Elta 4574 User Manual

Size:
5.4 Mb
Download

5) Alarm çalmıyor

Alarm işlevi ayarlanmamıştır.

Lütfen alarm işlevi ile ilgili bölüm bakınız.

Alarm konumu ayarlanmamış.

Alarm konumunun ayarlanması ile ilgili bölüme bakınız.

CD konumu alram konumu olarak ayarlı, ancak CD takılmamış. Bir CD takınız.

5) Der Weckalarm wird nicht ausgelöst

Der Weckalarm ist nicht eingestellt.

Vergl. Abschnitt zur Einstellung des Weckalarms.

Der Weckmodus ist nicht gewählt.

Vergl. Abschnitt zur Auswahl des Weckmodus.

Keine CD eingelegt, CD ist jedoch als Weckmodus gewählt.

Legen Sie eine CD ein.

DİSKLERİN KULLANILMASI

CD’lerin tutulması

*CD’i kutusundan çıkarınız.

*Yüzeylere dokunmayınız.

*CD’lere etiket yapıştırmayınız veya üzerlerine herhangi bir şey yazmayınız.

*CD´leri bükmeyiniz.

Saklama

*Daima CD´leri kutularında muhafaza ediniz.

*diskleri doğrudan gün ışığına, kir, toz, neme veya ısıya maruz bırakmayınız.

CD’lerin temizlenmesi

*CD´leri yumuşak bir bezle siliniz.

*CD´leri ortalarından kenarlaına doğru siliniz.

ORTADAN KENARLARA DOĞRU

DOĞRU YANLIŞ

*Benzen, tiner, gramofon plak temizleyicileri veya antistatik spreyler kullanmayınız.

*İçeri toz girmemesi için CD sürücü kapağını kapatınız.

*Okuyucu merceğe kesinlikle dokunmayınız.

ÖZELLIKLER

 

 

 

 

Frekans Aralığı:

UKW (FM) 87,5MHz - 108MHz

 

MW (AM) 525kHz - 1615kHz

Hoparlörler:

2.25 Inç, 8Ω

 

Güç Kaynağı:

AC 230V~50Hz

 

Saat hafıza yedeği:

1 x DC 9V

 

 

pil (F22 / E-Blok)

 

 

 

Pil dayanma süresi:

yaklaşık 9 saat (saat ve alarm için)

Boyutlar:

yaklaşık . 208.6 x 164.5 x 103.6 mm

Ağırlık:

yaklaşık . 1.2 kg (pil olmadan)

Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

120.

 

121.

 

 

 

MODEL 4574

STEREO RÁDIO BUDÍK S PŘEHRÁVAČEM DISKŮ CD/MP3APORTEM USB

NÁVOD PRO OBSLUHU

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 

VAROVÁNÍ

 

 

NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM

 

 

PROUDEM

 

 

NEOTEVÍRAT

 

 

UPOZORNĚNÍ: KE SNÍŽENÍ RIZIKA

Trojúhelník se symbolem

Trojúhelník se symbolem

ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM

blesku upozorňuje uživatele

NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ

vykřičníku upozorňuje uživatele

na neizolované „nebezpečné

ČÁST) UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ

na důležité instrukce k

napětí“ uvnitř přístroje, které

UŽIVATELEM VYMĚNITELNÉ

používání a údržbě spolu s

je dostatečně vysoké, aby

SOUČÁSTKY S OPRAVOU SE OBRAŤTE

návodem, který je třeba

mohlo znamenat nebezpečí

NA KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA.

prostudovat.

zásahu elektrickým

 

 

proudem.

 

 

 

 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Pozor na malé díly a baterie. Spolknutí těchto předmětů může vést k vážnému zranění, nebo udušení.

Hlavně dbejte na to, aby malé díly a baterie nebyly v dosahu dětí.

Důležitá rada týkající se ochrany sluchu Upozornění

Máme starost o váš sluch tak jako vy. Proto používejte tento spotřebič s rozvahou.

Naše doporučeni: Nepoužívejte vysoké hlasitosti.

V případě, že je spotřebič používán dětmi, přesvědčte se, že není hlasitost příliš vysoká.

Upozornění!

Vysoká hlasitost může způsobit nenapravitelnou ztrátu dětského sluchu.

Nenechte NIKDY osoby, zvláště děti, strkat předměty do dírek, zdířek, nebo jiných otvorů na přístroji.

Může to vést ke smrtelnému zranění elektrickým proudem. Pouzdro přístroje smí otevřít jedině odborník.

Použijte spotřebič pouze k účelu k jakému je určen.

Přístroj je určen výhradně pro použití v obytných a obchodních oblastech.

Prosíme, uschovejte si pečlivě tento návod k obsluze pro pozdější upotřebení.

Upozornění k ochraně životního prostředí

Tento výrobek se nesmí po ukončení své životnosti likvidovat s normálním domovním odpadem, ale musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Symbol na výrobku, návodu k použití či obalu na to upozorňuje. Materiály jsou recyklovatelné podle svých označení. Recyklací, využitím materiálů nebo jinou formou zužitkování starých přístrojů důležitým způsobem přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Zeptejte se prosím obecní správy na příslušné likvidační místo.

Neblokujte větrání přístroje tím, že jej např. přikryjete látkou, novinami, nebo jiným kusem nábytku. Otvory pro větrání musí zůstat vždy volné.

Přehřátí může způsobit poškození a zkrátit životnost přístroje.

Teplo a horko

Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření. Přesvědčte se, že spotřebič není vystaven přímému zdroji tepla jako jsou topná tělesa nebo přímý plamen. Přesvědčte se,

že ventilační štěrbiny u spotřebiče nejsou zakryty.

