Jamo DVD-593 Owners manual

DVD-Spelare

DVD-593

Bruksanvisning

Tack för ditt köp av en DVD-spelare från Jamo

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du kopplar in sladdar och strömkabel. Om du läser igenom instruktionerna i denna bruksanvisning först kommer du lättare att kunna nå optimal prestanda och få en bättre ljudupplevelse från din nya reciever. Du bör spara denna bruksanvisning för framtida behov.

Version A0409.

Viktiga säkerhetsinstruktioner Innehållsförteckning Introduktion

Handhavande

-Vad är vad

-Procedurer

-Menyer

Installation Avspelningsfunktioner

Felsökningsguide

Specifikationer

Se

Upphovsrätt

Upphovsrätten till denna manual ägs av Jamo A/S, Danmark. Alla rättigheter reserverade.

All kopiering – helt eller delvis – är endast tillåten:

För personligt bruk för en användare för denna specifika Jamo-utrustning, eller

Med uttryckligt skriftligt tillstånd från Jamo A/S, Danmark.

Tillverkare

Jamo A/S

Elmevej 8, Glyngøre

DK-7870 Roslev

Danmark

Tel.: +45-99 76 76 76

Fax: +45-99 76 76 00

www.jamo.com

Konformitetsförsäkran

Vi, Jamo A/S (se "Tillverkare" ovan), deklarerar på eget ansvar, att Jamo-produkten som beskrivs i denna bruksanvisning följer motsvarande tekniska standarder så som

EN60065, EN55013, EN55020 and EN61000-3-2, -3-3.3.

Glyngøre, Denmark

------------------------------------------------

Jens Portefée Hansen

Test- & tillförlitlighetsingenjör Jamo A/S

2

Viktiga säkerhetsinstruktioner

VARNING:

För att reducera risken för brand och elektriska stötar, utsätt inte apparaten för regn eller fukt.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET:

För att reducera risken för elektriska

stötar - låt ytteroch bakhöljet sitta kvar. Inget underhåll kan företas av användaren. Överlåt all service och reparationsarbete till kvalificerad servicepersonal.

 

WARNING

 

AVIS

 

RISK OF ELECTRIC CHOCK

 

RISQUE DE CHOK ELECTRIQUE

 

DO NOT OPEN

 

NE PAS OUVRIR

 

 

 

 

Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det kan finnas oisolerad “farlig spänning” inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som följd.

Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsett att påminna användaren om att det finns viktiga användningsoch underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten.

1.Läs anvisningarna – Alla anvisningar för säkerhet bör läsas igenom innan apparaten tas i bruk..

2.Spara anvisningarna – Anvisningar för säkerhet och drift bör sparas för framtida bruk.

3.Var uppmärksam på varningar - Alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen måste följas.

4.Följ anvisningarna - Alla anvisningar för drift och användning måste följas.

.

5.Vatten och fukt – Använd inte apparaten nära vatten – exempelvis nära ett badkar,

tvättfat, vask eller tvättmaskin, i en fuktig källare eller nära en swimmingpool eller liknande.

6.Rengöring – Koppla bort apparaten ur vägguttaget före rengöring. Apparaten skall endast rengöras på det sätt som rekommenderas av tillverkaren.

7.Ventilation – Springor och öppningar i höljet

är avsedda för ventilation och för att se till att apparaten fungerar på ett tillförlitligt sätt samt

för att förhindra överhettning. Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas. Använd inte apparaten

i en säng, soffa, matta eller på annat mjukt underlag. Tidningar, dukar, gardiner och liknande riskerar blockera ventilationsspringorna. Placera ej apparaten nära gardiner som riskerar hindra ventilationen.

Om apparaten installeras inbyggd i exempelvis en bokhylla eller i en stereobänk måste tillräckligt med fritt utrymme för ventilationen finnas. Lämna 20 cm (8") fritt utrymme ovanför och vid sidan om och 10 cm (4") bakom apparaten. Bakre kanten på hyllan ovanför apparaten bör vara 10 cm (4”) från väggen eller väggpanelen så att en vindtunnelliknande kanal erhålls.

8.Värme – Apparaten bör ej placeras i närheten av värmekällor såsom värmeelement, värmeventiler, kaminer eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.

9.Jordning eller polarisering – Apparaten kan vara utrustad med en nätkontakt för polariserad växelström (en nätkontakt vars ena blad är bredare än det andra). Denna kontakt passar endast på ett håll i strömuttaget. Detta är en säkerhetsanordning. Om du inte kan få in nätkontakten hela vägen in i strömuttaget försök vänd på nätkontakten. Om detta inte hjälper bör du kontakta en elektriker för byta ut ditt föråldrade uttag. Försök inte komma runt säkerhetssyftet med den polariserade nätkontakten. En jordad nätkontakt har två stift och en tredje jordningsgaffel. Det breda bladet eller gaffel finns där för din säkerhet. Om den medskickade nätkontakten inte passar i ditt strömuttag bör du kontakta en elektriker för att byta ut ditt föråldrade strömuttag.

10.Skydd av nätsladden – Nätkablar bör alltid läggas så att de inte utsätts för risken att någon trampar på dem eller att de kläms av andra föremål som placeras ovanpå eller bredvid dem. Var speciellt uppmärksam på nätkontakten, strömuttag och den punkt där de går ut från apparaten.

.

11.Tillbehör –Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av apparatens tillverkare då de kan orsaka faror.

Ställ inte apparaten på en ostabil vagn, ställ, stativ, fäste eller bord.

Om apparaten trillar ner kan den allvarligt skada ett barn eller en vuxen och även allvarligt skada apparaten. Använd endast en vagn, ställ, stativ fäste eller ett bord som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. All montering av apparaten bör följa tillverkarens instruktioner och de monteringstillbehör som används bör vara de som rekommenderas av tillverkaren.

3

Alla kombinationer av PORTABLE CART WARNING apparaten och en

rullvagn måste flyttas med försiktighet. Plötsliga stopp, ett alltför hårt tryck och ojämna ytor kan orsaka att kombinationen av apparaten och rullvagnen kan trilla över ända.

12.Blixtnedslag - För att ytterligare skydda apparaten vid blixtnedslag eller när apparaten lämnas utan uppsikt eller utan att användas en längre tid, bör den kopplas ur vägguttaget och antennen eller kabelsystemet kopplas ur. Därmed hindras skador på apparaten som kan uppstå vid blixtnedslag eller kraftiga spänningstoppar i kraftledningar.

13.Service – Försök inte att utföra service på apparaten själv eftersom du kan utsättas för farlig spänning och andra faror om du öppnar eller tar bort hölje eller skydd. Överlämna allt servicearbete till kvalificerad personal.

Skador som kräver service – Koppla bort apparaten från vägguttaget och överlämna service till kvalificerad servicepersonal vid följande tillfällen:

A. När nätsladden eller nätkontakten är skadad.

B.Om vätska spillts på apparaten eller något föremål kommit in i apparaten,

C.Om apparaten har utsatts för regn eller vatten,

D.Om apparaten inte fungerar normalt trots att

bruksanvisningen följts.

Justera endast de kontroller som täcks av bruksanvisningen eftersom en felaktig justering av någon annan kontroll kan medföra skador och ofta kräver omfattande reparationsarbete av en kvalificerad tekniker för att återställa apparaten till dess normala driftstillstånd,

E.Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.

F.Om apparaten uppvisar en tydlig förändring i hur den uppträder - detta indikerar att det föreligger behov av service.

14.Införande av förmål eller vätskor – Peta aldrig

in några föremål i apparaten genom öppningar eftersom dessa föremål kan komma i kontakt åt punkter med hög spänning eller kortsluta delar vilket kan resultera i eldsvåda eller elektriska stötar. Spill aldrig vätska av något slag på apparaten och placera inte kärl med vätska, såsom vaser på apparaten. Ställ inte brinnande objekt som stearinljus på apparaten.

15. Batterier – Tag alltid miljömässiga hänsyn och följ gällande lokala föreskrifter när du behöver göra dig av med batterier.

4

Försiktighetsåtgärder

1. Upphovsrätten till inspelningar

Att spela in upphovsrättsskyddat material för annat än privat bruk, är olagligt utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

2. AC-Säkring

Säkringen finns inne i höljet och kan ej bytas av användaren. Om strömmen inte går att slå på: kontakta av Jamo auktoriserad servicepersonal.

3. Skötsel

Du bör torka av frontoch bakpanelerna samt höljet då och då med mjuk duk av tyg. Om smutsen sitter hårdare kan du fukta en mjuk tygduk i milt rengöringsmedel och vatten, vrida ur tygduken och torka av Smutsen. Torka direkt efter detta torrt med en torr duk. Använd inget grovt material, thinner, alkohol eller andra kemiska lösningar eller rengöringsdukar, eftersom de kan skada ytfinishen och ta bort skriften på panelerna.

4. Strömförsörjning VARNING

LÄS FÖLJANDE AVSNITT NOGA INNAN DU SÄTTER I NÄTKONTAKTEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN.

Spänningen hos den befintliga strömförsörjningen varierar beroende på land eller region. Säkerställ att strömförsörjningens spänning överensstämmer med de spänningskrav (t. ex., AC 230 V,

50 Hz eller AC 120 V, 60 Hz) som återfinns bak på bakpanelen. Modeller som säljs över hela världen har en väljare som kan ställas in på korrekt spänning för landet. Tillse att denna väljare ställs på ett värde som överensstämmer med den nätspänning som används i din region.

För brittiska modeller

Ersättande eller montering av en AC-plugg på denna enhets nätsladd bör endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

VIKTIGT

Kablarna i strömförsörjningen är färgkodade på följande vis:

Blå : Neutral

Brun : Strömförande

Då kablarnas färg i denna strömförsörjning kan skilja från färgmarkeringarna som identifierar terminalerna i din kontakt, gör som följer:

Den blåa kabeln måste kopplas mot terminalen som är markerad med bokstaven N eller är färgad svart. Kabeln som är brun måste kopplas till terminalen som är markerad med bokstaven L eller är röd.

VIKTIGT

Denna stickkontakt har en 5-amperes säkring. Om säkringen behöver bytas, se till att utbytessäkringen är en 5-amperessäkring och att den är

godkänd av ASTA eller BSI till BS1362. Leta efter ASTA-märket eller BSI-märket på säkringens kropp. OM KONTAKTEN SOM MEDFÖLJER INTE PASSAR I VÄGGUTTAGET I DITT HEM BÖR SÄKRINGEN AVLÄGSNAS OCH STICKKONTAKTEN KLIPPAS AV OCH KASTAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT. DET FINNS EN RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR OM DEN AVKLIPPTA STICKKONTAKTEN FÖRS IN I ETT 13-AMPERES VÄGGUTTAG.

Vid minsta tvekan bör du fråga en kvalificerad servicetekniker.

5

Innehållsförteckning

 

Viktiga säkerhetsinstruktioner ..............................

3

Försiktighetsåtgärder............................................

4

Innehållsförteckning...............................................

 

6

Inledning ......................

Error! Bookmark not defined.

Handhavande ..........................................................

 

7

Vad är vad – frontpanelen....................................

7

Vad är vad – bakre panelen .................................

8

Vad är vad – fjärrkontrollen ..................................

9

Hur menyerna fungerar ......................................

11

Installation.............................................................

 

13

Packa upp apparaten .........................................

13

Skivor som stöds ................................................

