Kenwood TT235 Manual

Loading...

cancel

-rise hi

1 2

TT235 series

TT835 series

English

2 - 3

Nederlands

4 - 6

Français

7 - 9

Deutsch

10 - 12

Italiano

13 - 15

Português

16 - 18

Español

19 - 21

Dansk

22 - 24

Svenska

25 - 26

Norsk

27 - 28

Suomi

29 - 31

Türkçe

32 - 34

Ïe•tina

35 - 37

Magyar

38 - 40

Polski

41 - 43

Русский

44 - 46

Ekkgmij

47 - 49

´¸∂w

50-51

 

UNFOLD

Kenwood TT235 Manual

-rise hi

1 2

cancel

e -ris hi

1 2

-rise hi

1

2

English

safety

Burnt food can catch fire, so:

never leave your toaster on unattended;

keep your toaster away from anything (eg curtains) that could catch fire;

set the browning control lower for thin or dry bread;

set the browning control no higher than when using the warming rack; and

never warm food with a topping or filling (eg pizza): if it drips into the toaster, it could catch fire.

To avoid electric shocks, never:

let the toaster, cord or plug get wet; or

put your hand or anything metal, eg a knife or foil, into the toaster.

Always unplug the toaster when not in use, before cleaning or attempting to clear jammed bread.

Never cover your toaster with a plate or anything else - it could overheat and catch fire. For the same reason, never completely cover the warming rack.

When using the warming rack, never wrap the food up. Plastic wrapping will melt and could catch fire. Foil will reflect heat, damaging the toaster.

Never let the cord hang down where a child could grab it - clip excess cord into the cord storage clips in the base.

This toaster is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Never touch hot surfaces especially the metal top area and the warming rack. If you're using the toast slots, unclip the warming rack so it can’t burn you.

Never use an unauthorised attachment.

Never use a damaged toaster. Get it checked or repaired: see 'Service'.

This toaster is for domestic use only.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

before plugging in

Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your toaster.

This toaster complies with European Economic Community Directive 89/336/EEC.

before using for the first time

Remove all packaging and any labels.

Operate the toaster once on setting 3 without bread. (The lever will not stay down unless the toaster is plugged in).

As with all new heating elements, your toaster may emit a slight burning smell when it is first switched on. This is normal and not a cause for concern.

key

removable warming rack

lever (with 'Hi-Rise™' for extra lift)browning control

'cancel' buttoncrumb tray

cord storage

to use your toaster

1Set the browning control . (Use a low setting for thin or dry bread.)

2Insert the bread, muffins, bagels etc.

3Lower the lever until it locks. (The lever will not stay down unless the toaster is plugged in).

To stop toasting at any stage, press the ‘cancel’ button .

Never lift the lever to cancel toasting.

To toast frozen bread, select * on the browning control.

4Your toast will pop up automatically. To raise it higher, lift the lever .

2

hints on using your toaster

Select a lower setting for light browning, for toasting one slice only or for dry bread.

When toasting a single slice of bread, you may notice a variation in toast colour from one side to the other - this is normal.

Dry/stale bread toasts more quickly than fresh bread and thinly sliced bread toasts more quickly than thickly sliced bread. Therefore the browning control should be set at a lower setting than usual.

For best results ensure that the bread slices are of an even thickness, freshness and size.

In order to achieve uniform browning we recommend you wait a minimum of 30 seconds between each toasting so that the control can automatically reset. Alternatively turn the browning control to a lower setting when additional toasting is carried out.

to use the warming rack

1Fit the warming rack by hooking one end onto the toaster, then push down on the opposite end to clip into position .

2Put your food on the rack (slice thick items in half to stop their outsides burning). Watch to make sure it doesn't burn, and turn it over half way through.

3Set the browning control to 1, 2 or

- but no higher than .

4Lower the lever.

5The lever will automatically rise at the end of the warming cycle.

6To remove the warming rack, allow the toaster to cool and unplug. Press down and inwards on one end to release the handle. Lift off to remove.

care and cleaning

1Before cleaning, unplug your toaster and let it cool down.

2Slide out the crumb tray . Clean, then replace. Do this regularly: crumbs can smoke or even burn.

3Wipe the outside of the toaster with a damp cloth, then dry.

service

If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.