Vlhkost a čištění

Tento spotřebič není vodotěsný! Neponořte spotřebič do vody. Nenechte spotřebič přijít do kontaktu s vodou. Vodavniknoucí do spotřebiče může tento spotřebič vážně poškodit. K čistění nepoužívejte čistící prostředky, které obsahují alkohol, čpavek, benzín nebo hrubé předměty protože bypoškodily spotřebič. Jako čisticí prostředek použijte navlhčený jemný kus látky.

Sběr odpadu

Baterie a obalový materiál nepatří do domácího odpadu. Baterie musí být vráceny do speciální sběrny pro použité baterie. Oddělení obalového materiálu je z ekologického a ekonomického hlediska výhodné.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1.ČTĚTE POKYNY - před započetím manipulování se zařízením je nutné pročíst veškeré bezpečnostní pokyny a návod k použití.

2.UCHOVEJTE POKYNY - návod k použití a bezpečnostní pokyny musí být uchovány pro další použití.

3.VĚNUJTE POZORNOST VAROVÁNÍM - musí být dodržována veškerá varování a návod k použití.

4.DODRŽUJTE POKYNY - veškeré provozní pokyny musí být dodržovány.

5.VODAA VLHKOST - zařízení se nesmí používat v blízkosti vody, např. poblíž vany, umyvadla, dřezu, prádelní kádě, ve vlhkém sklepení či v blízkosti plaveckého bazénu.

6.VĚTRÁNÍ - otvory v zařízení slouží pro správné odvětrání a jsou nezbytné pro provoz a zabraňují přehřátí. Zařízení by mělo být umístěné tak, aby díky svému umístění či poloze nebylo zabráněno správné ventilaci. Nepokládejte na postel, pohovku, koberec či podobné plochy, které mohou ucpat ventilační otvory. Nevkládejte do knihoven či vestavěných skříní, které mohou zabraňovat proudění vzduchu ventilačními otvory.

7.TEPLO - zařízení by mělo být umístěno v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, kamna či jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

8.ZDROJ ENERGIE - zařízení musí být zapojeno do takového typu síťového napájení, jenž je uvedeno v provozních pokynech nebo označeno na zařízení.

9.OCHRANA PŘÍVODNÍHO KABELU - přívodní kabely by měly být vedeny tak, aby se na ně nešlapalo, aby nebyly stlačovány předměty nad nebo vedle nich.

10.NEPOUŽÍVÁNÍ - pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, odpojte jej prosím od sítě a antény.

11.VNIKNUTÍ PŘEDMĚTU či KAPALINY - je nutné dávat pozor, aby žádné předměty a jakékoli jiné kapaliny nevnikly skrze otvory do zařízení.

12.POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ SERVIS - zařízení musí opravit kvalifikovaný servisní technik v následujících případech:

a. přívodní kabel či zástrčka je poškozená.

b do zařízení vnikly předměty či natekla kapalina.

c.zařízení bylo vystaveno na dešti či ve vodě.

d.Zařízení spadlo na zem nebo je poškozený kryt. Používejte pouze ovládací a regulační prvky dle pokynů v příručce.

122.

 

123.

 

 

 

e.Zdá se, že přístroj nepracuje normálně.

f.zařízení prokazuje patrnou změnu ve svém výkonu.

13.SERVIS - uživatel nesmí provádět údržbu jiným způsobem, než který je uveden v návodu k použití. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik.

14.ČIŠTĚNÍ - před čištěním vypojte zařízení z el. sítě. Nepoužívejte tekuté čističe, používejte pouze vlhký hadřík. Dodržujte instrukce pro údržbu a péči, uvedené v této příručce.

15.BOUŘKA - zařízení vypojte ze sítě a od antény při bouřce a pokud se zařízení delší dobu nepoužívá.

16.BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA - pro provedení opravy požádejte zákaznický servis o provedení bezpečnostní kontroly.

17.PŘETÍŽENÍ - aby nedošlo ke vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem, nepřetěžujte el. zásuvky a zabudované zdířky.

18.ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ - zařízení vypojte z el. zásuvky a vyjměte baterie v případě poruchy na zařízení. Po krátké době opět připojte.

UPOZORNĚNÍ

TENTO CD PŘEHRÁVAČ OBSAHUJE LAZER TŘÍDY I. TENTO CD PŘEHRÁVAČ VŠAK POUŽÍVÁ

VIDITELNÝ/NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ BY MOHL PŘI PŘÍMÉM ZASAŽENÍ ZPŮSOBIT NEBEZPEČNOU EXPOZICI ŮČINKŮM ZÁŘENÍ. VŽDY POUŽÍVEJTE TENTO CD PŘEHRÁVAČ V SOULADU S POKYNY.

VYHNĚTE SE PŘÍMÉMU POHLEDU DO OTEVŘENÉ CD MECHANIKY NEBO JINÝCH OTVORŮ, JE-LIPŘIPOJEN DO ELETRICKÉ SÍTĚ.

POUŽITÍ OVLÁDACÍCH NEBO REGULAČNÍCH PRVKŮ NEBO PROVEDENÍ POSTUPŮ JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ JE ZDE UVEDENO, MŮŽE VÉST K VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÝM

ÚČINKŮM ZÁŘENÍ.