 

13

Skivterminologi ................................................

 

13

Att hantera skivor.............................................

 

13

Avspelningsfunktioner.............................................

 

15

Att spela skivor ...................................................

 

15

Grundläggande avspelningsfunktioner...............

15

När du spelar VCD-skivor................................

15

När du spelar DVD-skivor................................

15

Långsam avspelning(slow motion)..................

15

Speciella Avspelningsfunktioner ........................

16

Att zooma in på bilden.....................................

16

Specialfunktioner för VCD / SVCD.....................

16

Playback Control (PBC) ..................................

16

Att spela av en MP3/DivX/MPEG-4/JPEG eller

 

picture CD (bildskiva) .........................................

17

MP3/JPEG picture disc ...................................

17

DivX-skivor ......................................................

 

17

Specifikationer ........................................................

 

19

Inledning

Din nya DVD-spelares många funktioner kommer att vara en källa av glädje för dig många år framöver. Du kan naturligtvis spela av och titta på DVD-filmer med superb ljudoch bildkvalitet.

Du kan se på film i många format utöver DVD, som MPEG-4, XviD och DivX. Ljudmöjligheterna gör att du också kan spela musik-CD, MP3 eller Ogg Vorbis-filer. DVD-593 känner automatiskt av vilket format som används och kan spela upp såväl CDRW som DVD +/- RW. Din nya DVD-593 stödjer picture CD-skivor (jpg), vilket innebär att du kan se dina bilder direkt på TV-skärmen, inklusive bilder framkallade av din fotoaffär och som du själv skannat och sparat på CD-skiva.

6

Handhavande

Vad är vad – frontpanelen

1

2

3

4

5

8

 

 

 

 

 

 

6 7

1.

Standby/On

5.

Previous

 

Denna knapp sätter igång DVD-593 eller

 

försätter den i viloläge. Knappen fungerar

Denna knapp väljer föregående kapitel eller

 

endast om strömbrytaren bak på apparaten är

spår.

 

påslagen (On).

6.

Stop

 

2.

Open/Close

Denna knapp stoppar avspelningen.

 

Denna knapp öppnar och stänger

7.

Play/Pause

 

skivtransporten.

Denna knapp startar och pausar avspelningen.

 

3.

Disc Tray (skivtransport)

8.

Next

 

Här laddar du dina skivor

Denna knapp väljer nästkommande kapitel eller

 

4.

Display

spår.

 

Här ser du information om skivan som spelas.

 

 

 

.

7

Vad är vad – bakre panelen

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9. AC Power cord

Kan variera beroende på marknad.

10. On/Off

Denna knapp stänger av eller sätter på din DVD593. När knappen är i läge "Off" saknar Standby/On-knappen på fronten funktion.

11. 5.1 analogue out

Front, center, rear och subwoofer flerkanalskoppling.

12. Analogue out

Dessa RCA/phone-kontakter kan kopplas till analoga ljudingångar, exempelvis till din TV eller en 2-kanals förstärkare.

13. Optical digital audio output

Denna optiska digitala ljudutgång kan kopplas till den optiska digitala ljudingången på exempelvis en AV-Receiver eller en surround-dekoder (Dolby Digital, DTS).

14. Coaxial digital audio output

Denna koaxiala digitala ljudutgång kan kopplas till den optiska digitala ljudingången på exempelvis en AV-Receiver eller en surrounddekoder (Dolby Digital, DTS).

15. Scart connector

Denna Scart-kontakt (europeiska modeller) kan bland annat kopplas till en TV med ett Scartuttag.

16. S-Video out

Denna kontakt kan användas till att koppla din DVD-593 till bland annat en TV, projektor eller AV-Receiver med en S-Video-ingång. Notera: Om möjligt rekommenderar vi att koppla videoutrustning via SCART eller ännu hellre "Component video out" eftersom detta oftast resulterar i bästa möjliga bildkvalitet.

17. Composit video out

Denna kontakt kan användas för att koppla din DVD-593 till bland annat en TV, projektor eller AV-Receiver med en kompositingång för video.

Notera: Om möjligt rekommenderar vi att koppla videoutrustning via SCART eller ännu hellre "Component video out" eftersom detta oftast resulterar i bästa möjliga bildkvalitet.

18. Component Video output

Denna kontakt kan användas till att koppla din DVD-593 till bland annat en TV, projektor eller AV-Receiver med "component video"-ingång.

8

Vad är vad – fjärrkontrollen

1. Standby/On

Denna knapp sätter igång din DVD-593 eller försätter den i vänteläge. Knappen fungerar endast om strömbrytaren bak på apparaten är påslagen (On).

2. Open/Close

Denna knapp öppnar och stänger skivtransporten..

3. Numeric keypad

0-9 har olika funktioner beroende på meny

4. Menu

Denna knapp aktiverar DVD-spelarens meny.

5. Disc

Denna knapp aktiverar DVD-skivans meny.

6. Fast reverse

Används för snabb bakåtsökning. Varje knapptryckning ökar hastigheten ett steg tills bakåtavsökningen upphör och avspelningen återgår till normalläge. (x2, x4, x6, x8, off)

7. Fast forward

Används för snabb framåtsökning. Varje knapptryckning ökar hastigheten ett steg tills framåtavsökningen upphör och avspelningen återgår till normalläge. (x2, x4, x6, x8, off)

8.Menu navigator

Navigera uppåt i menyer.

9.Menu navigator

Navigera åt vänster i menyer.

10.Menu navigator

Navigera åt höger i menyer.

11.Menu navigator

Navigera nedåt i menyer.

12. OK

Denna knapp bekräftar val.

13. Previous

Denna knapp väljer föregående kapitel eller spår.

14. Next

Denna knapp väljer nästkommande kapitel eller spår.

15. Volume up

Denna knapp ökar volymen. Notera: fabriksinställning är maximal volym.

16. Volume down

Denna knapp minskar volymen. Notera: fabriksinställning är maximal volym.

17. Mute

Denna knapp dämpar ljudet.

18. Angle

Denna knapp väljer bildvinkel. Notera: används endast på vissa DVD-skivor.

19. Zoom

Använd denna knapp för att välja inzoomningsläge (x1.5, x2, x3, off(av))

20. Slow

Denna knapp väljer långsam avspelning (x2, x4, x8, off(av)).

21. Play/Pause)

Denna knapp startar och pausar avspelningen.

22. Stop

Denna knapp stoppar avspelningen.

23. Audio EQ

Använd denna knapp för att bläddra mellan förinställda EQ-inställningar (standard, classic, jazz, rock, pop, ballad, dance, off). Notera: fabriksinställning är "off"(av).

24. Repeat

Använd denna knapp för att bläddra mellan inställningarna (repeat chapter, repeat track, off). Notera: fabriksinställning är "off"(av).

25. P/I

Använd denna knapp för att bläddra mellan "interlaced" och "progressive scan". Notera: det är endast möjligt att välja "progressive scan" om din TV, projector osv. klarar av denna signal. För att använda "progressive scan" måste du koppla din DVD-593 till din videoutrustning via "component video out". Se till att du väljer STOP innan to trycker på P/I-knappen.

9

Hur menyerna fungerar

För att komma åt menysystemet:

På fjärrkontrollen: Tryck på meny-knappen. Använd menyfunktionerna genom att använda ◄/►/▲/▼ och OK-knapparna.

Menysystem

Huvudmeny

Undermeny

Värde

Förklaring

 

 

Setup menu

Picture setup

TV Shape

4:3 PS (Pan & Scan) 4:3 LB (Brevlådeformat) 16:9

 

 

 

 

 

(fabriksinställning)

 

 

 

 

 

Auto NTSC

 

 

 

 

TV Type

PAL (fabriksinställning)

 

 

 

 

 

S-Video

 

 

 

 

Video Out

PRPBY (Component)

 

 

 

 

 

SCART (fabriksinställning)

 

 

 

 

 

ON (fabriksinställning)

 

 

 

 

SCR

OFF

 

 

 

 

Screensaver

Skärmsläckare

 

 

 

Sound setup

Digital Out

ALL (fabriksinställning)

 

 

 

 

 

PCM 96K

 

 

 

 

 

PCM 48K

 

 

 

 

 

OFF

 

 

 

 

Night Mode

OFF (fabriksinställning)

 

 

 

 

 

ON

 

 

 

 

 

 

 

 

Center delay

OFF (fabriksinställning)

 

 

 

 

 

1-5 ms

 

 

 

 

Rear delay

OFF (fabriksinställning)

 

 

 

 

 

1-15 ms

 

 

 

 

Test tone

ON

 

 

 

 

 

OFF (fabriksinställning)

 

 

 

Language setup

Audio

English (fabriksinställning)

 

 

 

 

 

 

 

French

 

 

 

 

 

Spanish

 

 

 

 

 

Dutch

 

 

 

 

 

Japanese

 

 

 

 

 

German

 

 

 

 

 

Italian

 

 

 

 

Subtitle

English

 

 

 

 

 

French

 

 

 

 

 

Spanish

 

 

 

 

 

Dutch

 

 

 

 

 

Japanese

 

 

 

 

 

German

 

 

 

 

 

Italian

 

 

 

 

 

OFF (fabriksinställning)

 

 

 

 

Disc Menu

English (fabriksinställning)

 

 

 

 

 

French

 

 

 

 

 

Spanish

 

 

 

 

 

Dutch

 

 

 

 

 

Japanese

 

 

 

 

 

German

 

 

 

 

 

Italian

 

 

11

 

Feature setup

Parental

1 G (fabriksinställning)

 

 

 

3 PG

 

 

 

4 PG 13

 

 

 

6 PG-R

 

 

 

7 NC-17

 

 

 

8 ADULT

 

 

 

No Parental = Inget barnlås.

 

 

Password

Enter Code (Förinställt lösenord: 1 2 3 4)

 

 

 

* Om koden ändras bör du förvara den på en säker plats. Att

 

 

 

återställa din DVD-593 kommer inte att återställa lösenordet

 

 

OSD

English

 

 

German

 

 

language

 

 

French

 

 

 

 

 

 

Italian

 

 

 

Portuguese

 

 

 

Spanish

 

 

 

Dutch

 

 

Default

Ladda fabriksinställningarna

 

 

 

 

 

 

 

Subtitle

 

 

Bläddra bland tillgängliga undertexter

Language

 

 

Bläddra bland tillgängliga språk

Status

 

 

Förfluten tid på DVD-skivan

 

 

 

Återstående tid på DVD-skivan

 

 

 

Förfluten tid på kapitlet

 

 

 

Återstående tid på kapitlet

Title search

 

 

Hoppa till en titel på DVD-skivan

Chapter search

 

 

Hoppa till en kapitel på DVD-skivan

Time search

 

 

Hoppa till en specifik tid på DVD-skivan

A - B

 

Set A

Markera A

 

 

Set B

Markera B

 

 

Cancel

Avbryt A – B

PBC

 

 

Playback control PÅ (ON)

 

 

 

Playback control AV (OFF)

Prog

 

 

Programmerad avspelning

VSS

 

 

Stereo VSS 5.1 * Denna inställning går ej att aktivera om din

 

 

 

DVD-593 har kopplats till en AV-reciever med digitala optiska eller

 

 

 

koaxiala kablar.

