Johnson Hardware R01 User Manual

Size:
5.13 Mb
Download

Instruction Manual

AquaT

Marine Toilet

Manual Operated

IB-412R01 (0702)

Garanti

Produkterna har två års garanti.

Garanti medges ej vid följande fall:

om skålen är trasig

om de avpassade instruktionerna avseende det elektriska systemet och bruksanvisningen inte följts på rätt sätt.

Varning: användning av starka rengöringsmedel för att rengöra toaletten är förbjudet eftersom dessa produkter stannar kvar inuti systemet och bränner igenom pumpens gummitätningar. Eventuella spår funna på reklamerade varor upphäver garantin.För att kunna utnyttja garantin måste samtliga artiklar skickas tillbaka till inköpsstället tillsammans med monteringsinstruktioner och inköpsbevis.

Warranty

Products are guaranteed two years.

No warranty will be recognized in the following cases.

if the bowl is broken

if the fitted instructions regarding the electrical system and directions for use have not been properly followed.

Warning: the use of strong detergents to clean the toilet is forbidden, as these products stay on the inside of the system and burn the pump rubber seals through. Eventual traces found in the claimed goods will invalidate the warranty

To take advantage of warranty. All articles must be send back to the point of purchase complete with assembling Instructions and evidence of purchase.

Garantie

Den Produkten ist eine Garantie von 2 Jahren gewährleistet.

In folgenden Fällen besteht kein Anspruch auf Garantieleistungen:

falls das Becken zerbrochen ist.

falls die entsprechenden Anweisungen zum elektrischen System und zur Bedienung nicht ordnungsgemäß beachtet worden sind.

Warnung: starke Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden, da diese Produkte im System bleiben und die Gummidichtungen der Pumpe verätzen. Mögliche aufgefundenen Reste in den unter Anspruch stehenden Produkten machen die Garantie ungültig.

Garantieanspruch erheben. Alle Artikeln müssen samt der Montageanleitung und dem Kaufbeleg zur Verkaufsstelle zurückgeschickt werden.

Garantie

Les produits sont garantis deux ans.

Aucune garantie ne sera acceptée dans les cas suivants:

si la cuvette est cassée

si les instructions de montage concernant le système électrique et les instructions d’utilisation n’ont pas été suivies correctement.

Avertissement: l’utilisation de détergents forts pour nettoyer les toilettes est interdite, parce que ces produits restent à l’intérieur du système et brûlent les joints en caoutchouc de la pompe. De telles traces éventuellement trouvées dans les pièces sous garantie annulent cette garantie.

Pour bénéficier de la garantie. Tous les articles doivent être renvoyés au point d’achat complètement avec les instructions d’assemblages ainsi que les documents prouvant l’achat.

Garantía

Los productos tienen garantía de dos años.

La garantía no se reconocerá en los siguientes casos:

si la taza está rota

si las instrucciones dadas sobre el sistema eléctrico y las normas de uso no se han seguido de forma correcta.

Aviso: está prohibido el uso de detergentes fuertes para limpiar el aseo ya que estos productos se quedan dentro del sistema y queman los sellos de goma de la bomba. Los indicios eventuales encontrados en los productos reclamados invalidarán la garantía.

Para aprovecharse de la garantía todos los artículos deben devolverse al punto de compra completos con las instrucciones de montaje y la prueba de compra.

Garanzia

I prodotti sono garantiti due anni.

La garanzia non verrà riconosciuta nei seguenti casi:

se il vaso è rotto

se le istruzioni allegate relative all’impianto elettrico e/o le istruzioni d’uso non sono state seguite correttamente.

Attenzione: l’uso di detergenti aggressivi per la pulizia della toilette è vietato, in quanto tali prodotti si depositano all’interno dell’impianto e corrodono le guarnizioni di gomma della pompa. Eventuali tracce riscontrate nella merce reclamata invalideranno la garanzia.

Per poter usufruire della garanzia, tutti i prodotti devono essere restituiti al punto di acquisto completi delle istruzioni di assemblaggio e della prova d’acquisto.

Bruksanvisning AquaT™ Marintoalett, Manuell

Tillämpningar

Johnson Pump Comfort och Compact skål manuella marintoaletter kan installeras både i motoroch segelbåtar, antingen ovan eller under vattenlinjen, för användning till havs, på älvar, sjöar eller kanaler. Avloppet kan antingen ledas överbord (vänligen ha nationella eller lokala restriktioner i åtanke), eller till ett behandlingssystem eller till en holdingtank ombord.

OBS! Johnson Pump manuella toaletter är speciellt konstruerade för marint bruk. Konsultera din återförsäljare av Johnson Pump för råd om icke marina tillämpningar.

Egenskaper

Design

Flexibel hålstruktur på foten för att enkelt kunna ersätta de vanligaste toaletterna på marknaden.

Reversibel pumpmontering möjliggör ihopsättning för vänsterhandsmanövrering av installatören.

Självsugande, dubbelverkande kolvpump.

Kolvstångsgejd i mässing för längre livslängd.

Kraftig virvelfunktion för effektiv spolning.

Slät design för enkel rengöring.

Ergonomiskt handtag.

Fjäderassisterad toppventilstängning för enklare flödning.

Fast 38 mm (1½”) rör för avlopp minimerar tilltäppningar.

Dubbla backventiler med 38 mm (1½”) hål förhindrar backflöde.

Multivinkelutlopp för olika slags installationer.

Låttåtkomliga monteringspunkter för snabb installation.

Standardfästen, logiskt placerade, inget behov för specialverktyg.

Dubbeltätad bottenplugg för vintertömning och enkel åtkomst vid rengöring.

Material

Premium ugnsbränd emalj lackerad träsits och lock.

Hygienisk vit keramikskål för enkel rengöring.

Underrede gjutet av ABS eller polypropylen, fästelement av rostfritt stål, mässingstyngder och neoprentätningar och -packningar.

Prestanda

Självsugande, torr, höjd 1 meter (3ft).

Tömningshöjd 3 meter (9ft).

Allmänna instruktioner för samtliga installationer

Du behöver:

Spiralarmerad slätborrad flexibel slang för både 19 mm (¾”) inre diameters inlopp och 38 mm (1½”) inre diameters utloppsslang.

Slangklämma av rostfritt stål.

Fäst slangarnas sträckning så att de inte kan flytta, och inte heller utöva någon hävstångsrörelse på slangändarnas anslutningar till vilka de är kopplade eftersom detta kan orsaka att närliggande sammanfogningsställen börjar läcka.

Undvik skarpa böjar på dessa slangar eftersom detta kan orsaka att de veckas.

Håll alla rördragningslängder så korta som möjligt när du utför detta arbete. Onödigt långa inloppseller utloppslängder gör bara att toaletten blir svårare att pumpa.

Tips: Om det är svårt att montera slangen på anslutningarna på toaletten eller bottenkranarna, mjuka upp slangändarna genom att doppa dessa i varmt vatten.

VARNING:

UTSÄTT INTE SLANGARNA FÖR ÖPPEN LÅGA.

UTSÄTT INTE TOALETTENS. PLASTANSLUTNINGAR FÖR ÖPPEN LÅGA ELLER VÄRME.

ANVÄND INGET TÄTNINGSMATERIAL FÖR NÅGRA SLANGANSLUTNINGAR.

Fäst samtliga slangändar till slanganslutningarna med helst två slangklämmor av rostfritt stål samt säkerställ att alla inloppsanslutningar är lufttäta och att alla utloppsanslutningar är vattentäta.

Utloppets vinkelrör kan vridas 360 grader för att passa din installation. Lossa alltid på de 2 låsskruvarna, justera utloppets vinkelrör till önskat läge och dra fast de 2 låsskruvarna innan slangen ansluts till det.

VARNING:

UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DENNA ANVISNING KAN ORSAKA LÄCKAGE MELLAN VINKELRÖRET OCH PUMPCYLINDERN.

Dimensioner

• Måttskiss på sidan x.

Installationsanvisningar, allmänt

Anslutning genom skrov:

Du behöver:

19 mm (¾”) kaliber bottenkran för spolvattenintaget och, om du tömmer överbord, en 38 mm (1½”) kaliber bottenkran för utloppet.

Följ instruktionerna från bottenkranens tillverkare gällande material och installationsmetod.

Se till att inloppets bottenkran placeras där den alltid befinner sig under vattenlinjen även när båten är i rörelse och se även till att utloppets bottenkran är både mer akter ut och högre än inloppets bottenkran.

Rördragning – val av rätt metod:

Du måste välj rätt installationsmetod för inloppets rördragning från 2 möjligheter och för utloppets rördragning från 4 möjligheter, i enlighet med om toaletten är över eller under vattenlinjen och om utloppet leds överbord eller till en tank ombord.

Rördragning – Inlopp, 2 alternativ

Alternativ 1:

Toalett under vattenlinjen

Du måste använda en 19 mm (¾”) avluftad krökanslutning.

Led inloppsslangen den rakaste vägen från inloppets bottenkran till spolpumpens inloppsanslutning.

Avlägsna den till toaletten medlevererade vita slangen vilken ansluter spolpumpens utlopp till skålens vinkelrör.

Med hjälp av en skruvnyckel, vrid inloppstätningen på toaletten så att vinkelröret pekar uppåt.

Ersätt den vita slangen med en längre längd av 19 mm inre diameters slang och placera den på så vis att den är minst 20 cm (8”) över högsta möjliga vattenlinje och montera den avluftade kröken på dess högsta punkt.

VARNING:

PLACERA INTE DEN AVLUFTADE KRÖKEN MELLAN INLOPPETS BOTTENKRAN OCH SPOLPUMPENS INLOPP, eftersom detta gör att spolpumpen blir svårare eller tyngre att flöda och kan hindra den från att alls fungera.

Svenska

Svenska

Alternativ 2:

Toalett över vattenlinjen

Du kan använda en 19 mm (¾”) backventil

Led inloppsslangen den rakaste vägen från inloppetsbottenkran till spolpumpens inloppsanslutning.

För maximal praktisk användning, installera en in-linebackventil närmast till inloppets bottenkran vilket säkerställer att pumpen förblir flödad mellan användningarna.

Toalettens spolpump är självsugande upp till 1 m (3’) ovanför

den utvändiga vattennivån. Om det finns en möjlighet att toalettens spolpumps inlopp är högre än 1 m (3’) ovanför den aktuella vattenlinjen när båten under gång, ska en backventil installeras närmast bottenkranen för att bibehålla pumpen i flödat tillstånd.

Rördragning – Utlopp, 4 alternativ

Alternativ 1:

Toalett under vattenlinjen och tömning överbord

Alternativ 3:

Toaletten töms till en tank, utloppets vinkelrör är nedanför tankens översta del vid alla tillfällen

Du måste använda en 38 mm (1½”) avluftad krökanslutning

Om utloppets vinkelrör är placerat mindre än 20 cm (8”) nedanför tankens översta del när båten ligger still, eller om det finns möjlighet att utloppets vinkelrör kan befinna sig ovanför tankens

översta del vid något tillfälle, måste en avluftad krök monteras i utloppets rördragning.