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A RUŠENÍ POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

OVLÁDACÍ PRVKY A DISPLEJE 1) PŘEDNÍ POHLED

7

6

5

4

3

2

1

11

8

9

12

13

10

14

9

1.VYPÍNAČ POWER (ZAP / VYP)

Zapnutí / vypnutí zařízení (pohotovostní režim)

2.Tlačítko PŘEHRÁT / PAUZA

Spuštění / pozastavení přehrávání disku CD

3.Tlačítko STOP(ZASTAVIT) Zastavení přehrávání disku CD

4.Tlačítko SNOOZE (SPÁNEK) Spánek na 6 minut

5.PŘEJÍT +

Přejít na další stopu Nastavení hodin a buzení

6.PŘEJÍT –

Přejít na předchozí stopu Nastavení hodin a buzení

7.Tlačítko DISPLAY

Zobrazení informací o stopách disku CD či rádio stanicích

8.Světelné čidlo

Automatické ovládání jasu displeje

9.ALARM1 / ALARM2

Nastavení buzení 1 a 2

10.Tlačítko CLOCK

Nastavení hodin

11.LCD DISPLEJ

Zobrazení hodin / doby buzení či informací o disku CD / rádiu.

12.Tlačítko PROG

Přednastavení přehrávání disku CD

13.Tlačítko SHUF / REP

Výběr režimu přehrávání disku CD

14.Tlačítko SLEEP

Nastavení časovače usínání

124.

 

125.

 

 

 

2) LEVÝ BOČNÍ POHLED

VÍCE-FUNKČNÍDISPLEJ (PODSVÍCENÍ)

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

5

6

7

8

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

1.

Displej Hodiny / Hodiny buzení / Rádio

9.

Symbol Alarm2

1.

VOLUME

 

 

 

 

 

 

frekvence

 

 

 

 

10.

Symbol ST.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Symbol PM (odpoledne)

 

 

 

 

11.

Symbol REPEAT/REPEAT ALL

 

Ovládání hlasitosti

 

 

 

 

 

3.

Symbol CD

 

 

 

 

12.

Symbol PROG

2.

VOLIČ FUNKCÍ

 

 

 

 

 

4.

Symbol WMA

 

 

 

 

13.

Symbol SNOOZE

 

CD / MP3 / RADIO / BUZZER / USB

 

 

 

 

 

5.

Symbol MP3

 

 

 

 

14.

Symbol SLEEP

3.

LEVÝ REPRODUKTOR

 

 

 

 

 

6.

Symbol USB

 

 

 

 

15.

Symbol SHUFFLE

4.

Dvířka jednotky CD

 

 

 

 

 

7.

Symbol TUNER

 

 

 

 

16.

16. Symbol frekvenčního pásma (AM / FM)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Symbol Alarm1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

PRAVÝ BOČNÍ POHLED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

5

3

4

1.TUNING Vyhledávání stanic

2.Přepínač pásma BAND FM ST. / FM / AM

3.Vstupní zdířka AUX

4.Port USB

5.PRAVÝ REPRODUKTOR

VLOŽENÍ / VÝMĚNA ZÁLOŽNÍ BATERIE

1.Baterii vložte do spodní části jednotky pro udržení paměti hodin.

2.Zástrčku zapojte do elektrické zásuvky. Baterii měňte jednou za rok.

V případě výpadku elektrického proudu s jednotka zcela vypne. Po obnovení dodávky elektrického proudu se na jednotce zobrazí čas 12:00 a je třeba jej nastavit znovu.

Vložte 9V baterii (není součástí) do přihrádky pro baterie pro udržení paměti hodin a nastavení buzení v případě výpadků dodávky elektřiny. Tímto způsobem je nastavení hodin zálohováno.

Při provozu na baterii není čas zobrazován a režimy buzení rádiem či CD jsou také vypnuté. Všechny funkce včetně displeje se obnoví po obnovení dodávky elektřiny.

Napájení:

1.Před připojením k elektrickému proudu se ujistěte, že se domovní napětí shoduje se specifikacemi na štítku jmenovitých hodnot (230V~50Hz), který je umístěný na spodní části jednotky.

2.Zástrčku zapojte do elektrické zásuvky a na displeji se zobrazí čas 12:00. Bude nutné nastavit správný čas.

3.Pro úplné vypnutí jednotky vypojte prosím zástrčku ze zásuvky.

126.

 

127.

 

 

 

NASTAVENÍ HODIN

Čas je zobrazován ve 24-hodinovémformátu.

1.Stlačte a přidržte tlačítko CLOCK dokud nezačnou na displeji blikat čísla hodin. Displej se vrátí zpět do běžného režimu, pokud není během 5 sekund provedena žádná změna.

2.Pro nastavení hodin stlačte tlačítko(nebo stlačte a přidržte pro rychlé nastavení).

3.Pro potvrzení nastavení hodin stlačte tlačítko CLOCK. Nyní se na displeji rozblikají číslice minut.

4.Pro nastavení minut stlačte tlačítko (nebo stlačte a přidržte pro rychlé nastavení).

5.Pro potvrzení nastavení stlačte tlačítko CLOCK.

PŘÍJEM RÁDIA

1.Jednotku zapněte stlačením tlačítka POWER. Displej se vysvítí.

2.PŘEPÍNAČ FUNKCÍ nastavte do polohy RADIO a na displeji se zobrazí nápis TUNER.

3.Nastavte přepínač BAND na FM ST., FM či AM.

4.Pomocí knoflíku TUNING vyhledejte požadovanou stanici.

5.Pomocí knoflíku VOLUME nastavte hlasitost.

6.Pro zobrazení informací o rádiové stanici stlačte tlačítko DISPLAY dvakrát. Na displeji se na několik vteřin zobrazí frekvenční rozsah a poté se displej vrátí zpět na zobrazení času.

7.Jednotku vypněte (pohotovostní režim) stlačením tlačítka POWER. Podsvícení displeje se vypne.