DIM

 

 

Stark ljusintensitet (fabriksinställning)

 

 

 

Mellanstark ljusintensitet

 

 

 

Låg ljusintensitet i visningsfönstret

Sleep

 

 

15 minuter

 

 

 

30 minuter

 

 

 

45 minuter

 

 

 

60 minuter

 

 

 

90 minuter

 

 

 

120 minuter

 

 

 

OFF (av) (fabriksinställning)

12

Installation

Packa upp apparaten

DVD-enheten

Paketet innehåller:

1 huvudenhet (DVD-spelaren))

1 fjärrkontroll (med 2 x AA batterier)

1 AV-kabel (RCA/Phono-kontakt)

1 Scart-kabel

1 Bruksanvisning på ett eller flera språk

Hantera enheten försiktigt när du packar upp den så att den inte skadas.

Skivor som stöds

Din DVD-spelare kan spela av:

Digital Video Discs (DVD-skivor)

Digital Video Discs ROM

Digital Video Discs +/- Rewritable (DVD +/- RW - återskrivningsbara skivor)

Video CDs (VCD-skivor)

Super Video (SVCD-skivor)

Compact Discs (CD-skivor)

MP3-kodad musik på CD-R(W)-skivor

Maximal visning av 30 tecken.

Samplingsfrekvenser som stöds: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)

Bit-flöde som stöds: 32 ~ 256 kbps (MPEG- 1), 8 ~ 160 kbps (MPEG-2) VBR (variabelt bitflöde)

Bildfiler på CD - R(W):

JPEG-bilder

–MPEG-4-skivor på CD-R(W):

Simple profile

Advanced simple profile

DivX-skivor på CD-R(W):

Officiellt DivX-certified product.

Spelar av DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3, och DivX® VOD video (överensstämmande med tekniska krav för DivX-certifiering ).

Regionskoder

Endast DVD-skivor med regionskodning ALL eller regionskodning 2 går att spela på denna spelare. Du kan inte spela skivor kodade för andra regioner. Leta efter ovannämda symboler på dina DVD-skivor.

Notera:

För flerformatsskivor (mixed mode discs), väljer spelaren ett av formaten för avspelning..

Om du får problem med att spela upp en skiva, mata ut skivan och prova en annan. Felaktigt formaterade skivor går inte att spela på denna DVD-spelare.

Skivterminologi

Titlar och kapitel (DVD-video-skivor)

DVD-video-skivor är uppdelade i stora delar som kallas titlar och mindre som kallas kapitel.

Dessa delar har tillhörande nummer. Dessa nummer kallas titelnummer och kapitelnummer.

-Spår (audio(musik)- och video CD-skivor)

Audio och video CD-skivor är uppdelade i spår.

Dessa spår har nummer och kallas spårnummer.

-Playback control (video-CD-skivor) Video-

CD-skivor med orden “playback control” på skivan eller på fodralet, innehåller funktioner för att visa en meny på TV-skärmen. Använd menyerna för att använda dialoger för att välja önskad postition, visa information osv.

Att hantera skivor

13

-Rengör en CD-skiva genom att torka av den från hålet i mitten rakt ut mot skivans kant. Använd en mjuk trasa som inte lämnar ifrån sig flock. Rengöringsmedel kan skada skivan!

-Skriv endast på den tryckta sidan av CDskivan och endast med en penna med mjuk spets

-Håll CD-skivan i kanterna och rör inte vid dess yta.

Försiktighet vid inmatning av skivor

-Mata endast in en skiva åt gången.

-Mata in skivan med den tryckta ytan uppåt.

-Försök inte stänga skivtransporten om skivan inte ligger rätt.

14

Avspelningsfunktioner

OBSERVERA!

-Flytta inte på apparaten under avspelning då detta kan skada apparaten.

-Tryck inte in skivtransporten med handen eller ladda den med annat än CD/DVD-skivor då detta kan göra att din DVD-spelare fungerar otillfredsställande.

Att spela skivor

1.Koppla in strömkablarna till din DVD-spelare och TV (och till din stereo eller AV-receiver om du har en sådan) till ett strömuttag.

2.Slå på din TV och välj korrekt kanal för Video-In.

3.Tryck på STANDBY-ON på DVD-spelarens frontpanel:

Du bör nu se den blåa DVD-bakgrunden på din TV.

4.Tryck på OPEN/CLOSE-knappen för att öppna skivtransporten och mata in en skiva. Tryck en gång till för att stänga skivtransporten.

Se till att etikettsidan på skivan är uppåt. Om du spelar en dubbelsidig skiva skall den sida du vill spela vara nedåt..

5.Avspelningen startar nu automatiskt(beroende på skivtyp).

Om en skivmeny syns på din TV, använder

du ◄/►/▲/▼ -knapparna för att välja spår, alternativt kan du trycka på knapparna (0~9) för att välja önskat spår eller kapitel.

→Om barnlåset är aktiverat måste du mata in ditt fyrsiffriga lösenord.(Se sidan 13~14)

6.Du kan när som helst trycka på STOP för att avbryta avspelningen

7.För att återuppta avspelningen trycker du på

/-knappen.

8.För att hoppa till annat spår/kapitel , trycker du under pågående avspelning upprepade gånger på / -knapparna.

Tryck upprepade gånger på MUTE för att aktivera och avaktivera ljudet.

9. .

Notera:

-Din DVD-spelare kan inte spela av skivor med regionskodning som skiljer sig från din spelares

-Om "inhibit"-ikonen visas på skärmen samtidigt som du trycker på en knapp betyder detta att funktionen inte kan tillämpas på den skiva du för tillfället spelar.

Om strömmen kopplas från spelare eller om skivan matas ut kommer återupptagningsfunktionen att nollställas.

-Återupptagningsfunktionen (resume) fungerar inte med vissa skivor.

-– Om "REPEAT-ONE"-funktionen har aktiverats,

kommer tryck på / -knapparna att få DVDspelaren att spela upp aktivt kapitel eller spår från dess början

Om "REPEAT-DISC"-funktionen har aktiverats, kommer upprepade tryck på / -knapparna att hoppa till en cyklisk återuppspelning av alla kapitel eller spår på skivan.

-

Grundläggande avspelningsfunktioner

Go To play (DVD/VCD)

Denna funktion låter dig påbörja avspelning vid vald tidpunkt och att se tid, titel och kapitelinformation om den avspelade skivan.

1.Under avspelning, tryck på GO TO.

→ En ruta för tidsinställning kommer fram.

När du spelar VCD-skivor

2.Tryck en gång på GO TO , använd sedan ◄ ► för att markera ditt val och (0~9) för att skriva in numret på önskat spår eller kapitel.

När du spelar DVD-skivor

3.Tryck två gånger på GO TO för att välja tidsinställning. Använd sedan (0~9) för att fylla i timmar, minuter och sekunder i tidsrutan.

4.Tryck på OK för att bekräfta ditt val.

→ Avspelningen börjar vid vald tidpunkt.

Markera ‘ TIME’, tryck sedan på STATUS för att se status för den skiva du spelar av.

För DVD-skivor:

TITLE ELAPSED (förfluten tid på vald titel) → TITLE REMAIN (kvarvarande tid på vald titel)→ CHAPTER ELAPSED (förfluten tid på valt kapitel) → CHAPTER REMAIN (kvarvarande tid på valt kapitel)

För VCD-skivor:

SINGLE ELAPSED (förfluten tid) → SINGLE REMAIN (återstående tid)→ TOTAL ELAPSED (total förfluten tid)→ TOTAL REMAIN (total återstående tid)

Långsam avspelning(slow motion)

Under avspelning, tryck på ►► eller ◄◄ för att välja långsam avspelning bakåt respektive (SR) långsam avspelning framåt (SF).

För DVD-skivor:

Tryck SLOW för att välja långsamt framåt (SF) och långsamt bakåt (SR) hastighet:

(SF): SF x 2 → SF x 4 → SF x 8 → (SR): SR x 2 → SR x 4 → SR x 8 → PLAY

För VCD/SVCD-skivor:

Tryck på SLOW för att välja långsamt framåt: SF x 1 → SF x 2 → SF x 3 → PLAY

Notera:

-Långam avspelning bakåt är inte möjlig på VCD/SVCD-skivor.

15

Snabbsök

Tryck på ►► eller ◄◄ för att välja snabbsök framåt (FF) respektive snabbsök bakåt (FR).

För DVD/MP3-skivor:

(FF): FF x 2 → FF x 4 → FF x 6 → FF x 8 → PLAY (FR): FR x 2 → FR x 4 → FR x 6 → FR x 8 → PLAY

För VCD/SVCD/CD-skivor:

(FF): FF x 2 → FF x 4 → FF x 8 → FF x 16 → PLAY (FR): FR x 2 → FR x 4 → FR x 8 → FR x 16 → PLAY

Notera:

-I FF- (snabbsök framåt) eller FR-läge (snabbsök

bakåt) kan du trycka på / -knappen för att snabbt återgå till normal avspelning.

-Inget ljud spelas under snabbsök framåt eller

bakåt.

-

Repeterad avspelning

Repeterad avspelning kan endast väljas under pågående avspelning.

Tryck upprepade gånger på REPEAT för att välja önskat läge för repeterad avspelning.

För DVD-skivor:

CHAPTER REPEAT ON → TITLE REPEAT ON → REPEAT OFF.

För VCD/SVCD/CD-skivor:

REP-ONE → REP-ALL → REPEAT OFF

För MP3-skivor:

Menu On

REP-ONE → FOLDER REPEAT → REP-ALL →

REPEAT OFF

Menu Off

REP-ONE → REP-ALL → REPEAT OFF

Notera:

-För VCD/SVCD-skivor gäller att repeterad avspelning inte är tillgänglig när PBC används.

-Så fort du öppnar skivtransporten avbryts repeteringsfunktionen.

-Om skivor i olika format matas in fungerar repeteringsfunjktionen endast för den skiva som för tillfället sitter i spelaren.

Repetera A-B

Repeterad avspelning kan endast ske på en specificerad del av en titel eller ett spår

1.Under avspelning, tryck på REPEAT A-B för att välja din startpunkt.

A TO B SET A” visas på din TV.

2.När skivan nått fram till din önskade ändpunkt trycker du på återigen på REPEAT A-B.

A TO B SET B” visas på din TV, och repeteringsavspelningen påbörjas.

3.För att återuppta normal avspelning trycker du åter på REPEAT AB.

16

→ “A TO B CANCELLED” visas på din TV.

Notera:

– REPEAT A-B-funktionen kan endast sättas inom ett kapitel eller spår.

Speciella Avspelningsfunktioner

Att välja bildvinkel

En del DVD-skivor innehåller scener som filmats samtidigt ur en rad vinklar. På dessa skivor kan samma scen ses från var och en av de olika vinklarna. (De bildvinklar som används skiljer från skiva till skiva.)

Aktivera bildvinkelfunktionen genom att trycka på ANGLE-knappen medan du spelar en skiva..

Bildvinkel-ikonen i visas på skärmen tillsammans med en skärmdump från var och en av de tillgängliga bildvinklarna.

Tryck upprepade gånger på ANGLE-knappen för att skifta mellan bildvinklarna.

Notera:

-Det maximala antalet bildvinklar uppgår till 9.

-Ikonen för bildvinkel försvinner automatiskt efter fem sekunder.

Att zooma in på bilden

Denna funktion tillåter dig att förstora en del av TVbilden och att flytta runt den del som visas.