Placera utloppsslangen minst 20 cm (8”) över den högsta nivå som tankens översta del kan tänkas nå till och installera den avluftade kröken på dess högsta punkt.

Alternativ 4:

Toaletten töms till en holdingtank, utloppets vinkelrör befinner sig alltid över holdingtankens översta punkt.

Fig. 1 Toalett under vattenlinjen

Du måste använda en 38 mm (1½”) avluftad krökanslutning

• Anordna utloppsslangen så att dess högsta punkt är minst 20 cm (8”) ovanför vattenlinjen och montera den avluftade kröken på dess högsta punkt.

Alternativ 2:

Toalett över vattenlinjen och tömning överbord

Du kan använda en 38 mm (1½”) avluftad krökanslutning

• Led inloppsslangen upp från utloppets vinkelrör, för att forma en

krök som är minst 30 cm (12”) högre än utloppets vinkelrör.

• Genom att montera en avluftningskrök på slangens högsta punkt, säkerställer du att något vatten i toaletten hålls kvar utan risk för att det sugs bort.

5. PROVNING:

Hänvisning till driftanvisningarna och följ tillvägagångssätten för normal användning. I händelse av att spolpumpen är svår att flöda, fyll skålen till hälften med färskvatten.

Fig. 2 Toalett över vattenlinjen

Du kan använda en 38 mm (1½”) avluftad krökanslutning.

Led utloppsslangen upp från utloppets vinkelrör, minst 30 cm (12”) ovanför utloppets vinkelrör, montera därefter en avluftad krök överst på slangen vilket säkerställer att vatten i toaletten hålls kvar utan risk för att det sugs bort.

6. SÄKERHET:

Se till att dessa instruktioner kommer ägaren, skepparen eller båtens användare tillhanda, eftersom de innehåller viktig säkerhetsinformation OM SLUTFÖRANDE AV installation: STÄNG AV SPOLANORDNINGEN STÄNG BÅDA BOTTENKRANARNA.

INSTALLATIONSANVISNING

Inledning:

Om toalettens installation innebär att den ansluts med någon anslutning genom skrovet som kan komma att befinna sig under vattenlinjen, antingen när båten ligger still, är under gång, kränger, rullar eller stampar, måste du installera toaletten i enlighet med ifrågavarande installationsinstruktioner. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan orsaka att vatten strömmar in, vilket kan orsaka livsfara eller dödsfall.

SKADA GENOM OLYCKSHÄNDELSE

Om toaletten är ansluten genom skrovet och om toaletten eller rördragningen är skadat kan vatten strömma in, orsaka att båten sjunker med följden att risk för liv uppkommer.

Av den anledningen, om du gör anslutningar mellan toaletten och någon anslutning genom skrovet som kan komma att befinna sig under vattenlinjen, måste fullkalibers bottenkranar monteras till sådana skrovgenomföringar för att kunna stänga dessa. Bottenkranarna måste dessutom placeras så att de är lätt åtkomliga för samtliga användare av toaletten. Om, av någon anledning; det inte är möjligt att göra så, måste sekundära fullkalibersventiler av marin kvalitet monteras för slangarna, där de är lätt åtkomliga.

VARNING:

ANVÄND BOTTENKRANAR! ANVÄND SPAKMANÖVRERADE, FULLKALIBERS MARINA BOTTENKRANAR OCH VENTILER. ANVÄNDNING AV SKRUVBARA SLUSSVENTILER REKOMMENDERAS INTE.

RÖRDRAGNING SLÄPPER

All rördragning måste fästas både på portsidan och på de återstående med slangklämmor av rostfritt stål.

Ha i åtanke att eventuella läckage kan orsaka att båten sjunker med följden att risk för liv uppkommer. ANVÄND SLANGKLÄMMOR!

SKÅLENS KANT UNDER VATTENLINJEN:

Om toaletten är ansluten genom skrovet och om skålens kant hamnar under vattenlinjen, kan vatten strömma in, orsaka att båten sjunker, vilket kan resultera i dödsfall.

Därför, om toalettens kant är mindre än 20 cm (8”) ovanför vattenlinjen när båten är stilla, eller om det finns möjlighet att skålens kant kan komma befinna sig under vattenlinjen vid något tillfälle, måste en avluftningskrök monteras i samtliga rördragningar som är anslutna genom skrovet, oavsett om det är inlopp eller utlopp.

ANVÄND AVLUFTNINGSKRÖKAR!

Särskilda noteringar: Ett inloppsrörnät med mindre kaliber är mer riskfyllt än ett större för utlopp. Om det inte finns en ventilerad sugskyddad krök i inloppsrörnätet, kommer vatten strömma in i skålen varje gång både inloppets bottenkran är öppen och skålens kant är under den aktuella vattenlinjen. Även om att flytta spolanordningens spak till läge ”Shut” (Stängd) kommer att begränsa strömningen, kan man inte sätta tillit till denna som en säkerhetsanordning. Att göra en krök på slangen utan att montera en avluftning kan vara lika riskfyllt som ingen krök alls, på grund av att vattnet sugs över kröken.

I SJÄLVA VERKET ÄR DET AVLUFTNINGEN SOM FÖRHINDRAR HÄVERTEFFEKTEN.

1. PLACERING

Toalettens underrede och pump levereras monterad för högerhandsmanövrering. Om du så önskar kan både comfortoch compactskålmodellerna monteras om med pumpen placerad på vänster sida. Skålen och foten/pumpen är inte monterade.

Om du vill ändra pumpens montering från höger till vänster hand, gör detta innan installation av toaletten.

Ändring till vänsterhandsmanövrering

1.Dra bort slangen som går mellan pumpen och skålen.

2.Lossa de 4 skruvarna som fäster pumpen mot underredet.

3.Lyft bort pumpmontaget och lämna underredets ventilpackning på dess 3 styrtappar.

4.Tag bort de 4 skruvarna som fäster skålen mot underredet.

5.Vrid skålen 180° och dra fast den igen, använd nylonbrickorna för att skydda keramiken från de rostfria stålbrickorna och muttrarna.

6.Vrid pumpen 180° och dra fast den igen.

7.Vrid inloppets skjutpassande vinkelrör 180° och åter montera slangen mellan pumpen och skålen.

Sätt ihop skålen ovanpå underredet, använd de medskickade skruvarna, brickorna och packningarna. Nylonbrickorna finns för att skydda keramiken från de rostfria stålbrickorna och muttrarna.

Välj en placering som ger tillräckligt med utrymme runt omkring och ovanför toaletten. Se till att det finns plats att manövrera pumpen och att det finns åtkomst till tömningspluggen vid underredets ände.

Monteringsunderlaget måste vara plant, fast och tillräckligt starkt att bära en mans tyngd och ska åtminstone vara 50 mm (2”) bredare och 50 mm (2”) djupare än toalettens underrede.

Du behöver tillräckligt med spelrum under monteringsunderlaget för att kunna fästa monteringsbultarna.

Sätet och locket ska kunna gå att svänga upp i minst 110 graders vinkel för att de inte ska falla framåt när båten kränger eller stampar. När de är uppfällda måste de stödjas så att gångjärnen inte överbelastas.

Svenska

Svenska

2. MONTERING

Du behöver

Bultar av rostfritt stål: 4 st, 8 mm (5/16”) diameter av längd som passar till monteringsunderlagets tjocklek.

Muttrar av rostfritt stål: 4 st helst självlåsande. Om du inte använder självlåsande muttrar måste du använda gänglås på skruvarna / muttrarna.

Brickor av rostfritt stål: 8 st, stor diameter, men inte mer än högst 21 mm (13/16”) diameter.

Borr: Diameter 9 mm.

Silikon tätningsmedel, vit.

Om du inte använder självlåsande muttrar behöver du använda gänglåsningsmedel.

1.Sätt toaletten på den utvalda platsen. Använd hålen i underredet som mall och märk ut ställena för de 4 bulthålen på monteringsunderlaget. Ta bort toaletten och borra 4 vertikala hål, med en diameter på 9 mm, genom monteringsunderlaget.

2.Lägg på det vita silikontätningsmedlet på den yttre kanten nederst på underredet.

3.Sätt toaletten på plats och dra fast den ordentligt. Om du inte använder självlåsande muttrar, använd gänglåsning.

DRIFTANVISNINGAR

Toaletten är en av de mest använda utrustningsdetaljerna på din båt. Korrekt användning av toaletten är avgörande för säkerheten och välbefinnandet för din besättning och båt.

Farorisker:

Skada genom olyckshändelse

Om toaletten är ansluten till NÅGON anslutning genom skrovet som vid något tillfälle är under vattenlinjen, och om toaletten eller rörsystemet är skadat, kan vatten strömma in, orsaka att båten sjunker, vilket kan resultera i dödsfall.

Av den anledningen, efter varje användning; båda bottenkranarna (eller sekundärventilerna) MÅSTE stängas.

När som helst din båt är utan uppsikt, även om det är för en mycket kort tidsperiod, MÅSTE båda bottenkranarna (även om sekundärventiler är monterade) stängas.

Säkerställ att alla användare är insatta i hur toalettsystemet används korrekt och säkert, inklusive bottenkranar och sekundärventiler.

Var särskilt noggrann med att instruera barn, äldre och besökare.

VAR ABSOLUT SÄKER, STÄNG BOTTENKRANARNA!

1. Första användning

Efter perioder utan användning är det bra för toaletten om den smörjs

1.Öppna inloppets och utloppets bottenkranar (och sekundärventiler om monterade).

2.Fyll skålen till hälften med varmt färskvatten.

3.Håll spolanordningens spak i läge ”Shut” (Stängd), pumpa ut det varma vattnet.

2. Normal användning

Öppna inloppets och utloppets bottenkranar (och sekundärventiler om monterade).

Innan användning, se till att det finns tillräckligt med vatten i skålen för att förebygga att toalettpappret inte pressas fast mot skålens botten. Om skålen är tom, flytta spolanordningens spak till

”öppet läge” (Open) och pumpa handtaget up och ned tills spolpumpen är flödad och vatten kommer till skålen, stäng därefter ”spolkontrollen” (Flush Control).

Manövrera pumpen med långa, jämna drag för verkningsfull och enkel funktion.

Under användning, pumpa så mycket som behövs för att hålla innehållet för skålen tillräckligt för komfort.

Använd ett toalettpapper, hårt eller mjukt, av bra kvalitet för hus-

 

hållsbruk, men använd inte mer än nödvändigt.

 

Efter användning, håll spolkontrollen stängd (

) och pumpa

 

tills skålen är tom.