ZLEPŠENÍ RÁDIOVÉHO PŘÍJMU

FM: Pro nejlepší příjem zcela vysuňte prutovou anténu.

AM: Jednotka používá vestavěnou feritovou anténu. Pro nejlepší příjem přehrávač nasměrujte.

PŘEHRÁVÁNÍ DISKU CD

1.Jednotku zapněte stlačením tlačítka POWER. Displej se vysvítí.

2.PŘEPÍNAČ FUNKCÍ nastavte do polohy CD a na displeji se zobrazí nápis Cd.

3.Otevřete dvířka mechaniky CD.

4.Disk vložte potištěnou stranou nahoru a uzavřete dvířka mechaniky CD. Přehrávač nakrátko zobrazí nápis CD a poté se automaticky spustí přehrávání.

5.Jestliže se přehrávání automaticky nespustí, stlačte prosím tlačítkopro spuštění přehrávání.

6.Pro zobrazení informací o stopě disku CD stlačte tlačítko DISPLAY dvakrát. Po několika sekundách se přehrávač vrátí na zobrazování času.

7.Pomocí knoflíku VOLUME nastavte hlasitost.

8.Pro dočasné pozastavení přehrávání (pauza) stlačte tlačítko. Pro obnovení přehrávání ze stejného místa stlačte opět tlačítko. Číslo stopy bliká na displeji.

9.Pro úplné zastavení přehrávání stlačte tlačítko . Na displeji se zobrazí celkový počet stop.

10.Pro vypnutí přehrávání disku CD (pohotovostní režim) stlačte tlačítko POWER. Podsvícení displeje se vypne.

Přeskočení na určitou stopu

Pro přeskočení na předchozí či následující stopu použijte tlačítko .Na displeji se zobrazí

čísla.

Během režimu stop stlačte tlačítkopro zvolení stopy a poté stlačte tlačítkopro spuštění přehrávání.

Vyhledání určitého místa ve stopě

1.Během přehrávání stlačte a přidržte tlačítko či. Disk CD se bude rychle přetáčet směrem vpřed či vzad při velké rychlosti a snížené hlasitosti.

2.Pokud tlačítka čiuvolníte, přehrávač se vrátí na běžné přehrávání.

PROGRAMOVÁNÍ STOP

Je možné naprogramovat až 20 stop v libovolném pořadí. Jednu stopu je možné naprogramovat víckrát.

1.Během režimu stop stlačte tlačítko PROG a na displeji se zobrazí nápis PROG a P01.

2.Pro zvolení požadované stopy použijte tlačítko či.

3.Pro uložení stopy použijte tlačítko PROG. Na displeji se zobrazí nápis 002 a nyní je možné uložit druhou stopu.

4.Opakujte kroky 2 a 3 pro zvolení a uložení požadovaných stop. Můžete uložit až 20 stop.

5.Pro spuštění naprogramovaného přehrávání stlačte tlačítkoa na displeji se zobrazí nápis

PROG.

VYMAZÁNÍ PŘEDNASTAVENÝCH STOP

Během režimu stop stlačte tlačítko PROG pro vyvolání všech přednastavených stop, nebo stlačte tlačítko , nebo otevřete mechaniku CD, nebo stlačte tlačítko POWER, nebo nastavte PŘEPÍNAČ

FUNKCÍ do polohy RADIO, USB či BUZZER

VÝBĚR RŮZNÝCH REŽIMŮ PŘEHRÁVÁNÍ: OPAKOVÁNÍ A NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ

Během přehrávání či před spuštěním přehrávání je možné zvolit režim přehrávání. Je možné kombinovat opakování a programové funkce.

SHUFFLE: Přehrát všechny stopy v libovolném pořadí.

REPEAT: Opakovat aktuální stopy. REPEAT ALL: Opakovat celý disk.

SHUFFLE REPEAT ALL: Opakovat všechny stopy na disku v náhodném pořadí.

FUNKCE STÁLÉ OPAKOVÁNÍ A NÁHODNÉ OPAKOVÁNÍ

1.Pro zvolení režimu přehrávání stlačte jednou či opakovaně tlačítko SHUF / REP. Různé režimy přehrávání se v pořadí zobrazí na displeji.

2.Pro spuštění přehrávání stlačte během režimu stop tlačítko . Po několika vteřinách se během náhodného režimu automaticky spustí přehrávání.

3.Pro návrat do běžného přehrávání opakovaně stlačte tlačítko SHUF/REP dokud režimy přehrávání nezmizí z displeje. Stlačením tlačítka je také možné se vrátit do běžného přehrávání.

POZNÁMKA:

Jestliže jste během přehrávání zvolili náhodný režim, nebude tento aktivovaný, dokud se nepřehraje aktuální stopa. Náhodný režim není k dispozici při programovém přehrávání.

PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ

Můžete také připojit přídavná zařízení pro přehrávání audia z reproduktorů rádia s budíkem.

1.Jednotku zapněte stlačením tlačítka POWER. Displej se vysvítí.

2.Zapojte dodávaný kabel line-indo vstupní zdířky AUX rádia s budíkem a do zdířky výstupu audia či výstupu na sluchátka přídavného zařízení (přehrávač CD, videorekordér atd.).

Na displeji se zobrazí nápis AUX.

Režim AUX zastoupí aktivovaný režim CD či rádio.

PŘEHRÁVÁNÍ MP3 Z ODPOJITELNÉHO DISKU USB

1.Jednotku zapněte stlačením tlačítka POWER. Displej se vysvítí.

2.Nastavte PŘEPÍNAČ FUNKCÍ do polohy USB. Na přehrávači se zobrazí nápis USB a poté se opět zobrazí čas.