1.Tryck upprepade gånger på ZOOM-knappen för att välja en zoomfaktor som listas nedan:

Z00M x 1.5 → ZOOM x 2 → ZOOM x 3 → ZOOM OFF

2.Tryck på ◄/►/▲/▼ för att flytta runt i bilden.

Notera:

-Denna funktion är endast tillgänglig vid avspelning.

-Denna funktion är inte tillgänglig vid avspelning av CD eller MP3-skivor.

-Denna inställning avbyts automatiskt nät skivtransporten öppnas eller apparaten stängs av.

Specialfunktioner för VCD / SVCD

Playback Control (PBC)

För VCD-skivor med Playback Control (PBC)

Tryck på MENU/PBC för att växla mellan “PBC ON(PÅ)” och “PBC OFF(AV)” .

Om du väljer “PBC ON” kommer skivans meny att komma upp på TV-skärmen(om en meny finns på skivan).

Använd -knappen för att bläddra bland alternativen, påbörja avspelningen genom att

trycka på / .

Tryck på MENU/PBC på fjärrkontrollen för att avaktivera PBC.

1.Mata in en DivX-skiva och tryck på “MENU/PBC” på fjärrkontrollen. “DATA CD MENU”-menyn visas på TV-skärmen.

Att spela av en MP3/DivX/MPEG- 4/JPEG eller picture CD (bildskiva)

MP3/JPEG picture disc

1.Mata in en MP3/JPEG-skiva. Inläsningen av skivan kan ta över 30 sekunder beroende på hur komplicerad skivans katalog/filstruktur är.

2.Avspelningen startar automatiskt. Skivmenyn visas nu på TV-skärmen. Om bilden inte skulle visas, tryck på MENU/PBC

(exempel från en mp3-skivas meny)

3.Markera önskad katalog med ▲/▼-knapparna och tryck på OK för att öppna katalogen.

4.Markera önskat val med ▲/▼-knapparna eller använd (0~9)-tangenterna, tryck sedan OK för att bekräfta ditt val. Avspelningen kommer att börja från den valda filen till den sista filen i katalogen.

5.Tryck för att stoppa avspelningen.

Under avspelningen kan du:

• Trycka på / välja en annan titel/bild i katalogen du står i.

Trycka på ◄/►/▲/▼ -knapparna på fjärrkontrollen för att rotera eller vända bildfilerna

Trycka på ZOOM-knappen för att aktivera inzoomning (“ZOOM ON”) och sedan använda

/-knapparna för att zomma in och ut ur bilden.

Använda ◄/►/▲/▼-knapparna för att orientera dig i den inzoomade bilden.

• Använda / pausa och återuppta avspelningen.

DivX-skivor

Det finns två typer av undertexter på Divx-skivor: inbäddad i bilden eller extern textning.

När du spelar en Divx-skiva med textning inbäddad i bilden:

Tryck på ▲/▼-knapparna för att välja DivX-film och tryck på OK för att sätta igång filmen.

Notera:

-Tryck på MENU, välj SUBTITLE. Använd ▼- knappen för att välja önskad undertext eller stänga av textningen.

När du spelar en Divx-skiva med extern textning

1.Om filmen startar automatiskt, tryck på "DISC" för att komma in i "Smart Navi"-menyn.

2.Tryck på ▲/▼-knapparna på fjärrkontrollen för att välja undertext-alternativ.

3.Tryck på ANGLE-knappen för att välja undertext-fil.

-“DIVX SUB TITLE SELECTED” visas på TVskärmen.

4.Tryck på ▲/▼-knappen för att markera filmfilen ock bekräfta ditt val med OK.

-Avspelningen påbörjas

Under avspelning kan du:

Trycka på ”ZOOM” för att välja: ZOOM x 2 → ZOOM OFF(AV)..

Om en extern undertextfil valts kommer den inbäddade textningen att avaktiveras.

Tryck på MENU och välj SUBTITLE. Använd ▼- knappen för att välja önskad undertext eller för att stänga av undertexter.

-Denna apparat stöder undertextfiler med suffixen .sub och .srt.

17

Felsökning

Om du upplever något av följande problem medan du använder systemet, använd denna felsökningsguide för att avhjälpa problemet. Om problemet kvarstår bör du kontakta ett aukoriserat service-center.

Ström saknas

Se till att kontakten sitter i ordentligt i väggkontakten.

En säkerhetsmekansism har aktiverats.Om detta är fallet, koppla ur nätsladden ur väggkontakten en stund och sätt sedan i den igen.

Ingen bild

Se till att alla kontakter sitter i ordentligt.

Om videokablen är skadad, ersätt den med en ny.

Kontrollera att systemet är inkopplat på video in-kontakten på din TV-apparat.

Kontrollera att TV-apparaten är påslagen.

Kontrollera att du har rätt TV-kanal inställd. Konsultera bruksanvisningen till din TV om du är osäker.

Brusig bild

Mata ut skivan och rengör den.

Om videosignalen från detta system går genom en videobandspelare, kan det vara ett kopieringsskydd som försämrar bildkvaliteten. Om problemet kvarstår efter att du kontrollerat att kablarna sitter som de skall, försök koppla ditt DVD-system direkt till din TVs S-Video- kontakt - förutsatt att din TV har denna typ av ingång.

Bildens aspekt-ratio kan inte ändras trots även om du ställer in “TV DISPLAY” i spelarens SETUP-meny när du spelar av en film i bredbild.

Aspekt-ration kan vara låst på DVD-skivan.

Om du kopplar in systemet med en S-Video- kabel, koppla denna direkt till TVn. I annat fall kan du inte ändra aspekt-ration.

Aspekt-ration kan inte ändras på alla TVapparater.

Det kommer ordentligt brummande eller distortionsljud från anläggningen

Kontrollera att sladdarna till högtalarna är ordentligt inkopplade.

Kontrollera att anslutningskablarna inte ligger nära en transformator eller en motor, och minst 3 meter bort från lysrör och TV-apparat.

Flytta bort din TV från ljudkomponenterna.

Kontakterna och anslutningsjacken är smutsiga.Torka av dem med en trasa fuktad med aningen alkohol.

Mata ut skivan och rengör den.

Ljudet tappar stereoeffekt när du spelar av en Video CD eller en CD-skiva

Sätt "Audio mode" till ”STEREO” i SETUPmenyn.

Kontrollera att systemet är korrekt inkopplat..

18

Du kan inte ändra språkinställningen för undertexter när du spelar en DVD-skiva.

Denna funktion är beroende på DVD-skivan. På vissa skivor går det inte att stänga av undertexterna.

Du kan inte välja andra bildvinklar när du spelar av en viss DVD-skiva

Flera vinklar finns inte tillgängliga på DVDskivan.

Ändra vinkel först när Angle-ikonen syns på TVskärmen.

DVD-skivan stängt av funktion.

Systemet fungerar inte som det skall

Statisk elektricitet med mera kan påverka systemets funktion.Tryck på POWER-knappen för att stänga av systemet, tryck sedan på POWER-knappen igen för att åter starta systemet

Specifikationer

TV TYPE (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Antal linjer: 625 525

Avpelning: Multistandard (PAL/NTSC)

VIDEOPRESTANDA

VIDEO 1Vpp – 75 ohm

SCART X VPP – 75 ohm

VIDEOFORMAT

Digital Komprimering MPEG 2 för DVD och SVCD, MPEG 1 för VCD samt MPEG-4

DVD 50Hz 60Hz

DVD 50Hz 60Hz

Horis. upplösning 720 pixel, 720 pixel Vertikal upplösning 576 linjer, 480 linjer

VCD 50Hz 60Hz

Horis. upplösning 352 pixel, 352 pixel Vertikal upplösning 288 linjer, 240 linjer

LJUDFORMAT

Digital Mpeg/AC-3/ komprimerad Digital PCM/DTS 16, 20, 24 bitar fs, 44.1, 48, 96 kHz MP3 96, 112, 128, 256 kbps & variabel bitfrekvens fs, 32, 44.1, 48 kHz

Analog Sound Stereo: Dolby Surround kompatibel nedmixning från Dolby Digital: multikanalsljud.

AUDIO PERFORMANCE

DA-Konverter 24 bitar

DVD fs 96 kHz 4Hz - 44kHz fs 48 kHz 4Hz - 22kHz SVCD fs 48 kHz 4Hz - 22kHz fs 44.1 kHz 4Hz - 20kHz

CD/VCD fs 44.1 kHz 4Hz - 20kHz Signal - Brus (1kHz) 90 dB Dynamiskt omfång (1kHz) 85 dB Crosstalk (1kHz) >85dB Distortion + brus (1kHz) >80 dB MPEG MP3 MPEG Audio L3

UTOCH INGÅNGAR

SCART-utgång RGB(SYNC IN) CVBS Video-Ut Cinch (gul) Audio-Ut (L+R) Cinch 6x

Digital Output 1 koaxial, 1optisk IEC60958 for CDDA / LPCM IEC61937 för MPEG 1/2

Dolby Digital och DTS CABINET

Dimensioner (w x h x d) 430 x 51 x 276 mm Vikt: ungefär 4.10 kg

STRÖMÅTGÅNG

Nätaggregat på 220 – 240V; 50 – 60Hz Elförbrukning i viloläge(standby)<1 W

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

19

Tryckt i Danmark av Jamo A/S

20

DVD-soitin

DVD-593

Onnittelemme sinua tämän Jamo DVD-soittimen hankkimisesta.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen liittämistä ja käyttöönottoa, oikean käytön ja optimi suorituskyvyn varmistamiseksi. Säilytä nämä ohjeet.

Tärkeitä turvaohjeita Sisällysluettelo Johdanto

Laitteen käyttö

-Säätimet

-Toiminnot

-Valikot

Asennus

Toistotoiminnot

Vianetsintä

Tekniset tiedot

1

Tärkeitä turvaohjeita

VAROITUS!

Tulipalon tai sähköiskun vaaran pienentämiseksi, älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.

VAARA!

Sähköiskun vaaran pienentämiseksi, älä poista laitteen koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän huollettavissa olevia osia. Kaikki huoltotoimenpiteet on jätettävä valtuutetun huollon tehtäväksi.

Tasasivuisessa kolmiossa olevan salaman tarkoitus on varoittaa käyttäjää laitteen sisällä olevasta eristämättömästä ”vaarallisesta jännitteestä”.

Tasasivuisessa kolmiossa olevan huutomerkin tarkoitus on huomauttaa käyttäjää käyttöohjeiden tärkeydestä laitetta käytettäessä.

1.Lue ohjeet - Lue kaikki turvaja käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

2.Säilytä ohjeet - Säilytä turvaja käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

3.Huomioi varoitukset - Huomioi kaikki laitteeseen merkityt ja käyttöohjeissa olevat varoitukset.

4.Noudata ohjeita - Noudata kaikkia asennusja käyttöohjeita.

5.Vesi ja kosteus - Älä käytä laitetta veden läheisyydessä - esim. lähellä kylpyammetta, pesusoikkoa, keittiöallasta, pesukonetta, märässä kellarissa, lähellä uima-allasta jne.

6.Puhdistus - Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta. Käytä ainoastaan pehmeää, kuivaa liinaa laitteen puhdistamiseen.

7.Tuuletus - Kotelon aukot on tarkoitettu tuuletusta varten laitteen ylikuumenemisen estämiseksi.