 

När skålen är tom, öppna spolkontrollen (

) igen, och

fortsätt att pumpa tills allt avfall har antingen lämnat båten eller nått holdingtanken (utför 7 fullständiga upp/ned drag per meter längd för utloppets rördragning.

Därefter, stäng () spolkontrollen och pumpa tills tills skålen är tom. Lämna alltid skålen tom för att minimera lukt och spill.

EFTER ANVÄNDNING:

• STÄNG SPOLKONTROLLEN ( )

• STÄNG BÅDA BOTTENKRANARNA.

OBS! Stoppa inget av följande i toaletten:

Sanitetsbindor, våtservetter, bomull, cigaretter, tändstickor, tug - gummi eller andra fasta föremål, bensin, diesel, olja, lösningsmedel av någon sort eller vatten som är varmare än fingerljummet.

3. Rengöring

En regelbunden spolning med rent (havs-)vatten är en av de mest effektiva metoderna för att hålla toaletten ren och väldoftande.

För rengöring av skålen, använd något rengöringsmedel för keramik i flytande eller krämform.

För att rengöra resten av toaletten, inklusive sätet och locket, använd enbart ett icke nötande flytande polish med en torr trasa.

För att desinfektera toaletten, använd en flytande desinfekterande blandning i enlighet med tillverkarens instruktioner. Det går att använda det på toalettens alla delar med hjälp av en svamp eller mjuk borste, vilket som passar bäst.

Efter användning av rengöringseller desinfektionsmedel, skölj noggrant. LÅT INTE DESSA MEDEL BLI STÅENDE I SYSTEMET.

VARNING:

Använd inte några nötande skurkuddar på någon del av toaletten och använd inte rengöringsmedel i krämform förutom för skålen.

Använd inte tjockflytande toalettrengöringsmedel eller outspädda blekmedel eftersom dessa kan skada ventiler, packningar och tätningar.

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

INLEDNING:

Johnson Pump marintoaletter kräver normalt sett inget underhåll under säsongen, förutsatt att de vinterrustats på hösten och får en översyn på våren.

Hursomhelst, varje toalett far väl av: omsorgsfull spolning (hänvisning till driftanvisningarna för normal användning).

Om den inte regelbundet används, ta som vana att då och då smörja den (hänvisning till driftanvisningarna för första användning).

FARORISK FÖR LÄCKAGE: Om toaletten är ansluten tillen genomföring genom skrovet och om rörsystemet får ett mindre läckage, kan denna läcka plötsligt bli större vilket kan göra så att vatten strömmar in, orsakar att båten sjunker, vilket kan leda till förlust av egendom och liv.

AV DEN ANLEDNINGEN, I HÄNDELSE AV ATT ETT LÄCKAGE UPPSTÅR, ÅTGÄRDA DETTA OMEDELBART! DESSUTOM, BESIKTIGA REGELBUNDET SAMTLIGA FÖRBINDNINGSPUNKTER FÖR ATT KONTROLLERA TÄTHET OCH LÄCKAGE.

Service

1 Förberedelse för vinterrustning

Johnson Pump manuela toaletter är konstruerade för att vara enkla att serva; därför krävs inga specialkunskaper och dessutom krävs inte några specialverktyg.

Spola toaletten i enlighet med driftanvisningarna för normal användning, var särskilt uppmärksam på att allt avfall är borta från utloppets rörsystem, att skålen är tom och att båda bottenkranarna är stängda (även om sekundärventiler är monterade).

Svabba upp eventuellt vatten som kan komma ut ur systemet.

2 Byte av tätning

Om vatten börjar läcka runt kolvstången på pumpen, betyder det att tätningsmonteringen är sliten och behöver bytas. För att kunna göra det bör du gå tillväga som följer: Du behöver en ”packningssats”.

Höj upp handtaget till sitt högsta läge och linda en bit tejp runt kolven direkt under handtaget. Greppa kolvstången med en tång över tejpen, skruva loss handtaget och ta bort dämpningsbrickan. HÅLL FAST KOLVSTÅNGEN SÅ LÄNGE TILLS ARBETET ÄR AVSLUTAT, eftersom den kan falla in i pumpen om du släpper den.

Skruva loss tätningsmonteringen och skjut av den från kolven.

Linda en bit tejp runt gängningen överst på kolvstången för att skydda den nya tätningen, skjut ned tätningen på kolvstången och dra åt den.

Ta bort tejpen från gängningen.

Sätt tillbaka dämpningsbrickan och handtaget, fortfarande genom att greppa kolvstången över tejpen.

Ta bort tejpen från kolvstången.

3 Vinterrustning

Tappa ur hela systemet både som skydd mot frostskador och för att undvika att bakterier växer i rörsystemet vilket kan orsaka obehaglig lukt.

FARORISKER: BOTTENKRANAR ÖPPNADE AV MISSTAG. I händelse av att du lämnar toaletten demonterad och om bottenkranarna är

öppna när båten är flott, kommer vatten att strömma in och därigenom orsaka att båten sjunker med följden att risk för liv uppkommer.

Av den anledningen är det absolut nödvändigt att sätta upp ett varningsmeddelande vid bottenkranarna och, om möjligt, spärra bottenventilerna med ståltråd.

KOM IHÅG ATT SÄTTA UPP VARNINGSMEDDELANDEN!

Varning: ANVÄNDNING AV ANTIFRYSMEDEL REKOMMENDERAS INTE, eftersom det inte är möjligt att garantera att produkten tränger in i hela toalettsystemet. Om, av någon anledning, ett antifrysmedel brukas, ska det var ett som är baserat på glykol.

Öppna en sekundärventil.

Ta bort underredets bottenplugg.

Lossa slangklämmor och koppla bort samtliga slangändar från bottenkranarnas och toalettens slanganslutningar, och eventuella sekundärventiler.

Pumpa handtaget för att tömma toalettpumpen och säkerställ att allt vatten är ordentligt dränerat från toalettsystemet.

Om du inte ska demontera toaletten:

Återanslut alla slangändar och fäst dem med sina slangklämmor.

Sätt tillbaka underredets bottenplugg stadigt.

Lås fast säte, lock och pumphandtag för att förhindra eventuell användning, och sätt upp ett varningsmeddelande.

4 Översyn

Du behöver en servicesats som innehåller alla slitdelar, se efter i listan över delar för mer detaljer.

VARNING!

FÖR DIN BÅTS OCH BESÄTTNINGS SÄKERHET, ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR.

Lossa pumpmonteringen enligt följande:

Lossa slangklämmor och koppla bort inloppsslangen och mellanslangen från pumpens övre del.

Ta bort de 2 skruvarna som fäster utloppsflänsen och vinkelröret till pumpcylindern.

Ta INTE bort slangklämman och slangen från utloppets vinkelrör.

Ta bort de 4 skruvarna som fäster pumpcylindern mot underredet.

Lyft bort pumpmontaget och ta upp bottenventilpackningen och jokerventilen.

Demontera pumpmonteringen enligt följande:

Lossa de 6 skruvarna som fäster ventilkåpan.

Öppna spolanordningen innan ventilkåpan lyfts bort ta upp den övre ventilpackningen och ventilsätet.

Återmontera pumpen enligt följande:

Skjut på den nya kolv O-ringen.

Följ serviceanvisningarna, byte av tätningar, och montera det nya tätningsmontaget, kolvmontaget och handtaget.

Smörj pumpcylinderns hål med vaselin.

Placera ventilsätet överst på cylindern, placera ventilpackningen på sina styrtappar överst på cylindern och öppna spolanordningen innan ventilkåpan sätts tillbaka.

Sätt tillbaka pumpmonteringen på toaletten enligt följande:

Placera bottenventilens packning på sina styrtappar på underredet och placera jokerventilen i utloppets vinkelrör.

Fäst utloppsflänsen mot pumpcylindern innan cylindern fästs mot underredet.

Undersök alla slangar utefter hela sina längder för friktionsskador, kink och sprickor under slangklämmor, kontrollera samtliga slangklämmor för korrosion och ersätt slitna eller skadade delar.

Återanslut alla slangändar och fäst dem med sina slangklämmor.

Säkerställ att underredets bottenplugg är ordentligt tät.

Smörj inte de övre och undre ventilpackningarna och lägg inte på något tätningsmedel på några packningar eller slanganslutningar.

Svenska

Svenska

Dimensioner & Vikt

Modell Nr

Beskrivning

Net vikt

A

B

C

D

E

F

 

80-47229-01

Compact skål

9,6 kg

345

650

215

425

450

170

mm

 

 

21 lbs

13,58

25,59

8,46

16,73

17,72

6,69

(inch)

80-47230-01

Comfort skål

11 kg

340

705

275

490

470

185

mm

 

 

24lbs

13,39

27,76

10,83

19,29

18,50

7,28

(inch)

 

 

Ø19mm (0,75")

 

 

105

Inlet

 

70

Ø38mm (1,5")

 

 

 

Outlet

 

 

 

Multi Angle

 

 

Ø6,8 (0,27")

 

 

 

(4x)

235

F

 

50-55

 

E

 

216-226

 

 

B

460

A

105-125

C

D

Reservdelar och referenslista

10 1 3

4

9

11

4

7

2

8

5

 

4

 

6

Pos.

Beskrivning

Modell Nr

Pos.

Beskrivning

Modell Nr

1

Toalett sits Compact

81-47141-01

6

Underrede av plast

81-47243-01

 

Toalett sits Comfort

81-47141-02

7

Gångjärn

81-47267-01

2

Skål, Compact

81-47245-01

8

Packningssats, underrede

81-47268-01

 

Skål, Comfort

81-47245-02

9

Spolhandtagsats

81-47269-01

3

Inloppskrök

81-47246-01

10

Handtagssats

81-47244-01

4

Packningssats, komplett

81-47242-01

11

Manual Toilet Pump Komplett 81-47239-01

5

Utloppskrök

81-47246-02

 

exkl. utloppskrök (pos. 5)

 

Johnson Pump Marine Toilet, Manual

Applications

Johnson Pump Comfort and Compact bowl manually operated marine toilets can be installed in both power and sailing craft, either above or below the waterline, for use on sea, river, lake or canal.

The waste can be discharged either overboard (please have in mind national or local restrictions), or into a treatment system or into an on-boardholding tank.

Note: Johnson Pump manual toilets are designed specifically for marine use. Consult your Johnson Pump retailer for advice about possible non-marineapplications.

Features

Design

Flexible hole pattern on the base, for easy substitution with the most common toilets on the market

Reversible pump mounting allows re-assemblyfor left hand operation by installer

Self-priming,double acting piston pump

Piston rod guide in brass for increased service life

Strong swirl action for efficient flushing

Smooth design for easy cleaning

Ergonomic handle

Spring assisted top valve closure for easier priming

Constant 38mm (1 1/2") bore waste path minimizes blockages

Double check-valvesat full 38mm (1 1/2") bore prevent back flow

Multi-angleoutlet for various installations

Accessible mounting points for faster installation

Standard fastenings, logic located, no need for special tools

Double sealed base plug for winter drain and easy cleaning access

Material

Premium baked enamel painted wooden seat and cover

Hygienic white ceramic bowl for ease of cleaning

Pump and base moulded in ABS or polypropylene, stainless steel fastenings, brass weights and neoprene seals and gaskets

Performance

Self priming, dry, height 1m (3ft)

Discharge height 3m (9ft)

Dimensions

• Dimensional Drawing on the page x.

