtet.

Sie können den Toastvorgang jederzeit mit der Taste ‘Abbruch’ abbrechen.

Nie den Toastvorgang durch Heben des Hebels abbrechen.

4Der fertige Toast wird automatisch ausgefahren. Mit dem Lift können Sie ihn noch weiter anheben.

Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn die Brotscheiben gleich dick geschnitten, gleich frisch und gleich groß sind.

Für eine einheitliche Bräunung sollten Sie zwischen aufeinanderfolgenden Toastvorgängen mindestens 30 Sekunden warten, oder für folgende Toastvorgänge den Bräunungsregler niedriger einstellen.

Verwendung des Brötchenröstaufsatzes

1Brötchenröstaufsatz auf Toaster anbringen.

2Brot etc. auf das Gitter legen (große Stücke halbieren, damit sie nicht anbrennen). Beaufsichtigen, um Anbrennen zu vermeiden. Nach Hälfte der Zeit umdrehen.

3Bräunungsregler auf 1, 2 oder stellen – nicht jedoch höher als

.

4Hebel nach unten drücken.

5Der Hebel hebt sich automatisch am Ende des Wärmevorgangs.

6Zum Abnehmen des Brötchenaufsatzes den Toaster abkühlen lassen und den Netzstecker ziehen, dann den Brötchenaufsatz abnehmen.

Tips zur Verwendung des Toasters

Für leichte Bräunung, zum Toasten nur einer Scheibe oder für trockenes Brot den Bräunungsregler auf eine niedrige Stufe stellen.

Beim Toasten nur einer Scheibe Brot können die beiden Seiten der Scheibe unterschiedlich stark gebräunt werden – dies ist normal.

Trockenes/altbackenes Brot bräunt schneller als frisches, und dünne Scheiben schneller als dicke. In diesen Fällen sollte deshalb der Bräunungsregler niedriger gestellt werden als gewöhnlich.

Reinigung und Pflege

1Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen.

2Die Krümelschublade herausziehen, reinigen und wieder einsetzen. Dies sollten Sie regelmäßig tun, denn Krümel können rauchen oder sogar brennen.

3Den Toaster außen mit einem feuchten Tuch abwischen und trocken reiben.

11

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Kundendienst

Ein beschädigtes Netzkabel darf aus Sicherheitsgründen nur von KENWOOD oder einer KENWOODVertragswerkstatt ausgetauscht werden.

Mit Fragen zu

Bedienung des Toasters, oder

für Kundendienst oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren Toaster gekauft haben.

12

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Italiano

Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

sicurezza

Gli alimenti che bruciano possono prendere fuoco, quindi:

non allontanarsi mentre l’apparecchio è in funzione;

tenere il tostapane lontano da oggetti infiammabili (per es. tende);

per abbrustolire fette di pane sottili o molto asciutte, selezionare un valore basso con il controllo della doratura.

quando si usa la griglia, selezionare un valore non superiore a con il controllo della doratura. Inoltre,

non porre sulla griglia alimenti con farciture o ripieni (per es. la pizza) perché se questi ultimi colassero nella fessura del tostapane, potrebbero prendere fuoco.

Per evitare scosse elettriche:

non lasciare mai che il tostapane, il cavo o la spina si bagnino.

non inserire mai la mano oppure un oggetto di metallo (per es. un coltello o dei fogli di d’alluminio) nel tostapane.

Disinserire sempre la spina del tostapane dalla presa elettrica quando non si usa l’apparecchio, prima di pulirlo o prima di cercare di estrarre il pane rimasto all’interno.

Non coprire mai il tostapane con un piatto o qualsiasi altro oggetto perché potrebbe surriscaldarsi e prendere fuoco. Per lo stesso motivo, non coprire mai completamente la griglia.

Quando si usa la griglia, non avvolgere mai gli alimenti. La plastica, sciogliendosi, potrebbe prendere fuoco, mentre i fogli di alluminio riflettono il calore e possono danneggiare il tostapane.

Non lasciare pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino. Avvolgere il cavo in eccesso mediante gli appositi supporti alla base dell’apparecchio.

Questo apparecchio non deve essere usato da bambini o da persone inferme in assenza di adeguata supervisione.

Non toccare mai le superfici calde dell’apparecchio, specialmente il piano superiore in metallo e la griglia riscaldatrice. Se si usano le fessure del tostapane, togliere la griglia riscaldatrice in modo da evitare scottature.

Non usare mai un accessorio non autorizzato.

Non usare mai l’apparecchio se appare danneggiato. Farlo controllare o riparare da personale apposito (per le informazioni sull’Assistenza Tecnica.)

Questo apparecchio è destinato al solo uso domestico.