Älä peitä kotelon tuuletusaukkoja. Älä aseta laitetta sohvalle, matolle tai muulle pehmeälle alustalle. Älä myöskään aseta sanomalehtiä, pöytäliinoja, verhoja tms laitteen päälle, jotka saattavat vahingossa peittää sen tuuletusaukot. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta, jos asennat laitteen johonkin suljettuun tilaan, kuten esim. kirjahylly tai laiteteline. Jätä 20 cm vapaata tilaa laitteen päälle ja sivuille. Laitteen takana riittää 10 cm vapaa tila.

8.Kuumuus - Sijoita laite etäälle kuumuutta synnyttävistä lähteistä, kuten esim. lämpöpatterit, lämmittimet, liedet, tms. (vahvistimet mukaanluettuna).

9.Maadoitus tai polarisaatio - Laitteen verkkojohto on varustettu maadoitetulla pistokkeella.

Älä tee mitään muutoksia verkkojohtoon tai pistokkeeseen.

10.Verkkojohdon suojelu - Verkkojohdot on asennettava siten, että niiden päällä ei kävellä eikä niiden päälle pinota raskaita esineitä.

11.Tarvikkeet - Käytä ainoastaan valmistajan suo. sittamia tarvikkeita. Muiden valmistajien tarvikkeet voivat aiheuttaa vaaran.

Lisälaitteet - Älä aseta laitetta vaunuun, telineeseen tai kolmijalan, hyllyn tai pöydän päälle, joka ei ole riittävän tukeva. Laite saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan vahingon. Käytä ainoastaan valmistajan suosittamaa vaunua, telinettä, kolmijalkaa, hyllyä tai pöytää.

Noudata valmistajan asennusohjeita ja käytä sen hyväksymiä asennustarpeita.

Laite-/vaunuyhdistelmää on siirrettävä varovasti. Nopeat pysähdykset, tarpeeton voima ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa laite-/telineyhdistelmän kaatumisen.

12.Ukkosilma - Irrota verkkojohto pistorasiasta ja kytke antenni tai kaapelijärjestelmä irti turvallisuuden lisäämiseksi ukkosilman ajaksi tai ellet käytä laitetta pitkään aikaan.

13.Huoltaminen - Älä yritä huoltaa laitetta itse sillä koteloiden avaaminen ja poistaminen altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille.

Kaikki huoltotoimenpiteet on jätettävä valtuutetun huollon tehtäväksi.

Huoltoa vaativat vahingot - Irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon seuraavissa tapauksissa:

A.Kun verkkojohto tai pistoke on vahingoittunut.

B.Jos laitteen sisälle on valunut nestettä tai sinne on pudonnut jokin esine.

C.Jos laite on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle. D.Ellei laite toimi normaalisti käyttöohjeita nou-

dattamalla. Käytä ainoastaan käyttöohjeissa mainittuja säätimiä, muiden säätimien käyttö voi vahingoittaa laitetta.

E.Jos laite on pudonnut tai vahingoittunut muulla tavalla.

F.Jos laitteen suorituskyvyssä on selvästi havaittava muutos. Toimita laite huoltoon tarkistettavaksi.

2

14.Esineet ja nesteet - Älä työnnä mitään esineitä laitteen tuuletusaukkoihin, sillä ne saattavat koskettaa jännitteisiin osiin ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä altista laitetta vesiroiskeille tai aseta sen päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten esim. kukkamaljakot. Älä aseta laitteen päälle myöskään kynttilöitä tai muita palavia esineitä.

15.Paristot - Huomioi ongelmajätteitä koskevat määräykset hävittäessäsi loppuunkäytettyjä paristoja.

VAROTOIMENPITEITÄ

1.Tekijänoikeus

Tekijänoikeussuojatun materiaalin luvaton kopiointi ja julkinen esittäminen on kielletty ilman oikeushaltijan myöntämää lupaa.

2.Verkkosulake

Verkkosulake sijaitsee kotelon sisällä eikä sitä voi vaihtaa käyttäjän toimesta. Ota yhteys Jamo-huol- toon ellei virta kytkeydy päälle.

3.Hoito

Pyyhi kotelon pinnat säännöllisin välein pehmeällä liinalla. Jos lika on hyvin pinttynyttä, kostuta liina mietoon puhdistusaineliuokseen, väännä liina mahdollisimman kuivaksi ja pyyhi sitten lika pois.

Älä käytä liuotinaineita, kuten tinneriä, denaturoitua spriitä, tms., sillä ne vahingoittavat kotelon pintaa.

4.Verkkovirta

Varoitus!

LUE SEURAAVA HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN LIITTÄMISTÄ PISTORASIAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA.

Verkkojännitteet vaihtelevat eri maiden mukaan. Varmista, että laitteen tyyppikilpeen merkitty jännite vastaa 230V, 50 Hz verkkojännitettä.

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvaohjeita

2

Varotoimenpiteitä

3

Sisällysluettelo

3

Johdanto

3

Laitteen käyttö

4

Säätimet - etupaneeli

4

Liitännät - takapaneeli

4

Kauko-ohjain

6

Valikoiden käyttäminen

7

Asennus

9

Pakkauksen purkaminen

9

Toistokelpoiset levyt

9

Maakoodit

9

Levysanasto

9

Levyjen käsittely

10

Toistotoiminnot

10

Levyjen toisto

10

Toiston perustoiminnot

11

Aikaohjattu toisto (DVD/VCD)

11

VCD-levyjen toisto

11

DVD-levyjen toisto

11

Hidastettu toisto

11

Pikahaku

11

Toiston kertaus

11

A-B-jakson kertaus

12

Toiston erikoistoiminnot

12

Katselukulman valinta

12

Kuvan zoomaus (suurentaminen)

12

VCD/SVCD-erikoisominaisuuksia

12

Toisto-ohjaus (PBC)

12

MP3/DivX/MPEG-4/JPEG kuva-CD-toisto

12

MP3//JPEG-kuvalevyt

12

DivX-levyt

13

Vianetsintä

13

Tekniset tiedot

14

Johdanto

Uuden DVD-soittimesi lukuisat eri toiminnot tarjoavat Sinulle iloa ja nautintoa useaksi vuodeksi eteenpäin. Voit katsella DVD-toistoa erinomaisella audioja kuvalaadulla.

Voit katsella myös filmejä muissa formaateissa kuin DVD, kuten esim. MPEG-4, XviD, DivX. Audio-ominai- suudet mahdollistavat musiikki-CD-, MP3-levyjen tai Ogg Vorbis-tiedostojen toiston. DVD-593 tunnistaa jokaisen formaatin automaattisesti ja pystyy lukemaan myös CD-RW ja DVD +/- RW-levyjä.

Uusi DVD-593 on myös kuva-CD (jpg) yhteensopiva, mikä tarkoittaa, että voit katsella valokuvia suoraan TVvastaanottimesi ruudussa. Tämä sisältää valokuvaliikkeessä kehitetyt sekä itse skannaamasi ja CD-levylle taltioimasi kuvat.

3

Laitteen käyttö

SÄÄTIMET - ETUPANEELI

1.Standby/On-painike

Tämä painike kytkee virran päälle tai asettaa DVDsoittimen virran valmiustilaan. Painike ei toimi ellei takapaneelissa sijaitsevaa Power-kytkintä aseteta ensin On-asentoon.

2.Levykelkan avaus-/sulkupainike Open/Close)

3.Levykelkka

Aseta toistettava levy tähän kelkkaan.

4.LCD-näyttö

Näyttö ilmaisee lähdetiedot.

LIITÄNNÄT - TAKAPANEELI

9.Verkkojohto

Saattaa vaihdella eri maissa myytävien mallien mukaan.

10.Virtapainike (On/Off)

Tämä painike kytkee ja katkaisee virran.

Kun tämä painike asetetaan Off-asentoon, etupaneelin Standby/On-painikkeella ei ole mitään vaikutusta.

11.5.1 -kanavaiset analogilähdöt

Etu-, keski-, takaja subwoofer-monikanavaliitän- töjä varten.

5.Previous-painike

Tämä painike valitsee edellisen osion tai raidan valintaan.

6.Pysäytyspainike (Stop)

Tämä painike pysäyttää toiston.

7.Toisto-/taukopainike (Play/Pause)

Käytetään toiston käynnistämiseen. Käytetään myös toiston asettamiseksi hetkellisesti taukotilaan.

8.Next-painike

Tämä painike valitsee seuraavan raidan tai osion.

12.Analogiset audiolähdöt

Nämä RCA-liitännät voidaan liittää esim. TVvastaanottimen tai 2-kanavaisen vahvistimen analogisiin audiotuloliitäntöihin.

13.Optinen digitaaliaudiolähtö

Liitetään esim. AV-viritinvahvistimen tai sur- round-dekooderin (Dolby Digital/DTS) optiseen digitaaliaudiotuloliitäntään.

14.Koaksiaalinen digitaaliaudiolähtö

Liitetään esim. AV-viritinvahvistimen tai sur- round-dekooderin (Dolby Digital/DTS) optiseen digitaaliaudiotuloliitäntään.

4

15.Scart-liitäntä

Liitetään esim. Scart-liitännällä varustettuun TVvastaanottimeen.

16.S-video out-lähtö

Käytetään esim. S-videotulolla varustetun TVvastaanottimen, projektorin tai AV-viritinvahvis- timen liittämiseksi.

Huomautus: käytä liittämiseen SCARTtai Component-videolähtöä mahdollisuuksien mukaan, sillä tämä takaa usein parhaan mahdollisen kuvanlaadun.

17.Composite-videolähtö

Käytetään esim. composite-videotuloliitännällä varustetun TV-vastaanottimen, projektorin tai AV-viritinvahvistimen liittämiseksi.

Huomautus: käytä liittämiseen SCARTtai Component-videolähtöä mahdollisuuksien mukaan, sillä tämä takaa usein parhaan mahdollisen kuvanlaadun.

18.Component-videolähtö

Käytetään esim. component-videotuloliitännällä varustetun TV-vastaanottimen, projektorin tai AV-viritinvahvistimen liittämiseksi.

5

Kauko-ohjain

1.Standby/On-painike

Tämä painike kytkee virran päälle tai asettaa DVD-soittimen virran valmiustilaan. Painike ei toimi ellei takapaneelin Power-kytkintä aseteta

ensin On-asentoon.

2.Levykelkan avaus-/sulkupainike Open/Close)

Tämä painike avaa ja sulkee levykelkan.

3.Numeropainikkeet

Numeropainikkeilla (0-9) on erilaisia toimintoja tiettyjä valikoita käytettäessä.

4.Menu-painike

Käytetään DVD-soittimen valikoiden valintaan.

5.Disc-painike

Käytetään DVD-levyvalikoiden valintaan.

6.Pikahakupainike taaksepäin

Käynnistää pikahaun taaksepäin. Painikkeen jokainen painallus lisää pikahakunopeutta taaksepäin järjestyksessä (x2, x4, x6, x8, off), jonka jälkeen toistonopeus palaa normaaliksi.

7.Pikahakupainike eteenpäin

Käynnistää pikahaun eteenpäin. Painikkeen jokainen painallus lisää pikahakunopeutta eteenpäin järjestyksessä (x2, x4, x6, x8, off), jonka jälkeen toistonopeus palaa normaaliksi.

8.Nuolipainike valikkonavigointia varten

Siirtyminen valikossa ylöspäin.