Installation instructions, General

Through hull fittings:

You need:

19 mm. (3/4”) bore seacock for the flushing water inlet and, if you are discharging overboard, a 38 mm. (1 1/2”) bore seacock for the waste outlet.

Keep to the seacock manufacturer’s instructions concerning materials and methods of installation

Ensure that the inlet seacock is positioned where it will be below the waterline at all times when the craft is under way and also ensure that any outlet seacock is both aft of, and higher than the inlet seacock

Pipework -selectionof the correct method:

You must select the correct installation method for the inlet pipework from 2 possibilities and for the outlet pipework from 4 possibilities, according to whether the toilet is above or below the waterline and to whether it discharges the waste overboard or into an on-boardholding tank.

General instructions for all possible installations

You need:

Spiral reinforced smooth bore flexible hose for both the 19 mm.

(3/4") internal diameter inlet and the 38 mm (1 1/2") internal diameter outlet hose

Stainless steel hose clip

secure the hose runs so that the hoses cannot move, nor exert any leverage action on the hosetail fittings to which they are connected, as this may cause adjacent joints to leak.

avoid sharp bends in the hoses since this might cause them to become kinked

keep all pipework lengths as short as possible while you are carrying out these operations Unnecessary inlet or outlet hose lengths just make the toilet harder to pump.

Tip: Should it be difficult to fit the hose onto the hose tails of the toilet or the sea cocks, soften the hose by dipping its end in hot water

Caution:

DO NOT APPLY FLAME TO HOSES

DO NOT APPLY FLAME OR HEAT TO THE PLASTIC HOSE TAILS OF THE TOILET

DO NOT APPLY SEALING COMPOUNDS TO ANY HOSE CONNECTION

Secure all hose ends to the hose tails with preferably two stainless steel clips, ensuring that all inlet connections are airtight and that all outlet connections are watertight.

The discharge elbow may be rotated 360 deg. to suit your installation. Always slacken the 2 securing screws, adjust the discharge elbow to the required position and retighten the 2 securing screws before connecting the hose to it

Caution:

FAILURE TO FOLLOW THIS PROCEDURE MAY CAUSE LEAKS BETWEEN THE ELBOW AND THE PUMP CYLINDER

Pipework – Inlet, 2 alternatives

Alternative 1:

Toilet below the waterline

You must use a 19 mm (3/4”) Vented Loop fitting.

Run the inlet hose by the most direct way from the inlet seacock to the flushing pump inlet tail.

Remove the white hose supplied with the toilet which connects the flushing pump outlet tail to the bowl elbow

Using a spanner, rotate the intake seal so that the elbow points upwards

Replace the white hose with a longer length of 19 mm internal diameter hose and position it in a way that its point is at least

20 cm (8”) above the highest possible waterline and fit the vented loop at that highest point

Caution:

DO NOT POSITION THE VENTED LOOP BETWEEN THE INLET SEA-

COCK AND THE FLUSHING PUMP INLET, as it will make the flushing pump difficult or harder to prime, and could prevent it from working at all.

English

English

Alternative 2:

Toilet above the waterline

You may use a 19 mm. (3/4”) non-returnvalve

Run the inlet hose by the most direct route from the inlet seacock to the flushing pump inlet tail

For your maximum convenience of use, install an in-linenonreturn valve next to the inlet seacock which will ensure that the pump stays primed in between usages.

The toilet flushing pump will self-primeup to 1m (3’) above the outside water level. If there is any possibility that the toilet flushing pump inlet may be more that 1m (3’) above the actual waterline when the craft is underway, anon-returnvalve is to be installed next to the seacock to maintain the pump in a primed condition

Pipework – Outlet, 4 alternatives

Alternative 1:

Toilet below the waterline and discharging overboard

Fig. 1

Toilet below the waterline

You must use a 38mm (1 1/2”) Vented Loop fitting.

Arrange the outlet hose, so that its highest point is at least 20 cm

(8”) above the waterline, and fit the Vented Loop at the highest point.

Alternative 2:

Toilet above the waterline and discharging overboard

Fig. 2

Toilet above the waterline

You may use a 38mm (1 1/2”) Vented Loop fitting.

Run the outlet hose up from the discharge elbow, at least 30 cm

(12’) above the discharge elbow then fit a Vented Loop on top of the hose, ensuring in this way to keep some water in the base of the toilet without risk of it being siphoned away

Alternative 3:

Toilet waste discharging into holding tank, discharge elbow below top of holding tank at any time

You must use a 38 mm (1 1/2”) Vented Loop fitting

If the discharge elbow is placed less than 20 cm (8”) below the top of the holding tank when the craft is at rest, or if there is any possibility that the discharge elbow may be below the top of the tank at any time, a vented loop must be fitted in the outlet pipework

Place the outlet hose point at least 20cm (8”) above the highest level that the top of the tank may reach and install the Vented Loop fitting on this highest point

Alternative 4:

Toilet waste discharging into holding tank, discharge elbow always above top of the holding tank

You may use a 38mm (1 1/2”) Vented Loop fitting

Run the inlet hose upwards from the discharge elbow, to form a loop at least 30 cm (12”) higher than the discharge elbow.

By fitting a Vented Loop on top of the hose loop, you will ensure to keep some water in the base of the toilet without risk of it being siphoned away.

5. TESTING:

Refer to the operating instructions and follow the procedures for normal use.

In case the flushing pump is hard to prime, half-fillthe bowl with fresh water

10

6. SAFETY:

Ensure that these instructions reach the owner, the skipper or the operator of the craft, as it contains important safety information ON COMPLETION OF Installation:

SHUT THE FLUSH CONTROL CLOSE BOTH SEACOCKS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Introduction:

If the installation of the toilet results in being connected to any through-hullfitting that may possibly be below the waterline whether when the craft is at rest, underway, heeling, rolling or pitching, you must install the toilet in accordance with the present installation instructions.

Failure to follow such instructions may cause water to flood in, which may result in loss of life.

ACCIDENTAL DAMAGE

If the toilet is connected to any through-hullfitting and if the toilet or the pipework are damaged, water may flood in, causing the craft to sink with a consequent possible loss of life. For this reason, if you are making connections between the toilet and any through­hull fitting that may be possibly situated below the waterline, fullbore seacocks must be fitted to suchhull-fittings,to allow them to be shut off.

The seacocks must also be positioned where they are easily accessible to all users of the toilet.

If, for any reason, it is not possible to do it, then secondary full-boremarine quality valves must be fitted to the hoses where they are easily accessible

Caution:

USE SEACOCKS! USE LEVER OPERATED, FULL-BOREMARINE SEACOCKS AND VALVES. THE USE OFSCREW-DOWNGATE VALVES IS NOT RECOMMENDED.

PIPEWORK LOOSING

All pipeworks must be fastened both in the gate side and in the remaining ones with a stainless steel hose clamp. Please keep in mind that an eventual leak might cause the craft to sink, with consequent loss of life USE HOSE CLAMPS!

BOWL RIM BELOW THE WATERLINE:

If the toilet is connected to any through-hullfitting and if the rim of the bowl falls below the waterline, water may flood in, causing the craft to sink, which may result in loss of life. Therefore, if the rim of the toilet is less than 20 cm (8”) above the waterline when the craft is at rest, or if there is any possibility that the rim of the bowl may be below the waterline at any time, a vented loop must be fitted in any pipework connected to athrough-hullfitting, irrespective of whether inlet or outlet.

USE VENTED LOOPS!

Special notes: The smaller bore inlet pipework is more dangerous than the larger outlet one. Unless there is a ventilated anti-siphonloop in the inlet pipework, water will flow into the bowl whenever both the inlet seacock is opened and the rim of the bowl is below the actual waterline.

Although moving the flush control lever to the “Shut” position will restrict the flow, this lever cannot be relied upon as a safety device. To make a loop in the hose without mounting a vent may be as hazardous as no loop at all, because water will siphon over the loop.

IN FACT, IT IS THE VENT THAT ACTUALLY PREVENTS THE SIPHON

1. LOCATION

The toilets base and pump is supplied assembled for a right handed operation. If you wish, both comfort and compact bowl models may be reassembled with the pump positioned on the left hand side.

The bowl and the base/pump unit are not assembled. If you want to change the pump mounting from right to left hand, do so before installing the toilet.

Change to left hand operation

1.Pull off the hose that runs from the pump to the bowl.

2.Remove the 4 screws that secure the pump assembly to the base.

3.Lift off the pump assembly and leave the base valve gasket on its 3 locating pegs.

4.Remove the 4 bolts that secure the bowl to the base.

5.Rotate the bowl 180° and re-secureit, using the nylon washers to protect the ceramic from the stainless steel washers and nuts.

6.Rotate the pump assembly 180° and re-secureit.

7.Rotate the push-fitintake elbow 180° and refit the hose between the pump and the bowl.

Assemble the bowl on the top of the base, using the attached bolts, washers and gaskets. The nylon washers are to protect the ceramic from the stainless steel washers and nuts.

choose a location which will give enough clearance all around and above the toilet Ensure that there is room to operate the pump and that there is access to the drain plug at the end of the base.

the mounting surface must be flat, rigid, and strong enough to support a man’s weight and should be at least 50 mm (2”) wider and 50 mm (2”) deeper than the base of the toilet.

you will need sufficient clearance below the mounting surface to be able to secure the mounting bolts

the seat and the lid should be able to swing open at least 110 degrees, in order they will not fall forward when the craft heels or pitches. When they are swung open, they must be supported so that the hinges are not strained.

2. MOUNTING:

You need

Stainless steel bolts: 4 pcs, 8mm (5/16”) diameter of length to suit the thickness of the mounting surface.

Stainless steel nuts: 4 pcs preferably self-locking.If you do not useself-lockingnuts you need to add locking compound on the screws / nuts.

Stainless steel washers: 8 pcs, large diameter, but not more than 21 mm (13/16”) diameter.

English

11

) and pump until the

English

Drill: Diameter 9mm.

Silicone sealant, white.

If you do not use self-lockingnuts, you will need somenut-lockingcompound

1.Put the toilet in the selected position. Using the holes in the base as a guide, mark the positions for the 4 bolt holes on the mounting surface. Remove the toilet and drill 4 vertical holes, with a diameter of 9mm, through the mounting surface.

2.Apply the white silicone sealant to the outer rim of the bottom base.

3.Put the toilets on its place and tighten the fastenings securely. If you are not using self-lockingnuts, use nutlocking compound.