If you need help with:

using your toaster or

servicing or repairs

Contact the shop where you bought your toaster.

3

Nederlands

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar

veiligheid

Verbrand voedsel kan vlam vatten, dus:

laat uw broodrooster nooit onbewaakt achter;

houd uw broodrooster uit de buurt van alle voorwerpen die vlam kunnen vatten (bijv. gordijnen);

stel de instelknop roostertijd lager in voor dun of droog brood;

zet de regelknop bij gebruik van het opwarmrek niet hoger dan , en

verwarm nooit voedsel met een bovenlaagje of een vulling (bijv. pizza): als dit in de broodrooster drupt, kan het vlam vatten.

Om elektrische schokken te voorkomen, moet u:

de broodrooster, het snoer of de stekker niet nat laten worden; en

uw hand of metalen voorwerpen zoals een mes of folie, nooit in de broodrooster steken.

Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u de broodrooster reinigt of probeert brood dat vastzit te verwijderen.

Bedek het broodrooster nooit met een bord of wat dan ook – het zou oververhit kunnen raken en vlam kunnen vatten. Bedek om dezelfde reden het opwarmrek nooit in zijn geheel.

Bij gebruik van het opwarmrek het voedsel nooit inpakken. Kunststof verpakkingsmateriaal zal smelten en zou vlam kunnen vatten. Folie zal de hitte weerkaatsen, zodat het broodrooster beschadigd raakt.

Laat het snoer nooit naar beneden hangen zodat een kind het kan vastpakken - zet overtollig snoer vast in de snoerhouder aan de onderzijde.

Deze broodrooster mag zonder toezicht niet gebruikt worden door kleine kinderen of zieke personen.

Raak geen hete oppervlakken aan. Dit geldt vooral voor het metalen

bovenstuk en het opwarmrek. Als u de gleuven van het broodrooster gebruikt, verwijder dan het opwarmrek zodat u zich er niet aan kunt branden.

Raak nooit hete oppervlakken aan; dit geldt vooral voor de metalen bovenkant.

Maak nooit gebruik van een hulpstuk dat niet bij de broodrooster hoort.

Gebruik de broodrooster niet als hij beschadigd is. Laat hem dan nakijken of repareren, zie “Klantenservice”.

Deze broodrooster is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Wanneer jonge kinderen het apparaat gebruiken, moeten zij in de gaten worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze er niet mee gaan spelen.

voordat u de stekker in het stopcontact steekt

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening overeenkomt met de gegevens op de onderzijde van uw broodrooster.

Deze broodrooster voldoet aan EEGRichtlijn 89/336/EEC.

voordat u de broodrooster de eerste keer gaat gebruiken

Verwijder de gehele verpakking en eventuele labels.

Bedien het broodrooster eenmaal op stand 3 zonder brood. (De broodlift blijft alleen in de lage stand staan, als de stekker zich in het stopcontact bevindt.)

Zoals dat voor elk nieuw verwarmingselement geldt, kan het broodrooster een lichte brandlucht verspreiden als het voor het eerst wordt aangezet. Dit is normaal en geen reden om zich zorgen te maken.

4

verwijderbaar opwarmrek

liftknop (met ‘Hi-Rise’™ voor extra liftvermogen)

instelknop roostertijdinstelknop ‘opheffen’kruimellade

snoerhouder

gebruik van uw broodrooster

1Stel de instelknop roostertijd in (Kies een lage stand voor dun of droog brood).

2Plaats het brood, de muffins, bagels, enz. in de broodrooster.

3Beweeg de liftknop naar beneden totdat hij vastklikt (De knop blijft alleen vastzitten als de stekker in het stopcontact zit).

Om het roosteren tussentijds te beëindigen, moet u op de instelknop ‘opheffen’ drukken .

Licht nooit de broodlift op om het roosteren te stoppen.

Zet voor het roosteren van bevroren brood de regelknop op stand *.

4 Uw geroosterd brood zal automatisch naar boven springen. Om het verder naar boven te halen, moet u de liftknop omhoog bewegen

.

tips voor het gebruik van het broodrooster

Zet de regelknop op een lage stand voor licht roosteren, voor het roosteren van slechts één snee brood en in het geval van droog brood.