3.Do portu USB připojte zařízení USB a na displeji se zobrazí nápis USB a WMA či MP3 a to v závislosti na formátu.

4.Ujistěte se, že je vaše zařízení obsahuje hudební soubory MP3 ve formátu MP3 či WMA.

5.Přehrávač dekóduje první soubor a přehrávání se automaticky spustí. Jestliže se přehrávání automaticky nespustí, stlačte prosím tlačítko.

128.

 

129.

 

 

 

6.

Pro přeskočení na předchozí či následující stopu použijte tlačítko

 

či

 

, pro spuštění či

 

 

 

pozastavení přehrávání stlačte tlačítko

 

 

 

, pro zastavení přehrávání stlačte tlačítko

 

.

 

 

 

 

7.

Během režimu pauza bliká na displeji číslo souboru.

 

 

 

 

 

 

PŘEHRÁVÁNÍ MP3 Z PŘEHRÁVAČE MP3

1.Do portu USB zapojte váš přehrávač MP3 použitím kabelu USB (baterie či přehrávač MP3 nebude nabíjen).

2.Pomocí ovládacích tlačítek na rádiu s budíkem je možné ovládat přehrávání (popsáno výše).

FUNKCE BUZENÍ

Použití funkce buzení

Toto rádio s budíkem umožňuje nastavit dva různé druhy buzení (ALARM1 a ALARM2), které jsou k dispozici během přehrávání režimu CD, RADIO, USB či BUZZER. Je samozřejmě nutné nejdříve nastavit čas.

Nastavení času buzení

1.Stlačte a přidržte tlačítko ALARM1 či ALARM2 dokud nezačnou na displeji blikat čísla hodin.

V pořadí se zobrazí nápisy ALARM1 či ALARM2 , které blikají.

Pokud není stlačeno žádné tlačítko během 5 sekund, jednotka se automaticky vrátí na zobrazování času.

2.Nastavte hodiny buzení pomocí tlačítka.

3.Pro potvrzení nastavení hodin stlačte tlačítko ALARM1 či ALARM2 (v závislosti na provedeném nastavení).

Číslice minut blikají.

4.Nastavte minuty buzení pomocí tlačítka.

5.Pro potvrzení nastavení minut stlačte tlačítko ALARM1 či ALARM2 (v závislosti na provedeném

nastavení

Nastavte PŘEPÍNAČ FUNKCÍ do polohy CD. Displej vás požádá o zvolení čísla stopy. Stopu zvolte pomocí tlačítka .

Jestliže chcete nastavit druhé buzení, opakujte prosím výše uvedené kroky.

Aktivujte buzení stlačením tlačítka ALARM1 a/nebo ALARM2 a na displeji se zobrazí příslušné informace.

Zvolení režimu buzení

1.Jednotku zapněte (pohotovostní režim) stlačením tlačítka POWER.

2.Režim buzení zvolte nastavením PŘEPÍNAČE FUNKCÍ do polohy CD, RADIO či Buzzer.

Je-libuzení aktivováno, na displeji se zobrazí ALARM1 a/nebo ALARM2.

Je-lidosažen nastavený čas buzení, jednotka vás začne budit diskem CD, rádiem či bzučákem.

Poznámka:

Když je dosaženo času buzení a je vložen disk CD a PŘEPÍNAČ FUNKCÍ nastaven do polohy

CD, jednotka začne přehrávat disk CD od první stopy či od stopy, kterou jste naprogramovali při nastavování buzení. Jednotka automaticky aktivuje bzučák jako režim buzení, pokud není vložen žádný disk CD.

Ujistěte se, že je hlasitost nastavena správně, pokud jste zvolili rádio či disk CD jako režim buzení.

Vypnutí buzení

Buzení je možné vypnout třmi způsoby. Funkce resetování denního buzení se aktivuje, pokud jste zcela nevypnuli funkci buzení.

1.Pokud je buzení zapnuté, stlačte tlačítko ALARM1 či ALARM2 či POWER.

Displej stále zobrazuje nápis ALARM1 či ALARM2.

Funkce dřímání

Buzení se opakuje v 6 minutových intervalech.

1.Je-libuzení zapnuto, stlačte tlačítko SNOOZE, buzení se pozastaví s jednotka zobrazí čas. Displej stále zobrazuje nápis ALARM1 či ALARM2 (blikající).

2.Jestliže chcete zcela vypnout funkci buzení, stlačte tlačítko ALARM1 a / nebo ALARM2, dokud se nápis ALARM1 a/nebo ALARM2 z displeje neztratí.

FUNKCE SPÁNEK

Rádio s budíkem má integrovaný časovač spánku, který jednotku vypne po určitém nastaveném

čase.

Nastavení časovače spánku

1.Jednotku vypněte (pohotovostní režim) stlačením tlačítka POWER.

2.Opakovaně stlačte tlačítko SLEEP pro nastavení časovače spánku, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas.

Jednotka automaticky zapne režim CD či RÁDIO a na displeji se zobrazí SLEEP. Časovač je možné nastavit v krocích po 10 minutách na 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 a 10 minut.

3.Je-lidosaženo nastaveného času, jednotka se automaticky vypne.

4.Chcete-livypnout časovač spánku, stlačte opět tlačítko SLEEP či POWER.

Jestliže funkci spánku vypnete, nápis SLEEP se již na displeji nezobrazuje.

POZNÁMKA:

Funkce spánku nemá vliv na nastavení buzení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jestliže se u této jednotky projeví nějaké problémy, pročtete prosím návrhy v seznamu níže před tím, než budete kontaktovat naše zákaznické středisko.