Operating Instructions

The toilet is one of the most used pieces of equipment on your boat. Correct operation of the toilet is essential for the safety and comfort of your crew and craft.

Hazard Risk:

Accidental Damage

If the toilet is connected to ANY through-hullfittings that are below the waterline at any time, and if the toilet orpipe-workis damaged, water may flood in, causing the craft to sink, which may result in loss of life.

Therefore, after every usage; both seacocks (or secondary valves) MUST be shut.

Whenever your craft is unattended, even if only for a very short period of time, both seacocks (even if secondary valves are fitted) MUST be shut

Ensure that ALL users understand how to operate the toilet system correctly and safely, including seacocks and secondary valves

Take special care to instruct children, the elderly and visitors

ABSOLUTELY SHUT SEACOCKS!

1. First use

After periods without use the toilet may benefit from lubrication

1.Open inlet and outlet seacocks (and secondary valves if fitted)

2.Half fill the bowl with warm fresh water

3.Keeping the Flush Control Lever in the “Shut position”, pump out the warm water

2. Normal Use

Open inlet and outlet seacocks (and secondary valves if fitted).

Before use, ensure that there is enough water in the bowl to prevent the toilet paper becoming compacted at the bottom of the bowl. If the bowl is empty, move the Flush Control Lever to the

“Open position” and pump the handle up and down until the flushing pump is primed and water enters the bowl, then shut the

“Flush Control”.

Operate the pump with long, smooth strokes for efficient and easy operation.

During use, pump as necessary to keep the contents of the bowl low enough for comfort.

Use good quality hard or soft household toilet paper, but do not use more than necessary.

• After use, keep the Flush Control Shut ( bowl is empty.

• When the bowl is empty, Open the Flush Control ( ) again, and continue to pump until all waste has either left the boat, or reached the holding tank (allow 7 complete up/down strokes per meter length of discharge pipe-work.

Afterwards, shut ( ) the Flush Control and pump until the bowl is empty, Always leave the bowl empty to minimise odour and spillage

AFTER USE:

• SHUT THE FLUSH CONTROL. ( )

• SHUT BOTH SEACOCKS

NOTE: Do not put any of the following into the toilet: Sanitary Towels, Wet Strength Tissues, Cotton Wool, Cigarettes, Matches, Chewing Gum or any solid objects, Petrol, Diesel, Oil, Solvents of any kind or water more than hand warm.

3. Cleaning

A regular flushing with clean (sea)-waterrepresents one of the most effective methods to keep the toilet clean and good smelling.

To clean the bowl, use any liquid or cream ceramic cleaner

To clean the rest of the toilet, including the seat and lid, use a nonabrasive liquid cleaner Polish with a dry cloth only.

To disinfect the toilet, use a liquid disinfectant diluted in accordance with the manufacturer’s instructions. It is possible to apply it to all parts of the toilet using a sponge or soft brush as necessary.

After applying any cleaning or disinfecting agent, always flush well. DO NOT ALLOW THESE AGENTS TO STAND IN THE SYSTEM.

CAUTION:

Do not use abrasive pads on any part of the toilet and do not use cream cleaners except for the bowl.

Do not use thick liquid toilet cleansers or neat bleach because they may damage the valves, gaskets and seals.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

INTRODUCTION:

Johnson Pump marine toilets normally do not require maintenance during the season, provided that they are winterized in the autumn and overhauled in the spring.

However, any toilet will benefit from:

Thorough flushing (refer to the operating instructions for normal use). Regular use if not regularly used, lubrication is beneficial (refer to the operating instructions for the first use)

HAZARD RISK LEAKS: If the toilet is connected to any through-hullfittings, and if the toilet or the pipework develops a minor leak, this leak can suddenly become a bigger leak which will allow water to flood in, causing the craft to sink, with subsequent loss of property and life.

THEREFORE, IN CASE ANY LEAK DEVELOPS, REPAIR IT IMMEDIATELY! MOREOVER, REGULARLY INSPECT ALL FASTENINGS TO CHECK TIGHTNESS AND LEAKS.

Service

1Preparation for winterization

Johnson Pump manual toilets are design to be simple to service; therefore no special skills are needed, as well as no special tools are required.

Flush the toilet according to the operating instructions for normal use and particularly ensure that all waste has left the discharge pipework, that the bowl is empty and that both seacocks are closed (even though secondary valves are fitted)

Mop-upany water which might come out of the system

2 Seal replacement

If water begins to leak round the piston rod on top of the pump, it means that the seal assembly is worn out and should be replaced. To this purpose, you will have to act as follows:

You will need a “Gasket kit”

Raise the handle to the top of its travel and wrap one turn of tape around the piston rod immediately below the handle. Using pliers, grip the piston rod only through the tape, unscrew the handle and remove the bumper washer. KEEP HOLD OF THE PISTON ROD AS

12

LONG AS THE OPERATION HAS BEEN COMPLETED, since if you let it go, it might fall inside the pump.

Unscrew the seal assembly and slide it off the piston.

Wrap one turn of tape around the thread at the top of the piston rod to protect the new seal, slide the new seal down the piston rod and tighten it.

Remove the tape from the thread.

Replace the bumper washer and the handle, absolutely by gripping the piston rod through the tape.

Remove the tape from the piston rod.

3 Winterization

Drain the complete system both as a protection against frost damage and to avoid the growth in the pipework of bacteria that could cause unpleasant smells.

HAZARD RISK: SEACOCKS OPENED BY MISTAKE. In case you leave the toilet disassembled and if the sea cocks are opened when the boat is afloat, water will flood in by causing the sinking of the boat and the possible loss of life. Therefore, it is indispensable to attach a warning notice to the seacocks and, if possible, wire the seacocks shut. REMEMBER TO ATTACH WARNING NOTICES!

Warning: THE USE OF ANTI-FREEZEIS NOT RECOMMENDED, as it is not possible to ensure that the product penetrates the whole toilet system If, for any reason, ananti-freezecompound is employed it will have to be aglycol-basedone.

Open any secondary valve.

Remove the base drain plug.

Loosen hose clips and disconnect all the hose ends from the seacock hose tails, the hose toilet tails, and any secondary valves.

Pump the handle to drain the toilet pump and ensure that all water is properly drained from the toilet system.

If you not are going to disassemble the toilet:

Reconnect all hose ends and secure them with their hose clips.

Firmly replace the base drain plug.

Fasten down seat, lid and pump handle to prevent any use, and attach a warning notice.

4 Overhaul

You need a service kit containing all wearing parts refer to the list of parts for further details.

Caution

FOR THE SAFETY OF YOUR CRAFT AND YOUR CREW, USE ONLY GENUINE SPARE PARTS.

Remove the pump assembly as follows:

Loosen hose clips; disconnect the inlet hose and the link hose from the top of the pump.

Remove the 2 screws which secure the discharge flange and elbow to the pump cylinder.

DO NOT remove the hose clips and hose from the discharge elbow.

Remove the 4 screws which secure the pump cylinder to the base.

Lift off the pump assembly and pick up the bottom valve gasket and the joker valve.

Dismantle the Pump assembly as follows:

Remove the 6 screws that secure the valve cover.

Open the flush control before lifting off the valve cover assembly and picking up the top valve gasket and the valve seat.

Reassemble the pump as follows:

Push on the new piston O-ring.

Follow the servicing instructions for seal replacement and fit the new seal assembly, the piston assembly and the handle.

Lubricate pump cylinder bore with Vaseline.

Locate the valve seat on cylinder top, locate the top valve gasket on its pegs on the cylinder top and open the flush control before refitting the valve cover.

Refit Pump assembly on the toilet as follows:

Locate the bottom valve gasket on its pegs on the base and locate the joker valve in the discharge elbow.

Secure the discharge flange to the pump cylinder before securing the cylinder to the base.

Examine all hoses throughout their length for chafe, kinks and splits under hose clips, check all hose clips for corrosion and replace worn out or damaged parts .

Reconnect all hose ends and secure them with their hose clips.

Ensure that the base drain plug is securely tightened.

Do not lubricate the top or bottom valve gaskets, and do not apply sealing compounds to any gasket or hose connections.

English

13

 

Dimensions & Weight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model No

Description

Net Weight

A

B

C

D

E

F

 

 

80-47229-01

Compact bowl

9,6 kg

345

650

215

425

450

170

mm

 

 

 

21 lbs

13,58

25,59

8,46

16,73

17,72

6,69

(inch)

 

80-47230-01

Comfort bowl

11 kg

340

705

275

490

470

185

mm

 

 

 

24lbs

13,39

27,76

10,83

19,29

18,50

7,28

(inch)

English

70

 

 

105

Ø19mm (0,75")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø38mm (1,5")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi Angle

 

 

 

 

 

 

 

Ø6,8 (0,27")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4x)

 

 

 

235

 

F

 

 

216-226

50-55

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

460

A

105-125

C

D

Spare Parts & Reference guide

10 1 3

4

9

11

4

7

2

8

5 4

6

Pos.

Description

Model No

Pos.

Description

Model No

1

Wooden Seat, Compact

81-47141-01

6

Plastic Base

81-47243-01

 

Wooden Seat, Comfort

81-47141-02

7

Hinge

81-47267-01

2

Bowl, Compact

81-47245-01

8

Base gasket kit

81-47268-01

 

Bowl, Comfort

81-47245-02

9

Flush handle kit

81-47269-01

3

Intake elbow

81-47246-01

10

Handle kit

81-47244-01

4

Gasket Kit (all)

81-47242-01

11

Manual Toilet Pump Assembly

81-47239-01

5

Outlet elbow

81-47246-02

 

excl. outlet elbow (pos. 5)

 

14

Bedienungsanleitung

AquaT Schiffstoilette Manuell betrieben

Anwendungen

Johnson Pump Comfort und Compact Becken manuell betriebene Schiffstoiletten können sowohl in motorals auch windbetriebenen Schiffen über und unterhalb der Wasserlinie installiert werden, und für Meer, Fluss, See und Kanal verwendet werden.

Der Abfall kann entweder über Bord (bitte beachten Sie die staatlichen oder lokalen Regelungen) oder über ein Behandlungssystem oder in einem Sammelbehälter an Bord entsorgt werden.

Hinweis: Johnson Pump manuell betriebene Toiletten sind speziell für die Einsetzung auf dem Meer vorgesehen. Für mögliche Nichtseeanwendungen fragen Sie Ihren Johnson Pump Händler.

Eigenschaften

Ausführung

Flexible Lochmuster auf dem Boden, die einen einfachen Austausch mit den meist verbreiteten Toiletten auf dem Markt gewährleisten.

Umkehrbare Pumpenhalterung ermöglicht es, die Pumpe vom Installateur für Linksbetrieb umzubauen.

Selbstansaugende, doppelwirkende Kolbenpumpe.

Kolbenstangenführung aus Messing für eine längere Lebensdauer.

Starke Wirbelfunktion für effektive Spülung.