Na het roosteren van één snee brood ziet u mogelijk dat het brood niet overal even bruin is geworden – dit is normaal.

Droog/oud brood wordt sneller bruin dan vers brood en een dunne snee brood wordt sneller bruin dan een dikke snee brood. Daarom moet in dergelijke gevallen de regelknop lager worden ingesteld dan normaal.

Om optimale resultaten te krijgen moet u sneden van dezelfde dikte, versheid en grootte gebruiken.

Om gelijkmatige bruining te bereiken raden wij u aan tussen het roosteren door minimaal 30 seconden te wachten, zodat de regelknop vanzelf weer in de nulstand kan komen. Als u nog meer brood wil roosteren, kunt u de regelknop ook in een lagere stand zetten.

hoe het opwarmrek moet worden gebruikt

1Breng het opwarmrek aan door één kant aan het broodrooster vast te haken en dan op de andere kant te drukken om het rek vast te klemmen

.

2Plaats het brood op het opwarmrek (snijd dikke sneden door midden zodat de buitenzijden niet verbranden). Let op dat het brood niet verbrandt en draai het halverwege om.

3Zet de regelknop in stand 1 of 2 - beslist niet hoger dan .

4Breng de broodlift omlaag.

5De broodlift gaat na het opwarmen vanzelf weer omhoog.

6Laat, om het opwarmrek te verwijderen, het broodrooster eerst afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact. Druk de ene kant omlaag en naar binnen om de handgreep te bevrijden. Licht het opwarmrek op om het te verwijderen.

5

onderhoud en reiniging

1Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact en laat de broodrooster afkoelen.

2Schuif de kruimellade naar buiten , maak hem schoon en plaats hem terug op zijn plaats. Doe dit regelmatig: kruimels kunnen rook veroorzaken of zelfs vlam vatten.

3Veeg de buitenkant van de broodrooster schoon met een vochtige doek en droog hem daarna af.

klantenservice

Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of een erkende KENWOOD-monteur vervangen worden.

Als u hulp nodig heeft met:

het gebruik van uw broodrooster of

onderhoud en reparaties

neem dan contact op met de winkel waar u uw broodrooster gekocht heeft.

6

Français

Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

sécurité

Les aliments brûlés peuvent prendre feu, aussi:

Ne laissez jamais votre grille-pain sans surveillance;

Eloignez toujours votre grille-pain des matières inflammables (par exemple, des rideaux);

Choisissez la position minimum pour griller une tranche fine ou du pain rassis;

ne réglez pas le contrôle du

brunissage à un niveau supérieur à lors de l’utilisation de la grille de

réchauffage ; et

Ne réchauffez jamais des aliments fourrés ou garnis (comme une pizza): ils pourraient couler et prendre feu.

Pour éviter une électrocution, il ne faut jamais:

mouiller le grille-pain, le cordon ou la prise; ou

introduire votre main ou des objets métalliques dans le grille-pain (comme un couteau).

Mettez toujours le grille-pain hors tension avant de le nettoyer ou lorsque vous essayez de retirer du pain qui se serait coincé.

Ne couvrez jamais votre grille-pain avec une assiette ou tout autre objet : l’appareil pourrait surchauffer et prendre feu. Pour la même raison, ne couvrez jamais totalement la grille de réchauffage.

Lors de l’utilisation de la grille de réchauffage, n’enveloppez jamais les aliments. Tout emballage plastique fondrait et risquerait de prendre feu. L’aluminium reflète la chaleur et endommagerait ainsi le grille-pain.

Ne laissez jamais pendre le cordon à portée d’un enfant qui pourrait s’en emparer, rangez l’excès de cordon dans les clips de rangement sous l’appareil.

Le grille-pain ne doit pas être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou des personnes infirmes.

Ne touchez jamais les surfaces chaudes, en particulier la partie métallique supérieure et la grille de réchauffage. En cas d’utilisation des compartiments pour toasts, décrochez la grille de réchauffage afin de ne pas vous brûler.

N’utilisez jamais d’accessoires non recommandés.

N’utilisez jamais un grille-pain endommagé. Faites-le vérifier ou réparer: Voir la section “Entretien”.