Pokud nemůžete napravit poruchy podle pokynů v seznamu, kontaktujte prosím vašeho místního prodejce či náš zákaznický servis.

Varování:

Neotevírejte jednotku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Výhradně se obraťte na autorizované servisní středisko. Nekompetentní zásahy ruší veškeré záruční nároky.

1) Žádný Zvuk

Hlasitost příliš slabá.

Zvyšte hlasitost pomocí knoflíku VOLUME.

2) Nelze přehrát disk CD

Disk CD je poškrábaný či znečištěný Vyměňte či vyčistěte disk CD.

Na čočkách vzniklá kondenzace.

Sečkejte, dokud se jednotka nepřizpůsobí pokojové teplotě.

Laserové čočky jsou znečištěné

Vyčistěte laserové čočky čistící soupravou CD.

Disk CD-Rnebyl uzavřen.

Používejte pouze uzavřené disky CD-R.

3)Během příjmu FM hluk na pozadí či špatný signál

Zcela vytáhněte prutovou anténu.

130.

 

131.

 

 

 

4)

Stálé praskání a šumění během příjmu MW

TECHNICKÉ ÚDAJE

 

 

 

 

Vliv televizorů, počítačů, fluorescenčních lamp atd.

Frekvenční rozsah:

UKW (FM) 87,5MHz - 108MHz

 

Umístěte jednotku od těchto zdrojů ovlivňování.

 

MW (AM) 525kHz - 1615kHz

5)

Buzení se nespouští

Reproduktory:

2,25 palce, 8Ω

 

 

 

Napájení:

AC 230V~50Hz

 

 

 

• Funkce buzení není nastavena.

Záloha paměti hodin:

1 x baterie DC 9V

 

 

(F22 / E-Blok)

 

 

 

 

Viz. kapitola ohledně nastavování funkce buzení.

Životnost baterie:

přibližně 9 hodin (pro hodiny a buzení)

Způsob buzení není nastaven.

Rozměry:

přibližně 208,6 x 164,5 x 103,6 mm

 

Viz. kapitola ohledně nastavování režimu buzení.

Hmotnost:

přibližně 1,2 kg (bez baterie)

Režim CD je nastaven jako režim buzení, ale není vložen disk CD.

Vložte disk CD.

Podléhá změnám bez předchozího upozornění.

MANIPULACE A PÉČE O DISKY

Manipulace s disky

*Vyjměte disk CD z krytu.

*Nedotýkejte se ploch.

*Nelepte na disky CD nálepky a nepište po nich.

*Disky CD neohýbejte.

Skladování

*Disky CD vždy ukládejte do svých obalů.

*Nevystavujte disky přímému slunci, nečistotám, prašným a vlhkým prostorám či teplu.

Čištění disků CD

*Disky CD čistěte měkkým hadříkem.

*Disky CD čistěte od středu k okraji.

OD STŘEDU KE KRAJI

SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ

*Nepoužívejte chemikálie, jako je benzín, ředidlo, čističe gramofonových desek či antistatické spreje.

*Uzavírejte dvířka mechaniky CD, aby nedocházelo k pronikání prachu.

*Nedotýkejte se čtecí čočky.

132.

 

133.

 

 

 

MODEL 4574

RADIO STEREO CU CEAS, CD/MP3 PLAYER ŞI PORT USB

MANUAL CU INSTRUCTIUNI

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

 

ATENTIE

 

 

RISC DE ELECTROCUTARE

 

 

NU DESCHIDETI

 

 

ATENTIE: IN VEDEREA REDUCERII

 

 

RISCULUI DE ELECTROCUTARE, VA

Triunghiul cu semnul

Triunghiul cu simbolul

RUGAM SA NU SCOATETI CAPACUL

fulgerului atrage atentia

(SAU CARCASA DORSALA). NU EXISTA

exclamarii atrage atentia

utilizatorului asupra

PARTI SCHIMBABILE IN INTERIOR.

utilizatorului asupra

existentei “voltajului

PENTRU REPARATII, ADRESATI-VA

instructiunilor importante de

periculos”, a carui valoare

PERSONALULUI DE SPECIALITATE

folosire si intretinere din

ridicata poate produce

AUTORIZAT.

manualul aferent, care

electrocutari.

 

trebuiesc studiate atent.

 

 

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

Aveti grija de componentele de dimensiuni mici si baterii, nu le inghititi. Ele pot fi extrem de periculoase putand afectand grav sanatatea si sufocandu-va.Va rugam sa pastrati aceste componente si bateriile departe de accesul copiilor.

Recomandare importanta pentru protectia auditiva Atentie:

Simturile sunt importante pentru Dvs. dar si pentru noi. Va rugam sa folositi cu grija acest aparat.

Va recomandam: Evitati volumul foarte inalt al sunetului.

Copiii trebuiesc supravegheati in timpul utilizarii castilor; verificati daca aparatul nu este fixat la un volum prea ridicat.

Atentie!

Volumul inalt de sunet poate afecta auzul copiilor.

Nu lasati NICIODATA persoane, in special copiii, sa introduca obiecte in orificiile prevazute, fante sau deschideri ale acestui aparat. In caz contrar, socul electric poate produce moartea persoanei respective. Aparatul trebuie deschis doar de catre personalul calificat.

Folositi aparatul numai in scopul proiectat initial.

Acest aparat trebuie utilizat numai in spatii inchise: apartamente, birouri.

Va rugam sa pastrati acest manual cu instructiuni in vederea consultarilor ulterioare.

Instructiuni de protectie a mediului

La sfarsitul duratei de viata a produsului, nu-laruncati in gunoiul obisnuit de acasa; va rugam sa il trimiteti la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice si electronice. Acest simbol aflat pe produs, impreuna cu instructiunile de utilizare si de ambalare ofera informatii legate de metoda de aruncare.