Glatte Ausführung zur leichteren Reinigung.

Ergonomischer Griff.

Federgestützte Schließung für eine leichtere Ansaugung.

Konstante Abfallleitung mit einer 38 mm (1 1/2”) Bohrung minimiert Verstopfungen.

Doppelte Rückschlagventile an 38 mm (1 1/2”) Vollbohrung beugen Rückfluss vor.

Mehrwinkliger Auslass für verschiedene Installationen.

Zugängliche Montagepunkte zum schnelleren Installieren.

Standardbefestigungen, logisch angeordnet, keinen Bedarf an Sonderwerkzeuge.

Fußstopfen mit Doppelabdichtung für Winterabfluss und leichten

Zugang für Reinigung.

Material

Hölzerner Sitz und Deckel mit erstklassiger Einbrennlackierung.

Hygienisch weißes keramisches Becken zur leichteren Reinigung.

In ABS oder Polypropylen eingegossener Fuß, Befestigungen aus Edelstahl, Kupfergewichte und Neoprendichtungen.

Funktionen

Selbstansaugend, trocken, Höhe 1 Meter (3 Fuß).

Entsorgungshöhe 3 Meter (9 Fuß).

Abmessungen

• Maßbild auf Seite x.

Installationsanweisungen, Allgemeines

Rohrleitung – die richtige Methode wählen:

Sie müssen für das Einlaufrohr aus zwei Möglichkeiten und für das Auslassrohr aus vier Möglichkeiten die richtige Einbaumethode herausfinden, je nachdem, ob sich die Toilette über oder unterhalb der Wasserlinie befindet und ob der Abfall über Bord oder in einem Sammelbehälter auf dem Bord entsorgt wird.

Allgemeine Anweisungen für alle Installationsmöglichkeiten

Sie brauchen:

Spirales, verstärktes, innen glattes Rohr für sowohl das Einlaufrohr mit 19 mm (3/4”) Innendruchmesser und das Auslassrohr mit

38 mm (1 1/2”) Innendurchmesser.

Rohrklemme aus Edelstahl.

Die Schläuche so befestigen, dass sie sich nicht bewegen können, und dass keine Hebelwirkung auf die Anschlussteile des Schlauchs entstehen kann, da dies in nebenstehenden Anschlüssen Lecke verursachen kann.

Vermeiden Sie scharfe Knicke in den Schläuchen, da dies Schlaufen verursachen kann.

Halten Sie während der Ausführung dieser Arbeiten alle Rohrleitungen so kurz wie möglich. Unnötig lange Einlaufoder Auslassschläuche machen das Pumpen für die Toilette schwerer.

Tipp: Sollte die Befestigung des Schlauchs an die Kupplungen der Toilette oder der Seeventile schwierig sein, können Sie den Schlauch weicher machen, indem Sie dessen Ende ins heiße Wasser tauchen.

VORSICHT:

DIE SCHLÄUCHE NICHT DEM FEUER AUSSETZEN.

KEINE FLAMMEN ODER HITZE AN DIE KUNSTSTOFFKUPPLUNGEN DER TOILETTE ANBRINGEN.

KEINE DICHTMASSE IN JEGLICHEN SCHLAUCHVERBINDUNGEN VERWENDEN.

Befestigen Sie alle Schlauchkupplungen mit vorzugsweise zwei Edelstahlschellen, wobei sichergestellt werden muss, dass alle Einlaufverbindungen luftdicht und alle Auslassverbindungen wasserdicht sind.

Der Entsorgungsbogen kann um 360 Grad rotiert werden, um die Installation anzupassen. Lockern Sie immer 2 Befestigungsschrauben, bringen Sie den Entsorgungsbogen in die nötige Stellung und ziehen Sie die 2 Schrauben wieder an, bevor Sie den Schlauch an den Bogen verbinden.

VORSICHT:

BEI NICHTBEACHTUNG DIESES VORGANGS KÖNNEN UNDICHTE STELLEN ZWISCHEN DEM BOGEN UND DEM PUMPENZYLINDER ENTSTEHEN

Durch Schiffsrumpfstutzen:

Sie brauchen:

Ein Seeventil mit 19 mm (3/4”) Bohrung für den Wassereinlauf und, falls Sie über Bord entsorgen, ein Seeventil mit 38 mm (1 1/2”) Bohrung für den Abfallauslauf.

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers für das Seeventil in Bezug auf Materialien und Methoden bei der Montage.

Stellen Sie sicher, dass das Einlauf-Seeventilso angeordnet wird, dass es immer unter der Wasserlinie liegt, wenn das Schiff unterwegs ist. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass jeglichesAuslass-Seeventilsich sowohl hinter dem als auch höher als dasEinlauf-Seeventilbefindet.

Rohrleitung – Einlauf, 2 Möglichkeiten

Möglichkeit 1:

Toilette unterhalb der Wasserlinie

Sie müssen eine 19 mm (3/4”) belüftete Rohrschlaufe verwenden.

Bringen Sie den Einlaufschlauch so direkt wie möglich vom Ein laufseeventil zum Einlaufstutzen der Spülpumpe.

Entfernen Sie den weißen Schlauch, der mit der Toilette geliefert wurde und den Auslaufstutzen der Spülpumpe mit dem Rohrbogen des Beckens verbindet.

Drehen Sie die Einlaufdichtung mit einem Sechskantschlüssel, so dass der Bogen nach oben zeigt.

Deutch

15

Deutch

• Ersetzen Sie den weißen Schlauch mit einem längeren Schlauch

Sie können eine 38 mm (1 1/2”) Rohrschlaufe verwenden.

mit einem Innendurchmesser von 19 mm Und ordnen Sie ihn so

• Bringen Sie den Auslaufschlauch mindestens 30 cm (12’) über

an, dass er wenigstens 20 cm (8”) über der höchstmöglichen

den Entsorgungsbogen und montieren Sie danach eine Rohr-

Wasserlinie steht, und montieren Sie die belüftete Rohrschlaufe an

schlaufe auf den Schlauch, so dass etwas Wasser in dem Fuß der

jenen höchsten Punkt.

Toilette bleibt, ohne dass es abgesaugt wird.

VORSICHT:

DIE ROHRSCHLAUFE NICHT ZWISCHEN DEM EINLAUFSEEVENTIL UND DEM EINLAUF DER SPÜLPUMPE EINBAUEN, da somit die Ansaugung der Spülpumpe komplizierter oder sogar unmöglich wird.

Möglichkeit 2:

Toilette über die Wasserlinie

Sie können ein 19 mm (3/4”) Rückschlagventil verwenden.

Bringen Sie den Einlaufschlauch so direkt wie möglich vom Ein laufseeventil zum Einlaufstutzen der Spülpumpe.

Für eine möglichst bequeme Verwendung sollte ein Inline-Rück-schlagventil neben dem Seeventil montiert werden, um sicherzustellen, dass die Pumpe zwischen den Verwendungen angesaugt bleibt.

Die Spülpumpe der Toilette ist selbstansaugend bis zu einer Höhe von 1 m (3’) über der äußeren Wasserlinie. Falls es möglich ist, dass der Einlauf der Spülpumpe während der Fahrt mehr als 1 m (3’) über der tatsächlichen Wasserlinie ragen kann, sollte ein Rückschlagventil neben dem Seeventil montiert werden, um sicherzustellen, dass die Pumpe angesaugt bleibt.

Rohrleitung – Auslauf, 4 Möglichkeiten

Möglichkeit 1:

Toilette unterhalb der Wasserlinie und Entsorgung über Bord

Abb. 1

Toilette unter der Wasserlinie

Sie müssen eine 38 mm (1 1/2”) belüftete Rohrschlaufe verwenden.

Ordnen Sie den Auslaufschlauch so an, dass dessen höchster Punkt mindestens 20 cm (8”) über der Wasser-liniereicht, und montieren Sie die belüftete Rohrschlaufe an diesen höchsten Punkt.

Möglichkeit 2:

Toilette über der Wasserlinie und Entsorgung über Bord

Abb. 2

Toilette über der Wasserlinie

Möglichkeit 3:

Toilettenabfall wird ein einem Sammelbehälter entsorgt, Entsorgungsbogen immer unter dem Oberteil des Sammelbehälters

Sie müssen eine 38 mm (1 1/2”) belüftete Rohrschlaufe verwenden.

Falls der Entsorgungsbogen während des Stillstands weniger als 20 cm (8”) unterhalb des Oberteils des Sammelbehälters angeordnet wird oder falls es eine Möglichkeit gibt, dass der Entsorgungsbogen unterhalb des Oberteils des Sammelbehälters sein kann, muss eine belüftete Schlaufe an den Auslauf der Rohr leitung montiert werden.

Ordnen Sie den Punkt des Auslaufschlauchs mindestens 20 cm (8”) über der höchsten Ebene an, die den Oberteil des Sammelbehälters erreichen kann, und montieren Sie die belüftete Rohrschlaufe an diesen höchsten Punkt.

Möglichkeit 4:

Entsorgung des Toilettenabfalls im Sammelbehälter,

Entsorgungsbogen immer über dem Oberteil des Sammelbehälters

Sie können eine 38 mm (1 1/2”) Rohrschlaufe verwenden

Bringen Sie den Einlaufschlauch vom Entsorgungsbogen nach oben, um eine Schlaufe zu bilden, die wenigstens 30 cm (12”) höher ist als der Entsorgungsbogen.

Durch die Montage einer belüfteten Rohrschlaufe an den Schlauchschlaufen stellen Sie sicher, dass etwas Wasser am Boden der Toilette bleibt, ohne dass es abgesaugt wird.

5. PRÜFEN:

Achten Sie auf die die Betriebsanweisungen und folgen Sie dem Verfahren für normalen Betrieb. Falls es schwierig ist, die Spülpumpe anzusaugen, füllen Sie die Hälfte des Beckens mit frischem Wasser.

6. SICHERHEIT:

Stellen Sie sicher, dass der Betreiber, der Kapitän oder der Benutzer des Schiffs diese Anweisungen erhält, da sie wichtige Sicherheitsinformationen enthält Wenn die Montage FERTIG IST:

SCHLIESSEN SIE DIE SPÜLUNGSSTEUERUNG IN DER NÄHE DER SEEVENTILE

16

MONTAGEANWEISUNGEN

Einleitung:

Falls die Installation der Toilette damit endet, dass die Toilette an einen Schiffsrumpfstutzen angeschlossen wird, der unter der Wasserlinie geraten kann, wenn das Schiff im Stillstand oder unterwegs ist, oder überholt, schlingert oder stampft, müssen Sie die Toilette in Übereinstimmung mit den vorliegenden Montageanweisungen montieren. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Wasser eindringen, was zum Tode führen kann.