9.Nuolipainike valikkonavigointia varten

Siirtyminen valikossa vasemmalle.

10.Nuolipainike valikkonavigointia varten

Siirtyminen valikossa oikealle.

11.Nuolipainike valikkonavigointia varten

Siirtyminen valikossa alaspäin.

12.OK-painike

Käytetään valikossa tehtyjen valintojen hyväksyntään.

13.Previous-painike

Käytetään edellisen osion tai raidan valintaan.

14.Next-painike

Käytetään seuraavan osion tai raidan valintaan.

15.Voimakkuus ylös-painike

Tämä painike lisää voimakkuutta.

Huomautus: perusvoimakkuus vastaa maksimitasoa.

16.Voimakkuus alas-painike

Tämä painike vähentää voimakkuutta. Huomautus: perusvoimakkuus vastaa maksimitasoa.

17.Mykistyspainike (Mute)

Käytetään äänen mykistämiseksi.

18.Kulmanvalintapainike (Angle)

Käytetään katselukulman valintaan. Huomautus: ei käytössä kaikilla DVD-levyillä.

19.Kuvan suurennuspainike (Zoom)

Valitsee kuvan suurennussuhteen (x1.5, x2, x3, off).

20.Hidastuspainike (Slow)

Valitsee hidastetun toistonopeuden (x2, x4, x8, off).

21.Toisto-/taukopainike (Play/Pause)

Käynnistää toiston. Pysäyttää toiston myös hetkellisesti (taukotila).

22.Pysäytyspainike (Stop)

Tämä painike lopettaa toiston.

23.Audio EQ-painike

Vaihtaa esiasetetun audioasetuksen (standard, classic, jazz, rock, pop, ballad, dance, off). Huomautus: perusasetus on off (katkaistu).

24.Toiston kertauspainike

Vaihtaa kertausasetuksen (repeat chapter = osion kertaus, repeat track = raidan kertaus). Huomautus: perusasetus on off (katkaistu).

25.P/I-painike

Tämä painike valitsee interlacedtai progressive- scan-toiminnon. Huomautus: progressive scanvalinta on mahdollista ainoastaan, jos TV-vas- taanotin, projektori tms. pystyy käsittelemään näitä signaaleja. Liitä DVD-593 tätä varten videolaitteeseen component-videolähdön kautta.

Paina ensin STOP-painiketta kauko-ohjaimesta ennen kuin painat P/I-painiketta.

6

Jamo DVD-593 Owners manual

VALIKOIDEN KÄYTTÄMINEN

Avataksesi valikkojärjestelmän:

Kauko-ohjaimesta: paina valikkopainiketta (Menu). Käytä nuoli- , ja OK-painikkeita valikoiden sisäiseen navigointiin.

Valikkojärjestelmä

 

 

Päävalikko

Apuvalikko

Optio

Selitys

(Asetusvalikko)

(Kuvan asetus)

 

 

(Äänen asetus)

(Kielen asetus)

Default setting = perusasetus

7

Ei lapsilukkoa

Syötä salasana (perussalasana: 1 2 3 4)

*Jos vaihdat koodin, muista taltioida uusi koodi. DVD-503 toimintojen nollaus ei vaihda salasanaa.

Englanti

Saksa

Ranska

Italia

Portugali

Espanja

Hollanti

Lataa tehtaan asetukset

Vaihtaa tekstikielen (käytettävissä olevien välillä) Vaihtaa audiokielen (käytettävissä olevien välillä) DVD-levyn kulunut aika

DVD-levyn jäljellä oleva aika Osion kulunut aika

Osion jäljellä oleva aika DVD-otsikon haku DVD-osion haku Aikaohjattu DVD-haku Asettaa merkin A Asettaa merkin B

Peruuttaa A-B-kertauksen Toisto-ohjaus päällä Toisto-ohjaus peruutettu Ohjelmoitu toisto

*Tällä asetuksella ei ole mitään vaikutusta, kun DVD-593 liitetään AV-viritinvahvisti- meen optisella tai koaksiaalisella digitaalikaapelilla.

Kirkas näyttöruutu (perusasetus) Keskikirkas näyttöruutu Himmeä näyttöruutu

15 minuuttia

30 minuuttia

45 minuuttia

60 minuuttia

90 minuuttia

120 minuuttia OFF (perusasetus)

8

Asennus

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Pakkauksen sisältö:

DVD-soitin (1 kpl)

Kauko-ohjain (1 kpl)

Paristot, tyyppi AA (2 kpl)

Scart-kaapeli (1 kpl)

Käyttöohje (1 kpl)

Varo vahingoittamasta laitetta purkaessasi pakkauksen.

TOISTOKELPOISET LEVYT

DVD-soitin toistaa seuraavat levyt:

-Digitaaliset videolevyt (DVD)

-Digitaaliset videolevyt ROM

-Digitaaliset videolevyt +/- uudelleenkirjoitettavat (DVD +/- RW-levyt)

-Video-CD-levyt (VCD)

-CD-levyt (CD)

-MP3-levyt CD-R (W)

Enintään 30 aakkosmerkin näyttö

Yhteensopivat näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, (MPEG-1), 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)

Yhteensopivat bittiarvot: 32 ~ 256 kbps (MPEG-1), 8 ~ 160 kbps (MPEG-2), vaihtelevat bittiarvot

-CD-R (W) kuvatiedostot:

JPEG-kuva

-MPEG-4-levy, CD-R (W):

Simple profile

Advanced simple profile

-DivX-levy, CD-R (W):

Virallinen DivX-sertifioitu ™ tuote

Toistaa DivX® 5, DivX® 4, DivX ® 3 ja DivX® VOD-videosisällön (DivX-sertifioitujen ™ teknisten vaatimusten mukaisesti)

MAAKOODIT

DVD-levyissä on oltava maakoodimerkintä ALL regions tai Region 2 sopiakseen toistettavaksi tällä soittimella. Muilla maakoodeilla merkittyjä levyjä ei voi toistaa. Tarkista DVD-levyihin merkityt symbolit.

Huomautuksia!

-Miksatut toiminnot sisältävillä levyillä soitin valitsee ainoastaan yhden toistotoiminnon äänitysformaatin mukaisesti.

-Jos syntyy ongelmia jotain tiettyä levyä toistettaessa, poista levy soittimesta ja kokeile jotain toista levyä. Väärin formatoitu levy ei toistu tällä soittimella.

LEVYSANASTO

-Nimiotsikot ja osiot (DVD-videolevyt)

DVD-videolevyt on jaettu useaan suureen osaan (nimiotsikot) ja useaan pieneen osaan (osiot).

Nämä osiot ovat numeroidut. Numeroita kutsutaan otsikkoja osionumeroiksi.

-Toisto-ohjaus (video-CD). Video-CD-levyissä (tai niiden koteloissa), joissa on merkintä ”playback control” on varustettu toiminnolla, joka avaa valikot TV-monitorin ruutuun. Käytä näitä valikoita haluamasi kohdan, erilaisten tietojen jne. valintaan.

9

LEVYJEN KÄSITTELY

-Käytä pehmeää nukkaamatonta liinaa Cd-levyjen puhdistamiseksi. Suorita pyyhkiminen levyn keskeltä säteittäin suoraan kohti reunoja.

Älä käytä puhdistusaineita sillä ne vahingoittavat levyä.

-Tee merkintöjä ainoastaan levyn etikettipuolelle pehmeällä huopakärkisellä kynällä.

-Pidä levyä ainoastaan sen reunoista, älä koske sen äänitettyyn pintaan.

Levyjen lataamista koskevia varotoimenpiteitä

-Asta levykelkkaan ainoastaan yksi levy kerralla.

-Älä aseta lataa levyä ylösalaisin.

-Älä sulje levykelkkaa ellei levy ole asettunut oikealla tavalla levyohjaimien väliin.

Toistotoiminto

VAROITUS!

-Älä siirrä DVD-soitinta toiston aikana. Siirtäminen vahingoittaa sitä.

-Älä työnnä levykelkkaa sen sulkeutuessa. Älä laita vieraita esineitä levykelkkaan, seurauksena on toimintavika.

LEVYJEN TOISTAMINEN

1.Liitä DVD-soittimen ja TV-vastaanottimen sekä stereovahvistimen tai AV-viritinvahvistimen verkkojohdot pistorasiaan

2.Kytke virta päälle ja säädä TV oikealle videokanavalle.

3.Paina STANDBY-ON-painiketta DVD-soittimen etupaneelista.

--> TV-ruudun taustan tulisi nyt muuttua siniseksi.

4.Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-paini- ketta ja lataa kelkkaan levy. Paina OPEN/CLOSEpainiketta uudelleen sulkeaksesi levykelkan.

--> Varmista, että levy on ladattu etikettipuoli ylöspäin. Jos kyseessä on kaksipuolinen levy, lataa se toistettavaksi haluamasi puoli alaspäin

5.Toisto käynnistyy automaattisesti (levytyypistä riippuen).

--> Jos TV-ruutuun ilmestyy levyvalikko, käytä nuolipainikkeita () raidan valintaan tai valitse haluamasi raita/osio painamalla numeropainikkeita (0-9).

--> Jos levy on lukittu lapsilukolla, sinun on avattava sen lukitus syöttämällä nelinumeroinen salasana. (Katso sivut 7-8.)

6.Paina STOP-painiketta, kun haluat lopettaa toiston.

7.Paina painiketta, jos haluat jatkaa toistoa.

8.Paina painikkeita toistuvasti toiston aikana hypätäksesi jollekin toiselle raidalle/osiolle.

9.Paina MUTE-painiketta halutessasi mykistää äänen. Paina painiketta uudelleen palauttaaksesi äänen alkuperäiselle tasolle.

Huomautuksia!

-Tämä soitin ei toista levyjä, joiden maakoodi eroaa soittimen koodista.

-Jos ruutuun ilmestyy kieltoa tarkoittava ikoni, kun jotain painiketta painetaan, kyseinen toiminto ei ole käytettävissä toistettavalla levyllä.

-Toiston jatkamistoiminto (resume) peruuntuu automaattisesti, kun soitin kytketään irti virtalähteestä tai levykelkka avataan.

-Toiston jatkamistoiminto (resume) ei ole käytössä kaikilla levyillä.

-Painamalla painikkeita, kun REPEAT-ONE- kertaustoiminto on aktivoitu, soitin kertaa saman osion (raidan tai nimiotsikon) alusta uudelleen.

-Painamalla painikkeita toistuvasti, kun REPEAT-DISC-kertaustoiminto on aktivoitu, soitin kertaa nimiotsikon (tai levyn) kaikki osiot (tai raidat) syklisessä järjestyksessä.

10

TOISTON PERUSTOIMINNOT

Aikaohjattu toisto (DVD/VCD)

Tämä toiminto mahdollistaa toiston käynnistämisen valitsemasi aikajakson lopusta.

1.Paina GO TO-painiketta toiston aikana.

--> Ruutuun ilmestyy aikaeditointilaatikko.

Toistaessasi VCD-levyjä

2.Paina GO TO-painiketta kerran. Valitse haluamasi optio käyttämällä nuolipainikkeita . Syötä sitten numeropainikkeilla (0-9) haluamasi nimiotsikon (raidan)/osion numero.

Toistaessasi DVD-levyjä

3.Paina GO TO-painiketta kaksi kertaa. Valitse haluamasi optio käyttämällä nuolipainikkeita . Syötä sitten numeropainikkeilla (0-9) editointilaatikkoon tunnit, minuutit ja sekunnit vasemmalta oikealle.