Ce grille-pain est uniquement destiné à un usage domestique.

Il est important de surveiller les enfants en bas âge afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

avant de brancher l’appareil

Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre grille-pain.

Cet grille-pain est conforme à la directive 89/336/CEE de la C. E.

avant d’utiliser votre appareil pour la première fois

Retirez tous les emballages et étiquettes.

Faites fonctionner une fois le grillepain sur le réglage 3 et sans pain. (Le levier ne reste pas abaissé si le grille-pain n’est pas branché).

Comme tout élément chauffant neuf, votre grille-pain est susceptible de dégager une légère odeur de brûlé lorsqu’il est mis en marche pour la première fois. Ce phénomène est normal et ne doit pas vous inquiéter.

7

faites connaissance avec votre grille-pain Kenwood

grille de réchauffage amovible

levier (avec surélévation 'HiRise™')

bouton de contrôle du grille-paincommande d’annulation ‘cancel’plateau ramasse-miettes

rangement du cordon

utilisation de votre grillepain

1Sélectionnez la température sur votre bouton de contrôle (basse pour du pain sec ou une tranche fine)

2Introduisez le pain de votre choix (pain rond etc.)

3Baissez le levier jusqu’à ce qu’il s’enclenche (il ne se mettra pas en position si le grille-pain n’est pas sous tension).

Pour arrêter le grille-pain, appuyez la commande ‘cancel’

Ne forcez jamais le levier vers le haut afin d’interrompre la cuisson.

Pour faire griller du pain congelé,

sélectionnezbrunissage. * sur le contrôle du

4Votre pain ressortira automatiquement. Pour le retirer, remontez le levier .

conseils d’utilisation de votre grille-pain

Sélectionnez un niveau de réglage inférieur pour un brunissage léger, pour faire griller une seule tranche ou si le pain est sec.

Si vous faites griller une seule tranche de pain, il est possible que vous constatiez une différence de brunissage entre les deux faces ; cette variation est normale.

Le pain sec/rassis grille plus rapidement que le pain frais et les tranches fines grillent plus rapidement que les tranches épaisses. Par conséquent, le contrôle du brunissage doit alors être réglé à un niveau inférieur à celui habituellement employé.

Pour un résultat optimal, assurezvous que les tranches de pain sont d’épaisseur, de fraîcheur et de taille égale.

Afin d’obtenir un brunissage uniforme, nous vous recommandons d’attendre un minimum de 30 secondes entre chaque utilisation du grille-pain, de sorte que le contrôle puisse se remettre automatiquement à l’état initial. Vous pouvez également régler le contrôle du brunissage à un niveau inférieur, si vous faites davantage griller votre pain.

utilisation de la grille de réchauffage

1Installez la grille de réchauffage en accrochant une extrémité au grillepain, puis en appuyant sur l’extrémité opposée afin de l’enclencher en position .

2Déposez les aliments sur la grille (coupez les aliments épais en deux afin d’éviter qu’ils ne brûlent en surface). Surveillez afin d’éviter que les aliments ne brûlent et retournezles une fois pendant la cuisson.

3Réglez le contrôle du brunissage sur 1, 2 ou , mais pas au-delà de .

4Abaissez le levier.

8

5Le levier remonte automatiquement à la fin du cycle de réchauffage.

6Afin de retirer la grille de réchauffage, laissez le grille-pain refroidir et débranchez-le. Appuyez sur l’une des extrémités, à la fois vers le bas et vers l’intérieur, afin de libérer la poignée. Retirez la grille de réchauffage en la soulevant.

entretien et nettoyage

1Eteignez, débranchez et laissez refroidir votre grille-pain avant de le nettoyer.

2Retirez votre plateau ramassemiettes en glissant. Nettoyez-le et replacez-le. Faites-le régulièrement: les miettes peuvent fumer ou brûler.

3Essuyez l’extérieur du grille-pain avec un chiffon humide et séchez.

service après-vente

Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé pour des raisons de sécurité par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood.

Si vous avez besoin d‘assistance pour:

utiliser votre appareil ou

commander un autre élément / accessoire

contactez le magasin où vous avez acheté votre grille-pain.