Non lasciare mai senza supervisione i bambini, per evitare che giochino con l’apparecchio.

prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica

Assicurarsi che la tensione della vostra rete elettrica sia la stessa di quella indicata sulla targhetta sotto l’apparecchio.

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva Comunitaria 89/336/EEC.

prima dell’uso

Togliere tutto il materiale d’imballaggio e tutte le eventvali etichette.

Utilizzare una sola volta il tostapane senza inserire pane e regolandolo su 3. (La levetta non rimane abbassata se prima non si inserisce la spina del tostapane nella presa elettrica).

Come per qualsiasi elemento termico nuovo, quando si accende per la prima volta il tostapane potrà esservi un leggero odore di bruciato. Questo è normale e non occorre preoccuparsi.

13

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

per conoscere il vostro tostapane Kenwood

controllo(i) della doratura

leva(e) (con dispositivo ‘Hi-Rise™’ per ulteriore sollevamento)

tasto per ‘riscaldare’ con spia al neon

tasto per ‘cancellare’

tasto per ‘scongelare’ con spia al neon

griglia riscaldatrice estraibile

vassoio di raccolta delle briciolesupporto per avvolgere il cavo

come usare il vostro tostapane

NB: solo per la serie TT380

Con questo apparecchio è possibile tostare quattro fette di pane. Il tostapane offre un set di pulsanti per scongelare, cancellare e riscaldare, ma 2 controlli separati per la doratura – ciascuno per 2 delle fessure disponibili.

1Selezionare la doratura mediante il selettore. (Scegliere un valore basso per pane tagliato sottile o molto asciutto)

2Inserire il tipo di pane, focaccina o ciambella desiderato.

3Abbassare la levetta, finché si blocca. (La levetta non rimane abbassata se il tostapane non è allacciato alla corrente elettrica).

Per abbrustolire pane congelato, premere il tasto per ‘scongelare’. Si accenderà la spia al neon corrispondente.

Per riscaldare del pane già abbrustolito che si è raffreddato, premere il tasto per ‘riscaldare’. Si accenderà la spia al neon corrispondente.

Per smettere di abbrustolire il pane in qualsiasi momento, premere il tasto per ‘cancellare’.

Non sollevare mai la leva per fermare il ciclo di tostatura.

4Il vostro toast fuoriuscirà automaticamente. Per spingerlo più in alto, sollevare la levetta.

suggerimenti sull’uso del tostapane

Per dorare solo leggermente il pane, per tostare una sola fetta oppure per tostare pane secco, scegliere un livello basso di doratura.

Quando si tosta una singola fetta di pane, esso potrebbe risultare dorato più su un lato che sull’altro, ma questo è normale.

Il pane secco/raffermo si tosta più rapidamente del pane fresco, e il pane tagliato sottile si tosta prima di quello tagliato spesso. Impostare quindi il controllo della doratura più basso del solito.

Per i migliori risultati, controllare che le fette di pane da tostare siano di spessore, freschezza e dimensioni uniformi.

Per ottenere una doratura uniforme, si consiglia di attendere almeno 30 secondi tra ciascun azzeramento automatico dell’apparecchio. Alternativamente, abbassare il livello di doratura quando si tosta ulteriormente il pane.

come usare la griglia

1Porre la griglia riscaldatrice sopra al tostapane.

2Porre il cibo sulla griglia (tagliare a metà le fette grosse in modo che la parte interna non si bruci). Controllare che il cibo non si bruci e girarlo dall’altro lato a metà cottura.

3Impostare su 1, 2 o ma mai

a un livello superiore al simbolo – il selettore della temperatura.

4Abbassare la levetta.

14

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

5La levetta si alzerà automaticamente alla fine del ciclo di riscaldamento.

6Per togliere la griglia scaldavivande, lasciare prima raffreddare il tostapane e poi togliere la spina dalla presa elettrica. Ora sollevare la griglia scaldavivande e toglierla.

pulizia e cura dell’apparecchio

1Prima di pulire l’apparecchio, staccare la spina e lasciarlo raffreddare.

2Estrarre il vassoio di raccolta delle briciole, pulirlo e rimetterlo a posto. Eseguire questa operazione regolarmente, in quanto le briciole potrebbero provocare fumo e anche prendere fuoco.

3Pulire la parte esterna del tostapane con un panno umido e poi asciugare.

manutenzione e assistenza tecnica

In caso il cavo sia danneggiato, deve essere sostituito solo dal fabbricante oppure da un addetto KENWOOD autorizzato alle riparazioni. Ciò eviterà possibili situazioni di pericolo.

Se si ha bisogno di assistenza riguardo:

l’utilizzo dell’apparecchio

assistenza tecnica o riparazioni Contattare il negozio dove si è acquistato l’apparecchio.

15

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

+ 37 hidden pages