4.Paina OK valinnan hyväksyntää varten.

--> Toisto käynnistyy valitusta aikapisteestä.

Siirrä kursori TIME-kohtaan ja paina nuolipainiketta tarkistaaksesi toistuvan levyn toimintatilan.

DVD-levyt:

VCD-levyt:

Hidastettu toisto

Paina tai painiketta toiston aikana ja valitse hidastettu toisto taaksepäin (SR) tai hidastettu toisto eteenpäin (SF).

DVD-levyt

Paina SLOW-painiketta valitaksesi hidastetun toiston eteenpäin (SF) ja hidastetun toiston taaksepäin (SR). Toistonopeus muuttuu seuraavasti:

VCD/SVCD-levyt

Paina SLOW-painiketta valitaksesi hidastetun toiston eteenpäin. Toistonopeus muuttuu seuraavasti:

Huomautus!

-Hidastettu toisto taaksepäin ei ole käytössä VCD/SVCD-levyillä.

Pikahaku

Paina tai painiketta käynnistääksesi pikahaun eteenpäin (FF) tai taaksepäin (FR).

DVD/MP3-levyt

VCD/SVCD/CD-levyt

Huomautus!

-Voit palata normaalille toistolle painamalla painiketta pikahaulla eteen- (FF) tai taaksepäin (FR).

-Ääni on mykistetty pikahaulla eteentai taaksepäin.

Toiston kertaus

Kertaustoimintoa ei voi valita toiston ollessa käynnissä.

Paina REPEAT-painiketta toistuvasti valitaksesi mieleisesi kertaustoiminnon.

DVD-levyt

VCD/SVCD/CD-levyt

MP3-levyt

Valikko aktivoitu (Menu On)

Valikko katkaistu (Menu Off)

Huomautuksia!

-Kertaus ei ole mahdollista toistaessasi toistoohjauksella (PBC) varustettuja VCD/SVCDlevyjä.

-Kertaustoiminto peruuntuu automaattisesti, kun levykelkka avataan.

-Jos soittimeen ladataan eri formaatteja olevia levyjä peräjälkeen, kertaustoiminto on käytettävissä ainoastaan sen hetkisellä levyllä.

11

A-B-jakson kertaus

Voit valita kerrattavaksi tietyn jakson nimiotsikosta tai raidasta.

1.Paina REPEAT A-B-painiketta toiston aikana valitaksesi kerrattavan jakson aloituspisteen (A).

--> TV-ruutuun ilmestyy ”A TO B SET A”.

2.Paina REPEAT A-B-painiketta uudelleen, kun toisto savuttaa kerrattavan jakson lopun (B). --> TV-ruutuun ilmestyy ”A TO B SET B” ja

A-B-pisteiden välisen jakson kertaus käynnistyy.

3.Paina REPEAT A-B-painiketta vielä kerran palataksesi takaisin normaalille toistolle.

--> TV-ruutuun ilmestyy ”A TO B CANCELLED”.

Huomautus!

-REPEAT A-B-kertaus voidaan asettaa ainoastaan saman osion tai raidan sisälle.

TOISTON ERIKOISTOIMINNOT

Kulman valinta

Jotkut DVD-levyt sisältävät otoksia, jotka on kuvattu samanaikaisesti useammasta eri kamerakulmasta. Tällaisilla levyillä voidaan samat otokset katsella jokaisesta eri kulmasta. (Äänitettyjen kulmien lukumäärä vaihtelee eri levyjen välillä.)

Aktivoi kulmatoiminto painamalla ANGLE-paini- ketta missä tahansa pisteessä toiston aikana.

• TV-ruutuun syttyy kulmaikoni toistaessasi otosta, joka on kuvattu useammasta eri kulmasta.

Paina ANGLE-painiketta toistuvasti valitaksesi muut käytettävissä olevat kamerakulmat.

Huomautuksia!

-Valmistajan asettama suurin kulmamäärä on 9.

- Kulmaikoni häviää ruudusta automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.

Kuvan zoomaus (suurentaminen)

Tämä toiminto mahdollistaa kuvan suurentamisen TVruudussa ja suurennetun kuvan panoroimisen.

1.Paina ZOOM-painiketta toistuvasti ja valitse jokin alla listatuista zoomausasetuksista.

2. Paina nuolipainikkeita (

) TV-ruudun

panoroimiseksi.

 

Huomautus!

-Toiminto on käytettävissä ainoastaan toiston aikana.

-Toiminto ei ole käytettävissä CDtai MP3-levyjä toistettaessa.

-Asetus peruuntuu automaattisesti, kun levykelkka avataan tai soittimesta katkaistaan virta.

VCD/SVCD-ERIKOISOMINAISUUDET

Toisto-ohjaus (PBC)

PBC-toiminnolla varustettuja VCD-levyjä varten.

Paina MENU/PBC-painiketta PBC ON ja PBC OFF-asetuksen vaihtamista varten.

--> Jos valitset PBC ON, TV-ruutuun ilmestyy levyvalikko (jos sellainen on käytettävissä.

--> Käytä nuolipainiketta toisto-option valintaan ja käynnistä sitten toisto painamalla painiketta.

Paina MENU/PBC-painiketta kauko-ohjaimesta kytkeäksesi PBC-toiminnon pois käytöstä.

MP3/DivX/MPEG-4/JPEG kuva-CD-levyt

MP3/JPEG-kuva-CD-levy

1.Lataa soittimeen MP3/JPEG-levy. Levytietojen lukuaika saattaa ylittää 30 sekuntia,

johtuen hakemisto-/tiedostokonfiguroinnin monimutkaisuudesta.

2.Toisto käynnistyy automaattisesti. TV-ruutuun ilmestyy levytietovalikko. Ellei valikko ilmesty ruutuun, paina MENU/PBC-painiketta kaukoohjaimesta.

(MP3-levyvalikkoesimerkki)

3.Paina nuolipainikkeita ja valitse haluamasi kansio. Avaa sitten kansio painamalla OK.

4.Paina nuolipainikkeita tai käytä numeropainikkeita (0-9) siirtääksesi kursorin haluamallesi optiolle. Paina sitten OK valinnan hyväksyntää varten. Toisto käynnistyy valitusta tiedostosta kansion loppuun saakka.

5.Paina painiketta, kun haluat lopettaa toiston.

Toiston aikana suoritettavia toimintoja

Paina painikkeita valitaksesi toisen otsikon/ kuvan käytössä olevasta kansiosta.

• Paina nuolipainikkeita ( ) kauko-ohjai- mesta kuvatiedostojen pyörittämiseksi tai kääntämiseksi.

Paina ZOOM-painiketta ja valitse ZOOM ON suurennustoiminnon aktivoimiseksi. Paina sitten

painikkeita kuvan suurentamista tai pienentämistä varten.

Käytä nuolipainikkeita () zoomatun kuvan katselemiseen.

Paina toiston asettamiseksi taukotilaan tai jatkaaksesi toistoa taukotilasta.

12

DivX-levyt

DivX-levyillä on käytettävissä kaksi tekstityyppiä: sisäinen tekstitys ja ulkoinen tekstitys.

1.Lataa soittimeen DivX-levy ja paina MENU/PBCpainiketta kauko-ohjaimesta. TV-ruutuun ilmestyy DATA CD MENU.

Toistaessasi sisäisellä tekstityksellä varustettua DivX-levyä

Paina nuolipainikkeita , valitse DivX Movie ja paina sitten OK käynnistystä varten.

Huomautus!

-Paina MENU-painiketta ja valitse SUBTITLE. Käytä nuolipainikkeita ja valitse haluamasi tekstitys tai katkaise tekstitoiminto.

__________________________________________

Toistaessasi ulkoisella tekstityksellä varustettua DivX-levyä

1.Jos filmin toisto käynnistyy automaattisesti, paina DISC-painiketta avataksesi Smart Navi-valikon.

2.Paina nuolipainikkeita kauko-ohjaimesta ja valitse jokin ulkoinen tekstioptio.

3.Paina ANGLE-painiketta tekstitiedoston valintaa varten.

-TV-ruutuun ilmestyy DIVX SUB TITLE SELECTED.

4.Paina nuolipainikkeita siirtääksesi kursorin filmitiedostolle. Paina sitten OK valinnan hyväksyntää varten.

-Toisto käynnistyy vastaavasti.

Toiston aikana voit...

Painaa ZOOM-painiketta ja valita ZOOM x 2 --> ZOOM OFF.

DivX-levyn sisäinen tekstitys peruuntuu, jos jokin ulkoinen tekstitys valitaan.

Paina MENU-painiketta ja valitse SUBTITLE. Käytä nuolipainiketta haluamasi tekstityksen valintaan tai tekstityksen peruuttamiseen.

Tekstitiedostot, joiden nimi on ”extension, .sub,

.srt” ovat yhteensopivia.

__________________________________________

Vianetsintä

Käytä alla olevaa vianetsintätaulukkoa apuna, jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia. Ellei ongelma ole poistettavissa alla olevien ohjeiden avulla, toimita laite valtuutettuun huoltoon tarkistusta varten.

Ei virtaa

Tarkista, onko verkkojohto liitetty pistorasiaan.

Jokin laitteen turvamekanismeista saattaa olla aktivoitunut. Irrota laite tällaisessa tapauksessa pistorasiasta, odota hetki ja liitä se sitten pistorasiaan uudelleen.

Ei kuvaa

Tarkista, että järjestelmä on liitetty oikein.

Jos videoliitäntäjohto on vahingoittunut, vaihda se uuteen.

Varmista, että järjestelmä on liitetty TV-vastaan- ottimen tuloliitäntään.

Varmista, että TV-vastaanottimen virta on kytketty päälle.

Tarkista, että videotulokanava on valittu TV-vas- taanottimesta. Katso TV-vastaanottimen käyttöohjeesta ellet ole varma.

TV-ruudussa näkyy kuvakohinaa

Poista levy soitimesta ja puhdista se.

Jos tämän järjestelmän videosignaali kulkee kuvanauhurin kautta TV-vastaanottimeen, joidenkin DVD-ohjelmien kopiointisuojaus saattaa vaikuttaa kuvanlaatuun huonontavasti. Liitä DVD-järjestel- mäsi tällaisessa tapauksessa suoraan TV-vastaan- ottimen S-videotuloliitäntään (jos TV-vastaanotti- messa on sellainen).

Ruudun kuvasuhde ei vaihdu toistaessasi laajakuvafilmiä vaikka suoritat TV DISPLAY-ase- tuksen SETUP-valikossa

Tarkista, että kaiuttimet ja kaikki laitteet on liitetty oikein.

Varmista, että liitäntäjohdot ovat riittävän etäällä muuntajasta tai moottorista ja vähintään 3 metrin etäisyydellä TV-vastaanottimesta tai loistevalaisimista.

Siirrä TV kauemmaksi audiolaitteista.

Pistokkeet ja liitännät ovat likaisia. Pyyhi ne denaturoituun spriihin kostutetulla liinalla.

Poista levy soittimesta ja puhdista se.

Äänestä häviää stereovaikutus toistaessasi video-CD- tai CD-levyä

Valitse audiotoiminnon asetukseksi ”STEREO” SETUP-valikossa.

Varmista, että järjestelmä on liitetty oikein.