9

Deutsch

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

Verbranntes Toastgut kann sich entzünden, darum:

den Toaster nie unbeaufsichtigt lassen;

den Toaster von brennbaren Gegenständen, z.B. Vorhängen, fernhalten;

für dünnes oder trockenes Brot eine geringere Bräunungsstufe wählen;

Den Bräunungsregler bei Benutzung des Wärmaufsatzes nicht höher einstellen als ; und

keine Gerichte mit Belag oder Füllung, wie z.B. Pizza, erwärmen - wenn etwas in den Toaster tropft, kann es sich entzünden.

Um Stromschläge zu vermeiden:

Gerät, Netzkabel oder Netzstecker nicht feucht werden lassen

Stecken Sie nie Ihre Hand , oder Metallgegenstände wie Gabel oder Alufolie in den Toaster

Vor Reinigen des Toasters oder Entfernen von verkantetem Toast den Netzstecker ziehen.

Den Toaster nie mit einem Teller oderen anderem abdecken – er könnte sich überhitzen und in Brand geraten. Aus dem gleichen Grunde den Brötchenaufsatz nie vollständig abdecken.

Bei Verwendung des Wärmaufsatzes das Wärmgut nie einwickeln. Plastikfolie kann schmelzen und sich entzünden, Aluminiumfolie reflektiert die Hitze und kann den Toaster beschädigen.

Das Netzkabel nie herunterhängen lassen, - überschüssiges Netzkabel immer auf die Clips im Gehäuseunterteil aufwickeln.

Dieser Toaster ist nicht gedacht für die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder körperbehinderte Personen.

Heiße Flächen, insbesondere das obere Metallteil und den Brötchenaufsatz, nicht berühren. Zur Verwendung der Toastschlitze den Brötchenaufsatz aushängen, damit Sie sich daran nicht verbrennen.

Keine nicht zugelassenen Zusatzteile verwenden.

Einen beschädigten Toaster nicht weiter verwenden - lassen Sie ihn reparieren: siehe “Kundendienst”.

Dieser Toaster ist nur für den Gebrauch im Haushalt gedacht.

Kleine Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

Vor dem Einschalten

Überprüfen, daß die Netzspannung mit der auf dem Typenschild auf der Unterseite des Toasters angegebenen Spannung übereinstimmt.

Dieser Toaster erfüllt die Direktive 89/336/EC der Europäischen Union.

Vor der ersten Verwendung

Alles Verpackungsmaterial und alle Etiketten entfernen.

Den Toaster ein Mal auf Stufe 3 ohne Brot einschalten. (Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster an eine Netzsteckdose angeschlossen ist).

Wie bei allen neuen Heizelementen kann der Toaster beim ersten Einschalten etwas nach Verbranntem riechen. Dies ist völlig normal und kein Grund zur Beunruhigung.

Details Ihres Kenwood-

Toasters

abnehmbarer Brötchenaufsatz

Hebel (mit ‘Hi-Rise™’ für höheres Anheben)

Bräunungsregler

Taste ‘Abbruch’

Krümelschublade

Kabelaufwicklung

10

Bedienung des Toasters

1Den Bräunungsregler einstellen (für dünnes oder trockenes Brot einen geringeren Bräunungsgrad wählen).

2Toastbrot einlegen.

3Den Hebel nach unten drücken, bis er einrastet. (Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster an das Stromnetz angeschlossen ist.)

Sie können den Toastvorgang jederzeit mit der Taste ‘Abbruch’ abbrechen.

Den Toastvorgang nie durch Anheben des Hebels abbrechen.

Zum Toasten von gefrorenem Brot den Bräunungsregler auf * stellen.

4 Der fertige Toast wird automatisch ausgefahren. Mit dem Lift können Sie ihn noch weiter anheben .

Tips zur Verwendung des Toasters

Für leichte Bräunung, zum Toasten nur einer Scheibe oder für trockenes Brot den Bräunungsregler auf eine niedrige Stufe stellen.

Beim Toasten nur einer Scheibe Brot können die beiden Seiten der Scheibe unterschiedlich stark gebräunt werden – dies ist normal.

Trockenes/altbackenes Brot bräunt schneller als frisches, und dünne Scheiben schneller als dicke. In diesen Fällen sollte deshalb der Bräunungsregler niedriger gestellt werden als gewöhnlich.

Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn die Brotscheiben gleich dick geschnitten, gleich frisch und gleich groß sind.

Für eine einheitliche Bräunung sollten Sie zwischen aufeinanderfolgenden Toastvorgängen mindestens 30 Sekunden warten, oder für folgende Toastvorgänge den Bräunungsregler niedriger einstellen.

Verwenden des Brötchenaufsatzes

1Den Brötchenaufsatz aufsetzen; dazu das eine Ende am Toaster einhängen, dann das andere Ende herunterdrücken, bis es einrastet .

2Das Wärmgut auf den Aufsatz legen (dicke Stücke der Länge nach halbieren, damit die Außenseiten nicht verbrennen). Das Wärmgut beobachten, um sicherzustellen, dass es nicht verbrennt und nach der Hälfte der Zeit wenden.

3Den Bräunungsregler auf 1, 2 oder

stellen – aber nicht höher als .

4Den Hebel absenken.

5Am Ende des Wärmzyklus wird der Hebel automatisch angehoben.

6Zum Abnehmen des Brötchenaufsatzes den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen. Das eine Ende nach unten und innen drücken, um den Griff zu entriegeln. Den Brötchenaufsatz abnehmen.

Reinigung und Pflege

1Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen und den Toaster abkühlen lassen.

2Die Krümelschublade herausziehen, reinigen und wieder einsetzen. Dies sollten Sie regelmäßig tun, denn Krümel können rauchen oder sogar brennen.

3Den Toaster außen mit einem feuchten Tuch abwischen und trocken reiben.

11

Kundendienst

Ein beschädigtes Netzkabel darf aus Sicherheitsgründen nur von KENWOOD oder einer KENWOODVertragswerkstatt ausgetauscht werden.

Mit Fragen zu

Bedienung des Toasters, oder

für Kundendienst oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren Toaster gekauft haben.

12

Italiano

Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

sicurezza

Gli alimenti che bruciano possono prendere fuoco, quindi:

non allontanarsi mentre l’apparecchio è in funzione;

tenere il tostapane lontano da oggetti infiammabili (per es. tende);

per abbrustolire fette di pane sottili o molto asciutte, selezionare un valore basso con il controllo della doratura.

Quando si usa la griglia scaldavivande, non impostare il controllo di doratura a un livello superiore a ; e

non porre sulla griglia alimenti con farciture o ripieni (per es. la pizza) perché se questi ultimi colassero nella fessura del tostapane, potrebbero prendere fuoco.

Per evitare scosse elettriche:

non lasciare mai che il tostapane, il cavo o la spina si bagnino.

non inserire mai la mano oppure un oggetto di metallo (per es. un coltello o dei fogli di d’alluminio) nel tostapane.

Staccare sempre la spina del tostapane prima di pulirlo o di togliere pane incastrato nella fessura.

Non coprire mai il tostapane con un piatto o con qualsiasi altra cosa, poiché potrebbe surriscaldarsi e prendere fuoco. Per lo stesso motivo, non coprire mai totalmente la griglia scaldavivande.

Quando si usa la griglia scaldavivande, non avvolgere mai i cibi in pellicola o stagnola. Infatti, le pellicole possono prendere fuoco, mentre la carta stagnola riflette il calore, con conseguente danno del tostapane.

Non lasciare pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino. Avvolgere il cavo in eccesso mediante gli appositi supporti alla base dell’apparecchio.

Questo apparecchio non deve essere usato da bambini o da persone inferme in assenza di adeguata supervisione.

Non toccare mai le parti calde dell’apparecchio, specialmente la parte superiore in metallo e la griglia scaldavivande. Se si desidera inserire il pane nel tostapane nel modo consueto, staccare la griglia scaldavivande per non scottarsi.

Non usare mai un accessorio non autorizzato.

Non usare mai l’apparecchio se appare danneggiato. Farlo controllare o riparare da personale apposito (vedere a pag. 15 per le informazioni sull’Assistenza Tecnica.)

Questo apparecchio è destinato al solo uso domestico.

Non lasciare mai senza supervisione i bambini, per evitare che giochino con l’apparecchio.

prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica

Assicurarsi che la tensione della vostra rete elettrica sia la stessa di quella indicata sulla targhetta sotto l’apparecchio.