UNFALLSCHADEN

Falls die Toilette an einen Schiffsrumpfstutzen angeschlossen wird und falls die Toilette oder die Rohrleitung beschädigt sind, kann Wasser eindringen, wodurch das Schiff sinken und möglicherweise den Tod verursachen kann. Deshalb müssen bei der Herstellung der Verbindungen zwischen der Toilette und jeglichen Schiffsrumpfstutzen, die unterhalb der Wasserlinie geraten können, Seeventile mit Vollbohrung an solche Rumpfstutzen montiert werden, damit sie ausgeschaltet werden können. Die Seeventile müssen außerdem dort montiert werden, wo sie für alle Benutzer der Toilette leicht zugänglich sind. Sollte dies aus irgendwelchem Grund nicht möglich sein, müssen an die Schläuche an leicht zugängliche Stellen sekundäre Schiffsventile montiert werden.

VORSICHT:

VERWENDEN SIE SEEVENTILE! VERWENDEN SIE HEBELBETÄTIGTE SEEVENTILE UND VENTILE MIT VOLLBOHRUNG. FESTSTELLBARE ABSPERRHÄHNE WERDEN NICHT EMPFOHLEN.

LOCKERE ROHRLEITUNG

Alle Rohrleitungen müssen sowohl an der Absperrseite als an den übrigen Stellen mit einer Edelstahlschelle befestigt werden.

Bitte beachten Sie, dass ein mögliches Leck das Sinken des Schiffs verursachen kann, was auch zum Tode führen kann VERWENDEN SIE ROHRSCHELLEN!

BECKENKANTE UNTERHALB DER WASSERLINIE:

Falls die Toilette an einen Schiffsrumpfstutzen angeschlossen wird und falls die Kante des Beckens unterhalb der Wasserlinie bleibt, kann Wasser eindringen, wonach das Schiff sinken und dadurch Tod verursacht werden kann. Aus diesem Grund muss eine belüftete Rohrschlaufe in alle Rohrleitungen montiert werden, die an einen

Schiffsrumpfstutzen angeschlossen werden, falls die Kante der Toilette weniger als 20 cm (8”) über die Wasserlinie während des Stillstands des Schiffs reicht, ungeachtet dessen, ob es ein Einlauf oder ein Auslauf ist. VERWENDEN SIE BELÜFTETE SCHLAUFEN!

Sonderhinweise: Eine Rohrleitung mit kleinerer Bohrung ist gefährlicherer als die große Bohrung des Auslaufrohrs. Außer wenn es eine belüftete

Schlaufe in der Einlaufrohrleitung gibt, fließt das Wasser in das Becken, wenn das Einlaufseeventil geöffnet wird und die Kante sich unterhalb der tatsächlichen Wasserlinie befindet. Obwohl das Bewegen des Spülungshebels in der Stellung „Shut” (Geschlossen) den Fluss verhindert, kann der Hebel nicht als eine Sicherheitsmassnahme betrachtet werden. Eine Schlaufe im Schlauch ohne eine Belüftung kann genau so gefährlich sein, wie keine Schlaufe, da das Wasser über die Schlaufe abgesaugt wird.

EIGENTLICH VERHINDERT DIE BELÜFTUNG DIE ABSAUGUNG

1. MONTAGEORT

Der Toilettenfuß und die Pumpe werden für Rechtsbetrieb geliefert.

Auf Wunsch können die beiden Modelle (Comfort und Compact) so umgebaut werden, dass die Pumpe sich auf der linken Seite befindet.

Das Becken und der Fuß / die Pumpe sind nicht montiert.

Falls Sie die Pumpe von rechts auf links umbauen wollen, tun Sie es, bevor Sie die Toilette installieren.

Wechseln Sie auf den Linksbetrieb.

1.Ziehen Sie den Schlauch ab, der von der Pumpe zum Becken läuft.

2.Entfernen Sie 4 Schrauben, die die Pumpe auf dem Fuß halten.

3.Heben Sie die Pumpe weg und belassen Sie den Dichtring des Fußventils auf dessen 3 Stelldübeln.

4.Entfernen Sie die 4 Bolzen, die das Becken auf dem Fuß halten.

5.Rotieren Sie das Becken um 180° und befestigen Sie es wieder, indem Sie Nailonscheiben verwenden, um die Keramik vor Edelstahlscheiben und -Mutternzu schützen.

6.Rotieren Sie die Pumpe um 180° und befestigen Sie sie wieder.

7.Rotieren Sie den steckverbindeten Einlassbogens um 180° und bringen Sie den Schlauch wieder zwischen der Pumpe und dem Becken an.

Montieren Sie das Becken auf das Oberteil des Fußes, indem Sie die mitgelieferten Bolzen, Scheiben und Dichtringe verwenden. Die Nailonscheiben schützen die Keramik vor Edelstahlscheiben und -Muttern.

Wählen Sie einen Ort, wo es genug Abstand in allen Richtungen und über der Toilette gibt. Stellen Sie sicher, dass es ausreichend Platz für den Betrieb der Pumpe gibt und dass es einen Zugang zum Ablaufstopfen am Ende des Fußes gibt.

Die Montageoberfläche muss eben, steif und stark genug sein, um das Gewicht eines Menschen zu tragen, und mindestens 50 mm (2”) breiter und 50 mm (2”) tiefer sein als der Fuß der Toilette.

Unter der Montageoberfläche wird genug Abstand gebraucht, um

Befestigungsschrauben anzuziehen.

Der Sitz und der Deckel sollten mindestens um 110 Grad schwenkbar sein, damit sie beim Überholen oder Stampfen nicht nach vorne fallen. Wenn sie geöffnet sind, müssen sie so unterstützt werden, dass die Gelenke sich nicht anspannen.

2. MONTAGE

Sie brauchen

Edelstahlbolzen: 4 Stück, 8 mm (5/16”) Länge, Durchmesser je nach der Dicke der Montageoberfläche.

Edelstahlmuttern: 4 Stück, bevorzugt selbstsichernd. Falls Sie keine selbstsichernde Muttern benutzen, müssen Sie bei Schrauben/Muttern ein Sicherungsmittel benutzen.

Edelstahlscheiben: 8 Stück, großer Durchmesser, aber nicht mehr als 21 mm (13/16”).

Bohrer: Durchmesser 9 mm.

Silikonabdichtung, weiß.

Deutch

17

Deutch

Falls Sie keine selbstsichernde Muttern verwenden, brauchen Sie etwas Schraubensicherungsmittel.

1.Stellen Sie die Toilette in die gewählte Stellung auf. Markieren Sie die Stellungen für 4 Bolzen auf die Montageoberfläche, indem Sie die Bohrungen im Fuß als Hilfe benutzen. Entfernen Sie die Toilette und bohren Sie 4 vertikale Bohrungen mit einem Durchmesser von 9 mm durch die Montageoberfläche.

2.Tragen Sie etwas weiße Silikonabdichtung auf die untere äußere Kante des Fußes auf.

3.Stellen Sie die Toilette auf und ziehen Sie die Befestigungen fest an. Falls Sie keine selbstsichernden Muttern verwenden, benutzen Sie etwas Schrauben-sicherungsmittel

ständige auf/ab-Hübegemacht werden). Schließen Sie danach die Spülungssteuerung und pumpen Sie, bis das Becken leer ist. Lassen Sie das Becken immer leer, um Geruch und Verstopfung zu minimieren.

NACH DER BENUTZUNG:

• SCHLIESSEN SIE DIE SPÜLUNGSSTEUERUNG ( )

• SCHLIESSEN SIE DIE BEIDEN SEEVENTILE

HINWEIS: Folgendes nicht in die Toilette werfen: Damenbinden, feuchte Wischtücher, Baumwolle, Zigaretten, Streichhölzer, Kaugummi oder andere Festkörper, Benzin, Diesel, Öl, Lösungsmittel und Wasser, das heißer als handwarm ist.

Betriebsanweisungen

Die Toilette ist eines der meistbenutzten Ausrüstungsstücke auf Ihrem Schiff. Ein korrekter Betrieb der Toilette ist eine Voraussetzung für die Sicherheit und den Komfort ihrer Mannschaft und Ihres Schiffes.

Gefahr:

Unfallschaden

Falls die Toilette an einen Schiffsrumpfstutzen angeschlossen ist und dieser Stutzen immer unterhalb der Wasserlinie liegt und falls die Toilette oder die Rohrleitung beschädigt ist, kann Wasser eindringen, wodurch das Schiff sinken und den Tod verursachen kann.

Deshalb MÜSSEN die beiden Seeventile (oder sekundäre Ventile) nach jeder Verwendung geschlossen werden.

Wenn das Schiff unbeaufsichtigt ist, auch für eine kurze Zeit, müssen die beiden Seeventile (auch wenn sekundäre Ventile eingebaut sind) geschlossen werden Stellen Sie sicher, dass ALLE Benutzer verstehen, wie das Toilettensystem korrekt und sicher zu betreiben ist, darunter die Seeventile und sekundäre Ventile.

Seien Sie besonders sorgfältig, wenn Sie Kinder, ältere Menschen und Gäste anweisen.

SEEVENTILE MÜSSEN VOLLSTÄNDIG GESCHLOSSEN WERDEN!

1. Erstinbetriebnahme

Nach einer längeren Nichtbenutzung kann eine Schmierung der Toilette nötig sein.

1.Öffnen Sie die Einlaufund Auslaufseeventile (und sekundären Ventile, falls vorhanden).

2.Füllen Sie das Becken bis zur Hälfte mit frischem Wasser.

3.Pumpen Sie das warme Wasser aus, während Sie den Spülhebel „Geschlossen” (Shut) halten.

2. Normalbetrieb

Öffnen Sie die Einlaufund Auslaufseeventile (und sekundären Ventile, falls vorhanden).

Stellen Sie vor dem Benutzen sicher, dass es genug Wasser im Becken gibt, damit das Toilettenpapier am Boden des Beckens nicht zusammengedrückt wird. Falls das Becken leer ist, bringen Sie den Spülungshebel in die Stellung „Geöffnet” (Open) und pumpen Sie den Griff auf und ab, bis die Spülpumpe ansaugt und Wasser ins Becken tritt, danach schließen Sie die Spülungssteuerung (Flush Control).

Betreiben Sie die Pumpe mit langen, gleichmäßigen Hüben, um einen effektiven und einfachen Betrieb zu gewährleisten. Pumpen Sie während der Benutzung falls nötig, um den Inhalt des Beckens bequem niedrig zu halten.Verwenden Sie hartes oder weiches hochwertiges Toilettenpapier, aber nur so viel wie nötig.

Nach der Benutzung schließen Sie die Spülungssteuerung und pumpen Sie, bis das Becken leer ist.

Wenn das Becken leer ist, öffnen Sie die Spülungs steuerung

wieder und pumpen Sie weiter, bis der ganze Abfall aus dem Schiff verschwunden ist oder in den Sammelbehälter geraten ist (für jeden Meter der Entsorgungsrohrleitung sollten 7 voll-

3. Reinigung

Eine normale Spülung mit sauberem (Meer)wasser ist eine der effektivsten Methoden, um die Toilette sauber und frischduftend zu halten.