Materialele sunt reciclabile, conform marcajelor. Prin reciclarea materialelor sau alte metode de re-utilizarea dispozitivelor vechi, aduceti o contributie importanta in protejarea mediului.

Va rugam sa apelati la serviciile de administratie publica pentru aflarea adreselor de depozitare autorizata.

Nu blocati aerisirea aparatului. Verificati sa nu existe perdele, reviste, mobila sau alte obiecte care sa blocheze sistemul de ventilatie al aparatului. Sistemul de ventilatie trebuie sa fie departe de alte obiecte! Supraincalzirea aparatului poate produce defectiuni grave, poate reduce performanta acestuia si durata de viata.

Supraincalzire si incalzire

Nu expuneti aparatul in lumina directa a soarelui. Verificati daca aparatul nu este asezat langa surse directe de caldura, cum sunt caloriferele sau focul. Asigurati-vaca fantele de aerisire ale aparatului nu sunt acoperite.

Umezeala si curatare

Acest dispozitiv nu este impermeabil! Nu introduceti aparatul in apa. Nu lasati aparatul sa vina in contact cu apa. In caz contrar, aparatul se poate defecta iremediabil. Nu folositi agenti de curatare care contin alcool, amoniac, benzen sau solutii abrazive care pot distruge aparatul. Pentru curatare, folositi o carpa moale si usor umezita.

Reciclare profesionala

Bateriile si ambalajul nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Bateriile trebuie trimise unui punct special de colectare a baterii vechi. Va rugams a protejati mediul inconjurator separand pe tipuri de ambalaje.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

1.CITITI INSTRUCTIUNILE - Toate recomandarile de siguranta si functionare trebuie citite cu atentie inainte de prima utilizare.

2.PASTRATI INSTRUCTIUNILE - Instructiunile de siguranta si functionare trebuie pastrate in vederea consultarilor ulterioare.

3.URMARITI ATENTIONARILE - Toate atentionarile si recomandarile marcate pe produs si in acest manual trebuie urmarite intocmai.

4.URMARITI INSTRUCTIUNILE - Toate instructiunile de functionare si utilizare trebuie urmarite intocmai.

5.APA SI UMEZEALA - Aparatul nu trebuie folosit aproape de o sursa de apa, cum ar fi cada din baie, chiuvetele din baie sau bucatarie, recipientii de spalat rufe, subsol umed, piscine etc.

6.AERISIRE - Orificiile realizate in aparat sunt proiectate in scopul realizarii unei aerisiri corespunzatoare, fiind necesare functionarii corecte si prevenind supraincalzirea aparatului. Sistemul trebuie asezat astfel incat pozitia lui sa nu ii afecteze negativ aerisirea. Nu pozitionati aparatul in pat, pe canapea, pe covor sau suprafete similare care pot bloca orificiile de aerisire, aflate in dispozitivele incorporate, cum este cazul rafturilor de carti sau dulapurilor.

7.CALDURA - Aparatul trebuie asezat departe de surse de caldura, cum este cazul radiatoarelor, caloriferelor, aragazelor sau altor tipuri similare de surse (inclusiv amplificatoarele) care emit caldura.

8.SURSE DE PUTERE - Produsul trebuie utilizat numai cu tipul de sursa de putere indicat in instructiunile de utilizare sau cel marcat direct pe produs.

9.PROTEJAREA CABLULUI DE ALIMENTARE - Cablurile de alimentare trebuie directionate astfel incat sa nu fie miscate sau modificate de obiectele aflate deasupra lor sau rezemate de ele.

10.PERIOADELE CAND NU UTILIZATI APARATUL - Atunci cand nu folositi aparatul pentru o perioada lunga de timp, va rugam sa decuplati cablul de la sursa de putere si antena.

11.INTRODUCEREA OBIECTELOR sau LICHIDELOR - Aveti grija sa nu intre niciun obiect sau lichid in interiorul aparatului.

12.DEFECTIUNI CE NECESITA REPARATII - Va rugam sa apelati numai la personalul autorizat

calificat atunci cand:

a.cablul de alimentare sau stecherul sunt stricate;

b.ati introdus lichid sau obiecte in interiorul aparatului;

134.

 

135.

 

 

 

c.aparatul a fost expus in ploaie sau a fost udat;

d.Ati scapat din mana aparatul sau ati deteriorat continutul lui. Folositi tastele de control si reglaj specificate in manual.

e.Unitatea nu functioneaza normal.

f.aparatul prezinta disfunctii in timpul operarii.

13.SERVICII - Utilizatorul nu trebuie sa incerce sa repare acest produs in afara indicatiilor amanuntite din instrcutiunile de utilizare. Toate reparatiile trebuie realizate de catre personalul calificat autorizat.

14.CURATARE - Inainte de curatare, va rugam sa decuplati de la priza de perete. Nu folositi substante lichide de curatare sau spray. Folositi doar o carpa umeda. Urmariti instructiunile de intretinere si mentenanta din acest manual.

15.FULGERE - In timpul furtunilor cu fulgere, sau cand lasati aparatul singur pentru o durata mai lunga de timp in care nu il folositi, va rugam sa il decuplati de la sursa de putere si sa deconectati antena.

16.VERIFICARE DE SIGURANTA - Dupa efectuarea reparatiilor, rugati tehnicianul sa verifice daca aparatul functioneaza in conditii de siguranta.

17.SUPRAINCARCARE - Nu incarcati excesiv prizele de perete sau prizele multiple casnice. In caz contrar riscati declansarea unui incendiu sau electrocutarii.