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva Comunitaria 89/336/EEC.

prima dell’uso

Togliere tutto il materiale d’imballaggio e tutte le eventvali etichette.

Utilizzare una sola volta il tostapane senza inserire pane e regolandolo su 3. (La levetta non rimane abbassata se prima non si inserisce la spina del tostapane nella presa elettrica).

Come per qualsiasi elemento termico nuovo, quando si accende per la prima volta il tostapane potrà esservi un leggero odore di bruciato. Questo è normale e non occorre preoccuparsi.

13

per conoscere il vostro tostapane Kenwood

griglia scaldavivande rimovibilelevetta (con opzione ‘Hi-Rise™‘ per ulteriore sollevamento)

controllo della doraturatasto per ‘cancellare’

vassoio di raccolta delle briciolesupporto per avvolgere il cavo

come usare il vostro tostapane

1Selezionare la doratura mediante il selettore . (Scegliere un valore basso per pane tagliato sottile o molto asciutto)

2Inserire il tipo di pane, focaccina o ciambella desiderato.

3Abbassare la levetta , finché si blocca. (La levetta non rimane abbassata se il tostapane non è allacciato alla corrente elettrica).

Per smettere di abbrustolire il pane in qualsiasi momento, premere il tasto per ‘cancellare’.

Non sollevare mai la levetta per cancellare il ciclo di tostatura.

Per tostare pane surgelato, impostare il controllo di doratura su

* .

4 Il vostro toast fuoriuscirà automaticamente. Per spingerlo più in alto, sollevare la levetta .

suggerimenti sull’uso del tostapane

Per dorare solo leggermente il pane, per tostare una sola fetta oppure per tostare pane secco, scegliere un livello basso di doratura.

Quando si tosta una singola fetta di pane, esso potrebbe risultare dorato più su un lato che sull’altro, ma questo è normale.

Il pane secco/raffermo si tosta più rapidamente del pane fresco, e il pane tagliato sottile si tosta prima di quello tagliato spesso. Impostare quindi il controllo della doratura più basso del solito.

Per i migliori risultati, controllare che le fette di pane da tostare siano di spessore, freschezza e dimensioni uniformi.

Per ottenere una doratura uniforme, si consiglia di attendere almeno 30 secondi tra ciascun azzeramento automatico dell’apparecchio. Alternativamente, abbassare il livello di doratura quando si tosta ulteriormente il pane.

per usare la griglia scaldavivande

1Fissare la griglia scaldavivande agganciando un lato al tostapane, poi spingendo sull’altro lato per fissarlo in posizione .

2Appoggiare i cibi sulla griglia scaldavivande (tagliare a metà i cibi spessi, per evitare che si brucino all’esterno). Controllare che i cibi non brucino e girarli per riscaldarli su entrambi i lati.

3Impostare il controllo di doratura su 1, 2 o ma non oltre .

4Abbassare la levetta.

5La levetta si solleva da sola al termine del ciclo di riscaldamento.

6Per togliere la griglia scaldavivande, lasciare raffreddare il tostapane e poi disinserire la spina dalla presa elettrica. Ora premere verso il basso e verso l’interno uno dei lati della griglia per sganciare l’impugnatura. Sollevare la griglia e toglierla.

14

pulizia e cura dell’apparecchio

1Prima di pulire l’apparecchio, staccare la spina e lasciarlo raffreddare.

2Estrarre il vassoio di raccolta delle briciole , pulirlo e rimetterlo a posto. Eseguire questa operazione regolarmente, in quanto le briciole potrebbero provocare fumo e anche prendere fuoco.

3Pulire la parte esterna del tostapane con un panno umido e poi asciugare.

manutenzione e assistenza tecnica

In caso il cavo sia danneggiato, deve essere sostituito solo dal fabbricante oppure da un addetto KENWOOD autorizzato alle riparazioni. Ciò eviterà possibili situazioni di pericolo.

Se si ha bisogno di assistenza riguardo:

l’utilizzo dell’apparecchio

assistenza tecnica o riparazioni Contattare il negozio dove si è acquistato l’apparecchio.

15

+ 37 hidden pages