Zum Reinigen des Beckens kann jegliches flüssiges oder cremiges

Reinigungsmittel für Keramik verwendet werden.

Zum Reinigen der übrigen Toilette, inklusive dem Sitz und dem

Deckel, verwenden Sie ein nichtabrasives, flüssiges Reinigungsmittel. Polieren Sie nur mit einem trockenen Tuch.

Zum Desinfizieren der Toilette verwenden Sie ein flüssiges Desinfizierungsmittel in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers. Bei Bedarf kann es an alle Teile der Toilette mittels eines Schwamms oder einer weichen Bürste aufgetragen werden.

Nach dem Auftragen eines Reinigungsoder Desinfizierungsmittels spülen Sie immer gründlich ab. DIESE MITTEL NICHT IM SYSTEM STEHEN LASSEN.

VORSICHT:

Keine abrasiven Tupfer auf keinem Teil der Toilette verwenden und keine cremigen Reinigungsmittel verwenden, außer im Becken.

Keine dickflüssigen Toilettenreiniger und Bleichmittel verwenden, da diese Ventile und Dichtungen beschädigen.

WARTUNGSANWEISUNGEN

EINLEITUNG:

Johnson Pump Schiffstoiletten sind normalerweise während der Saison wartungsfrei, vorausgesetzt, dass sie im Herbst winterfest gemacht werden und im Frühling instand gesetzt werden. Dennoch tut folgendes jeder Toilette gut:

Gründliche Spülung (wenden Sie sich an die Betriebsanweisungen für normalen Betrieb).

Falls die Toilette nicht regelmäßig verwendet wird, ist Schmierung nötig (sehen Sie die Betriebsanweisungen für die Erstinbetriebnahme).

GEFÄHRLICHE LECKE: Falls die Toilette an einen Schiffsrumpfstutzen angeschlossen ist und in der Toilette oder in der Rohrleitung ein kleines Leck entsteht, kann jederzeit ein großes Leck entstehen, wodurch Wasser eindringen und das Schiff sinken kann, was zu Sachschäden oder Tod führen kann.

DESHALB MÜSSEN JEGLICHE LECKE SOFORT ENTFERNT WERDEN! AUSSERDEM MÜSSEN ALLE BEFESTIGUNGEN REGELMÄSSIG AUF DICHTHEIT UND LECKE ÜBERPRÜFT WERDEN.

Service

1 Vorbereitungen für den Winter

Johnson Pump Silent elektrische Schiffstoiletten sind einfach zu warten und deshalb sind keine Sonderfähigkeiten und Sonderwerkzeuge nötig.

Spülen Sie die Toilette nach den Anweisungen für normalen Betrieb und stellen Sie sicher, dass der ganze Abfall aus der Entsorgungsrohrleitung verschwunden ist, dass das Becken leer ist und dass die beiden Seeventile geschlossen sind (auch wenn sekundäre Ventile eingebaut sind).

18

Wischen Sie jegliches Wasser ab, das aus dem System treten kann.

2 Dichtung ersetzen

Falls Wasser um die Kolbestange im Oberteil der Pumpe austritt, bedeutet das, dass die Dichtung verschlissen ist und ausgetauscht werden muss.

Dazu müssen Sie wie folgt vorgehen: Sie brauchen ein Dichtungsset.

Heben Sie den Griff zur obersten Stellung an und wickeln Sie ein Band rund um die Kolbenstange direkt unter dem Griff. Fassen Sie die Kolbenstange nur mit Hilfe einer Zange durch das Band, lösen Sie den Griff und entfernen Sie die Stossscheibe. HALTEN SIE DIE KOLBENSTANGE SO LANGE FEST, BIS DER BETRIEB ZU ENDE IST, da sie ansonsten in die Pumpe fallen kann.

Lösen Sie die Dichtung und schieben Sie den Kolben weg.

Wickeln Sie einen Band rund um das Gewinde im Oberteil der Kolbenstange, um die neue Dichtung zu schützen, schieben Sie die neue Dichtung zur Kolbenstange und ziehen Sie sie an.

Entfernen Sie das Band vom Gewinde.

Wechseln Sie die Stossscheibe und den Griff aus, indem Sie die Kolbenstange durch das Band fassen.

Entfernen Sie das Band von der Kolbenstange.

3 Winterfest machen

Entleeren Sie das ganze System, um sowohl das Zufrieren als auch den Befall von Bakterien, was unangenehmen Geruch verursachen kann, in der Rohrleitung zu vermeiden.

GEFAHR: SEEVENTILE AUS VERSEHEN ÖFFNEN. Falls Sie die Toilette auseinandergebaut lassen und die Seeventile während der Fahrt geöffnet werden, dringt Wasser ein, wodurch das Schiff sinkt und möglicherweise den Tod verursachen kann.

Deswegen soll ein Warnungsschild an die Seeventile aufgehängt werden und wenn möglich, die Seeventile spannungslos gemacht werden. VERGESSEN SIE NICHT; WARNUNGSSCHILDER AUFZUHÄNGEN!

Warnung: FROSTSCHUTZMITTEL WERDEN NICHT EMPFOHLEN, da es nicht sichergestellt ist, dass das Produkt in das ganze System eindringt.

Falls aus irgendwelchem Grund Frostschutzmittel verwendet wird, muss es ein glykolbasiertes Mittel sein.

Öffnen Sie alle sekundären Ventile.

Entfernen Sie den Abflussstopfen am Fuß.

Lösen Sie die Schlauchklemmen und entfernen Sie alle Schlauchenden von den Stutzen der Seeventile, den Toilettenstutzen und allen sekundären Ventilen.

Verwenden Sie zum Entleeren der Toilettenpumpe den Griff und stellen Sie sicher, dass das ganze Wasser ordnungsgemäß vom Toilettensystem abgelassen wird.

Falls Sie die Toilette nicht auseinander bauen wollen:

Schließen Sie wieder alle Schlauchenden an und befestigen Sie sie mit deren Schlauchklemmen.

Setzen Sie den Abflussstopfen fest zurück.

Befestigen Sie den Sitz, den Deckel und den Pumpengriff, um sie vor jeglicher Benutzung zu schützen, und hängen Sie ein Warnschild auf.

4 Instandsetzung

Sie brauchen ein Wartungsset, das alle Verschleißteile enthält. Mehr Informationen in der Ersatzteilliste.

VORSICHT

FÜR DIE SICHERHEIT IHRES SCHIFFES UND IHRER MANNSCHAFT VERWENDEN SIE NUR ORIGINALERSATZTEILE.

Entfernen Sie die Pumpe wie folgt:

Lösen Sie die drei Schlauchklemmen; entfernen Sie den Einlassschlauch und den Verbindungsschlauch vom Oberteil der Pumpe.

Entfernen Sie die 2 Schrauben, die die Entsorgungsflansche und den Bogen mit dem Pumpenzylinder verbinden.

Entfernen Sie NICHT die Schlauchklemmen und den Schlauch vom Entsorgungsbogen. Entfernen Sie die 4 Schrauben, die den Pumpenzylinder am Fuß halten.

Heben Sie die Pumpe weg und nehmen Sie die Dichtung des Unterventils und des Jokerventils.

Bauen Sie die Pumpe wie folgt aus:

Entfernen Sie die 6 Schrauben, die den Ventildeckel festhalten.

Öffnen Sie die Spülungssteuerung, bevor Sie den Ventildeckel abheben und die Dichtung des Oberventils und des Ventilsitzes fassen.

Bauen Sie die Pumpe wie folgt zusammen:

Drücken Sie auf den O-Ringdes neuen Kolbens.

Befolgen Sie die Wartungsanweisungen für den Dichtungsaustausch und bringen Sie die neue Dichtung, den Kolben und den Griff an.

Schmieren Sie die Bohrung des Pumpenzylinders mit Vaseline.

Finden Sie den Ventilsitz auf dem Zylinder, finden Sie den Ventil dichtring in dessen Stelldübeln und öffnen Sie die Spülungssteuerung, bevor Sie den Ventildeckel zurücklegen.

Setzen Sie die Pumpe auf die Toilette wie folgt zurück:

Finden Sie den Dichtring des Unterventils auf dessen Stelldübeln auf dem Fuß und finden Sie das Jokerventil im Entsorgungsbogen.

Befestigen Sie die Entsorgungsflansche an den Pumpenzylinder, bevor Sie den Zylinder an dem Fuß befestigen.

Überprüfen Sie alle Schläuche in ihrer ganzen Länge auf Risse, Knicke und Spalten unter den Schlauchklemmen, prüfen Sie alle Schlauchklemmen auf Korrosion, und ersetzen Sie die verschlissenen oder beschädigten Teile.

Schließen Sie wieder alle Schlauchenden an und befestigen Sie sie mit deren Schlauchklemmen.

Stellen Sie sicher, dass der Abflussstopfen am Fuß fest angeschlossen ist.

Die Dichtringe des Oberoder Untenventils nicht schmieren und keine Dichtmasse an Dichtringen oder Schlauchverbindungen verwenden.

Deutch

19

Deutch

Abmessungen und Gewichte

Modell Nr

Beschreibung

Nettogewicht

A

B

C

D

E

F

 

80-47229-01

Becken Compact

9,6 kg

345

650

215

425

450

170

mm

 

 

21 lbs

13,58

25,59

8,46

16,73

17,72

6,69

(inch)

80-47230-01

Becken Comfort

11 kg

340

705

275

490

470

185

mm

 

 

24lbs

13,39

27,76

10,83

19,29

18,50

7,28

(inch)

 

 

Ø19mm (0,75")

 

 

105

Inlet

 

70

Ø38mm (1,5")

 

 

 

Outlet

 

 

 

Multi Angle

 

 

Ø6,8 (0,27")

 

 

 

(4x)

235

F

 

50-55

 

E

 

216-226

 

 

B

460

A

105-125

C

D

Ersatzteile und Bezug

10 1 3

4

9

11

4

7

2

8

5

 

4

 

6

Pos.

Beschreibung

Modell Nr.

Pos.

Beschreibung

Modell Nr.

1

Holzsitz, Compact

81-47141-01

6

Kunststofffuß

81-47243-01

 

Holzsitz, Comfort

81-47141-02

7

Gelenk

81-47267-01

2

Becken, Compact

81-47245-01

8

Dichtungssatz für den Fuß

81-47268-01

 

Becken, Comfort

81-47245-02

9

Spülgriffsatz

81-47269-01

3

Einlassbogen

81-47246-01

10

Griffsatz

81-47244-01

4

Dichtungssatz (alle)

81-47242-01

11

Manuelles Toilettenpumpe-Versammlung81-47239-01

5

Auslassbogen

81-47246-02

 

excl. Auslassbogen (pos. 5)

 

20