18.DESCARCARI ELECTROSTATICE - In cazul in care observati dereglari ale aparatului, va rugam sa decuplati de la sursa de putere si sa scoateti bateriile. Reconectati dupa un timp scurt.

ATENTIE

ACEST CD PLAYER REPREZINTA UN PRODUS CU LASER DE CLASA I. IN ACELASI TIMP INSA, EL POATE EMITE FASCICULE DE RAZE LASER VIZIBILE / INVIZIBILE, CE POT DETERMINA O EXPUNERE RISCANTA LA RADIATIE ATUNCI CAND RAZELE SUNT ORIENTATE DIRECT. VERIFICATI DACA UTILIZAREA DVD-ULUIURMARESTE INSTRUCTIUNILE

PREVAZUTE.

ATUNCI CAND SUNTETI CONECTAT LA SURSA DE PUTERE, EVITATI SA VA UITATI DIRECT IN SPATIUL DESCHIS PENTRU CD SAU IN ALTE ORIFICII.

UTILIZAREA BUTOANELOR DE CONTROL, DE REGLAJ SAU DE PERFORMANTA, CONTRAR

PROCEDURILOR PREZENTATE AICI, POATE DETERMINA O EXPUNERE RISCANTA LA RADIATII.

IN VEDEREA REDUCERII RISCULUI DE APARITIE A INCENDIILOR, ELECTROCUTARE SI INTERFERENTE NEPLACUTE, VA RUGAM SA FOLOSITI DOAR ACCESORIILE RECOMANDATE

DE PRODUCATOR.

COMENZI ŞI AFIŞAJE 1) VEDERE DIN FAŢĂ

7

6

5

4

3

2

1

11

8

9

12

13

10

14

9

1.POWER (PORNIRE / OPRIRE)

Pornire / Oprire aparat (mod “în aşteptare”)

2.Buton REDARE / PAUZĂ Pornirea / Întreruperea redăriiCD-ului

3.Buton OPRIRE

Oprirea redării CD-ului

4.Buton SNOOZE

Aţipire timp de 6 minute

5.SĂRIRE ÎNAINTE

Trecere la secvenţa următoare Fixare ceas şi alarmă

6.SĂRIRE ÎNAPOI

Trecere la secvenţa precedentă Potrivire ceas şi alarmă

7.Buton DISPLAY

Afişare informaţii privind conţinutul CD-uluisau posturile de radio

8.Senzor de lumină

Ajustare automată a luminozităţii ecranului

9.ALARM1 / ALARM2

Setare alarmă 1 şi 2

10.Buton CLOCK

Potrivire ceas

11.ECRAN LCD

Afişarea timpului pentru ceas/alarmă sau a informaţiilor referitoare la CD / Radio

12.Buton PROG

Programarea redării CD-ului

13.Buton SHUF / REP

Selectarea modului de redare a CD-ului

14.Buton SLEEP

Setare cronometru pentru somn

136.

 

137.

 

 

 

2) VEDERE LARTERALĂ STÂNGA

ECRAN MULTIFUNCŢIONAL (CU LUMINĂ DE FUNDAL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

5

6

7

 

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

1.VOLUME Ajustare volum

2.Selectare Funcţiune

CD / MP3 / RADIO / BUZZER / USB

3.DIFUZOR STÂNGA

4.Uşa unităţii CD

3) VEDERE LATERALĂ DREAPTA

1

2

5

3

4

1.TUNING

Căutare posturi de radio

2.Comutator schimbare bandă BAND

FM ST. / FM / AM

3.Mufă intrare AUX

4.Port USB

5.Difuzor Dreapta

1.

Afişare Ceas / Ceas alarmă / Frecvenţă radio

9.

Simbol Alarm2

2.

Simbol PM (după amiază)

10.

Simbol ST.

3.

Simbol CD

11.

Simbol REPEAT / REPEAT ALL

4.

Simbol WMA

12.

Simbol PROG

5.

Simbol MP3

13.

Simbol SNOOZE

6.

Simbol USB

14.

Simbol SLEEP

7.

Simbol TUNER

15.

Simbol SHUFFLE

8.

Simbol Alarm1

16.

Simbol bandă de frecvenţă (AM / FM)

INTRODUCEREA / INLOCUIREA BATERIEI DE SIGURANŢĂ

1.Introduceţi bateria în locaşul de la baza aparatului pentru a păstra memoria ceasului.

2.Conectaţi ştecărul cablului de alimentare la o priză de perete. Înlocuiţi bateria o dată pe an.

În cazul unei întreruperi a alimentării cu curent de la priză, aparatul se va opri complet. După realimentare, aparatul va afişa ora 12:00 şi va trebui setat din nou.

Introduceţi o baterie de 9V (neinclusă în pachet) în compartimentul pentru baterie pentru a păstra memoria ceasului şi setările alarmei, în cazul întreruperii alimentării cu curent de la priză. În acest fel setările ceasului rămân neschimbate.

Pe durata funcţionării pe baterie timpul nu este afişat, iar alarma în modurile radio şi CD este dezactivată. Toate funcţiile care necesită afişare se vor reactiva va reveni.

Sursa de curent

1.Înainte de a băga aparatul în priză asiguraţi-văca voltajul acesteia este conform cu specificaţiile de pe eticheta aparatului (230V~50Hz), localizată la baza unităţii.

2.Conectaţi aparatul la priza de perete; ecranul afişează 12:00. Trebuie să potriviţi timpul corect.

3.Pentru a opri complet aparatul, vă rugăm să-lscoateţi din priză.

138.

 

139.