13

Tekstikielen vaihtaminen ei onnistu DVD-levyä toistettaessa

Tekstitystä ei voi katkaista DVD-levystä riippuen.

Kulmien vaihto ei onnistu DVD-toistolla

DVD-levy ei sisällä monikulmaäänitystä.

Suorita kulmanvaihto silloin, kun kulmamerkki syttyy TV-ruutuun.

Kulmien vaihtaminen saattaa olla estetty kyseisellä DVD-levyllä.

Järjestelmä ei toimi oikein

Staattinen sähkönpurkaus tms. on lukinnut järjestelmän toiminnot. Katkaise järjestelmästä virta painamalla POWER-painiketta. Paina sitten POWER painiketta uudelleen kytkeäksesi virran jälleen päälle.

Tekniset tiedot

TV-tyyppi (PAL/50 Hz) (NTSC/60 Hz)

Juovalukumäärä: 625/525 juovaa Moninormitoisto (PAL/NTSC)

Videosuorituskyky

VIDEO 1Vp-p - 75 ohmia

SCART x VPP - 75 ohmia

Videoformaatti

MPEG 2 digitaalipakkaus DVD, SVCD-levyjä varten MPEG 1 VCD-levyjä varten

MPEG 4

DVD 50 Hz/60 Hz

Vaakaresoluutio 720 pixeliä/720 pixeliä

Pystyresoluutio 576 juovaa/480 juovaa

VCD 50 Hz/60 Hz

Vaakaresoluutio 352 pixeliä/352 pixeliä

Pystyresoluutio 288 juovaa/240 juovaa

Audioformaatti

Digital Mpeg/AC-3/pakattu Digital PCM/DTS 16, 20, 24 bittiä

fs, 44.1, 48, 96 kHz

MP3 96, 112, 128, 256 kbps ja vaihtuva bittiarvo fs, 32, 44.1. 48 kHz

Analoginen stereo

Dolby Surround-yhteensopiva alasmiksaus Dolby Digital-monikanavaäänestä

Audiosuorituskyky

DA-muunnin 24 bittiä

DVD fs 96 kHz - 4 Hz - 44 kHz fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz SVCD fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz

CD/VCD fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz Häiriöetäisyys (1 kHz) 90 dB

Dynamiikka-alue (1 kHz) 85 dB Ylikuuluminen (1 kHz) >85 dB

Särö + kohina (1 kHz) >80 dB MPEG MP3 MPEG Audio L3

Liitännät

SCART-lähtö RGB (SYNC IN) CVBS Videolähtö Cinch (keltainen) Audiolähtö (L+R) Cinch 6x Digitaalilähtö (1 coaxial, 1 optical) IEC60958 (CDDA /LPCM) IEC61937 (MPEG 1/2)

Dolby Digital ja DTS KOTELO

Mitat (l x k x s): 430 x 51 x 276 mm Paino: n. 4.10 kg

Virtalähde: 220 - 240V, 50/60 Hz Tehonkulutus valmiustilassa: <1W

Kaikki oikeudet pidätetään.

14

DVD-speler

DVD-593

Handleiding

Hartelijk dank voor uw aanschaf van een Jamo DVD-speler.

Lees deze handleiding svp zorgvuldig door voordat u het apparaat aansluit en inschakelt. Als u de instructies in deze handleiding opvolgt, zult u genieten van optimale prestaties en een optimaal luisterplezier. Bewaar deze handleiding voor eventuele naslag.

Versie A0409.

Belangrijke veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Inleiding

Bediening

-Wat is wat

-Procedures

-Menu's

Installatie

Weergavefuncties

Problemen oplossen Specificaties

Nl

Auteursrechten

Op deze handleiding rust een auteursrecht © bij Jamo A/S, Denemarken, 2004. Alle rechten voorbehouden.

Kopiëren – geheel of gedeeltelijk – is slechts toegestaan:

voor persoonlijk gebruik als gebruiker van dit specifieke Jamo-apparaat, of

met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jamo A/S, Denemarken.

Fabrikant

Jamo A/S

Elmevej 8, Glyngøre

DK-7870 Roslev

Denemarken

Tel.: +45-99 76 76 76

Fax: +45-99 76 76 00

www.jamo.com

Verklaring van overeenstemming

Jamo A/S (zie onder "fabrikant" hierboven) verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het in deze handleiding beschreven product van JAMO in overeenstemming is met de daarop van toepassing zijnde technische normen zoals EN60065, EN55013, EN55020 en EN61000-3-2, -3-3.

Glyngøre, Denemarken

------------------------------------------------

Jens Portefée Hansen

Ingenieur testen & betrouwbaarheid Jamo A/S

2

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING:

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, in verband met het risico van brand of een elektrische schok.

LET OP:

Verwijder het deksel (of de achterzijde) niet, in verband met het risico van een elektrische schok. Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat reparaties over aan gekwalificeerde servicemedewerkers.

 

WAARSCHUWING

 

AVIS

 

RISICO VAN ELEKTRISCHE

 

RISQUE DE CHOK ELECTRIQUE

 

SCHOK

 

NE PAS OUVRIR

 

NIET OPENEN

 

 

De bliksemschicht met het symbool van een pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker opmerkzaam te maken op de aanwezigheid van een ongeïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen de behuizing van het product, die voldoende hoog kan zijn om personen een elektrisch schok te bezorgen.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker opmerkzaam te maken op belangrijke instructies ten aanzien van bediening en onderhoud (service) in de informatie bij het apparaat.

1.Lees de instructies – Alle veiligheidsen bedieningsinstructies dienen te worden gelezen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.

2.Bewaar de instructies – De veiligheidsen bedieningsinstructies dienen te worden bewaard voor eventuele naslag.

3.Besteed aandacht aan waarschuwingen - Alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsinstructies dienen te worden nageleefd.

4.Volg de instructies op – Alle installatieen bedieningsinstructies dienen te worden opgevolgd.

5.Water en vocht – Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een bad, wasbak, gootsteen of wastobbe; in een vochtige kelder; of bij een zwembad; enz.

6.Reiniging – Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Het apparaat dient te worden gereinigd met een droge doek, of zoals aanbevolen door de fabrikant.

7.Ventilatie – Er zijn gleuven en openingen in de behuizing aangebracht met het oog op de ventilatie en om een betrouwbare werking van het apparaat te garanderen en het te beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of bedekt. Gebruik het apparaat niet op een bed, bank, tapijt of ander zacht oppervlak. Kranten, tafelkleden, gordijnen en andere voorwerpen kunnen de ventilatieopeningen onbedoeld blokkeren. Plaats het apparaat niet in de buurt van gordijnen die de ventilatie zouden kunnen belemmeren. Als u het apparaat installeert in een ingebouwde installatie, zoals een boekenkast of rek, controleer dan of er voldoende ventilatie is. Laat 20 cm vrij aan de

bovenen zijkanten, en 10 cm aan de achterkant. Tussen de achterkant van het schap of de plank boven het apparaat en het achterpaneel of de wand dient 10 cm ruimte te zijn, waardoor als het ware een afvoerkanaal wordt gevormd waarlangs warme lucht kan ontsnappen.

3

8.Warmte – Het apparaat mag niet in de buurt van warmtebronnen worden geplaatst, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparatuur (met inbegrip van versterkers) die warmte produceert.

9.Aarding of polarisatie – Het apparaat kan zijn uitgerust met een snoer met gepolariseerde netstekker (waarbij de ene pin breder is dan de andere). Deze stekker past slechts op één manier in het stopcontact. Dit is ter beveiliging. Als u de stekker niet helemaal in het stopcontact kunt steken, draai de stekker dan om. Past de stekker er dan nog niet in, neem dan contact op met een elektricien om uw verouderde stopcontact te laten vervangen. Zorg ervoor dat u de beveiliging van de gepolariseerde of geaarde stekker niet teniet doet. Een geaarde stekker heeft behalve de twee gewone pinnen een derde aardingspin. De brede of derde pin is aangebracht voor de veiligheid. Indien de geleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.

10.Bescherming snoer – Het netsnoer dient zodanig te worden neergelegd dat er niet op kan worden gelopen en dat het niet kan worden afgekneld door voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst; er moet speciaal op de snoeren worden gelet bij stekkers, contactdozen, en de plaats waar zij uit het apparaat komen.

11.Hulpstukken – Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, omdat die gevaarlijk kunnen zijn. Accessoires – Plaats het apparaat alleen op een stabiele trolley, standaard, driepoot, steun of tafel. Het apparaat kan vallen en daarbij ernstig letsel veroorzaken aan een kind of volwassene, en ernstige schade aan het apparaat. Gebruik het apparaat alleen in combinatie met een door de fabrikant aanbevolen of bij het apparaat verkochte trolley, standaard, driepoot, beugel of tafel. Voor montage van het apparaat moeten de instructies van de fabrikant worden opgevolgd en moet gebruik worden gemaakt van een door de fabrikant aanbevolen montagehulpstuk.

4

De combinatie van

WAARSCHUWING

apparaat en trolley

TROLLEYS

moet voorzichtig

 

worden voortbewogen

 

om letsel als gevolg

 

van omkantelen te

 

voorkomen. Plotseling

 

stoppen, buitensporige

 

krachten, en niet-

 

vlakke oppervlakken

 

kunnen de combinatie

 

van apparaat en trolley

 

doen kantelen.

 

12.Bliksem – Voor extra bescherming van het apparaat bij onweer, of wanneer het gedurende langere tijd onbeheerd en ongebruikt wordt achtergelaten, dient de stekker uit het stopcontact te worden gehaald en de antenne of het kabelsysteem te worden losgekoppeld. Hiermee wordt schade aan het apparaat als gevolg van bliksem en overspanningen voorkomen.

13.Reparaties – Probeer het apparaat niet zelf te repareren; bij het openen of verwijderen van deksels kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerde servicemedewerkers.

Schade waarvoor reparatie nodig is – Haal de stekker uit het stopcontact en laat reparatie over aan gekwalificeerd personeel, in de volgende omstandigheden:

A.wanneer het netsnoer of de netstekker beschadigd zijn,

B.indien er vloeistof is gemorst of er voorwerpen zijn gevallen in het apparaat,

C.indien het apparaat is blootgesteld aan regen of water,

D.indien het apparaat niet normaal functioneert bij het opvolgen van de bedieningsinstructies. Pas alleen de bedieningsfuncties aan die onder de bedieningsinstructies vallen, omdat een onjuiste aanpassing van andere bedieningsfuncties schade kan veroorzaken waarbij vaak veel werk van een gekwalificeerde technicus nodig is om het apparaat weer normaal te laten functioneren,

E.indien het apparaat is gevallen of op enige wijze is beschadigd, en

F.wanneer de prestaties van het apparaat duidelijk anders zijn dan voorheen – dit duidt op de noodzaak van reparatie.

14.Voorwerpen en vloeistoffen in het apparaat

Duw nooit voorwerpen in het apparaat via de openingen, omdat zij plaatsen met gevaarlijke spanningen kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken van onderdelen, met eventueel brand of een elektrische schok als gevolg. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten, en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op

het apparaat worden gezet. Zet geen kandelaars of andere brandende voorwerpen op het apparaat.

15.Batterijen – Let altijd op de gevolgen voor het milieu en houd u aan de lokale regelgeving bij het verwijderen van batterijen.

5

Loading...
+ 90 hidden pages